62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Schválený:
62/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Změna: 320/2009 Sb.
Změna: 222/2012 Sb.
Změna: 58/2014 Sb.
Změna: 114/2016 Sb.
Změna: 322/2016 Sb.
Změna: 90/2017 Sb.
Změna: 38/2019 Sb.
Změna: 282/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.
 
§ 2
(1) Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
(2) Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.
(3) Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.
(4) Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního právního předpisu.1a)
 
§ 3
(1) Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu.
(2) Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "Rada") nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno.
(3) Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.
 
§ 4
(1) Pracovními jazyky Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí jazyk anglický, francouzský a německý.
(2) Komunikační centrálou jiného členského státu Evropské unie (dále jen "jiný členský stát") je pro účely tohoto zákona orgán jiného členského státu, který je tímto státem určen pro komunikaci s ostatními členskými státy Evropské unie ve věcech voleb do Evropského parlamentu.
 
§ 5
Právo volit
(1) Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen "volič").
(2) Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,3)
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).
(3) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
 
§ 6
Právo být volen
(1) Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není omezena jeho svéprávnost k výkonu volebního práva4), a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě, jehož je státním občanem (dále jen "členský stát původu"), zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. Jde-li o občana jiného členského státu, který je zároveň občanem více členských států, nesmí být zbaven práva být volen do Evropského parlamentu ani v jednom z nich.
(2) Každý může v týchž volbách do Evropského parlamentu kandidovat pouze jednou.
 
HLAVA II
VOLEBNÍ ORGÁNY
 
§ 7
(1) Volebními orgány pro volby do Evropského parlamentu jsou
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo zahraničních věcí,
d) zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen "zastupitelský úřad"),
e) Český statistický úřad,
f) krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"),
g) pověřený obecní úřad,5) v hlavním městě Praze úřady městských částí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů (dále jen "pověřený obecní úřad"),
h) obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad"),
i) starosta obce, města, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno, (dále jen "starosta"),
j) starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu,
k) ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "ředitel krajského úřadu"),
l) okrsková volební komise.
(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.
(3) Zaměstnanci kraje zařazení do krajských úřadů a zaměstnanci obce zařazení do pověřených obecních úřadů mohou vykonávat činnosti podle tohoto zákona, pouze pokud mají osvědčení o způsobilosti na úseku voleb podle zvláštního právního předpisu.6)
 
§ 8
Státní volební komise
(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu7) je stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
c) losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky,
d) schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,
e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České republiky sdělením ve Sbírce zákonů,
f) předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným na území České republiky,
g) předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému parlamentu,
h) informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
i) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
 
§ 9
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, který pro účely voleb do Evropského parlamentu plní rovněž úlohu komunikační centrály pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými státy. Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní údaje na komunikační centrálu a jejich změny.
(2) Ministerstvo vnitra
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) informuje prostřednictvím krajských úřadů starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,
d) přijímá od obcí z jiných členských států informace o voličích, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a kteří projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v těchto obcích v jiném členském státě,
e) zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po podání kandidátní listiny informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané na území České republiky, a současně zasílá prohlášení tohoto kandidáta za účelem ověření, zda kandidát nebyl zbaven práva být volen, a pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů, zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,
f) plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů vedenými zastupitelskými úřady a stálým seznamem voličů podle zvláštního právního předpisu,8)
g) poskytuje prostřednictvím krajských úřadů obecním úřadům seznam komunikačních centrál jiných členských států,
h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni krajů poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,
i) zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,
j) archivuje volební dokumentaci,
k) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(3) Ministerstvo vnitra pro účely registrace kandidátních listin a ověřování, zda státní občan České republiky, který kandiduje v jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen, využívá
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) omezení svéprávnosti,
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
f) omezení svéprávnosti,
g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí,
h) údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přihlášených v obci k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
 
§ 10
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí plní úkoly při vedení zvláštního seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu.8)
 
§ 11
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) vede zvláštní seznam voličů podle zvláštního právního předpisu,8)
b) vydává voličské průkazy (§ 30),
c) zajišťuje podle místních podmínek informování o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a vydání voličského průkazu, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
d) plní další úkoly podle tohoto zákona.
 
§ 12
Český statistický úřad
(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení nutného pro zpracování a poskytování výsledků voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.
(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů a u Státní volební komise a spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra a obecními úřady,
b) zpracuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu a zápis o výsledku voleb (§ 49 odst. 1) a předá je Státní volební komisi,
c) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování výsledků voleb,
d) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Evropského parlamentu a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb, provádí jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,
e) provádí školení členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,
f) vydá okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
g) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,
h) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách podaných v České republice Ministerstvu vnitra,
i) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb,
j) předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich zpracování,
k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu poskytuje na vyžádání informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.
(3) Zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. d), je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 41),
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a k předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise v druhý den voleb (§ 45 odst. 3),
e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky,
f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb.
 
§ 13
Krajský úřad
Krajský úřad pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c) informuje starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,
d) podílí se na distribuci volebních materiálů,
e) kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech,
f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obcí poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,
g) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty podle tohoto zákona (§ 62 a 63),
h) archivuje volební dokumentaci,
i) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,
j) plní další úkoly podle tohoto zákona.
 
§ 14
Pověřený obecní úřad
Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledků hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,
c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
d) projednává přestupky na úseku voleb do Evropského parlamentu,
e) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních,
f) plní další úkoly podle tohoto zákona.
 
§ 15
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 27),
b) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného členského státu, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
c) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,
d) zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu informaci, že volič, který byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci tohoto členského státu, projevil vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu tohoto úřadu, zařazen do seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
e) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,
f) vydává voličské průkazy (§ 30),
g) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
h) archivuje volební dokumentaci,
i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad pro účely vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 9 odst. 3 až 9.
(3) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.
 
§ 16
Starosta
(1) Starosta
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb (§ 32) v obci, městě, statutárním městě, které není územně členěno, v městském obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením, které je územně členěno, nebo v městské části hlavního města Prahy (dále jen "obec"),
b) zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům,
c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku nejpozději 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit,
e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),
f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu nejpozději 45 dnů přede dnem voleb,
g) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.
 
§ 17
Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu
(1) Neplní-li starosta a místostarosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a místostarosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu, v jehož územním obvodu se obec nachází. Pokud tak starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu neučiní nebo neplní-li úkoly stanovené mu zákonem podle § 16, zajistí plnění těchto úkolů ředitel krajského úřadu.
(2) V době nepřítomnosti starosty stojícího v čele pověřeného obecního úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 místostarosta. V době nepřítomnosti ředitele krajského úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 osoba určená k jeho zastupování.
Okrsková volební komise
 
§ 18
(1) Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1).
(2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,
a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.
(3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 16 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.
(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena.
(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji."
(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 50),
b) úmrtím,
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,
e) pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu,
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.
(7) Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele. Zapisovatelem může být jmenován občan České republiky nebo občan cizího státu; občan cizího státu může být jmenován zapisovatelem jen za předpokladu, že je úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního předpisu.10)
 
§ 19
(1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 18 odst. 6, povolá předseda okrskové volební komise náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 18 odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 18 odst. 6 písm. f) a nejsou-li náhradníci, upozorní na tuto skutečnost předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle 18 odst. 3 věty třetí.
(2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.
(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.
(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.
(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.
(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí nebo koalice anebo jmenoval starosta.
 
HLAVA III
KANDIDÁTNÍ LISTINY
 
§ 20
Informování kandidátů
Informaci o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra nejméně 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.
 
§ 21
Podávání kandidátních listin
(1) Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,12) a jejich koalice. Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí a uvedou, kdo je členem koalice a jaký je její název.
(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro tytéž volby do Evropského parlamentu pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině pro tytéž volby do Evropského parlamentu.
(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb Ministerstvu vnitra prostřednictvím zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Podání kandidátní listiny Ministerstvo vnitra potvrdí tomuto zmocněnci a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen "Úřad") zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.
(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady (dále jen "příspěvek") ve výši 19 000 Kč. Příspěvek se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky Ministerstvo vnitra. Číslo tohoto účtu zveřejní Ministerstvo vnitra na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.11) Příspěvek se vrací pouze té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Úroky z příspěvků a příspěvky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.
 
§ 22
Náležitosti kandidátních listin
a) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a složení koalice,
b) jména a příjmení kandidátů, věk ke druhému dni voleb, údaj o pohlaví kandidátů, jejich povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "obec pobytu"), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),
c) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
d) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu; politická strana, politické hnutí nebo koalice může navrhnout náhradníka zmocněnce s uvedením jeho jména a příjmení a místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu,
e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména, příjmení, označení funkcí a podpisy osob oprávněných jednat jménem politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
(2) Ke kandidátní listině musí být přiložen doklad o státním občanství kandidáta a vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Evropského parlamentu, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě. V prohlášení kandidát dále uvede místo trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místo pobytu a datum narození. Prohlášení kandidáta může být učiněno v českém jazyce nebo v některém z pracovních jazyků Evropské unie podle § 4.
(3) Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede kromě údajů uvedených v odstavci 2 v prohlášení místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu, připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen, a ke kandidátní listině předloží doklady uvedené v odstavci 2 větě první.
(4) Nejvyšší počet kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu volených na území České republiky.
(5) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb již nelze doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.
(6) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností4) nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání Ministerstvu vnitra. Navrhla-li politická strana, politické hnutí nebo koalice náhradníka zmocněnce, stává se tento náhradník zmocněncem okamžikem doručení odvolání zmocněnce Ministerstvu vnitra.
 
§ 23
Projednání a registrace kandidátních listin
(1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemá-li náležitosti podle § 22 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec i bez výzvy Ministerstva vnitra.
(2) Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného členského státu, zašle Ministerstvo vnitra jeho prohlášení, které bylo připojeno ke kandidátní listině, komunikační centrále členského státu původu za účelem ověření informace, že kandidát nebyl zbaven práva být volen.
(3) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní, rozhodne Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3 nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej Ministerstvo vnitra na všech kandidátních listinách,
c) kandidáta, který nepředloží doklad o státním občanství podle § 22 odst. 2,
d) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 22 odst. 4,
e) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 22 odst. 1 písm. b) a e), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné,
f) kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách více členských států, nebo
g) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 6 odst. 1.
(4) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne o škrtnutí kandidáta, který je státním občanem jiného členského státu, jestliže obdrží od komunikační centrály členského státu původu informaci, že tento kandidát byl zbaven práva být volen.
(5) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle tohoto zákona, nebo
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 21 nebo neobsahuje náležitosti podle § 22 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 3.
(6) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 56); současně rozhodnutí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.
(7) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména, příjmení a funkce zaměstnance Ministerstva vnitra.
(8) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, předá Ministerstvo vnitra Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb vylosuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Výsledek losování poté Ministerstvo vnitra rovněž uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) provede Ministerstvo vnitra zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 5, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Ve věci tohoto zaregistrování se již nelze obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o jeho neplatnosti.
(10) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
(11) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra složený příspěvek. Je-li složena na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra místo příspěvku jiná částka, Ministerstvo vnitra ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.
 
§ 24
Vzdání se a odvolání kandidatury
(1) Kandidát se může písemným prohlášením doručeným do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.
(2) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a Ministerstvo vnitra změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.
(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Evropského parlamentu se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.
(4) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních místnostech, pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.
 
§ 25
Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v době po zaregistrování kandidátní listiny, při rozdělování mandátů se k této politické straně nebo k tomuto politickému hnutí a jejich kandidátům nepřihlíží.
 
§ 26
Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí Ministerstvo vnitra tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uvedeno číslo vylosované podle § 23 odst. 8, nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, státní občanství, věk a povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, která se vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra.
(4) Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. Volič, který hlasuje na voličský průkaz (§ 30), obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení informace o těchto chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve všech volebních místnostech s uvedením správného údaje.
 
HLAVA IV
SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 
§ 27
nadpis neplatil
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu.
 
§ 28
Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(1) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese
a) údaje ze stálého seznamu voličů, který vede podle zvláštního právního předpisu,14)
b) údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů vedeného podle zvláštního právního předpisu,14) a to na základě žádosti takového voliče (§ 29 odst. 3),
c) údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu podle tohoto zákona požádají (§ 29 odst. 1 a 2),
d) údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let,
e) údaje o občanech jiných členských států, u nichž je v evidenci podle jiného právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
(2) Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále do 20 dnů přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky, ale kteří v jeho obvodu
a) vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu,
b) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
c) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,15) a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.
(3) Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyškrtne obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného podle odstavců 1 a 2 voliče, kteří
a) požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu (§ 11),
b) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem podle odstavce 2.
(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne obecní úřad voliče, kteří
a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,
b) požádali o vydání voličského průkazu (§ 30),
c) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali žádost o zápis do tohoto seznamu,
d) zemřeli, nebo
e) po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho žádost potvrzení.
(5) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše obecní úřad voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 4 písm. e).
 
§ 29
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(1) Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Při podání žádosti podle odstavce 1 se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.
(3) Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu14) veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu14) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své žádosti přiloží čestné prohlášení podle odstavce 2. Při podání žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.
(4) Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
 
§ 30
Voličský průkaz
(1) Voličský průkaz vydává
a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,
b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.
(3) Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
 
§ 31
Obecní úřad 2 dny přede dnem voleb uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a jeho kopie obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí (dále jen "výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu") předá okrskovým volebním komisím.
 
HLAVA V
HLASOVÁNÍ
 
§ 32
Informování voličů
(1) Informaci o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.
(2) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.
(3) Starosta v oznámení podle odstavce 2 rovněž voliče upozorní na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
(4) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu,16) se oznámení podle odstavců 2 a 3 vydá i v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Občané České republiky v zahraničí jsou o volbách do Evropského parlamentu na území České republiky informováni zastupitelskými úřady podle § 11.
(6) Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky, uvedené ve všech jazycích členských států Evropské unie, poskytne voličům na požádání každý krajský úřad a každý obecní úřad.
 
§ 33
Volební místnost
(1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.
(2) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie. Konají-li se volby do Evropského parlamentu současně s jiným druhem voleb, je třeba při vybavování volební místnosti k této skutečnosti přihlédnout (§ 64).
(3) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do Evropského parlamentu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Evropského parlamentu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky.
 
§ 34
Zahájení hlasování
(1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 33 a zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí.
(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za zahájené.
 
§ 35
Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
 
§ 36
Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem17) (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem.18) Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
(5) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 vět první a druhé tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.
(7) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.
(8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
§ 37
Způsob hlasování
(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
 
§ 38
Přerušení hlasování
(1) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo hlasování přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí způsobem v místě obvyklým voliče, obecní úřad a příslušný krajský úřad.
(2) V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.
(3) Pokud dojde k odročení zahájení hlasování, k přerušení nebo k prodloužení hlasování, musí okrsková volební komise tuto skutečnost uvést v zápise o průběhu a výsledku hlasování společně s důvody, které k odročení zahájení hlasování, k přerušení hlasování nebo k prodloužení hlasování vedly.
(4) Po ukončení hlasování prvního dne voleb postupuje okrsková volební komise podle odstavce 2.
 
§ 39
Kontrola hlasování a sčítání hlasů
(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise mohou Ministerstvo vnitra a krajský úřad provést kontrolu na místě. O provedení kontroly se vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.
(2) Pokyny Ministerstva vnitra a krajského úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Zjištěné drobné nedostatky odstraní předseda okrskové volební komise na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která postupuje podle § 38.
 
§ 40
Ukončení hlasování
Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní; poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.
 
HLAVA VI
ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
 
§ 41
V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 12 odst. 2 písm. d), zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,6) členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.
 
§ 42
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
(1) Po ukončení hlasování podle § 40 dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky; poté dá otevřít volební schránku a v případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, přenosnou volební schránku.
(2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volebních schránek a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce a v přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu.
(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.
(4) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
 
§ 43
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména nebo příjmení kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží.
(2) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je přetržený nebo který není vložen do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Při souběhu voleb do Evropského parlamentu s jiným druhem voleb je neplatný hlasovací lístek, který byl odevzdán do volební schránky pro jiný druh voleb (§ 64).
(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí okrsková volební komise.
 
§ 44
Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede
a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,
b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d) počet odevzdaných úředních obálek,
e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,
f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
g) v samostatné příloze k zápisu stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné odůvodnění.
(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise.
(4) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.
 
§ 45
Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.
(2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
(3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ukončit. Tím není dotčen § 50.
(4) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku hlasování z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.
(5) Okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.
 
§ 46
zrušen
 
§ 47
Postup do skrutinia
(1) Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků u pověřených obecních úřadů podle § 45 zjistí Český statistický úřad celkový počet platných hlasů, které byly odevzdány pro všechny politické strany, politická hnutí a koalice.
(2) Do skrutinia postupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice, která získala alespoň 5 % z celkového počtu odevzdaných platných hlasů.
 
§ 48
Skrutinium
(1) Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které postoupily do skrutinia, se postupně dělí čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o 1 vyšším. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle § 24, nebo kandidáti, kteří jsou státními občany jiného členského státu a byli v členském státě původu zbaveni práva být volen, pokud informaci o zbavení práva být volen Ministerstvo vnitra od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb. Hodnoty podílů se vypočítávají a uvádějí na 2 desetinná místa se zaokrouhlením nahoru.
(2) Všechny podíly vypočtené podle odstavce 1 se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik poslanců se volí. V případě rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jejich pořadí rozhodující počet hlasů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla.
(3) Za každý podíl obsažený v seznamu podle odstavce 2 politické straně, politickému hnutí nebo koalici připadne 1 mandát.
(4) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic připadnou mandáty podle odstavce 2 kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
(5) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.
(6) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 5 a politická strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 5, a to postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili podmínku podle odstavce 5, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
(7) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle odstavců 4 až 6.
 
§ 49
Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
(1) Po provedení skrutinia a po uplynutí doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie předá Český statistický úřad zjištěné výsledky hlasování Státní volební komisi. Státní volební komise schválí zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody odepření podpisu v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápise Státní volební komise se uvede
a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů pro volby do Evropského parlamentu,
b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
c) údaj o počtu odevzdaných úředních obálek,
d) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť,
e) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni, v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.
(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů.
 
§ 50
Ukončení činnosti okrskové volební komise
Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí.
 
§ 51
Osvědčení o zvolení
(1) Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Evropského parlamentu do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že byli zvoleni.
(2) Státní volební komise vydá osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 48 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti volby kandidáta.
 
HLAVA VII
VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ
 
§ 52
(1) Mandát poslance Evropského parlamentu vzniká zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období Evropského parlamentu.
(2) Mandát poslance Evropského parlamentu zaniká
a) úmrtím,
b) ztrátou volitelnosti podle § 6,
c) dodatečným obdržením informace od členského státu původu o zbavení práva být volen,
d) uplynutím funkčního období,
e) vzdáním se mandátu, nebo
f) vznikem neslučitelnosti funkcí (§ 53).
(3) Zánik mandátu vysloví Státní volební komise usnesením na zasedání, které za tímto účelem nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mandát zanikl, svolá. Toto usnesení Státní volební komise neprodleně zašle tomu, kdo je oprávněn domáhat se proti němu ochrany u soudu (§ 57 odst. 3). Současně toto usnesení vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, kde Státní volební komise sídlí, a uveřejní ho způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za doručené se usnesení považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.
 
§ 53
(1) Funkce poslance Evropského parlamentu je neslučitelná
a) se členstvím v Komisi Evropských společenství,
b) s funkcí soudce, generálního advokáta nebo tajemníka Soudního dvora Evropských společenství a s funkcí soudce nebo tajemníka Soudu prvního stupně,
c) se členstvím u Účetního dvora Evropských společenství a se členstvím ve Výboru ředitelů Evropské ústřední banky,
d) s funkcí Ombudsmana Evropských společenství,
e) se členstvím v Hospodářském a sociálním výboru Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii,
f) se členstvím ve výborech nebo jiných orgánech vytvořených na základě Smluv o založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii za účelem správy finančních prostředků Evropských společenství,
g) se členstvím ve výborech nebo jiných orgánech vytvořených na základě Smluv o založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii k provádění stálých přímých správních úkolů,
h) se členstvím v Radě guvernérů, v Řídícím výboru, nebo se zaměstnaneckým poměrem v Evropské investiční bance, anebo
i) s postavením úředníka v činné službě nebo zaměstnance orgánů Evropských společenství nebo k nim připojených specializovaných orgánů nebo Evropské ústřední banky.
(2) Funkce poslance Evropského parlamentu je dále neslučitelná
a) se členstvím ve vládě České republiky,
b) s úřadem prezidenta České republiky,
c) s funkcí poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
d) s funkcí senátora Senátu Parlamentu České republiky,
e) s funkcí soudce České republiky,
f) s funkcí státního zástupce České republiky,
g) s funkcí Veřejného ochránce práv České republiky, nebo
h) s dalšími funkcemi, které stanoví zvláštní zákon.
 
§ 54
Nastupování náhradníků
(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, a to v pořadí podle výsledků voleb.
(2) Není-li náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, zůstane mandát až do konce volebního období uprázdněn.
(3) Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát zůstane uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník z jiné politické strany nebo politického hnutí sdruženého v koalici.
(4) Byla-li činnost politické strany nebo politického hnutí nebo některé politické strany nebo politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti zůstává mandát uprázdněn a náhradník nenastupuje.
(5) Nastoupení náhradníka vysloví Státní volební komise do 15 dnů po dni, ve kterém zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, nebo v případě podle odstavce 4 do 15 dnů po dni, ve kterém byla obnovena činnost politické strany nebo politického hnutí.12) Dojde-li namísto obnovení činnosti politické strany nebo politického hnutí k jejímu zrušení a je-li tato politická strana nebo politické hnutí součástí koalice, postupuje Státní volební komise podle odstavce 3.
(6) Státní volební komise předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem Evropského parlamentu, a kterým dnem se jím stal, a uvědomí o této skutečnosti neprodleně Evropský parlament.
 
HLAVA VIII
SOUDNÍ PŘEZKUM
 
§ 55
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze do 30 dnů přede dnem voleb domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu.13)
 
§ 56
Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o registraci kandidátní listiny se může politická strana, politické hnutí nebo koalice, které podaly kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.13)
 
§ 57
(1) Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu13) každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
(2) Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.
(3) Proti usnesení, kterým Státní volební komise vyslovila, že mandát poslance Evropského parlamentu zaniká, se může poslanec, kterému takto mandát zanikl, nebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, na jejíž kandidátní listině tento poslanec ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval, domáhat do 2 dnů od doručení rozhodnutí ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.13)
 
§ 58
(1) K řízení podle § 56 a 57 je příslušný Nejvyšší správní soud České republiky.
(2) V řízení o ochraně ve věcech seznamu voličů, registrace, neplatnosti voleb anebo o ochraně ve věcech zániku mandátu postupuje soud obdobně podle části třetí hlavy II dílu 4 soudního řádu správního.13)
 
HLAVA IX
VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ
 
§ 59
Volební kampaň
(1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.
(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu.
(4) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.
(5) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.
(6) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoli kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.
(7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České republiky nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
(8) Pro volby do Evropského parlamentu mají v době počínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice.
(9) Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.
(10) Členové okrskových volebních komisí nesmějí poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.
(11) Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie.
 
§ 59a
Volební účet
(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen "volební účet").
(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.
(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.
(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 59c.
(5) Na úhradu pokuty uložené za porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.
(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem.
(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.
 
§ 59b
Financování volební kampaně
(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.
(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.
(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.
(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.
 
§ 59c
Výdaje na volební kampaň
(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.
(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 50 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Do této částky se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.
(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v § 59b odst. 3.
 
§ 59d
Zveřejnění údajů o financování volební kampaně
(1) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 59a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.
(2) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.
(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje
a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,
b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3,
c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice v souvislosti s financováním volební kampaně zavázaly, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3.
(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí a koalice na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.
(5) Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici.
 
§ 59e
Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou
(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.
(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být
a) stát a jeho příspěvkové organizace,
b) obec, městská část, městský obvod a kraj,
c) dobrovolný svazek obcí,
d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,
g) svěřenský fond,
h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,
i) zahraniční právnická osoba,
j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,
k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,
l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.
(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.
(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.
(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.
(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.
(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.
(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.
(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.
(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje
a) výdaje na předvolební průzkumy,
b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,
c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,
d) jiné výdaje.
(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.
(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.
 
§ 59f
Dohled nad financováním volební kampaně
(1) Úřad
a) vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a registrovaných třetích osob,
b) uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,
c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,
d) projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.
(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) jméno, příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e) státní občanství.
(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:
a) obchodní firma nebo název právnické osoby,
b) adresa sídla,
c) statutární orgán,
d) identifikační číslo osoby,
e) datum vzniku,
f) datum zániku,
g) právní stav.
(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
 
§ 60
Nároky kandidátů
(1) Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny do dne předcházejícího dni voleb mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.
(2) Okolnost, že je někdo kandidátem, nesmí být na újmu v jeho pracovněprávních nebo obdobných vztazích. Doba pracovního volna podle předchozího odstavce se považuje za dobu výkonu práce.
 
§ 61
Nároky členů okrskových volebních komisí
(1) Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.
(2) Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.
 
HLAVA X
PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT
 
§ 62
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
c) v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování,
f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6,
g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 59e odst. 10,
j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 11,
k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12,
l) požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve více než jednom členském státě, nebo
m) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.
(2) K projednání přestupku podle
a) odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
b) odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil,
c) odstavce 1 písm. l) a m) je příslušný pověřený obecní úřad podle místa bydliště fyzické osoby.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l),
b) až do výše 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m),
c) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k).
 
§ 63
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
c) v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování,
f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6,
g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 59e odst. 10,
j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 11, nebo
k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.
(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,
b) v rozporu s § 59a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59a odst. 2,
c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 59a odst. 3,
d) v rozporu s § 59a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,
e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 59a odst. 6,
f) zruší volební účet v rozporu s § 59a odst. 7,
g) v rozporu s § 59b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,
h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 59b odst. 3,
i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 59b odst. 4,
j) v rozporu s § 59c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu nepřesáhly stanovenou částku,
k) v rozporu s § 59c odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo
l) nesplní některou z povinností podle § 59d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.
(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.
(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta od
a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),
b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),
c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),
d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).
 
§ 63a
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.
(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
 
HLAVA XI
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ
 
§ 64
(1) Konají-li se volby do Evropského parlamentu v týž den s jiným druhem voleb,
a) okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona plní úkoly okrskových volebních komisí pro všechny druhy voleb,
b) upozorní starosta v oznámení podle § 32 na zvláštnosti hlasování při souběhu voleb a zároveň se informace vyvěsí ve volební místnosti včetně prostorů určených pro úpravu hlasovacích lístků.
(2) K ukončení činnosti okrskové volební komise může v tomto případě dojít až tehdy, jsou-li splněny úkoly okrskové volební komise pro všechny druhy voleb.
 
§ 65
Příspěvek na úhradu volebních nákladů
Český statistický úřad po ověření volby poslanců do Evropského parlamentu sdělí Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč.
 
§ 66
Výdaje správních úřadů a volebních orgánů spojené s volbami do Evropského parlamentu se hradí ze státního rozpočtu.
 
§ 67
Lhůty
(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.
(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.
(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.
(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.
 
§ 68
Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou řízení o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem, nevztahuje.
 
§ 69
Na organizačně technická opatření učiněná podle tohoto zákona příslušnými správními úřady k přípravě organizace voleb do Evropského parlamentu již přede dnem nabytí jeho účinnosti se, pokud neodporují zákonu, hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.
 
§ 70
Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
a) postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu,
b) v dohodě s Českým statistickým úřadem
1. postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních listin,
2. postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků,
3. postup Ministerstva vnitra, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
4. vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a dalších volebních dokumentů,
c) v dohodě s Ministerstvem financí bližší podmínky způsobu složení a vrácení příspěvku,
d) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise podle § 61.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
 
§ 71
§ 89 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, zní:
 
"§ 89
(1) Ve věcech chyb a nedostatků ve zvláštním seznamu voličů se lze domáhat ochrany před soudem.
(2) Soud v řízení podle odstavce 1 postupuje obdobně podle části třetí hlavy II dílu 4 soudního řádu správního.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
 
§ 72
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 se na konci písmene k) doplňují slova "a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu".
2. V § 12 odst. 1 písmeno l) zní:
"l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky a volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky,".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 73
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Kasal v. r.
Špidla v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.VI zákona č. 322/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo vnitra zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, podle § 21 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 59 až 59f a § 62 až 63a zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VIII zákona č. 90/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VIII zákona č. 38/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VIII zákona č. 89/2024 Sb.
neplatil
1) Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.
Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.
Akt z roku 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, ve znění rozhodnutí Rady 2002/772/ES.
1a) § 26 odst. 1 až 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
3) § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
4) § 55 až 65 občanského zákoníku.
5) § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
6) § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb. § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
7) Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
8) § 6 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.
9) Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
10) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
11) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
12) § 14 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.
13) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
14) Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
15) § 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. § 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
16) § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
17) § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
18) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
23) Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb. Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

Související dokumenty