612/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
612/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:
Čl.I
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb., vyhlášky č. 353/2015 Sb. a vyhlášky č. 357/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 větě druhé se číslo "14" nahrazuje textem "14a".
2. V § 3 odst. 8 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "peněžitého příspěvku na stravování,".
3. V § 4 odst. 1 se slova "pokud je využíván" zrušují.
4. V § 7 se slovo "závodní" zrušuje a na konci textu se doplňují slova "a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku".
5. Nadpis § 12 zní: "Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a účet dlouhodobých investic".
6. V § 12 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "spoření" se vkládají slova "nebo účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.