60/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

Schválený:
60/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se za slova "luňáka červeného (Milvus milvus)," vkládají slova "orla královského (Aquila heliaca),".
2. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 31. července".
3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 30. května".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019