60/1999 Sb. o přijetí změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980

Schválený:
60/1999 Sb.
Sdělení
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na Společném zasedání znalců Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které se konalo v Ženevě ve dnech 14. - 25. září 1998, byly přijaty změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980.1)
Změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží Přípojku B vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1999 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Český překlad úplného znění Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží se vyhlašuje současně.
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Přípojek B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM)
 
Příloha I
Řád pro Mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
(RID)
Text platný od 1. ledna 1999
Díl I
Všeobecná ustanovení
Všeobecná ustanovení
1
(1) Příloha I je prováděcím nařízením k článku 4 písmeno d) a článku 5 § 1 písmeno a) Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM). Je označena zkratkou "RID" (Réglement concernant le transport international ferroviaire marchandises dangereuses = Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží).
Ustanovení této přílohy jsou shodná s ustanoveními platnými pro vnitrostátní přepravu. Příloha I CIM - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) je proto současně přílohou 1 k Železničnímu přepravnímu řádu, označenou zkratkou "PNZ" - "Zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečného zboží", ve smyslu ŽPŘ, § 7, odst. 1 písmeno a) a DU 1.
Ustanovení týkající se jen PNZ jsou v textu této přílohy podtržena rovnou čarou (-----).
Dodatek k PNZ obsahuje doplňující a odchylná ustanovení pro mezinárodní a vnitrostátní přepravu.
Změny k 1. 1. 1999 jsou označeny svislou čárou na vnějším okraji stránky.
(2) Látky a předměty RID (PNZ) jsou zařazeny do těchto tříd:
     Třída 1    Výbušné látky a předměty
     Třída 2    Plyny
     Třída 3    Zápalné kapalné látky
     Třída 4.1   Zápalné pevné látky
     Třída 4.2   Samozápalné látky
     Třída 4.3   Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí
            zápalné plyny
     Třída 5.1   Látky  podporující  hoření  (působící
            oxidačně)
     Třída 5.2   Organické peroxidy
     Třída 6.1   Jedovaté látky
     Třída 6.2   Látky způsobilé vyvolat nákazu
     Třída 7    Radioaktivní látky
     Třída 8    Žíravé látky
     Třída 9    Různé nebezpečné látky a předměty
(3) Látky a předměty, které patří pod pojem tříd 1 a 7 (třídy výlučné) jsou vyloučeny z přepravy s výhradou následujících vyjímek. Je dovoleno přepravovat látky a předměty vyjmenované v bodech 101 a 701, vyhovují-li podmínkám stanoveným v příslušných třídách.
(4) Látky a předměty vyjmenované v bodech 201, 301, 401, 431, 471, 501, 551, 601, 651, 801 a 901 nebo látky a předměty spadající pod souhrnné označení v těchto bodech tříd 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 (volných tříd) je dovoleno přepravovat jen tehdy, vyhovují-li podmínkám stanoveným v příslušných třídách. Ostatní látky a předměty patřící pod pojem těchto tříd jsou připuštěny k přepravě bez zvláštních podmínek.
(5) Látky a předměty, které jsou výslovně vyloučeny z přepravy podle znění poznámek, zařazených v jednotlivých třídách, není dovoleno přepravovat.
(6) Pro látky a předměty RID (PNZ) platí základní podmínky pro přepravu zboží po železnici, stanovené právními předpisy, pokud RID (PNZ) nestanoví jinak. Pozn. Článek 5 § 2 Jednotných právních předpisů CIM zní takto:
"§ 2 - Dva nebo více států mohou sjednat dohodou, nebo dvě nebo více železnic mohou sjednat tarifními ustanoveními podmínky, za kterých je dovoleno přepravovat určité látky nebo určité předměty, které jsou podle RID vyloučeny z přepravy. Státy nebo železnice mohou stejným způsobem zmírnit podmínky dovolující přepravu předvídané v RID. Tyto úmluvy a tarifní ustanovení se zveřejňují a sdělují se Ústřednímu úřadu; Ústřední úřad je dá na vědomí státům."
Texty těchto zvláštních ujednání jsou uvedeny v Dodatku.
2
(1) Přepravní podmínky platné pro každou třídu, s výjimkou podmínek pro třídu 7, jsou rozděleny do těchto oddílů:
A. Kusy
1. Všeobecné ustanovení o balení;
2. Zvláštní podmínky o balení;
3. Společné balení;
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech.
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
C. Údaje v nákladním listě
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky
1. Předpisy o vozech a o nakládání;
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, na kotlových vozech a na malých kontejnerech.
E. Zákazy společného nakládání
F. Prázdné obaly
G. Ostatní podmínky
Přepravní podmínky pro třídu 7 jsou uvedeny na volných listech, přičemž každý list je rozdělen do těchto oddílů:
1. Látky;
2. Obal/kus;
3. Nejvyšší přípustná dávková intenzita kusu;
4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech;
5. Dekontaminace a používání vozů, výstroje a jejich částí;
6. Společné balení;
7. Společné nakládání;
8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech;
9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů;
10. Přepravní doklady;
11. Skladování a odeslání;
12. Přeprava kusů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů;
13. Ostatní podmínky.
Přípojky obsahují:
Přípojek I:
Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty a pro nitrované směsi celulózy, jakož i glosář pojmenování v bodě 101;
Přípojek II:
Podmínky o vlastnostech nádob z hliníkových slitin pro některé plyny třídy 2; podmínky o materiálech a konstrukci nádob podle bodu 206, určených pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny třídy 2; podmínky o materiálech a konstrukci nádob kotlových vozů a nádob nádržkových kontejnerů, pro které je předepsán zkušební tlak nejméně 1 MPa (10 bar), jakož i pro nádoby kotlových vozů a nádoby nádržkových kontejnerů, které se používají pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů třídy 2; podmínky o zkouškách obalů na aerosoly číslice 5 třídy 2;
Přípojek III:
Zkouška zápalných kapalných látek tříd 3, 6.1 a 8; zkouška ke stanovení tekutosti; zkoušky ke stanovení ekotoxicity, stálosti a bioakumulace látek ve vodě pro zařazení do třídy 9;
Přípojek IV:
(zůstává vyhrazen)
Přípojek V:
Všeobecná ustanovení o obalech, druhy, požadavky a podmínky o zkouškách obalů;
Přípojek VI:
Všeobecné podmínky pro použití velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), druhy IBC, požadavky na konstrukci IBC a podmínky o zkouškách IBC;
Přípojek VII:
Podmínky pro radioaktivní látky třídy 7;
Přípojek VIII:
Podmínky pro označování a seznam nebezpečného zboží;
Přípojek IX:
Ustanovení o nálepkách k označení nebezpečí, vysvětlení obrazců a označení pro látky, které jsou přepravovány v zahřátém stavu;
Přípojek X:
Ustanovení o konstrukci, zkouškách a používání nádržkových kontejnerů;
Přípojek XI:
Ustanovení o konstrukci, zkouškách a používání kotlových vozů.
Dodatek
Odchylky platné pro mezinárodní přepravu. Odchylky a doplnění platné pro vnitrostátní přepravu.
(2) Kromě toho je třeba dbát předpisů nutných pro splnění formalit vyžadovaných celními orgány a jinými orgány státní správy (viz článek 25 § 1 Jednotných právních předpisů CIM). Zejména je nutné zapsat do nákladního listu kromě zápisů a osvědčení předepsaných touto přílohou také osvědčení, předepsaná správními úřady a připojit jimi vyžadované průvodní doklady.
(3) Podle ustanovení § 2 RIEx (Příloha IV Jednotných právních předpisů CIM) jsou látky a předměty RID připuštěny k přepravě jako spěšniny jen tehdy, je-li tento způsob přepravy výslovně uveden v oddílu B jednotlivých tříd, s výjimkou třídy 7. Pro přepravu látek třídy 7 jako spěšnina, viz bod 701 (4). Ve vnitrostátní přepravě - viz § 30 (5) Železničního přepravního řádu.
(4) Podle článku 18 písmeno e) Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob a zavazadel (CIV) jsou látky a předměty RID vyloučeny z přepravy jako zavazadlo, pokud tarify nepřipouštějí výjimky. Ve vnitrostátní přepravě - viz § 24 (2) Železničního přepravního řádu.
(5) Pro přepravy ve smyslu článku 3 § 3 Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) musí být kromě ustanovení RID respektovány také zvláštní vnitrostátní nebo mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží po silnicích nebo po vodních cestách, pokud nejsou v rozporu s podmínkami RID.
3
(1) Látky, které nejsou radioaktivní [viz definici radioaktivních látek v bodu 700 (1)], které spadají do souhrnného označení některé třídy, jsou z přepravy vyloučeny, patří-li kromě toho také pod pojem některé výlučné třídy, v níž nejsou vyjmenovány.
(2) Látky, které nejsou radioaktivní [viz definici radioaktivních látek v bodu 700 (1)], nevyjmenované jmenovitě v žádné třídě a spadají pod dvě nebo více souhrnných označení různých tříd, platí přepravní podmínky stanovené pro:
a) výlučné třídy, je-li některá z tříd přicházejících v úvahu výlučná;
b) třídy odpovídající největšímu nebezpečí, které představuje látka za přepravy, není-li žádná z tříd přicházející v úvahu výlučná.
(3) Pro látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), které nejsou uvedeny ve vyjmenování látek jednotlivých tříd, platí tato ustanovení:
Pozn. 1. Roztoky a směsi sestávající ze dvou nebo více komponentů. Tyto komponenty mohou být buď látkami RID (PNZ), nebo látkami, pro které podmínky RID (PNZ) neplatí.
2. Roztoky a směsi s jedním nebo více komponenty jedné výlučné třídy jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, jsou-li tyto komponenty jmenovitě uvedeny ve vyjmenování látek výlučné třídy.
3. Roztoky a směsi, jejichž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g), jsou látkami třídy 7 [viz bod 700 (1)].
a) Roztok nebo směs, který(-á) obsahuje v RID (PNZ) jednu vyjmenovanou nebezpečnou látku, jakož jednu nebo více látek bezpečných, je třeba zařadit podle vyjmenované nebezpečné látky, ledaže by:
1. roztok nebo směs byl(a) zvlášť uveden(a) na jiném místě v RID (PNZ), nebo
2. z údajů pod číslicí pro tuto nebezpečnou látku bylo zcela zřejmé, že platí jen pro čistou nebo technicky čistou látku, nebo
3. se třída, fyzikální stav nebo skupina balení roztoku nebo směsi odlišovaly od třídy, fyzikálního stavu nebo skupiny balení nebezpečné látky.
U takových roztoků nebo směsí je třeba do nákladního listu jako část pojmenování doplnit slovo "roztok", příp. "směs", např. "aceton, roztok".
Jestliže se třída, fyzikální stav nebo skupina balení odlišuje od čisté látky, je třeba zařadit roztok nebo směs k označení j.n., které odpovídá stupni nebezpečí.
Roztok nebo směs, který(-á) obsahuje jednu nebo více jmenovitě uvedených látek nebo látky, zařazené do označení j.n. (jinde nejmenované) a obsahuje jednu nebo více bezpečných látek, nepodléhá podmínkám RID/PNZ, jestliže nebezpečné vlastnosti roztoku nebo směsi jsou takové, že nesplňují kritéria jedné ze tříd (včetně kritérií známých vlivů na člověka).
b) Látky s více nebezpečnými vlastnostmi, jako roztoky a směsi s více komponenty, pro které platí podmínky RID (PNZ), se zařadí na základě jejich nebezpečných vlastností do číslice, popř. písmene příslušné třídy. Při tomto zařazení na základě nebezpečných vlastností se postupuje takto:
1.1 Fyzikální, chemické a fyziologické vlastnosti musí být určeny měřením nebo výpočtem a zařazení se provede podle kritérií jednotlivých tříd.
1.2 Je-li toto určení možné jen s nepoměrně vysokými náklady (např. u určitých odpadů), zařadí se roztoky a směsi do třídy komponentů s převažujícím nebezpečím.
2. Pokud látka vykazuje více nebezpečných vlastností nebo roztok nebo směs obsahuje více komponentů dále uvedených tříd nebo skupin látek, zařadí se tato látka, roztok nebo směs do třídy nebo skupiny látek s převažujícím nebezpečím.
2.1 Pokud nepřevažuje žádné nebezpečí, probíhá zařazení v tomto pořadí:
- látky a předměty třídy 1
- látky a předměty třídy 2
- samovolně se rozkládající látky, látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám a výbušné látky v nevýbušném stavu (navlhčené nebo flegmatizované výbušné látky) třídy 4.1
- pyroforní látky třídy 4.2
- látky třídy 5.2
- látky třídy 6.1, které na základě kritérií bodu 600 (3) jsou při vdechnutí velmi jedovaté, [vyjmuty jsou takové látky, roztoky a směsi (přípravky, odpady), které splňují podmínky pro zařazení do třídy 8 a jejich jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy (LC50) odpovídá skupině a), ale jedovatost při zasažení nebo při vstřebání kůží odpovídá skupině c) nebo vykazují menší jedovatost. Tyto látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) se musí zařadit do třídy 8.]
- látky způsobilé vyvolat nákazu třídy 6.2.
2.2 Pokud existují nebezpečné vlastnosti více tříd nebo skupin látek neuvedených v odst. 2.1, zařadí se látky, roztoky nebo směsi do třídy nebo skupiny látek s převažujícím nebezpečím.
2.3 Nepřevažuje-li žádné nebezpečí, zařadí se látka, roztok nebo směs takto:
2.3.1 Zařazení do třídy musí být provedeno se zřetelem na různé nebezpečné vlastnosti, popř. různé komponenty podle následující tabulky. U tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 a 9 je třeba vzít zřetel na nebezpečnost označenou skupinami a), b) nebo c) jednotlivých číslic [viz bod 300 (3), 400 (3), 430 (3), 470 (3), 500 (3), 600 (3), 800 (3) a 900 (2)].
Pozn. Příklady pro použití tabulky:
Směs se skládá ze zápalné kapalné látky zařazené do třídy 3, skupiny c), jedovaté látky zařazené do třídy 6.1, skupiny b) a kapalné žíravé látky, zařazené do třídy 8, skupiny a).
Postup:
průsečík řádky 3c) se sloupcem 6.1b) dává 6.1b); průsečík řádky 6.1b) se sloupcem 8a) dává 8a). Tato směs se tedy zařadí do třídy 8, skupiny a).
2.3.2 Zařazení k označení j.n. číslice podle odstavce 2.3.1 zjištěné třídy, se zřetelem na nebezpečné vlastnosti jednotlivých komponentů roztoku nebo směsi. Zařazení k všeobecnému označení j.n. je dovoleno jen tehdy, není-li možné zařazení do specifického označení j.n.
Pozn. Příklady pro zařazení směsí a roztoků do tříd a číslic:
Roztok fenolu třídy 6.1, číslice 14b) v benzenu třídy 3, číslice 3b) se zařadí do třídy 3, skupiny b); na základě jedovatosti fenolu se tento roztok zařadí do 1992 látka zápalná kapalná, jedovatá, j.n. třídy 3, číslice 19b). Pevná směs arzeničnanu sodného třídy 6.1, číslice 51b) a hydroxidu sodného třídy 8, číslice 41b) se zařadí do 3290 látka jedovatá, anorganická, pevná, žíravá, j.n. třídy 6.1, číslice 67b). Roztok naftalenu surového nebo rafinového třídy 4.1, číslice 6c) v benzenu třídy 3, číslice 3b) se zařadí do 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n. třídy 3, číslice 3b). Směs uhlovodíků třídy 3, číslice 31c) a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, číslice 2b) se zařadí do 2315 bifenyly polychlorované (PCB) třídy 9, číslice 2b). Směs propyleniminu třídy 3, číslice 12 a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, číslice 2b) se zařadí do 1921 propylenimin, stabilizovaný třídy 3, číslice 12.
Tabulka bod 3 (3)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída    4.1(b)   4.1(c)   4.2(b)   4.2(c)   4.3(a) 4.3(b) 4.3(c) 5.1(a)1)   5.1(b)1)   5.1.(c)1)
popř.
skup.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3(a) 2)   SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ  4.3(a) 4.3(a) 4.3(a) SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ
     4.1 5) 3(a) 4.1 5) 3(a) 4.2 5) 3(a) 4.2 5) 3(a)             5.1(a) 3(a) 5.1(a) 3(a) 5.1(a) 3(a)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3(b) 2)   SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ  4.3(a) 4.3(b) 4.3(b) SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ
     4.1 5) 3(b) 4.1 5) 3(b) 4.2 5) 3(b) 4.2 5) 3(b)             5.1(a) 3(a) 5.1(b) 3(b) 5.1(b) 3(b)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3(c) 2)   SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ  4.3(a) 4.3(b) 4.3(c) SOL  LIQ  SOL  LIQ  SOL  LIQ
     4.1 5) 3(b) 4.1 5) 3(c) 4.2 5) 3(c) 4.2 5) 3(c)             5.1(a) 3(a) 5.1(b) 3(b) 5.1(c) 3(c)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1(b)               4.2(b)   4.2(b)   4.3(a) 4.3(b) 4.3(b) 5.1(a)    4.1(b)    4.1(b)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1(c)               4.2(b)   4.2(c)   4.3(a) 4.3(b) 4.3(c) 5.1(a)    4.1(b)    4.1(c)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2(b)                           4.3(a) 4.3(b) 4.3(b) 5.1(a)    4.2(b)    4.2(b)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P4.2(c)                           4.3(a) 4.3(b) 4.3(c) 5.1(a)    5.1(b)    4.2(c)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3(a)                                       5.1(a)    4.3(a)    4.3(a)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3(b)                                       5.1(a)    4.3(b)    4.3(b)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3(c)                                       5.1(a)    5.1(b)    4.3(c)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1(a) 1)7)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1(b) 1)7)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1(c) 1)7)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(a) 3)
Dermal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(a) 3)
Oral
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(b) 3)
Inhal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(b) 3)
Dermal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6.1(b) 3)              SOL  = pevné látky a směsi
Oral
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(c) 3)              LIQ  = kapalné látky, směsi a roztoky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8(a) 4)               Dermal = jedovatost při absorpci pokožkou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8(b) 4)               Oral  = jedovatost při požití
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8(c) 4)               Inhal = jedovatost při vdechnutí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pokračování:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída   6.1(a)3) 6.1(a)3) 6.1(b)3)    6.1(c)3)    8(a)4)    8(b)4)    8(c)4)    9
popř.    Dermal  Oral
skup.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3(a) 2)   3(a)   3(a)   3(a)      3(a)      3(a)     3(a)     3(a)     3(a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3(b) 2)   3(a)   3(a)   3(b)      3(b)      3(a)     3(b)     3(b)     3(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3(c) 2)   6.1(a)  6.1(a)  6.1(b)     3(c)      8(a)     8(b)     3(c)     3(c) 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1(b)   6.1(a)  6.1(a)  SOL  LIQ   SOL  LIQ   8(a)     SOL  LIQ  SOL  LIQ  4.1(b)
                4.1(b) 6.1(b) 4.1(b) 6.1(b)        4.1(b) 8(b) 4.1(b) 8(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1(c)   6.1(a)  6.1(a)  6.1(b)     SOL  LIQ   8(a)     8(b)     SOL  LIQ 4.1(c) 6)
                        4.1(c) 6.1(c)              4.1(c) 8(c)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2(b)   6.1(a)  6.1(a)  4.2(b)     4.2(b)     8(a)     4.2(b)    4.2(b)    4.2(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P4.2(c)   6.1(a)  6.1(a)  6.1(b)     4.2(c)     8(a)     8(b)     4.2(c)   4.2(c) 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3(a)   6.1(a)  4.3(a)  4.3(a)     4.3(a)     4.3(a)    4.3(a)    4.3(a)    4.3(a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3(b)   6.1(a)  4.3(a)  4.3(b)     4.3(b)     8(a)     4.3(b)    4.3(b)    4.3(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3(c)   6.1(a)  6.1(a)  6.1(b)     4.3(c)     8(a)     8(b)     4.3(c)   4.3(c) 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1(a) 1)7) 5.1(a)  5.1(a)  5.1(a)     5.1(a)     5.1(a)    5.1(a)    5.1(a)    5.1(a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1(b) 1)7) 6.1(a)  5.1(a)  5.1(b)     5.1(b)     8(a)     5.1(b)    5.1(b)    5.1(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1(c) 1)7) 6.1(a)   6.1(a)  6.1(b)     5.1(c)     8(a)     8(b)     5.1(c)   5.1(c) 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(a) 3)                           SOL  LIQ  6.1(a)    6.1(a)    6.1(a)
Dermal                            6.1(a) 8(a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(a) 3)                           SOL  LIQ  6.1(a)    6.1(a)    6.1(a)
Oral                             6.1(a) 8(a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(b) 3)                           SOL  LIQ  6.1(b)    6.1(b)    6.1(b)
Inhal                             6.1(a) 8(a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(b) 3)                           SOL  LIQ  SOL  LIQ  6.1(b)    6.1(b)
Dermal                            6.1(a) 8(a) 6.1(b) 8(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(b) 3)                           8(a)     SOL  LIQ  6.1(b)    6.1(b)
Oral                                    6.1(b) 8(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1(c) 3)                           8(a)     8(b)     8(c)    6.1(c) 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8(a) 4)                                               8(a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8(b) 4)                                               8(b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8(c) 4)                                               8(c) 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlení poznámek

1) Směsi a roztoky mohou mít výbušné vlastnosti. Takové směsi a
  roztoky jsou připuštěny k přepravě jen podle podmínek třídy 1.
2) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 3, bod 301, číslice
  6, 12 nebo 13, zařadí se do této třídy do těchto číslic.
3) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 6.1, bod 601,
  číslice 1 až 5, zařadí se do této třídy a do těchto číslic.
4) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 8, bod 801, číslice
  6, 14 nebo 15, zařadí se do této třídy do těchto číslic.
5) Zařazení do třídy a skupiny jedné číslice se může provést na
  základě zkušebního postupu (viz bod 400 a 430).
6) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 9, bod 901, číslice
  2b), zařadí  se do této  třídy pod tuto číslici, pokud
  neobsahují také látky, které  jsou uvedeny v předchozích
  poznámkách 1) až 4). Pokud obsahují tyto látky, je třeba je
  příslušně zařadit.
7) Toho času nejsou zkušební kritéria, která by potvrdila stupeň
  nebezpečí (skupinu balení) pro kapalné látky třídy 5.1. Stupeň
  nebezpečí (skupinu balení) lze pro tyto látky zjistit jen
  porovnáním jmenovitě uvedených látek jedné číslice a skupiny,
  které jsou označeny písmeny a), b) nebo c).
8) Prostředky k boji proti škůdcům (pesticidy) se zařadí do třídy
  6.1.
(4) Odpady jsou látky, roztoky, směsi nebo předměty, pro které není předvídáno žádné bezprostřední použití, které se však přepravují ke zpracování, ke skladování nebo k odstranění spálením nebo jiným postupem.
(5) Radioaktivní látka, jejíž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a která
a) odpovídá ustanovením pro přepravu podle listu 1 třídy 7 a
b) má nebezpečné vlastnosti, které spadají pod pojem jedné nebo více tříd,
je vyloučena z přepravy, spadá-li navíc pod pojem výlučné třídy, ve které není uvedena.
(6) Radioaktivní látka, jejíž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a která
a) odpovídá ustanovením pro přepravu podle listu 1 třídy 7 a
b) má nebezpečné vlastnosti, které spadají pod pojem jedné nebo více jiných tříd, musí navíc splňovat kromě ustanovení listu 1 třídy 7 ustanovení určená pro přepravu
- výlučných tříd, jestliže jedna z předmětných tříd je výlučnou třídou a látka je v ní uvedena, nebo
- třídy, která představuje při přepravě převažující nebezpečí, není-li žádná z předmětných tříd výlučnou třídou.
(7) Ve smyslu RID (PNZ) jsou voduznečišťujícími látkami: Látky, roztoky a směsi (jako přípravky, odpady), které nelze zařadit do tříd 1 až 8 nebo do třídy 9 číslice 1 až 8, 13, 14, 20, 21 a 31 až 36, které však na základě zkušebních metod a kritérií dle přípojku III, oddílu C, bodů 1320 - 1326, lze přiřadit k číslicím 11 a 12 třídy 9. Roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), pro které nejsou k dispozici údaje podle přiřazovacích kritérií, se považují za voduznečišťující, jestliže podle následujícího vzorce zjištěná hodnota LC50 1)
          LC50 škodliviny x 100
     LC50 = -----------------------------
        obsah škodliviny ve hmotě - %

     činí nejvýše
a) 1 mg/l,
b) 10 mg/l, jestliže látka není lehce biologicky odbouratelná, nebo jestliže je odbouratelná, vykazuje hodnotu log Pow je větší rovno 3,0.
Pozn. Pro ty látky, které jsou voduznečišťujícími látkami tříd 1 až 8 a třídy 9 číslic 1 až 8, 13, 14, 20, 21 a 31 až 36, dle kritérií přípojku III, oddílu C, bodů 1320 až 1326, neplatí žádné dodatečné podmínky pro přepravu.
4
(1) V RID (PNZ) platí tyto měrné jednotky6):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Veličina        Jednotka SI 2)     Doplňkově        Vztah
                        povolená jednotka    mezi jednotkami
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Délka         m (metr)        -            -
Plošný obsah      m2 (čtverečný metr)   -            -
Objem         m3 (krychlový metr)   l 3) (litr)       1 l = 10E-3.m3
Čas          s (sekunda)       min (minuta)      1 min = 60 s
                        hod (hodina)      1 hod = 3600 s
                        d (den)         1 d = 86 400 s
Hmotnost        kg (kilogram)      g (gram)        1 g = 10E-3 kg
                        t (tuna)        1 t = 10E3 kg
Hustota        kg/m3          kg/l          1 kg/l = 10E3 kg/m3
Teplota        K (Kelvin)       stupeň Celsia      0 stupňů Celsia = 273,15 K
Teplotní rozdíl    K (Kelvin)       stupeň Celsia      1 stupeň Celsia = 1 K
Síla          N (Newton)       -            1 N = 1 kg.m/s2
Tlak          Pa (Pascal)       bar (Bar)        1 Pa = 1 N/m2
                                    1 bar = 10E5 Pa
Mechanické napětí   N/m2          N/mm2          1 N/mm2 = 1 MPa
Práce         J (Joule)        kWH (kilowathodina)   1 kWh = 3,6 MJ
Energie        J (Joule)                    1 J = 1 N.m = 1 W.s
Teplo         J (Joule)        eV (elektronvolt)    1 eV = 0,1602E-18 J
Výkon         W (Watt)        -            1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Viskozita kinematická m2/s          mm2/s          1 mm2/s = 10E-6 m2/s
Viskozita dynamická  Pa.s          mPa.s          1 mPa.s = 10E-3 Pa.s
Aktivita4)       Bq (Bequerel)
Ekvivalent dávkové   Sv (Sievert)
intenzity5)

     Násobky a díly jednotky se tvoří pomocí dále uvedených
     předpon,  popř. značek  před názvem,  popř. značkou
     jednotky:

     Činitel                Předpona  Značka předpony
     -----------------------------------------------------------------
      1 000 000 000 000 000 000 = 10E18   Exa     E
        1 000 000 000 000 000 = 10E15   Peta    P
          1 000 000 000 000 = 10E12   Tera    T
            1 000 000 000 = 10E9    Giga    G
              1 000 000 = 10E6    Mega    M
                1 000 = 10E3    Kilo    K
                 100 = 10E2    Hekto    h
                 10 = 10E1    Deka    da
                 0,1 = 10E-1   Deci    d
                0,01 = 10E-2   Centi    c
                0,001 = 10E-3   Mili    m
              0,000 001 = 10E-6   Mikro    mí
            0,000 000 001 = 10E-9   Nano    n
          0,000 000 000 001 = 10E-12   Piko    p
        0,000 000 000 000 001 = 10E-15   Femto    f
      0,000 000 000 000 000 001 = 10E-18   Atto    a
     -----------------------------------------------------------------
(2) Jsou-li v RID (PNZ) uváděny hmotnosti kusu, rozumí se, pokud není stanoveno jinak, celková (hrubá) hmotnost kusu.
(3) Není-li výslovně stanoveno něco jiného, značí v RID (PNZ) znaménko "%":
a) u směsí pevných nebo kapalných látek, u roztoků nebo u pevných látek nasycených kapalinou: hmotnostní procento z celkové hmotnosti směsi, roztoku nebo nasycené látky;
b) u stlačených směsí plynů, které jsou plněny pod tlakem, objemové procento z celkového objemu plynné směsi nebo, pokud jsou plněny podle hmotnosti, hmotnostní procento z celkové hmotnosti směsi; u zkapalněných směsí plynů, jakož i pod tlakem rozpuštěných plynů, hmotnostní procento z celkové hmotnosti směsi.
(4) Pod označením "j.n." (jinde nejmenované) se ve smyslu RID (PNZ) rozumí souhrnné označení, ke kterému mohou být zařazeny takové látky, směsi, roztoky nebo předměty, které
a) nejsou jmenovitě uvedeny v číslicích vyjmenování látek a
b) mají chemické, fyzikální a/nebo nebezpečné vlastnosti, které odpovídají třídě, číslici a skupině a pojmenování označení j.n.
(5) Tlaky všeho druhu, týkající se nádob (např. zkušební tlak, vnitřní tlak, tlak, při němž se otevírá pojistný ventil) se vždy udávají jako přetlak (tlak ležící nad atmosférickým tlakem); naproti tomu je tenze páry vždy vyjádřena jako absolutní tlak.
(6) Předepisuje-li RID (PNZ) stupeň plnění nádob, vztahuje se vždy na teplotu látek 15 stupňů C, pokud není udána jiná teplota.
(7) Pro klasifikaci látek jsou nebezpečná zboží s bodem tání nebo počátkem tání 20 stupňů C nebo nižším, při tlaku 101,3 kPa, považována za kapalné látky. Viskózní látku, pro kterou nelze stanovit specifický bod tání, je třeba podrobit postupu zkoušky ASTM D 4359-90 nebo v přípojku III, bodu 1310 popsané zkoušce ke stanovení tekutosti (metoda s penetrometrem).
(8)
- Pod pojmem "Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží" se rozumí 10. přepracované vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží (ST/SG/AC.10/1/Rev. 10).
- Pod pojmem "Příručka zkoušky a kritéria" se rozumí 2. přepracované vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží, Příručka zkoušky a kritéria (ST/SG/AC.10/11/Rev. 2).
- Pod pojmem "IMDG-Code" se rozumí Mezinárodní Code pro přepravu nebezpečného zboží námořními loděmi, který vydává Mezinárodní organizace pro námořní dopravu v Londýně (IMO).
- Pod pojmem "Technické pokyny ICAO" se rozumí Technické pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží v letecké dopravě, které vydává Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v Montrealu.
5
Jsou-li povoleny jako obaly nádoby z plastu, může požadovat železnice odesílací země, aby byla prokázána vhodnost plastu pro takové použití.
6
Látka nebo předmět RID (PNZ) smí být přepravována ve volně loženém stavu v kotlových vozech, nádržkových kontejnerech nebo v malých kontejnerech jen tehdy, je-li tento způsob přepravy výslovně povolen pro tuto látku nebo předmět v příslušné třídě.
7
(1) Za kontejnery se ve smyslu RID (PNZ) považují ty, které odpovídají podmínkám tohoto řádu a pokud mají objem 1 m3 a větší, předpisům RICo (příloha III k Jednotným právním předpisům CIM).
Pozn. 1. Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) (viz přípojek VI) se nepovažují za kontejnery ve smyslu RID (PNZ).
2. Snímatelné nástavby (výměnné nástavby) se ve smyslu RID (PNZ) považují za velké kontejnery.
(2) Velké kontejnery a nádržkové kontejnery, které spadají pod definici "container" mezinárodní úmluvy o bezpečnosti kontejnerů (CSC) 7) nebo vyhlášek UIC 590 8) (stav 01. 01. 1989) a 592-1 až 592-4 8) (stav 01. 07. 1994), se smějí používat pro přepravu nebezpečného zboží pouze tehdy, pokud velký kontejner nebo rám nádržkového kontejneru odpovídají podmínkám CSC nebo vyhlášek UIC 590 a 592-1 až 592-4.
Velké kontejnery se smějí pro přepravu použít pouze tehdy, pokud jsou k tomu z hlediska konstrukčně-technického vhodné.
a) "Vhodné z hlediska konstrukčně-technického" znamená, že konstrukční prvky kontejneru, jako horní a dolní viditelné podélníky, horní a dolní příčníky, práh a nosník dveří, podlahové příčné nosníky, rohové sloupky a kování, nevykazují žádná větší poškození. "Většími poškozeními" se rozumí: boule nebo vypoukliny konstrukčních dílů, které jsou hlubší než 19 mm, bez ohledu na jejich délku; trhliny nebo lomy v konstrukčních dílech; více než jedna vložka, nebo neodborně provedená vložka (např. překrývající se vložky) na horních nebo dolních příčnících, nebo nosnících dveří, nebo více než dvě vložky v jednom z horních nebo dolních podélníků, nebo vložka v dveřním prahu, nebo rohovém sloupku; závěsy a kování dveří, které jsou vzpříčené, překroucené, zlomené, ulomené (odpadlé), nebo z jiného důvodu nejsou funkční; netěsná těsnění nebo uzávěry; každé zkroucení konstrukce, které je tak silné, že znemožňuje řádné uchopení překladačem, nebo usazení a fixaci na k tomu určených místech nebo vozech.
b) Kromě toho, bez ohledu na použitý materiál, jsou nepřípustná jakákoliv opotřebení u jednoho konstrukčního prvku kontejneru, jako jsou prorezivělá místa u kovových bočních stěn nebo rozvlákněná místa u konstrukčních dílů ze skleněných vláken. Normální opotřebení, včetně koroze (rez), malé boule a rýhy a ostatní poškození, které neovlivňují použitelnost nebo odolnost proti povětrnostním vlivům, jsou však možná.
c) Kontejnery je třeba před nakládkou prohlédnout, aby se zjistilo, že neobsahují zbytky dřívějšího nákladu a že podlaha a stěny jsou prosty vyčnívajících částí.
(3) Všechna ustanovení RID (PNZ) o přepravě ve vozech platí obdobně také pro přepravu ve velkých kontejnerech, s výjimkou nádržkových kontejnerů.
(4) Ustanovení přípojku X platí pro přepravu plynných, kapalných, práškových a zrnitých látek v nádržkových kontejnerech o objemu větším než 0,45 m3.
(5) Pro malé kontejnery - určené k přepravě látek ve volně loženém stavu - s výjimkou nádržkových kontejnerů uvedených v odstavci (3) - platí podmínky pro nádoby, zasílané jako kusy, pokud podmínky jednotlivých tříd nestanoví něco jiného.
8
(1) Dovolují-li ustanovení oddílu A.3 jednotlivých tříd nebo podmínky třídy 7 společné balení více látek a předmětů nebo společné balení s jiným zbožím, musí být vnitřní obaly obsahující různé látky a předměty vzájemně pečlivě a bezpečně odděleny ve společném obalu, jestliže by mohlo dojít poškozením nebo zničením vnitřních obalů k nebezpečným reakcím, jako je vznik nebezpečného tepla, hoření, tvorba směsí citlivých na tření nebo náraz, vývin hořlavých nebo jedovatých plynů. Pokud v tomto odstavci nebo ve zvláštních podmínkách pro balení určitých látek není předepsáno něco jiného, musí být kapalné látky tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 nebo 9, které spadají pod a) nebo b) různých číslic a jsou obsaženy v nádobách ze skla, porcelánu nebo kameniny, zabaleny s použitím vhodných savých materiálů. Savý materiál nesmí s kapalnou látkou nebezpečně reagovat. Savé materiály nejsou potřebné, pokud jsou vnitřní obaly tak chráněny, že při případném rozbití obsah za normálních přepravních podmínek neunikne z vnějších obalů. Jakmile je savá látka předepsána a vnější obal není kapalinotěsný, je třeba použít těsný potah, pytel z plastu nebo jiný stejně účinný prostředek, aby došlo k zachycení kapalné látky v případě jejího úniku [viz také bod 1500 (5)].
(2) V případě společného balení platí podmínky uvedené v RID (PNZ), týkající se údajů v nákladním listě pro každé různě pojmenované nebezpečné zboží, balené ve společném obalu. Každý kus musí být opatřen všemi nápisy a nálepkami označujícími nebezpečí, které jsou předepsány v RID (PNZ) pro nebezpečné zboží přepravované v kusu.
9
(1) Pro přepravu kusů s nebezpečným zbožím smí být použity transportní obalové soubory, jestliže splňují následující podmínky: Pod pojmem "transportní obalový soubor" se rozumí spojení, které je použito jedním jediným odesílatelem pro pojmutí jednoho nebo více kusů a pro vytvoření jednotky k ulehčení nakládky a manipulace během přepravy. Příklady transportních obalových souborů:
a) nakládací pomůcky, jako palety, na které se postaví nebo se stohuje více kusů a ty jsou zajištěny pásy z plastu, smršťovací nebo napínací folií nebo jinými vhodnými prostředky, nebo
b) vnější ochranné obaly, jako bedny nebo bednění.
Pozn. Tato definice se nevztahuje na transportní obalové soubory definované ve třídě 7 (viz bod 700, definice č. 13).
Transportní obalový soubor musí být opatřen číslem k označení látky, před něž se doplní písmena "UN" a nálepkami k označení nebezpečí všech kusů obsažených v transportním obalovém souboru, ledaže by čísla k označení a nálepky k označení nebezpečí všeho v transportním obalovém souboru obsaženého nebezpečného zboží zůstaly viditelné.
Každý kus s nebezpečným zbožím, který je obsažen v transportním obalovém souboru, musí odpovídat všem platným podmínkám. Předvídaná funkce jednotlivých obalů nesmí být transportním obalovým souborem ovlivněna.
Zákazy společného nakládání uvedené v oddíle E různých tříd platí rovněž pro transportní obalové soubory.
(2) Poškozené, vadné nebo netěsné kusy s nebezpečným zbožím nebo nebezpečná zboží, která se rozlila nebo unikla, smí být přepravovány(-a) ve zvláštních záchranných obalech podle bodu 1559. Použití obalu vhodného typu a náležitě odzkoušeného podle podmínek bodu 1500 (14) s většími rozměry se tímto nevylučuje. Při přepravě poškozených kusů v záchranných obalech musí být na záchranném obalu umístěny číslo k označení látky, před které se doplní písmena "UN" a všechny nálepky k označení nebezpečí všech uvnitř obsažených poškozených kusů, jakož i doplňkově označení "Záchrana".
Mimo údajů, které jsou předepsány v jednotlivých třídách pro přepravovaná zboží, musí odesílatel v nákladním listu poznamenat: "záchranný obal".
10
Pro dodržování zákazů společného nakládání, předepsaných v oddílech E jednotlivých tříd, s výjimkou podmínek třídy 7, které jsou předepsány v bodu 703, oddíle 7, je třeba, vzít ohled na nálepky k označení nebezpečí přípojku IX. Tyto nálepky se podle podmínek oddílů A.4 jednotlivých tříd, s výjimkou třídy 7, umístí na kusech. O polepování kusů obsahujících látky třídy 7, viz bod 706.
11
(1) Není-li v jednotlivých třídách uvedeno nic jiného, mohou být kusy nakládány
a) do krytých vozů, nebo
b) do otevřených vozů přikrytých plachtami, nebo
c) do otevřených vozů (bez plachet).
(2) Kusy, jejichž obaly jsou tvořeny materiály citlivými na vlhkost, se nakládají do krytých vozů nebo do otevřených vozů přikrytých plachtami.
(3) Kusy, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), jakož i nevyčištěné prázdné obaly, včetně nevyčištěných prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s nálepkami podle vzoru 6.1 (vyjma kusů s látkami třídy 2), 6.2 nebo 9, pokud naposledy obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, nesmí být ve vozech a na nakládacích, vykládacích nebo překládacích místech společně stohovány nebo nakládány v bezprostřední blízkosti s kusy, o nichž je známo, že obsahují potraviny, poživatiny nebo krmiva.
Pokud jsou nakládány v bezprostřední blízkosti kusů, o nichž je známo, že obsahují potraviny, poživatiny nebo krmiva, musí být od těchto odděleny
a) plnostěnnými přepážkami, které musí být tak vysoké jako naložené kusy s nálepkami podle vzoru 6.1, 6.2 nebo 9, pokud naposled obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, nebo
b) prostřednictvím kusů, které nejsou opatřeny nálepkami podle vzoru 6.1, 6.2 nebo 9, pokud naposled obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, nebo
c) mezerou o minimální velikosti 0,8 m,
ledaže jsou kusy s nálepkami podle vzoru 6.1, 6.2 nebo 9, pokud naposled obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, dodatečně zabaleny nebo zcela zakryty (např. fólií, kartónovou krabicí nebo jinými opatřeními).
(4) Při nakládání zboží musí být dodrženy podmínky platné pro odesílací stanici, pokud nejsou v jednotlivých třídách předvídány zvláštní podmínky.
12
Látky a předměty RID (PNZ), s výjimkou těch, které jsou přepravovány jako spěšnina, smějí být přepravovány jen v nákladních vlacích.
13
Při přepravě nebezpečného zboží uvedeného v bodu 1802 přípojku VIII, musí být opatřeny označením podle podmínek tohoto přípojku:
- kotlové vozy,
- bateriové vozy,
- vozy se snímatelnými cisternami,
- nádržkové kontejnery,
- vozy pro zboží ve volně loženém stavu,
- malé nebo velké kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu.
Vozy, které obsahují vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým nebezpečným zbožím uvedeným v bodu 1802 přípojku VIII, mohou být opatřeny označením podle podmínek tohoto přípojku.
14
Kusy, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), jakož i vozy, které obsahují vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým zbožím, malé a velké kontejnery a nádržkové kontejnery, které plně neodpovídají podmínkám RID (PNZ) o balení, polepování, podmínkám vztahujícím se na nápisy na kusech, podmínkám pro společné balení nebo podmínkám pro označování, ale odpovídají podmínkám pro přepravu nebezpečného zboží v námořní nebo letecké přepravě9), smějí být přepravovány, předchází-li nebo následuje-li námořní nebo letecká přeprava, za těchto podmínek:
a) kusy nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí být opatřeny nápisy nebo nálepkami k označení nebezpečí podle předpisů pro námořní nebo leteckou přepravu9), pokud jejich nápisy a nálepky k označení nebezpečí neodpovídají podmínkám RID (PNZ);
b) o společném balení do jednoho kusu platí předpisy pro námořní a leteckou přepravu9);
c) pouze u přeprav, které předcházely nebo následovaly námořní přepravě, musí být malé a velké kontejnery, nádržkové kontejnery, jakož i vozy, které obsahují vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým zbožím, označeny a polepeny (Placards) podle předpisů platných pro námořní dopravu9) pokud nejsou označeny a polepeny podle RID (PNZ);
d) k údajům, předepsaným v RID (PNZ) musí být navíc zapsán v nákladním listě záznam: "Přeprava podle bodu 14 RID (PNZ)."
Tato odchylka neplatí pro zboží, které je podle tříd 1 až 8 RID (PNZ) zařazeno jako nebezpečné, avšak podle předpisů pro námořní a leteckou přepravu se nejedná o nebezpečné zboží.
15
(1) Nebezpečné zboží může být také přepravováno v systému kombinované dopravy (silnice/železnice), a to podle dále uvedených podmínek.
Pozn.
1. Ve smyslu RID (PNZ) se pod výrazem "kombinovaná doprava (silnice/železnice)" rozumí přeprava silničních vozidel na železničních vozech.
2. Ve smyslu RID (PNZ) se považují:
- výměnné nástavby za velké kontejnery [viz bod 7 (2)] a
- nádržkové výměnné nástavby za nádržkové kontejnery (viz přípojek X).
(2)
Silniční vozidla, podaná k přepravě v systému kombinované dopravy, jakož i jejich obsah, musí odpovídat podmínkám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 10). Není však dovoleno přepravovat:
- výbušné látky skupiny snášenlivosti A (třída 1, bod 2101, číslice 01, klasifikační kód 1.1 A ADR);
- látky samovolně se rozkládající, které vyžadují kontrolu teploty (třída 4.1, bod 2401, číslice 41 až 50, čísel k označení látky 3231 až 3240 ADR);
- organické peroxidy, které vyžadují kontrolu teploty (třída 5.2, bod 2551, číslice 11 až 20, čísel k označení látky 3111 až 3120 ADR);
- 1829 oxid sírový se stupněm čistoty nejméně 99,95 %, který je přepravován v cisternách bez inhibitorů [třída 8, bod 2801, číslice 1a) ADR].
(3) Na obou stranách nosných vozů, používaných v systému kombinované dopravy, musí být umístěny nálepky k označení nebezpečí přepravovaného zboží, předepsané v RID (PNZ).
Opatření (polepení) nosných vozů nálepkami k označení nebezpečí není nutné
a) při použití speciálních vozových jednotek přepravujících silniční soupravy (naložení nákladního vozidla s přívěsem nebo bez něho, jakož i návěsů s tažným strojem, na vozy používané pro tento způsob přepravy) s výjimkou opačného rozhodnutí železnic, po kterých se přeprava uskuteční, a
b) u ostatních přeprav silničních cisternových vozidel, jakož i silničních vozidel, která přepravují nebezpečné zboží ve volně loženém stavu.
(4) Písemné pokyny předepsané v bodě 10 385 ADR musí být přiloženy k nákladnímu listu.
(5) Kromě údajů předepsaných v jednotlivých třídách RID (PNZ) pro přepravované zboží musí odesílatel zapsat ve sloupci nákladního listu pro pojmenování zboží záznam: "Přeprava podle bodu 15 RID (PNZ)".
Při přepravě cisteren nebo nebezpečného zboží ve volně loženém stavu, které se musí označovat tabulemi podle bodu 10 500 (2) až (5) ADR, musí být v nákladním listu před označením zboží navíc uvedeno číslo k označení nebezpečí.
16
Jestliže přepravě nebezpečného zboží ve velkém kontejneru následuje námořní přeprava, je třeba k nákladnímu listu přiložit obalový certifikát kontejneru podle odstavce 12.3.7 všeobecného úvodu k IMDG-Code11).
Poslání nákladního listu a výše uváděného obalového certifikátu kontejneru mohou být splněna jediným dokumentem; jinak musí být tyto dokumenty spolu vzájemně spojeny. Pokud úlohu těchto dokumentů plní jeden jediný dokument, stačí v nákladním listu uvést vysvětlivku, že naložení kontejneru je provedeno v souladu s používanými předpisy, jakož i údaj osoby odpovědné za obalový certifikát kontejneru. Na podporu nebo místo písemných dokumentů je povolen rovněž pracovní postup elektronického zpracování dat nebo elektronická výměna dat.
Pozn. Obalový certifikát kontejneru není potřebný pro nádržkové kontejnery.
17
Podmínky RID (PNZ) neplatí pro:
a) přepravy nebezpečného zboží uskutečňované soukromými osobami, pokud je toto zboží baleno v obchodním balení a je určeno pro spotřebu osobní nebo v domácnosti nebo pro volný čas a sport;
b) přepravy RID (PNZ) blíže nespecifikovaných strojů nebo přístrojů, které obsahují ve své vnitřní konstrukci nebo ve funkčních prvcích nebezpečné zboží;
c) přepravy prováděné podnikatelskými subjekty, které jsou spojeny s jejich hlavní činností, jako jsou dodávky na pozemní, inženýrské a hlubinné stavby, měřicí, opravárenské a údržbářské práce, v množstvích, která nepřesáhnou 450 litrů/kus a které nepřekročí dále uvedená nejvýše přípustná celková množství:
------------------------------------------------------------------
Kategorie Látky nebo předměty         Nejvýše přípustné
přepravy                    celkové množství
                        na vůz
------------------------------------------------------------------
  0    Třída 1:  Číslice 11, 12, 24, 25,   0
           33, 34, 44, 45 a 51
      Třída 4.2: Látky, které jsou
           zařazeny do skupiny a)
           nebo ke skupině balení I
           v Doporučení pro přepravu
           nebezpečného zboží
      Třída 4.3: Číslice 1 až 3, 19 až 25
      Třída 6.1: Číslice 1 a 2
      Třída 6.2: Číslice 1 a 2
      Třída 7:  Látky a předměty bodu 704,
           listů 5 až 13
      Třída 9:  Číslice 2b) a 3

      jakož i nevyčištěné prázdné obaly,
      které obsahovaly látky této
      kategorie přepravy.
------------------------------------------------------------------
  1    Látky a předměty, které jsou     20
      zařazeny do skupiny a) nebo
      ke skupině balení I v Doporučení
      pro přepravu nebezpečného zboží
      a nepřipadnou do kategorie
      přepravy 0,

      jakož i látky a předměty
      následujících tříd, číslic
      a skupin:

      Třída 1:  Číslice 1 až 10,a) 13
           až 23, 26, 27, 29,
           30 až 32 a 48a)
      Třída 2:  Skupiny T, TC a), TO, TF,
           TOC a TFC jednotlivých
           číslic
      Třída 4.1: Číslice 31b) až 34b)
      Třída 5.2: Číslice 1b) až 4b)
------------------------------------------------------------------
  2    Látky a předměty, které jsou     300
      zařazeny do skupiny b) nebo
      ke skupině balení II v Doporučení
      pro přepravu nebezpečného zboží
      a nepřipadnou do kategorie
      přepravy 0, 1 nebo 4,

      jakož i látky a předměty
      následujících tříd, číslic
      a skupin:

      Třída 1:  Číslice 35 až 43 a 50
      Třída 2:  Skupina F jednotlivých
           číslic
      Třída 6.1: Látky a předměty, které
           jsou zařazeny do skupiny
           c) jednotlivých číslic
      Třída 6.2: Číslice 3
------------------------------------------------------------------
  3    Látky a předměty, které jsou    1000
      zařazeny do skupiny c) nebo
      ke skupině balení III v Doporučení
      pro přepravu nebezpečného zboží
      a nepřipadnou do kategorie
      přepravy 2 nebo 4,

      jakož i látky a předměty
      následujících tříd, číslic
      a skupin:

      Třída 2:  Skupiny A a O
           jednotlivých číslic
      Třída 9:  Číslice 6 a 7
------------------------------------------------------------------
  4    Třída 1:  Číslice 46 a 47        neomezeně
      Třída 4.1: Číslice 1b) a 2c)
      Třída 4.2: Číslice 1c)
      Třída 7:  Látky a předměty bodu 704,
           listů 1 až 4
      Třída 9:  Číslice 8c),

      jakož i nevyčištěné prázdné obaly,
      které obsahovaly nebezpečné látky,
      mimo takových látek, které spadají
      do kategorie přepravy 0.
------------------------------------------------------------------
Vysvětlivka:
a) Pro čísla k označení látky 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 činí nejvýše přípustné celkové množství na vůz 50 kg.
Ve výše uvedené tabulce pojem "nejvýše přípustné celkové množství na vůz" znamená:
- pro předměty celkovou hmotnost brutto v kg (pro předměty třídy 1, hmotnost netto výbušné látky v kg);
- pro pevné látky, zkapalněné plyny, hluboce zchlazené zkapalněné plyny a plyny rozpuštěné pod tlakem, hmotnost netto v kg;
- pro kapalné látky a stlačené plyny, nominální/jmenovitý objem nádoby v litrech. "Nominální (jmenovitý) objem nádoby" znamená jmenovitý objem v litrech nebezpečné látky obsažené v nádobě. U lahví pro stlačené plyny musí nominální (jmenovitý) objem odpovídat objemu vody v lahvi.
Pokud nebezpečné zboží, které patří do různých kategorií přepravy stanovených v tabulce, je přepravováno v jednom a tom samém voze, nesmí součet
- množství látek a předmětů kategorie přepravy 1, násobený 50,
- množství látek a předmětů kategorie přepravy 2, násobený 3 a
- množství látek a předmětů kategorie přepravy 3
překročit 1000.
K těmto podmínkám se nepřihlíží a proto neplatí u běžně používaných, pevně zabudovaných nádrží dopravních prostředků, které obsahují kapalné látky nebo plyny, které slouží k pohonu nebo provozu zvláštních zařízení (např. chladící zařízení) nebo k zabezpečení bezpečnosti dopravních prostředků dle bodu 201a (1) pozn. c), d), e) a h), jakož i bodu 301a (5).
Přepravy, které jsou těmito podnikatelskými subjekty prováděny za účelem jejich vnitřního nebo vnějšího zásobování však nespadají pod tuto výjimku;
d) přepravy, které jsou prováděny zásahovými silami nebo za jejich dozoru;
e) naléhavé přepravy k záchraně lidského života nebo na ochranu životního prostředí, za předpokladu, že budou přijata všechna opatření ke zcela bezpečnému uskutečnění těchto přeprav.
18
Pokud v různých třídách není předepsáno něco jiného, mohou být látky a předměty RID (PNZ) přepravovány do 30. června 1999 podle pro ně platných podmínek RID (PNZ), které platily do 31. prosince 1998. V takových případech je třeba v nákladním listu poznamenat: "Přeprava podle RID (PNZ), který platil před 1. lednem 1999".
19- 99
Díl II
Zvláštní podmínky pro jednotlivé třídy
Třída 1 Výbušné látky a předměty 1. Vyjmenování látek a předmětů
100
(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 1, jsou připuštěny k přepravě jen ty, jež jsou vyjmenovány v bodu 101 nebo jsou v bodu 101 přiřazeny označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek". Tyto látky a předměty jsou připuštěny k přepravě jen podle podmínek, obsažených v bodech 100 (2) až 143 a v přípojku I a jsou tím látkami a předměty RID (PNZ).
(2) Látkami a předměty ve smyslu třídy 1 jsou:
a) Výbušné látky: pevné nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou vyvinout chemickou reakcí plyn takové teploty, takového tlaku a vysoké rychlosti, že tím mohou nastat škody v okolí.
Pyrotechnické slože: látky nebo směsi látek, kterými má být dosaženo efektu ve formě tepla, světla, zvuku, plynu, mlhy nebo dýmu nebo kombinace těchto efektů v důsledku nedetonativních, samovolně probíhajících exotermických chemických reakcí.
Pozn.
1. Výbušné látky, které vykazují nepřípustně vysokou citlivost nebo u nichž může dojít ke spontánní reakci, není dovoleno přepravovat.
2. Látky, které samy nejsou výbušnými látkami, které, však mohou vytvářet směs plynu, páry nebo prachu schopnou výbuchu, nejsou látkami třídy 1.
3. Vyjmuty jsou též vodou nebo alkoholem navlhčené výbušné látky, jejichž obsah vody, popř. alkoholu překračuje mezní hodnoty uvedené v bodu 101, jakož i výbušné látky s plastifikačními prostředky (změkčovadly) - tyto výbušné látky jsou přiřazeny ke třídě 4.1, bod 401, číslicím 21, 22 a 24 - jakož i výbušné látky, které jsou přiřazeny ke třídě 5.2 na podkladě svých převládajících nebezpečných vlastností.
b) Předměty s výbušnou látkou: předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných látek a/nebo pyrotechnické slože.
Pozn. Předměty, které obsahují výbušné látky a/nebo pyrotechnické slože v tak nepatrném množství nebo takového druhu, že jejich neúmyslný nebo náhodný zážeh nebo počin vně předmětu v průběhu přepravy není zřejmý střepinami, ohněm, mlhou, dýmem, teplem nebo silným zvukem, nepodléhají podmínkám třídy 1.
c) Látky a předměty, které nebyly jmenovány ani pod a), ani pod b) a které byly vyrobeny k vyvolání praktického účinku výbuchem nebo pyrotechnického účinku.
(3) Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou musí být přiřazeny podle zkušebních metod pro určení výbušných vlastností a podle klasifikačních postupů podle přípojku I, k pojmenování v bodu 101 a musí odpovídat podmínkám tohoto pojmenování, popřípadě musí být přiřazeny podle těchto zkušebních metod a klasifikačních postupů označení j.n. v bodu 101.
Vzorky nových nebo již existujících výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou, vyjma iniciačních trhavin, které jsou přepravovány mimo jiné k účelům pokusným, výzkumným, vývojovým a klasifikačním, k účelům kontroly kvality nebo jako obchodní vzorek, mohou být zařazeny k označení "0190 látka výbušná, vzorek" bodu 101, číslice 51.
Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů k označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" se provede příslušným úřadem1) země původu. Látky a předměty přiřazené označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek", jakož i určité látky, jejichž přeprava je na základě doplněných poznámek ve vyjmenování látek a předmětů v bodě 101 závislá na zvláštním souhlasu příslušného úřadu, se smí přepravovat jen se svolením příslušného úřadu země původu a za podmínek stanovených tímto úřadem.
Není-li země původu smluvním státem COTIF, musí být stanovené podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou. Povolení musí být uděleno písemně.
(4) Látky a předměty třídy 1, vyjma nevyčištěných prázdných obalů číslice 91, musí být přiřazeny k některé podtřídě podle odstavce (6) a k některé skupině snášenlivosti podle odstavce (7).
Podtřída musí být zjištěna na podkladě výsledků zkoušek popsaných v přípojku I při použití popisů v odstavci (6).
Skupina snášenlivosti musí být stanovena podle popisů v odstavci (7).
Čísla podtřídy spolu s písmenem skupiny snášenlivosti tvoří klasifikační kód.
(5) Látky a předměty třídy 1 jsou přiřazeny k obalové skupině II (viz přípojek V).
(6) Popis podtříd
1.1 Látky a předměty, které jsou schopné hromadného výbuchu. (Hromadný výbuch je takový výbuch, který postihuje téměř celý náklad prakticky okamžitě).
1.2 Látky a předměty ohrožující okolí rozletem střepin a trosek, které však nejsou schopné hromadného výbuchu.
1.3 Látky a předměty nebezpečné požárem a vykazující buď malé nebezpečí od rozletu střepin nebo vzdušné tlakové vlny nebo malé nebezpečí rozletu, či obě, ale bez nebezpečí hromadného výbuchu,
a) při hoření vykazující významné tepelné záření, nebo
b) hořící postupně tak, že vykazují malé účinky působení tlaku vzduchu nebo střepin nebo za obou těchto účinků.
1.4 Látky a předměty, které v případě zážehu nebo vznícení během přepravy vykazují jen malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo většího ohrožení okolí. Oheň, působící zevně nesmí vyvolat prakticky současný výbuch téměř celého obsahu kusu.
1.5 Velmi málo citlivé látky, schopné hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich roznětu nebo přechodu hoření v detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi nízká. Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, že nesmějí vybuchovat při zkoušce v ohni.
1.6 Extrémně necitlivé předměty, které nejsou schopné hromadného výbuchu. Předměty obsahují jen extrémně necitlivé detonující látky a vykazují zanedbatelnou pravděpodobnost jejich neúmyslné iniciace nebo rozšíření.
Pozn. Z předmětů podtřídy 1.6 vycházející nebezpečí je omezeno na výbuch jednoho jediného předmětu.
(7) Popis skupin snášenlivosti látek a předmětů
A Třaskavina
B Předmět s třaskavinou a méně než dvěma účinnými bezpečnostními zařízeními. Zahrnuty jsou některé předměty, jako rozbušky, roznětná zařízení pro trhací práce a zápalky pro náboje, i když neobsahují třaskavinu
C Hnací nebo jiná deflagrační výbušná látka nebo předmět s takovou výbušnou látkou
D Detonující výbušná látka nebo černý prach nebo předmět s detonující výbušnou látkou, vždy bez rozněcovadla a bez hnací náplně nebo předmět s rozněcovadlem látkou s nejméně dvěma bezpečnostními zařízeními
E Předmět s detonující výbušnou látkou bez rozněcovadla s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny bez hořlavého gelu nebo hypergolů)
F Předmět s detonující výbušnou látkou s vlastním rozněcovadlem, s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny nebo hořlavého gelu nebo hypergolů) nebo bez hnací náplně
G Pyrotechnická látka nebo předmět s pyrotechnickou látkou nebo předmět, jak s výbušnou látkou, tak i látkou osvětlovací, hořlavou, slzotvornou nebo dýmotvornou (kromě předmětů aktivovaných vodou nebo které obsahují bílý fosfor, fosfidy, pyroforickou látku, zápalnou kapalinu nebo zápalný gel nebo hypergoly)
H Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i bílý fosfor
J Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel
K Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i jedovatou chemickou látku
L Výbušná látka nebo předmět s výbušnou látkou, představující zvláštní riziko (např. pro svoji aktivaci při přístupu vody nebo pro přítomnost hypergolů, fosfidů nebo pyroforické látky) a vyžaduje oddělení jednotlivých druhů
N Předmět, který obsahuje jen extrémně necitlivé detonující látky
S Látka nebo předmět, který je balen nebo uspořádán tak, že každý účinek vznikající nezamýšlenou reakcí zůstává omezen na kus, pokud nebyl obal požárem poškozen. V takovém případě musí zůstat účinky tlaku vzduchu a rozlet omezeny na míru, že opatření ke zdolání požáru nebo jiná nouzová opatření v bezprostřední blízkosti kusu, nebudou podstatně omezena ani jim zabráněno.
Pozn.
1. Každá látka nebo předmět ve specifikovaném obalu smějí být přiřazeny jen k jedné skupině snášenlivosti. Protože kritérium skupiny snášenlivosti S je empirické povahy, je přiřazení k této skupině v nutném případě vázáno na pokusy k přidělení klasifikačního kódu.
2. Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smí být opatřeny vlastními prostředky roznětu nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že zažehovací zařízení obsahuje nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení, aby bylo zabráněno vzniku exploze v případě nezamýšlené reakce zažehovače. Takové kusy se přiřadí ke skupině snášenlivosti D nebo E.
3. Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně s jejich vlastními prostředky roznětu, které neobsahují dvě účinná bezpečnostní zařízení (t.j. zažehovače, které jsou přiřazeny ke skupině snášenlivosti B) za předpokladu, že odpovídají podmínkám bodu 104 (6). Takové kusy se přiřadí skupinám snášenlivosti D nebo E.
4. Předměty smí být opatřeny svými vlastními prostředky roznětu nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že prostředky roznětu se nemohou za normálních přepravních podmínek uvést v činnost.
5. Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smí být baleny společně. Takové kusy se přiřadí skupině snášenlivosti E.
(8) Látky skupiny snášenlivosti A a předměty skupiny snášenlivosti K podle odstavce (7) nejsou připuštěny k přepravě.
(9) Ve smyslu podmínek této třídy a odchylkou od bodu 1510 (3) zahrnuje pojem kus též nebalený předmět, pokud je tento dovoleno přepravovat nebalený.
101
Látky a předměty třídy 1, připuštěné k přepravě, jsou uvedeny v následující tabulce 1.
Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou, které jsou uvedeny v bodu 1170, smějí být přiřazeny k příslušným pojmenováním bodu 101 jen tehdy, odpovídají-li jejich vlastnosti, složení, konstrukce a účel jejich použití jednomu z popisů obsažených v přípojku I.
Pozn. Látky klasifikace 1.1 A není povoleno přepravovat. Tyto látky však lze přepravovat silničními vozidly a proto jsou uvedeny v bodě 2101, číslici 01 ADR.
Tabulka 1: Vyjmenování látek a předmětů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení (identifikační číslo)  Klasifikační         Obal
      a pojmenování látky nebo předmětu2)    kód podle     ----------------------------------
                           bodu 100     Metoda balení  Zvláštní podmínky
                           (6) a (7)     [viz bod 103   pro balení
                                    (3)]       [viz bod 103 (4)]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1             2              3          4         5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Předměty klasifikace 1.1 B:
      0029 rozbušky, neelektrické        1.1 B       EP 31
      0030 rozbušky, elektrické         1.1 B       EP 31
      0073 rozbušky pro munici         1.1 B       EP 33
      0106 rozněcovadla, s detonační iniciací  1.1 B       EP 41
      0225 nálože počinové, s rozbuškou     1.1 B       EP 33
      0360 zařízení roznětná pro trhací
        práce, neelektrická         1.1 B       EP 31
      0377 zápalky pro náboje          1.1 B       EP 33
      0461 součásti roznětných systémů, j.n.3) 1.1 B       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Látky klasifikace 1.1 C:
      0160 prach bezdýmný            1.1 C       EP 14 b)     256
      0433 prachovina surová, navlhčená,
        s nejméně 17 hm. - % alkoholu    1.1 C       EP 11
        Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně alkoholu než je uvedeno,
           ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
      0474 látky výbušné, j.n.3)        1.1 C       EP 01
      0497 látka pohonná, kapalná        1.1 C       EP 15       254, 255
        Pozn. Pohonná látka musí za normálních přepravních podmínek zůstat kapalná a nesmí
           při teplotách přes - 15 stupňů C zmrznout, ledaže lze dokázat pokusy, že
           vznětlivost ve zmrzlém stavu není vyšší než v kapalném stavu.
      0498 látka pohonná, pevná         1.1 C       EP 14 b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Předměty klasifikace 1.1 C:
      0271 slože hnací             1.1 C       EP 43       256
      0279 náplně hnací pro děla        1.1 C       EP 30
      0280 motory raketové           1.1 C       EP 30
      0326 náboje pro zbraně, cvičné      1.1 C       EP 30
      0462 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.1 C       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Látky klasifikace 1.1 D:
      0004 pikran amonný, suchý nebo s méně
        než 10 hm. - % vody         1.1 D       EP 12       253
      0027 prach černý, zrněný nebo v moučném
        stavu                1.1 D       EP 13
      0028 prach černý, lisovaný nebo
        jako pelety             1.1 D       EP 31
      0072 cyklotrimethylentrinitramin
        (cyklonit), (hexogen), (RDX),
        navlhčený, s nejméně 15 hm. - % vody 1.1 D       EP 12 a)
        Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody než je uvedeno,
           ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
      0075 diethylenglykoldinitrát,
        znecitlivěný, s nejméně 25 hm. - %
        netěkavého, ve vodě nerozpustného,
        flegmatizačního prostředku      1.1 D       EP 15       254, 255
      0076 dinitrofenol, suchý nebo s méně
        než 15 hm. - % vody         1.1 D       EP 12       253
      0078 dinitroresorcin, suchý nebo s méně
        než 15 hm. - % vody         1.1 D       EP 12       253
      0079 hexanitrodifenylamin (dipikrylamin),
        (hexyl)               1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo
                                    EP 12 c)
      0081 trhavina, typ A           1.1 D       EP 16
        Pozn. Trhaviny s obsahem více než 40 % kapalných esterů kyseliny dusičné musí
           vyhovět zkoušce na výpotek uvedené v přípojku I, bod 1101 (4).
      0082 trhavina, typ B           1.1 D       EP 16       260
                                    nebo EP 17
      0083 trhavina, typ C           1.1 D       EP 16       267
      0084 trhavina, typ D           1.1 D       EP 16
      0118 hexolit (hexotol), suchý nebo s méně
        než 15 hm. - % vody         1.1 D       EP 12
      0133 mannithexanitrát (nitromannit),
        navlhčený, s nejméně 40 hm. - % vody
        nebo směsi alkohol/voda       1.1 D       EP 12 a)
        Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody nebo alkoholu
           než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
      0143 nitroglycerin, znecitlivěný,
        s nejméně 40 hm. - % netěkavého,
        ve vodě nerozpustného
        flegmatizačního prostředku      1.1 D       EP 15       254, 255
        Pozn. 1. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně flegmatizačního
             prostředku než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas
             [viz bod 100 (3)].
           2. Jako flegmatizačních prostředků smí být použito laktózy, glukózy nebo
             obdobných prostředků, za předpokladu, že látka obsahuje minimálně 90 hm. - %
             flegmatizačního prostředku.
           3. Příslušný úřad může na základě zkoušek     série 2 a 6, typ c), které byly
             provedeny nejméně na 3 kusech pohotových k přepravě, schválit zařazení těchto
             směsí do třídy 3 [viz bod 300 (9)].
           43. Příslušný úřad může na základě zkoušek série testů 6 c), které byly provedeny
             nejméně na 3 kusech připravených k odeslání, souhlasit se zařazením těchto
             směsí do třídy 4.1.
           54. Směsi s minimálně 98 hm. - % flegmatizačního prostředku nepodléhají podmínkám
             RID/PNZ.
           65. Obaly, které obsahují směsi s minimálně 90 hm. - % flegmatizačního
             prostředku, nemusí být opatřeny nálepkou vzoru 6.1.
      0144 nitroglycerin v alkoholickém
        roztoku, s více než 1 %, ale
        nejvíce 10 % nitroglycerinu     1.1 D       EP 15       264
        Pozn. 3064 nitroglycerin, alkoholický roztok s více jak 1 %, ale nejvýše 5 %
           nitroglycerinu se přepravuje za zvláštních podmínek balení, je látkou
           třídy 3 (viz bod 301, číslice 6).
      0146 nitroškrob, suchý nebo s méně než
        20 hm. - % vody           1.1 D       EP 12
      0147 nitromočovina            1.1 D       EP 12 b)
      0150 pentaerythrittetranitrát (PETN),
        navlhčený, s nejméně 25 hm. - % vody,
        nebo pentaerythrittetranitrát (PETN),
        znecitlivěný, s nejméně 15 hm. - %
        flegmatizačního prostředku      1.1 D       EP 12 a)
                                    nebo EP 12 b)
        Pozn. 1. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody nebo
             flegmatizačního prostředku než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad
             udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
           2. Příslušný úřad může na základě zkoušek série 6, typ c), které byly
             provedeny nejméně na 3 kusech pohotových k přepravě, schválit zařazení
             těchto směsí do třídy 4.1.
      0151 pentolit, suchý nebo s méně než
        15 hm. - % vody           1.1 D       EP 12
      0153 trinitroanilin (pikramid)      1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0154 trinitrofenol (kyselina pikrová),
        suchý nebo s méně než 30 hm. - %
        vody                 1.1 D       EP 12       253
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých
           množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
      0155 trinitrochlorbenzen (pikrylchlorid) 1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých
           množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
      0207 tetranitroanilin           1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0208 trinitrofenylmethylnitramin (tetryl) 1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0209 trinitrotoluen (TNT), suchý nebo
        s méně než 30 hm. - % vody      1.1 D       EP 12       262
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých
           množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
      0213 trinitroanisol            1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0214 trinitrobenzen, suchý nebo s méně
        než 30 hm. - % vody         1.1 D       EP 12
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých
           množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
      0215 kyselina trinitrobenzoová, suchá
        nebo s méně než 30 hm. - % vody   1.1 D       EP 12
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých
           množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
      0216 trinitrometakresol          1.1 D       EP 12 b)     253
                                    nebo EP 12 c)
      0217 trinitronaftalen           1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0218 trinitrofenetol           1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0219 trinitroresorcin (kyselina styfnová),
        suchý(á) nebo s méně než 20 hm. - %
        vody nebo směsi alkohol/voda     1.1 D       EP 12       253
      0220 dusičnan močoviny, suchý nebo
        s méně než 20 hm. - % vody      1.1 D       EP 12
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v
           množstvích nejvýše 11,5 kg v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
      0222 dusičnan amonný, s více než 0,2 %
        hořlavých látek, včetně každé jako
        uhlík počítané organické látky,
        s vyloučením každé jiné přidané
        látky                1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0223 hnojiva obsahující dusičnan amonný,
        s větší citlivostí než dusičnan
        amonný s 0,2 % hořlavých látek,
        včetně každé jako uhlík počítané
        organické látky, s vyloučením každé
        jiné přidané látky          1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0226 cyklotetramethylentetranitramin
        (HMX), (oktogen), navlhčený
        s nejméně 15 hm. - % vody      1.1 D       EP 12 a)
        Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody než je uvedeno,
           ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
      0241 trhavina, typ E           1.1 D       EP 16       261 pro EP 17
                                    nebo EP 17
      0266 oktolit (oktol), suchý nebo s méně
        než 15 hm. - % vody         1.1 D       EP 12
      0282 nitroguanidin (pikrit), suchý, nebo
        s méně než 20 hm. - % vody      1.1 D       EP 12
      0340 nitrocelulóza, suchá nebo s méně
        než 25 hm. - % vody (nebo alkoholu) 1.1 D       EP 12 a)
                                    nebo EP 12 b)
      0341 nitrocelulóza, nezpracovaná nebo
        zvláčněná, obsahující méně než
        18 hm. - % změkčovadla
        (zvláčňovadla)            1.1 D       EP 12 b)

      0385 5-nitrobenzotriazol         1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo
                                    EP 12 c)
      0386 kyselina trinitrobenzensulfonová   1.1 D       EP 12 b)     253
                                    nebo EP 12 c)
      0387 trinitrofluorenon          1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0388 trinitrotoluen (TNT) ve směsi
        s trinitrobenzenem nebo
        hexanitrostilbenem          1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0389 trinitrotoluen (TNT) ve směsi
        s trinitrobenzenem
        a hexanitrostilbenem         1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0390 tritonal               1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0391 cyklotrimethylentrinitramin
        (cyklonit), (hexogen), (RDX),
        ve směsi s
        cyklotetramethylentetranitraminem
        (HMX), (oktogen), navlhčený,
        s nejméně 15 hm. - % vody nebo
        cyklotrimethylentrinitramin
        (cyklonit), (hexogen), (RDX),
        ve směsi s
        cyklotetramethylentetranitraminem
        (HMX), (oktogen), znecitlivěný,
        s nejméně 10 hm. - %
        flegmatizačního prostředku      1.1 D       EP 12 b)
                                        nebo EP 12 c)
        Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody nebo
           flegmatizačních prostředků než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad
           udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
      0392 hexanitrostilben           1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0393 hexotonal              1.1 D       EP 12 b)

      0394 trinitroresorcin (kyselina styfnová),
        navlhčený(-á), s nejméně 20 hm. - %
        vody (nebo směsi alkohol/voda)    1.1 D       EP 12 a)     253
      0401 sirník dipikrylu, suchý nebo
        navlhčený, s méně než 10 hm. - %
        vody                 1.1 D       EP 12
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých
           množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
      0402 chloristan amonný          1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
        Pozn. Zařazení látky se provádí podle výsledků zkoušek podle přípojku I.
           V závislosti na velikosti zrna a na obalu látky, viz též třídu 5.1
           [bod 501, číslice 12 b)].
      0411 pentaerythrittetranitrát (PETN)
        s nejméně 7 hm. -% vosku       1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
        Pozn. Flegmatizovaná látka musí být zřetelně necitlivější než suchý PETN.
      0475 látky výbušné, j.n.3)        1.1 D       EP 01
      0483 cyklotrimethylentrinitramin
        (cyklonit), (hexogen), (RDX),
        znecitlivěný             1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0484 cyklotetramethylentetranitramin
        (oktogen), (HMX), znecitlivěný    1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0489 dinitroglykoluril (DINGU)      1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0490 oxynitrotriazol (ONTA)        1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
      0496 oktonal               1.1 D       EP 12 b)
                                    nebo EP 12 c)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Předměty klasifikace 1.1 D:
      0034 bomby, s trhavinovou náloží     1.1 D       EP 30
      0038 bomby, zábleskové          1.1 D       EP 30
      0042 nálože počinové, bez rozbušky    1.1 D       EP 32
      0043 náplň redukovaná trhací,
        s výbušinou             1.1 D       EP 33
      0048 náložky               1.1 D       EP 30
      0056 bomby, vodní             1.1 D       EP 30
      0059 nálože kumulativní, bez rozbušek   1.1 D       EP 37       257
      0060 nálože přídavné, výbušné       1.1 D       EP 32
      0065 bleskovice, ohebná          1.1 D       EP 39
      0099 zařízení trhací, uvolňovací
        s výbušinou, pro ropné vrty,
        bez roznětky             1.1 D       EP 34
      0124 perforátory kumulativní pro ropné
        vrty, naplněné, bez rozněcovacího
        prostředku              1.1 D       EP 01
      0137 miny, s trhavinovou náloží      1.1 D       EP 30
      0168 střely, s trhavinovou náloží     1.1 D       EP 30
      0221 hlavice bojové, torpédo,
        s trhavinovou náloží         1.1 D       EP 30
      0284 granáty, ruční nebo do zbraní,
        s trhavinovou náloží         1.1 D       EP 41
      0286 hlavice bojové, raketa,
        s trhavinovou náloží         1.1 D       EP 30
      0288 nálože kumulativní, lineární,
        ohebné                1.1 D       EP 38
      0290 bleskovice, s kovovým pláštěm    1.1 D       EP 39       258
      0374 faloty (sondážní zařízení),
        s výbušinou             1.1 D       EP 34
      0408 rozněcovadla, s detonační iniciací,
        s bezpečnostním zařízením      1.1 D       EP 41
      0442 nálože trhavinové, průmyslové,
        bez rozbušky             1.1 D       EP 37
      0451 torpéda, s trhavinovou náloží    1.1 D       EP 30
      0457 nálože trhavinové, s plastickým
        pojivem               1.1 D       EP 30
      0463 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.1 D       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Předměty klasifikace 1.1 E:
      0006 náboje pro zbraně, s trhavinovou
        náloží                1.1 E       EP 30
      0181 rakety, s trhavinovou náloží     1.1 E       EP 30
      0329 torpéda, s trhavinovou náloží    1.1 E       EP 30
      0464 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.1 E       EP 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7.    Předměty klasifikace 1.1 F:
      0005 náboje pro zbraně, s trhavinovou
        náloží                1.1 F       EP 30
      0033 bomby, s trhavinovou náloží     1.1 F       EP 30
      0037 bomby, zábleskové          1.1 F       EP 30
      0136 miny, s trhavinovou náloží      1.1 F       EP 30
      0167 střely, s trhavinovou náloží     1.1 F       EP 30
      0180 rakety, s trhavinovou náloží     1.1 F       EP 30
      0292 granáty, ruční nebo do zbraní,
        s trhavinovou náloží         1.1 F       EP 41
      0296 faloty (sondážní zařízení)
        s výbušinou             1.1 F       EP 34
      0330 torpéda, s trhavinovou náloží    1.1 F       EP 30
      0369 hlavice bojové, raketa,
        s trhavinovou náloží         1.1 F       EP 30
      0465 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.1 F       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8.    Látky klasifikace 1.1 G:
      0094 slož pyrotechnická, záblesková    1.1 G       EP 13       263
      0476 látky výbušné, j.n.3)        1.1 G       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9.    Předměty klasifikace 1.1 G:
      0049 náboje, zábleskové          1.1 G       EP 35
      0121 zažehovače              1.1 G       EP 42
      0192 třaskavky, železniční        1.1 G       EP 35
      0194 prostředky signální pro lodě v tísni 1.1 G       EP 35
      0196 prostředky signální, dýmotvorné   1.1 G       EP 35
      0333 tělesa ohňostrojná          1.1 G       EP 35
      0418 světlice, pozemní          1.1 G       EP 35
      0420 světlice, letecké          1.1 G       EP 35
      0428 předměty pyrotechnické
        pro technické účely         1.1 G       EP 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10.    Předměty klasifikace 1.1 J:
      0397 rakety, kapalná hnací látka,
        s trhavinovou náloží         1.1 J       EP 01
      0399 bomby, obsahující zápalnou kapalinu,
        s trhavinovou náloží         1.1 J       EP 01
      0449 torpéda s kapalnou hnací látkou,
        s nebo bez trhavinové nálože     1.1 J       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11.    Látky klasifikace 1.1 L:
      0357 látky výbušné, j.n.3)        1.1 L       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12.    Předměty klasifikace 1.1 L:
      0354 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.1 L       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13.    Předměty klasifikace 1.2 B:
      0107 rozněcovadla, s detonační iniciací  1.2 B       EP 41
      0268 nálože počinové, s rozbuškou     1.2 B       EP 33
      0364 rozbušky pro munici         1.2 B       EP 33
      0382 součásti roznětných systémů, j.n.3) 1.2 B       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14.    Látky klasifikace 1.2 C:
      Zůstává vyhrazeno             1.2 C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15.    Předměty klasifikace 1.2 C:
      0281 motory raketové           1.2 C       EP 30
      0328     náboje pro zbraně, s inertní střelou 1.2 C       EP 30
      0381 náložky pro technické účely     1.2 C       EP 34
      0413 náboje pro zbraně, cvičné      1.2 C       EP 30
      0414 náplně hnací pro děla        1.2 C       EP 30
      0415 slože hnací             1.2 C       EP 43       256
      0436 rakety, s výmetnou náplní      1.2 C       EP 30
      0466 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.2 C       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16.    Látky klasifikace 1.2 D:
      Zůstává vyhrazeno             1.2 D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17.    Předměty klasifikace 1.2 D:
      0035 bomby, s trhavinovou náloží     1.2 D       EP 30
      0102 bleskovice, s kovovým pláštěm    1.2 D       EP 39       258
      0138 miny, s trhavinovou náloží      1.2 D       EP 30
      0169 střely, s trhavinovou náloží     1.2 D       EP 30
      0283 nálože počinové, bez rozbušky    1.2 D       EP 32
      0285 granáty, ruční nebo do zbraní,
        s trhavinovou náloží         1.2 D       EP 41
      0287 hlavice bojové, raketa,
        s trhavinovou náloží         1.2 D       EP 30
      0346 střely, s redukovanou trhací náplní
        nebo výmetnou náplní         1.2 D       EP 30
      0375 faloty (sondážní zařízení),
        s výbušinou             1.2 D       EP 34
      0409 rozněcovadla, s detonační iniciací,
        s bezpečnostním zařízením      1.2 D       EP 41
      0439 nálože kumulativní, bez rozbušek   1.2 D       EP 37       257
      0443 nálože trhavinové, průmyslové,
        bez rozbušek             1.2 D       EP 37
      0458 nálože trhavinové, s plastickým
        pojivem               1.2 D       EP 30
      0467 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.2 D       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18.    Předměty klasifikace 1.2 E:
      0182 rakety, s trhavinovou náloží     1.2 E       EP 30
      0321 náboje pro zbraně, s trhavinovou
        náloží                1.2 E       EP 30
      0468 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.2 E       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19.    Předměty klasifikace 1.2 F:
      0007 náboje pro zbraně, s trhavinovou
        náloží                1.2 F       EP 30
      0204 faloty (sondážní zařízení),
        s výbušinou             1.2 F       EP 34
      0291 bomby, s trhavinovou náloží     1.2 F       EP 30
      0293 granáty, ruční nebo do zbraní,
        s trhavinovou náloží         1.2 F       EP 41
      0294 miny, s trhavinovou náloží      1.2 F       EP 30
      0295 rakety, s trhavinovou náloží     1.2 F       EP 30
      0324 střely, s trhavinovou náloží     1.2 F       EP 30
      0426 střely, s redukovanou trhací náplní
        nebo výmetnou náplní         1.2 F       EP 30
      0469 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.2 F       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20.    Látky klasifikace 1.2 G:
      Zůstává vyhrazeno             1.2 G
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21.    Předměty klasifikace 1.2 G:
      0009 munice, zápalná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.2 G       EP 30
      0015 munice, dýmotvorná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.2 G       EP 30
      0018 munice, se slzotvornou náplní,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.2 G       EP 30
      0039 bomby, zábleskové          1.2 G       EP 30
      0171 munice, světelná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.2 G       EP 30
      0238 rakety, pro tažení kabelů nebo lan  1.2 G       EP 30
      0313 prostředky signální, dýmotvorné   1.2 G       EP 35
      0314 zažehovače              1.2 G       EP 42
      0334 tělesa ohňostrojná          1.2 G       EP 35
      0372 granáty, cvičné, ruční nebo
        do zbraní              1.2 G       EP 41
      0419 světlice, pozemní          1.2 G       EP 35
      0421 světlice, letecké          1.2 G       EP 35
      0429 předměty pyrotechnické
        pro technické účely         1.2 G       EP 35
      0434 střely, s redukovanou trhací náplní
        nebo výmetnou náplní         1.2 G       EP 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22.    Předměty klasifikace 1.2 H:
      0243 munice zápalná, bílý fosfor,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.2 H       EP 30
      0245 munice dýmotvorná, bílý fosfor,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.2 H       EP 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23.    Předměty klasifikace 1.2 J:
      0395 motory raketové, s kapalnou hnací
        látkou                1.2 J       EP 01
      0398 rakety, kapalná hnací látka,
        s trhavinovou náloží         1.2 J       EP 01
      0400 bomby, obsahující zápalnou kapalinu,
        s trhavinovou náloží         1.2 J       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24.    Látky klasifikace 1.2 L:
      0358 látky výbušné, j.n.3)        1.2 L       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25.    Předměty klasifikace 1.2 L:
      0248 zařízení aktivovatelná vodou,
        s redukovanou trhací náplní,
        s výmetnou náplní nebo hnací náplní 1.2 L       EP 44       259
      0322 motory raketové s hypergolem,
        s nebo bez výmetné náplně      1.2 L       EP 01
      0355 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.2 L       EP 01
      0380 předměty pyroforní          1.2 L       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26.    Látky klasifikace 1.3 C:
      0077 dinitrofenoláty alkalických kovů,
        suché nebo navlhčené s méně než
        15 hm. - % vody           1.3 C       EP 14       253
      0132 soli kovů deflagrační aromatických
        nitrosloučenin, j.n.3)        1.3 C       EP 14 b)     253
      0159 prachovina surová, navlhčená,
        s nejméně 25 hm. - % vody      1.3 C       EP 11
        Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody než je uvedeno,
           ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
      0161 prach bezdýmný            1.3 C       EP 14 b)     256
      0234 dinitro-ortho-kresolát sodný,
        suchý nebo navlhčený s méně než
        15 hm. - % vody           1.3 C       EP 14       253
        Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých
           množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm. - % vody,
           při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 22).
      0235 pikramát sodný, suchý nebo
        navlhčený s méně než 20 hm. - % vody 1.3 C       EP 14       253
      0235 pikramát zirkončitý, suchý nebo
        navlhčený s méně než 20 hm. - % vody 1.3 C       EP 14       253
      0342 nitrocelulóza, navlhčená s nejméně
        25 hm. - % alkoholu         1.3 C       EP 14 a)
        Pozn. Nitrocelulóza s nejméně 25 hm. - % alkoholu a s obsahem dusíku nejvýše 12,6
           hm. - %, vztaženo na nitrocelulózu za zvláštních podmínek balení,
           viz tř. 4.1 [bod 401, číslice 24 b)].
      0343 nitrocelulóza, zvláčněná, s nejméně
        18 hm. - % zvláčňovadla       1.3 C       EP 11
        Pozn. Nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % suché hmotnosti dusíku, se zvláčňovadlem,
           která je přepravována za zvláštních podmínek balení, viz tř. 4.1
           [bod 401, číslice 24 b)].
      0406 dinitrobenzen            1.3 C       EP 14 b)
      0477 látky výbušné, j.n.3)        1.3 C       EP 01
      0495 látka pohonná, kapalná        1.3 C       EP 15       254, 255
        Pozn. Pohonná látka musí zůstat za normálních     přepravních podmínek kapalná
           a nesmí při teplotách pod - 15 stupňů C zmrznout, ledaže lze dokázat
           pokusy, že vznětlivost ve zmrzlém stavu není vyšší než v kapalném stavu.
      0499 látka pohonná, pevná         1.3 C       EP 14 b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 27.    Předměty klasifikace 1.3 C:
      0183 rakety, s inertní hlavicí      1.3 C       EP 30
      0186 motory raketové           1.3 C       EP 30
      0242 náplně hnací pro děla        1.3 C       EP 30
      0272 slože hnací             1.3 C       EP 43       256
      0275 náložky pro technické účely     1.3 C       EP 34
      0277 náložky pro ropné vrty        1.3 C       EP 34
      0327 náboje pro zbraně, cvičné nebo
        náboje pro ruční malorážní střelné
        zbraně, cvičné            1.3 C       EP 30
      0417 náboje pro zbraně, s inertní
        střelou nebo náboje pro ruční
        malorážní střelné zbraně       1.3 C       EP 30
      0437 rakety, s výmetnou náplní      1.3 C       EP 30
      0447 nábojnice, spalitelné, prázdné,
        bez zažehovače hnací náplně     1.3 C       EP 36
      0470 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.3 C       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 28.    Předměty klasifikace 1.3 F:
      Zůstává vyhrazeno             1.3 F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 29.    Látky klasifikace 1.3 G:
      0305 slož pyrotechnická, záblesková    1.3 G       EP 13       263
      0478 látky výbušné, j.n.3)        1.3 G       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30.    Předměty klasifikace 1.3 G:
      0010 munice zápalná, s nebo bez redukované
        trhací náplně, výmetné nebo hnací
        náplně                1.3 G       EP 30
      0016 munice, dýmotvorná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.3 G       EP 30
      0019 munice, se slzotvornou náplní,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.3 G       EP 30
      0050 náboje, zábleskové          1.3 G       EP 35
      0054 náboje, signální           1.3 G       EP 35
      0092 světlice, pozemní          1.3 G       EP 35
      0093 světlice, letecké          1.3 G       EP 35
      0101 stopiny, nevýbušné          1.3 G       EP 40
      0195 prostředky signální pro lodě v tísni 1.3 G       EP 35
      0212 traséry (stopovky) pro munici    1.3 G       EP 33
      0240 rakety, pro tažení kabelů nebo lan  1.3 G       EP 30
      0254 munice světelná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.3 G       EP 30
      0299 bomby, zábleskové          1.3 G       EP 30
      0315 zažehovače              1.3 G       EP 42
      0316 rozněcovadla, bez detonační iniciace 1.3 G       EP 41
      0318 granáty, cvičné, ruční nebo
        do zbraní              1.3 G       EP 41
      0319 zažehovače hnacích náplní      1.3 G       EP 33
      0335 tělesa ohňostrojná          1.3 G       EP 35
      0424 střely, inertní, s trasérem
        (stopovkou)             1.3 G       EP 30
      0430 předměty pyrotechnické pro
        technické účely           1.3 G       EP 35
      0487 prostředky signální, dýmotvorné   1.3 G       EP 35
      0488 munice, cvičná            1.3 G       EP 30
      0492 třaskavky, železniční        1.3 G       EP 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31.    Předměty klasifikace 1.3 H:
      0244 munice zápalná, bílý fosfor,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.3 H       EP 30
      0246 munice dýmotvorná, bílý fosfor,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.3 H       EP 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 32.    Předměty klasifikace 1.3 J:
      0247 munice zápalná s kapalnou nebo
        gelovatovou hořlavinou,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.3 J       EP 01
      0396 motory raketové, s kapalnou
        hnací látkou             1.3 J       EP 01
      0450 torpéda s kapalnou hnací látkou,
        s inertní hlavicí          1.3 J       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 33.    Látky klasifikace 1.3 L:
      0359 látky výbušné, j.n.3)        1.3 L       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 34.    Předměty klasifikace 1.3 L:
      0249 zařízení aktivovatelná vodou,
        s redukovanou trhací náplní,
        s výmetnou náplní nebo hnací náplní 1.3 L       EP 44       259
      0250 motory raketové, s hypergolem,
        s nebo bez výmetné náplně      1.3 L       EP 01
      0356 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.3 L       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 35.    Předměty klasifikace 1.4 B:
      0255 rozbušky, elektrické         1.4 B       EP 31
      0257 rozněcovadla, s detonační iniciací  1.4 B       EP 41
      0267 rozbušky, neelektrické        1.4 B       EP 31
      0350 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.4 B       EP 01
      0361 zařízení roznětná pro trhací práce,
        neelektrická             1.4 B       EP 31
      0365 rozbušky pro munici         1.4 B       EP 33
      0378 zápalky pro náboje          1.4 B       EP 33
      0383 součásti roznětných systémů, j.n.3) 1.4 B       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 36.    Látky klasifikace 1.4 C:
      0407 kyselina tetrazol-1-octová      1.4 C       EP 14 b)
      0448 kyselina 5-merkaptotetrazol-1-octová 1.4 C       EP 14 b)
      0479 látky výbušné, j.n.3)        1.4 C       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 37.    Předměty klasifikace 1.4 C:
      0276 náložky pro technické účely     1.4 C       EP 34
      0278 náložky pro ropné vrty        1.4 C       EP 34
      0338 náboje pro zbraně, cvičné nebo
        náboje pro ruční malorážní střelné
        zbraně, cvičné            1.4 C       EP 30
      0339 náboje pro zbraně, s inertní
        střelou nebo náboje pro ruční
        malorážní střelné zbraně       1.4 C       EP 30
      0351 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.4 C       EP 01
      0379 nábojnice, prázdné, se zažehovačem
        hnací náplně             1.4 C       EP 36
      0438 rakety, s výmetnou náplní      1.4 C       EP 30
      0446 nábojnice, spalitelné, prázdné,
        bez zažehovače hnací náplně     1.4 C       EP 36
      0491 slože hnací             1.4 C       EP 43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 38.    Látky klasifikace 1.4 D:
      0480 látky výbušné, j.n.3)        1.4 D       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 39.    Předměty klasifikace 1.4 D:
      0104 bleskovice, s malým účinkem,
        s kovovým pláštěm          1.4 D       EP 39       258
      0237 nálože kumulativní, lineární ohebné 1.4 D       EP 38
      0289 bleskovice, ohebná          1.4 D       EP 39       258
      0344 střely, s trhavinovou náloží     1.4 D       EP 30
      0347 střely, s redukovanou trhací náplní
        nebo výmetnou náplní         1.4 D       EP 30
      0352 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.4 D       EP 01
      0370 hlavice bojové, raketa,
        s redukovanou trhací náplní nebo
        výmetnou náplní           1.4 D       EP 30
      0410 rozněcovadla, s detonační iniciací,
        s bezpečnostním zařízením      1.4 D       EP 41
      0440 nálože kumulativní, bez rozbušek   1.4 D       EP 37       257
      0444 nálože trhavinové, průmyslové,
        bez rozbušky             1.4 D       EP 37
      0459 nálože trhavinové, s plastickým
        pojivem               1.4 D       EP 30
          0494 perforátory, kumulativní, pro
        ropné vrty, naplněné, bez
        rozněcovacího prostředku       1.4 D       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 40.    Předměty klasifikace 1.4 E:
      0412 náboje pro zbraně, s trhavinovou
        náloží                1.4 E       EP 30
      0471 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.4 E       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 41.    Předměty klasifikace 1.4 F:
      0348 náboje pro zbraně, s trhavinovou
        náloží                1.4 F       EP 30
      0371 hlavice bojové, raketa,
        s redukovanou trhací náplní nebo
        výmetnou náplní           1.4 F       EP 30
      0427 střely, s redukovanou trhací náplní
        nebo hnací náplní          1.4 F       EP 30
      0472 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.4 F       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 42.    Látky klasifikace 1.4 G:
      0485 látky výbušné, j.n.3)        1.4 G       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 43.    Předměty klasifikace 1.4 G:
      0066 zápalnice              1.4 G       EP 40
      0103 šňůra zápalná, trubkovitá,
        s kovovým pláštěm          1.4 G       EP 40
      0191 prostředky signální, ruční      1.4 G       EP 35
      0197 prostředky signální, dýmotvorné   1.4 G       EP 35
      0297 munice světelná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.4 G       EP 30
      0300 munice zápalná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.4 G       EP 30
      0301 munice se slzotvornou náplní,
        s redukovanou trhací náplní,
        výmetnou nebo hnací náplní      1.4 G       EP 30
      0303 munice dýmotvorná, s nebo bez
        redukované trhací náplně, výmetné
        nebo hnací náplně          1.4 G       EP 30
      0306 traséry (stopovky) pro munici    1.4 G       EP 33
      0312 náboje, signální           1.4 G       EP 35
      0317 rozněcovadla, bez detonační iniciace 1.4 G       EP 41
      0320 zažehovače hnacích náplní      1.4 G       EP 33
      0325 zažehovače              1.4 G       EP 42
      0336 tělesa ohňostrojná          1.4 G       EP 35
      0353 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.4 G       EP 01
      0362 munice, cvičná            1.4 G       EP 30
      0363 munice, zkušební           1.4 G       EP 30
      0403 světlice letecké           1.4 G       EP 35
      0425 střely, inertní, s trasérem
        (stopovkou)             1.4 G       EP 30
      0431 předměty, pyrotechnické
        pro technické účely         1.4 G       EP 35
      0435 střely, s redukovanou trhací náplní
        nebo výmetnou náplní         1.4 G       EP 30
      0452 granáty, cvičné, ruční nebo
        do zbraní              1.4 G       EP 41
      0453 rakety pro tažení kabelů nebo lan  1.4 G       EP 30
      0493 třaskavky, železniční        1.4 G       EP 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 44.    Látky klasifikace 1.4 L:
      Zůstává vyhrazeno             1.4 L
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 45.    Předměty klasifikace 1.4 L:
      Zůstává vyhrazeno             1.4 L
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 46.    Látky klasifikace 1.4 S:
      0481 látky výbušné, j.n.3)        1.4 S       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 47.    Předměty klasifikace 1.4 S:
      0012 náboje pro zbraně, s inertní
        střelou nebo náboje pro ruční
        malorážní střelné zbraně       1.4 S       EP 30
      0014 náboje pro zbraně, cvičné nebo
        náboje pro ruční malorážní střelné
        zbraně, cvičné            1.4 S       EP 30
      0044 zápalky pro náboje          1.4 S       EP 33
      0055 nábojnice, prázdné, se zažehovačem
        hnací náplně             1.4 S       EP 33
      0070 zařízení řezací, pyrotechnické,
        s výbušinou             1.4 S       EP 34
      0105 šňůra zápalná (šňůra bezpečnostní
        zápalná)               1.4 S       EP 40
      0110 granáty cvičné, ruční nebo
        do zbraní              1.4 S       EP 41
      0131 zažehovače, zápalná šňůra      1.4 S       EP 42
      0173 zařízení uvolňovací, s výbušinou   1.4 S       EP 34
      0174 nýty trhací             1.4 S       EP 34
      0193 třaskavky, železniční        1.4 S       EP 35
      0323 náložky pro technické účely     1.4 S       EP 34
      0337 tělesa ohňostrojná          1.4 S       EP 35
      0345 střely, inertní, s trasérem
        (stopovkou)             1.4 S       EP 30
      0349 předměty s výbušnou látkou, j.n.3)  1.4 S       EP 01
      0366 rozbušky pro munici         1.4 S       EP 33
      0367 rozněcovadla, s detonační iniciací  1.4 S       EP 41
      0368 rozněcovadla, bez detonační iniciace 1.4 S       EP 41
      0373 prostředky signální, ruční      1.4 S       EP 35
      0376 zažehovače hnacích náplní      1.4 S       EP 33
      0384 součásti roznětných systémů, j.n.3) 1.4 S       EP 01
      0404 světlice, letecké          1.4 S       EP 35
      0405 náboje, signální           1.4 S       EP 35
      0432 předměty, pyrotechnické
        pro technické účely         1.4 S       EP 35
      0441 nálože kumulativní, bez rozbušek   1.4 S       EP 37       257
      0445 nálože trhavinové, průmyslové,
        bez rozbušek             1.4 S       EP 37
      0454 zažehovače              1.4 S       EP 42
      0455 rozbušky, neelektrické        1.4 S       EP 31
      0456 rozbušky, elektrické         1.4 S       EP 31
      0460 nálože trhavinové, s plastickým
        pojivem               1.4 S       EP 30
      0500 zařízení roznětná pro trhací
        práce, neelektrická         1.4 S       EP 31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 48.    Látky klasifikace 1.5 D:
      0331 trhavina, typ B           1.5 D       EP 16
                                    nebo EP 17
        Pozn. Se souhlasem příslušného úřadu může být výraz "trhavina" nahrazen
           výrazem "střelivo".
      0332 trhavina, typ E           1.5 D       EP 16
                                    nebo EP 17
        Pozn. Se souhlasem příslušného úřadu může být výraz "trhavina" nahrazen
           výrazem "střelivo".
      0482 látky výbušné, velmi necitlivé,
        (látky EVI),4) j.n.3)        1.5 D       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 49.    Zůstává vyhrazeno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 50.    Předměty klasifikace 1.6 N:
      0486 předměty s výbušnou látkou,
        extremně necitlivé (předměty EEI)5) 1.6 N       EP 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 51.    Vzorek výbušných látek:
      0190 látka výbušná, vzorek3), vyjma
        iniciační trhaviny          6)        EP 01       16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 91.    Prázdné obaly:
      prázdné obaly, nevyčištěné
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Přepravní podmínky
A. Kusy
1. Všeobecná ustanovení o balení
102
(1) Všechny výbušné látky a předměty s výbušnou látkou musí být zařazeny v kusech připravených k odeslání podle v bodě 100 popsaných metod.
(2) Všechny obaly pro zboží třídy 1 musí být dimenzovány a vyhotoveny tak, aby
a) výbušné látky a předměty s výbušnou látkou byly chráněny, bylo zabráněno jejich úniku a aby nedošlo za normálních přepravních podmínek, včetně předpokládaných změn teploty, vlhkosti a tlaku ke zvýšení nebezpečí nekontrolovaného zápalu nebo vznícení;
b) s kompletním kusem za normálních přepravních podmínek mohlo být bezpečně manipulováno;
c) kusy vydržely jakékoliv zatížení při předpokládaném stohování, ke kterému by mohlo dojít během přepravy, aniž by u výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou mohlo dojít ke zvýšení stávajícího nebezpečí, bez toho, že by byla ovlivněna schopnost obalů pojmout zboží a bez toho, že by kusy byly deformovány tak, že by byla snížena jejich pevnost nebo, že by toto mohlo vést k nestabilitě kusy tvořeného stohu.
(3) Kusy musí odpovídat podmínkám přípojku V a VI, zvláště podmínkám pro zkoušky oddílu IV těchto přípojků, s výhradou podmínek bodů 1500 (12) a 1512 (5).
(4) Podle podmínek bodu 100 (5), jakož i 1500 (2) a 1611 (2) je třeba pro látky a předměty třídy 1 použít obalů nebo velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) skupiny obalů II, které jsou označeny písmenem "Y".
(5) Uzavírací zařízení obalů obsahujících kapalné výbušné látky musí zajišťovat dvojitou ochranu proti unikání obsahu.
(6) Uzavírací zařízení u sudů z kovu, musí obsahovat vhodné těsnění; obsahuje-li uzavírací zařízení závit, musí být znemožněno vniknutí výbušných látek do závitu.
(7) Výbušné látky rozpustitelné ve vodě musí být zabaleny v obalech odolných proti vodě. Obaly pro znecitlivěné nebo flegmatizované látky musí být uzavřeny tak, aby byla znemožněna změna koncentrace během přepravy.
(8) Hřeby, svorky a ostatní kovová uzavírací zařízení bez ochranného povlaku nesmějí proniknout do vnitřku vnějšího obalu, ledaže by výbušné látky a předměty s výbušnou látkou byly účinně chráněny vnitřním obalem před stykem s kovem.
(9) Vnitřní obaly, rozpěry a vycpávky, jakož i uspořádání výbušných látek a předmětů s výbušnou látkou v kusech musí být takové, aby výbušné látky za normálních přepravních podmínek nemohly proniknout do vnějších obalů. Kovové části předmětů se nesmí dostat do styku s kovovými obaly. Předměty s výbušnými látkami, které nejsou zahrnuty do vnějšího obalu, musí být od sebe odděleny tak, že musí být znemožněno tření a nárazům. Za tím účelem smí být použito ve vnitřních a vnějších obalech rozdělovacích dělících stěn, vycpávkových látek, lísek, nádob a tvarově lisovaných dílů.
(10) Obaly musí být vyrobeny z materiálů, které se snášejí s výbušnými látkami obsaženými v kuse a musí být nepropustné vůči těmto látkám tak, že nemůže dojít ani k vzájemnému působení mezi výbušnými látkami a materiálem obalu, ani k úniku látky z obalu, že výbušné látky nebo předměty s výbušnou látkou neovlivní bezpečnost přepravy nebo, že by došlo ke změně podtřídy nebo skupiny snášenlivosti.
(11) Musí být znemožněno vniknutí výbušných látek do stykových spár dvojitě lemovaných (sdrápkovaných) kovových obalů.
(12) U obalů z plastu nesmí být umožněno nebezpečí vzniku nebo nahromadění takového množství elektrostatického náboje, které by při vybití mohlo způsobit zápal, vznícení nebo únik zabalené výbušné látky nebo předmětu s výbušnou látkou.
(13) Velké a robustní předměty s výbušnou látkou, které jsou normálně určeny k vojenskému užití a které neobsahují rozbušky nebo jejichž rozbušky jsou vybaveny nejméně dvěma účinnými pojistnými zařízeními, smí být přepravovány bez obalu. Obsahují-li tyto předměty hnací náplně nebo jsou-li tyto předměty samočinně poháněné, musí být jejich roznětné systémy chráněny proti zatížením, která mohou vzniknout za normálních přepravních podmínek. Je-li výsledek provedených zkoušek série 4 na nebaleném předmětu negativní, lze o přepravě předmětu bez obalu uvažovat. Takovéto nebalené předměty mohou být umístěny nebo upevněny na saních nebo jiných vhodných manipulačních, skladovacích nebo odpalovacích zařízeních tak, aby se za normálních přepravních podmínek nemohly uvolnit.
(14) Pokud jsou takovéto velké předměty s výbušnou látkou podrobeny, v rámci zkoušek jejich provozní bezpečnosti a zkoušek způsobilosti, zkušebním postupům, které odpovídají požadavkům RID/PNZ a jestliže těmto zkouškám vyhověly, může příslušný úřad povolit přepravu těchto předmětů podle RID/PNZ.
(15) Výbušné látky nesmí být baleny ve vnitřních nebo vnějších obalech, v nichž rozdíly mezi vnitřním a vnějším tlakem na základě termických nebo jiných účinků mohou mít za následek výbuch nebo zničení kusu.
(16) Jakmile volné výbušné látky nebo výbušné látky jednoho předmětu bez pláště nebo opatřeného jen částečně pláštěm by mohly přijít do styku s vnitřním povrchem kovových obalů (1A2, 1B2, 4A, 4B a nádoby z kovu), musí být kovový obal vybaven vnitřním vyložením nebo vnitřním povlakem [viz bod 1500 (2)].
2. Zvláštní podmínky o balení
103
(1) Látky a předměty musí být baleny tak, jak je uvedeno v bodu 101, tabulce 1, sloupcích 4 a 5, jakož i podrobně vysvětleno v odstavci (3) tabulce 2 a odstavci (4) tabulce 3.
(2) Bez ohledu na v bodě 101, tabulce 1, sloupcích 4 a 5, jakož i v odstavci (3) tabulce 2 popsaných metodách balení pro výbušné látky nebo předměty s výbušnou látkou, může být zvolena metoda EP 01 pro každou výbušnou látku nebo předmět s výbušnou látkou, za předpokladu, že takto zabalený výrobek byl příslušným úřadem země původu nebo, pokud země původu není smluvním státem COTIF, příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou, zkoušen a shledán ne více nebezpečným, než při použití obalu podle metody uvedené ve sloupci 4 tabulky 1.
(3) Tabulka 2
Metody balení
Pozn. 1. V tabulce 2 platí následující:
Metoda balení EP 01: předvídána pro metody, u nichž je potřebný souhlas příslušného úřadu;
Metody balení EP 11 až EP 29: předvídány pro výbušné látky;
Metody balení EP 30 a následující: předvídány pro předměty s výbušnou látkou.
2. Pokud je v tabulce uvedeno: "bedny z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)", mohou být místo nich použity "bedny z přírodního dřeva s prachotěsnými stěnami (4C2)".
3. Těsné obaly musí odpovídat typu, který byl podroben zkoušce těsnosti pro skupinu balení II.
4. Ve sloupcích této tabulky pro vnitřní obaly a meziobaly používaný výraz "nádoba" značí bedny, láhve, plechovky, krabice, sudy, konve a pouzdra, jakož i jejich uzávěry všech typů.
5. Cívky jsou zařízení z plastu, dřeva, lepenky, kovu nebo z jiného vhodného materiálu, které se skládají z vřetene a z bočních stěn na každém konci vřetene. Látky a předměty musí být navinuty na vřetenu a musí být možnost jejich zajištění bočními stěnami.
6. Lísky jsou přepážky z kovu, plastu, lepenky nebo z jiného vhodného materiálu, které jsou vkládány do vnitřních, vnějších obalů nebo meziobalů a těmi je umožněno kompaktní uložení v těchto obalech. Povrch lísek může být tvarován tak, aby obaly nebo předměty mohly být vloženy, bezpečně drženy a vzájemně odděleny.
7. Určitá čísla k označení látky označují látky, které smějí být přepravovány v suchém nebo navlhčeném stavu. Pokud je to třeba, je nápisem metody balení uváděno, zda-li je tato metoda vhodná pro látku v suchém, práškovitém nebo navlhčeném stavu.
 
----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 01
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
  Jak je schváleno příslušným úřadem země původu nebo, pokud
země původu není smluvním státem COTIF, příslušným úřadem prvního
smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou. Zkratka
státu  (rozlišovací  značka  států  pro  motorová  vozidla
v mezinárodním provozu), na základě jehož zakázky příslušný úřad
jedná, musí být uvedena v nákladním listu následovně:
"Obal schválen příslušným úřadem...".
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:
0461 číslice 1;
0474 číslice 2;
0462 číslice 3;
0475 číslice 4;
0124 a 0463 číslice 5;
0464 číslice 6;
0465 číslice 7;
0476 číslice 8;
0397, 0399 a 0449 číslice 10;
0357 číslice 11;
0354 číslice 12;
0382 číslice 13;
0466 číslice 15;
0467 číslice 17;
0468 číslice 18;
0469 číslice 19;
0395, 0398 a 0400 číslice 23;
0358 číslice 24;
0322, 0355 a 0380 číslice 25;
0477 číslice 26;
0470 číslice 27;
0478 číslice 29;
0247, 0396 a 0450 číslice 32;
0359 číslice 33;
0250 a 0356 číslice 34;
0350 a 0383 číslice 35;
0479 číslice 36;
0351 číslice 37;
0480 číslice 38;
0352 a 0494 číslice 39;
0471 číslice 40;
0472 číslice 41;
0485 číslice 42;
0353 číslice 43;
0481 číslice 46;
0349 a 0384 číslice 47;
0482 číslice 48;
0486 číslice 50, jakož i
0190 číslice 51.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 11
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z papíru odolného                   z hliníku (4B)
   proti vodě                      z přírodního dřeva,
   z textilní tkaniny,                  jednoduché (4C1)
   pogumované                      z překližky (4D)
                              z pěnových hmot (4H1)
Obalový materiál                      z hrubých plastů (4H2)
   z plastu                       z lepenky (4G)
   z textilní tkaniny,                  z oceli (4A)
   pogumované
                           Sudy
                              z oceli, s odnímatelným
                              víkem (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným
                              víkem (1B2)
                              z překližky (1D)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0433 číslice 2, jakož i
0159 a 0343 číslice 26.

Zvláštní podmínky: viz bod 102 (7).

Pozn. Pro čísla k označení látky 0159 nejsou potřebné vnitřní
   obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity sudy z kovu
   (1A2 nebo 1B2) nebo z plastu (1H2).
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 12 a)
          (Látka klasifikace 1.1 D, pevná, navlhčená)
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            Pytle          Bedny
   z plastu           z plastu        z oceli (4A)
   z tkaného plastu       z textilní tkaniny   z hliníku (4B)
   z plastové tkaniny      s povlakem nebo     z přírodního dřeva,
   z papíru, vícevrstvého,    vyložením z plastu   jednoduché (4C1)
   odolného proti vodě                  z překližky (4D)
   z textilní tkaniny   Nádoby            z dřevovláknitých
   z textilní tkaniny,      z kovu         materiálů (4F)
   pogumované          z plastu        z lepenky (4G)
                              z pěnových hmot (4H1)
Nádoby                           z hrubých plastů (4H2)
   z plastu
   z kovu                     Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209,
0214, 0215, 0219, 0220, 0226, 0266, 0282, 0340, 0391, 0394 a 0401
číslice 4.

Pozn. 1. Při použití těsných sudů  jako vnější obal, nejsou
   potřebné meziobaly.
   2. Pro čísla k označení látky 0072 a 0226 nejsou meziobaly
   potřebné.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 12 b)
     (Látka klasifikace 1.1 D, pevná, suchá, nikoliv ve formě prášku)
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            Pytle (pouze pro číslo Pytle
   z pevného sulfátového  k označení látky 0150)    z plastové tkaniny,
   papíru            z plastu        prachotěsné (5H2)
   z plastu           z textilní tkaniny   z plastové tkaniny,
   z plastové tkaniny      s povlakem nebo     odolné proti vodě
   z papíru, vícevrstvého,    vyložením z plastu   (5H3)
   odolného proti vodě                  z fólie z plastu (5H4)
   z textilní tkaniny                  z papíru vícevrstvého,
   z textilní tkaniny,                  odolného proti vodě
   pogumované                      (5M2)
                              z textilní tkaniny,
                                  prachotěsné (5L2)
                              z textilní tkaniny,
                              odolné proti vodě
                              (5L3)

                           Bedny
                              z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
                              jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
                              z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
                              z lepenky (1G)
                              z pěnových hmot (4H1)
                              z hrubých plastů (4H2)

                           Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154,
0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219,
0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388,
0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489,
0490 a 0496 číslice 4.

Pozn. Pro čísla k označení látky 0222 a 0223 nejsou vnitřní obaly
   potřebné, pokud je vnějším obalem pytel.
----------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 12 c)
        (Látka klasifikace 1.1 D, pevná, suchá, práškovitá)
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            Pytle          Bedny
   z plastu           z plastu        z oceli (4A)
   z plastové tkaniny      z papíru,        z přírodního dřeva,
   z papíru, vícevrstvého,    vícevrstvého,      jednoduché (4C1)
   odolného proti vodě      odolného proti     z překližky (4D)
                  vodě s vnitřním     z dřevovláknitých
Nádoby               vyložením        materiálů (4F)
   ze dřeva                       z lepenky (4G)
   z plastu        Nádoby            z hrubých plastů (4H2)
   z kovu            z kovu
   z lepenky           z plastu     Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207,
0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222,
0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0392, 0401,
0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490 a 0496 číslice 4.

Pozn. 1. Při použití sudů jako vnějšího obalu není meziobal potřebný.
   2. Tyto kusy musí být prachotěsné.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 13
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z papíru                       z přírodního dřeva,
   z textilní tkaniny,                  jednoduché (4C1)
   pogumované                      z přírodního dřeva,
                              s prachotěsnými stěnami
Nádoby                           (4C2)
   ze dřeva                       z překližky (4D)
   z plastu                       z dřevovláknitých
   z kovu                        materiálů (4F)
   z lepenky                       z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)
Obalový materiál
   z pevného sulfátového              Sudy
   papíru                        z oceli,
   z voskovaného papíru                 s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0027 a 0028 číslice 4;
0094 číslice 8, jakož i
0305 číslice 29.

Zvláštní podmínky:

Podmínky bodu 102 (15) platí pro číslo k označení látky 0027,
pokud nejsou použity vnitřní obaly.

Pozn. 1. Pro číslo k označení látky 0027 není potřebný vnitřní
     obal, pokud jsou jako vnější obal použity sudy.
   2. Tyto kusy musí být prachotěsné.
   3. Obalový materiál ze sulfátového nebo voskovaného papíru
     smí být použit pouze pro číslo k označení látky 0028.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 14 a)
               (pevná látka, navlhčená)
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            Pytle          Bedny
   z plastu           z plastu        z oceli (4A)
   z plastové tkaniny      z textilní tkaniny   z přírodního dřeva,
   z textilní tkaniny      s povlakem nebo     jednoduché (4C1)
                  vyložením z plastu   z překližky (4D)
Nádoby                           z dřevovláknitých
   z plastu        Nádoby            materiálů (4F)
   z kovu            z kovu         z lepenky (4G)
                  z plastu
                           Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z překližky (1D)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0077, 0234, 0235, 0236 a 0342 číslice 26.

Pozn. 1. Pro číslo k označení látky 0342 není potřebný vnitřní
   obal, při použití sudů z kovu (1A2 nebo 1B2) nebo z plastu
   (1H2) jako vnější obal.
   2. Při použití těsných sudů s odnímatelným víkem jako vnější
   obal, nejsou potřebné meziobaly.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 14 b)
                (pevná látka, suchá)
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není     potřebný      Bedny
   z pevného sulfátového                 z přírodního dřeva,
   papíru                        jednoduché (4C1)
   z plastu                       z překližky (4D)
   z plastové tkaniny,                  z dřevovláknitých
   prachotěsné                      materiálů (4F)
   z textilní tkaniny,                  z lepenky (4G)
   prachotěsné
                           Sudy
Nádoby                           z oceli,
   z plastu                       s odnímatelným víkem
   z plastové tkaniny,                  (1A2)
   prachotěsné                      z hliníku,
   z kovu                        s odnímatelným víkem
   z papíru                       (1B2)
   z lepenky                       z překližky (1D)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0160 a 0498 číslice 2;
0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406 a 0499 číslice 26, jakož i
0407 a 0448 číslice 36.

Zvláštní podmínky:

   Podmínky bodu 102 (15) platí pro čísla k označení látky
   0160 a 0161, pokud je jako vnější obal použit sud z kovu
   (1A2 nebo 1B2).

Pozn. Pro čísla k označení látky 0160 a 0161 není nutné použít
   vnitřní obal, pokud jsou jako vnější obal použity sudy.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 15
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Nádoby            Pytle          Bedny
   z plastu           z plastu,        z přírodního dřeva,
   z kovu            v nádobách z kovu    jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
               Sudy             z dřevovláknitých
                  z kovu         materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)

                           Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z překližky (1D)
                              z lepenky (1G)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0497 číslice 2;
0075, 0143 a 0144 číslice 4, jakož i
0495 číslice 26.

Pozn. 1. Nádoby z kovu smí být použity jako vnitřní obal pouze pro
   číslo k označení látky 0144.
   2. Při  použití beden  jako vnějšího  obalu pro čísla
   k označení látky 0075, 0143, 0495 a 0497, musí být jako
   meziobaly použity pytle.
   3. Při použití sudů jako vnějšího obalu pro čísla k označení
   látky 0075, 0143, 0495 a 0497, musí být jako meziobaly
   použity sudy.
   4. Pro  číslo k  označení látky  0144 nejsou potřebné
   meziobaly.
   5. Bedny z lepenky (4G) smí být použity pouze pro číslo
   k označení látky 0144.
   6. Pro číslo k označení látky 0144 nejsou povoleny sudy
   z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2).
----------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 16
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Pytle
   z plastu                       z plastové tkaniny
   z prachotěsné                     bez vnitřního pytle
   plastové tkaniny                   nebo bez vnitřního
   z papíru odolného                   povlaku (5H1)
   proti vodě a oleji                  z plastové tkaniny,
   z textilní tkaniny,                  prachotěsné (5H2)
   s vnitřním povlakem                  z plastové tkaniny,
                              odolné proti vodě
Nádoby                           (5H3)
   ze dřeva, prachotěsné                 z fólie z plastu (5H4)
   z plastu                       z papíru, vícevrstvého,
   z kovu                        odolného proti vodě
   z lepenky odolné                   (5M2)
   proti vodě                      z textilní tkaniny,
                              prachotěsné (5L2)
Obalový materiál                      z textilní tkaniny,
   z plastu                       odolné proti vodě
   z papíru odolného                   (5L3)
   proti vodě
   z voskovaného papíru              Bedny
                              z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
                              jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
                              z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)

                           Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
                              Z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)

                           Kanystry
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (3A2)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (3H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda platí pro čísla k označení látky:

0081, 0082, 0083, 0084 a 0241 číslice 4, jakož i
0331 a 0332 číslice 48.

Pozn. 1. Pro čísla k označení látky 0082, 0241, 0331 a 0332 nejsou
   potřebné vnitřní obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity
   těsné sudy, s odnímatelným víkem.
   2. Pro čísla k označení látky 0082, 0084, 0241, 0331 a 0332
   nejsou potřebné vnitřní obaly, pokud je výbušná látka
   obsažena v materiálu nepropouštějícím kapalinu.
   3. Pro číslo k označení látky 0081 nejsou potřebné vnitřní
   obaly, pokud je tato látka obsažena v pevném plastu, který
   je nepropustný vůči esteru dusíku.
   4. Pro číslo k označení látky 0331 nejsou potřebné vnitřní
   obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity pytle (5H2, 5H3
   nebo 5H4).
   5. Pytle (5H2 a 5H3) smí být použity pouze pro čísla
   k označení látky 0082, 0241, 0331 a 0332.
   6. Pro číslo k označení látky 0081 nejsou povoleny jako
   vnější obaly pytle.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 17
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
není potřebný        není potřebný      Velké nádoby pro volně
                           ložené látky (IBC)
                              kovové IBC (11A, 11B,
                              11N, 21A, 21B, 21N,
                                  31A, 31B, 31N)
                              flexibilní IBC (13H2,
                              13H3, 13H4, 13L2,
                              13L3, 13L4, 13M2)
                              IBC z pevného plastu
                              (11H1, 11H2, 21H1,
                              21H2, 31H1, 31H2)
                              kombinovaná IBC (11HZ1,
                              11HZ2, 21HZ1, 21HZ2,
                              31HZ1, 31HZ2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0082 a 0241 číslice 4, jakož i
0331 a 0332 číslice 48.

Pozn. 1. IBC se mohou použít pouze pro volně tekoucí látky.
   2. Pro čísla k označení látky 0082 a 0241 se nesmí použít
   kovová IBC.
   3. Flexibilní IBC se smí použít pouze pro pevné látky.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 30
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
není potřebný        není potřebný      Bedny
                              z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
                              jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
                              z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
                              z lepenky (1G)
                              z pěnových hmot (4H1)
                              z hrubých plastů (4H2)

                           Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (4G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0279, 0280 a 0326 číslice 3;
0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451 a 0457
číslice 5;
0006, 0181 a 0329 číslice 6;
0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330 a 0369 číslice 7;
0281, 0328, 0413, 0414 a 0436 číslice 15;
0035, 0138, 0169, 0287, 0346 a 0458 číslice 17;
0182 a 0321 číslice 18;
0007, 0291, 0294, 0295, 0324 a 0426 číslice 19;
0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238 a 0434 číslice 21;
0243 a 0245 číslice 22;
0183, 0186, 0242, 0327, 0417 a 0437 číslice 27;
0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424 a 0488 číslice 30;
0244 a 0246 číslice 31;
0338, 0339 a 0438 číslice 37;
0344, 0347, 0370 a 0459 číslice 39;
0412 číslice 40;
0348, 0371 a 0427 číslice 41;
0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0363, 0425, 0435 a 0453 číslice 43,
jakož i
0012, 0014, 0345 a 0460 číslice 47.

Zvláštní podmínky:

Podmínky bodu 102 (13) neplatí pro následující čísla k označení
látky: 0005, 0007, 0012, 0014, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180,
0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330,
0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427, 0453,
0457, 0458, 0459 a 0460.
Podmínky bodu 102 (15) platí pro čísla k označení látky 0457,
0458, 0459 a 0460.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 31
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z papíru                       z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
Nádoby                           jednoduché (4C1)
   ze dřeva                       z překližky (4D)
   z plastu                       z dřevovláknitých
   z kovu                        materiálů (4F)
   z lepenky                       z lepenky (4G)

Cívky                        Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0029, 0030 a 0360 číslice 1;
0255, 0267 a 0361 číslice 35, jakož i
0455, 0456 a 0500 číslice 47.

Pozn. 1. Pro čísla k označení látky 0029, 0267 a 0455 se jako
     vnitřní obaly nesmí použít pytle.
   2. Cívek smí být použito jako vnitřního obalu pouze pro
     čísla k označení látky 0030, 0255, 0360, 0361, 0456
     a 0500.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 32 a)
   Předměty, které mají celistvý plášť z kovu, plastu nebo
 lepenky a obsahují detonační výbušnou látku nebo, které jsou
    složeny z plastem vázané detonační výbušné látky.
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
není potřebný        není potřebný      Bedny
                              z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
                              jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
                              z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0042 a 0060 číslice 5, jakož i
0283 číslice 17.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                 Metoda EP 32 b)
             Předměty bez celistvého pláště
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Nádoby            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z kovu                        z hliníku (4B)
   z lepenky                       z přírodního dřeva,
                              jednoduché (4C1)
Obalový materiál                      z překližky (4D)
   z papíru                       z dřevovláknitých
   z plastu                       materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0042 a 0060 číslice 5, jakož i
0283 číslice 17.

Zvláštní podmínky:

Podmínky bodu 102 (15) platí pro čísla k označení látky 0042,
0060 a 0283.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 33
----------------------------------------------------------------------------------
    Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Nádoby            Nádoby         Bedny
   ze dřeva           ze dřeva        z oceli (4A)
   z plastu           z kovu         z hliníku (4B)
   z kovu            z plastu        z přírodního dřeva,
   z lepenky           z lepenky        jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
Lísky s dělícími stěnami                  z dřevovláknitých
   ze dřeva                       materiálů (4F)
   z plastu                       z lepenky (4G)
   z lepenky                       z hrubých plastů (4H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0073, 0225 a 0377 číslice 1;
0043 číslice 5;
0268 a 0364 číslice 13;
0212 a 0319 číslice 30;
0365 a 0378 číslice 35;
0306 a 0320 číslice 43, jakož i
0044, 0366 a 0376 číslice 47.

Pozn. 1. Lísky smí být použity jako vnitřní obaly pouze pro čísla
     k označení látky 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365,
     0366, 0376, 0377 a 0378.
   2. Jako meziobaly jsou nádoby nutné pouze tehdy, pokud jsou
     jako vnitřní obaly použity lísky.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 34
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   odolné proti vodě                   z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
Nádoby                           z přírodního dřeva,
   ze dřeva                       jednoduché (4C1)
   z plastu                       z překližky (4D)
   z kovu                        z dřevovláknitých
   z lepenky                       materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)
Obalový materiál                      z hrubých plastů (4H2)
   z vlnité lepenky
                           Sudy
Tuby                            z oceli,
   z lepenky                       s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0099 a 0374 číslice 5;
0296 číslice 7;
0381 číslice 15;
0375 číslice 17;
0204 číslice 19;
0275 a 0277 číslice 27;
0276 a 0278 číslice 37, jakož i
0070, 0173, 0174 a 0323 číslice 47.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 35
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z papíru                       z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
Nádoby                           jednoduché (4C1)
   ze dřeva                       z překližky (4D)
   z plastu                       z dřevovláknitých
   z kovu                        materiálů (4F)
   z lepenky                       z lepenky (4G)
                              z pěnových hmot (4H1)
                              z hrubých plastů (4H2)
Obalový materiál
   z plastu                    Sudy
   z papíru                       z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0148, 0420 a 0428 číslice 9;
0313, 0334, 0419, 0421 a 0429 číslice 21;
0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487 a 0492 číslice 30;
0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 a 0493 číslice 43, jakož i
0193, 0337, 0373, 0404, 0405 a 0432 číslice 47.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 36
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z textilní tkaniny                  z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
Nádoby                           jednoduché (4C1)
   ze dřeva                       z překližky (4D)
   z plastu                       z dřevovláknitých
   z lepenky                       materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)
Dělící stěny
ve vnějším obalu                  Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0447 číslice 27;
0379 a 0446 číslice 37, jakož i
0055 číslice 47.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 37
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
Nádoby                           z přírodního dřeva,
   z lepenky                       jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
Tuby                            z dřevovláknitých
   z plastu                       materiálů (4F)
   z kovu                        z lepenky (4G)
   z lepenky

Dělící stěny
ve vnějším obalu
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:
0059 a 0442 číslice 5;
0439 a 0443 číslice 17;
0440 a 0444 číslice 39, jakož i
0411 a 0445 číslice 47.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 38
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
                                  z přírodního dřeva,
                              jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
                              z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)

                           Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0288 číslice 5, jakož i
0237 číslice 39.

Zvláštní podmínky:

Podmínky bodu 102 (15) platí  pro čísla k označení látky 0237
a 0288.

Pozn. Pokud jsou konce předmětů těsně uzavřeny, nejsou potřebné
   vnitřní obaly.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 39
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
Nádoby                           z přírodního dřeva,
   ze dřeva                       jednoduché (4C1)
   z plastu                       z překližky (4D)
   z kovu                        z dřevovláknitých
   z lepenky                       materiálů (4F)
                              z lepenky (4G)
Obalový materiál                      z hrubých plastů (4H2)
   z pevného sulfátového
   papíru                     Sudy
   z plastu                       z oceli,
                              s odnímatelným víkem
Cívky                           (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z překližky (1D)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0065 a 0290 číslice 5;
0102 číslice 17, jakož i
0104 a 0289 číslice 39.

Pozn. Pokud jsou předměty v rolích, nejsou potřebné vnitřní obaly
   pro čísla k označení látky 0065 a 0289.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 40
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
                              z hliníku (4B)
Obalový materiál                      z přírodního dřeva,
   z pevného sulfátového                 jednoduché (4C1)
   papíru                        z překližky (4D)
   z plastu                       z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
Cívky                           z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)

                           Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0101 číslice 30;
0066 a 0103 číslice 43, jakož i
0105 číslice 47.

Zvláštní podmínky:

Podmínky bodu 102 (15) platí pro číslo k označení látky 0105.

Pozn. 1. Pokud jsou konce předmětů čísla k označení látky 0105
   těsně uzavřeny, nejsou potřebné vnitřní obaly.
   2. Obal  pro číslo  k označení  látky 0101  musí být
   prachotěsný, ledaže by se zápalná šňůra nacházela v tubě
   z papíru a oba konce  tuby jsou zakryty odnímatelnými
   čepičkami.
   3. Pro číslo k označení látky 0101 nesmí být použita ani
   ocel, ani hliník (bedny a sudy).
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 41
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Nádoby            není potřebný      Bedny
   ze dřeva                       z oceli (4A)
   z plastu                       z hliníku (4B)
   z kovu                        z přírodního dřeva,
   z lepenky                       jednoduché (4C1)
                              z překližky (4D)
Lísky s dělícími stěnami                  z dřevovláknitých
   ze dřeva                       materiálů (4F)
   z plastu                       z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)
Dělící stěny
ve vnějším obalu                   Sudy
                              z oceli,
                              s odnímatelným víkem
                              (1A2)
                              z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0106 číslice 1;
0284 a 0408 číslice 5;
0292 číslice 7;
0107 číslice 13;
0285 a 0409 číslice 17;
0293 číslice 19;
0372 číslice 21;
0316 a 0318 číslice 30;
0257 číslice 35;
0410 číslice 39;
0317 a 0452 číslice 43, jakož i
0110, 0367 a 0368 číslice 47.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 42
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z papíru                       z hliníku (4B)
                              z přírodního dřeva,
Nádoby                           jednoduché (4C1)
   ze dřeva                       z překližky (4D)
   z plastu                       z dřevovláknitých
   z kovu                        materiálů (4F)
   z lepenky                       z lepenky (4G)
                              z hrubých plastů (4H2)
Obalový materiál
   z papíru                    Sudy
                              z oceli,
Lísky s dělícími                      s odnímatelným víkem
přepážkami                         (1A2)
   z plastu                       z hliníku,
                              s odnímatelným víkem
                                  (1B2)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0121 číslice 9;
0314 číslice 21;
0315 číslice 30;
0325 číslice 43, jakož i
0131 a 0454 číslice 47.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 43
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Pytle            není potřebný      Bedny
   z pevného sulfátového                 z oceli (4A)
   papíru                        z hliníku (4B)
   z plastu                       z přírodního dřeva,
   z textilní tkaniny                  jednoduché (4C1)
   z textilní tkaniny,                  z překližky (4D)
   pogumované                      z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
Nádoby                           z lepenky (4G)
   z plastu                       z hrubých plastů (4H2)
   z kovu
   z lepenky                    Sudy
                              z oceli,
Lísky s dělícími                      s odnímatelným víkem
přepážkami                         (1A2)
   ze dřeva                       z hliníku,
   z plastu                       s odnímatelným víkem
                              (1B2)
                              z překližky (1D)
                              z lepenky (1G)
                              z plastu,
                              s odnímatelným víkem
                              (1H2)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0271 číslice 3;
0415 číslice 15;
0272 číslice 27, jakož i
0491 číslice 37.

Pozn. Místo výše uvedených vnitřních a vnějších obalů mohou být použity kombinované
   obaly (6HH2) (nádoba z plastu s vnějším obalem z hrubého plastu ve formě
   bedny).
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
                  Metoda EP 44
----------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní obal a vybavení   Meziobal a vybavení   Vnější obal a vybavení
----------------------------------------------------------------------------------
Nádoby            není potřebný      Bedny
   z plastu                       z oceli (4A)
   z kovu                        z hliníku (4B)
   z lepenky                       z přírodního dřeva,
                              jednoduché (4C1)
Dělící přepážky                      s povlakem z kovu
ve vnějším obalu                      z překližky (4D)
                              s povlakem z kovu
                              z dřevovláknitých
                              materiálů (4F)
                              s povlakem z kovu
                              z pěnových materiálů
                              (4H1)
----------------------------------------------------------------------------------
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky:

0248 číslice 25, jakož i
0249 číslice 34.
----------------------------------------------------------------------------------

   (7) Tabulka 3

     Zvláštní podmínky pro balení

     Pozn. 1. O zvláštních podmínkách pro balení, které mají
         být použity pro jednotlivé látky a předměty, viz
         bod 101, tabulka 1, sloupec 5.

   2. Ve zvláštních podmínkách pro balení určená čísla jsou
    identická s těmi, které  jsou uvedeny v kapitole 3
    (zvláštní podmínky) Doporučení pro přepravu nebezpečného
    zboží.

------------------------------------------------------------------
Číslo  Zvláštní podmínky pro balení
------------------------------------------------------------------
 16   Hmotnost nenavlhčeného nebo neznecitlivěného výbušného
    vzorku je omezena dle podmínek příslušného úřadu na 10 kg
    v malých kusech. Hmotnost navlhčeného nebo znecitlivěného
    vzorku je omezena na 25 kg.
------------------------------------------------------------------
253   Obaly musí být prosté olova.
------------------------------------------------------------------
254   Vnitřní obaly musí být uzavřeny pouzdrem nebo šroubovacím
    víkem; jejich objem nesmí činit více jak 5 litrů. Vnitřní
    obaly musí být obloženy vrstvou  nehořlavého a savého
    vycpávkového materiálu. Savý vycpávkový materiál musí být
    v takovém dostatečném množství, aby obsaženou kapalinu
    zcela nasál. Kovové nádoby samy musí být na všech stranách
    od sebe fixně odděleny vycpávkovou hmotou. Netto hmotnost
    pohonné látky je ohraničena na 30 kg pro jednotlivý kus,
    pokud jsou jako vnější obaly použity bedny.
------------------------------------------------------------------
255   Pokud jsou použity jako meziobal sudy, musí být obloženy
    plnohodnotně  silnou vrstvou  nehořlavého vycpávkového
    materiálu, aby obsaženou kapalinu zcela absorboval. Místo
    vnitřního obalu a meziobalu může být použit kombinovaný
    obal z plastové nádoby v sudu z kovu. Čistý objem pohonné
    látky nesmí činit více jak 120 litrů pro jednotlivý kus.
------------------------------------------------------------------
256   Obaly z kovu musí být zkonstruovány tak, aby bylo sníženo
    nebezpečí exploze v důsledku zvýšení vnitřního tlaku na
    základě vnějších nebo vnitřních příčin.
------------------------------------------------------------------
257   Jsou-li kumulativní nálože baleny jednotlivě, musí být
    kónické dutiny směrovány dolů a kus musí být označen
    "Nahoře". Jsou-li kumulativní  nálože baleny párovitě
    (dvojmo), musí být kónické dutiny kumulativních náloží
    vzájemně tak, aby byl snížen na minimum účinek kumulativní
    nálože při nežádoucím uvolnění (iniciaci).
------------------------------------------------------------------
258   Konce bleskovice musí být neprodyšně uzavřeny, např. za
    pomoci uzavíracího zařízení, které je tak pevně uzavřeno,
    že nemůže dojít k úniku výbušné látky. Konce bleskovice
    ohebné musí být upevněny.
------------------------------------------------------------------
259   Obaly musí být chráněny proti vniknutí vody. Pokud jsou
    zařízení, aktivovatelná za pomoci vody, přepravována bez
    obalu,  musí mít  minimálně dvě  na sobě  nezávislá
    bezpečnostní zařízení, aby bylo zabráněno vniknutí vody.
------------------------------------------------------------------
260   Metoda balení EP 17 smí být použita pro výbušné látky
    čísla k označení látky 0082 pouze tehdy, pokud se tyto
    skládají ze směsi dusičnanu  amonného nebo z jiných
    anorganických dusičnanů a z jiných nevýbušných hořlavých
    látek.  Takovéto  výbušné  látky  nesmí  obsahovat
    nitroglycerin, ani obdobné kapalné organické dusičnany a
    ani chlorečnany.
------------------------------------------------------------------
261   Metoda balení EP 17 smí být použita pro výbušné látky
    čísla k označení látky 0241 pouze tehdy, pokud se tyto
    skládají z vody jako hlavní části a z vysokých procentních
    částí  dusičnanu amonného  nebo z  jiných oxidačních
    prostředků, které jsou všechny nebo částečně rozpuštěny.
    Ostatními částmi mohou být uhlovodíky nebo hliníkový
    prášek,  nesmí  však  obsahovat  nitrosloučeniny jako
    trinitrotoluen.
------------------------------------------------------------------
262   Pro šupinový nebo zrněný (granulovaný) TNT v suchém stavu
    a o maximální hmotnosti netto 30 kg se smí použít pouze
    prachotěsné pytle (5H2).
------------------------------------------------------------------
263   V jednom vnitřním obalu nesmí být zabaleno více než 50 kg
    látky.
------------------------------------------------------------------
264   Absorpční vycpávkový materiál musí být připojen.
------------------------------------------------------------------
267   Trhaviny, typ C, které obsahují chlorečnany, musí být
    odděleny od výbušných látek, které obsahují dusičnan
    amonný nebo jiné amonné soli.
------------------------------------------------------------------
3. Společné balení
104
(1) Látky a předměty, spadající pod totéž číslo k označení látky7), smějí být baleny společně, s výjimkou látek a předmětů skupiny snášenlivosti L nebo látek a předmětů, které jsou přiřazeny označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51.
V tomto případě musí být použit nejbezpečnější vnější obal.
(2) Pokud nejsou v dalším textu předvídány jinak znějící zvláštní podmínky, nesmějí být látky a předměty rozdílných čísel k označení látky baleny společně.
(3) Látky a předměty třídy 1 nesmějí být společně baleny s látkami ostatních tříd nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ).
(4) Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smí být baleny společně.
(5) Předměty skupiny snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně s jejich vlastními zapalovači za předpokladu, že tyto zapalovače jsou vybaveny nejméně dvěma účinnými bezpečnostními zařízeními, která zabrání vzniku exploze v případě nezamýšleného spuštění zapalovače.
(6) Předměty skupiny snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně s vlastními zapalovači, které neobsahují dvě účinná bezpečnostní zařízení (tzn. zapalovače, které jsou přičleněny ke skupině snášenlivosti B), za předpokladu, že nezamýšlené uvolnění zapalovače neváže na sebe podle názoru příslušného úřadu země původu8) za normálních přepravních podmínek žádnou explozi předmětu.
(7) Látky a předměty skupiny snášenlivosti L nesmějí být společně baleny s jiným druhem látek nebo předmětů této skupiny snášenlivosti.
(8) Předměty smí být baleny společně s jejich vlastními zažehovači za předpokladu, že zažehovače nemohou být uvolněny za normálních přepravních podmínek.
(9) Zboží čísel k označení látky uvedených v tabulce 4 smí být spojeno do jednoho kusu za uvedených podmínek.
(10) Při společném balení je třeba vzít zřetel na možnou změnu klasifikace kusů podle podmínek v bodu 100.
(11) O označení zboží v nákladním listu u společně balených látek a předmětů třídy 1, viz bod 115 (4).
   Tabulka 4: Zvláštní podmínky pro společné balení [viz bod 104 (9)]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      číslice    2    4       9       21       26  27        30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
číslice  čís. k
      označení  0160 0027 0028 0194 0333 0428 0238 0334 0429 0161 0186 0054 0195 0240 0335 0430
      látky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2    0160        B   B                     B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4    0027     B      B                     B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0028     B   B                        B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9    0194                    B   B      B      B   B   B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0333                          A                     A
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0428              B         B      B      B   B   B   B      B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21    0238              B      B         B      B   B   B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0334                 A                              A
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0429              B      B   B            B   B   B   B      B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26    0161     B   B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 27    0186              B      B   B      B         B   B   B      B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30    0054              B      B   B      B      B      B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0195              B      B   B      B      B   B      B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0240              B      B   B      B      B   B   B         B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0335                 A         A
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0430              B      B   B      B      B   B   B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 43    0191              B      B   B      B      B   B   B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0197              B      B   B      B      B   B   B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0312              B      B   B      B      B   B   B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0336                 A         A                     A
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0431              B      B   B      B      B   B   B   B      B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 47    0012
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0014
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0044     B   B   B                     B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0337                 A         A                     A
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0373              B      B   B      B      B   B   B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0405              B      B   B      B      B   B   B   B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0432              B      B   B      B      B   B   B   B      B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pokračování:

---------------------------------------------------------------------------------------------
      číslice         43                47
---------------------------------------------------------------------------------------------
číslice  čís. k
      označení  0191 0197 0312 0336 0431 0012 0014 0044 0337 0373 0405 0432
      látky
---------------------------------------------------------------------------------------------
  2    0160                          B
---------------------------------------------------------------------------------------------
      4    0027                          B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0028                          B
---------------------------------------------------------------------------------------------
  9    0194     B   B   B      B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0333              A               A
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0428     B   B   B      B               B   B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------
 21    0238     B   B   B      B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0334              A               A
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0429     B   B   B      B               B   B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------
 26    0161                          B
---------------------------------------------------------------------------------------------
 27    0186     B   B   B      B               B   B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------
 30    0054     B   B   B      B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0195     B   B   B      B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0240     B   B   B      B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0335              A               A
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0430     B   B   B      B               B   B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------
 43    0191        B   B      B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0197     B      B      B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0312     B   B         B               B   B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0336                             A
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0431     B   B   B                     B   B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------
 47    0012                       A
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0014                    A
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0044
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0337              A
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0373     B   B   B      B                  B   B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0405     B   B   B      B               B      B
      ----------------------------------------------------------------------------------
      0432     B   B   B      B               B   B
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
A: Látky a předměty těchto čísel k označení látky smějí být spojeny v jednom kusu bez zvláštního omezení hmotnosti.
B: Látky a předměty těchto čísel k označení látky smějí být spojeny do jednoho kusu do celkové hmotnosti výbušiny 50 kg.
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
Nápisy
105
(1) Kusy musí být opatřeny číslem k označení a pojmenováním látky nebo předmětu zvýrazněným kurzívou podle bodu 101, tabulky 1, sloupec 2. Pro látky a předměty, které jsou přiřazeny k označení j.n. nebo k označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51, jakož i ostatních předmětů číslic 25 a 34, se navíc k označení j.n. nebo k označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51, uvede technické pojmenování zboží. Pro látky číslice 4 čísel k označení 0081, 0082, 0083, 0084 a 0241 a pro látky číslice 48 čísel k označení 0331 a 0332 se uvede obchodní název příslušné látky dodatkově k typu trhaviny. Pro ostatní látky a předměty smí být dodatkově uvedeno obchodně obvyklé nebo technické pojmenování. U nebalených předmětů je třeba nápis uvést na předmětu, na jeho lyžinách nebo na jeho manipulačních, skladovacích nebo odpalovacích zařízeních. Tato označení musí být dobře čitelná a nesmazatelná v jedné z úředních řečí země odesílací a pokud tato řeč není francouzština, němčina, italština nebo angličtina, kromě toho ve francouzštině, němčině, italštině nebo angličtině, pokud mezinárodní tarify nebo úmluvy mezi železnicemi nepředepisují něco jiného.
U vojenských zásilek ve smyslu bodu 143, které jsou přepravovány jako vozová zásilka, mohou být kusy, namísto označení dle bodu 101, tabulky 1, sloupce 2, opatřeny předepsanými označeními příslušným vojenským úřadem.
Nálepky k označení nebezpečí
(2) Kusy s látkami a předměty číslic 1 až 34 musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 1. Ve spodní polovině nálepky se uvede klasifikační kód podle bodu 101, tabulky 1, sloupec 3.
Kusy s látkami a předměty číslic 35 až 47 musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, kusy s látkami a předměty číslice 48 nálepkou podle vzoru 1.5 a kusy s předměty číslice 50 nálepkou podle vzoru 1.6. Ve spodní polovině nálepky se uvede skupina snášenlivosti podle bodu 101, tabulky 1, sloupec 3.
(3) Kusy s látkami a předměty číslic
     4   čísel k označení 0076 a 0143 (pouze směsi s
         nejméně 90 hm. - % flegmatizačního prostředku),
     21   čísla k označení 0018,
     26   čísla k označení 0077,
     30   čísla k označení 0019 a
     43   čísla k označení 0301
     se opatří navíc nálepkou podle vzoru 6.1.

     Kusy s předměty číslic
     21   čísla k označení 0015 9) a 0018,
     30   čísla k označení 0016 9) a 0019, jakož i
     43   čísla k označení 0301 a 0303 9)
     se opatří navíc nálepkou podle vzoru 8.
(4) Při přepravě vojenských zásilek ve smyslu bodu 143 jako vojenská zásilka, nemusí být kusy opatřeny předepsanými nálepkami k označení nebezpečí podle bodu 105 (2) a (3), za předpokladu, že bude na základě údajů v nákladním listu dle bodu 115 (1), dbáno na v bodě 130 (1) a (2) předepsané zákazy společného nakládání.
106 - 109
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
110
(1) Látky a předměty skupiny snášenlivosti L se smějí přepravovat jen jako vozová zásilka.
(2) Látky a předměty číslic 43, čísel k označení 0066, 0336 a 0431, jakož i číslice 47, smějí být podány k přepravě jako spěšnina. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 40 kg [viz též bod 121 (2)].
111 - 114
C. Údaje v nákladním listu
115
(1) Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 101, tabulce 1, sloupec 2. Pro látky a předměty, které jsou přiřazeny označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51, jakož i ostatních předmětů číslic 25 a 34, se navíc k označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek", uvede technické pojmenování zboží. Označení zboží se doplní údajem klasifikačního kódu a číslice vyjmenování látek (bod 101, tabulka 1, sloupce 3 a 1), netto hmotností výbušiny v kg a zkratkou RID (PNZ) [např. "0160 prach bezdýmný, 1.1 C, číslice 2, 4600 kg, RID (PNZ)"].
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
(2) U látek číslice 4, čísel k označení 0081, 0082, 0083, 0084 a 0241 a látek číslice 48, čísel k označení 0331 a 0332, se k typu výbušiny uvede navíc obchodní název příslušné látky. U ostatních látek a předmětů smí být navíc uvedeno obchodně obvyklé nebo technické pojmenování.
(3) Při přepravě jako vozová zásilka musí být v nákladním listu uveden počet kusů a hmotnost v kg každého jednotlivého kusu, jakož i celková netto hmotnost výbušné látky v kg.
(4) Jako označení zboží v nákladním listu se u společně balených dvou různých druhů zboží uvedou čísla k označení a pojmenování obou látek nebo předmětů, zvýrazněná kurzívou v bodu 101, tabulce 1, sloupec 2. Jsou-li podle bodu 104 spojeny do jednoho kusu více než dva různé druhy zboží, musí být v nákladním listu udána pod označením zboží čísla k označení všech v kuse obsažených látek a předmětů způsobem "Zboží čís.....".
(5) Při přepravě látek a předmětů, které jsou přiřazeny označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51 nebo jsou zabaleny podle metody EP 01, se k nákladnímu listu přiloží jedna kopie povolení příslušného úřadu s přepravními podmínkami. To musí být sepsáno v úřední řeči země odesílací a pokud tato řeč není francouzština, němčina, italština nebo angličtina, kromě toho francouzsky, německy, italsky nebo anglicky, pokud mezinárodní tarify nebo ujednání mezi železnicemi nepředepisují něco jiného.
(6) Pokud jsou společně naloženy do jednoho vozu kusy s látkami a předměty skupin snášenlivosti B a D podle podmínek bodu 130 (1), je třeba k nákladnímu listu připojit potvrzení o schválení ochranné nádoby nebo ochranného oddílu podle bodu 130 (1), poznámky 1).
(7) Pokud jsou přepravovány výbušné látky a předměty s výbušnou látkou v obalech dle metody EP 01, je třeba v nákladním listu uvést záznam "Obal je schválen příslušným úřadem..." (viz bod 103, metoda EP 01).
(8) U vojenských zásilek ve smyslu bodu 143 mohou být místo označení podle bodu 101, tabulky 1, sloupce 2, použita označení předepsaná příslušným vojenským úřadem.
Při přepravě vojenských zásilek, pro které platí odchylné podmínky dle bodů 105 (1) a (4), 120 (1) a 125 (7), je třeba v nákladním listu uvést: "Vojenská zásilka".
116 - 119
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky
1. Předpisy o vozech a o nakládání
a. O kusech
120
(1) Látky a předměty třídy 1 musí být nakládány do krytých vozů. Uvnitř vozů nesmí vyčnívat žádné kovové předměty, které nepatří ke konstrukci vozu. Podlahy nákladních vozů musí být před nakládkou odesílatelem důkladně vyčištěny. Dveře a okna (větrací otvory) vozů musí být vždy uzavřeny. Pro přepravu látek a předmětů podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6, i když jsou tyto naloženy do velkých kontejnerů, musí být použity vozy s předepsanými ochrannými plechy proti jiskření. U vozů s hořlavými podlahami nesmějí být ochranné plechy proti jiskření připevněny bezprostředně k podlaze vozu.
Předměty, které nemohou být s ohledem na své rozměry nebo svoji hmotnost naloženy do krytých vozů, smí být též přepravovány na otevřených vozech. Musí být přikryty vozovými plachtami.
Při přepravě látek číslic 2, 4, 8, 26 a 29, jakož i ohňostrojných těles číslic 9, 21 a 30 musí být podlaha nákladního vozu s nekovovým povrchem nebo musí být přikrytá.
Vojenské zásilky ve smyslu bodu 143 s látkami a předměty třídy 1, které patří do výzbroje nebo struktury vojenského materiálu, mohou být za následujících podmínek naloženy také na otevřené vozy:
- zásilky musí být doprovázeny buď vojenským úřadem, nebo na jeho příkaz jiným orgánem;
- roznětná zařízení, která nemají minimálně 2 účinná bezpečnostní zařízení, musí být odstraněna, ledaže by látky a předměty byly umístěny v uzamčených vojenských vozidlech.
(2) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
121
(1) Kusy s látkami a předměty třídy 1 musí být do vozů nakládány a v nich upevněny tak, aby se nemohly pohybovat nebo posouvat. Musí být chráněny proti jakémukoliv tření nebo nárazu.
(2) Zásilky spěšnin smí být nakládány do železničních vozidel, která mohou současně sloužit pro přepravu osob, jen do nejvyšší hmotnosti 100 kg na vozidlo.
b. Přeprava v malých kontejnerech
122
(1) Kusy s látkami a předměty třídy 1 smějí být přepravovány v malých kontejnerech.
(2) Předpisy o nakládání bodu 121 (1) platí obdobně také pro malé kontejnery.
(3) Zákazy společného nakládání, předvídané v bodu 130, platí též pro obsah malých kontejnerů, jakož i pro vozy, ve kterých jsou malé kontejnery přepravovány.
(4) Při přepravě látek číslic 2, 4, 8, 26 a 29, jakož i ohňostrojných těles číslic 9, 21 a 30 musí být podlaha malého kontejneru s nekovovým povrchem nebo musí být přikrytá.
123 - 124
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech a malých kontejnerech (viz přípojek IX)
125
(1) Vozy, ve kterých jsou naloženy kusy, opatřené nálepkami podle vzoru 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6, musí být na obou stranách opatřeny nálepkami stejného vzoru. Skupiny snášenlivosti se na nálepkách neuvádějí, jsou-li ve voze látky a předměty více skupin snášenlivosti.
(2) Nakládají-li se kusy různých podtříd do jednoho vozu, umístí se na voze jen nálepky vzoru nejnebezpečnější podtřídy a to v pořadí 1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné).
Nakládají-li se do jednoho vozu látky číslice 48 s látkami nebo předměty podtřídy 1.2, opatří se vůz nálepkami jako vůz, náležející k podtřídě 1.1.
(3) Kromě toho musí být vozy, ve kterých jsou naloženy látky a předměty dále uvedených číslic a čísel k označení, opatřeny na obou stranách nálepkami podle vzoru 6.1:
     číslice 4  čísla k označení 0076 a 0143;
     číslice 21  číslo k označení 0018;
     číslice 26  číslo k označení 0077;
     číslice 30  číslo k označení 0019;
     číslice 43  číslo k označení 0301.
(4) Kromě toho musí být vozy, ve kterých jsou naloženy předměty následujících číslic a čísel k označení, opatřeny na obou stranách nálepkami podle vzoru 8:
     číslice 21  čísla k označení 0015 10) a 0018;
     číslice 30  čísla k označení 0016 10) a 0019;
     číslice 43  čísla k označení 0301 a 0303 10).
(5) Kromě toho musí být vozové zásilky s látkami a předměty číslic 1 až 13, 19, 22 až 26, 28, 31 až 34 ve schránce nebo vedle schránky na nálepky opatřeny nálepkami podle vzoru 13. U vozových zásilek s látkami následujících číslic a čísel k označení však musí být místo nálepek podle vzoru 13, umístěny ve schránce nebo vedle schránky na nálepky, nálepky podle vzoru 15:
     číslice 2   číslo k označení 0160;
     číslice 4   čísla k označení 0072, 0075, 0083, 0133,
            0143, 0146, 0150, 0208, 0219, 0226, 0340,
            0341, 0391, 0394 a 0411.
(6) Malé kontejnery musí být polepeny podle bodu 105 (2) a (3).
(7)
Vozy s kusy, které jsou přepravovány jako vojenská zásilka ve smyslu bodu 143 a které nejsou podle bodu 105 (4) opatřeny nálepkami k označení nebezpečí, musí být na obou stranách opatřeny následujícími nálepkami k označení nebezpečí:
- nálepkou podle vzoru 1 na vozech obsahujících látky a předměty číslic 1 až 34;
- nálepkou podle vzoru 1.4 na vozech obsahujících látky a předměty číslic 35 až 47;
- nálepkou podle vzoru 1.5 na vozech obsahujících látky číslice 48;
- nálepkou podle vzoru 1.6 na vozech obsahujících předměty číslice 50.
126 - 129
E. Zákazy společného nakládání
130
(1) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6, které jsou však přiřazeny k rozdílným skupinám snášenlivosti, nesmí být naloženy společně do jednoho vozu, pokud není společné nakládání dovoleno podle následující tabulky 5 pro příslušné skupiny snášenlivosti.
   Tabulka 5

-------------------------------------------------------------------------------
skupiny
snášenlivosti  B   C   D   E   F   G   H   J   L   N   S
-------------------------------------------------------------------------------
   B      x      1)                       x
-------------------------------------------------------------------------------
   C         x   x   x      x            2),3) x
-------------------------------------------------------------------------------
   D      1)  x   x   x      x            2),3) x
-------------------------------------------------------------------------------
   E         x   x   x      x            2),3) x
-------------------------------------------------------------------------------
   F                  x                  x
-------------------------------------------------------------------------------
   G         x   x   x      x               x
-------------------------------------------------------------------------------
   H                        x            x
-------------------------------------------------------------------------------
   J                           x         x
-------------------------------------------------------------------------------
   L                              4)
-------------------------------------------------------------------------------
   N         2),3) 2),3) 2),3)                2)  x
-------------------------------------------------------------------------------
   S      x   x   x   x   x   x   x   x      x   x
-------------------------------------------------------------------------------

vysvětlivky:

x = společné nakládání dovoleno

1) Kusy s předměty skupin snášenlivosti  B a kusy s látkami a
  předměty skupiny snášenlivosti D mohou být společně nakládány
  do jednoho vozu, za předpokladu, že jsou přepravovány v
  oddělených nádobách nebo  oddílech, jejichž konstrukce je
  schválena příslušným úřadem nebo jím pověřeným místem. Tyto
  jsou dimenzovány tak, že bude zabráněno jakémukoliv rozšíření
  výbuchu  mezi nádobami  nebo oddíly  z předmětů  skupiny
  snášenlivosti B na látky a předměty skupiny snášenlivosti D.
2) Různé druhy předmětů klasifikačního kódu 1.6 N smí být společně
  nakládány jen jako předměty klasifikačního kódu 1.6 N, jestliže
  je zkouškami nebo analogickými závěry prokázáno, že neexistuje
  žádné dodatkové nebezpečí výbuchu z důvodů přenosu exploze mezi
  předměty. V opačném případě se s nimi zachází jako s předměty
  podtřídy 1.1.
3) Jestliže předměty skupiny snášenlivosti N budou nakládány s
  látkami nebo předměty skupin snášenlivosti C, D nebo E, musí
  se s předměty skupiny snášenlivosti N zacházet tak, jako by
  měly vlastnosti skupiny snášenlivosti D.
4) Kusy s látkami a předměty skupiny snášenlivosti L smějí být
  společně nakládány do jednoho vozu s kusy s látkami a předměty
  stejného druhu této skupiny snášenlivosti.
(2) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6, nesmí být naloženy společně do jednoho vozu s kusy, opatřenými nálepkou podle vzoru 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.
Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, skupiny snášenlivosti S.
131
Pro zásilky, které nesmí být naloženy společně s jinými zásilkami do jednoho vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.
132 - 134
F. Prázdné obaly
135
(1) Nevyčištěné prázdné obaly číslice 91 musí být dobře uzavřeny a poskytovat záruku téže těsnosti, jako kdyby byly plné.
(2) Nevyčištěné prázdné obaly číslice 91 musí být opatřeny stejnými nápisy a nálepkami, jako kdyby byly plné.
(3) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 91 opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
(4) Označení v nákladním listu musí znít: "Prázdné obaly, 1, číslice 91 RID (PNZ)". V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
136 - 139
G. Ostatní podmínky
140
Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
H. Zvláštní podmínky
141
Každý vůz, opatřený nálepkami podle vzoru 1, 1.5 nebo 1.6, jakož i vozy s velkými kontejnery, které jsou opatřeny těmito nálepkami, musí být od vozů, opatřených nálepkami podle vzoru 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2 odděleny dvěma dvounápravovými nebo jedním čtyř- nebo vícenápravovým ochranným vozem. Za ochranný vůz jsou považovány prázdné nebo ložené vozy, které nejsou opatřeny nálepkami podle vzoru 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2.
Velké kontejnery, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 1, 1.5 nebo 1.6, nesmí být společně nakládány na jeden vůz s velkými kontejnery nebo nádržkovými kontejnery, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2.
142
(1) Látky a předměty třídy 1, patřící branným silám některého smluvního státu a které byly před 1. lednem 1990 baleny v souladu s tehdy platnými ustanoveními RID (PNZ), smějí být přepravovány po 31. prosinci 1989, pokud jsou obaly nepoškozeny a v nákladním listu je uvedeno, že se jedná o vojenské zboží balené před 1. lednem 1990. Ostatní podmínky platné pro tuto třídu od 1. 1. 1990 musí být respektovány.
(2) Látky a předměty třídy 1, které byly mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996 zabaleny v souladu s v tomto časovém období platnými podmínkami RID (PNZ), smějí být přepravovány po 31. prosinci 1996, pokud jsou obaly nepoškozeny a v nákladním listu je uvedeno, že se jedná o zboží třídy 1, které bylo zabaleno mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996.
143
Pro vojenské zásilky, tj. zásilky s látkami a předměty třídy 1, které patří vojsku nebo za které vojsko odpovídá, platí odchylné podmínky [viz body 105 (1) a (4), 115 (8), 120 (1) a 125 (7)].
144 - 199
Třída 2 Plyny 1. Vyjmenování látek a předmětů
200
(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 2, podléhají pod tento pojem ty látky a předměty, jež jsou vyjmenovány v bodu 201 nebo spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu a podléhají tak podmínkám uvedeným v bodech 200 (2) až 250, jsou tím látkami a předměty RID (PNZ).
Pozn. O množstvích pro látky uvedené v bodu 201, jakož i pro předměty, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 201 a.
(2) Plyny jsou látky, které
a) při 50 stupních C mají tenzi par vyšší než 300 kPa (3 bar), nebo
b) při 20 stupních C a standardním tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné.
Pozn. 1052 Fluorovodík je látkou třídy 8 (viz bod 801, číslice 6).
(3) Třída 2 obsahuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více jinými látkami, jakož i předměty, které takovéto látky obsahují.
Pozn.
1. Čistý plyn smí obsahovat jiné složky, které pocházejí z výrobního procesu nebo, které jsou přidávány, aby zabezpečovaly stabilitu výrobku, za předpokladu, že koncentrace těchto složek nemění zatřídění nebo přepravní podmínky jako stupeň plnění, plnící tlak nebo zkušební přetlak.
2. Označení j.n. v bodu 201 zahrnují, jak čisté plyny, tak také směsi.
3. Pro zařazení roztoků nebo směsí (jako preparáty, přípravky a odpady), viz také bod 3 (3), jakož i odstavce (6) a (7) tohoto bodu.
(4)
Látky a předměty třídy 2 jsou rozděleny následovně:
1. Stlačené plyny: Plyny s kritickou teplotou nižší než 20 stupňů C
2. Zkapalněné plyny: Plyny s kritickou teplotou 20 stupňů C nebo vyšší
3. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny: Plyny, které kvůli své nízké teplotě jsou během přepravy částečně kapalné
4. Pod tlakem rozpuštěné plyny: Plyny, které jsou během přepravy rozpuštěny v rozpouštědle
5. Obaly na aerosoly a nádobky malé, obsahující plyn (kartuše)
6. Ostatní předměty, které obsahují plyn pod tlakem
7. Plyny, které nejsou pod tlakem, které podléhají zvláštním podmínkám (vzorky plynů)
8. Prázdné nádoby
(5) Látky a předměty, které jsou zařazeny pod různé číslice bodu 201, jsou podle svých nebezpečných vlastností přiřazeny jedné z následujících skupin1):
     A    dusivé
     O    oxidující
     F    zápalné
     T    jedovaté
     TF   jedovaté, zápalné
     TC   jedovaté, žíravé
     TO   jedovaté, oxidující
     TFC   jedovaté, zápalné, žíravé
     TOC   jedovaté, oxidující, žíravé
Pozn. Žíravé plyny se považují za jedovaté a proto se zařazují do skupiny TC, TFC nebo TOC [viz odstavec (7).]
Jestliže plyny nebo směsi plynů mají nebezpečné vlastnosti, které lze přiřadit více jak jedné skupině, mají skupiny označené písmenem T přednost před všemi ostatními skupinami. Skupiny označené písmenem F mají přednost před skupinami označenými písmeny A nebo O.
(6) Jestliže jedna v číslici a skupině jmenovitě uvedená směs třídy 2 připadá podle kritérií uvedených v odstavcích (4) a (7) pod jinou číslici a/nebo jinou skupinu, tak je třeba tuto směs vhodně zařadit dle těchto kritérií a zařadit vhodnému označení j.n.
(7) Látky a předměty jmenovitě neuvedené v bodě 201 je třeba zařadit dle odstavce (4) a (5).
Vhodně dle jejich nebezpečných vlastností platí následující kritéria:
Dusivé plyny
Plyny, které nejsou zápalné, nejsou oxidující a nejsou jedovaté a které v ovzduší za normálních podmínek existující kyslík zřeďují nebo vypuzují.
Zápalné plyny
Plyny, které při 20 stupních C a standardním tlaku 101,3 kPa
a) ve směsi o nejvýše 13 obj. - % plynu se vzduchem jsou zápalné, nebo
b) nezávisle od spodní meze výbušnosti dosahují oblasti výbušnosti se vzduchem nejméně 12-ti procentních bodů.
Zápalnost musí být stanovena za pomoci pokusů nebo výpočtů dle metod schválených ISO (viz norma ISO 10156:1990).
Pokud pro použití těchto metod jsou k dispozici pouze nedostatečné údaje, mohou být použity zkoušky podle srovnatelných metod, pokud jsou uznány příslušným úřadem země původu. Není-li země původu členským státem COTIF, musí být tyto metody uznány příslušným úřadem prvního členského státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.
Oxidující plyny
Plyny, které mohou ve všeobecnosti způsobit nebo podpořit shoření jiných látek za pomoci přísunu kyslíku účinněji než vzduch. Schopnost oxidace musí být stanovena za pomoci pokusů nebo výpočtů podle metod schválených ISO (viz norma ISO 10156:1990).
Jedovaté plyny
Pozn. Plyny, které kvůli jejich žíravosti částečně nebo úplně odpovídají kritériím pro jedovatost, je třeba zařadit jako jedovaté. Kvůli možnému dodatkovému nebezpečí žíravosti, viz také kritéria pod nadpisem "Žíravé plyny".
Plyny,
a) o nichž je známo, že mají takový jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, že představují nebezpečí pro zdraví člověka; nebo
b) o kterých se předpokládá, že mají jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, protože při zkoušce dle bodu 600 (3) vykazují hodnotu LC50 pro akutní jedovatost nejvýše 5000 ml/m3 (ppm).
     Pro zařazení směsí plynů (včetně par z látek jiných tříd)
     může být použit následující vzorec:

                  1
     LC50 jedovatá (směs) = ---------
                n  fi
                E ------      E ... součet
                i=1  Ti
přičemž
fi = molární zlomek i-tého látkového komponentu směsi
Ti = index jedovatosti i-tého látkového komponentu směsi. Hodnota Ti odpovídá hodnotě LC50 dle normy ISO 10298:1995. Pokud hodnota LC50 není v normě ISO 10298:1995 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50, která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se index jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 z látek s podobnými fyziologickými a chemickými vlastnostmi, nebo, je-li to jediná možnost, na základě pokusů.
Žíravé plyny
Plyny nebo směsi plynů, které kvůli svým žíravým účinkům zcela odpovídají kritériím pro jedovatost, je třeba zařadit jako jedovaté s dodatkovým nebezpečím žíravé.
Směs plynů, která je z důvodů žíravého účinku a jedovatosti považována za jedovatou, obsahuje dodatkové nebezpečí žíravého účinku, jestliže prostřednictvím ověřených hodnot ve vztahu na člověka je známo, že je směs škodlivá pro kůži, oči nebo sliznici, nebo je-li hodnota LC50 žíravých částí směsi při výpočtu podle následujícího vzorce nejvýše 5000 ml/m3 (ppm):
                  1
     LC50 jedovatá (směs) = ----------
                 n  fci
                 E ------    E ... součet
                i=1 Tci
přičemž
fci = molární zlomek i-tého látkového žíravého komponentu směsi
Tci = index jedovatosti i-tého látkového žíravého komponentu směsi. Hodnota Tci odpovídá hodnotě LC50 dle normy ISO 10298:1995. Pokud hodnota LC50 není v normě ISO 10298:1995 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50, která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se index jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 z látek s podobnými fyziologickými a chemickými vlastnostmi, nebo, je-li to jediná možnost, na základě pokusů.
(8) Chemicky nestálé látky třídy 2 smějí být podány k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění všech možností nebezpečné reakce za normálních přepravních podmínek, jako např. rozklad, přeměna nebo polymerizace. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby neobsahovaly látky, které tyto reakce povzbuzují.
201
 1. Stlačené plyny: Plyny s kritickou teplotou pod 20 stupňů C

------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
1 A    dusivé plyny (nebo plyny, které nevykazují další
      dodatkové nebezpečí)
------------------------------------------------------------------
      1002 vzduch, stlačený (tlakový vzduch)
      1006 argon, stlačený
      1046 helium, stlačené
      1056 krypton, stlačený
      1065 neon, stlačený
      1066 dusík, stlačený
------------------------------------------------------------------
      1979 plyny vzácné, směs, stlačená
      1980 plyny vzácné a kyslík, směs, stlačená
      1981 plyny vzácné a dusík, směs, stlačená
      1982 tetrafluormethan, stlačený (plyn jako chladicí
        prostředek, R14, stlačený)
      2036 xenon, stlačený
      2193 hexafluorethan, stlačený (plyn jako chladicí
        prostředek, R116, stlačený)
      1956 plyn stlačený, j.n.
------------------------------------------------------------------
Pozn. 1. Směsi obsahující více než 21 obj. - % kyslíku je třeba
     zařadit jako oxidující.
   2. Vzduch a ostatní směsi používané pro účely dýchání nejsou
     považovány za dusivé.
------------------------------------------------------------------
1 O    oxidující plyny
------------------------------------------------------------------
      1014 kyslík a oxid uhličitý, směs, stlačená
      1072 kyslík, stlačený
      2451 fluorid dusitý, stlačený
      3156 plyn stlačený, oxidující, j.n.
------------------------------------------------------------------
1 F    zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1049 vodík, stlačený
      1957 deuterium, stlačené
      1962 ethylen, stlačený
      1971 methan, stlačený, nebo
      1971 plyn zemní, stlačený, s vysokým obsahem methanu
      2034 vodík a methan, směs, stlačená
      2203 silan, stlačený
      Pozn. 2203 silan, stlačený je považován za samozápalný
         (pyroforický)
      1964 uhlovodíky plynné, směs, stlačená, j.n.
      1954 plyn stlačený, zápalný, j.n.
------------------------------------------------------------------
1 T    jedovaté plyny
------------------------------------------------------------------
      1612 hexaethyltetrafosfát a stlačený plyn, směs
      1955 plyn stlačený, jedovatý, j.n.
------------------------------------------------------------------
1 TF    jedovaté zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1016 oxid uhelnatý, stlačený
      1023 svítiplyn, stlačený
      1071 plyn olejový, stlačený
      1911 diboran, stlačený
      2600 oxid uhelnatý a vodík, směs, stlačená (syntézní
        plyn, vodní plyn, Fischerův-Tropschův plyn)
      1953 plyn stlačený, jedovatý, zápalný, j.n.
------------------------------------------------------------------
1 TC    jedovaté žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      1008 fluorid boritý, stlačený
      1859 fluorid křemičitý, stlačený
      2198 fluorid fosforečný, stlačený
      2417 fluorid karbonylu (karbonylfluorid), stlačený
      3304 plyn stlačený, jedovatý, žíravý, j.n.
------------------------------------------------------------------
1 TO    jedovaté oxidující plyny
------------------------------------------------------------------
      3303 plyn stlačený, jedovatý, oxidující, j.n.
------------------------------------------------------------------
1 TFC   jedovaté zápalné žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      3305 plyn stlačený, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n.
------------------------------------------------------------------
1 TOC   jedovaté oxidující žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      1045 fluor, stlačený
      1660 oxid dusnatý, stlačený
      2190 fluorid kyslíku, stlačený
      3306 plyn stlačený, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n.

2. Zkapalněné plyny: Plyny s kritickou teplotou 20 stupňů C nebo
               vyšší

------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
2 A    dusivé plyny
------------------------------------------------------------------
      1009 bromtrifluormethan (plyn jako chladicí prostředek
        R13B1)
      1013 oxid uhličitý
      1015 oxid uhličitý a oxid dusný, směs
      1018 chlordifluormethan (plyn jako chladicí prostředek
        R22)
      1020 chlorpentafluorethan (plyn jako chladicí
        prostředek R115)
      1021 1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (plyn jako
        chladicí prostředek R124)
      1022 chlortrifluormethan (plyn jako chladicí prostředek
        R13)
      1028 dichlordifluormethan (plyn jako chladicí
        prostředek R12)
      1029 dichlorfluormethan (plyn jako chladicí prostředek
        R21)
      1058 plyny  zkapalněné, nezápalné, překryté dusíkem,
        oxidem uhličitým nebo vzduchem
      1080 fluorid sírový
      1858 hexafluorpropylen (plyn jako chladicí prostředek
        R1216)
      1952 ethylenoxid  a oxid uhličitý, směs, obsahující
        nejvýše 9 % ethylen-oxidu
      1958 1,2-dichlortetrafluorethan (plyn jako  chladicí
        prostředek R114)
      1973 chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, směs s
        konstantním  bodem  varu,  s  cca  49  %
        chlordifluormethanu (plyn jako chladicí prostředek
        R502)
      1974 bromchlordifluormethan  (plyn  jako  chladicí
        prostředek R12B1)
      1976 oktafluorcyklobutan (plyn jako chladicí prostředek
        RC318)
      1983 1-chlor-2,2,2-trifluorethan  (plyn jako chladicí
        prostředek R133a)
      1984 trifluormethan (plyn jako chladicí prostředek R23)
      2422 oktafluor-2-buten (plyn jako chladicí prostředek
        R1318)
      2424 oktafluorpropan (plyn jako chladicí prostředek
        R218)
      2599 chlortrifluormethan a trifluormethan, azeotropní
        směs s cca 60 % chlortrifluormethanu (plyn jako
        chladicí prostředek R503)
      2602 dichlordifluormethan   a   1,1-difluorethan,
        azeotropní směs s cca 74 % dichlordifluormethanu
        (plyn jako chladicí prostředek R500)
      3070 ethylenoxid a dichlordifluormethan, směs s nejvýše
        12,5 % ethylenoxidu
      3159 1,1,1,2-tetrafluorethan  (plyn  jako  chladicí
        prostředek R134a)
      3220 pentafluorethan  (plyn jako chladicí prostředek
        R125)
      3296 heptafluorpropan (plyn jako chladicí prostředek
        R227)
      3297 ethylenoxid a chlortetrafluorethan, směs s nejvýše
        8,8 % ethylenoxidu
      3298 ethylenoxid a pentafluorethan, směs s nejvýše 7,9
        % ethylenoxidu
      3299 ethylenoxid a tetrafluorethan, směs s nejvýše 5,6
        % ethylenoxidu
      3337 plyn    jako  chladicí  prostředek  R404A
        (pentafluorethan,    1,1,1-trifluorethan   a
        1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotropní směs s cca.
        44 % pentafluorethanu a 52 % 1,1,1-trifluorethanu)
      3338 plyn    jako  chladicí  prostředek  R407A
        (difluormethan,     pentafluorethan     a
        1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotropní směs s cca 20 %
        difluormethanu a 40 % pentafluorethanu)
      3339 plyn    jako  chladicí  prostředek  R407B
        (difluormethan,  pentafluorethan  a  1,1,1,2-
        tetrafluorethan, zeotropní  směs s cca. 10 %
        difluormethanu a 70 % pentafluorethanu)
          3340 plyn    jako  chladicí  prostředek  R407C
        (difluormethan,     pentafluorethan     a
        1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotropní  směs s cca.
        23 % difluormethanu a 25 % pentafluorethanu)
      1078 plyn jako chladicí prostředek, j.n.
        jako směsi plynů s označením R..., které mají
        jako:

        směs F1 při 70 stupních C tenzi par nepřesahující
        1,3 MPa (13 bar) a při 50 stupních C hustotu,
        která    odpovídá    minimálně    hustotě
        dichlorfluormethanu (1,30 kg/l);

        směs F2 při 70 stupních C tenzi par nepřesahující
        1,9 MPa (19 bar) a při 50 stupních C hustotu,
        která    odpovídá    minimálně    hustotě
        dichlordifluormethanu (1,21 kg/l);

        směs F3 při 70 stupních C tenzi par nepřesahující
        3 MPa (30 bar) a při 50 stupních C hustotu, která
        odpovídá minimálně  hustotě chlordifluormethanu
        (1,09 kg/l);

        Pozn. Trichlorfluormethan  (chladicí  prostředek
           R11),   1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan
           (chladicí     prostředek     R113),
           1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan (chladicí
           prostředek              R113a),
           1-chlor-1,2,2-trifluorethan    (chladicí
           prostředek       R133)       a
           1-chlor-1,1,2-trifluorethan    (chladicí
           prostředek R133b) nejsou látkami třídy 2.
           Mohou však být částmi směsí F1 až F3.

      1968 insekticid plynný, j.n.
      3163 plyn zkapalněný, j.n.
------------------------------------------------------------------
Pozn. 2455 methylnitrit není připuštěn k přepravě.
------------------------------------------------------------------
2 O    oxidující plyny
------------------------------------------------------------------
      1070 oxid dusný (rajský plyn)
      3157 plyn zkapalněný, oxidující, j.n.
------------------------------------------------------------------
2 F    zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1010 1,2-butadien, stabilizovaný nebo
      1010 1,3-butadien, stabilizovaný nebo
      1010 1,3-butadien a uhlovodíky, směsi, stabilizované,
        které  mají  při  70  stupních  C tenzi par
        nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustoty
        neklesnou při 50 stupních C pod hodnotu 0,525
        kg/l;
        Pozn. V nádobách s 1,2-butadienem může koncentrace
           kyslíku v plynné fázi činit nejvýše 50 ml/m3
      1011 butan
      1012 buteny, směs nebo
      1012 1-buten nebo
      1012 2-buten cis nebo
      1012 2-buten trans
      1027 cyklopropan
      1030 1,1-difluorethan (plyn jako chladicí prostředek
        R152a)
      1032 dimethylamin, bezvodý
      1033 dimethylether
      1035 ethan
      1036 ethylamin
      1037 chlorethan (ethylchlorid)
      1039 ethylmethylether
      1041 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 9 %,
        ale nejvýše 87 % ethylenoxidu
      1055 isobuten
      1060 methylacetylen a  propadien, směs, stabilizovaná
        jako  směsi  methylacetylenu  a  propadienu s
        uhlovodíky, kterými jsou:

        směs P 1  obsahující  nejvýše  63  obj. - %
        methylacetylenu a propadienu a nejvýše 24 obj. - %
        propanu a propenu; přičemž procentuální podíl
        nasycených uhlovodíků C4 frakce musí být nejméně
        14 obj. - %,

        směs  P 2  obsahující  nejvýše  48 obj. - %
        methylacetylenu a propadienu a nejvýše 50 obj. - %
        propanu a propenu; přičemž procentuální podíl
        nasycených uhlovodíků C4 frakce musí být nejméně
        5 obj. - %;

        jakož  i směsi  propadienu s  1 %  až 4 %
        methylacetylenu

      1061 methylamin, bezvodý
      1063 chlormethan (methylchlorid) (plyn jako chladicí
        prostředek R40)
      1077 propen
      1081 tetrafluorethylen, stabilizovaný
      1083 trimethylamin, bezvodý
      1085 vinylbromid, stabilizovaný
      1086 vinylchlorid, stabilizovaný
      1087 vinylmethylether, stabilizovaný
      1860 vinylfluorid, stabilizovaný
      1912 chlormethan (methylchlorid) a dichlormethan, směs
        Pozn. Pokud tato směs není zápalná, je třeba ji
           přiřadit k číslici 2A číslu označení látky
           3163.
      1959 1,1-difluorethylen (plyn jako chladicí prostředek
        R1132a)
      1969 isobutan
      1978 propan
      2035 1,1,1-trifluorethan (plyn jako chladicí prostředek
        R143a)
      2044 2,2-dimethylpropan
      2200 propadien, stabilizovaný
      2419 bromtrifluorethylen
      2452 ethylacetylen, stabilizovaný
      2453 fluorethan  (ethylfluorid) (plyn jako chladicí
        prostředek R161)
      2454 fluormethan (methylfluorid)  (plyn jako chladicí
        prostředek R41)
      2517 1-chlor-1,1-difluorethan (plyn  jako  chladicí
        prostředek R142b)
      2601 cyklobutan
      3153 perfluor(methylvinyl)ether
      3154 perfluor(ethylvinyl)ether
      3252 difluormethan (plyn jako chladicí prostředek R32)
      3354 insekticid, plynný, zápalný, j.n.
      1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n., která
        má jako
        směs A při 70 stupních C tenzi par  nejvýše 1,1
        MPa (11 bar) a při 50 stupních C hustotu nejméně
        0,525 kg/l,
        směs A 01, která při 70 stupních C má tenzi par
        nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50 stupních C
        hustotu nejméně 0,516 kg/l,
        směs A 02, která při 70 stupních C má tenzi par
        nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50 stupních C
        hustotu nejméně 0,505 kg/l,
        směs A 0 při 70 stupních C tenzi par nejvýše 1,6
        MPa (16 bar) a při 50 stupních C hustotu nejméně
        0,495 kg/l,
        směs A 1 při 70 stupních C tenzi par nejvýše 2,1
        MPa (21 bar) a při  50 stupních C hustotu nejméně
        0,485 kg/l,
        směs B při 70 stupních C tenzi par nejvýše 2,6 MPa
        (26 bar) a při 50 stupních C hustotu nejméně 0,450
        kg/l,
        směs B 1, která při 70 stupních C má tenzi par
        nejvýše 2,3 MPa (23 bar) a při 50 stupních C
        hustotu nejméně 0,474 kg/l,
        směs B 2, která při 70 stupních C má tenzi par
        nejvýše 2,6 MPa (26 bar) a při 50 stupních C
        hustotu nejméně 0,463 kg/l,
        směs C při 70 stupních C tenzi par nejvýše 3,1 MPa
        (31 bar) a při 50 stupních C hustotu nejméně 0,440
        kg/l.
        Pozn. 1. Pro  výše  uvedené  směsi  jsou také
             přípustná jako označení látek následující
             obchodní pojmenování: pro směsi A, A 01,
             A 02 a A 0 butan, pro směs C propan.
           2. Jestliže předchází nebo následuje námořní
             nebo letecká přeprava, může být pro 1965
             uhlovodíky  plynné,  směs, zkapalněná,
             j.n. použit záznam 1075 plyny ropné,
             zkapalněné.

      3161 plyn zkapalněný, zápalný, j.n.
------------------------------------------------------------------
2 T    jedovaté plyny
------------------------------------------------------------------
      1062 brommethan (methylbromid)
      1581 chlorpikrin a brommethan (methylbromid), směs
      1582 chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), směs
      2191 fluorid sulfurylu (sulfurylfluorid)
      1967 insekticid plynný, jedovatý, j.n.
      3162 plyn zkapalněný, jedovatý, j.n.
------------------------------------------------------------------
2 TF    jedovaté zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1026 dikyan
      1040 ethylenoxid nebo
      1040 ethylenoxid s dusíkem až do nejvýše přípustného
        celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 stupních C
      1053 sirovodík
      1064 methanthiol (methylmerkaptan)
      1082 chlortrifluorethylen, stabilizovaný
        (trifluorchlorethylen, stabilizovaný)
      2188 arzenovodík (arsin)
      2192 germanovodík (german)
      2199 fosforovodík (fosfin)
      2202 selenovodík, bezvodý
      2204 sulfid karbonylu (karbonylsulfid)
      2676 antimonovodík (stibin)
      3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87 %
        ethylenoxidu
      3355 insekticid, plynný, jedovatý, zápalný, j.n.
      3160 plyn zkapalněný, jedovatý, zápalný, j.n.
------------------------------------------------------------------
Pozn. 2192 germanovodík (german) a 2199 fosforovodík (fosfin) se
   považují za samozápalné (pyroforické).
------------------------------------------------------------------
2 TC    jedovaté žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      1005 amoniak (čpavek), bezvodý
      1017 chlor
      1048 bromovodík, bezvodý
      1050 chlorovodík, bezvodý
      1069 chlorid nitrosylu (nitrosylchlorid)
      1076 fosgen
      1079 oxid siřičitý
          1589 chlorkyan, stabilizovaný
      1741 chlorid boritý
      2194 fluorid selenový
      2195 fluorid telurový
      2196 fluorid wolframový
      2197 jodovodík, bezvodý
      2418 fluorid siřičitý
      2420 hexafluoraceton
      3057 trifluoracetylchlorid
      3308 plyn zkapalněný, jedovatý, žíravý, j.n.
------------------------------------------------------------------
2 TO    jedovaté oxidující plyny
------------------------------------------------------------------
      3083 perchlorylfluorid
      3307 plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, j.n.
------------------------------------------------------------------
2 TFC   jedovaté zápalné žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      2189 dichlorsilan
      2534 methylchlorsilan
      3309 plyn zkapalněný, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n.
------------------------------------------------------------------
2 TOC   jedovaté oxidující žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      1067 oxid dusičitý
      1749 fluorid chloritý (chlortrifluorid)
      1975 oxid dusnatý a oxid dusičitý, směs
      2548 fluorid chlorečný (chlorpentafluorid)
      2901 chlorid bromu (bromchlorid)
      3310 plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n.
------------------------------------------------------------------
Pozn. 2421 oxid dusitý není připuštěn k přepravě.
------------------------------------------------------------------

   3. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny: Plyny, které kvůli své
    nízké teplotě jsou během přepravy částečně kapalné

Pozn. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny, které nelze přiřadit
   jednomu z čísel k označení látky této číslice, nejsou
   připuštěny k přepravě.
------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
3 A    dusivé plyny
------------------------------------------------------------------
      1913 neon, hluboce zchlazený, kapalný
      1951 argon, hluboce zchlazený, kapalný
      1963 helium, hluboce zchlazené, kapalné
      1970 krypton, hluboce zchlazený, kapalný
      1977 dusík, hluboce zchlazený, kapalný
      2187 oxid uhličitý, hluboce zchlazený, kapalný
      2591 xenon, hluboce zchlazený, kapalný
      3136 trifluormethan, hluboce zchlazený, kapalný
      3158 plyn hluboce zchlazený, kapalný, j.n.
------------------------------------------------------------------
3 O    oxidující plyny
------------------------------------------------------------------
      1003 vzduch, hluboce zchlazený, kapalný
      1073 kyslík, hluboce zchlazený, kapalný
      2201 oxid dusný, hluboce zchlazený, kapalný
      3311 plyn, hluboce zchlazený, kapalný, oxidující, j.n.
------------------------------------------------------------------
3 F    zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1038 ethylen, hluboce zchlazený, kapalný
      1961 ethan, hluboce zchlazený, kapalný
      1966 vodík, hluboce zchlazený, kapalný
      1972 methan, hluboce zchlazený, kapalný nebo
      1972 plyn zemní, hluboce zchlazený, kapalný s vysokým
        obsahem methanu
      3138 ethylen,  acetylen  a propylen, směs, hluboce
        zchlazená, kapalná s nejméně 71,5 % ethylenu,
        nejvýše 22,5 % acetylenu a nejvýše 6 % propylenu
      3312 plyn hluboce zchlazený, kapalný, zápalný, j.n.
------------------------------------------------------------------
3 TC    jedovaté žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
Pozn. 2186 chlorovodík, hluboce zchlazený, kapalný není připuštěn
   k přepravě.
------------------------------------------------------------------

   4. Pod tlakem rozpuštěné plyny: Plyny, které jsou během
    přepravy rozpuštěny v rozpouštědle

   Pozn. Pod tlakem rozpuštěné plyny, které nelze přiřadit
      jednomu z čísel k označení látky této číslice, nejsou
      připuštěny k přepravě.

------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
4 A    dusivé plyny
------------------------------------------------------------------
      2073 amoniak (čpavek), vodný roztok  s hustotou menší
        než 0,880 kg/l při 15 stupních C, s více než 35 %,
        avšak nejvýše 50 % amoniaku
------------------------------------------------------------------
Pozn. 2672 roztok amoniaku (čpavku) s nejméně 10 % a nejvýše 35 %
   amoniaku je látkou třídy 8 [viz bod 801 číslice 43c)].
------------------------------------------------------------------
4 F    zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1001 acetylen, rozpuštěný
------------------------------------------------------------------
4 TC    jedovaté žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      3318 amoniak (čpavek), vodný roztok s hustotou menší
        než 0,880 kg/l při 15 stupních C, s více než 50 %
        amoniaku
------------------------------------------------------------------

   5. Obaly na  aerosoly a nádobky  malé, obsahující plyn
    (kartuše) (viz též bod 201a)

   Pozn. 1. Obaly na aerosoly jsou nádobky, které nelze opětovně
       plnit, které obsahují jeden plyn nebo směs plynů pod
       tlakem s nebo bez kapalné, pastovité nebo práškovité
       látky, které jsou uvedeny v bodu 207 (3) a které
       jsou vybaveny odběrním ventilkem, který umožňuje
       vyprazdňování obsahu ve formě suspenze pevných nebo
       kapalných částí v plynu, ve formě pěny, pasty nebo
       prášku nebo v kapalném nebo plynném stavu.
      2. Nádobky  malé, obsahující  plyn (kartuše)  jsou
       nádobky, které nelze opětovně plnit, které obsahují
       jeden plyn nebo směs plynů pod tlakem, který je
       uveden v bodu 207 (3) a (4). Mohou být vybaveny
       s nebo bez odběrního ventilu.
      3. Obaly na aerosoly a nádobky malé, obsahující plyn
       (kartuše) je třeba zařadit podle obsahu odpovídající
       skupině nebezpečí do skupin A až TOC. Obsah je
       považován za zápalný, jestliže tento obsahuje více
       jak 45 hm. - % nebo více než 250 g zápalných složek.
       Zápalnými složkami se rozumí plyny, které jsou při
       normálním tlaku ve vzduchu zápalné nebo látky nebo
       přípravky v kapalné formě, které mají bod vzplanutí
       nejvýše 100 stupňů C.

------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
5 A    dusivé plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 O    oxidující plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 F    zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 T    jedovaté plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 TF    jedovaté zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 TC    jedovaté žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 TO    jedovaté oxidující plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 TFC   jedovaté zápalné žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše), bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------
5 TOC   jedovaté oxidující žíravé plyny
------------------------------------------------------------------
      1950 obaly na aerosoly pod tlakem
      2037 nádobky  malé, obsahující plyn (kartuše),     bez
        odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------

   6. Ostatní předměty, které obsahují plyn pod tlakem

------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
6 A    dusivé plyny
------------------------------------------------------------------
      1044 přístroje  hasicí se stlačeným nebo zkapalněným
        plynem
      2857 stroje  chladicí s nezápalným  a nejedovatým
        zkapalněným plynem nebo s roztokem amoniaku (čísla
        k označení látky 2672)
      3164 předměty pod pneumatickým tlakem (s nezápalným
        plynem)
      3164 předměty pod hydraulickým tlakem (s nezápalným
        plynem)
      Pozn. Předměty, které slouží jako tlumiče, nepodléhají
         podmínkám RID/PNZ za podmínky, že každý předmět:
         a) má nádobu na plyn o objemu nejvýše 1 litr a
          plnící přetlak nejvýše 50 bar,
         b) má průtlak, který odpovídá nejméně čtyřnásobku
          plnícího přetlaku při 20 stupních C,
         c) je vyroben z takového materiálu, který se při
          lomu neroztříští,
         d) je pro případ požáru chráněn proti roztržení
          za pomoci tavné pojistky nebo zařízení pro
          odlehčení  přetlaku,  kterými  dochází  k
          odbourání vnitřního přetlaku a
         e) je vyroben podle jedné z norem pro zabezpečení
          jakosti, která je přijatelná pro příslušný
          úřad.
      3353 vyvíječe   plynů  pro  automatické nafukovací
        bezpečnostní vaky automobilů (airbag-generátory)
        se stlačeným plynem nebo 3353 moduly automatických
        nafukovacích  bezpečnostních  vaků  automobilů
        (airbag-moduly) se stlačeným plynem nebo 3353
        napínače pásů se stlačeným plynem.
        Pozn. 1. Tento zápis platí pro předměty, které
             jsou ve vozidlech používány k ochraně
             osob jako vyvíječe plynů pro automatické
             nafukovací bezpečnostní vaky automobilů
             (airbag-generátory)   nebo   moduly
             automatických nafukovacích bezpečnostních
             vaků  automobilů  (airbag-moduly) nebo
             napínače pásů a obsahují stlačený plyn
             nebo stlačenou směs plynů třídy 2 a
             neobsahují  pyrotechnickou  látku nebo
             obsahují malá  množství pyrotechnických
             látek. U předmětů s pyrotechnickou látkou
             musí  být  vyvolané  výbušné  účinky
             zachyceny  v tlakové  nádobě tak, že
             předměty mohou být v souladu s pozn. k
             bodu 100 (2) b), ve spojení s odstavcem
             16.6.1.4.7  a) (ii)  části 1 Příručky
             zkoušky a kritéria vyjmuty z podmínek
             třídy 1. Mimo to musí být předměty pro
             přepravu vyloženy nebo zabaleny tak, že v
             případě  účinku ohně  nesmí vzniknout
             nebezpečí  zničení  nebo  roztříštění
             tlakové nádoby. Za tím účelem je třeba
             provést prohlídku. Tlaková nádoba musí
             splňovat  podmínky   pro  plyn(-y)
             obsažený(-é) v tlakové nádobě.
           2. Airbagy nebo napínače pásů, které jsou
             namontovány ve vozidlech nebo v dílech
             vozidel připravených k montáži (jako jsou
             sloupky volantu, výplně dveří, sedačky
             atd.), nepodléhají podmínkám RID/PNZ.
------------------------------------------------------------------
6 F    zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      1057 zapalovače (cigaret) se zápalným plynem nebo
      1057 nádobky  s náplní do zapalovačů (cigaret) se
        zápalným plynem
      3150 přístroje, malé s plynným uhlovodíkem, s odběrním
        ventilem
      3150 nádobky opakovaně plnitelné pro malé přístroje s
        plynným uhlovodíkem, s odběrním ventilem
------------------------------------------------------------------

   7. Plyny, které nejsou pod tlakem, které podléhají zvláštním
    podmínkám (vzorky plynů)

------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
7 F    zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      3167 vzorek plynu, který není pod tlakem, zápalný,
        j.n., který není hluboce zchlazený kapalný
------------------------------------------------------------------
7 T    jedovaté plyny
------------------------------------------------------------------
      3169 vzorek plynu, který není pod tlakem, jedovatý,
        j.n., který není hluboce zchlazený kapalný
------------------------------------------------------------------
7 TF    jedovaté zápalné plyny
------------------------------------------------------------------
      3168 vzorek plynu, který není pod tlakem, jedovatý,
        zápalný,  j.n., který  není hluboce zchlazený
        kapalný
------------------------------------------------------------------

   8. Prázdné nádoby

------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky, pojmenování a popis
a skupina
------------------------------------------------------------------
8     nevyčištěné prázdné nádoby dle bodu 211, nevyčištěné
      prázdné kotlové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové
      vozy, vozy s  nevyčištěnými prázdnými snímatelnými
      cisternami  a  nevyčištěnými  prázdnými nádržkovými
      kontejnery, které obsahovaly látky třídy 2.
------------------------------------------------------------------
Pozn. 1. Za  nevyčištěné  prázdné nádoby, nevyčištěné prázdné
     kotlové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové vozy, vozy s
     nevyčištěnými prázdnými  snímatelnými cisternami nebo
     nevyčištěné prázdné nádržkové kontejnery jsou považovány
     ty, které po vyprázdnění od látek této třídy ještě
     obsahují jejich malé zbytky.
   2. Nevyčištěné prázdné nádoby, které obsahovaly látky této
     třídy, nepodléhají podmínkám RID/PNZ, pokud jsou přijata
     náležitá opatření, která vyloučí možná nebezpečí. Možná
     nebezpečí jsou vyloučena, pokud jsou přijata opatření k
     odstranění nebezpečí tříd 1 až 9.
------------------------------------------------------------------
201a
Mimo v odstavci (3) uváděných podmínek, nepodléhají oddílu 2 "Přepravní podmínky":
(1) Plyny a předměty, které jsou podávány k přepravě za následujících podmínek:
Pozn. Plyny v nádržích dopravních prostředků, které slouží pro pohon nebo provoz jejich zvláštních zařízení (např. chladicí zařízení), nepodléhají oddílu 2 "Přepravní podmínky".
a) plyny číslic 1A, 1O, 2A a 2O, jejichž tlak v nádobě nebo cisterně při 15 stupních C není vyšší než 200 kPa (2 bary) a které zůstávají během přepravy zcela plynné; toto se vztahuje na všechny druhy nádob nebo cisteren, např. také součásti strojů a díly přístrojů;
b) 1013 oxid uhličitý číslice 2 A nebo 1070 oxid dusný číslice 2 O, v plynném stavu s nejvýše 0,5 % vzduchu, v kovových kapslích (sodors, sparklets) bodu 205 s nejvýše 25 g oxidu uhličitého nebo oxidu dusného a nejvýše 0,75 g oxidu uhličitého nebo oxidu dusného na cm3 objemu;
c) plyny v nádržích přepravovaných motorových vozidel; provozní kohout mezi nádrží a motorem musí být uzavřen a elektrický kontakt přerušen;
d) plyny v částech zařízení sloužících k provozu vozidla (např. hasící přístroje nebo plynem plněné pneumatiky vozidel, také jako náhradní díly nebo jako přepravovaný náklad);
e) plyny ve zvláštních zařízeních vozů, které jsou potřebné pro provoz těchto zvláštních zařízení během přepravy (chladicí přístroje, nádrže pro ryby, přístroje k vytápění atd.), jakož i náhradní nádrže takovýchto zařízení a nevyčištěné prázdné nádoby sloužící k výměně, které jsou přepravovány v tom samém voze;
f) nevyčištěné prázdné nehybné tlakové nádoby, které jsou přepravovány, za předpokladu, že jsou těsně uzavřeny;
g) předměty číslic 5 A, 5 O a 5 F o objemu nejvýše 50 cm3;
h) 2857 chladicí stroje číslice 6 A, které obsahují méně jak 12 kg plynu číslice 2 A nebo 2073 roztok amoniaku číslice 4 A a obdobné přístroje, které obsahují méně jak 12 kg plynu číslice 2 F; tyto stroje musí být tak chráněny a naloženy, aby nedošlo k poškození chladicího systému;
i) plyny číslic 3 A, např. k chlazení lékařských nebo biologických vzorků, jestliže jsou obsaženy v nádobách s dvojitou stěnou, které splňují podmínky bodu 206 (2) a);
j) následující předměty číslice 6 A, vyrobené a naplněné podle předpisů země výrobce, zabalené v silném vnějším obalu: 1044 přístroje hasící, jestliže jsou opatřeny ochranou proti neúmyslnému uvedení v činnost; 3164 předměty pod pneumatickým nebo hydraulickým tlakem, které proti zatížení vnitřním tlakem plynu jsou z důvodů přenosu sil, zachování formy nebo zhotovení předimensovány;
k) plyny obsažené v potravinách nebo nápojích.
(2) Plyny a předměty, které budou přepravovány za následujících podmínek:
a) plyny číslic 1 A, 2 A, 3 A a 4 A v nádobách o objemu nejvýše 120 ml, které splňují podmínky bodu 202,
b) předměty číslic 5 T, 5 TF, 5 TC, 5 TO, 5 TFC a 5 TOC o objemu nejvýše 120 ml, které splňují podmínky bodu 202,
c) předměty číslic 5 A, 5 O a 5 F o objemu nejvýše 1000 ml, které splňují podmínky bodů 202, 207 a 208.
Tyto musí být zabaleny:
i) ve vnějších obalech, které splňují nejméně podmínky bodu 1538. Brutto hmotnost kusu nesmí být větší jak 30 kg; nebo
ii) ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays"). Brutto hmotnost kusu nesmí být větší jak 20 kg.
Je třeba dbát na "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).
(3) Při přepravě podle odstavce (2) musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen:
a) číslem k označení látky pro zboží, které kus obsahuje, před něž se doplní písmena "UN",
b) u různého zboží s různými čísly k označení látky v jednom a tom samém kuse:
- čísly k označení látky pro zboží, které kus obsahuje, před něž se doplní písmena "UN" nebo
- písmeny "LQ"2),
Toto označení musí být uvedeno v kosočtverci (čtverec postavený na vrcholu), jehož délka strany musí být nejméně 100 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, může mít toto označení, pokud je zřetelně vidět, i menší rozměry.
2. Přepravní podmínky
(Podmínky pro prázdné obaly jsou shrnuty pod F.)
A. Kusy
1. Všeobecná ustanovení o balení
202
(1) Na konstrukční materiály nádob a jejich uzávěrů a každý materiál, které mohou přijít do styku s obsahem, nesmí obsah škodlivě působit, ani s nimi tvořit škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny.
(2) Nádoby a jejich uzávěry musí být ve všech částech tak pevné a silné, aby za přepravy nepovolily a aby odolaly obvyklým požadavkům přepravy. Je-li předepsán vnější obal, musí v něm být nádoby pevně a bezpečně zabaleny. Není-li v oddílu A.2 "Zvláštní podmínky o balení" předepsáno jinak, smějí být vnitřní obaly vloženy buď jednotlivě, nebo ve skupinách do vnějších obalů.
(3) Nádoby smějí obsahovat jen ten plyn nebo ty plyny, pro který(-é) byly schválen(-y).
(4) Nádoby musí být konstruovány tak, aby odolaly tlaku, který může látka vyvinout za normálních přepravních podmínek na základě změn teploty.
(5) Předměty číslic 5 a 6, jakož i nádoby pro plyny číslic 1, 2, 4 a 7 musí být uzavřeny tak, aby byl vyloučen únik plynů.
Pozn.
1. Zvláštní podmínky pro balení pro jednotlivé plyny obsahuje bod 250.
2. O přepravě látek třídy 2 v kotlových vozech, bateriových vozech a vozech se snímatelnými cisternami, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X.
2. Zvláštní podmínky o balení
a. Druhy nádob
203
(1) Smí být použito následujících materiálů:
a) uhlíkové oceli pro plyny číslic 1, 2, 3 a 4, jakož i pro předměty číslice 5;
b) legované oceli (speciální oceli), niklu a slitin niklu (např. Monelův kov) pro plyny číslic 1, 2, 3 a 4, jakož i pro předměty číslice 5;
c) mědi pro
i) plyny číslic 1 A, 1 O, 1 F a 1 TF, pokud plnící tlak, vztažený na 15 stupňů C, nepřekročí 2 MPa (20 bar);
ii) plyny číslice 2 A a mimo to pro 1079 oxid siřičitý číslice 2 TC, 1033 dimethylether číslice 2 F, 1037 chlorethan (ethylchlorid) číslice 2 F, 1063 chlormethan (methylchlorid) číslice 2 F, 1086 vinylchlorid číslice 2 F, 1085 vinylbromid číslice 2 F a 3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87 % ethylenoxidu číslice 2 TF;
iii) plyny číslic 3 A, 3 O a 3 F;
d) slitiny hliníku: viz tabulka v bodě 250;
e) kompozitní materiály pro plyny číslic 1, 2, 3 a 4, jakož i pro předměty číslice 5;
f) plast pro plyny číslice 3, jakož i pro předměty číslice 5;
g) sklo pro plyny číslice 3 A, vyjma 2187 oxid uhličitý nebo směsi s oxidem uhličitým, jakož i plyny číslice 3 O.
(2) Základní podmínky tohoto bodu jsou splněny při uplatnění následujících norem:
(vyhrazeno)
204
(1) Nádoby na 1001 acetylen, rozpuštěný číslice 4 F musí být zcela naplněny rovnoměrně rozdělenou porézní hmotou, typu, který je schválen příslušným úřadem, při čemž tato porézní hmota
a) nesmí napadat nádoby, ani tvořit škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny s acetylenem, ani s rozpouštědlem,
b) musí být schopná zabránit rozšíření rozkladu acetylenu ve hmotě.
(2) Rozpouštědlo nesmí napadat nádoby.
(3) Základní podmínky tohoto bodu jsou splněny při uplatnění následujících norem:
(vyhrazeno)
205
(1) Pro následující plyny smějí být použity kovové kapsle (sodors, sparklets), za předpokladu, že hmotnost kapalné látky nepřekročí na litr objemu, v bodě 250 uvedený maximální stupeň plnění a dosahuje nejvýše 150 g na kapsli (sodors, sparklets):
a) plyny číslice 2 A;
b) plyny číslice 2 F, vyjma methylsilanu nebo směsí s methylsilanem, které jsou přiřazeny k číslu k označení látky 3161;
c) plyny číslice 2 TF, vyjma 2188 arzenovodíku (arsinu), 2202 selenovodíku nebo směsí s těmito látkami;
d) plyny číslice 2 TC, vyjma 1589 chlorkyanu nebo směsí s chlorkyanem;
e) plyny číslice 2 TFC, vyjma 2189 dichlorsilanu, jakož i dimethylsilanu, trimethylsilanu nebo směsí s těmito látkami, které jsou přiřazeny k číslu k označení látky 3309.
(2) Kapsle nesmí mít vady, které by mohly snižovat jejich pevnost.
(3) Těsnost uzávěru musí být zabezpečena doplňkovým zařízením (víčko, čepička, pečeť, převázání atd.), které je způsobilé eliminovat případné netěsnosti uzavíracího systému během přepravy.
(4) Kapsle je třeba vložit do vnějšího obalu dostatečné pevnosti. Jeden kus smí vážit nejvýše 75 kg.
206
(1) Pro plyny číslice 3 musí být použity uzavřené nádoby z kovu, plastu nebo kompozitních materiálů, které musí být izolovány tak, že nemůže dojít k orosení nebo ojínění. Nádoby musí být opatřeny pojistným ventilem.
(2) Pro plyny číslice 3 A, s výjimkou 2187 oxidu uhličitého a směsí s oxidem uhličitým, jakož i plyny číslice 3 O, smějí být také použity nádoby, které sice nejsou uzavřeny, ale jsou vybaveny zařízeními, která znemožňují vystříknutí kapaliny, jako:
a) skleněné nádoby s vakuovanými dvojitými stěnami, které jsou obklopeny izolačními a absorpčními látkami; tyto nádoby je třeba chránit drátěným pletivem a umístit do kovových nádob; nebo
b) nádoby z kovu, plastu nebo z kompozitního materiálu, které jsou chráněny proti přenosu tepla tak, aby se nemohly ani orosit, ani ojínit.
(3) Kovové nádoby podle odstavce (2) a) a nádoby podle odstavce (2) b) musí být opatřeny držadly. Otvory nádob podle odstavce (2) musí být opatřeny zařízením umožňujícím unikání plynů, zabraňujícím vystříknutí kapaliny a zajištěny proti vypadnutí. Pro 1073 kyslík, hluboce zchlazený, kapalný číslice 3 O a pro směsi s kyslíkem musí být tato zařízení, jakož i izolační savé látky, které obklopují nádoby podle odstavce (2) a), z nehořlavého materiálu.
(4) Materiál použitý k utěsnění spojovacích míst nebo k údržbě uzavíracích zařízení nádob pro plyny číslice 3 O se musí snášet s obsahem.
207
(1) 1950 obaly na aerosoly pod tlakem a 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše) číslice 5 musí vyhovovat následujícím podmínkám:
a) 1950 obaly na aerosoly pod tlakem, obsahující jen jeden plyn nebo směs plynů a 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše) musí být vyrobeny z kovu. Výjimkou jsou nádoby číslice 5 o objemu nejvýše 100 ml pro 1011 butan číslice 2 F. Ostatní obaly na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 musí být vyrobeny z kovu, plastu nebo ze skla. Nádobky z kovu o vnějším průměru nejméně 40 mm musí mít konkávní dno;
b) nádobky z materiálů, které se mohou roztříštit, jako sklo nebo určité plasty, musí být obaleny ochranným obalem proti rozptylu střepin (kovová hustá síťka, pružný plášť z plastu atd.), který zabraňuje rozptýlení střepin při rozbití nádobky. Toto neplatí pro nádoby o objemu nejvýše 150 ml, jejichž vnitřní tlak při 20 stupních C je menší než 150 kPa (1,5 bar);
c) objem kovových nádob nesmí překročit 1000 ml; objem nádob z plastu nebo ze skla nesmí být větší než 500 ml;
d) každý konstrukční typ nádoby musí před uvedením do oběhu vyhovět hydraulické tlakové zkoušce provedené podle přípojku II, bodu 1291. Přitom vyvinutý vnitřní tlak (zkušební přetlak) musí činit 1,5 násobek vnitřního tlaku při 50 stupních C, avšak nejméně 1 MPa (10 bar);
e) odběrní zařízení a zařízení pro rozprašování u obalů na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 a odběrní ventily nádobek malých, obsahujících plyn (kartuše) čísla k označení látky 2037 musí zajišťovat těsné uzavření nádob a musí být chráněny před nežádoucím otevřením. Odběrní ventily a rozprašovací zařízení, které se uzavírají jen vnitřním tlakem, nejsou dovoleny.
(2)
Základní podmínky odstavce (1) se považují za splněné při užití následujících norem:
- pro 1950 obaly na aerosoly pod tlakem číslice 5: Přípojek ke Směrnici Rady 75/324/EHS 3) ve znění Směrnice Komise 94/1/ES 4);
- pro 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše) číslice 5 F s plynnými uhlovodíky, směs, zkapalněná čísla k označení látky 1965:
Normu EN 417:1992
(3) Jako pohonného prostředku nebo komponentů pohonného prostředku nebo plynové náplně pro 1950 obaly na aerosoly pod tlakem jsou dovoleny: plyny číslic 1 A, 1 O a 1 F (s výjimkou plynu 2203 silan, stlačený), plyny číslic 2 A a 2 F (s výjimkou methylsilanu, který je přiřazen číslu k označení látky 3161) a 1070 oxid dusný číslice 2 O.
(4) Jako plynové náplně pro 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše), jsou dovoleny všechny plyny číslic 1 a 2, kromě pyroforických plynů a velmi jedovatých plynů (plyny s hodnotou LC50 pod 200 ppm).
208
(1) Vnitřní tlak předmětů číslice 5 smí činit při 50 stupních C nejvýše 2/3 zkušebního tlaku předmětu, ale nejvýše 1,32 MPa (13,2 bar).
(2) Předměty číslice 5 smějí být naplněny tak, aby při 50 stupních C nepřekročila kapalná fáze 95 % jejich objemu. Vnitřní objem obalů na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 je objem, který je k dispozici při uzavřené nádobce opatřené nosičem ventilu, ventilem a ponornou trubičkou.
(3) Předměty číslice 5 musí vyhovět zkoušce těsnosti přípojku II, bodu 1292.
209
(1) Předměty číslice 5 je třeba vložit do beden ze dřeva, lepenky nebo kovu; 1950 obaly na aerosoly pod tlakem ze skla nebo z plastu, které se mohou roztříštit, musí být od sebe odděleny vložkami z lepenky nebo z jiného vhodného materiálu.
(2) Jeden kus nesmí být těžší jak 50 kg při použití beden z lepenky, při použití ostatních obalů nesmí být těžší jak 75 kg.
(3) Předměty z kovu číslice 5 smějí být při přepravě jako vozová zásilka zabaleny také takto:
Předměty musí být uskupeny na podložkách do jednotek a pomocí fólie z vhodného plastu (smršťovací fólie svařovaná za horka) drženy ve správné poloze; tyto jednotky musí být na paletách vhodným způsobem stohovány a zajištěny.
210
(1) Pro předměty číslice 6 F platí následující podmínky:
a) 1057 zapalovače a 1057 nádobky s náplní do zapalovačů musí splňovat podmínky té země, v níž byly plněny. Musí být opatřeny ochranou proti nežádoucímu vyprázdnění. Kapalná fáze plynu nesmí překročit při 15 stupních C 85 % vnitřního objemu nádobky. Nádobky, včetně uzavíracích zařízení musí při teplotě 55 stupňů C odolat vnitřnímu tlaku zkapalněných plynných uhlovodíků. Ventily a zapalovací zařízení musí být náležitým způsobem zapečetěny, ovinuty lepící páskou nebo upevněny jiným prostředkem nebo tak obloženy, že se znemožní jejich činnost nebo uvolnění jejich obsahu během přepravy. Zapalovače a nádobky s náplní do zapalovačů musí být pečlivě zabaleny, aby se zabránilo neúmyslné činnosti vypouštěcího zařízení. Zapalovače nesmí obsahovat více než 10 g zkapalněných plynných uhlovodíků. Nádobky s náplní do zapalovačů nesmí obsahovat více než 65 g zkapalněných plynných uhlovodíků.
Zapalovače a nádobky s náplní do zapalovačů musí být baleny do následujících vnějších obalů:
bedny z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528 nebo z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529 o nejvyšší hmotnosti brutto 75 kg, nebo bedny z lepenky podle bodu 1530 o nejvyšší hmotnosti brutto 40 kg. Tyto obaly musí být zkoušeny a schváleny podle přípojku V pro skupinu obalů II.
U balení o nejvyšší hrubé hmotnosti do 2 kg musí však být splněna "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).
b) 3150 přístroje malé, s plynným uhlovodíkem a 3150 opakovaně plnitelné nádobky pro malé přístroje s plynným uhlovodíkem musí splňovat předpisy té země, v níž byly plněny. Přístroje a opakovaně plnitelné nádobky musí být zabaleny do vnějších obalů dle bodu 1538 b), které jsou zkoušeny a schváleny podle přípojku V pro skupinu obalů II.
(2) Plyny číslice 7 musí v době uzavírání přejímací jednotky vykazovat tlak, který odpovídá tlaku okolí; tento však nesmí překročit 105 kPa (absolutně).
Plyny musí být uzavřeny v těsně uzavřených vnitřních obalech ze skla nebo kovu o nejvyšším množství netto 5 litrů na kus u plynů číslice 7 F a 1 litr na kus u plynů číslic 7 T a 7 TF.
Vnější obaly musí splňovat podmínky pro skupinové obaly bodu 1538 b) a musí být zkoušeny a schváleny podle přípojku V pro skupinu obalů III.
b. Podmínky o nádobách
Pozn. Tyto podmínky neplatí pro kovové kapsle uváděné v bodu 205, pro nádoby uváděné v bodu 206 (2), pro obaly na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 a nádobky malé, obsahující plyn (kartuše) čísla k označení látky 2037 uváděné v bodu 207 a pro předměty číslice 6 F a nádoby pro plyny číslice 7 uváděné v bodu 210.
1. Stavba a výstroj
211
Rozlišujeme následující druhy nádob:
(1) Lahve; to jsou tlakové nádoby, které lze přemísťovat, o objemu až do 150 litrů.
(2) Velkoobjemové lahve; to jsou bezešvé tlakové nádoby, které lze přemísťovat, o objemu vyšším jak 150 litrů až do 5000 litrů.
(3) Sudy na stlačený plyn; to jsou svařované tlakové nádoby, které lze přemísťovat, o objemu vyšším jak 150 litrů až do 1000 litrů (např. válcovité nádoby opatřené obručemi na válení, nádoby na kluznicích nebo v rámech).
(4) Přepravní kryogenní nádoby; to jsou tepelně izolované nádoby pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny, které lze přemísťovat, o objemu nejvýše 1000 litrů.
(5) Svazky lahví; to jsou jednotky z lahví, které lze přemísťovat. Lahve jsou mezi sebou trvale spojeny a upevněny sběrným potrubím.
Pozn. O omezeních objemu a použití různých druhů nádob, viz tabulka v bodě 250.
212
(1) Nádoby a jejich uzávěry musí být konstruovány, dimenzovány, vyrobeny, zkoušeny a vybaveny tak, aby odolaly všem namáháním, kterým jsou vystaveny při normálním užívání a za normálních přepravních podmínek.
Při konstrukci tlakových nádob je třeba zohlednit všechny závažné faktory, jako:
- vnitřní tlak (přetlak),
- teploty okolí a provozní teploty, také během přepravy,
- dynamická namáhání.
Sílu stěny je za normálních okolností třeba zjistit výpočtem, ve spojení, pokud je to žádoucí, s pokusnou analýzou napětí. Také může být stanovena pokusnou cestou.
Při konstrukci vnější stěny a nosných částí je třeba provést vhodné výpočty, aby byla zajištěna bezpečnost nádob.
Pro pevnost v tahu musí být propočítána minimálně vyžadovaná síla stěny, zejména při zohlednění:
- výpočtového přetlaku, který nesmí být nižší než zkušební tlak,
- výpočtových teplot, které nabízejí přiměřené rozpětí bezpečnosti (mezi dolní a horní hranicí),
- nejvyšších napětí a špičkových napěťových koncentrací, pokud je to žádoucí,
- faktorů spojených s vlastnostmi materiálu.
Za vlastnosti materiálu, které je třeba zohlednit se považují - pokud lze použít:
- mez průtažnosti,
- mez pevnosti v tahu,
- pevnost závislá na čase,
- vlastnosti únavy,
- modul pružnosti,
- vhodná hodnota pro roztažení plastu,
- odolnost proti úderu,
- houževnatost v lomu.
Podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití vhodných následujících směrnic, příp. norem:
- pro bezešvé ocelové lahve: Příloha I, části 1 až 3 Směrnice Rady 84/525/EHS 5)
- pro svařované ocelové lahve: Příloha I, části 1 až 3 Směrnice Rady 84/527/EHS 6)
- pro bezešvé hliníkové lahve: Příloha I, části 1 až 3 Směrnice Rady 84/526/EHS 7)
- pro uzávěry: EN 849:1996 Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky. Pro vnitrostátní přepravu platí ČSN EN 849 (07 8606).
(2) Nádoby, které nejsou vyloženy a vyrobeny podle norem uvedených v odstavci (1), musí být vyloženy a vyrobeny podle podmínek příslušným úřadem uznaných technických pravidel. Následující minimální požadavky musí však být splněny:
a) u kovových nádob bodu 211 (1), (2), (3) a (5) nesmí při zkušebním tlaku napětí kovu na nejvíce namáhaném místě nádoby překročit 77 % stanovené meze průtažnosti (Re).
Mezí průtažnosti se rozumí napětí, které způsobilo trvalé protažení o 2 promile (tj. 0,2 %) nebo trvalé protažení u austenitických ocelí o 1 % délky mezi měřícími značkami zkušební tyče.
Pozn. U plechů se musí odebrat zkušební vzorek ke stanovení průtažnosti kolmo ke směru válcování. Protažení po přetržení (l = 5 d) se měří na zkušebních tyčích kruhového průřezu, u nichž vzdálenost l mezi měřícími značkami je rovna pětinásobnému průměru tyče d. Použije-li se zkušebních tyčí pravoúhlého průřezu, vypočte se měrná délka l podle vzorce
l = 5,65 . druhá odmocnina F0
kde F0 se rovná původnímu průřezu zkušební tyče.
Nádoby a jejich uzávěry musí být vyrobeny z vhodných materiálů, které při teplotách mezi - 20 stupni C a 50 stupni C jsou bezpečné proti lomu a nenáchylné proti napěťové trhlinkové korozi.
Pro svařované nádoby se smějí použít jen takové materiály, které se dají spolehlivě svářet a pro které může být zabezpečena dostatečná hodnota vrubové houževnatosti při teplotě okolí - 20 stupňů C, zejména ve svarových švech a v ovlivněné oblasti svarových švů.
Svarové spoje musí být provedeny podle pravidel techniky a poskytovat plnou bezpečnost.
Přirážky na korozi nesmí být zohledněny při výpočtu síly stěny.
b) Nádoby z kompozitních materiálů bodu 211 (1), (2), (3) a (5) musí být vybaveny zesilovacím prstencem nebo úplným ovinutím ze zesilovacího materiálu a konstruovány tak, že průtržný poměr (průtržný tlak dělený zkušebním tlakem) činí nejméně:
- 1,67 u nádob vybavených zesilovacím prstencem
- 2,00 u nádob s úplným ovinutím zesilovacím materiálem.
c)
U nádob bodu 206 (1) pro plyny číslice 3 platí pro jejich konstrukci následující podmínky:
1. Materiály a konstrukce nádob z kovu musí odpovídat podmínkám přípojku II bodům 1250 až 1254. Při první zkoušce se musí pro každou nádobu prokázat všechny mechanicko-technologické kvalitativní hodnoty použitého materiálu, pro vrubovou houževnatost a koeficient ohýbatelnosti, viz přípojek II body 1255 až 1261.
2. Pokud jsou použity jiné materiály, musí být tyto při nejnižší provozní teplotě nádoby a jejich armatur odolné proti křehkému lomu.
3. Nádoby musí být vybaveny pojistným ventilem, který se otevře při provozním přetlaku, který je uveden na nádobě. Ventily musí být zkonstruovány tak, aby bezvadně fungovaly i při nejnižší provozní teplotě. Spolehlivá činnost za této teploty se stanoví a přezkouší zkouškou každého jednotlivého ventilu nebo zkouškou vzoru ventilu stejného konstrukčního typu.
4. Otvory a pojistné ventily nádob musí být upraveny tak, aby zabraňovaly vystřikování kapaliny z nádob.
5. Nádoby plněné objemově musí být opatřeny stavoznakem.
6. Nádoby musí být tepelně izolovány. Tepelněizolační ochranné zařízení je třeba chránit proti nárazům souvislým pláštěm. Je-li prostor mezi nádobou a pláštěm vzduchoprázdný (vakuová izolace), musí být ochranný plášť upraven tak, aby snesl bez deformace vnější tlak nejméně 100 kPa (1 bar). Je-li plášť plynotěsně uzavřen (např. u vakuové izolace), musí nějaké zařízení zajistit, aby nevznikl v izolační vrstvě nebezpečný tlak v případě netěsnosti nádoby nebo jejích armatur. Zařízení musí také bránit vniknutí vlhkosti do izolace.
213
(1) Kromě průlezného otvoru, který pokud je k dispozici, musí být uzavřen spolehlivým uzávěrem a kromě otvoru pro odstraňování usazenin, smí být nádoby dle bodu 211 (3) vybaveny nejvýše dvěma otvory, jedním pro plnění a jedním pro vyprazdňování.
Nádoby podle bodu 211 (1) a (3) pro plyny číslice 2 F smějí být opatřeny dalšími otvory, určenými zejména pro ověřování hladiny kapaliny a hodnoty manometrického tlaku.
(2) Uzavírací ventily musí být účinně chráněny proti poškození, k němuž by mohlo dojít při pádu nádoby, jakož i při přepravě a při stohování, což by mohlo způsobit únik plynu. Za splnění těchto podmínek se považuje, pokud za daných poměrů je splněna jedna nebo více následujících podmínek:
a) uzavírací ventily jsou umístěny v hrdle nádoby a chráněné závitovanou zátkou;
b) uzavírací ventily jsou chráněny ochrannými kloboučky. Ochranné kloboučky musí být opatřeny ventilačními otvory s dostatečným příčným průřezem, aby při netěsnosti uzavíracích ventilů mohly plyny unikat;
c) uzavírací ventily jsou chráněny zesilovacím okrajem nebo jinými ochrannými zařízeními;
d) uzavírací ventily jsou vybaveny a konstruovány tak, že jsou schopny odolat poškozením, aniž by došlo k úniku výrobku;
e) uzavírací ventily jsou umístěny uvnitř ochranné obruby;
f) nádoby se přepravují v ochranných bednách nebo rámech.
Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem:
- EN 962:1996 Lahve na přepravu plynů - Ochranné kloboučky ventilů pro lahve na technické a mediciální plyny. - Provedení, konstrukce a zkoušky. Ve vnitrostátní přepravě platí ČSN EN 962 (07 8608).
(3) Pro nádoby platí následující podmínky:
a) Pokud lahve podle bodu 211 (1) jsou opatřeny zařízením, které zabraňuje válení lahví, nesmí být toto zařízení spojeno s ochranným kloboučkem.
b) Nádoby dle bodu 211 (3), které lze válet, musí být opatřeny obručemi na válení nebo jinou ochranou, které zabrání škodám při válení (např. na vnějšku nádoby nastříkaný antikorozní kovový povlak).
Nádoby dle bodu 211 (3) a (4), které nelze válet, musí být opatřeny zařízeními (kluznice, oka, háky), které zajišťují bezpečnou manipulaci za pomoci mechanických dopravních prostředků a které jsou přidělány tak, že nemohou mít za následek ani zeslabení ani nepřípustné zatížení stěn nádoby.
c) Svazky lahví podle bodu 211 (5) musí být opatřeny vhodnými zařízeními, zajišťujícími spolehlivou manipulaci a přepravu. Lahve uvnitř svazku a sběrné potrubí musí být způsobilé pro daný druh plynu a sběrné potrubí musí vykazovat minimálně stejný zkušební přetlak jako lahve.
Sběrné potrubí a hlavní ventil musí být upevněny tak, aby byly chráněny proti poškození.
Svazky lahví pro určité plyny, které jsou ve sloupci "Zvláštní podmínky" tabulky bodu 250 označeny písmenem "l", musí mít na každé lahvi samostatný uzavíratelný ventil, který musí být během přepravy uzavřen.
(4)
a) Otvor(-y) ventilu(-ů) nádob pro pyroforické a velmi jedovaté plyny (plyny s hodnotou LC50 pod 200 ppm) musí být opatřeny těsnými zátkami nebo převlečnými maticemi, které musí být vyrobeny z takového materiálu, který je odolný vůči obsahu nádoby.
b) Pyroforické a velmi jedovaté plyny podléhají zvláštním podmínkám "e" z tabulky bodu 250.
c) Jsou-li tyto nádoby sdruženy ve svazku lahví, musí být každá nádoba vybavena ventilem, který musí být během přepravy uzavřen. Podmínky odstavce a) přitom platí pouze pro hlavní ventil.
214
2. Zkoušky a schvalování nádob
215
(1) U nádob, jejichž součin zkušebního přetlaku a objemu činí více jak 300 MPa.l (3000 bar.l), je třeba příslušným úřadem země schválení8) uznaným zkušebním a certifikačním místem na základě jedné z následujících metod předložit důkaz o dodržení podmínek této třídy:
a) Nádoby musí být jednotlivě prohlédnuty, přezkoušeny a schváleny na základě technické dokumentace a vysvětlení výrobce o dodržení platných podmínek této třídy jménem příslušného úřadu jednajícím zkušebním a certifikačním místem. Technická dokumentace musí obsahovat nejen veškeré jednotlivé údaje o vybavení a konstrukci, ale také úplnou dokumentaci o výrobě a zkouškách; nebo
b) konstrukce nádob musí být na základě technické dokumentace přezkoušena a schválena, zda odpovídají platným podmínkám této třídy, příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Proto musí být nádoby vybaveny, vyrobeny a zkoušeny podle rozsáhlého programu zabezpečení kvality pro vybavení, výrobu, konečnou kontrolu a zkoušky. Program zabezpečení kvality musí zabezpečovat shodu nádob s odpovídajícími požadavky této třídy a musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem; nebo
c) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Všechny nádoby tohoto vzoru musí být vyrobeny a zkoušeny podle programu zabezpečení kvality pro výrobu, konečnou kontrolu a zkoušky, který musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem; nebo
d) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Všechny nádoby tohoto vzoru musí být za dozoru příslušným úřadem uznaného zkušebního a certifikačního místa přezkoušeny na základě prohlášení výrobce, že se shodují se schváleným typem a že jsou dodrženy pro ně se vztahující platné podmínky této třídy.
(2) U nádob, jejichž součin zkušebního přetlaku a objemu činí více jak 100 MPa.l (1000 bar.l) a nejvýše 300 MPa.l (3000 bar.l), je třeba příslušným úřadem země schválení8) uznaným zkušebním a certifikačním místem na základě jedné z následujících metod předložit důkaz o dodržení podmínek této třídy:
a) Nádoby musí být vybaveny, vyrobeny a zkoušeny podle rozsáhlého programu zabezpečení kvality pro vybavení, výrobu, konečnou kontrolu a zkoušky, který musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem; nebo
b) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Shoda všech nádob se schváleným typem, na základě jeho programu zabezpečení kvality pro zkoušky nádob, který musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem, musí být výrobcem stvrzena písemným prohlášením; nebo
c) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Shoda všech nádob se schváleným typem musí být výrobcem písemně potvrzena a všechny nádoby tohoto vzoru musí být přezkoušeny za dozoru příslušným úřadem uznaného zkušebního a certifikačního místa.
(3) U nádob, jejichž součin zkušebního přetlaku a objemu činí nejvýše 100 MPa.l (1000 bar.l), je třeba příslušným úřadem země schválení8) uznaným zkušebním a certifikačním místem na základě jedné z následujících metod předložit důkaz o dodržení podmínek této třídy:
a) Shoda všech nádob s typem, který je v technických podkladech zcela specifikován, musí být výrobcem písemně prohlášena a všechny nádoby tohoto vzoru musí být přezkoušeny za dozoru příslušným úřadem uznaného zkušebního a certifikačního místa; nebo
b) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Shoda všech nádob se schváleným typem musí být výrobcem písemně potvrzena a všechny nádoby tohoto vzoru musí být jednotlivě přezkoušeny.
(4) Základní požadavky odstavců (1) až (3) se považují
a) pokud jde o v odstavcích (1) a (2) uváděné systémy zabezpečení kvality, za splněné, pokud odpovídají vhodné Evropské normě řady EN ISO 9000,
b) vcelku za splněné, pokud odpovídající metody zhodnocení souhlasnosti dle Usnesení 93/465/Rady EHS9) najdou uplatnění, jak je uvedeno dále:
- pro nádoby uvedené v odstavci (1) to jsou moduly G, H se zkouškou konceptu, B ve spojení s D a B ve spojení s F,
- pro nádoby uvedené v odstavci (2) to jsou moduly H, B ve spojení s E a B ve spojení s rozšířeným modulem C (C1),
- pro nádoby uvedené v odstavci (3) to jsou moduly Aa a B ve spojení s C.
(5) Požadavky na výrobce Výrobce musí být technicky schopen a musí disponovat všemi vhodnými prostředky, které jsou potřebné pro uspokojivou výrobu nádob; pro tento účel potřebuje zvláště přiměřeně kvalifikované zaměstnance
a) pro dozor nad celkovým výrobním procesem,
b) pro provádění spojení materiálu,
c) pro uskutečňování odpovídajících zkoušek.
Hodnocení způsobilosti výrobce je třeba ve všech případech provést jedním z certifikačních míst, které je uznáno příslušným úřadem. Přitom je třeba zohlednit zvláštní certifikační metodu, kterou hodlá výrobce uplatnit.
(6) Požadavky na zkušební a certifikační místa
Zkušební a certifikační místa musí vykazovat dostatečnou nezávislost na výrobních podnicích a dostatečnou odbornou kompetenci. Tyto požadavky se považují za splněné, pokud místa byla schválena na základě akreditačních metod dle evropské normalizační řady EN 45000.
216
(1) Nádoby je třeba na základě následujících podmínek podrobit první zkoušce. U dostatečného počtu nádob je třeba provést:
a) zkoušku konstrukčního materiálu, při níž musí být stanoveny alespoň mez průtažnosti, pevnost v tahu a protažení po lomu;
b) změření nejslabšího místa stěn nádob a výpočet napětí;
c) zjištění stejnorodosti konstrukčního materiálu u každé výrobní řady, jakož i přezkoušení vnějšího i vnitřního stavu nádob;
U všech nádob je třeba provést:
d) zkoušku hydraulickým tlakem podle podmínek bodu 219;
Pozn. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být hydraulická tlaková zkouška nahrazena zkouškou plynem, pokud není tento postup nebezpečný.
e) kontrolu označení nádob, viz bod 223 (1) až (4); f) u nádob pro 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4 F kromě toho zkoušku stavu porézní hmoty a množství rozpouštědla.
Základní podmínky tohoto odstavce jsou splněny při uplatnění následujících norem:
(vyhrazeno)
(2) Pro nádoby ze slitin hliníku pro určité plyny platí Zvláštní podmínky (viz přípojek II).
Základní podmínky tohoto odstavce jsou splněny při uplatnění následující rámcové směrnice: - Příloha I, díl 3 a příloha II Směrnice Rady 84/526/EHS 10)
(3) Nádoby musí vydržet zkušební tlak, aniž se trvale deformují a aniž na nich vzniknou trhliny.
217
(1) Nádoby, které lze znovu plnit je třeba za dozoru příslušným úřadem uznaného znalce podrobit opětovným zkouškám podle následujících podmínek:
a) kontrola vnějšího stavu nádob, jakož i přezkoušení vybavení a označení;
b) kontrola vnitřního stavu nádob (např. vážením, vnitřní prohlídkou, kontrolou tloušťky stěn);
c) zkouška hydraulickým tlakem, popřípadě přezkoušení vybavení a označení a popř. stanovení jakosti konstrukčního materiálu vhodnými zkušebními postupy;
Pozn.
1. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být zkouška hydraulickým tlakem nahrazena zkouškou s plynem - pokud tento postup není nebezpečný - nebo rovnocennou zkušební metodou, založenou na zkoušce ultrazvukem.
2. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být zkouška hydraulickým tlakem u nádob dle bodu 211 (1) a (2) nahrazena rovnocennou zkušební metodou založenou na akustické emisi.
3. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být zkouška hydraulickým tlakem pro nádoby ze svařované oceli podle bodu 211 (1) pro plyny číslice 2 F čísla k označení látky 1965 o objemu menším než 6,5 litrů nahrazena jinou zkouškou, která zaručuje stejnou úroveň bezpečnosti.
Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem:
(zůstává vyhrazeno).
(2) Pokud nejsou v tabulce bodu 250 obsaženy zvláštní podmínky vztahující se k látce, musí se periodické zkoušky provádět:
a) každé 3 roky u nádob určených pro plyny skupin TC, TFC a TOC číslic 1 a 2;
b) každých 5 let u nádob určených pro plyny skupin T, TF a TO číslic 1 a 2, jakož i pro plyny číslice 4;
c) každých 10 let u nádob určených pro plyny skupin A, O a F číslic 1, 2 a 3.
Odchylně od těchto lhůt, musí být opětovné zkoušky u nádob z kompozitních materiálů provedeny ve lhůtách, které jsou stanoveny příslušnými úřady smluvních států COTIF, které schválily technická pravidla pro jejich vyložení a konstrukci.
(3) U nádob pro 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4 F se musí zkoušet vnější stav nádob (korozní vlivy, deformace) a stav porézní hmoty (uvolnění, slehnutí).
Pokud je jako porézní hmota použit monolitní materiál, pak může být lhůta mezi opětovnými zkouškami prodloužena na 10 roků.
Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem:
(zůstává vyhrazeno).
(4) Odchylně od bodu 217 (1) c) je třeba uzavřené nádoby podle bodu 206 (1) podrobit kontrole vnějšího stavu a zkoušce těsnosti. Zkouška těsnosti se provede s plynem obsaženým v nádobě nebo inertním plynem. Kontrola se provádí buď manometrem nebo změřením vakua. Tepelnou izolaci není třeba odstranit.
Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem:
(zůstává vyhrazeno).
(5) V bodě 211 uvedené nádoby se mohou přepravit k provedení zkoušky také po uplynutí stanovené lhůty pro opětovnou zkoušku.
218
c. Zkušební tlak, stupeň plnění a omezení objemu nádob
219
(1) Pro nádoby bodu 211 platí následující podmínky:
a) Nejnižší zkušební tlak pro nádoby bodu 211 (1), (2), (3) a (5) činí 1 MPa (10 bar).
b) Pro plyny číslice 1 s kritickou teplotou - 50 stupňů C musí při zkoušce hydraulickým tlakem aplikovaný vnitřní tlak (zkušební tlak) činit nejméně 1,5 násobek plnicího tlaku při 15 stupních C.
c) Pro plyny číslice 1 s kritickou teplotou - 50 stupňů C nebo vyšší a pro plyny číslice 2 s kritickou teplotou pod 70 stupňů C je třeba stupeň plnění vypočítat tak, aby vnitřní tlak při 65 stupních C nepřekročil zkušební tlak pro nádoby.
Pro plyny a směsi plynů, pro které není k dispozici dostatek údajů, je třeba stanovit nejvýše přípustný stupeň (SP) plnění následovně:
   SP je menší rovno 8,5 . 10E-4 . dg . Pe

      když

      SP = nejvýše přípustný stupeň plnění (v kg/l)
      dg = hustota  plynu (při  15 stupních C, 1 bar) (v
         kg/m3)
      Pe = nejnižší zkušební tlak (v barech).

      Pokud hustota plynu není známa, je třeba stanovit
      nejvýše přípustný stupeň plnění následovně:

                Pe . MM . 10E-3
      SP je menší rovno ---------------
                 R . 338

      když

      SP = nejvýše přípustný stupeň plnění (v kg/l)
      Pe = nejnižší zkušební tlak (v barech)
      MM = molekulární hmota (v g/Mol)
      R = 8,31451 . 10E-2 baru . l/Mol . K (plynová
                          konstanta)

      (Pro směsi plynů je třeba použít průměrnou molekulární
      hmotu  při  zohlednění  koncentrací  jednotlivých
      komponentů).
d) Pro plyny číslice 2 s kritickou teplotou 70 stupňů C nebo vyšší se nejvýše přípustná hmotnost plnění na litr objemu vypočítá následovně:
nejvýše přípustná hmotnost plnění na litr objemu = 0,95 x hustota kapalné fáze při 50 stupních C (v kg/l)
Mimo to nesmí parní fáze zmizet při teplotě pod 60 stupňů C. Zkušební tlak musí být minimálně roven tenzi par kapalné látky při 70 stupních C mínus 100 kPa (1 bar).
Pro čisté plyny, pro které není k dispozici dostatek údajů, je třeba stanovit nejvýše přípustný stupeň plnění následovně:
      SP je menší rovno (0,0032 . BP - 0,24) . dl

      SP = nejvýše přípustný stupeň plnění (v kg/l)
      dl = hustota kapalné látky při bodu varu (v kg/l)
      BP = bod varu (v K).
e) Pro plyny číslic 3 A a 3 O nesmí stupeň plnění při teplotě plnění a tlaku 0,1 MPa (1 bar) překročit 98 % objemu.
Pro plyny číslice 3 F musí být stupeň plnění dimenzován tak, aby objem kapalné fáze nepřekročil úroveň 95 % objemu nádoby, při zahřátí obsahu na teplotu, při které se tenze par rovná tlaku, při kterém se otevírají pojistné ventily.
U nádob podle bodu 206 (1) je zkušební tlak roven 1,3 násobku nejvýše přípustného provozního přetlaku, tento přetlak se zvýší u vakuově izolovaných nádob o 1 bar.
f) Pro 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4 F nesmí plnící tlak po vyrovnání tlaku při 15 stupních C překročit tu hodnotu, která byla stanovena pro používanou porézní hmotu příslušným úřadem [viz bod 223 (1) h)].
V souhlasu stanovené hodnotě musí odpovídat také množství rozpouštědla a naplněného acetylénu.
Základní podmínky tohoto bodu se považují za splněné při použití následujících norem:
(zůstává vyhrazeno).
Pozn. Zkušební tlak, stupeň plnění a omezení objemu nádob bodu 211 pro jednotlivé plyny, jakož i omezení pro jedovaté plyny s hodnotou LC50 pod 200 ppm, jsou uvedeny v tabulce bodu 250.
220 - 221
3. Společné balení
222
(1) Látky a předměty této třídy smí být sdruženy do jednoho společného vnějšího obalu, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(2) Látky a předměty této třídy smějí být s látkami a/nebo se zbožím, které podmínkám RID/PNZ nepodléhají, sdruženy do jednoho společného vnějšího obalu, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(3) Látky a předměty této třídy smějí být vzájemně sdruženy s látkami a předměty zbývajících tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(4) Nebezpečné reakce jsou:
a: shoření a/nebo vývin velkého tepla;
b: vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;
c: tvorba žíravých kapalných látek;
d: tvorba nestabilních látek.
(5) Podmínky bodu 8 a 202 musí být dodrženy.
(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
223
Nápisy
(1) Na nádobách dle bodu 211, které se dají znovu plnit, musí být čitelně a trvanlivě uvedeno:
a) jméno nebo tovární značka výrobce;
b) číslo souhlasu (pokud je typ nádoby schválen dle bodu 215);
c) výrobcem stanovené sériové číslo nádoby;
d) vlastní hmotnost nádoby bez dílů vybavení, jestliže se předepsaná kontrola tloušťky stěny dle bodu 217 (1) b) provede vážením;
e) zkušební tlak (viz bod 219);
f) datum (měsíc a rok) první zkoušky a naposledy provedené opětovné zkoušky;
Pozn. Údaj měsíce není potřebný u plynů, u nichž lhůta mezi opětovnými zkouškami je 10 roků nebo větší [viz bod 217 (2) a 250].
g) razítko znalce, který zkoušky a kontroly provedl;
h) u 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4 F: povolený plnící tlak [viz bod 219 f)] a celková hmotnost prázdné nádoby s příslušenstvím, porézní hmoty a rozpouštědla;
i) objem v litrech;
j) u plynů číslice 1, které jsou plněny pod tlakem, nejvýše přípustný plnící tlak nádoby při 15 stupních C.
Tyto údaje musí být trvanlivě zapsány (např. vyražením) na zesílené části nádoby, na prstenci nebo na trvale připevněných dílech příslušenství.
Mohou také být na nádobě samostatně vyraženy, za předpokladu, že je možno prokázat, že tímto nebude ovlivněna pevnost nádoby.
(2) Na nádobách dle bodu 211, které se dají znovu plnit, musí být kromě toho čitelně a trvanlivě uvedeno:
a) číslo k označení látky uvedené v bodu 201 a celé pojmenování plynu nebo směsi plynu;
u plynů, které jsou zařazeny pod označení j.n., musí být pouze uvedeno číslo k označení látky a technické pojmenování11) plynu;
u směsí plynů nemusí být uváděny více jak 2 komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí;
b) u plynů číslice 1, které jsou plněny podle hmotnosti a u zkapalněných plynů, buď nejvýše přípustná hmotnost náplně a vlastní hmotnost nádoby včetně příslušenství, které jsou v době plnění na nádobě, nebo hmotnost brutto;
c) datum (rok) příští opětovné zkoušky.
Tyto údaje mohou být buď vyraženy, nebo zapsány na štítku nebo na ceduli trvale upevněné na nádobě, nebo provedeny zaručeně trvalým nápisem (např. lakovaným), nebo jiným stejně hodnotným postupem.
(3)
Základní podmínky odstavce (1), s výjimkou odstavce b) se považují za splněné při použití odpovídajících částí následující normy:
- EN 1089 - 1:1996 Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 1: Značení ražením. Ve vnitrostátní přepravě platí ČSN EN 1089-1 (07 8500).
(4) Na lahvích dle bodu 211 (1), které se nedají znovu plnit, musí být čitelně a trvanlivě uvedeno:
a) jméno nebo tovární značka výrobce;
b) číslo souhlasu (pokud je typ nádoby schválen dle bodu 215);
c) výrobcem stanovená sériová čísla nebo číslo šarže nádoby;
d) zkušební tlak (viz bod 219);
e) datum (měsíc a rok) výroby;
f) razítko znalce, který provedl první zkoušku;
g) číslo k označení látky uvedené v bodu 201 a celé pojmenování plynu nebo směsi plynu;
u plynů, které jsou zařazeny pod označení j.n., musí být pouze uvedeno číslo k označení látky a technické pojmenování12) plynu;
u směsí plynů nemusí být uváděny více jak 2 komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí;
h) nápis "Znovu neplnit", při čemž velikost písmen musí být minimálně 6 mm.
Označení uváděná v tomto odstavci musí, vyjma označení uváděných pod g), být trvanlivě umístěna (např. vyražením) na zesílené části nádoby, na prstenci nebo na nepohyblivě připevněných dílech příslušenství.
Mohou také být na nádobě samostatně vyražena, za předpokladu, že je možno prokázat, že tímto nebude ovlivněna pevnost nádoby.
Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem:
(zůstává vyhrazeno).
(5) Každý kus, který obsahuje nádoby s plyny číslic 1 až 4, 6 F a 7 nebo nádobky malé, obsahující plyn (kartuše) číslice 5, je třeba zřetelně označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listě, před něž se doplní písmena "UN" a doplňkově označením "třída 2".
Tuto podmínku není třeba dodržet, pokud jsou nádoby a jejich označení dobře viditelné.
(6) Kusy obsahující obaly na aerosoly pod tlakem číslice 5 musí být zřetelně označeny nápisem "UN 1950 Aerosoly".
224
Nálepky k označení nebezpečí
Pozn. Pro potřeby opatření nálepkou se pod pojmem kus rozumí každý obal, který obsahuje nádoby, obaly na aerosoly pod tlakem nebo nádobky malé, obsahující plyn (kartuše), jakož i každou nádobu bodu 211 bez vnějšího obalu.
(1) Kusy obsahující látky a předměty této třídy musí být opatřeny následujícími nálepkami:
------------------------------------------------------------------
Látky a předměty, které jsou       Nálepka podle vzoru
v jednotlivých číslicích přiřazeny
následujícím skupinám
------------------------------------------------------------------
A                    2
F                    3
O                    2 + 05
T                    6.1
TF                    6.1 + 3
TC                    6.1 + 8
TO                    6.1 + 05
TFC                   6.1 + 3 + 8
TOC                   6.1 + 05 + 8
------------------------------------------------------------------
(2) Každý kus obsahující plyny číslice 3 musí být kromě toho na dvou protilehlých stranách opatřen nálepkou podle vzoru 11.
(3) Nálepky k označení nebezpečí na lahvích na plyny bodu 211 (1) smějí být umístěny na hrdle a rozměry nálepek mohou být odpovídajícím způsobem zmenšeny, za předpokladu, že zůstanou zřetelně viditelné.
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
225
(1) S výjimkou plynů skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC, jakož i 2203 silan, stlačený, číslice 1 F, smějí být látky a předměty třídy 2 odesílány také jako spěšnina. Hmotnost kusu nesmí být vyšší než 50 kg.
(2) Při přepravě plynů číslice 3 v kotlových vozech nebo v nádržkových kontejnerech s pojistnými ventily, se musí odesílatel a železnice před podejem zásilky k přepravě dohodnout o podmínkách přepravy.
(3) Zásilky 1749 fluorid chloritý (chlortrifluorid), číslice 2 TOC o hrubé hmotnosti vyšší než 500 kg se smějí přepravovat jen jako vozová zásilka a jako takové jen do hmotnosti 5000 kg na vůz.
C. Údaje v nákladním listu
226
(1) Označení zboží v nákladním listu musí být shodné s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodě 201.
Není-li látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky a pojmenování označení j.n., následováno chemickým nebo technickým pojmenováním13) látky.
Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice, skupiny vyjmenování látek a zkratkou "RID/PNZ", např. "2, číslice 2 F RID/PNZ".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
Při přepravě směsi [viz bod 200 (3)] s více komponenty podléhajícími RID/PNZ, není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak 2 komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí směsi.
Při přepravě směsí [viz bod 200 (3)] v kotlových vozech, bateriových vozech, vozech se snímatelnými cisternami nebo nádržkových kontejnerech, musí být uvedeno složení směsi v objemových % nebo hmotnostních %. Komponenty s méně jak 1 % přitom nemusí být uváděny.
Pokud je předepsáno označení podle přípojku VIII, je třeba doplňkově před označení zboží uvést číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým zbožím, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.
Místo technického pojmenování14) je možno použít jedno z následujících pojmenování:
- pro 1078 plyn jako chladicí prostředek, j.n., číslice 2 A: směs F 1, směs F 2, směs F 3;
- pro označení 1010 číslice 2 F: směs 1,3-butadienu a uhlovodíků, stabilizovaná;
- pro 1060 methylacetylen a propadien, směsi, stabilizované, číslice 2 F: směs P 1, směs P 2;
- pro 1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n., číslice 2 F: směs A nebo butan, směs A 01 nebo butan, směs A 02 nebo butan, směs A 0 nebo butan, směs A 1, směs B 1, směs B2, směs B, směs C nebo propan.
Při přepravách v cisternách smějí být obchodní názvy butan a propan použity jen doplňkově.
U těchto směsí se jejich složení nemusí uvádět.
(2) Při přepravě nádob dle bodu 211 za podmínek stanovených v bodu 217 (5) je třeba v nákladním listu uvést následující záznam:
"Přeprava podle bodu 217 (5)".
(3) Při přepravě kotlových vozů, které byly plněny v nevyčištěném stavu, musí být v nákladním listu jako hmotnost zboží uveden součet naplněné hmotnosti a zbytku nákladu, který odpovídá celkové hmotnosti naplněného kotlového vozu, po odečtení vlastní hmotnosti vozu napsané na voze. Doplňkově je možno uvést záznam "Hmotnost náplně .... kg".
(4)
U kotlových vozů a nádržkových kontejnerů obsahujících plyny číslice 3 musí odesílatel zapsat do nákladního listu následující prohlášení:
- "Nádrž je izolována tak, že se pojistné ventily nemohou otevřít před ..... (datum, s kterým železnice souhlasí)".
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky
1. Předpisy o vozech a o nakládání
a. O kusech
227
(1) S kusy se nesmí házet, ani být vystaveny nárazům.
(2) Nádoby se musí naložit do vozu tak, aby se nemohly převrátit nebo spadnout a přitom musí být dodrženy následující podmínky:
a) lahve podle bodu 211 (1) musí být položeny rovnoběžně nebo příčně k podélné ose vozu;
Krátké lahve s velkým průměrem (cca 30 cm a více) se mohou uložit také v podélném směru, při čemž ochranná zařízení ventilů musí být obrácena ke středu vozu.
Lahve, které jsou dostatečně stabilní nebo, které jsou přepravovány ve vhodných zařízeních chránících je proti pádu, se mohou ukládat nastojato.
Ležící lahve musí být zaklínovány, přivázány nebo jiným vhodným způsobem spolehlivě upevněny tak, aby se nemohly posunout;
b) nádoby s plyny číslice 3 musí být vždy uloženy v takové poloze, pro kterou jsou konstruovány a musí být chráněny proti jakémukoliv možnému poškození jinými kusy;
c) nádoby upravené k válení se musí uložit podélnou osou rovnoběžně k podélné ose vozu a musí se zajistit proti jakémukoliv bočnímu pohybu.
(3) Pokud jsou palety, naložené předměty číslice 5, stohovány podle podmínek bodu 209 (3), musí být každá vrstva palet rozložena rovnoměrně na vrstvě pod ní ležící a podle potřeby oddělena proložkami z dostatečně pevného materiálu.
b. Přeprava v malých kontejnerech
228
(1) S výjimkou kusů s plyny číslice 3, smí se přepravovat kusy s látkami této třídy v malých kontejnerech.
(2) Zákazy společného nakládání uvedené v bodu 230 platí i pro obsah malých kontejnerů.
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, bateriových vozech, vozech se snímatelnými cisternami, nádržkových kontejnerech a malých kontejnerech (viz přípojek IX)
229
(1) Při přepravě látek a předmětů této třídy musí být obě strany vozů, kotlových vozů, bateriových vozů, vozů se snímatelnými cisternami a nádržkových kontejnerů opatřeny těmito nálepkami:
Pozn. O vozech, které přepravují kontejnery nebo nádržkové kontejnery, viz bod 1900 (1) b).
------------------------------------------------------------------
Látky a předměty, které jsou       Nálepka podle vzoru
v jednotlivých číslicích přiřazeny
následujícím skupinám
------------------------------------------------------------------
A                    2
O                    2 + 05
F                    3
T                    6.1
TF                    6.1 + 3
TC                    6.1 + 8
TO                    6.1 + 05
TFC                   6.1 + 3 + 8
TOC                   6.1 + 05 + 8
------------------------------------------------------------------
(2) Kotlové vozy, bateriové vozy, vozy se snímatelnými cisternami a vozy, na kterých jsou přepravovány nádržkové kontejnery musí být na obou stranách opatřeny nálepkou podle vzoru 13.
(3) Malé kontejnery se musí opatřit nálepkami podle odstavce (1).
E. Zákazy společného nakládání
230
Kusy opatřené nálepkou podle vzoru 2, 3 nebo 6.1 nesmí být společně nakládány do téhož vozu s kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01.
Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.
231
Pro zásilky, které se nesmějí nakládat společně do jednoho vozu s jinými látkami, musí být vyhotoveny samostatné nákladní listy.
F. Prázdné obaly
232
(1) Nevyčištěné prázdné nádoby, nevyčištěné prázdné kotlové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové vozy, vozy s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami a nevyčištěné prázdné nádržkové kontejnery číslice 8 musí být uzavřeny stejně, jako v naplněném stavu.
(2) Nevyčištěné prázdné nádoby, nevyčištěné prázdné kotlové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové vozy, vozy s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami a nevyčištěné prázdné nádržkové kontejnery musí být opatřeny stejnými nápisy a nálepkami k označení nebezpečí, jako v naplněném stavu.
(3) Označení v nákladním listu musí znít stejně jako jedno z pojmenování uvedených v číslici 8 kurzívou, doplněné o "2, číslice 8 RID/PNZ", např. "Prázdná nádoba, 2, číslice 8 RID/PNZ".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
U nevyčištěných prázdných nádob o objemu větším než 1000 litrů, jakož i u nevyčištěných prázdných kotlových vozů, nevyčištěných prázdných bateriových vozů, vozů s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami a nevyčištěných prázdných nádržkových kontejnerů se toto označení doplní o údaj "Posledně naložené zboží", jakož i o číslo k označení nebezpečí, číslo k označení látky, pojmenování, číslici a skupinu z vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 268 1017 chlor, číslice 2 TC".
(4) V bodě 211 definované nádoby číslice 8 se smějí přepravovat také po uplynutí lhůty pro opětovnou zkoušku podle bodu 217, aby mohly být přepraveny k této zkoušce.
233 - 237
G. Ostatní podmínky
(zůstává vyhrazeno)
238
H. Přechodná ustanovení
239
(1) Nádoby, které byly vyrobeny před 1. lednem 1997 a které neodpovídají podmínkám RID/PNZ platným od 1. ledna 1997, jejichž přeprava však byla povolena podle podmínek RID/PNZ platných do 31. prosince 1996, mohou být po této době používány i nadále, pokud splňují podmínky bodu 217 pro opětovné zkoušky.
(2) Lahve podle bodu 211 (1), které byly před 1. lednem 1997 podrobeny první zkoušce nebo opětovné zkoušce, se smějí přepravovat v nevyčištěném prázdném stavu bez označení nálepkami do doby jejich příštího naplnění nebo jejich příští opětovné zkoušky.
240 - 249
I. Seznam plynů a zvláštní podmínky
250
Seznam plynů s odkazy na nejdůležitější podmínky bodů 211 až 219 a na zvláštní podmínky pro jednotlivé látky.
Seznam plynů: viz tabulka
Vysvětlení značek pro "Zvláštní podmínky":
a: Slitiny hliníku nejsou pro kontakt s plynem přípustné.
b: Nejsou přípustné ventily z mědi.
c: Kovové díly, které přijdou do styku s obsahem smí obsahovat nejvýše 70 % mědi.
d: Nádoba smí obsahovat nejvýše 5 kg látky.
e: Otvory ventilů musí být opatřeny zátkami nebo převlečnými maticemi, aby byla zabezpečena nepropustnost plynu [viz bod 213 (4)].
f: Je třeba přijmout nutná opatření k zamezení nebezpečných reakcí (např. polymerizace, rozpad, ...) během přepravy. Pokud je to třeba, je třeba přidat stabilizátory nebo inhibitory.
g: Použití jiných než udaných zkušebních tlaků je povoleno, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky bodu 219 c).
h: Pokud je jako porézní hmoty použit monolitický materiál, lze prodloužit lhůtu mezi opětovnými zkouškami na 10 let.
i: Maximální náplň musí odpovídat stanoveným hodnotám ve schválení.
j: Zkušební tlak a stupeň plnění je třeba propočítat podle podmínek bodu 219.
k: Lhůta mezi opětovnými zkouškami může být prodloužena na 10 let, pokud jsou nádoby vyrobeny ze slitin hliníku.
l: Každá láhev ve svazku musí být vybavena vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen.
m: Lhůta mezi opětovnými zkouškami pro lahve z oceli dle bodu 211 (1) smí být prodloužena na 15 let:
- se souhlasem příslušného(-ých) úřadu(-ů) země(-í), v které(-ých) se opětovná zkouška a přeprava uskuteční a
- v souladu jedním z příslušných úřadů uznaných podmínek technických pravidel nebo norem nebo normy EN 1440:1996 "Lahve ze svařované oceli pro kapalný plyn, které lze přemísťovat, opětovně plnit - opětovná zkouška".
n: U nádob určených k přepravě plynů, které jsou přiřazeny označení j.n., je třeba dbát, pokud jich lze použít, na následující podmínky:
1. U materiálů, z nichž jsou nádoby a jejich uzávěry vyrobeny, nesmí vzniknout nebezpečí, že budou napadeny obsahem nádoby nebo, že budou s obsahem nádoby tvořit škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny.
2. Zkušební tlak a stupeň plnění je třeba propočítat podle podmínek bodu 219.
3. Jedovaté plyny a směsi plynů s hodnotou LC50 pod 200 ppm není dovoleno přepravovat v nádobách bodu 211 (2) a (3).
4. Ventily nádob pro jedovaté plyny a směsi plynů s hodnotou LC50 pod 200 ppm, pro pyroforické plyny nebo pro zápalné směsi plynů s více než 1 % pyroforických sloučenin, musí být opatřeny zátkami nebo převlečnými maticemi, které zabezpečí těsnost nádob. Pokud jsou lahve spojeny ve svazku, musí být právě opatřeny vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen.
5. Je třeba přijmout nutná opatření k zamezení nebezpečných reakcí (např. polymerizace, rozpad) během přepravy. Pokud je to potřeba, je třeba přidat stabilizátory a inhibitory.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslice  Číslo k označení látky       Obal        Zkouška           Plnění   Zvláštní
a skupina a pojmenování látky         ------------------------------------------------------   podmínky
                        Druh obalu    Tlak       Perioda   maximální
                        podle       ---------------  (roků) 15) náplň kg/l
                        bodu 211     x-násobný  MPa        nebo MPa
                                 plnící            nebo obj. %
                                 tlak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A    1002 vzduch, stlačený (tlakový
        vzduch)            (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1006 argon, stlačený        (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1046 helium, stlačené        (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1056 krypton, stlačený       (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1065 neon, stlačený         (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1066 dusík, stlačený        (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1979 plyny vzácné, směs, stlačená  (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1980 plyny vzácné a kyslík,
        směs, stlačená         (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1981 plyny vzácné a dusík,
        směs, stlačená         (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1982 tetrafluormethan, stlačený
        (plyn jako chladicí          (1),(2),(3),(5)        20  10     0,62    g
        prostředek, R14, stlačený)                  30        0,94    g
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2036 xenon, stlačený        (1),(2),(3),(5)        13  10     1,24    g
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2193 hexafluorethan, stlačený
        (plyn jako chladicí
        prostředek, R116, stlačený)  (1),(2),(3),(5)        20  10     1,10    g
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1956 plyn stlačený, j.n.      (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe   n
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 O    1014 kyslík a oxid uhličitý,
        směs, stlačená         (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1072 kyslík, stlačený        (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2451 fluorid dusitý, stlačený    (1),(2),(3),(5)        20  10     0,5     g
                        (1),(2),(3),(5)        30        0,75    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3156 plyn stlačený, oxidující, j.n. (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 F    1049 vodík, stlačený        (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1957 deuterium, stlačené      (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1962 ethylen, stlačený       (1),(2),(3),(5)        22,5 10     0,34    g
                        (1),(2),(3),(5)        30,0 10     0,37    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1971 methan, stlačený nebo     (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      1971 plyn zemní, stlačený,
        s vysokým obsahem methanu
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2034 vodík a methan, směs,
        stlačená            (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2203 silan, stlačený16)       (1),(2),(3),(5)        22,5 10     0,32    e, g, l
                        (1),(2),(3),(5)        25,0 10     0,41    e, g, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1964 uhlovodíky plynné, směs,
        stlačená, j.n.         (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe   n
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1954 plyn stlačený, zápalný, j.n. (1),(2),(3),(5)  1,5        10     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 T    1612 hexaethyltetrafosfát
        a stlačený plyn, směs     (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1955 plyn stlačený, jedovatý, j.n. (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TF    1016 oxid uhelnatý, stlačený    (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe   k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1023 svítiplyn, stlačený      (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1071 plyn olejový, stlačený     (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1911 diboran, stlačený       (1),(5)            25,0  5     0,072    e, f, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2600 oxid uhelnatý a vodík, směs,
        stlačená (syntézní plyn, vodní
        plyn, Fischerův-Tropschův
        plyn)             (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe   k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1953 plyn stlačený, jedovatý,
        zápalný, j.n.         (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TC    1008 fluorid boritý, stlačený    (1),(2),(3),(5)        22,5  3     0,715    g
                        (1),(2),(3),(5)        30,0       0,86    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1859 fluorid křemičitý, stlačený  (1),(2),(3),(5)        20   3     0,74    g
                        (1),(2),(3),(5)        30        1,1     g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2198 fluorid fosforečný,      (1),(5)            20   3     0,9     e, g, l
        stlačený            (1),(5)            30        1,34    e, g, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2417 fluorid karbonylu (karbonyl-  (1),(2),(3),(5)        20   3     0,47    g
        fluorid), stlačený       (1),(2),(3),(5)        30        0,7     g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3304 plyn stlačený, jedovatý,
        žíravý, j.n.          (1),(2),(3),(5)  1,5        3     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TO    3303 plyn stlačený, jedovatý,
        oxidující, j.n.        (1),(2),(3),(5)  1,5        5     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TFC   3305 plyn stlačený, jedovatý,
        zápalný, žíravý, j.n.     (1),(2),(3),(5)  1,5        3     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOC   1045 fluor, stlačený        (1),(5)            20,0  5     2,8 MPa   a, d, e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1660 oxid dusnatý, stlačený     (1),(5)      1,5        3     2/3 Pe   e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2190 fluorid kyslíku, stlačený   (1),(5)            20,0  3     2,8 MPa   a, d, e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3306 plyn stlačený, jedovatý,
        oxidující, žíravý, j.n.    (1),(2),(3),(5)  1,5        3     2/3 Pe   n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A    1009 bromtrifluormethan (plyn    (1),(2),(3),(5)        4,2 10     1,13    g
        jako chladicí prostředek    (1),(2),(3),(5)        12,0 10     1,44    g
        R13B1)             (1),(2),(3),(5)        25,0 10     1,60    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1013 oxid uhličitý         (1),(2),(3),(5)        19,0 10     0,66    g
                        (1),(2),(3),(5)        25,0 10     0,75    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1015 oxid uhličitý a oxid dusný,
        směs              (1),(2),(3),(5)        25,0 10     0,75    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1018 chlordifluormethan (plyn
        jako chladicí prostředek R22) (1),(2),(3),(5)        2,9 10     1,03
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1020 chlorpentafluorethan (plyn
        jako chladicí prostředek R115) (1),(2),(3),(5)        2,5 10     1,08
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1021 1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan
        (plyn jako chladicí prostředek
        R124)             (1),(2),(3),(5)        1,2 10     1,2
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1022 chlortrifluormethan (plyn   (1),(2),(3),(5)        10,0 10     0,83    g
        jako chladicí prostředek R13) (1),(2),(3),(5)        12,0 10     0,90    g
                        (1),(2),(3),(5)        19,0 10     1,04    g
                        (1),(2),(3),(5)        25,0 10     1,10    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1028 dichlordifluormethan (plyn
        jako chladicí prostředek R12) (1),(2),(3),(5)        1,8 10     1,15
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1029 dichlorfluormethan (plyn
        jako chladicí prostředek R21) (1),(2),(3),(5)        1,0 10     1,23
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1058 plyny zkapalněné, nezápalné,
        překryté dusíkem, oxidem
        uhličitým nebo vzduchem    (1),(2),(3),(5)  1,5        10           j
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1080 fluorid sírový         (1),(2),(3),(5)        7,0 10     1,04    g
                        (1),(2),(3),(5)        14,0 10     1,33    g
                        (1),(2),(3),(5)        16,0 10     1,37    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1858 hexafluorpropylen (plyn jako
        chladicí prostředek R1216)   (1),(2),(3),(5)        2,2 10     1,11
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1952 ethylenoxid a oxid uhličitý,
        směs, obsahující nejvýše    (1),(2),(3),(5)        19  10     0,66
        9 % ethylenoxidu        (1),(2),(3),(5)        25  10     0,75
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1958 1,2-dichlortetrafluorethan
        (plyn jako chladicí
        prostředek R114)        (1),(2),(3),(5)        1,0 10     1,30
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1973 chlordifluormethan a
        chlorpentaluorethan, směs
        s konstantním bodem varu,
        s cca 49 % chlordifluormethanu
        (plyn jako chladicí
        prostředek R502)        (1),(2),(3),(5)        3,1 10     1,05
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1974 bromchlordifluormethan
        (plyn jako chladicí
        prostředek R12B1)       (1),(2),(3),(5)        1,0 10     1,61
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1976 oktafluorcyklobutan (plyn jako
        chladicí prostředek RC318)   (1),(2),(3),(5)        1,1 10     1,34
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1983 1-chlor-2,2,2-trifluorethan
        (plyn jako chladicí prostředek
        R133a)             (1),(2),(3),(5)        1,0 10     1,18
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1984 trifluormethan (plyn jako   (1),(2),(3),(5)        19,0 10     0,87    g
        chladicí prostředek R23)    (1),(2),(3),(5)        25,0 10     0,95    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2422 oktafluor-2-buten (plyn jako
        chladicí prostředek R1318)   (1),(2),(3),(5)        1,2 10     1,34
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2424 oktafluorpropan (plyn jako
        chladicí prostředek R218)   (1),(2),(3),(5)        2,5 10     1,09
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2599 chlortrifluormethan a
        trifluormethan, azeotropní
        směs s cca 60 %        (1),(2),(3),(5)        3,1 10     0,11
        chlortrifluormethanu (plyn   (1),(2),(3),(5)        4,2 10     0,20
        jako chladicí prostředek R503) (1),(2),(3),(5)        10,0 10     0,66
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2602 dichlordifluormethan a
        1,1-difluorethan, azeotropní
        směs s cca 74 %
        dichlordifluormethanu (plyn
        jako chladicí prostředek R500) (1),(2),(3),(5)        2,2 10     1,01
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3070 ethylenoxid a
        dichlordifluormethan, směs,
        s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu (1),(2),(3),(5)        1,8 10     1,09
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3159 1,1,1,2-tetrafluorethan (plyn
        jako chladicí prostředek R134a) (1),(2),(3),(5)        2,2 10     1,04
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3220 pentafluorethan (plyn jako   (1),(2),(3),(5)        3,4 10     0,95    g
        chladicí prostředek R125)   (1),(2),(3),(5)        3,6 10     0,72    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3296 heptafluorpropan (plyn jako
        chladicí prostředek R227)   (1),(2),(3),(5)        1,5 10     1,20
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3297 ethylenoxid a
        chlortetrafluorethan, směs,
        s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu  (1),(2),(3),(5)        1,0 10     1,16
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3298 ethylenoxid a
        pentafluorethan, směs,
        s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu  (1),(2),(3),(5)        2,6 10     1,02
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3299 ethylenoxid a
        tetrafluorethan, směs,
        s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu  (1),(2),(3),(5)        1,7 10     1,03
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3337 plyn jako chladicí prostředek
        R404A             (1),(2),(3),(5)        3,6 10     0,82
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3338 plyn jako chladicí prostředek
        R407A             (1),(2),(3),(5)        3,6 10     0,94
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3339 plyn jako chladicí prostředek
        R407B             (1),(2),(3),(5)        3,8 10     0,93
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3340 plyn jako chladicí prostředek
        R407C             (1),(2),(3),(5)        3,5 10     0,95
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1078 plyn jako chladicí prostředek,
        j.n., jako
            směs F1            (1),(2),(3),(5)        1,2 10     1,23
        směs F2            (1),(2),(3),(5)        1,8 10     1,15
        směs F3            (1),(2),(3),(5)        2,9 10     1,03
        ostatní směsi         (1),(2),(3),(5)           10           n
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1968 insekticid plynný, j.n.    (1),(2),(3),(5)           10           n
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3163 plyn zkapalněný, j.n.     (1),(2),(3),(5)           10           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 O    1070 oxid dusný (rajský plyn)    (1),(2),(3),(5)        18,0 10     0,68    g
                        (1),(2),(3),(5)        22,5 10     0,74    g
                        (1),(2),(3),(5)        25,0 10     0,75    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3157 plyn zkapalněný, oxidující,
        j.n.              (1),(2),(3),(5)           10           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 F    1010 1,2-butadien, stabilizovaný
        nebo              (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,59    f
      1010 1,3-butadien, stabilizovaný
        nebo              (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,55    f
      1010 1,3-butadien a uhlovodíky,
        směsi, stabilizované      (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,50    f, j
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1011 butan             (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,51
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1012 buteny, směs nebo       (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,50    j
      1012 1-buten, směs nebo       (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,53
      1012 2-buten trans nebo       (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,54
      1012 2-buten cis          (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,55
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1027 cyklopropan          (1),(2),(3),(5)        2,0 10     0,53
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1030 1,1-difluorethan (plyn jako
        chladicí prostředek R152a)   (1),(2),(3),(5)        1,8 10     0,79
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1032 dimethylamin, bezvodý     (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,59    b
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1033 dimethylether         (1),(2),(3),(5)        1,8 10     0,58
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1035 ethan             (1),(2),(3),(5)        9,5 10     0,25    g
                        (1),(2),(3),(5)        12,0 10     0,29    g
                        (1),(2),(3),(5)        30,0 10     0,39    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1036 ethylamin           (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,61    b
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1037 chlorethan (ethylchlorid)   (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,80    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1039 ethylmethylether        (1),(2),(3),(5)        1  10     0,64
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1041 ethylenoxid a oxid uhličitý,
        směs s více než 9 %, ale    (1),(2),(3),(5)        19  10     0,66    g
        nejvýše 87 % ethylenoxidu   (1),(2),(3),(5)        25  10     0,75    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1055 isobuten            (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,52
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1060 methylacetylen a propadien,
        směs, stabilizovaná,      (1),(2),(3),(5)           10           c, f, j
        Propadien s 1 % až 4 %
        methylacetylenu        (1),(2),(3),(5)        2,2 10     0,50    c, f
        směs P1            (1),(2),(3),(5)        3,0 10     0,49    c, f
        směs P2            (1),(2),(3),(5)        2,4 10     0,47    c, f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1061 methylamin, bezvodý      (1),(2),(3),(5)        1,3 10     0,58    b
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1063 chlormethan (methylchlorid)
        (plyn jako chladicí
        prostředek R40)        (1),(2),(3),(5)        1,7 10     0,81    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1077 propen             (1),(2),(3),(5)        3,0 10     0,48
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1081 tetrafluorethylen,
        stabilizovaný         (1),(2),(3),(5)        20,0 10     0,5 MPa   f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1083 trimethylamin, bezvodý     (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,56    b
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1085 vinylbromid, stabilizovaný   (1),(2),(3),(5)        1,0 10     1,37    a, f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1086 vinylchlorid, stabilizovaný  (1),(2),(3),(5)        1,2 10     0,81    a, f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1087 vinylmethylether,
        stabilizovaný         (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,67    f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1860 vinylfluorid, stabilizovaný  (1),(2),(3),(5)        25,0 10     0,64    a, f, g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1912 chlormethan (methylchlorid)
        a dichlormethan, směs     (1),(2),(3),(5)        1,7 10     0,81    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1959 1,1-difluorethylen (plyn jako
        chladicí prostředek R1132a)  (1),(2),(3),(5)        25  10     0,77    g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1969 isobutan            (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,49
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1978 propan             (1),(2),(3),(5)        2,5 10     0,42
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2035 1,1,1-trifluorethan (plyn jako
        chladicí prostředek R143a)   (1),(2),(3),(5)        3,5 10     0,75
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2044 2,2-dimethylpropan       (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,53
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2200 propadien, stabilizovaný    (1),(2),(3),(5)        2,2 10     0,50    f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          2419 bromtrifluorethylen      (1),(2),(3),(5)        1,0 10     1,19
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2452 ethylacetylen, stabilizovaný  (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,57    c, f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2453 fluorethan (ethylenfluorid)
        (plyn jako chladicí
        prostředek R161)        (1),(2),(3),(5)        3,0 10     0,57
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2454 fluormethan (methylfluorid)
        (plyn jako chladicí
        prostředek R41)        (1),(2),(3),(5)        30,0 10     0,36
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2517 1-chlor-1, 1-difluorethan
        (plyn jako chladicí
        prostředek R142b)       (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,99
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2601 cyklobutan           (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,63
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3153 perfluor(methylvinyl)ether   (1),(2),(3),(5)        2,0 10     0,75
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3154 perfluor(ethylvinyl)ether   (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,98
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3252 difluormethan (plyn jako
        chladicí prostředek R32)    (1),(2),(3),(5)        4,8 10     0,78
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1965 uhlovodíky plynné, směs,
        zkapalněná, j.n., jako     (1),(2),(3),(5)           10      *     m, n,
      směs A               (1),(2),(3),(5)        1,0 10     0,50
      směs A 01              (1),(2),(3),(5)        1,5 10     0,49
      směs A 02              (1),(2),(3),(5)        1,5 10     0,48
      směs A 0              (1),(2),(3),(5)        1,5 10     0,47
      směs A 1              (1),(2),(3),(5)        2,0 10     0,46
      směs B 1              (1),(2),(3),(5)        2,5 10     0,45
      směs B 2              (1),(2),(3),(5)        2,5 10     0,44
      směs B               (1),(2),(3),(5)        2,5 10     0,43
      směs C               (1),(2),(3),(5)        3,0 10     0,42
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3354 insekticid plynný, zápalný,
        j.n.              (1),(2),(3),(5)           10           n
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3161 plyn zkapalněný, zápalný, j.n. (1),(2),(3),(5)           10           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 T    1062 brommethan (methylbromid)   (1),(2),(3),(5)        1,0  5     1,51    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1581 chlorpikrin a brommethan
        (methylbromid), směs      (1),(2),(3),(5)        1,0  5     1,51    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1581 chlorpikrin a chlormethan
        (methylchlorid), směs     (1),(2),(3),(5)        1,7  5     0,81    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2191 fluorid surfurylu
        (surfurylfluorid)       (1),(2),(3),(5)        5,0  5     1,10    k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1967 insekticid plynný, jedovatý,
        j.n.              (1),(2),(3),(5)           5           n
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3162 plyn zkapalněný, jedovatý,
        j.n.              (1),(2),(3),(5)           5           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 TF    1026 dikyan             (1),(2),(3),(5)        10,0  5     0,70    k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1040 ethylenoxid nebo        (1),(2),(3),(5)        1,5  5     0,78    f
      1040 ethylenoxid s dusíkem až
        do nejvýše přípustného
        celkového tlaku 1 MPa (10 bar)
        při 50 stupních C
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1053 sirovodík           (1),(2),(3),(5)        5,5  5     0,67    k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1064 methanthiol (methylmerkaptan) (1),(2),(3),(5)        1,0  5     0,78    k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1082 chlortrifluorethylen,
        stabilizovaný
        (trifluorchlorethylen,
        stabilizovaný)         (1),(2),(3),(5)        1,9  5     1,13    f, k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2188 arzenovodík (arsin)      (1),(5)            4,2  5     1,10    e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2192 germanovodík (german)17)    (1),(5)            25,0  5     1,02    e, g, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2199 fosforovodík (fosfin)17)    (1),(5)            22,5  5     0,30    e, g, l
                        (1),(5)            25,0  5     0,51    e, g, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2202 selenovodík, bezvodý      (1),(5)            3,1  5     1,60    e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2204 sulfid karbonylu
        (karbonylsulfid)        (1),(2),(3),(5)        2,6  5     0,84    k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2676 antimonovodík (stibin)     (1),(5)            2,0  5     1,2     e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3300 ethylenoxid a oxid uhličitý,
        směs s více než 87 %
        ethylenoxidu          (1),(2),(3),(5)        2,8  5     0,73    f
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3355 insekticid plynný, jedovatý,
        zápalný, j.n.         (1),(2),(3),(5)           5           n
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3160 plyn zkapalněný, jedovatý,
        zápalný, j.n.         (1),(2),(3),(5)           5           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 TC    1005 amoniak (čpavek), bezvodý   (1),(2),(3),(5)        3,3  5     0,53    b
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1017 chlor             (1),(2),(3),(5)        2,2  5     1,25    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1048 bromovodík, bezvodý      (1),(2),(3),(5)        6,0  3     1,54    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1050 chlorovodík, bezvodý      (1),(2),(3),(5)        10,0  3     0,30    a, g
                        (1),(2),(3),(5)            12,0  3     0,56    a, g
                        (1),(2),(3),(5)        15,0  3     0,67    a, g
                        (1),(2),(3),(5)        20,0  3     0,74    a, g
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1069 chlorid nitrosylu
        (nitrosylchlorid)       (1),(5)            1,3  3     1,10    e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1076 fosgen             (1),(3),(5)          2,0  3     1,23    e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1079 oxid siřičitý         (1),(2),(3),(5)        1,4  3     1,23
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1589 chlorkyan, stabilizovaný    (1),(5)            2,0  3     1,03    e, f, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1741 chlorid boritý         (1),(2),(3),(5)        1,0  3     1,19
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2194 fluorid selenový        (1),(5)            3,6  3     1,46    e, g, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2195 fluorid telurový        (1),(5)            2,0  3     1,0     e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2196 fluorid wolframový       (1),(5)            1,0  3     2,70    a, e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2197 jodovodík, bezvodý       (1),(2),(3),(5)        2,3  3     2,25    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2418 fluorid siřičitý        (1),(5)            3   3     0,91    e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2420 hexafluoraceton        (1),(2),(3),(5)        2,2  3     1,08
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3057 trifluoracetylchlorid     (1),(2),(3),(5)        1,7  3     1,17
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3308 plyn zkapalněný, jedovatý,
        žíravý, j.n.          (1),(2),(3),(5)           3           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 TO    3083 perchlorylfluorid       (1),(2),(3),(5)        3,3  5     1,21    k
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3307 plyn zkapalněný, jedovatý,
        oxidující, j.n.        (1),(2),(3),(5)           5           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 TFC   2189 dichlorsilan          (1),(2),(3),(5)        1   3     0,90
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2534 methylchlorsilan        (1),(2),(3),(5)           3           j
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3309 plyn zkapalněný, jedovatý,
        zápalný, žíravý, j.n.     (1),(2),(3),(5)           3           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 TOC   1067 oxid dusičitý         (1),(2),(5)          1,0  3     1,30    e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1749 fluorid chloritý
        (chlortrifluorid)       (1),(2),(3),(5)        3,0  3     1,40    a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1975 oxid dusnatý a oxid dusičitý,
        směs              (1),(3),(5)             3           e, j, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2548 fluorid chlorečný
        (chlorpentafluorid)      (1),(5)            1,3  3     1,49    a, e, l
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2901 chlorid bromu (bromchlorid)  (1),(2),(3),(5)        1,0  3     1,5     a
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3310 plyn zkapalněný, jedovatý,
        oxidující, žíravý, j.n.    (1),(2),(3),(5)           3           n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A    1913 neon, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1951 argon, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1963 helium, hluboce zchlazené,
        kapalné            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1970 krypton, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1977 dusík, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2187 oxid uhličitý, hluboce
        zchlazený, kapalný       (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2591 xenon, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3136 trifluormethan, hluboce
        zchlazený, kapalný       (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3158 plyn, hluboce zchlazený,
        kapalný, j.n.         (4)        1,3        10     98 %    n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 O    1003 vzduch, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1073 kyslík, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2201 oxid dusný, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     98 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3311 plyn, hluboce zchlazený,
        kapalný, oxidující, j.n.    (4)        1,3        10     98 %    n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 F    1038 ethylen, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     95 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1961 ethan, hluboce zchlazený,
        kapalný            (4)        1,3        10     95 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1966 vodík, hluboce zchlazený,
            kapalný            (4)        1,3        10     95 %
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1972 methan, hluboce zchlazený,
        kapalný nebo          (4)        1,3        10     95 %
      1972 plyn zemní, hluboce zchlazený,
        kapalný s vysokým obsahem
        methanu
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3138 ethylen, acetylen a propylen,
        směs, hluboce zchlazená,
        kapalná s nejméně 71,5 %
        ethylenu, nejvýše 22,5 %
        acetylenu a nejvýše 6 %
        propylenu           (4)        1,3        10     95 %    c
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3312 plyn, hluboce zchlazený,
        kapalný, zápalný, j.n.     (4)        1,3        10     95 %    n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 A    2073 amoniak (čpavek), vodný
        roztok s hustotou menší než
        0,880 kg/l při 15 stupních C,
        s více než 35 %, avšak nejvýše
        40 % amoniaku         (1),(2),(3),(5)        1,0  5     0,80
        s více než 40 %, avšak
        nejvýše 50 % amoniaku     (1),(2),(3),(5)        1,2  5     0,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 F    1001 acetylen, rozpuštěný      (1),(5)            6,0  5           c, h, i
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 TC    3318 amoniak (čpavek), vodný
        roztok s hustotou menší než
        0,880 kg/l při 15 stupních C,
        s více než 50 % amoniaku    (1),(2),(3),(5)           5           j
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn. Pro směsi plynů číslice a skupiny 2 F čísla k označení látky 1965 značí nejvyšší hmotnost plnění hmotnost na litr objemu.
251 - 299
Třída 3 Zápalné kapalné látky
1. Vyjmenování látek
300
(1) Pod pojem třídy 3 připadají látky a směsi, které spadají pod vyjmenování v bodu 301 nebo spadající pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu, jakož i předměty s těmito látkami (nebo směsmi) podléhající podmínkám obsaženým v bodech 300 (2) až 324 a jsou tím látkami RID (PNZ).
Pozn. Pro množství, v bodě 301 uváděných látek, která nespadají do oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 301a.
(2)
Pojem třídy 3 zahrnuje látky, jakož i předměty, které obsahují látky této třídy, které
- dle bodu 4 (7) jsou kapalné,
- mají při 50 stupních C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bar) a při 20 stupních C a standardním tlaku 101,3 kPa nejsou zcela plynné,
- mají bod vzplanutí nejvýše 61 stupňů C.
Pojem třídy 3 zahrnuje také zápalné kapalné látky a pevné látky v roztaveném stavu s bodem vzplanutí přes 61 stupňů C, které zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší jsou podány k přepravě nebo přepravovány.
Vyjmuty jsou nejedovaté a nežíravé látky s bodem vzplanutí vyšším jak 35 stupňů C, které při pevně stanovených zkušebních podmínkách neumožňují samostatné hoření (viz přípojek III, bod 1304); jsou-li však tyto látky zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší a jsou v tomto stavu podány k přepravě nebo přepravovány, jsou látkami této třídy.
Rovněž jsou vyjmuty ony zápalné kapalné látky, které pro své dodatkové nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny buď v jiných třídách nebo se do nich zařadí. Bod vzplanutí se stanoví podle podmínek přípojku III (bodů 1300 až 1302).
Pozn.
1. U paliva pro dieselové motory nebo oleje plynového nebo oleje topného, lehkého čísla k označení látky 1202 s bodem vzplanutí přes 61 stupňů C až do nejvýše 100 stupňů C, viz však poznámka u bodu 301, číslice 31c).
2. U látek s bodem vzplanutí přes 61 stupňů C, které zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí jsou podány k přepravě nebo přepravovány, viz však bod 301, číslice 61c).
(3) Látky a předměty třídy 3 jsou rozděleny následovně:
A. Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, nejedovaté, nežíravé
B. Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, jedovaté
C. Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, žíravé
D. Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, jedovaté a žíravé, jakož i předměty, které takové látky obsahují
E. Látky s bodem vzplanutí od 23 stupňů C do 61 stupňů C včetně, které mohou být slabě jedovaté nebo slabě žíravé
F. Prostředky k boji proti škůdcům (pesticidy) s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
G. Látky s bodem vzplanutí přes 61 stupňů C, které zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší jsou podány k přepravě nebo přepravovány
H. Prázdné obaly
Na základě jejich stupně nebezpečnosti se zařadí látky a předměty třídy 3, s výjimkou látek a předmětů číslic 6, 12, 13 a 28 v jednotlivých číslicích bodu 301 do jedné z následujících skupin:
a) velmi nebezpečné látky: zápalné kapalné látky, jejichž bod varu nebo začátek varu je nejvýše 35 stupňů C a zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, které jsou buď podle kritérií bodu 600 velmi jedovaté nebo podle kritérií bodu 800 silně žíravé;
b) nebezpečné látky: zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, které nespadají pod skupinu a), s výjimkou látek bodu 301, číslice 5c);
c) méně nebezpečné látky: zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí od 23 stupňů C do 61 stupňů C včetně, jakož i látky bodu 301, číslice 5c).
(4) Jestliže látky třídy 3 připadnou z důvodů přísad do jiných oblastí nebezpečnosti než ty, patřící k jmenovitě vyjmenovaným látkám bodu 301, zařadí se tyto směsi nebo roztoky k těm číslicím nebo skupinám, ke kterým na základě jejich skutečného nebezpečí patří.
Pozn. Pro zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz též bod 3 (3).
(5) Na podkladě kritérií odstavce (2) a kritérií zkušebních metod přípojku III bodů 1300 až 1302, 1304 a 1310 se může také stanovit, jestli jmenovitě vyjmenovaný roztok nebo jmenovitě vyjmenovaná směs, příp. roztok nebo směs, která obsahuje jmenovitě vyjmenovanou látku je takové povahy, že tento roztok nebo tato směs nepodléhají podmínkám této třídy.
(6) Zápalné kapalné látky, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 601, číslice 1 až 10).
(7) Látky třídy 3, schopné snadné peroxidace (jako je tomu u etheru nebo určitých kyslíkatých heterocyklických látek), je dovoleno přepravovat jen tehdy, nepřesahuje-li obsah peroxidu 0,3 % přepočítáno na peroxid vodíku (H2O2). Obsah peroxidu se stanoví podle podmínek přípojku III, bodu 1303.
(8) Chemicky nestálé látky třídy 3 je dovoleno přepravovat jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění nebezpečné reakce, rozpadu nebo polymerace během přepravy. Za tím účelem musí být také provedena opatření, aby nádoby neobsahovaly látky, které by takové reakce podporovaly.
(9) Nitroglycerín, směs, znecitlivěná, kapalná, zápalná s nejvýše 30 hm. - % nitroglycerínu, která je přiřazena číslu k označení látky 3343 Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží, smí být klasifikována a schválena k přepravě jako látka třídy 3 pouze se souhlasem příslušného úřadu, na základě výsledků zkoušek série 2 a na základě zkoušky série 6, typ c) Příručky zkoušky a kritéria, díl I v kusech připravených k přepravě. Příslušný úřad musí na základě skutečného stupně nebezpečnosti a použitého typu obalu pro zkoušku série 6, typ c) stanovit číslici a skupinu (viz také bod 101, číslice 4, číslo k označení látky 0143).
301
A.
Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, nejedovaté, nežíravé
1. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 stupních C přesahuje 175 kPa (1,75 bar):
a) 1089 acetaldehyd (ethanal), 1108 1-penten (n-amylen), 1144 2-butin (krotonylen), 1243 methylformiát, 1265 pentany, kapalné (isopentan), 1267 ropa surová, 1303 1,1-dichlorethylen, stabilizovaný, (vinylidenchlorid, stabilizovaný), 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1863 palivo pro tryskové motory, 2371 isopenteny, 2389 furan, 2456 2-chlorpropen, 2459 2-methyl-1-buten, 2561 3-methyl-1-buten (isopropylethylen, isopenten), 2749 tetramethylsilan, 1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n., 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n., 1993 látka zápalná, kapalná, j.n.
2. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 stupních C je vyšší než 110 kPa (1,10 bar), avšak nejvíce 175 kPa (1,75 bar):
a) 1155 diethylether (ethylether), 1167 divinylether, stabilizovaný, 1218 isopren, stabilizovaný, 1267 ropa surová, 1280 propylenoxid, 1302 ethylvinylether, stabilizovaný, 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1863 palivo pro tryskové motory, 2356 2-chlorpropan (isopropylchlorid), 2363 ethanthiol (ethylmerkaptan), 1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n., 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n., 3336 thioly kapalné, zápalné, j.n. nebo 3336 směs thiolů, kapalná, zápalná, j.n., 1993 látka zápalná, kapalná, j.n.;
b) 1164 dimethylsulfid, 1234 dimethoxymethan (methylal), 1265 pentany, kapalné (n-pentan), 1267 ropa surová, 1278 1-chlorpropan (propylchlorid), 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1863 palivo pro tryskové motory, 2246 cyklopenten, 2460 2-methyl-2-buten, 2612 methyl-n-propylether,
1224 ketony, j.n.,
1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n.,
1987 alkoholy, zápalné, j.n., 1989 aldehydy, zápalné, j.n., 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n., 3336 thioly kapalné, zápalné, j.n. nebo 3336 směs thiolů, kapalná, zápalná, j.n.,
1993 látka zápalná, kapalná, j.n.
3. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 stupních C nepřesahuje 110 kPa (1,10 bar):
b) 1203 benzín (palivo pro zážehové motory), 1267 ropa surová, 1863 palivo pro tryskové motory, 1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n.
Pozn. Ačkoli benzín za určitých klimatických podmínek může mít při 50 stupních C tenzi par vyšší než 110 kPa (1,10 bar) až nejvýše 150 kPa (1,50 bar), musí zůstat tato látka, zařazena pod touto číslicí.
Uhlovodíky:
1114 benzen, 1136 oleje dehtové, 1145 cyklohexan, 1146 cyklopentan, 1175 ethylbenzen, 1206 heptany, 1208 hexany, 1216 isookteny, 1262 oktany, 1288 olej břidličný, 1294 toluen, 1300 benzín lakový (White Spirit), 1307 xyleny, 2050 2,2,4-trimethylpenten (diisobutylen, isomerní sloučeniny), 2057 tripropylen, 2241 cykloheptan, 2242 cyklohepten, 2251 bicykloheptadien, stabilizovaný, 2256 cyklohexen, 2263 dimethylcyklohexany, 2278 n-hepten, 2287 isohepteny, 2288 isohexeny, 2296 methylcyklohexan, 2298 methylcyklopentan, 2309 oktadieny, 2358 cyklooktatetraen, 2370 1-hexen, 2457 2,3-dimethylbutan, 2458 hexadieny, 2461 methylpentadieny, 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.
Látky obsahující halogen:
1107 amylchloridy, 1126 n-butylbromid (1-brombutan), 1127 chlorbutany (butylchloridy), 1150 1,2-dichlorethylen, 1279 1,2-dichlorpropan (propylendichlorid), 2047 dichlorpropeny, 2338 benzotrifluorid, 2339 2-brombutan (sek. butylbromid), 2340 2-brom-ethylethylether, 2342 brommethylpropany, 2343 2-brompentan, 2344 brompropany, 2345 3-brompropin, 2362 1,1-dichlorethan (ethylidenchlorid), 2387 fluorbenzen, 2388 fluortolueny, 2390 2-jodbutan, 2391 jodmethylpropany, 2554 3-chlor-2-methyl-1-propen, (methylallylchlorid).
Alkoholy:
1105 pentanoly, 1120 butylalkoholy (butanoly), 1148 diacetonalkohokol, technický, 1170 ethylalkohol (ethanol) nebo 1170 ethylalkohol, roztok (ethanol, roztok), vodný roztok s více jak 70 obj. - % alkoholu, 1219 isopropylalkohol (isopropanol), 1274 n-propylalkohol (1-propanol),
3065 nápoje alkoholické, s obsahem více než 70 obj. % alkoholu,
1987 alkoholy, zápalné, j.n.
Pozn. Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 24 obj. % a nejvýše 70 obj. % jsou látkami číslice 31c).
Ether:
1088 acetal (1,1-diethoxyethan), 1159 diisopropylether, 1165 dioxan, 1166 dioxolan, 1179 ethyl-n-butylether, 1304 isobutylvinylether, stabilizovaný, 2056 tetrahydrofuran, 2252 1,2-dimethoxyethan, 2301 2-methylfuran, 2350 butylmethylether, 2352 butylvinylether, stabilizovaný, 2373 diethoxymethan, 2374 3,3-diethoxypropen, 2376 2,3-dihydropyran, 2377 1,1-dimethoxyethan, 2384 di-n-propylether, 2398 butylmethylether terciární, 2536 2-methyltetrahydrofuran, 2615 ethyl-n-propylether, 2707 dimethyldioxany, 3022 1,2-butylenoxid, stabilizovaný, 3271 ether, j.n.
Aldehydy:
1129 n-butyraldehyd, 1178 2-ethylbutanal, 1275 propionaldehyd, 2045 isobutyraldehyd, 2058 valeraldehyd, 2367 alfa-methylvaleraldehyd,
1989 aldehydy, zápalné, j.n.
Ketony:
1090 aceton, 1156 diethylketon, 1193 ethylmethylketon (2-butanon), 1245 methylisobutylketon, 1246 methylisopropenylketon, stabilizovaný, 1249 methylpropylketon, 2346 2,3-butandion (diacetyl), 2397 3-methyl-2-butanon, 1224 ketony, j.n.
Ester:
1123 butylacetáty, 1128 n-butylformiát, 1161 dimethylkarbonát, 1173 ethylacetát, 1176 triethylborát, 1190 ethylformiát, 1195 ethylpropionát, 1213 isobutylacetát, 1220 isopropylacetát, 1231 methylacetát, 1237 methylbutyrát, 1247 methylmethakrylát, monomerní, stabilizovaný, 1248 methylpropionát, 1276 n-propylacetát, 1281 propylformiáty, 1301 vinylacetát, stabilizovaný, 1862 ethylkrotonát, 1917 ethylakrylát, stabilizovaný, 1919 methylakrylát, stabilizovaný, 2277 ethylmethakrylát, 2385 ethylisobutyrát, 2393 isobutylformiát, 2394 isobutylpropionát, 2400 methylisovalerát, 2403 isopropenylacetát, 2406 isopropylisobutyrát, 2409 isopropylpropionát, 2416 trimethylborát, 2616 triisopropylborát, 2838 vinylbutyrát, stabilizovaný, 3272 ester, j.n.
Látky obsahující síru:
1111 1-pentanthiol (amylmerkaptan), 2347 butanthioly (butylmerkaptany), 2375 diethylsulfid, 2381 dimethyldisulfid, 2402 propanthioly (propylmerkaptany), 2412 tetrahydrothiofen (tetramethylensulfid), 2414 thiofen, 2436 kyselina thiooctová,
3336 thioly kapalné, zápalné, j.n. nebo 3336 směs thiolů, kapalná, zápalná, j.n.
Látky obsahující dusík:
1113 amylnitrity, 1222 isopropylnitrát, 1261 nitromethan, 1282 pyridin, 1648 acetonitril (methylkyanid), 1865 propylnitrát, 2351 butylnitrity, 2372 N,N,N',N'-tetramethyl-1,2-diaminoethan [1,2-di-(dimethyl- amino)-ethan], 2410 1,2,3,6-tetrahydropyridin.
Jiné zápalné látky, směsi a preparáty, které obsahují zápalné kapalné látky:
1091 oleje acetonové, 1201 přiboudlina, 1293 tinktury, lékařské, 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 2380 diethoxydimethylsilan,
1993 látka zápalná, kapalná, j.n.
Pozn. Viskózní látky, směsi a preparáty, viz číslice 5.
4. Roztoky nitrocelulózy ve směsích s látkami číslic 1 až 3 s více než 20 % a nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě:
a) 2059 nitrocelulóza, zápalný roztok;
b) 2059 nitrocelulóza, zápalný roztok.
Pozn.
1. Směsi s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
- více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku nebo
- s nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6 % v suché hmotě jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4, číslo k označení 0340 nebo číslice 26, číslo k označení 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 24).
2. Směsi s nejvýše 20 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě jsou látkami číslice 5.
5. Kapalné nebo viskózní směsi a přípravky, včetně směsí a přípravků s nejvýše 20 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě:
a) s bodem varu nebo začátkem varu nejvýše 35 stupňů C, pokud nespadají pod písmeno c): 1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1866 roztok pryskyřice;
b) s bodem varu nebo začátkem varu vyšším než 35 stupňů C, pokud nespadají pod písmeno c):
1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1866 roztok pryskyřice, 1999 dehty, kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové;
c) 1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1866 roztok pryskyřice, 1999 dehty, kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové,
1993 látka zápalná, kapalná, j.n.
Zařazení těchto směsí a přípravků pod c) je dovoleno pouze tehdy, jestliže odpovídají následujícím podmínkám:
1. výška vrstvy rozpouštědla, která se oddělí při dělicí zkoušce rozpouštědla1), musí činit méně než 3 % celkové výšky zkušebního vzorku a
2. viskozita2) a bod vzplanutí musí odpovídat následující tabulce:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrapolovaná kinematická              Doba výtoku t podle
viskozita ypsilon (při střihové           ISO 2431: 1984                     Bod
rychlosti o hodnotě blízké 0)            ------------------------------------------------------- vzplanutí
mm2/s při 23 stupních C               v sekundách                při průměru v stupních
                                                výtokové   C
                                                trysky v mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20 je menší než ypsilon je menší nebo roven 80   20 je menší než t je menší nebo rovno 60   4    nad 17
 80 je menší než ypsilon je menší nebo roven 135   60 je menší než t je menší nebo rovno 100   4    nad 10
135 je menší než ypsilon je menší nebo roven 220   20 je menší než t je menší nebo rovno 32   6    nad 5
220 je menší než ypsilon je menší nebo roven 300   32 je menší než t je menší nebo rovno 44   6    nad - 1
300 je menší než ypsilon je menší nebo roven 700   44 je menší než t je menší nebo rovno 100   6    nad - 5
700 je menší než ypsilon               100 je menší než t               6    - 5 a níže
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn.
1. Směsi s více než 20 %, ale nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suchá hmotnost) jsou látkami číslice 4. Směsi s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
- s více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku nebo
- s nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6 % (suchá hmotnost) jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4, číslo k označení 0340 nebo číslice 26, číslo k označení 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 24).
2. Látka vyjmenovaná pod jinou číslicí RID (PNZ) nesmí být přepravována pod zápisem 1263 barvy nebo 1263 ředidla a rozpouštědla. Látky, které lze pod tímto zápisem přepravovat, mohou obsahovat 20 % nebo méně nitrocelulózy, za předpokladu, že nitrocelulóza obsahuje nejvýše 12,6 % dusíku (suchá hmotnost).
3. 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové se skládají ze dvou komponentů: základního produktu [třídy 3, skupiny b) nebo c)] a aktivačního prostředku (organický peroxid), nyní oddělených, zabalených ve vnitřním obalu. Organický peroxid musí být typu D, E nebo F, nesmí vyžadovat kontrolu teploty a jeho množství ve vnitřním obalu musí být ohraničeno 125 ml pro kapalné látky a 500 g pro pevné látky. Komponenty mohou být zabaleny do stejného vnějšího obalu, za předpokladu, že v případě úniku spolu nebudou nebezpečně reagovat.
6. 3064 nitroglycerin, alkoholický roztok, s více než 1 %, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu.
Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky pro balení (viz bod 303); viz také třídy 1, bod 101, číslice 4, číslo k označení 0144.
7. b) 1204 nitroglycerin, alkoholický roztok, s nejvýše 1 % nitroglycerinu.
B.
Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, jedovaté
Pozn.
1. Kapalné látky, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 stupňů C (viz bod 601, číslice 1 až 10) a jedovaté látky s bodem vzplanutí 23 stupňů C nebo vyšším, jsou látkami třídy 6.1.
2. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
11. Nitrily nebo isonitrily (isokyanidy):
a) 1093 akrylonitril, stabilizovaný (vinylkyanid), 3079 methakrylonitril, stabilizovaný, 3273 nitrily, zápalné, jedovaté, j.n.;
b) 2284 isobutyronitril, 2378 dimethylaminoacetonitril, 2404 propionitril, 2411 butyronitril, 3273 nitrily, zápalné, jedovaté, j.n.
12. 1921 propylenimin, stabilizovaný.
Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 304).
13. 2481 ethylisokyanát.
Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 304).
14. Jiné isokyanáty:
a) 2483 isopropylisokyanát, 2605 methoxymethylisokyanát;
b) 2486 isobutylisokyanát, 2478 isokyanáty, zápalné, jedovaté, j.n. nebo 2478 isokyanát, roztok, zápalný, jedovatý, j.n.
Pozn. Roztoky isokyanátů s bodem vzplanutí 23 stupňů C a vyšším, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 601, číslice 18 a 19).
15. Jiné látky obsahující dusík:
a) 1194 ethylnitrit, roztok.
16. Organické látky obsahující halogen:
a) 1099 allylbromid, 1100 allylchlorid, 1991 chloropren, stabilizovaný;
b) 1184 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid), 2354 chlormethylethylether.
17. Organické látky obsahující kyslík:
a) 2336 allylformiát, 2983 ethylenoxid a propylenoxid, směs, s nejvýše 30 % ethylenoxidu, 1986 alkoholy, zápalné, jedovaté, j.n., 1988 aldehydy, zápalné, jedovaté, j.n.;
b) 1230 methylalkohol (methanol), 2333 allylacetát, 2335 allylethylether, 2360 diallylether, 2396 methakrylaldehyd, stabilizovaný, 2622 glycidaldehyd, 1986 alkoholy, zápalné, jedovaté, j.n., 1988 aldehydy, zápalné, jedovaté, j.n.
18. Organické látky obsahující síru:
a) 1131 sirouhlík;
b) 1228 thioly, kapalné, zápalné, jedovaté, j.n. nebo 1228 směsi thiolů, kapalné, zápalné, jedovaté, j.n.
19. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí pod 23 stupňů C, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 1992 látka zápalná, kapalná, jedovatá, j.n.;
b) 2603 1,3,5-cykloheptatrien, 3248 léčiva kapalná, zápalná, jedovatá, j.n., 1992 látka zápalná, kapalná, jedovatá, j.n.
Pozn. Léčiva připravená k použití, např. kosmetika a léky, které jsou vyrobeny pro osobní spotřebu a jsou baleny v obchodních baleních nebo baleních pro domácnost a které by jinak byly látkami číslice 19b), nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
C.
Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, žíravé
Pozn.
1. Žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí 23 stupňů C nebo vyšším jsou látkami třídy 8 (viz bod 801).
2. Určité zápalné žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 stupňů C a bodem varu nad 35 stupňů C jsou látkami třídy 8 [viz bod 800 (7) a)].
3. O kritériích týkajících se žíravosti, viz bod 800 (3).
21. Chlorsilany:
a) 1250 trichlormethylsilan, 1305 trichlorvinylsilan, stabilizovaný;
b) 1162 dichlordimethylsilan, 1196 trichlorethylsilan, 1298 chlortrimethylsilan, 2985 chlorsilany, zápalné, žíravé, j.n.
Pozn. Chlorsilany, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny jsou látkami třídy 4.3 [viz bod 471, číslice 1 a)].
22. Aminy a roztoky aminů:
a) 1221 isopropylamin (2-aminopropan, 2-propylamin), 1297 trimethylamin, vodný roztok, s 30 až 50 hm. - % trimethylaminu,
2733 aminy zápalné, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy zápalné, žíravé, j.n.;
b) 1106 amylaminy (n-amylamin, terc-amylamin), 1125 n-butylamin, 1154 diethylamin, 1158 diisopropylamin, 1160 dimethylamin, vodný roztok, 1214 isobutylamin, 1235 methylamin, vodný roztok, 1277 n-propylamin (1-aminopropan), 1296 triethylamin, 1297 trimethylamin, vodný roztok, s nejvýše 30 hm. - % trimethylaminu, 2266 N,N-dimethylpropylamin (dimethyl-n-propylamin), 2270 ethylamin, vodný roztok, obsahující nejméně 50 % a nejvýše 70 % ethylaminu, 2379 2-amino-4-methylpentan (1,3-dimethylbutylamin),
2383 di-n-propylamin, 2945 N-methyl-butylamin,
2733 aminy zápalné, žíravé, j.n. nebo
2733 polyaminy zápalné, žíravé, j.n.
Pozn. 1032 dimethylamin, bezvodý, 1036 ethylamin, 1061 methylamin, bezvodý a 1083 trimethylamin, bezvodý jsou látkami třídy 2 (viz bod 201, číslice 2 F).
23. Jiné látky obsahující dusík:
     b) 1922  pyrrolidin,  2386  1-ethylpiperidin,  2399
      1-methylpiperidin,  2493  hexamethylenimin,  2535
      N-methylmorfolín.
24. Roztoky alkoholátů:
b) 1289 methylát sodný, roztok v alkoholu, 3274 alkoholáty, roztoky v alkoholu, j.n.
25. Ostatní žíravé látky obsahující halogen:
b) 1717 acetylchlorid, 1723 allyljodid, 1815 propionylchlorid, 2353 butyrylchlorid, 2395 isobutyrylchlorid.
26. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí pod 23 stupňů C, silně žíravé, žíravé nebo slabě žíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 2924 látka zápalná, kapalná, žíravá, j.n.;
b) 2924 látka zápalná, kapalná, žíravá, j.n.
D.
Látky s bodem vzplanutí pod 23 stupně C, jedovaté a žíravé, jakož i předměty, které takové látky obsahují
27.
a) 3286 látka zápalná, kapalná, jedovatá, žíravá, j.n.;
b) 2359 diallylamin,
3286 látka zápalná, kapalná, jedovatá, žíravá, j.n.
28. 3165 nádrž palivová pro hydraulické agregáty letadel (se směsí bezvodého hydrazinu a methylhydrazinu).
Pozn. Pro tyto nádrže platí zvláštní podmínky pro balení (viz bod 309).
E.
Látky s bodem vzplanutí od 23 stupňů C do 61 stupňů C včetně, které mohou být slabě jedovaté nebo slabě žíravé
Pozn. Nejedovaté a nežíravé roztoky a homogenní směsi s bodem vzplanutí 23 stupňů C nebo výše (viskózní látky, jako barviva a laky, vyjma látek obsahujících více než 20 % nitrocelulózy) v nádobách o obsahu nejvýše 450 litrů, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže při dělící zkoušce rozpouštědla podle poznámky pod čarou 1) k číslici 5 výška oddělené vrstvy rozpouštědla činí méně než 3 % celkové výšky a jestliže látky při 23 stupních C ve výtokovém kelímku podle normy ISO 2431: 1984 s tryskou průměru 6 mm vykazují dobu výtoku
a) nejméně 60 sekund, nebo
b) nejméně 40 sekund a neobsahují více než 60 % látek třídy 3.
31. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 stupňů C do 61 stupňů C včetně, které nejsou slabě jedovaté a slabě žíravé:
c) 1202 palivo pro dieselové motory nebo 1202 olej plynový nebo 1202 olej topný (lehký), 1223 petrolej, 1267 ropa surová, 1863 palivo pro tryskové motory, 1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n.
Pozn. Odchylně od bodu 300 (2) jsou palivo pro dieselové motory, olej plynový a olej topný, lehký, s bodem vzplanutí přes 61 stupňů C až do nejvýše 100 stupňů C, látkami číslice 31 c) číslo k označení látky 1202.
Uhlovodíky:
1136 oleje dehtové, 1147 dekahydronaftalen cis (decalin), 1288 olej břidličný, 1299 terpentýn, 1300 benzín lakový (White Spirit), 1307 xyleny, 1918 isopropylbenzen (kumen), 1920 nonany, 1999 dehty kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 2046 isopropyltolueny (ortho-, meta-, para-) (methylisopropylbenzeny), 2048 dicyklopentadien, 2049 diethylbenzeny (ortho-, meta-, para-), 2052 limonen (dipenten), 2055 styren, monomerní, stabilizovaný (vinylbenzen, monomerní, stabilizovaný), 2057 tripropylen (propylentrimer), 2247 n-dekan, 2286 isododekan (pentamethylheptan), 2303 isopropenylbenzen, 2324 triisobutylen, 2325 1,3,5-trimethylbenzen (mesitylen), 2330 undekan, 2364 n-propylbenzen, 2368 alfapinen, 2520 cyklooktadieny, 2541 terpinoly, 2618 vinyltolueny, stabilizované (ortho-, meta-, para), 2709 butylbenzeny, 2850 dodecen (tetramer propylenu),
2319 uhlovodíky terpenické, j.n. (terpeny),
3295 uhlovodíky kapalné, j.n.
Látky obsahující halogen:
1134 chlorbenzen (fenylchlorid), 1152 dichlorpentany, 2047 dichlorpropeny, 2234 chlorbenzotrifluoridy (ortho-, meta-, para-), 2238 chlortolueny (ortho-, meta-, para-), 2341 1-brom-3-methylbutan, 2344 brompropany, 2392 jodpropany, 2514 brombenzen.
Alkoholy:
1105 pentanoly, 1120 butylalkoholy (butanoly), 1148 diacetonalkohol, chemicky čistý, 1170 ethylalkohol, roztok (ethanol, roztok) s více než 24 obj. - % a nejvýše 70 obj. - % alkoholu, 1171 ethylenglykolmonoethylether (2-ethoxyethanol), 1188 ethylenglykolmonomethylether (2-methoxyethanol), 1212 isobutylalkohol (isobutanol), 1274 n-propylalkohol (n-propanol)(1-propanol), 2053 4-methyl-2-pentanol (methylamylalkohol) (methylisobutylcarbinol), 2244 cyklopentanol, 2275 2-ethyl-butanol, 2282 hexanoly, 2560 2-methyl-2-pentanol, 2614 methylallylalkohol, 2617 methylcyklohexanoly, zápalné, 3065 nápoje alkoholické s více než 24 obj. - % a nejvýše 70 obj. - % alkoholu, 3092 1-methoxy-2-propanol, 1987 alkoholy zápalné, j.n.
Pozn.
1. Vodné roztoky ethylalkoholu a alkoholických nápojů s nejvýše 24 obj. - % alkoholu nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
2. Alkoholické nápoje s více než 24 obj. - % a nejvýše 70 obj. - % alkoholu podléhají podmínkám RID (PNZ) jen tehdy, jsou-li přepravovány v nádržích o objemu větším jak 250 litrů, v kotlových vozech nebo v nádržkových kontejnerech.
Ether:
1149 di-n-butylether (dibutylether), 1153 ethylenglykoldiethylether (1,2-diethoxyethan), 2219 allylglycidylether, 2222 fenylmethylether (anisol), 2707 dimethyldioxany, 2752 1,2-epoxy-3-ethoxypropan, 3271 ether, j.n.
Aldehydy:
1191 ethylhexanal (oktylaldehydy) (2-ethylhexanal), (3-ethylhexanal), 1207 n-hexanal (n-hexaldehyd) (hexaldehyd), 1264 paraldehyd, 2498 1,2,3,6-tetrahydrobenzaldehyd, 2607 akrolein, dimer, stabilizovaný, 3056 n-heptanal (n-heptaldehyd), 1989 aldehydy zápalné, j.n.
Ketony:
1110 amylmethylketon (n-amylmethylketon), 1157 diisobutylketon, 1229 mesityloxid, 1915 cyklohexanon, 2245 cyklopentanon, 2271 amylethylketony, 2293 4-methoxy-4-methyl-2-pentanon, 2297 methylcyklohexanony, 2302 5-methyl-2-hexanon, 2621 3-hydroxy-2-butanon (acetylmethylkarbinol) (acetoin), 2710 di-(n-propyl)-keton, 1224 ketony, j.n.
Ester:
1104 amylacetáty, 1109 amylformiáty, 1123 butylacetáty, 1172 ethylenglykolmonoethyletheracetát (2-ethoxyethylacetát), 1177 2-ethylbutylacetát, 1180 ethyl-n-butyrát, 1189 ethylenglykolmonomethyletheracetát, 1192 ethyllaktát, 1233 4-methyl-pentyl-2-acetát (methylamylacetát), 1292 tetraethoxysilan (ethylsilikát), 1914 butylpropionáty, 2227 n-butylmethakrylát, stabilizovaný, 2243 cyklohexylacetát, 2283 isobutylmethakrylát, stabilizovaný, 2323 triethylfosfit, 2329 trimethylfosfit, 2348 butylakryláty, stabilizované, 2366 diethylkarbonát (ethylkarbonát), 2405 isopropylbutyrát, 2413 tetrapropoxytitan, 2524 triethoxymethan (ethylorthoformiát), 2527 isobutylakrylát, stabilizovaný, 2528 isobutylisobutyrát, 2616 triisopropylborát, 2620 amylbutyráty, 2933 methyl-2-chlorpropionát, 2934 isopropyl-2-chlorpropionát, 2935 ethyl-2-chlorpropionát, 2947 isopropylchloracetát, 3272 ester, j.n.
Látky obsahující dusík:
1112 amylnitrát, 2054 morfolin, 2265 N,N-dimethylformamid, 2313 pikoliny (methylpyridiny), 2332 acetaldehydoxim, 2351 butylnitrity, 2608 nitropropany, 2840 butyraldoxim, 2842 nitroethan, 2943 tetrahydrofurfurylamin.
Látky obsahující síru:
3054 cyklohexanthiol (cyklohexylmerkaptan),
3336 thioly kapalné, zápalné, j.n. nebo 3336 směs thiolů, kapalná, zápalná, j.n.
Ostatní zápalné látky, směsi a preparáty, které obsahují zápalné kapalné látky:
1130 olej kafrový, 1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1201 přiboudlina, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1272 olej borový, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1293 tinktury, lékařské, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1866 roztok pryskyřice, 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové,
1993 látka zápalná, kapalná, j.n.
Pozn.
1. Směsi s více než 20 %, ale nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suché hmotnosti) jsou látkami číslice 34c).
2. 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové, viz pozn. 3) na konci číslice 5.
32. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 stupňů C do 61 stupňů C včetně, které jsou slabě jedovaté:
c) 2841 di-n-amylamin, 2310 2,4-pentandion (acetylaceton),
1228 thioly kapalné, zápalné, jedovaté, j.n. nebo 1228 směsi thiolů, kapalné, zápalné, jedovaté, j.n.,
1986 alkoholy zápalné, jedovaté, j.n.,
1988 aldehydy zápalné, jedovaté, j.n.,
2478 isokyanáty zápalné, jedovaté, j.n. nebo 2478 isokyanát, roztok, zápalný, jedovatý, j.n.,
3248 léčiva kapalná, zápalná, jedovatá, j.n.,
1992 látka zápalná, kapalná, jedovatá, j.n.
Pozn. Léčiva připravená k použití, např. kosmetika a léky, které jsou vyrobeny pro osobní spotřebu a jsou baleny v obchodních baleních nebo baleních pro domácnost a které by jinak byly látkami číslice 32c), nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
33. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 stupňů C do 61 stupňů C včetně, které jsou slabě žíravé:
c) 1106 amylamin (sek. amylamin), 1198 formaldehyd, roztok, zápalný, 1289 methylát sodný, roztok v alkoholu, 1297 trimethylamin, vodný roztok, s nejvýše 30 hm. - % trimethylaminu, 2260 tri-n-propylamin, 2276 2-ethylhexylamin, 2361 diisobutylamin, 2526 furfurylamin, 2529 kyselina isomáselná, 2530 anhydrid kyseliny isomáselné, 2610 triallylamin, 2684 3-(diethylamino)-propylamin,
2733 aminy zápalné, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy zápalné, žíravé, j.n.,
2924 látka zápalná, kapalná, žíravá, j.n.
34. Roztoky nitrocelulózy ve směsích s látkami číslice 31c) s více než 20 %, ale nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suché hmotnosti):
c) 2059 nitrocelulóza, zápalný roztok.
Pozn. Směsi
- s více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku, nebo
- s nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku vyšším než 12,6 % (suché hmotnosti)
jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4, číslo k označení 0340 nebo číslice 26, číslo k označení 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 24).
F.
Prostředky k boji proti škůdcům (pesticidy) s bodem vzplanutí pod 23 stupni C
Pozn.
1. Jako pesticidy používané zápalné kapalné látky a preparáty, které jsou velmi jedovaté, jedovaté nebo slabě jedovaté a mají bod vzplanutí od 23 stupňů C nebo více, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 601, číslice 71 až 73).
2. Zařazení pesticidu pod jedno z označení v číslici 41 je třeba provést na základě aktivní složky, fyzikálního stavu pesticidu a všech možných vedlejších nebezpečí.
3. Látky a preparáty k boji proti škůdcům uvedené pod číslicí 41 je třeba zařadit do skupin a) nebo b) podle jejich bodu varu nebo podle stupně jejich jedovatosti. Zařazení všech účinných látek a jejich preparátů k boji proti škůdcům pod "velmi jedovaté", "jedovaté" nebo "slabě jedovaté" se provede v souladu s bodem 600 (3).
41. Zápalné kapalné pesticidy, jedovaté s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
V této číslici uvedené pesticidy je třeba přiřadit, jak je uvedeno, skupinám a) nebo b).
a) s bodem varu nebo začátkem varu nejvýše 35 stupňů C a/nebo velmi jedovaté;
b) s bodem varu nebo začátkem varu více než 35 stupňů C a jedovaté nebo slabě jedovaté.
2758 pesticidy - karbamáty, kapalné, zápalné, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2760 pesticid na bázi arzénu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2762 pesticid - chlorovaný uhlovodík, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2764 pesticid na bázi triazinu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2772 pesticid - thiokarbamát, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2776 pesticid obsahující měď, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2778 pesticid obsahující rtuť, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2780 pesticid na bázi substituovaných nitrofenolů, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2782 pesticid na bázi bipyridylu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2784 pesticid - organická sloučenina fosforu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
2787 pesticid - organická sloučenina cínu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 24 stupně C
3024 pesticid - derivát kumarinu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
3346 pesticid - derivát kyseliny fenoxyoctové, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
3350 pesticid - pyrethroid, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
3021 pesticid kapalný, zápalný, jedovatý, j.n., s bodem vzplanutí pod 23 stupně C
G.
Látky s bodem vzplanutí přes 61 stupňů C, které zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší jsou podány k přepravě nebo přepravovány.
61.
c) 3256 látka zahřátá, kapalná, zápalná, j.n., s bodem vzplanutí přes 61 stupňů C, s teplotou rovnající se svému bodu vzplanutí nebo vyšší než tento bod vzplanutí.
Pozn. 3257 látka zahřátá kapalná, j.n. (včetně roztaveného kovu, roztavené soli atd.) o teplotě 100 stupňů C nebo vyšší a má-li látka bod vzplanutí, pod jejím bodem vzplanutí, je látkou třídy 9 [viz bod 901, číslice 20c)].
H.
Prázdné obaly
71. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery, které obsahovaly látky třídy 3.
Pozn.
1. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže byla přijata náležitá opatření k vyloučení možných nebezpečí. Za vyloučení nebezpečí se považují taková opatření, která vyloučí nebezpečí tříd 1 až 9.
2. Nevyčištěné prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery, které obsahovaly látky číslice 61c), nepodléhají podmínkám RID/PNZ, pokud jsou přijata vhodná opatření, která mohou vyloučit případná nebezpečí.
301a
S výjimkou podmínek uvedených v odstavci (3), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky" nepodléhají:
(1) Látky číslic 1 až 5, 21 až 26 a 31 až 34, jakož i slabě jedovaté látky číslice 41, které jsou přepravovány za následujících podmínek:
a) látky spadající pod a) jednotlivých číslic až do 500 ml v jednom vnitřním obalu a 1 litr v jednom kuse;
b) látky spadající pod b) jednotlivých číslic, vyjma látek číslice 5b) a alkoholických nápojů číslice 3b), až do 3 litrů v jednom vnitřním obalu a 12 litrů v jednom kuse;
c) alkoholické nápoje číslice 3b) až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu;
d) látky spadající pod číslici 5b) až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu a 20 litrů v jednom kuse;
e) látky spadající pod c) jednotlivých číslic až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu a 45 litrů v jednom kuse.
Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat nejméně podmínky bodu 1538. Je třeba dodržet "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).
Pozn. U homogenních směsí obsahujících vodu, se uvedená množství vztahují jen na látky této třídy v nich obsažené.
(2) Látky, které spadají pod b) nebo c) číslic 2 až 5, 21 až 26, 31 až 34 a 41, které jsou obsaženy ve vnitřních obalech z kovu nebo plastu, které nejsou náchylné proti lomu nebo, které nelze snadno prorazit a přepravované ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") jako vnějších obalech, se přepravují za následujících podmínek:
a) látky spadající pod b) jednotlivých číslic, vyjma látek číslice 5b) a alkoholických nápojů číslice 3b), až do 1 litru v jednom vnitřním obalu a do 12 litrů v jednom kuse;
b) alkoholické nápoje číslice 3b) až do 1 litru v jednom vnitřním obalu;
c) látky číslice 5 b) až do 1 litru v jednom vnitřním obalu a až 20 litrů v jednom kuse;
d) látky spadající pod c) jednotlivých číslic až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu.
Celková hmotnost kusu nesmí v žádném případě překročit 20 kg.
Je třeba dbát na "Všeobecná ustanovení o balení", bod 1500 (1), (2) a (5) až (7).
Pozn. U vodnatých homogenních směsí se zde uvedená množství týkají pouze látek této třídy v nich obsažených.
(3) Při přepravě podle odstavce (1) a (2) musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen:
a) číslem k označení látky, kterou je naplněn, před něž se doplní písmena "UN",
b) u různých druhů zboží s různými čísly k označení látky v jednom a tom samém kusu:
- čísly k označení látky zboží, kterými je kus naplněn, před něž se doplní písmena "UN", nebo
- písmeny "LQ"3).
Toto označení musí být uvedeno v kosočtverci (čtverec postavený na vrcholu), jehož délka strany musí být nejméně 100 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, může mít toto označení, pokud je zřetelně vidět, i menší rozměry.
(4) Alkoholické nápoje číslice 31c) v obalech o objemu nejvýše 250 litrů.
(5) Pohonné látky obsažené v palivových nádržích dopravních prostředků, které slouží k jejich pohonu nebo k provozu jejich speciálních zařízení (např. chladicích zařízení).
Uzavírací kohout mezi motorem a palivovou nádrží motocyklů a kol s pomocným motorem, jejichž nádrže obsahují pohonnou látku, musí být při přepravě uzavřen; tyto motocykly a kola s pomocným motorem musí být kromě toho nakládány nastojato a zajištěny proti převrácení.
2. Přepravní podmínky
(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)
A. Kusy
1. Všeobecná ustanovení o balení
302
(1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddíle A.2 pro balení určitých látek uvedeny zvláštní podmínky.
(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.
(3)
Podmínek bodu 300 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) se použije pro:
- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),
- obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, značené písmenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b),
- obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y", pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c).
Pozn. O přepravě látek třídy 3 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X.
2. Zvláštní podmínky o balení
303
Nitroglycerin v alkoholickém roztoku číslice 6 musí být balen do kovových konví o objemu nejvýše 1 l, které se vloží do dřevěné bedny, která smí obsahovat nejvýše 5 litrů roztoku. Kovové konve musí být úplně obloženy absorpčními savými látkami. Dřevěné bedny musí být úplně vyloženy vhodným materiálem, nepropouštějícím vodu a nitroglycerin.
Takovéto kusy musí splňovat zkušební podmínky pro skupinové obaly podle přípojku V pro skupinu obalů II.
304
(1) Propylenimin číslice 12 musí být zabalen:
a) do ocelových nádob dostatečné tloušťky, které jsou plyno- a kapalinotěsně uzavřeny našroubovanými zátkami nebo našroubovaným kloboučkem a s vhodnými těsnicími kroužky nebo těsnicími manžetami. Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a nejpozději každých pět let opakovaně zkoušeny tlakem nejméně 0,3 MPa (3 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Každá nádoba musí být uložena v savých látkách do pevného, těsného ochranného kovového obalu. Ochranný obal musí být vzduchotěsně uzavřen a uzávěr zajištěn proti samovolnému uvolnění. Největší hmotnost náplně na 1 litr objemu činí 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být vyšší než 75 kg. Pokud nejsou přepravovány jako vozová zásilka, musí být kusy s hmotnos
tí vyšší než 30 kg opatřeny držadly k přenášení; nebo
b) do ocelových nádob dostatečné tloušťky, které jsou plyno- a kapalinotěsně uzavřeny našroubovanými zátkami nebo našroubovaným kloboučkem nebo rovnocenným zařízením. Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a nejpozději každých pět let opakovaně zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Největší hmotnost náplně na 1 litr objemu činí 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být vyšší než 75 kg.
c) Na nádobách podle a) a b) musí být čitelně a trvanlivě napsány následující údaje:
- jméno nebo firemní znak závodu výrobce a číslo nádoby;
- výraz "propylenimin";
- vlastní hmotnost nádoby a připuštěná největší hmotnost náplně naplněné nádoby;
- datum (měsíc, rok) první a poslední opakované zkoušky;
- razítko znalce, který prováděl zkoušky.
(2) Ethylisokyanát číslice 13 musí být zabalen:
a) do těsně uzavřených nádob z čistého hliníku o objemu nejvýše 1 litr, které smějí být naplněny až do 90 % svého objemu. Nejvýše 10 takovýchto nádob se uloží s vhodnou vyplňující hmotou do dřevěné bedny. Takovýto kus, který musí vyhovět zkušebním požadavkům pro skupinové obaly podle bodu 1538 pro obalovou skupinu I, nesmí mít hmotnost vyšší než 30 kg; nebo
b) do nádob z čistého hliníku o tloušťce stěny nejméně 5 mm nebo z nerezavějící oceli. Nádoby musí být celosvařované a musí být podrobeny první a nejpozději každých 5 roků opakovaným zkouškám tlakem nejméně 0,5 MPa (5 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Musí být těsně uzavřeny dvěma nad sebou umístěnými uzávěry, z nichž jeden musí být šroubovací, nebo uzavřeny jiným rovnocenným způsobem. Stupeň plnění smí činit nejvýše 90 %.
Sudy, jejichž hmotnost je vyšší než 100 kg, musí být opatřeny obručemi nebo výztužnými žebry.
c) na nádobách podle b) musí být čitelně a trvanlivě napsány následující údaje:
- jméno nebo firemní znak závodu výrobce a číslo nádoby;
- výraz "ethylisokyanát";
- vlastní hmotnost nádoby a připuštěná největší hmotnost náplně naplněné nádoby;
- datum (měsíc, rok) první a poslední opakované zkoušky;
- razítko znalce, který prováděl zkoušky.
305
Látky spadající pod a) jednotlivých číslic, musí být zabaleny:
a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo
d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem o objemu nejvýše 60 litrů nebo do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů s vnitřními obaly ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.
306
(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být zabaleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538.
Pozn.
1. k a), b), c) a d): Nitromethan číslice 3 b) se nesmí přepravovat v obalech s odnímatelným víkem;
2. k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 stupních C více než 200 mm2/s platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1553, 1554 a 1561).
(2) Látky, které spadají pod b) číslic 3, 15, 17, 22, 24 a 25, jakož i slabě jedovaté látky, které spadají pod b) číslice 41, smějí být zabaleny také do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539.
(3) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic - vyjma nitromethanu číslice 3 b) - a těch, které vykazují při 50 stupních C tenzi par nejvýše 110 kPa (1,10 bar), smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z pevného plastu podle bodu 1625.
307
(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být zabaleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539.
Pozn. k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 stupních C více než 200 mm2/s platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1553, 1554 a 1561).
(2) Látky, které spadají pod c) jednotlivých číslic, smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625.
Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) typu 31HZ2 musí být naplněny minimálně na 80 % obsahu vnějšího obalu.
308
(1) Ethylalkohol, jakož i jeho vodné roztoky a alkoholické nápoje číslic 3 b) a 31 c), smějí být kromě toho zabaleny do sudů z přírodního dřeva se zátkou podle bodu 1524.
(2) Alkoholické nápoje s nejméně 24 obj. - % a nejvýše 70 obj. - % alkoholu mohou být přepravovány, pokud jsou přepravovány v rámci výrobního procesu, odchylně od přípojku V, v sudech z přírodního dřeva s maximálním objemem 500 litrů, za dále vyjmenovaných podmínek:
a) před naplněním sudů se musí provést jejich zkouška těsnosti,
b) pro rozpínavost kapaliny musí být dostatek prázdného prostoru (minimálně 3 %),
c) sudy musí být přepravovány otvory pro zátky nahoru a
d) sudy se musí přepravovat v kontejnerech, které splňují předpisy Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti kontejnerů (CSC)4) v právě platném vydání. Každý sud musí být upevněn na speciálních saních a zaklínován za pomoci vhodných prostředků tak, že je vyloučeno jakékoliv posunutí během přepravy.
(3) Látky číslic 3 b), 4 b), 5 b) a c), 31 c), 32 c), 33 c) a 34 c), jakož i slabě jedovaté látky pod b) číslice 41, smějí být také baleny do obalů z jemného plechu podle bodu 1540. Pro obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 stupních C více než 200 mm2/s platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512 a 1552 až 1554).
Pozn. Nitromethan číslice 3 b) nesmí být přepravován v obalech s odnímatelným víkem.
(4) Následující látky: 1133 lepidla, 1210 barvy tiskařské, 1263 barvy nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1866 roztok pryskyřice a 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové číslic 5 b), 5 c) a 31 c) smějí být přepravovány v množství až do 5 litrů v obalech z kovu nebo plastu, které odpovídají pouze podmínkám bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7), pokud jsou obaly na paletách upevněny popruhy, smršťovací nebo natahovací fólií či jiným vhodným způsobem nebo jestliže tyto obaly sestávají z vnitřních skupinových obalů s maximální celkovou hrubou hmotností 40 kg. Údaje v nákladním listu musí odpovídat bodu 314 (1) a (3).
309
Palivové nádrže pro hydraulické agregáty letadel číslice 28 smějí být přepravovány při dodržení jedné z následujících podmínek:
a) nádrž se musí skládat z tlakové nádoby, která je vyrobena z hliníkového válce s navařenými dny. Palivo musí být ve svařované hliníkové nádrži o maximálním objemu 46 litrů. Vnější nádoba musí být dimenzována pro minimální vypočítaný tlak (přetlak) od 1275 kPa a minimální průtlak od 2755 kPa. Každá nádrž musí být během výroby a před odesláním odzkoušena na těsnost. Celá vnitřní nádrž musí být pečlivě utěsněna nehořlavým materiálem, jako vermiculitem, v silné, těsně uzavřené vnější nádrži z kovu tak, že všechny vývody jsou účinně chráněny. Maximální množství paliva pro nádrž a kus je 42 litrů;
b) nádrž se musí skládat z hliníkové tlakové nádoby. Palivo se musí nacházet ve vnitřní nádrži, která je svařením neprodyšně uzavřena a která je vybavena bublinou z elastomeru o maximálním objemu 46 litrů. Tlaková nádoba musí být dimenzována pro minimální vypočítaný přetlak od 2860 kPa a minimální průtlak od 5170 kPa. Každá nádrž musí být během výroby a před odesláním odzkoušena na těsnost. Celá vnitřní nádrž musí být pečlivě utěsněna nehořlavým materiálem, jako vermiculitem, v silné, těsně uzavřené vnější nádrži z kovu tak, že všechny vývody jsou účinně chráněny. Maximální množství paliva pro nádrž a kus je 42 litrů.
310
Nádoby nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obsahující přípravky číslice 31 c), 32 c) a 33 c), které uvolňují v malém množství kysličník uhličitý a/nebo dusík, musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8) nebo 1601 (6).
3. Společné balení
311
(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.
(2) Látky různých číslic třídy 3 smějí být spolu a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, spojeny ve skupinovém obalu podle bodu 1538, do nejvýše 5 litrů vnitřního obalu, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(3) Látky číslic 6, 7, 12 a 13 nesmějí být spojeny do jednoho kusu s jiným zbožím.
(4) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic nesmějí být společně baleny s látkami a předměty tříd 1, 5.2 (vyjma tužidel a vícekomponentních systémů) a 7.
(5) Nejsou-li předvídány zvláštní podmínky, smějí být baleny látky, které spadají v jednotlivých číslicích pod a), až do množství nejvíce 0,5 litrů vnitřního obalu a 1 litr na kus a látky, které spadají pod b) nebo c), až nejvýše 5 litrů vnitřního obalu s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je skupinový obal dovolen také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, spojeny ve skupinovém obalu podle bodu 1538, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(6) Nebezpečné reakce jsou:
a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;
b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;
c) vznik žíravých kapalných látek;
d) vznik nestabilních látek.
(7) Je třeba dbát podmínek bodu 8 a 302.
(8) Při použití beden ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
Nápisy
312
(1) Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listě, před něž se doplní písmena "UN".
Nálepky k označení nebezpečí
(2) Kusy s látkami nebo předměty této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 3.
(3) Kusy obsahující látky číslic 11 až 19, 32 a 41 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1.
(4) Kusy obsahující látky číslic 21 až 26 a číslice 33 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 8.
(5) Kusy obsahující látky nebo předměty číslic 27 a 28 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1 a nálepkou podle vzoru 8.
(6) Kusy obsahující nádoby, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s větracími zařízeními nebo nádoby s větracími zařízeními bez vnějšího obalu, musí být kromě toho na dvou protilehlých stranách opatřeny nálepkou podle vzoru 11.
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
313
S výjimkou látek a předmětů číslic 6, 12, 13 a 28, jakož i látek spadajících v jednotlivých číslicích pod písmeno a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina, za následujících podmínek:
- s látkami spadajícími v jednotlivých číslicích pod b) až do množství 6 litrů na kus;
- s látkami spadajícími v jednotlivých číslicích pod c) až do množství 45 litrů na kus.
Kus však nesmí mít hmotnost vyšší než 50 kg.
C. Údaje v nákladním listě
314
(1) Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenováním zvýrazněným kurzívou v bodu 301.
Není-li látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena označení j.n. nebo je zařazena k souhrnnému označení, musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, pojmenování označení j.n. nebo souhrnného označení, následováno chemickým nebo technickým pojmenováním látky5).
Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a případně skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID" (PNZ), např. "3, číslice 1 a) RID (PNZ)."
Při přepravě prostředků k boji proti škůdcům (pesticidů) číslice 41, musí označení zboží obsahovat technické(-á) pojmenování aktivní(ch) složky (složek) 6), např. "2784 pesticid na bázi organických sloučenin fosforu, kapalný, zápalný, jedovatý (Dimephos), 3, číslice 41 b) RID (PNZ)".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ....", přičemž musí být zapsán (zapsány) nebezpečný komponent (nebezpečné komponenty) jeho (jejich) chemickým pojmenováním, který(-é) je (jsou) rozhodný (rozhodné) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1230 methanol, 3, číslice 17b) RID (PNZ)".
Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.
Při přepravě roztoků a směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit slovo "roztok", příp. "směs", jako součást pojmenování [viz bod 3 (3)].
Pokud je předepsáno označení podle přípojku VIII, je třeba doplňkově před označení zboží uvést číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.
Pokud jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, příp. roztok nebo směs, který(á) obsahuje jmenovitě uvedenou látku, podle bodu 300 (5) nepodléhá podmínkám této třídy, může odesílatel v nákladním listu uvést: "Nejedná se o zboží třídy 3".
(2) U zásilek, které jsou podány dle poznámek pod E. bodu 301, může odesílatel v nákladním listě uvést "Nejedná se o zboží třídy 3".
(3) U zásilek, které jsou podány dle bodu 308 (4), musí odesílatel v nákladním listě uvést: "Přeprava dle bodu 308 (4)".
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky
1. Předpisy o vozech a o nakládání
a. O kusech
315
(1) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
(2) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich nebezpečnému pohybu, převrácení nebo pádu.
Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) typu 31HZ2 smí být přepravovány pouze v krytých vozech.
316
b. Přeprava v malých kontejnerech
317
(1) Kusy obsahující látky této třídy smějí být přepravovány v malých kontejnerech.
(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 320 platí též pro obsah malých kontejnerů.
(3) Podmínky bodu 324 platí obdobně také při přepravě v malých kontejnerech.
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)
318
(1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 3.
(2) Kromě toho musí být při přepravě látek, které jsou uvedeny v bodě 312 (3) až (5), na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle tohoto bodu.
(3) Malé kontejnery se opatří nálepkami podle bodu 312 (2) až (5).
319
E. Zákazy společného nakládání
320
Kusy s nálepkou podle vzoru 3, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, skupiny snášenlivosti S.
321
Pro zásilky, které se nesmějí společně nakládat s jinými zásilkami do jednoho vozu, musí být vyhotoveny samostatné nákladní listy.
F. Prázdné obaly
322
(1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery číslice 71 musí být uzavřeny stejným způsobem a zajišťovat tutéž těsnost, jako kdyby byly plné.
(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery číslice 71 musí být opatřeny stejnými nápisy a nálepkami k označení nebezpečí jako kdyby byly plné.
(3) Označení zboží v nákladním listě se musí shodovat s jedním z pojmenování zvýrazněných kurzívou v číslici 71, doplněné o "3, číslice 71 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 3, číslice 71 RID (PNZ)".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
U nevyčištěných prázdných kotlových vozů nebo prázdných nádržkových kontejnerů se toto označení doplní o údaj "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 33 1203 benzín, číslice 3 b)".
(4) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 71, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
G. Ostatní podmínky
323
Kvůli oddělení kusů s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
324
Dojde-li k úniku látek z kusů, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 6.1 a k jejich rozlití ve voze, smí být tento vůz opět použit teprve po důkladném vyčištění, popřípadě odstranění jedovatých látek. Ostatní zboží a předměty, které byly přepravovány společně ve stejném voze, musí být přezkoušeny a prohlédnuty s ohledem na jejich možné znečištění.
325 - 399
Třída 4.1 Zápalné pevné látky
1. Vyjmenování látek
400
(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 4.1, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 400 (2) až 424 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ) ty, které jsou vyjmenovány v bodu 401, nebo které spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.
Pozn. O množství látek uvedených v bodu 401, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 401a.
(2)
Pojem třída 4.1 zahrnuje látky a předměty, které dle bodu 4 (7) nejsou kapalné nebo samovolně se rozkládající kapalné látky. Do třídy 4.1 jsou zařazeny:
- lehce zápalné pevné látky a předměty, jako i pevné látky a předměty, které se zapálí jiskrou nebo mohou působením tření způsobit požár;
- látky samovolně se rozkládající, které se (při normálních nebo zvýšených teplotách) mimořádně vysokými přepravními teplotami nebo při kontaktu se znečištěním kloní k silně exotermickému rozkladu;
- samovolně se rozkládajícím látkám látky podobné, které se od látek samovolně se rozkládajících odlišují v samočinně účinkujícím rozkladu při teplotě vyšší než 75 stupňů C (SADT) 1), které se kloní k silně exotermickému rozkladu a které v určitých obalech mohou splňovat kritéria pro výbušné látky třídy 1;
- výbušné látky, které jsou navlhčeny takovým množstvím vody nebo alkoholu nebo obsahují takové množství změkčovacího nebo inertizačního prostředku, že jsou potlačeny výbušné vlastnosti.
Pozn.
1. Látky samovolně se rozkládající a přípravky z látek samovolně se rozkládajících nejsou považovány za látky samovolně se rozkládající třídy 4.1, jestliže
- jsou látkami výbušnými dle kritérií pro třídu 1,
- jsou látkami působícími zápalně (oxidačně) odpovídajícími svým chováním podmínkám třídy 5.1,
- jsou organickými peroxidy dle kritérií pro třídu 5.2,
- jejich štěpná teplota je menší než 300 J/g,
- jejich teplota samočinně účinkujícího rozkladu (SADT) u odesílaného kusu o 50 kg je vyšší jak 75 stupňů C nebo
- zkoušky prokázaly, že jsou látkami typu G [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 g)].
2. Rozkladné teplo lze prokázat podle jedné z libovolných mezinárodně uznaných metod, např. dle dynamické diferenční kalorimetrie a dle adiabatické kalorimetrie.
3. SADT je nejnižší teplota, při které se látka v přepravním obalu může exotermicky rozložit. Potřebné podmínky pro určení této teploty jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl II, kapitola 20 a odstavec 28.4.
(3) Látky a předměty třídy 4.1 se dělí na:
A. Organické zápalné pevné látky a předměty
B. Anorganické zápalné pevné látky a předměty
C. Výbušné látky v nevýbušném stavu
D. Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám
E. Látky samovolně se rozkládající, které nevyžadují kontrolu teploty
F. Prázdné obaly
Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.1, s výjimkou látek číslic 5 a 15, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 401 do jedné z následujících skupin:
a) velmi nebezpečné;
b) nebezpečné;
c) méně nebezpečné.
Všechny pevné látky, obvykle navlhčené, které jsou v suchém stavu zařazeny jako výbušné, se zařadí do skupiny a) jednotlivých číslic.
Látky samovolně se rozkládající se zařadí do skupiny b) jednotlivých číslic.
Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám se zařadí do skupin b) nebo c) jednotlivých číslic.
(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů do číslic 3 až 8 bodu 401, jakož i do skupin v těchto číslicích, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1. Zařazení do číslic 11 až 14, 16 a 17, jakož i do skupin v těchto číslicích musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1; přitom se musí přihlédnout ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.
(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do číslic bodu 401 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1, platí tato kritéria:
a) Lehce zápalné práškovité, zrnité nebo pastovité látky číslic 1, 4, 6 až 8, 11, 12, 14, 16 a 17 se zařadí do třídy 4.1, jestliže se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zápalným zdrojem (např. hořící zápalkou) a plamen se při zapálení rychle rozšiřuje, čas vyhoření je menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm nebo rychlost hoření je větší než 2,2 mm/s.
b) Kovový prášek nebo prášek kovových slitin číslice 13 se zařadí do třídy 4.1, jestliže může být zapálen plamenem a reakce se rozšíří na celý vzorek za 10 minut nebo méně.
(6) Zařazují-li se jmenovitě neuvedené látky a předměty do skupin číslic bodu 401 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1, platí tato kritéria:
a) Zápalné pevné látky číslic 4, 6 až 8, 11, 12, 14, 16 a 17, které měly při zkoušce čas vyhoření menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm a u nichž
i) proběhl plamen navlhčenou zónu, se zařadí do skupiny b),
ii) plamen na navlhčené zóně zhasne do 4 minut, se zařadí do skupiny c).
b) Kovový prášek nebo prášek kovových slitin číslice 13, u nichž se při zkoušce rozšíří reakce
i) po celém vzorku za 5 minut nebo méně, se zařadí do skupiny b),
ii) po celém vzorku za více než 5 minut, se zařadí do skupiny c).
(7) Spadají-li látky třídy 4.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 401 patří, je třeba tyto směsi zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.
Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).
(8) Pokud jsou látky a předměty jmenovitě uvedeny ve více skupinách jedné číslice bodu 401, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1 a kritérií odst. (6).
(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1 a kritérií odst. (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 414).
(10) Chemicky nestabilní látky třídy 4.1 je povoleno přepravovat jen v případě, že byla provedena potřebná opatření k zabránění nebezpečné rozkladné nebo polymerizační reakce v průběhu přepravy. Za tím účelem se musí dbát zvláště na to, aby nádoby neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce podpořily.
(11) Zápalné pevné látky, oxidující, které jsou přiřazeny číslu k označení látky 3097 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámka 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].
Látky samovolně se rozkládající
(12)
Rozklad látek samovolně se rozkládajících může být vyvolán teplem, stykem s katalytickými nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, zásadami), třením nebo úderem. Rychlost rozkladu se zvyšuje se stoupající teplotou a je rozdílná podle druhu látky. Rozklad může, zvláště jestliže nedojde k zapálení, mít za následek vývin jedovatých plynů nebo par. U určitých látek samovolně se rozkládajících musí být hlídána teplota. Některé látky samovolně se rozkládající se mohou především pod uzavřením výbušně rozkládat. Tato vlastnost může být změněna po přidání ředidel nebo při použití vhodných obalů. Některé látky samovolně se rozkládající prudce hoří. Látky samovolně se rozkládající jsou například určité sloučeniny níže uvedených typů:
alifatické azosloučeniny (-C-N=N-C-);
organické azidy (-C-N3);
diazoniové soli (-CN2+Z-);
N-nitroso sloučeniny (-N-N=O);
aromatické sulfonohydrazidy (-S02-NH-NH2).
Tento výčet je neúplný, látky s jinými reaktivními skupinami a určité látkové směsi mohou mít podobné vlastnosti.
(13) Látky samovolně se rozkládající jsou na základě jejich stupně nebezpečnosti rozděleny do sedmi typů. Zásady pro přiřazení látek, které v bodu 401 nejsou jmenovány, jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1. Typy látek samovolně se rozkládajících začínají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v kterém byl zkoušen, až po typ G, který nepodléhá podmínkám pro látky samovolně se rozkládající třídy 4.1 [viz bod 414 (5)]. Přiřazení látek samovolně se rozkládajících typů B až F se bezprostředně vztahuje na připuštěná největší množství v jednom balení.
(14)
Následující samovolně se rozkládající látky nejsou připuštěny k přepravě:
- látky samovolně se rozkládající typ A [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odstavec 20.4.2 a)];
- látky samovolně se rozkládající, které mají SADT menší nebo rovno 55 stupňům C,, které proto vyžadují kontrolu teploty (viz pozn. k bodu 401, oddíl E).
(15) V bodě 401 jmenované látky samovolně se rozkládající a přípravky látek samovolně se rozkládajících jsou přiřazeny k souhrnným označením číslic 31 až 40 a číslům k označení látky 3221 až 3230.
Látky číslic 31 až 40 jsou zařazeny na základě technicky čisté látky (pokud není uvedena menší koncentrace jak 100 % zvlášť). U jiných koncentrací může být látka zařazena podle postupů v Příručce zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1.
Souhrnná označení určují:
- typ (B až F) látek samovolně se rozkládajících, viz odst. (13);
- skupenství (tekuté/pevné).
(16) Klasifikaci látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 401 nejsou uvedeny, jakož i jejich přiřazení k souhrnnému označení zajistí příslušné úřady2) země původu. Jestliže země původu není smluvním státem COTIF, musí klasifikaci a přepravní podmínky uznat příslušný úřad prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.
(17) Aktivační přísady, jako zinkové sloučeniny, se mohou přidat k určitým látkám samovolně se rozkládajícím, ke změně jejich reakční schopnosti. Podle typu a koncentrace aktivační přísady může poklesnout tepelná stabilita a to může mít za následek změnu výbušných vlastností. Pokud dojde ke změně jedné z těchto vlastností je třeba novou úpravu hodnotit podle způsobu zařazení.
(18)
Vzorky látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 401 nejsou uvedeny, pro které nejsou k dispozici úplné zkušební podmínky a které je nutno přepravit k provedení dalších zkoušek a hodnocení, je třeba zařadit odpovídajícímu označení typu C látek samovolně se rozkládajících, jestliže
- podle zjištěných údajů není vzorek nebezpečnější než nějaká látka samovolně se rozkládající typ B;
- vzorek je zabalen podle metody balení OP2 a hmotnost na vůz nepřesahuje 10 kg.
Vzorky, které vyžadují kontrolu teploty, nesmí být přepravovány.
(19) Pro zajištění bezpečné přepravy látek samovolně se rozkládajících, jsou tyto v mnoha případech znecitlivěny ředidlem. Jestliže je pevně stanoven procentní obsah látky, tento se vztahuje k obsahu hmoty, zaokrouhlené na nejbližší celou číslici. Jestliže je použito ředidlo, musí být látka samovolně se rozkládající spolu s ředidlem vyzkoušena a to v koncentraci a formě užívané při přepravě. Ředidla, kterými se látka samovolně se rozkládající při uvolňování z obalu může obohatit na nebezpečný stupeň, se nesmí používat. Každé ředidlo se musí s látkou samovolně se rozkládající snášet. Z tohoto pohledu se pevná nebo tekutá ředidla považují za snášenlivá, jestliže nemají žádné nepříznivé (škodlivé) účinky na tepelnou stabilitu a druh nebezpečnosti látky samovolně se rozkládající.
401
A.
Organické zápalné pevné látky a předměty
1. Látky ze zpracování kaučuku v zápalné formě, jako:
b) 1345 kaučuk (guma) - odpady, mletý nebo 1345 kaučuk (guma) - zbytky, práškovitý nebo granulovaný.
2. Zápalné předměty v obchodně obvyklé formě:
c) 1331 zápalky, zápalné kdekoliv, 1944 zápalky bezpečnostní (knížečky, složky nebo krabičky), 1945 zápalky voskové, 2254 zápalky větrové, 2623 podpalovač (pevný), napojený zápalnou kapalnou látkou.
Pozn. Pro 1331 zápalky, zápalné kdekoliv platí zvláštní podmínky pro balení [viz bod 407 (4)].
3. Předměty na bázi slabě nitrované celulózy:
b) 3270 filtry membránové z nitrocelulózy.
Pozn.
1. Obsah dusíku v nitrocelulóze nesmí překročit 11,5 %. Každý jednotlivý membránový papírový filtr z nitrocelulózy musí být zabalen mezi dva listy ze satinovaného papíru. Podíl vloženého satinovaného papíru mezi membránu nesmí být menší než 65 hm. - %. Uspořádání membrána/papír nesmí při zkouškách podle Příručky zkoušky a kritéria [díl I, zkušební řada 1 a)] vést k šíření výbuchu.
2. 3270 filtr membránový z nitrocelulózy musí být zabalen v nádobách, které jsou konstruovány tak, že je vyloučen výbuch v důsledku zvýšení vnitřního tlaku.
c) 1324 filmy na nitrocelulózové bázi, želatinované, 2000 celuloid (v blocích, tyčích, deskách, trubkách atd.), 1353 vlákna impregnovaná se slabě nitrovanou celulózou, j.n., nebo 1353 tkaniny, impregnované slabě nitrovanou celulózou, j.n.
Pozn. 2006 plast (umělá hmota) na bázi nitrocelulózy, schopný samoohřevu, j.n., jakož i 2002 celuloid, odpad, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 4).
4. c) 3175 látky pevné nebo směsi z pevných látek (jako přípravky a odpady), které obsahují zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí nejvýše 61 stupňů C, j.n.
5.
Organické zápalné látky, roztavené:
2304 naftalen, roztavený,
3176 látka pevná, zápalná, organická, v roztaveném stavu, j.n.
Pozn. 1334 naftalen, pevný je látkou číslice 6.
6. Pevné organické zápalné látky, nejedovaté a nežíravé a směsi pevných organických zápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 1325 látka pevná, zápalná, organická, j.n.;
c) 1312 borneol, 1328 hexamethylentetramin (hexamin), 1332 metaldehyd, 1334 naftalen, surový nebo 1334 naftalen, rafinovaný, 2213 paraformaldehyd, 2538 nitronaftalen, 2717 kafr, syntetický,
1325 látka pevná, zápalná, organická, j.n.
Pozn. 2304 naftalen, roztavený je látkou číslice 5.
7. Pevné organické zápalné látky, jedovaté a směsi pevných organických zápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 2926 látka pevná, zápalná, organická, jedovatá, j.n.;
c) 2926 látka pevná, zápalná, organická, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
8. Pevné organické zápalné látky, žíravé a směsi pevných organických zápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 2925 látka pevná, zápalná, organická, žíravá, j.n.;
c) 2925 látka pevná, zápalná, organická, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
B.
Anorganické zápalné pevné látky a předměty
11. Anorganické nekovové látky v zápalné formě:
b) 1339 tetrafosforheptasulfid (P4S7), neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 1341 tetrafosfortrisulfid (fosforseskvisulfid) (P4S3), neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 1343 fosfortrisulfid (P4S6), neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 2989 dihydrogenfosfidolovnatý, 3178 látka pevná, zápalná, anorganická, j.n.;
Pozn. Sulfidy fosforu, které nejsou prosty bílého nebo žlutého fosforu, není dovoleno přepravovat.
c) 1338 fosfor, červený, amorfní, 1350 síra (též sirný květ), 2687 dicyklohexylamoniumnitrit, 2989 dihydrogenfosfid olovnatý, 3178 látka pevná, zápalná, anorganická, j.n.
Pozn. 1. 1350 síra nepodléhá podmínkám RID (PNZ), pokud látka:
a) bude přepravována v menších množstvích než 400 kg na kus, nebo
b) je k dispozici ve zvláštní formě (např. perly, granulát, pelety nebo vločky).
2. 2448 síra, roztavená je látkou číslice 15.
12. Zápalné kovové soli organických sloučenin:
b) 3181 soli kovové, organických sloučenin, zápalné, j.n.;
c) 1313 abietát (resinát) vápenatý, 1314 abietát (resinát) vápenatý, roztavený a ztuhlý, 1318 abietát (resinát) kobaltnatý, sražený, 1330 abietát (resinát) manganatý, 2001 naftenáty kobaltnaté, prášek, 2714 abietát (resinát) zinečnatý, 2715 abietát (resinát) hlinitý, 3181 soli kovové, organických sloučenin, zápalné, j.n.
13. Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné zápalné formě:
Pozn. 1.
Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné zápalné formě, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).
2. Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné zápalné formě, které vyvíjejí ve styku s vodou zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 11 až 15).
b) 1309 prášek hliníkový, potažený, 1323 ferrocer (Auerův kov), 1326 prášek hafniový, navlhčený s nejméně 25 % vody, 1333 cer, desky, ingoty, tyče, 1352 prášek titanový, navlhčený s nejméně 25 % vody, 1358 prášek zirkoniový, navlhčený s nejméně 25 % vody, 3089 prášek kovový, zápalný, j.n.;
Pozn.
1. Ferrocer stabilizovaný proti korozi (kamínky do zapalovačů) s obsahem železa minimálně 10 % nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
2. Hafniový, titanový a zirkoniový prášek musí obsahovat viditelný přebytek vody.
3. Hafniový, titanový a zirkoniový prášek, navlhčený, vyrobený mechanicky s velikostí částic 53 mikrometrů a více, chemický vyrobený s velikostí částic 840 mikrometrů a více, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
c) 1309 prášek hliníkový, potažený, 1346 prášek křemíkový, amorfní, 1869 hořčík nebo 1869 hořčík - slitiny, hrudky, třísky, pásky, 2858 zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy, pásy (tenčí než 254 mikrometrů, ale ne méně než 18 mikrometrů), 2878 titan houba - částice nebo, 2878 titan houba - prášek, 3089 prášek kovový, zápalný, j.n.
Pozn.
1. Slitiny hořčíku s nejvýše 50 % hořčíku nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
2. Křemíkový prášek v jiné formě nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
3. 2009 zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy nebo pásy, tenčí než 18 mikrometrů, je látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 12 c)]. Zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy nebo pásy, o síle nejméně 254 mikrometry, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
14. Zápalné hydridy kovů:
b) 1437 dihydrid zirkonia, 1871 dihydrid titanu, 3182 hydridy kovů, zápalné, j.n.;
c) 3182 hydridy kovů, zápalné, j.n.
Pozn.
1. Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 16).
2. 2870 tetrahydroboritan hlinitý nebo 2870 tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích jsou látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 17 a)].
15. Anorganické zápalné látky v roztaveném stavu:
2448 síra, roztavená
Pozn.
1. 1350 síra (v pevném stavu) je látkou číslice 11 c).
2. Ostatní anorganické zápalné látky v roztaveném stavu není dovoleno přepravovat.
16. Pevné anorganické zápalné látky, jedovaté a směsi pevných anorganických zápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 1868 dekaboran,
3179 látka pevná, zápalná, anorganická, jedovatá, j.n.;
c) 3179 látka pevná, zápalná, anorganická, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
17. Pevné anorganické zápalné látky, žíravé a směsi pevných anorganických zápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3180 látka pevná, zápalná, anorganická, žíravá, j.n.;
c) 3180 látka pevná, zápalná, anorganická, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
C.
Výbušné látky v nevýbušném stavu
Pozn.
1. Jiné výbušné látky v nevýbušném stavu, než které jsou uvedeny v číslicích 21 až 25, není dovoleno jako látky třídy 4.1 přepravovat.
2. Nitroglycerin, směs, znecitlivěná, pevná s více jak 2 hm. - %, ale nejvýše 10 hm. - % nitroglycerinu a pentaerythritoltetranitrát (PETN), směs, znecitlivěná, pevná s více jak 10 hm. - %, ale nejvýše 20 hm. - % PETN, které jsou přiřazeny číslu k označení látky 3319, příp. 3344 z Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží je povoleno přepravovat jako látky třídy 4.1 pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky příslušného úřadu. Příslušný úřad musí na základě skutečného stupně nebezpečnosti a použitého typu obalu pro zkoušku série 6, typ c) stanovit číslici a skupinu (viz také bod 101, číslice 4, čísla k označení látky 0143 a 0150).
3. Pro látky číslic 21 - 25 platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 404).
21.a)
1. Tyto vodou navlhčené výbušné látky:
1310 pikran (pikrát) amonný, navlhčený s nejméně 10 hm. - % vody, 1322 dinitroresorcinol, navlhčený s nejméně 15 hm. - % vody, 1336 nitroguanidin (pikrit), navlhčený s nejméně 20 hm. - % vody, 1337 nitroškrob, navlhčený s nejméně 20 hm. - % vody, 1344 trinitrofenol, navlhčený s nejméně 30 hm. - % vody, 1347 pikran (pikrát) stříbrný, navlhčený s nejméně 30 hm. - % 1349 pikraman sodný (2-amino-4,6-dinitrofenolát sodný), navlhčený s nejméně 20 hm. - % vody, 1354 trinitrobenzen, navlhčený s nejméně 30 hm. - % vody, 1355 kyselina trinitrobenzoová, navlhčená s nejméně 30 hm. - % vody, 1356 trinitrotoluen, navlhčený s nejméně 30 hm. - % vody, 1357 dusičnan močoviny, navlhčený s nejméně 20 hm. - % vody, 1517 pikraman zirkonia, navlhčený s nejméně 20 hm. - % vody, 3317 2-amino-4,6-dinitrofenol, navlhčený s nejméně 20 hm. - % vody.
2. Tyto vodou navlhčené výbušné látky, za předpokladu, že jsou přepravovány v množstvích nejvýše 500 g na kus:
0154 trinitrofenol (kyselina pikrová), navlhčený nejméně 10 hm. - % vody,
Pozn. Trinitrofenol navlhčený s nejméně 30 hm. - % vody, viz pod 1.
0155 pikrylchlorid (trinitrochlorbenzen), navlhčený nejméně 10 hm. - % vody,
0209 trinitrotoluen (TNT), navlhčený nejméně 10 hm. - % vody,
Pozn. Trinitrotoluen navlhčený s nejméně 30 hm. - % vody, viz pod 1.
0214 trinitrobenzen, navlhčený nejméně 10 hm. - % vody,
Pozn. Trinitrobenzen navlhčený s nejméně 30 hm. - % vody, viz pod 1.
0215 kyselina trinitrobenzoová, navlhčená nejméně 10 hm. - % vody,
Pozn. Kyselina trinitrobenzoová, navlhčená s nejméně 30 hm. - % vody, viz pod 1.
2852 dipikrylsulfid, navlhčený nejméně 10 hm. - % vody,
3. Tato vodou navlhčená výbušná látka, za předpokladu, že je přepravována v množstvích nejvýše 11,5 kg na kus:
0220 dusičnan močoviny, navlhčený nejméně 10 hm. - % vody,
Pozn. Dusičnan močoviny, navlhčený s nejméně 20 hm. - % vody, viz pod 1.
1. Výbušné látky, které jsou uvedeny pod a) 1., jejichž obsah vody je však nižší než jsou uvedené mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4); některé z těchto látek však přesto mohou být přepravovány podle podmínek třídy 4.1 a to pokud splňují podmínky uvedené v a) 2. nebo a) 3.
2. Dipikrylsulfid navlhčený méně než 10 hm. - % vody je látkou třídy 1, číslo k označení látky 0401 (viz bod 101, číslice 4).
3. Výbušné látky čísel k označení 0154, 0155, 0209, 0214 a 0215 v množstvích větších než 500 g na kus, jakož i čísla k označení 0220 v množstvích větších než 11,5 kg na kus, smí být přepravovány pouze podle podmínek třídy 1.
4. Voda musí být ve výbušné látce rozdělena homogenně. Během přepravy nesmí nastat vysrážení, které snižuje inertizační účinek.
5. Vodou navlhčené výbušné látky se nesmí přivést standardní rozbuškou3) k detonaci a nesmí se přivést k hromadné explozi účinkem silné zážehové slože (na bázi černého prachu).
22. Jedovaté vodou navlhčené výbušné látky:
a)
1. Následující jedovaté vodou navlhčené výbušné látky:
1320 dinitrofenol, navlhčený s nejméně 15 hm. - % vody,
1321 dinitrofenoláty, navlhčené s nejméně 15 hm. - % vody,
1348 dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený 15 hm. - % vody;
2. Následující vodou navlhčená výbušná látka, za předpokladu, že je přepravována v množstvích nejvýše 500 g na kus: 0234 dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený nejméně 10 hm. - % vody.
Pozn.
1. Výbušné látky, které jsou uvedeny pod a) 1., jejichž obsah vody je však nižší než jsou uvedené mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4 a 26); dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený, viz však poznámka 2.
2.
i) dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený s nejméně 15 hm. - % vody (číslo k označení 1348), viz pod 1.
ii) dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený s méně než 15 hm. - % vody (číslo k označení 0234) smí být přepravován podle podmínek třídy 4.1, pokud jsou splněny podmínky pod a) 2.
iii) dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený s méně než 15 hm. - % vody (číslo k označení 0234), v množstvích větších jak 500 g na kus, smí být přepravován pouze podle podmínek třídy 1.
3. Voda musí být ve výbušné látce rozdělena homogenně. Během přepravy nesmí nastat vysrážení, které snižuje inertizační účinek.
4. Vodou navlhčené výbušné látky se nesmí přivést standardní rozbuškou3) k detonaci a nesmí se přivést k hromadné explozi účinkem silné zážehové slože (na bázi černého prachu).
23. Tato flegmatizovaná výbušná látka:
b) 2907 dinitrát isosorbitolu, směs s nejméně 60 % laktózy, mannosy, škrobu nebo hydrogenfosforečnanu vápenatého nebo s jinými flegmatizačními prostředky, které mají minimálně stejný inertizační účinek.
24. Tyto směsi nitrované celulózy:
b) 2555 nitrocelulóza s vodou - nejméně 25 hm. - %, 2556 nitrocelulóza s alkoholem - nejméně 25 hm. - % a nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, 2557 nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu.
Pozn.
1. 2555 nitrocelulóza s nejméně 25 hm. - % vody, 2556 nitrocelulóza s nejméně 25 hm. - % alkoholu nebo 2557 nitrocelulóza, směs s nejvýše 12,6 % dusíku (suché hmotnosti), s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu musí být zabaleny do nádob, zkonstruovaných tak, aby se vyloučila exploze v důsledku zvýšení vnitřního tlaku.
2. U 2557 nitrocelulóza, směs s nejvýše 12,6 % dusíku (suché hmotnosti), s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu, musí být přípravek vyroben tak, aby zůstal homogenní a během přepravy nedošlo k oddělení fází. Podmínkám RID (PNZ) nepodléhají přípravky, které nevykazují nebezpečné vlastnosti, když jsou podrobeny zkouškám na potvrzení jejich detonačních, deflagračních a výbušných vlastností při zahřátí pod určitou teplotu podle zkoušek řady 1 a), 2 b) a 2 c) dílu I Příručky zkoušky a kritéria a tyto se nechovají jako zápalné látky, jestliže jsou podrobeny zkoušce N. 1 Příručky zkoušky a kritéria díl III, odstavec 33.2.1.4 (pro tyto zkoušky musí být látka ve formě destiček - pokud je to žádoucí - umleta a proseta, aby došlo k redukci velikosti zrn do maximální velikosti 1,25 mm).
3. Směsi nitrocelulózy s menším obsahem vody, alkoholu nebo plastifikačních prostředků než udané mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4 a 26).
25. Tento jedovatý azid:
a) 1571 azid barnatý, navlhčený s nejméně 50 hm. - % vody
Pozn. Azid barnatý s menším obsahem vody než udaná mezní hodnota není dovoleno přepravovat.
D.
Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám
26. Následující látky příbuzné látkám samovolně se rozkládajícím:
b) 3242 azoformamid (1,1-azobisformamid);
c) 2956 5-terc.butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (xylenové pižmo), 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 3251 isosorbid-5-mononitrát.
Pozn.
1. Pro látky číslice 26 platí zvláštní podmínky pro balení [viz bod 404 (3)].
2. Přípravky z isosorbid-5-mononitrátu, které obsahují nejméně 30 % netěkavých, nezápalných znecitlivujících prostředků, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
E.
Látky samovolně se rozkládající, které nevyžadují kontrolu teploty
Pozn. Látky samovolně se rozkládající, které vyžadují kontrolu teploty, není dovoleno přepravovat [viz bod 400 (14)]. Tyto látky však lze přepravovat silniční dopravou a proto jsou uvedeny v následujících číslicích bodu 2401 ADR pod následujícími pojmenováními:
41 b) 3231 látka samovolně se rozkládající, typ B, kapalná, s kontrolou teploty;
42 b) 3232 látka samovolně se rozkládající, typ B, pevná, s kontrolou teploty;
43 b) 3233 látka samovolně se rozkládající, typ C, kapalná, s kontrolou teploty;
44 b) 3234 látka samovolně se rozkládající, typ C, pevná, s kontrolou teploty;
45 b) 3235 látka samovolně se rozkládající, typ D, kapalná, s kontrolou teploty;
46 b) 3236 látka samovolně se rozkládající, typ D, pevná, s kontrolou teploty;
47 b) 3237 látka samovolně se rozkládající, typ E, kapalná, s kontrolou teploty;
48 b) 3238 látka samovolně se rozkládající, typ E, pevná, s kontrolou teploty;
49 b) 3239 látka samovolně se rozkládající, typ F, kapalná, s kontrolou teploty;
50 b) 3240 látka samovolně se rozkládající, typ F, pevná, s kontrolou teploty.
31. b) 3221 látka samovolně se rozkládající, typ B, kapalná4)
32. b) 3222 látka samovolně se rozkládající, typ B, pevná, jako:
--------------------------------------------------------------------------
látka                  koncentrace (%)  metoda balení
                              (viz bod 405)
--------------------------------------------------------------------------
2-diazo-1-naftol-4-sulfonylchlorid
(2-diazo-1-naftol-4-sulfochlorid)    100        OP5
2-diazo-1-naftol-5-sulfonylchlorid
(2-diazo-1-naftol-5-sulfochlorid)    100        OP5
--------------------------------------------------------------------------
33. b) 3223 látka samovolně se rozkládající, typ C, kapalná, jako:
-----------------------------------------------------------------
látka               metoda balení (viz bod 405)
-----------------------------------------------------------------
samovolně se rozkládající látka,
kapalná, vzorek5)               OP2
-----------------------------------------------------------------
34. b) 3224 látka samovolně se rozkládající, typ C, pevná, jako:
--------------------------------------------------------------------------
látka                  koncentrace (%)  metoda balení
                              (viz bod 405)
--------------------------------------------------------------------------
azoformamid, přípravek, typ C6)     menší než 100   OP6
N,N'-dinitroso-N,N'-dimethyltereftalamid,
jako pasta                72        OP6
N,N'-dinitrosopentamethylentetramin7)  82        OP6
samovolně se rozkládající látka,
pevná, vzorek5)                      OP2
--------------------------------------------------------------------------
35. b) 3225 látka samovolně se rozkládající, typ D, kapalná4)
36. b) 3226 látka samovolně se rozkládající, typ D, pevná, jako:
--------------------------------------------------------------------------
látka                  koncentrace (%)  metoda balení
                              (viz bod 405)
--------------------------------------------------------------------------
1,1'-azo-di-(hexahydrobenzonitril)    100        OP7
benzen-1,3-disulfonohydrazid,
(benzen-1,3-disulfohydrazid),
jako pasta                52        OP7
benzensulfonohydrazid
(benzensulfohydrazid)          100        OP7
4-(benzyl(ethyl)amino)-3-ethoxybenzen-
diazonium-zinkchlorid
[4-(benzyl)ethyl)amino)-3-ethoxy-
benzendiazonium tetrachlorzinečnatan]  100        OP7
3-chlor-4-(diethylamino)
benzendiazonium-zinkchlorid
[3-(chlor-4-(diethylamino)
benzendiazonium tetrachlorzinečnatan]  100        OP7
difenyloxid-4,4-disulfonohydrazid
[p,p'-oxybis (benzensulfohydrazidy)]   100        OP7
4-(dipropylamino)benzendiazonium-
zinkchlorid
[4-(dipropylamino)benzendiazonium
tetrachlorzinečnatan]          100        OP7
4-methylbenzensulfonohydrazid
(4-methylbenzensulfohydrazid)      100        OP7
2-diazo-1-naftol-4-sulfonát sodný    100        OP7
2-diazo-1-naftol-5-sulfonát sodný    100        OP7
azoformamid, přípravek, typ D8)     menší než 100   OP7
--------------------------------------------------------------------------
37. b) 3227 látka samovolně se rozkládající, typ E, kapalná9)
38. b) 3228 látka samovolně se rozkládající, typ E, pevná9)
39. b) 3229 látka samovolně se rozkládající, typ F, kapalná9)
40. b) 3230 látka samovolně se rozkládající, typ F, pevná9)
F.
Prázdné obaly
51. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 4.1.
Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže byla přijata náležitá opatření k vyloučení možných nebezpečí. Za vyloučení nebezpečí se považují taková opatření, která vyloučí nebezpečí tříd 1 až 9.
401a
S výjimkou podmínek uvedených v odstavci (3), nepodléhají ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":
(1) Látky číslic 1 až 4, 6 a 11 až 14, které jsou přepravovány za následujících podmínek:
a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic, až do 3 kg v jednom vnitřním obalu a 12 kg v jednom kusu.
b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic, až do 6 kg v jednom vnitřním obalu a 24 kg v jednom kusu.
Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat alespoň podmínky bodu 1538.
Je třeba mít na zřeteli "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).
(2) Látky číslic 1 až 4, 6 a 11 až 14, které jsou obsaženy ve vnitřních obalech z kovu nebo plastu, které nejsou náchylné proti lomu nebo, které nelze snadno prorazit a přepravované ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") jako vnějších obalech, se přepravují za následujících podmínek:
a) látky spadající pod b) jednotlivých číslic až do 500 g v jednom vnitřním obalu a až do 12 kg v jednom kuse;
b) látky spadající pod c) jednotlivých číslic až do 3 kg v jednom vnitřním obalu.
Celková hmotnost kusu nesmí v žádném případě překročit 20 kg.
Je třeba dbát na "Všeobecná ustanovení o balení", bod 1500 (1), (2) a (5) až (7).
(3) Při přepravě podle odstavců (1) a (2) musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen:
a) číslem k označení látky, kterou je naplněn, před něž se doplní písmena "UN",
b) u různých druhů zboží s různými čísly k označení látky v jednom a tom samém kusu:
- čísly k označení látky toho zboží, kterými je kus naplněn, před něž se doplní písmena "UN", nebo
- písmeny "LQ"10).
Toto označení musí být uvedeno v kosočtverci (čtverec postavený na vrcholu), jehož délka strany musí být nejméně 100 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, může mít toto označení, pokud je zřetelně vidět, i menší rozměry.
2. Přepravní podmínky
(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)
A. Kusy
1. Všeobecná ustanovení o balení
402
(1) Obaly musí splňovat podmínky přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 stanoveny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.
(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí splňovat podmínky přípojku VI.
(3)
Podle podmínek bodu 400 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) je třeba se řídit u:
- obalů obalové skupiny I, označených písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),
- obalů obalové skupiny II nebo I, označených písmeny "Y" nebo "X" nebo velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označených písmenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b),
- obalů obalové skupiny III, II nebo I označených písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označených písmeny "Z" nebo "Y" pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c).
Pozn. O přepravě látek třídy 4.1 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě látek ve volně loženém stavu, viz bod 416.
2. Zvláštní podmínky o balení
403
Látky číslice 5 a síra, roztavená číslice 15 se smějí přepravovat jen v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).
404
(1) Látky číslic 21, 22, 23 a 25 musí být baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523, z lepenky podle bodu 1525 nebo z plastu podle bodu 1526, vždy s jedním nebo více vnitřními pytli, nepropouštějícími vlhkost, nebo
b) do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřními obaly nepropouštějícími vlhkost. Vnitřní a vnější obaly z kovu však nejsou dovoleny.
Obaly musí být uzpůsobeny tak, aby během přepravy nemohl poklesnout obsah vody nebo obsah flegmatizačního prostředku, přidaného látce k inertizaci.
(2) Látky číslice 24 musí být baleny:
a) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo
d) do sudů z překližky podle bodu 1523, nebo
e) do sudů z lepenky podle bodu 1525, nebo
f) do beden z lepenky podle bodu 1530, nebo
g) do beden z oceli nebo hliníku podle bodu 1532, nebo
h) do skupinových obalů podle bodu 1538; nejsou však přípustné žádné vnitřní ani vnější obaly z kovu.
Kovové nádoby musí být zkonstruovány a uzavřeny tak, aby povolily vnitřnímu tlaku nejvýše 300 kPa (3 bar).
2555 nitrocelulóza, s vodou - nejméně 25 hm. - %, smí být kromě toho balena do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526.
2557 nitrocelulóza, směs s nejvýše 12,6 % dusíku (suché hmotnosti), s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu může také být balena do pytlů z papíru podle bodu 1536, za předpokladu, že tyto pytle budou přepravovány jako vozová zásilka nebo budou stohovány na paletách.
Pokud je 2557 nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % dusíku (suché hmotnosti), s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu, balena do nádob z kovu, musí být použit vnitřní pytel z vícevrstvého papíru.
Pokud je 2555 nitrocelulóza, s vodou - nejméně 25 hm. - % nebo 2556 nitrocelulóza, s alkoholem - nejméně 25 hm. - % balena do sudů z překližky, sudů z lepenky nebo beden z lepenky, musí být použit vnitřní pytel nepropouštějící vlhkost, vnitřní vyložení z plastické fólie nebo vrstva z plastu.
Všechny obaly musí být uzpůsobeny tak, aby během přepravy nemohl poklesnout obsah vody, alkoholu nebo obsah flegmatizačního prostředku.
(3)
a) Látky číslice 26, vyjma 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol musí být baleny do sudů z lepenky podle bodu 1525, které jsou opatřeny vyložením z plastu nebo stejně účinnou vnitřní vrstvou. Hmotnost jednoho kusu nesmí být větší než 50 kg.
b) 3242 azoformamid (1,1'-azobidformamid) číslice 26 b) může být také balen:
- do pytle z plastu, který je jednotlivě zabalen v bedně z lepenky s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 50 kg, nebo
- do láhví, nádob, pytlů a beden z plastu s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 5 kg a do bedny z lepenky nebo sudu z lepenky s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 25 kg ve vnějším obalu.
c) 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol musí být zabalen podle metody balení OP6, jak je uvedeno v bodě 405 (1) a v následující tabulce.
405
(1)
Látky číslic 31 až 40 musí, jak je uvedeno v bodě 401, být baleny podle metod balení OP1 až OP8 následující tabulky. Metoda balení pro menší kus, t.j. s nižším OP číslem, může být použita, ne však metoda balení pro větší kus, t.j. s vyšším OP číslem. Kovové obaly, které splňují zkušební kritéria obalové skupiny I, se nesmějí použít. U skupinových obalů nesmí být vycpávková látka lehce hořlavá a nesmí při úniku způsobit rozklad samovolně se rozkládající látky. Udaná množství pro každou metodu balení představují nejvyšší hodnoty, které jsou toho času považovány za přiměřené. Smí být použity následující metody balení:
- sudy podle bodů 1520, 1521, 1523, 1525 nebo 1526; nebo
- kanystry podle bodů 1522 nebo 1526; nebo
- bedny podle bodů 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 nebo 1532; nebo
- kombinované obaly s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1537,
za předpokladu, že
a) obaly odpovídají podmínkám přípojku V;
b) obaly z kovu (včetně vnitřních obalů u skupinových obalů a vnějších obalů u skupinových obalů nebo kombinovaných obalů) budou použity pouze pro metodu balení OP7 a OP8; a
c) pro skupinové obaly budou použity nádoby ze skla pouze pro vnitřní obaly s obsahem nejvýše 0,5 litru nebo 0,5 kg.
Tabulka: Nejvýše přípustná množství pro obal/kus11) pro metody
     balení OP1 až OP8

-----------------------------------------------------------------
Nejvýše přípustné            Metoda balení
množství      OP1 OP2 11) OP3 OP4 11) OP5 OP6 OP7 OP8
-----------------------------------------------------------------
Nejvýše přípustná  0,5 0,5/10 5   5/25 25  50 50 200 12)
hmotnost (kg) pro
pevné látky a pro
skupinové obaly
(kapalné a pevné
látky)
-----------------------------------------------------------------
Nejvýše přípustný  0,5   -  5  -   30  60  60 225 14)
obsah v litrech
pro kapalné látky13)
-----------------------------------------------------------------
(2) Kusy, které dle bodu 412 (4) jsou opatřeny nálepkou dle vzoru 01, musí odpovídat ustanovením bodu 102 (8) a (9).
(3) Pro samovolně se rozkládající látky nebo přípravky látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 401 nejsou uvedeny, je třeba zvolit vhodnou metodu balení podle následujících metod:
a) Samovolně se rozkládající látka typ B: Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP5, jestliže splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 b) v jednom z uvedených typů obalů nebo materiálů. Splňuje-li samovolně se rozkládající látka tato kritéria jen v menším balení než je pro metodu balení OP5 stanoveno, t.j. v jedné z metod OP1 až OP4 stanoveného balení, je třeba použít odpovídající metodu balení nižšího OP čísla.
b) Samovolně se rozkládající látka typ C: Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP6, jestliže splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 c) v jednom z uvedených typů obalů nebo materiálů. Splňuje-li samovolně se rozkládající látka tato kritéria jen v menším balení než je pro metodu balení OP6 stanoveno, je třeba použít odpovídající metodu balení nižšího OP čísla.
c) Samovolně se rozkládající látka typ D: Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP7.
d) Samovolně se rozkládající látka typ E: Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP8.
e) Samovolně se rozkládající látka typ F: Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP8.
(4)
Látky číslic 39 b) a 40 b) se smí přepravovat ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) za podmínek stanovených příslušným úřadem země původu, pokud příslušný úřad na základě zkoušek potvrdí, že takováto přeprava může být bezpečně provedena. Zkoušky musí zahrnovat následující:
- důkaz, že samovolně se rozkládající látka odpovídá zásadám pro zařazení podle Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 f);
- důkaz o snášenlivosti se všemi materiály, s kterými přijde látka během přepravy normálním způsobem do styku;
- pokud je to potřebné, stanovení vlastností zařízení ke snížení tlaku a
- stanovení případně potřebných zvláštních podmínek.
Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.
(5) Aby se zabránilo roztržení výbuchem u kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) nebo kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s plnostěnným kovovým pouzdrem, musí být zařízení pro snížení tlaku uzpůsobena tak, že se odvedou všechny rozkladné produkty a páry, které se uvolní samourychlujícím rozkladem nebo při plném působení ohně v průběhu časového období, které činí nejméně 1 hodinu. Výpočet se provede na základě metod uvedených v odstavci 5.3.6.3 přípojků X a XI.
Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), které byly vyrobeny podle podmínek tohoto odstavce před 1. lednem 1999, které však neodpovídají podmínkám tohoto odstavce platným od 1. ledna 1999, smí být používány dále.
(6) Nádoby nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s látkami číslic 31 b), 33 b), 35 b), 37 b) nebo 39 b), z kterých uniká nepatrné množství plynů, je třeba opatřit větracím zařízením podle bodu 1500 (8) nebo bodu 1601 (6).
406
(1) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod b), musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo
h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622.
(2) Látky mající bod tání nad 45 stupňů C, které spadají v číslicích 1 až 17 pod b), smí být kromě toho baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v případě potřeby s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do beden z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532, z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529, z lepenky podle bodu 1530 nebo z plastu podle bodu 1531, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
c) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo z papíru podle bodu 1536 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.
(3) Látky, spadající v číslicích 1, 6, 7, 8, 12, 13, 16 a 17 pod b) smějí být také baleny:
a) do pevných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z plastu podle bodu 1624, nebo
b) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
(4) Látky mající bod tání nad 45 stupňů C a spadající v číslicích 1, 6, 12 a 13 pod b), smí být také baleny:
a) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 1626, nebo
b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 1627.
(5) Látky, spadající v číslicích 1, 6 a 12 pod b), mající bod tání nad 45 stupňů C, smí být také baleny do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.
407
(1) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod c), mimo 1331 zápalky, zápalné kdekoliv číslice 2 c), musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo
h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540, nebo
i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
j) do pevných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z plastu podle bodu 1624, nebo
k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
(2) Látky, které mají bod tání nad 45 stupňů C, které spadají v číslicích 1 až 17 pod c), mimo 1331 zápalky, zápalné kdekoliv, číslice 2 c), smí být také baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do beden z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532, z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529, z lepenky podle bodu 1530 nebo z plastu podle bodu 1531, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
c) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo z papíru podle bodu 1536.
(3) Látky, které mají bod tání nad 45 stupňů C, které spadají v číslicích 6, 11 až 14, 16 a 17 pod c), smí být také baleny:
a) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1, nebo
b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 1626, nebo
c) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 1627, nebo
d) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu typu 11HZ2 podle bodu 1625.
(4) 1331 zápalky, zápalné kdekoliv číslice 2 c) je třeba těsně zabalit v náležitých malých množstvích do vnitřních obalů z lepenky, z přírodního dřeva, z překližky, z dřevovláknitých materiálů nebo z kovu, aby za normálních přepravních podmínek bylo zabráněno náhodnému zapálení. Jeden vnitřní obal nesmí obsahovat více jak 700 zápalek. Vnitřní obaly je třeba zabalit do následujících vnějších obalů: sudy z oceli podle bodu 1520, sudy z hliníku podle bodu 1521, kanystry z oceli podle bodu 1522, sudy z překližky podle bodu 1523, bedny z přírodního dřeva podle bodu 1527, bedny z překližky podle bodu 1528, bedny z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529, bedny z lepenky podle bodu 1530, bedny z plastů podle bodu 1531 nebo bedny z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532. Kus nesmí být těžší jak 45 kg, kromě bedny z lepenky, která nesmí být těžší než 27 kg.
408
Celuloid v deskách číslice 3 c) smí být kromě toho ložen jako vozová zásilka do krytých vozů nebalený, na paletách ovinutých fólií z plastu a zajištěn vhodnými prostředky, např. ocelovými páskami. Hmotnost jedné palety nesmí být větší než 1000 kg.
409 - 410
3. Společné balení
411
(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.
(2) Látky číslic 21 až 26 a 31 až 40 nesmějí být spojeny do jednoho kusu s ostatním zbožím.
(3) S výjimkou látek jmenovaných v odstavci (2) a pokud nejsou v odstavci (7) předvídány zvláštní podmínky, smějí být látky různých číslic třídy 4.1 až do množství nejvíce 5 kg na vnitřní obal, vzájemně spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ), do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(4) Nebezpečné reakce jsou:
a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;
b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;
c) tvoření žíravých kapalných látek;
d) tvoření nestabilních látek.
(5) Podmínky bodů 8 a 402 musí být dodrženy.
(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg [viz však bod 407 (4)].
(7) Látky spadající pod b) nebo c) číslic 1 až 5 a 11 až 14 nesmí být společně baleny s látkami třídy 5.1 spadajícími pod a) nebo b) jednotlivých číslic bodu 501.
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
Nápisy
412
(1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".
Nálepky k označení nebezpečí
(2) Kusy obsahující látky třídy 4.1 musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 4.1.
(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 7, 16, 22 a 25 opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1, látky číslic 8 a 17 opatřeny nálepkou podle vzoru 8.
(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 31 a 32 opatřeny nálepkou podle vzoru 01, ledaže by příslušný úřad odsouhlasil, že této nálepky pro odzkoušený typ obalu není třeba, protože výsledky zkoušek prokázaly, že látka samovolně se rozkládající nepředstavuje v tomto obalu žádné nebezpečí výbuchu [viz bod 414 (4)].
(5) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou zevnějšku viditelné, jakož i kusy se zařízeními pro větrání nebo nádoby se zařízeními pro větrání bez vnějšího obalu, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkami podle vzoru 11.
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
413
(1) Látky číslic 5 a 15 smí být přepravovány pouze v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).
(2)
S výjimkou látek dle odstavce (1), látek číslic 31 a 32, jakož i látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:
- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic až do 4 litrů v jednom kuse u kapalných látek a 12 kg v jednom kuse u pevných látek;
- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic až do 24 kg v jednom kuse.
C. Údaje v nákladním listě
414
(1) Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodě 401. Pokud není látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena k označení j.n. nebo souhrnnému označení, musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování položky j.n. nebo souhrnného označení, následovaného chemickým nebo technickým názvem látky15).
Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)" [např. "4.1, číslice 6 b) RID (PNZ)"].
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad, zemina, obsahuje 1294 toluen, 4.1, číslice 4 c) RID (PNZ)".
Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.
Při přepravě roztoků a směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3)].
Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".
Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.
Pokud jmenovitě uvedená látka podle bodu 400 (9) nepodléhá podmínkám této třídy, může odesílatel v nákladním listu uvést "Není zboží třídy 4.1".
(2) Jestliže je přeprava látek prováděna podle přesně stanovených podmínek příslušným úřadem [viz bod 400 (16) a 405 (4)], je třeba v nákladním listu poznamenat:
"Přeprava dle bodu 414 (2)".
(3) Jestliže je prováděna přeprava vzorků látek samovolně se rozkládajících dle bodu 400 (18), je třeba v nákladním listu poznamenat:
"Přeprava dle bodu 414 (3)".
(4) Není-li na základě souhlasu příslušného úřadu dle bodu 412 (4) potřebná nálepka vzoru 01, je třeba v nákladním listu poznamenat:
"Nálepka k označení nebezpečí vzor 01 není potřeba."
(5) Při přepravě látek samovolně se rozkládajících typ G [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 g)], může být v nákladním listu poznamenáno:
"Nejedná se o látku samovolně se rozkládající třídy 4.1".
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky
1. Předpisy o vozech a o nakládání
a. O kusech
415
(1) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.
(2) Kusy s látkami třídy 4.1, vyjma číslic 31 až 40, se musí nakládat do krytých vozů nebo do otevřených vozů opatřených plachtami. Kusy s látkami číslic 31 až 40 se musí nakládat do krytých vozů s dostatečným větráním.
Před nakládkou musí být vozy důkladně vyčištěny. Pro přepravu kusů, které jsou navíc opatřeny nálepkou podle vzoru 01 [viz bod 412 (4)], smí být použity jen vozy s náležitými jiskrovými plechy i když jsou tyto látky loženy ve velkých kontejnerech. U vozů s hořlavými podlahami nesmí být jiskrové plechy připevněny bezprostředně k podlaze vozu. Kusy musí být uloženy tak, aby neomezená cirkulace vzduchu v ložném prostoru zaručovala stejnoměrnou teplotu nákladu. V případě, že bude v jednom voze naloženo více jak 5000 kg této látky, musí se náklad rozdělit do stohů s ne více jak 5000 kg látky, při čemž musí být dodrženy minimální volné mezery 0,05 m. Kusy musí být chráněny proti poškození jinými kusy.
(3) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
b. Přeprava ve volně loženém stavu
416
(1) Pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady) číslic 6 c), vyjma naftalenu, 11 c), 12 c), 13 c) a 14 c) se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v zakrytých vozech, ve vozech s otevíratelnou střechou nebo v otevřených vozech s plachtami.
Naftalen číslice 6 c) se smí přepravovat ve volně loženém stavu ve vozech s ocelovou skříní s otevíratelnou střechou nebo v otevřených vozech s ocelovou skříní, přikryté nehořlavými plachtami.
(2) Odpady číslice 4 c) se smí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s plachtami a s dostatečným větráním nebo ve vozech s otevíratelnou střechou. Vhodnými opatřeními se zabezpečí, aby nemohlo z obsahu, zejména přítomných kapalných látek, nic unikat navenek.
c. Přeprava v malých kontejnerech
417
(1) S výjimkou kusů, které obsahují látky číslic 31 a 32, mohou být kusy obsahující látky této třídy přepravovány v malých kontejnerech.
(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 420 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.
(3) Pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady) číslic 6 c), vyjma naftalenu, 11 c), 12 c), 13 c) a 14 c) se smějí přepravovat bez vnitřního obalu v plnostěnných, uzavřených malých kontejnerech.
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)
418
(1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky vzoru 4.1.
(2) Mimo to musí být při přepravě látek, které jsou uvedeny v bodu 412 (3) a (4), umístěny na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů nálepky dle bodu 412 (3) a (4).
(3) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 412 (2) až (4).
419
E. Zákazy společného nakládání
420
(1) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.1, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, skupiny snášenlivosti S.
(2) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.1 a 01, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.
421
Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.
F. Prázdné obaly
422
(1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), vyjma těch, které jsou uvedeny v odstavci (2), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 51 musí být uzavřeny a nepropustné tak jako v loženém stavu.
(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) číslice 51, na nichž ulpívají zbytky předchozího obsahu, musí být přepravovány v těsných obalech.
(3) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly vodou navlhčené látky číslice 13 b) nebo látky číslic 21 až 25, je dovoleno přepravovat, jen pokud jsou zbytky látek baleny tak, že obsah vody nebo obsah flegmatizačních prostředků, které byly látkám přidány k inertizaci, nemůže poklesnout. Nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly látky číslic 31 až 40, je dovoleno přepravovat jen pokud byla provedena opatření, která vyloučí nebezpečí samovolného rozkladu.
(4) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 51 a obaly podle odstavce (2) musí být opatřeny stejnými nápisy a nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.
(5) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z pojmenování zvýrazněných v číslici 51 kurzívou, doplněné o "4.1, číslice 51 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 4.1, číslice 51 RID (PNZ)".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jakož i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 44 2304 naftalen, roztavený, číslice 5".
(6) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 51 s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
G. Ostatní podmínky
423
Kvůli oddělení kusů s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
424
Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění.
425 - 429
Třída 4.2 Samozápalné látky
1. Vyjmenování látek
430
(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 4.2, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 430 (2) až 454 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ) ty, které jsou vyjmenovány v bodu 431 nebo spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.
(2)
Pojem třída 4.2 zahrnuje:
- látky, včetně směsí a roztoků (kapalné nebo pevné), které se při styku se vzduchem, již při malých množstvích zapálí do 5 minut. Nazývají se samozápalné (pyroforní) látky;
- látky a předměty, včetně směsí a roztoků, které jsou při styku se vzduchem bez přívodu energie schopné samozahřátí. Tyto látky se mohou zapálit jen ve větších množstvích (více kg) a po delším čase (hodiny nebo dny). Nazývají se látky schopné samoohřevu.
(3) Látky a předměty třídy 4.2 se dělí na:
A. Organické samozápalné látky
B. Anorganické samozápalné látky
C. Samozápalné organokovové sloučeniny
D. Prázdné obaly
Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.2 zařadí v jednotlivých číslicích bodu 431 do jedné z následujících skupin:
a) samozápalné (pyroforní);
b) schopné samoohřevu;
c) méně schopné samoohřevu.
(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů do číslic 3 až 5, 12, 15, 16, 31 a 32 bodu 431, jakož i do skupin v těchto číslicích, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3. Zařazení do číslic 6 až 10, 14, 17 až 21 a 33, jakož i do skupin v těchto číslicích, musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3; přitom se musí přihlédnout také ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.
(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do číslic bodu 431 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3, platí tato kritéria:
a) samozápalné (pyroforní) pevné látky se zařadí do třídy 4.2, jestliže se zapálí při pádu z výšky 1 m nebo do 5 minut, nebo
b) samozápalné (pyroforní) kapalné látky se zařadí do třídy 4.2,
i) jestliže se nanesené na inertní nosný materiál zapálí do 5 minut, nebo
ii) v případě negativního výsledku zkoušky podle i), se po nanesení na suchý filtrační papír (Whatman - filter č. 3), tento do 5 minut zapálí nebo zuhelnatí;
c) látky, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140 stupňů C do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 stupňů C, se zařadí do třídy 4.2. Toto kritérium se zakládá na samozápalné teplotě dřevěného uhlí, která činí pro krychlový vzorek 27 m3 50 stupňů C. Látky s vyšší samozápalnou teplotou než 50 stupňů C pro objem 27 m3 se do třídy 4.2 nezařadí.
Pozn.
1. Látky, které budou přepravovány v obalech o objemu nepřesahujícím 3 m3, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce krychlového vzorku o straně 10 cm při teplotě 120 stupňů C do 24 hodin nedojde k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty na/přes 180 stupňů C.
2. Látky, které budou přepravovány v obalech o objemu nepřesahujícím 450 l, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce krychlového vzorku o straně 10 cm při teplotě 100 stupňů C do 24 hodin nedojde k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty na/přes 160 stupňů C.
(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do skupin číslic bodu 431 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3, platí tato kritéria:
a) samozápalné (pyroforní) látky se zařadí do skupiny a);
b) látky a předměty schopné samoohřevu, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 2,5 cm při zkušební teplotě 140 stupňů C do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 stupňů C, se zařadí do skupiny b); látky s teplotou samozapálení vyšší jak 50 stupňů C o objemu 450 l se do skupiny b) nezařadí;
c) látky méně schopné samoohřevu, u nichž u krychlového vzorku o straně 2,5 cm nedojde za podmínek pod b) ke jmenovaným jevům, ale u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140 stupňů C dojde do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 stupňů C, se zařadí do skupiny c).
(7) Spadají-li látky třídy 4.2 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 431 patří, je třeba tyto směsi zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.
Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).
(8) Pokud jsou látky a předměty vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 431, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3 a kritérií odst. (6).
(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3 a kritérií odst. (5) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 444).
(10) Za látky v pevném stavu se ve smyslu podmínek o obalech bodu 435 (2), 436 (2) a 437 (3) a (4) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 stupňů C.
(11) Látky schopné samoohřevu, oxidující, které jsou přiřazeny číslu k označení látky 3127 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámka 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].
431
A.
Organické samozápalné látky
1. Uhlí, práškovité, zrnité nebo v kusech
b) 1361 uhlí, živočišného nebo rostlinného původu nebo 1361 saze, živočišného nebo rostlinného původu;
c) 1361 uhlí, živočišného nebo rostlinného původu nebo 1361 saze, živočišného nebo rostlinného původu, 1362 uhlí, aktivované.
Pozn.
1. Uhlí aktivované vodní parou a neaktivované saze minerálního původu nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
2. Neaktivované uhlí minerálního původu a uhelný prach, které nejsou ve stavu schopném samoohřevu, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
2. Živočišné nebo rostlinné látky
b) 1374 moučka rybí (odpad rybí), nestabilizovaná;
c) 1363 kopra, 1386 zbytky po lisování olejových semen s více než 1,5 hm. - % oleje a nejvýše 11 hm. - % vlhkosti, 2217 zbytky po lisování olejových semen s nejvýše 1,5 hm. - % oleje a nejvýše 11 hm. - % vlhkosti.
3. Vlákna, tkaniny a podobné výrobky průmyslové výroby
c) 1364 odpady bavlněné obsahující olej, 1365 bavlna, vlhká, 1379 papír zpracovaný nenasycenými oleji, neúplně vysušený (také uhlový papír),
1373 vlákna, živočišného nebo rostlinného nebo syntetického původu, impregnovaná olejem, j.n. nebo
1373 tkaniny, živočišného nebo rostlinného nebo syntetického původu, impregnované olejem, j.n.
4. Látky na bázi slabě nitrované celulózy
c) 2002 celuloid, odpad,
2006 plasty (umělé hmoty) na bázi nitrocelulózy, schopné samoohřevu, j.n.
Pozn. 1353 vlákna a tkaniny impregnované slabě nitrovanou celulózou, neschopné samoohřevu a 2000 celuloid, jsou předměty třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 3 c)].
5. Pevné organické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a směsi pevných organických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 2846 látka pyroforní, organická, pevná, j.n.;
b) 1369 p-nitrosodimethylanilin,
2940 9-fosfabicyklononan (cyklooktadienfosfin), 3341 dioxid thiomočoviny, 3342 xantháty,
3313 pigmenty schopné samoohřevu, organické,
3088 látka schopná samoohřevu organická, pevná, j.n.;
c) 3313 pigmenty schopné samoohřevu, organické, 3088 látka schopná samoohřevu organická, pevná, j.n.
6. Kapalné organické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a roztoky organických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 2845 látka pyroforní, organická, kapalná, j.n.;
Pozn. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).
b) 3183 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, j.n.;
c) 3183 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, j.n.
7. Pevné organické samozápalné látky, jedovaté a směsi pevných organických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3128 látka schopná samoohřevu organická, pevná, jedovatá, j.n.;
c) 3128 látka schopná samoohřevu organická, pevná, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
8. Kapalné organické samozápalné látky, jedovaté a roztoky organických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3184 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, jedovatá, j.n.;
c) 3184 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
9. Pevné organické samozápalné látky, žíravé a směsi pevných organických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3126 látka schopná samoohřevu organická, pevná, žíravá, j.n.;
c) 3126 látka schopná samoohřevu organická, pevná, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
10. Kapalné organické samozápalné látky, žíravé a roztoky organických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3185 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, žíravá, j.n.;
c) 3185 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
B.
Anorganické samozápalné látky
11. Fosfor
a) 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, suchý nebo 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, pod vodou nebo 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, v roztoku.
Pozn. 2447 fosfor, bílý nebo žlutý, roztavený je látkou číslice 22.
12. Kovy a slitiny kovů v práškové, prachové, zrnité nebo v jiné samozápalné formě:
a) 1854 slitiny barya, pyroforní, 1855 vápník, pyroforní nebo 1855 slitiny vápníku, pyroforní, 2008 prášek zirkoniový, suchý, 2545 prášek hafniový, suchý, 2546 prášek titanový, suchý, 2881 katalyzátor kovový, suchý;
1383 kov pyroforní, j.n. nebo 1383 slitina pyroforní, j.n.;
b) 1378 katalyzátor kovový, navlhčený, se zřejmým přebytkem kapaliny, 2008 prášek zirkoniový, suchý, 2545 prášek hafniový, suchý, 2546 prášek titanový, suchý, 2881 katalyzátor kovový, suchý,
3189 prášek kovový, schopný samoohřevu, j.n.;
c) 1932 odpad zirkoniový, 2008 prášek zirkoniový, suchý, 2009 zirkonium, suché, plechy, pásky nebo stočený drát (tenčí než 18 mikrometrů), 2545 prášek hafniový, suchý, 2546 prášek titanový, suchý, 2793 kovy železné jako třísky při vrtání, frézování, soustružení, odpady ve formě schopné samoohřevu, 2881 katalyzátor kovový, suchý,
3189 prášek kovový, schopný samoohřevu, j.n.
Pozn.
1. 2858 výrobky ze zirkonia o tloušťce 18 mikrometrů a více jsou látkami třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 13 c)].
2. 1326 prášek hafniový, 1352 prášek titanový nebo 1358 prášek zirkoniový, navlhčené nejméně 25 % vody, jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 13).
3. Prach a prášek z kovů, nejedovaté, v nesamozápalné formě, které však ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkou třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 13).
13. Sulfidy (sirníky), hydrogensulfidy a dithioničitany v samozápalném stavu:
b) 1382 sulfid draselný, bezvodý nebo 1382 sulfid draselný s méně než 30 % krystalové vody, 1384 dithioničitan sodný, 1385 sulfid sodný, bezvodý nebo 1385 sulfid sodný s méně než 30 % krystalové vody, 1923 dithioničitan vápenatý, 1929 dithioničitan draselný, 2318 hydrogensulfid sodný s méně než 25 % krystalové vody;
Pozn.
1. 1847 sulfid draselný a 1849 sulfid sodný s nejméně 30 % krystalové vody a 2949 hydrogensulfid sodný s nejméně 25 % krystalové vody jsou látkami třídy 8 [viz bod 801, číslice 45b) 1].
2. 1931 dithioničitan zinečnatý je látkou třídy 9 [viz bod 901, číslice 32 c)].
c) 3174 sulfid titaničitý.
14. Kovové soli a alkoholáty, nejedovaté, nežíravé, v samozápalném stavu:
b) 3205 alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.;
c) 3205 alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.
Pozn. Skupina kovů alkalických zemin obsahuje prvky magnesium, vápník, stroncium a baryum.
15. Kovové soli a alkoholáty, žíravé, v samozápalném stavu:
a) 2441 chlorid titanitý, pyroforní nebo 2441 směsi chloridu titanitého, pyroforní;
Pozn. 2869 chlorid titanitý, směs, nesamozápalný je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 11 b) nebo c)].
b) 1431 methylát sodný, 3206 alkoholáty alkalických kovů schopné samoohřevu, žíravé, j.n.;
c) 3206 alkoholáty alkalických kovů schopné samoohřevu, žíravé, j.n.
Pozn. Skupina alkalických kovů obsahuje prvky lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium.
16. Pevné anorganické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a směsi pevných anorganických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 3200 látka pyroforní, anorganická, pevná, j.n.;
b) 2004 amid hořečnatý, 3190 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, j.n.;
c) 1376 oxid železnatý, použitý nebo 1376 oxid železnatý - houba, použitý z čištění koksárenského plynu, 2210 maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát manganatý) nebo 2210 maneb přípravky s nejméně 60 hm. - % manebu, 3190 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, j.n.
Pozn.
1. 2968 maneb nebo 2968 maneb přípravky, které jsou vůči samoohřevu stabilizovány, nemusí být zařazeny do třídy 4.2, jestliže lze za pomoci zkoušek dokázat, že obsah 1 m3 látky se sám nezapálí a že teplota ve středu zkoušeného vzorku nepřekročí 200 stupňů C, když zkoušený vzorek je po dobu 24 hodin zahříván (a temperován) na teplotu nejméně 75 stupňů C plus mínus 2 stupně C.
2. 2968 maneb nebo 2968 maneb přípravky, které jsou vůči samoohřevu stabilizovány a ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 [viz bod 471, číslice 20 c)].
17. Kapalné anorganické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a roztoky anorganických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 2870 tetrahydroboritan hlinitý nebo 2870 tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích, 3194 látka pyroforní, anorganická, kapalná, j.n.;
Pozn.
1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).
2. Ostatní hydridy kovů v zápalné formě jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 14).
3. Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 16).
b) 3186 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, j.n.;
c) 3186 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, j.n.
18. Pevné anorganické samozápalné látky, jedovaté a směsi pevných anorganických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3191 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, jedovatá, j.n.;
c) 3191 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
19. Kapalné anorganické samozápalné látky, jedovaté a roztoky anorganických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 1380 pentaboran;
Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).
b) 3187 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, jedovatá, j.n.;
c) 3187 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
20. Pevné anorganické samozápalné látky, žíravé a směsi pevných anorganických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3192 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, žíravá, j.n.;
c) 3192 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
21. Kapalné anorganické samozápalné látky, žíravé a roztoky anorganických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
b) 3188 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, žíravá, j.n.;
c) 3188 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
22. 2447 fosfor, bílý nebo žlutý, roztavený.
C.
Samozápalné organokovové sloučeniny
Pozn.
1. Organokovové sloučeniny, jakož i jejich roztoky, které nejsou samozápalné, ale ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 3).
2. Zápalné roztoky s organokovovými sloučeninami v koncentracích, které nejsou samozápalné ani nevyvíjejí ve styku s vodou zápalné plyny, jsou látkami třídy 3.
3. Pro látky číslic 31 až 33 platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).
31. Samozápalné alkyly kovů a aryly kovů:
a) 1366 diethylzinek, 1370 dimethylzinek, 2005 difenylmagnesium, 2445 alkyllithium, 3051 alkylaluminium, 3053 alkylmagnesium, 2003 alkyly kovů, reagující s vodou, j.n. nebo 2003 aryly kovů, reagující s vodou, j.n.
32. Ostatní samozápalné organokovové sloučeniny:
a) 3052 alkylaluminium halogenidy, 3076 alkylaluminium hydridy,
3049 alkylhalogenidy kovů, reagující s vodou, j.n. nebo 3049 arylhalogenidy kovů, reagující s vodou, j.n.,
3050 alkylhydridy kovů, reagující s vodou, j.n. nebo 3050 arylhydridy kovů, reagující s vodou, j.n.
33. Samozápalné organokovové sloučeniny:
a) 3203 sloučenina pyroforní, organokovová, reagující s vodou, j.n.
D.
Prázdné obaly
41. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 4.2.
Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery a prázdné malé kontejnery, které obsahovaly látky číslice 4 c) čísla k označení látky 2002, 12 c) čísla k označení látky 1932, 2009 a 2793, jakož i 16 c) čísla k označení látky 1376, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
2. Přepravní podmínky
(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)
A. Kusy 1. Všeobecná ustanovení o balení
432
(1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 uvedeny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.
(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.
(3) S výjimkou obalů uvedených v bodu 436 (2) a), b) a (3), jakož i v bodu 437 (3), a), b), (4) a (5), musí být (vnitřní) obaly vzduchotěsně uzavřeny.
(4) Ustanovení bodu 430 (3) a 1511 (2), jakož i 1611 (2) se použijí pro:
- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", pro samozápalné (pyroforní) látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),
- obaly obalové skupiny II nebo I označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y", pro látky schopné samoohřevu, spadající v jednotlivých číslicích pod b),
- obaly obalové skupiny III, II nebo I označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo "Y" pro látky méně schopné samoohřevu, spadající v jednotlivých číslicích pod c).
Pozn. O přepravě látek třídy 4.2 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě látek ve volně loženém stavu, viz bod 446.
2. Zvláštní podmínky o balení
433
(1) Pyroforní kapalné látky číslic 6 a), 17 a), vyjma tetrahydroboritanu hlinitého v přístrojích, 19 a) a 31 až 33 musí být baleny do vzduchotěsně uzavřených nádob z kovu o objemu nejvýše 450 litrů, na které nesmí obsah škodlivě působit. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a každých 5 let periodicky zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu; při průměrné teplotě kapaliny 50 stupňů C však musí zůstat ještě volný prostor 5 % objemu nádoby. V průběhu přepravy musí být kapalina pokryta inertním plynem s přetlakem nejméně 50 kPa (0,5 bar). Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje:
- údaj o látkách povolených k přepravě1)
- vlastní hmotnost nádoby2), včetně částí vybavení
- zkušební tlak2) (přetlak)
- datum (měsíc, rok) posledně provedené zkoušky
- razítko znalce, který provedl zkoušku
- objem2) nádoby
- nejvyšší dovolená hmotnost plnění2).
(2) Tyto látky smějí být kromě toho baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem ze skla a vnějším obalem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu. Jeden kus může obsahovat jen jeden vnitřní obal. Skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a připuštěnému podle přípojku V pro skupinu obalů I.
(3) Látky číslice 31 a), vyjma 2005 difenylmagnesium a 32 smí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 se vzduchotěsně uzavřenými vnitřními obaly ze skla o objemu nejvýše 1 litr, které je třeba vložit do plechových obalů a zde utěsnit vycpávkovými materiály. Skleněné obaly smí být naplněny nejvýše do 90 % jejich objemu. Jako vnější obal jsou povoleny: sudy s odnímatelným víkem z oceli dle bodu 1520 nebo z hliníku dle bodu 1521, z překližky dle bodu 1523 nebo z lepenky dle bodu 1525, bedny z oceli nebo z hliníku dle bodu 1532, z přírodního dřeva dle bodu 1527, z překližky dle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů dle bodu 1529 nebo z lepenky dle bodu 1530.
Odchylně od bodu 1538 smí být použity jako vnější obal také sudy z přírodního dřeva dle bodu 1524.
Tyto skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu, který je zkoušen a schválen dle přípojku V pro obalovou skupinu I.
Kus nesmí obsahovat více jak 30 litrů látky.
434
Fosfor číslice 22 se smí přepravovat jen v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).
435
(1) Látky spadající pod a) číslic 5, 12, 15 a 16 musí být baleny:
a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo
d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s objemem nejvýše 60 litrů a do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.
(2) Pevné látky ve smyslu bodu 430 (10) smějí být kromě toho baleny do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 1520, z hliníku podle bodu 1521, z plastu podle bodu 1526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522 nebo z plastu podle bodu 1526.
(3) Fosfor, bílý nebo žlutý číslice 11 a) musí být balen:
a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, za předpokladu, že sudy byly podrobeny zkoušce těsnosti dle bodu 1553, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo
d) do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem z kovu.
(4) Tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích číslice 17 a) musí být balen:
a) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo
c) do sudů z plastu s odnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo
d) do beden z oceli nebo hliníku podle bodu 1532.
436
(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539, nebo
h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
i) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo
j) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 430 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 1535 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.
(3) Látky číslice 1 b) mohou být také baleny do pytlů z papíru, vícevrstvého (5M1) a do pytlů z papíru, vícevrstvého, odolného proti vodě (5M2) podle bodu 1536.
(4) Rybí moučka číslice 2b) smí být také balena do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.
(5) 3313 pigmenty schopné samoohřevu číslice 5 b) smí být také baleny:
a) do pytlů z papíru, vícevrstvých, odolných proti vodě (5M2) podle bodu 1536, nebo
b) do pytlů z plastové tkaniny, prachotěsných (5H2) podle bodu 1534, nebo
c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.
Obaly uvedené pod a), b) a c) a velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) pod c) smí být použity pouze jedná-li se o přepravu jako vozová zásilka nebo na paletách.
437
(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo
h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540.
Pozn. Obaly z kovu pro látky číslice 4 musí být zkonstruovány a uzavřeny tak, aby povolily při dosažení vnitřního tlaku nejvýše 300 kPa (3 bar).
(2) S výjimkou látek číslice 4 smějí být látky také baleny:
a) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo
c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
(3) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 430 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do pytlů z textilní tkaniny, prachotěsných (5L2) podle bodu 1533, do pytlů z plastové tkaniny, prachotěsných (5H2) podle bodu 1534, do pytlů z fólie z plastu (5H4) podle bodu 1535 nebo do pytlů z papíru, vícevrstvých, odolných proti vodě (5M2) podle bodu 1536.
(4) S výjimkou látek číslice 4 smějí být látky v pevném stavu ve smyslu bodu 430 (10) také baleny do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.
(5) Látky číslice 1 c) mohou být také baleny do pytlů z papíru, vícevrstvého (5M1) podle bodu 1536. Pro 1362 uhlí, aktivované musí být pytle z papíru, vícevrstvého vloženy do vzduchotěsně uzavřených pytlů z plastu nebo obalů z plastu a naloženy na paletách, přetaženy napínací nebo smršťovací folií.
(6) Látky číslic 2 c) a 3 c) smějí být také baleny v neodzkoušených obalech. Musí být dodržena ustanovení všeobecných podmínkám v bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7). Bavlněné odpady s obsahem oleje méně než 5 hm. - % a bavlna číslice 3 c) se smí přepravovat také v pevně převázaných balících.
438
(1) Otvory nádob určených k přepravě kapalných látek s viskozitou při 23 stupních C menší než 200 mm2/s, vyjma skleněných ampulí a tlakových lahví, musí být těsně uzavřeny dvěma za sebou ležícími zařízeními, z nichž jedno musí být zašroubováno nebo upevněno rovnocenným způsobem.
Pozn. O velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC), ale viz bod 1621 (8).
(2) Sudy z oceli podle bodu 1520, které obsahují katalyzátor kovový, navlhčený číslice 12 b), musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8).
439 - 440
3. Společné balení
441
(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.
(2) Látky spadající pod číslice 6 a), 11, 17 a), 19 a) a 31 až 33 nesmějí být společně baleny s látkami a předměty ostatních číslic třídy 4.2, s látkami a předměty ostatních tříd a se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ).
(3) S výjimkou látek jmenovaných v odstavci 2 smějí být látky třídy 4.2, až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 5 kg pro pevné látky na vnitřní obal, vzájemně spojeny s látkami a předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ), do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují. Netto množství jednoho kusu s látkami této třídy spadajícími pod a) nesmí překročit 3 kg u pevných látek a 3 litry u kapalných látek.
(4) Nebezpečné reakce jsou:
a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;
b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;
c) tvoření žíravých kapalných látek;
d) tvoření nestabilních látek.
(5) Podmínky bodu 8 a 432 musí být dodrženy.
(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
Nápisy
442
(1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".
Nálepky k označení nebezpečí
(2) Kusy obsahující látky této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 4.2.
(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 17 a), maneb nebo maneb přípravky číslice 16 c), jakož i látky číslic 31 až 33, opatřeny nálepkou podle vzoru 4.3.
(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 7, 8, 11, 18 a 19 opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1.
(5) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 9, 10, 15, 20 a 21 opatřeny nálepkou podle vzoru 8.
(6) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s větracími zařízeními nebo nádoby s větracími zařízeními bez vnějšího obalu, jakož i kusy obsahující fosfor číslice 11 a), musí být opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkou podle vzoru 11.
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
443
S výjimkou látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:
- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic až do 6 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 12 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu;
- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic až do 12 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 24 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu.
C. Údaje v nákladním listě
444
Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 431. Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování označení j.n., následovaného chemickým nebo technickým pojmenováním látky3).
Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)" [např. "4.2, číslice 13 b) RID (PNZ)"].
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1381 fosfor, bílý, pod vodou, 4.2, číslice 11 a) RID (PNZ)".
Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.
Při přepravě roztoků nebo směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3) a)].
Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".
Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.
Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 430 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu: "Není zboží třídy 4.2."
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky
1. Předpisy o vozech a o nakládání
a. O kusech
445
(1) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.
(2) Kusy s látkami třídy 4.2 se musí nakládat do krytých vozů nebo do otevřených vozů opatřených plachtami.
(3) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
b. Přeprava ve volně loženém stavu
446
Látky číslic 1 c), 2 c), 3, železné kovy jako třísky při vrtání, frézování, soustružení číslice 12 c), oxid železnatý použitý a oxid železnatý - houba použitý číslice 16 c), jakož i pevné odpady spadající pod c) výše uvedených číslic se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s kovovou skříní s plachtami nebo ve vozech s kovovou skříní s otevíratelnou střechou.
c. Přeprava v malých kontejnerech
447
(1) Kusy obsahující látky této třídy se smějí přepravovat v malých kontejnerech.
(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 450 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.
(3) Látky uvedené v bodu 446 se smějí přepravovat také ve volně loženém stavu v kovových plnostěnných uzavřených malých kontejnerech.
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)
448
(1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky vzoru 4.2.
(2) Kromě toho musí být umístěny na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů při přepravě látek číslice 17 a), maneb nebo maneb přípravky číslice 16 c), látek číslic 31 až 33 nálepky podle vzoru 4.3, látek číslic 7, 8, 11, 18, 19 a 22 nálepky podle vzoru 6.1 a látek číslic 9, 10, 15, 20 a 21 nálepky podle vzoru 8.
(3) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 442 (2) až (5).
449
E. Zákazy společného nakládání
450
Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.2, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.
451
Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.
F. Prázdné obaly
452
(1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být uzavřeny a být těsné tak jako v loženém stavu.
(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být opatřeny stejnými nápisy a nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.
(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 kurzívou doplněné o "4.2, číslice 41 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 4.2, číslice 41 RID (PNZ)".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jako i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 46 1381 fosfor, bílý, suchý, číslice 11 a)".
G. Ostatní podmínky
453
Kvůli oddělení kusů s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
454
Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou podle vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění.
455 - 469
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
1. Vyjmenování látek
470
(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 4.3, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 470 (2) až 494 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ), jsou ty, které jsou vyjmenovány v bodu 471 nebo spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.
Pozn. O množstvích látek a předmětů uvedených v bodu 471, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 471a.
(2) Pojem třída 4.3 zahrnuje látky, jakož i předměty s látkami této třídy, které při reakci s vodou vyvíjejí zápalné plyny, které mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.
(3) Látky a předměty třídy 4.3 se dělí na:
A. Organické látky, organokovové sloučeniny a látky v organických rozpouštědlech, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
B. Anorganické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
C. Předměty s látkami, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
D. Prázdné obaly
Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.3 zařadí v jednotlivých číslicích bodu 471 do jedné z následujících skupin:
a) velmi nebezpečné;
b) nebezpečné;
c) méně nebezpečné.
(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek do číslic 1, 3, 11, 13, 14, 16 a 20 až 25 bodu 471, jakož i do skupin v těchto číslicích, se provede na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4; přitom se musí přihlédnout ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.
(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky zařazují do číslic bodu 471 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4, platí tato kritéria:
Látka se zařadí do třídy 4.3, pokud
a) se během některého stupně pokusu uvolněný plyn sám zapálí, nebo
b) je rychlost uvolňování zápalných plynů větší než 1 l na kg zkoušené látky za hodinu.
(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky zařazují do skupin číslic bodu 471 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4, platí tato kritéria:
a) Látka se zařadí do skupiny a), jestliže při pokojové teplotě prudce reaguje s vodou a uvolněný plyn se sám zapálí nebo, jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou slabě a rychlost uvolňování zápalných plynů je větší nebo rovná 10 l na kg zkoušené látky za 1 minutu.
b) Látka se zařadí do skupiny b), jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou slabě a nejvyšší rychlost uvolňování zápalných plynů je větší nebo rovná 20 l na kg zkoušené látky za 1 hodinu a nesplňuje kritéria skupiny a).
c) Látka se zařadí do skupiny c), jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou pomalu a nejvyšší rychlost uvolňování zápalných plynů je větší nebo rovna 1 l na kg zkoušené látky za 1 hodinu a nesplňuje kritéria skupin a) nebo b).
(7) Pokud látky třídy 4.3 spadají vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 471 patří, je třeba tyto směsi zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě své skutečné nebezpečnosti.
Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).
(8) Pokud jsou látky vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 471, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4 a kritérií odstavce (6).
(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4 a kritérií odstavce (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 484).
(10) Za látky v pevném stavu se ve smyslu podmínek o obalech bodu 474 (2), 475 (3) a 476 (2) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 stupňů C.
(11) Zápalné pevné látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, zařazené číslu k označení látky 3132, látky podporující hoření, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny zařazené číslu k označení látky 3133 a pevné látky schopné samoohřevu, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny zařazené číslu k označení látky 3135 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámka 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].
471
A.
Organické látky, organokovové sloučeniny a látky v organických rozpouštědlech, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
1. Chlorsilany
a) 1183 ethyldichlorsilan, 1242 methyldichlorsilan, 1295 trichlorsilan (siliciumchloroform), 2988 chlorsilany, reagující s vodou, zápalné, žíravé, j.n.
Pozn.
1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (1)].
2. Chlorsilany s bodem vzplanutí pod 23 stupňů C, které ve styku s vodou nevyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 3 [viz bod 301, číslice 21 a)].
3. Chlorsilany s bodem vzplanutí 23 stupňů C a vyšším, které ve styku s vodou nevyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 8 [viz bod 801, číslice 37].
2. Tento komplex fluoridu boritého
a) 2965 bortrifluoriddimethyletherat.
3. Organokovové sloučeniny a jejich roztoky
a) 1928 methylmagnesiumbromid v ethyletheru, 3207 sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, roztok reagující s vodou, zápalný, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n.;
Pozn. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].
b) 3207 sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, roztok reagující s vodou, zápalný, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n.;
c) 3207 sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, roztok reagující s vodou, zápalný, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n.
Pozn.
1. Organokovové sloučeniny a jejich roztoky, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 31 až 33).
2. Zápalné roztoky s organokovovými sloučeninami v koncentracích, které při styku s vodou nevyvíjejí ani nebezpečná množství zápalných plynů, ani nejsou samozápalné, jsou látkami třídy 3.
B.
Anorganické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
Pozn.
1. Skupina alkalických kovů zahrnuje prvky lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium.
2. Skupina kovů alkalických zemin zahrnuje prvky hořčík, vápník, stroncium a baryum.
11. Alkalické kovy, kovy alkalických zemin, jakož i jejich slitiny a sloučeniny kovů
a) 1389 amalgam alkalických kovů, 1391 disperze alkalických kovů nebo 1391 disperze kovů alkalických zemin, 1392 amalgam kovů alkalických zemin, 1407 cesium, 1415 lithium, 1420 slitiny draslíku, kovové, 1422 slitiny draslíku a sodíku, 1423 rubidium, 1428 sodík, 2257 draslík,
1421 slitina alkalických kovů, kapalná, j.n.;
b) 1400 baryum, 1401 vápník,
1393 slitina kovů alkalických zemin, j.n.;
c) 2950 granuláty hořčíku, potažené, částice velikosti nejméně 149 mikrometrů.
Pozn.
1. Kovy alkalických zemin a slitiny kovů alkalických zemin v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).
2. 1869 hořčík nebo 1869 slitiny hořčíku s více než 50 % hořčíku jako hrudky, třísky nebo pásky jsou látkami třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 13 c)]
3. 1418 prášek hořčíku a 1418 prášek slitin hořčíku jsou látkami číslice 14.
4. 3292 baterie sodíkové nebo 3292 články sodíkové jsou předměty číslice 31 b).
12. Slitiny křemíku a silicidy kovů
b) 1405 silicid vápníku, 1417 silicid lithia, 2624 silicid hořčíku, 2830 slitina křemík/železo/lithium (silicid lithium - železo);
c) 1405 silicid vápníku, 2844 slitina křemík/mangan/vápník.
Pozn. O látkách pod c), viz také bod 471a.
13. Ostatní kovy, slitiny kovů a směsi kovů, nejedovaté, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
a) 3208 látka kovová, reagující s vodou, j.n.;
b) 1396 prášek hliníku, nepotažený, 3078 cer, třísky nebo krupice, 3170 produkty vedlejší z výroby hliníku nebo 3170 produkty vedlejší z tavení hliníku,
3208 látka kovová, reagující s vodou, j.n.;
c) 1398 silicid hliníku práškový, nepotažený, 1435 popel zinkový, 3170 produkty vedlejší z výroby hliníku nebo 3170 produkty vedlejší z tavení hliníku,
3208 látka kovová, reagující s vodou, j.n.
Pozn.
1. Prach a prášek kovů v pyroforním stavu jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).
2. Práškový silicid hliníku, potažený, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
3. 1333 cer v deskách, ingotech nebo tyčích je látkou třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 13 b)].
14. Kovy a slitiny kovů v práškové nebo jiné formě, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny a jsou rovněž schopné samoohřevu
a) 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku, 3209 látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.;
b) 1418 prášek hořčíku nebo 1418 prášek slitin hořčíku, 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku, 3209 látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.;
c) 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku, 3209 látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.
Pozn.
1. Kovy a slitiny kovů v pyroforním stavu jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).
2. Kovy a slitiny kovů, které ve styku s vodou nevyvíjejí zápalné plyny, nejsou pyroforní nebo schopné samoohřevu, ale jsou lehce zápalné, jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 13).
15. Kovy a slitiny kovů, jedovaté
b) 1395 slitina prášková křemík/železo/hliník;
c) 1408 ferrosilicium (slitina) s nejméně 30 hm. - %, ale méně než 90 hm. - % křemíku.
Pozn. Ferrosilicium s méně než 30 hm. - % nebo s 90 a více hm. - % křemíku nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
16. Hydridy kovů
a) 1404 hydrid vápenatý, 1410 tetrahydridohlinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid), 1411 tetrahydridohlinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid) v etheru, 1413 tetrahydridoboritan lithný (lithiumborhydrid), 1414 hydrid lithný, 1426 tetrahydridoboritan sodný (natriumborhydrid), 1427 hydrid sodný, 1870 tetrahydridoboritan draselný (kaliumborhydrid), 2010 hydrid hořečnatý, 2463 hydrid hlinitý,
1409 hydridy kovů, reagující s vodou, j.n.;
b) 2805 hydrid lithný, roztavený a ztuhlý, 2835 tetrahydridohlinitan sodný (natriumaluminiumhydrid),
1409 hydridy kovů, reagující s vodou, j.n.
Pozn.
1. 1871 dihydrid titanu a 1437 dihydrid zirkonia jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 14).
2. 2870 tetrahydroboritan hlinitý je látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 17 a)].
17. Karbidy kovů a nitridy kovů
a) 2806 nitrid lithný;
b) 1394 karbid hlinitý, 1402 karbid vápenatý.
18. Fosfidy kovů, jedovaté
a) 1360 fosfid vápenatý, 1397 fosfid hlinitý, 1419 fosfid hořečnato-hlinitý, 1432 fosfid sodný, 1433 fosfidy cínu, 1714 fosfid zinečnatý, 2011 fosfid hořečnatý, 2012 fosfid draselný, 2013 fosfid strontnatý.
Pozn.
1. Sloučeniny fosforu s těžkými kovy, jako železo, měď apod., nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
2. 3048 pesticidy na bázi fosfidu hliníku s přísadami ke zpomalení vývinu zápalných plynů jsou látkami třídy 6.1 [viz bod 601, číslice 43 a)].
19. Amidy kovů a kyanamidy kovů
b) 1390 amidy alkalických kovů;
c) 1403 kyanamid vápenatý s více než 0,1 hm. - % karbidu vápenatého.
Pozn.
1. Kyanamid vápenatý s nejvýše 0,1 hm. - % karbidu vápenatého nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
2. 2004 amid hořečnatý je látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 16 b)].
20. Anorganické látky a směsi (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, pevné, nejedovaté a nežíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení
a) 2813 látka pevná, reagující s vodou, j.n.;
b) 1340 sulfid fosforečný (P2S5) (neobsahující žlutý nebo bílý fosfor), 2813 látka pevná, reagující s vodou, j.n.;
Pozn. Sulfid fosforečný obsahující žlutý nebo bílý fosfor není dovoleno přepravovat.
c) 2968 maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát manganatý) stabilizovaný vůči samoohřevu nebo 2968 maneb, přípravky stabilizované vůči samoohřevu, 2813 látka pevná, reagující s vodou, j.n.
Pozn. 2210 maneb nebo 2210 maneb, přípravky ve formě schopné samoohřevu jsou látkami třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 16 c)], viz však také bod 471a pod b).
21. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, kapalné, nejedovaté a nežíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení
a) 3148 látka kapalná, reagující s vodou, j.n.;
Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].
b) 3148 látka kapalná, reagující s vodou, j.n.;
c) 3148 látka kapalná, reagující s vodou, j.n.
22. Anorganické látky a směsi (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, pevné, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení
a) 3134 látka pevná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;
b) 3134 látka pevná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;
c) 3134 látka pevná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
23. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, kapalné, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení
a) 3130 látka kapalná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;
Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].
b) 3130 látka kapalná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;
c) 3130 látka kapalná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
24. Anorganické látky a směsi (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, pevné, žíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení
a) 3131 látka pevná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;
b) 3131 látka pevná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;
c) 3131 látka pevná, reagující s vodou, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
25. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, kapalné, žíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení
a) 3129 látka kapalná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;
Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].
b) 3129 látka kapalná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;
c) 3129 látka kapalná, reagující s vodou, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).
C.
Předměty s látkami, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
Pozn. Pro tyto předměty platí zvláštní podmínky pro balení [viz bod 473 (5)].
31. b) 3292 baterie sodíkové nebo 3292 články sodíkové.
Pozn.
1. Baterie nebo články nesmí kromě sodíku, síry nebo polysulfidů obsahovat žádné jiné látky RID (PNZ).
2. Baterie nebo články smí být podány k přepravě při teplotě, při které se v nich obsažený elementární sodík může zkapalnit, pouze se souhlasem a za přesně stanovených podmínek příslušného úřadu země původu. Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být souhlas a přepravní podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.
3. Články musí být tvořeny z hermeticky uzavřených kovových pouzder, které nebezpečné látky úplně uzavřou a které jsou vyrobeny a uzavřeny tak, že je za normálních přepravních podmínek znemožněno uvolnění těchto látek.
4. Baterie se musí skládat z článků, které jsou úplně uzavřeny a upevněny v kovovém pouzdře, které je vyrobeno a uzavřeno tak, že je za normálních přepravních podmínek znemožněno uvolnění nebezpečných látek.
D.
Prázdné obaly
41. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 4.3.
471a
(1) Látky spadající pod b) nebo c) jednotlivých číslic, které jsou přepravovány za následujících podmínek, nepodléhají, s výjimkou podmínek uvedených v odstavci (2), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":
a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic:
- kapalné látky až do 500 ml v jednom vnitřním obalu;
- prášek hliníku [číslice 13 b)] až do 1 kg v jednom vnitřním obalu;
- ostatní pevné látky až do 500 g v jednom vnitřním obalu.
b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic:
- kapalné látky až do 1 l v jednom vnitřním obalu;
- pevné látky až do 1 kg v jednom vnitřním obalu.
Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí odpovídat nejméně podmínkám bodu 1538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg.
Tato množství látek, která jsou obsažena ve vnitřních obalech z kovu nebo z plastu, které nejsou náchylné proti lomu nebo, které nelze snadno prorazit, smí být také přepravována ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") jako vnějších obalech, za předpokladu, že celková hmotnost kusu nepřesáhne v žádném případě 20 kg.
Musí být dodrženy "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).
(2) Při přepravě podle odstavce (1) musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen:
a) číslem k označení látky, kterou je naplněn, před něž se doplní písmena "UN",
b) u různých druhů zboží s různými čísly k označení látky v jednom a tom samém kusu:
- čísly k označení látky toho zboží, kterým je kus naplněn, před něž se doplní písmena "UN", nebo
- písmeny "LQ"1).
Toto označení musí být uvedeno v kosočtverci (čtverec postavený na vrcholu), jehož délka strany musí být nejméně 100 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, může mít toto označení, pokud je zřetelně vidět, i menší rozměry.
(3) Baterie číslice 31 b), které jsou součástí vybavení vozidel, nepodléhají oddílu 2 "Přepravní podmínky".
2. Přepravní podmínky
(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)
A. Kusy
1. Všeobecná ustanovení o balení
472
(1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 uvedeny zvláštní podmínky pro balení balení určitých látek.
(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.
(3) Obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) musí být vzduchotěsně uzavřeny tak, aby se zabránilo vnikání vlhkosti dovnitř a aby z obsahu nemohlo nic proniknout navenek. Nesmí mít žádná větrací zařízení podle bodu 1500 (8) nebo bodu 1601 (6).
(4)
Podle podmínek bodu 470 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) se použijí:
- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny I označené písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),
- obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b),
- obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III, II nebo I, označené písmeny "Z", "Y" nebo "X", pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c).
Pozn. O přepravě látek třídy 4.3 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě látek ve volně loženém stavu, viz bod 486.
2. Zvláštní podmínky o balení
473
(1)
a)
Chlorsilany číslice 1 a) musí být baleny do nádob z oceli odolné proti korozi o objemu nejvýše 450 litrů. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a periodicky zkoušeny každých 5 let tlakem nejméně 0,4 MPa (4 bar) (přetlak). Uzavírací zařízení nádob musí být chráněno čepičkou. Nejvyšší dovolená hmotnost plnění na 1 litr objemu smí činit nejvýše 0,93 kg pro ethyldichlorsilan, 0,95 kg pro methyldichlorsilan a 1,14 kg pro trichlorsilan, při plnění podle hmotnosti; pokud se plní podle objemu, smí stupeň plnění činit nejvýše 85 %. Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje:
- chlorsilany třídy 4.3
- pojmenování povoleného(ých) chlorsilanu(ů)
- vlastní hmotnost nádoby2), včetně částí vybavení
- zkušební tlak2) (přetlak)
- datum (měsíc, rok) posledně provedené zkoušky
- razítko znalce, který zkoušku provedl
- objem nádoby2)
- nejvyšší dovolená hmotnost plnění2) pro každou povolenou látku.
b) Chlorsilany číslice 1 a) smí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřními obaly z kovu, plastu nebo skla. Vnitřní obaly se musí vzduchotěsně uzavřít a smí mít objem nejvýše 1 litr. Kus nesmí být těžší jak 30 kg. Tyto skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu, který byl zkoušen a schválen podle přípojku V pro obalovou skupinu I.
(2)
Látky číslic 3 a), 21 a), 23 a) a 25 a) musí být baleny do vzduchotěsně uzavřených nádob z kovu o objemu nejvýše 450 litrů, na které nesmí obsah škodlivě působit. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a každých 5 let periodicky zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu; při průměrné teplotě kapaliny 50 stupňů C však musí zůstat ještě volný prostor nejméně 5 % objemu nádoby. V průběhu přepravy musí být kapalina pokryta inertním plynem s přetlakem nejméně 50 kPa (0,5 bar). Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje:
- vlastní hmotnost nádoby3) včetně částí vybavení
- zkušební tlak3) (přetlak)
- údaj o látkách připuštěných k přepravě4)
- datum (měsíc, rok) posledně provedené zkoušky
- razítko znalce, který provedl zkoušku
- objem3) nádoby
- nejvyšší dovolená hmotnost plnění3).
(3) Látky podle odstavce (2) smějí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem ze skla a vnějším obalem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu. Jeden kus může obsahovat jen jeden vnitřní obal. Skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro obalovou skupinu I.
(4) Látky podle odstavce (2) smějí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 se vzduchotěsně uzavřenými vnitřními nádobami ze skla o objemu nejvýše 1 litr, které musí být jednotlivě za pomoci vycpávkového materiálu upevněny v plechových nádobách. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu. Jako vnější obaly jsou schváleny: sudy z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, jakož i bedny z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529 nebo z oceli nebo hliníku podle bodu 1532. Tyto skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro obalovou skupinu I. Kus nesmí obsahovat více jak 30 litrů.
(5)
a) Články číslice 31 b) musí být vloženy ve vhodných vnějších obalech s dostatečným množstvím vycpávkového materiálu tak, aby se zabránilo vzájemnému kontaktu článků a kontaktu článků s vnitřní plochou vnějšího obalu, jakož i nebezpečným pohybům článků uvnitř vnějšího obalu během přepravy. Za vhodné vnější obaly se považují sudy z kovu (1A2, 1B2), z překližky (1D), z lepenky (1G) a z plastu (1H2), jakož i bedny z kovu (4A, 4B), ze dřeva (4C, 4D, 4F), z lepenky (4G) a z plastů (4H2). Tyto obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro pevné látky obalové skupiny II.
b) Baterie číslice 31 b) se smí přepravovat nebalené nebo v ochranných obalech (např. ve zcela uzavřených obalech nebo v latěních ze dřeva). Tyto obaly nepodléhají podmínkám pro zkoušky obalů podle přípojku V.
474
(1) Látky spadající pod a) číslic 2, 11, 13, 14, 16 až 18, 20, 22 a 24 musí být baleny:
a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo
d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s objemem nejvýše 60 litrů a do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.
(2) Pevné látky ve smyslu bodu 470 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 1520, z hliníku podle bodu 1521, z plastu podle bodu 1526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522 nebo z plastu podle bodu 1526, nebo
b) do skupinových obalů podle bodu 1538 s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli.
(3) Látky číslic 11, 13, 17 a 20, které ve smyslu znění bodu 470 (10) jsou pevné, mohou být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622.
475
(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539.
(2) Látky číslic 12 až 17 a 20 smějí být také baleny:
a) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo
c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
(3) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 470 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 1535 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.
476
(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo
h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540, nebo
i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
j) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo
k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 470 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 1535, nebo
c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.
Pozn. Látky číslice 15 c) mohou být baleny v obalech, které odpovídají podmínkám bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7) a mimo to v nádobách pro volně ložené látky (IBC) typu 13H1.
477
Otvory nádob pro látky číslice 23 musí být těsně uzavřeny dvěma za sebou ležícími zařízeními, z nichž jedno musí být zašroubováno nebo upevněno rovnocenným způsobem.
Pozn. O velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC), viz však bod 1621 (8).
478 - 480
3. Společné balení
481
(1) Látky spadající pod stejnou číslici smí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.
(2) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic nesmějí být společně baleny s látkami různých číslic třídy 4.3, s látkami a předměty ostatních tříd a se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ).
(3) S výjimkou látek jmenovaných v odstavci (2), smějí být látky různých číslic třídy 4.3, až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 6 kg pro pevné látky na vnitřní obal, vzájemně spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ), do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(4) Nebezpečné reakce jsou:
a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;
b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;
c) tvoření žíravých kapalných látek;
d) tvoření nestabilních látek.
(5) Podmínky bodu 8 a 472 musí být dodrženy.
(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
Nápisy
482
(1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".
Nálepky k označení nebezpečí
(2) Kusy obsahující látky a předměty této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 4.3.
(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 1 a 2 opatřeny nálepkou podle vzoru 3 a nálepkou podle vzoru 8.
(4) Kusy obsahující látky číslice 3, 1391 disperze alkalických kovů nebo 1391 disperze kovů alkalických zemin číslice 11 a) s bodem vzplanutí nejvýše 61 stupňů C nebo 1411 tetrahydridohlinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid) v etheru číslice 16 a), musí být mimo to opatřeny nálepkou podle vzoru 3.
(5) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 14 opatřeny nálepkou podle vzoru 4.2.
(6) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 15, 18, 22 a 23 opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1.
(7) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 24 a 25 opatřeny nálepkou podle vzoru 8.
(8) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkou podle vzoru 11.
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
483
(1)
S výjimkou látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:
- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic až do 6 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 12 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu;
- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic až do 12 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 24 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu.
(2) Kusy s předměty číslice 31 b) smí být také odesílány jako spěšnina. V takovém případě nesmí mít kus větší hmotnost než 40 kg.
C. Údaje v nákladním listě
484
Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 471. Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování položky j.n., jíž následuje chemické nebo technické pojmenování látky5).
Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice, skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)" [např. "4.3, číslice 1 a) RID (PNZ)"].
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1428 sodík, 4.3, číslice 11 a) RID (PNZ)".
Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.
Při přepravě roztoků nebo směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3) a)].
Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".
Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.
Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 470 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu: "Není zboží třídy 4.3."
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky
1. Předpisy o vozech a o nakládání
a. O kusech
485
(1) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.
(2) Kusy s látkami nebo předměty třídy 4.3 se musí nakládat do krytých vozů nebo do otevřených vozů opatřených plachtami.
(3) Při manipulaci s kusy je třeba přijmout zvláštní opatření, aby nedošlo k jejich styku s vodou.
(4) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
b. Přeprava ve volně loženém stavu
486
(1) Pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady) číslic 11 c), 12 c), 13 c), 14 c), 17 b) a 20 c) se smějí přepravovat ve volně loženém stavu ve zvlášť zařízených vozech.
(2) Nádoby zvlášť zařízených vozů, jakož i jejich uzávěry, musí odpovídat všeobecným podmínkám o balení bodu 472, jakož i bodu 1500 (1), (2) a (8). Musí být konstruovány tak, aby otvory určené k plnění a vyprazdňování mohly být vzduchotěsně uzavřeny.
(3) Vedlejší produkty z výroby nebo tavení hliníku číslice 13b) se smějí přepravovat ve volně loženém stavu ve vozech s otevíratelnou střechou.
(4) Vedlejší produkty z výroby nebo tavení hliníku číslice 13 c), ferrosilicium číslice 15 c), silicid vápníku číslice 12 b), jakož i látky číslice 12 c) v kusech, se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s plachtami nebo ve vozech s otevíratelnou střechou.
c. Přeprava v malých kontejnerech
487
(1) Kusy obsahující látky nebo předměty této třídy se smějí přepravovat v malých kontejnerech.
(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 490 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.
(3) Látky uvedené v bodu 486 (1) se smějí přepravovat také ve volně loženém stavu v malých kontejnerech, odpovídají-li tyto podmínkám bodu 486 (2).
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)
488
(1) Zvlášť zařízené vozy pro látky uvedené v bodu 486 (1) musí být opatřeny na straně uzávěru dobře čitelným a nesmazatelným nápisem "Po naplnění a vyprázdnění těsně uzavřít". Nápis musí být uveden v úřední řeči odesílací země a pokud tato řeč není francouzština, němčina, italština nebo angličtina, kromě toho francouzsky, německy, italsky nebo anglicky, pokud mezinárodní tarify a dohody mezi železnicemi nepředepisují něco jiného.
(2) Při přepravě látek nebo předmětů této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 4.3.
(3) Kromě toho musí být u přepravy látek, které jsou uvedeny v bodu 482 (3) až (7), na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěna nálepka dle tohoto bodu.
(4) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 482 (2) až (7).
489
E. Zákazy společného nakládání
490
Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.3, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.
491
Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.
F. Prázdné obaly
492
(1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné zvlášť zařízené vozy podle bodu 486, prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být uzavřeny a nepropustné tak jako v loženém stavu.
(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné zvlášť zařízené vozy podle bodu 486, prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být opatřeny stejnými nápisy a nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.
(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 kurzívou, doplněné o "4.3, číslice 41 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 4.3, číslice 41 RID (PNZ)".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jakož i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí, popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek pro posledně naložené zboží, např. "Posledně naložené zboží: X338 1295 trichlorsilan, číslice 1 a)".
G. Ostatní podmínky
493
Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
494
Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění.
495 - 499
Třída 5.1 Látky podporující hoření (působící oxidačně)
1. Vyjmenování látek
500
(1) Z látek, které patří pod pojem třídy 5.1, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 500 (2) až 524 a tím se stávají látkami RID (PNZ) jsou ty, které jsou vyjmenovány v bodu 501 nebo, které spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.
Pozn. Pro množství látek, uváděných v bodě 501, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 501a.
(2) Pojem třída 5.1 zahrnuje látky, které ač samy nejsou nezbytně hořlavé, mohou ve všeobecnosti způsobit požár dodáním kyslíku nebo mohou podporovat hoření jiných látek.
(3) Látky třídy 5.1 se dělí na:
A. Kapalné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky
B. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky
C. Prázdné obaly
Na základě jejich stupně nebezpečí se látky třídy 5.1, s výjimkou látek číslic 5 a 20, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 501 do jedné z následujících skupin:
a) látky silně podporující hoření (působící oxidačně);
b) látky podporující hoření (působící oxidačně);
c) látky slabě podporující hoření (působící oxidačně).
(4) Jmenovitě neuvedené látky podporující hoření (působící oxidačně) mohou být zařazeny do třídy 5.1 buď na základě zkušeností, nebo přiměřeně na základě zkušebních metod, postupů a kritérií, které jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4. Pokud se výsledky zkoušek liší od známých zkušeností, musí se dát přednost známým zkušenostem před výsledky zkoušek.
(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené pevné látky zařazují do číslic bodu 501 podle zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4.1, platí následující kritéria:
- Pevnou látku je nutné zařadit do třídy 5.1, jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 zapálí nebo hoří, nebo vykazuje vyšší průměrnou dobu hoření, než směs bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7;
- Pevnou látku je nutné zařadit do skupiny a), jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2;
- Pevnou látku je nutné zařadit do skupiny b), jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 2:3 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupiny a);
- Pevnou látku je nutné zařadit do skupiny c), jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin a) a b).
(6)
Jestliže se jmenovitě neuvedené kapalné látky zařazují do skupin číslic bodu 501 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4.2, platí následující kritéria:
- Kapalnou látku je nutné zařadit do třídy 5.1, jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje tlak 2070 kPa nebo vyšší a vykazuje vyšší průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodného roztoku 65% kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1;
- Kapalnou látku je nutné zařadit do skupiny a), jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 sama vznítí nebo vykazuje nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs 50% kyseliny chloristé s celulózou v hmotnostním poměru 1:1;
- Kapalnou látku je nutné zařadit do skupiny b), jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodného roztoku 40% chlorečnanu sodného s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupiny a);
- Kapalnou látku je nutné zařadit do skupiny c), jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodného roztoku 65% kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin a) a b).
(7) Spadají-li látky třídy 5.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 501 patří, je třeba tyto směsi nebo roztoky zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě své skutečné nebezpečnosti.
Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).
(8) Pokud jsou látky vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 501, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4 a podle kritérií odstavců (5) a (6).
(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4 a kritérií odstavců (5) a (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 514).
(10) Za pevné látky se ve smyslu podmínek o balení bodu 506 (2), 507 (2) a 508 (2) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 stupňů C.
(11) Chemicky nestabilní látky třídy 5.1 jsou připuštěny k přepravě, jen pokud byla provedena potřebná opatření k zabránění nebezpečné rozkladné nebo polymerizační reakce v průběhu přepravy. Za tím účelem se musí dbát zvláště na to, aby nádoby neobsahovaly žádné látky, které tyto reakce podporují.
(12) Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), schopné samoohřevu zařazené k identifikačnímu číslu 3100, pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), které reagují ve styku s vodou zařazené k identifikačnímu číslu 3121 a pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), zápalné zařazené k identifikačnímu číslu 3137 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámku 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].
501
A.
Kapalné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky
1. Peroxid vodíku a jeho roztoky nebo směsi peroxidu vodíku s jinou kapalnou látkou ve vodném roztoku:
a) 2015 peroxid vodíku, stabilizovaný nebo 2015 peroxid vodíku, vodný roztok, stabilizovaný, s více než 60 % peroxidu vodíku;
Pozn.
1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 503).
2. Nestabilizovaný peroxid vodíku nebo nestabilizované vodné roztoky peroxidu vodíku s více než 60 % peroxidu vodíku není dovoleno přepravovat.
b) 2014 peroxid vodíku, vodný roztok s nejméně 20 %, ale nejvýše 60 % peroxidu vodíku (stabilizace podle potřeby); 3149 peroxid vodíku a kyselina peroctová, směs, stabilizovaná s kyselinou (kyselinami), vodou a nejvýše 5 % kyseliny peroctové;
Pozn. Tato směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové (3149) nesmí za podmínek1) uzavřených laboratorních zkoušek detonovat, ani deflagrovat a nemá rovněž v uzavřeném stavu při zahřátí ani následkem trhacího účinku vykazovat jakékoliv výbušné reakce. Tento přípravek musí být termicky stabilní (v samovolný rozklad přejde nejdříve při teplotě 60 stupňů C nebo vyšší a množství 50 kg); k znecitlivění se používá kapalná látka, snášenlivá s kyselinou peroctovou. Látky, které neodpovídají těmto kritériím, jsou látkami třídy 5.2 [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odstavec 20.4.3 g)].
c) 2984 peroxid vodíku, vodný roztok s nejméně 8 %, ale méně jak 20 % peroxidu vodíku (stabilizace podle potřeby).
Pozn. Vodné roztoky peroxidu vodíku s méně než 8 % peroxidu vodíku nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
2. Tetranitromethan:
a) 1510 tetranitromethan.
Pozn. Tetranitromethan nezbavený hořlavých nečistot není dovoleno přepravovat.
3. Roztok kyseliny chloristé:
a) 1873 kyselina chloristá ve vodném roztoku s více než 50 hm. - %, ale nejvýše 72 hm. - % čisté kyseliny.
Pozn.
1. Roztoky kyseliny chloristé s více než 72 hm. - % čisté kyseliny nebo směsi kyseliny chloristé s jinou kapalnou látkou než voda není dovoleno přepravovat.
2. 1802 kyselina chloristá s nejvíce 50 hm. - % čisté kyseliny ve vodném roztoku je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 4 b)].
4. Roztok kyseliny chlorečné:
b) 2626 kyselina chlorečná, vodný roztok s nejvýše 10 % kyseliny.
Pozn. Roztok kyseliny chlorečné s více než 10 % kyseliny chlorečné nebo směsi kyseliny chlorečné s jinou kapalnou látkou než voda není dovoleno přepravovat.
5. Halogenované sloučeniny fluóru:
1745 fluorid bromičný, 1746 fluorid bromitý, 2495 fluorid jodičný.
Pozn.
1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 504).
2. Ostatní halogenované sloučeniny fluóru není dovoleno přepravovat jako látky třídy 5.1.
B.
Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky
11. Chlorečnany a směsi chlorečnanů s boritany nebo s hygroskopickými chloridy (jako chlorid hořečnatý nebo chlorid vápenatý):
b) 1452 chlorečnan vápenatý, 1458 boritany a chlorečnany, směs, 1459 chlorečnany a chlorid hořečnatý, směs, 1485 chlorečnan draselný, 1495 chlorečnan sodný, 1506 chlorečnan strontnatý, 1513 chlorečnan zinečnatý, 2427 chlorečnan draselný, vodný roztok, 2428 chlorečnan sodný, vodný roztok, 2429 chlorečnan vápenatý, vodný roztok, 2721 chlorečnan měďnatý, 2723 chlorečnan hořečnatý,
1461 chlorečnany, anorganické, j.n.,
3210 chlorečnany, anorganické, vodný roztok, j.n.;
c) 2427 chlorečnan draselný, vodný roztok, 2428 chlorečnan sodný, vodný roztok,
2429 chlorečnan vápenatý, vodný roztok,
3210 chlorečnany, anorganické, vodný roztok, j.n.
Pozn.
1. Viz také číslici 29.
2. Chlorečnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chlorečnanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.
12. Chloristan amonný:
b) 1442 chloristan amonný.
Pozn. Zařazení této látky musí být v souladu s výsledky zkoušek podle přípojku I. Pokud jde o velikost částic a obal látky, viz také třídu 1 (bod 101, číslice 4, číslo látky 0402).
13. Chloristany (vyjma chloristan amonný, viz číslice 12):
b) 1455 chloristan vápenatý, 1475 chloristan hořečnatý, 1489 chloristan draselný,
1502 chloristan sodný, 1508 chloristan strontnatý,
1481 chloristany, anorganické, j.n.,
3211 chloristany, anorganické, vodný roztok, j.n.;
c) 3211 chloristany anorganické, vodný roztok, j.n.
Pozn. Viz také číslici 29.
14. Chloritany:
b) 1453 chloritan vápenatý, 1496 chloritan sodný, 1462 chloritany, anorganické, j.n.
Pozn.
1. 1908 chloritan, roztok je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 61 b) nebo c)].
2. Chloritan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chloritanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.
15. Chlornany:
b) 1471 chlornan lithný, suchý nebo 1471 chlornan lithný, směs, 1748 chlornan vápenatý, suchý nebo 1748 chlornan vápenatý, suchý, směs s více než 39 % aktivního chlóru (8,8 % aktivního kyslíku), 2880 chlornan vápenatý, hydratovaný nebo 2880 chlornan vápenatý, hydratovaná směs s nejméně 5,5 %, ale nejvýše 10 % vody,
3212 chlornany, anorganické, j.n.;
c) 2208 chlornan vápenatý, suchý, směs s více než 10 %, ale nejvýše 39 % aktivního chlóru.
Pozn.
1. Chlorman vápenatý, suchý, směs s nejvýše 10 % aktivního chlóru nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
2. 1791 chlornan, roztok je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 61 b) nebo c)].
3. Směsi chlornanů s amonnou solí není dovoleno přepravovat.
4. Viz také číslici 29.
16. Bromičnany:
b) 1473 bromičnan hořečnatý, 1484 bromičnan draselný, 1494 bromičnan sodný,
1450 bromičnany, anorganické, j.n.,
3213 bromičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.;
c) 2469 bromičnan zinečnatý,
3213 bromičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.
Pozn.
1. Bromičnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi bromičnanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.
2. Viz také číslici 29.
17. Manganistany:
b) 1456 manganistan vápenatý, 1490 manganistan draselný, 1503 manganistan sodný, 1515 manganistan zinečnatý,
1482 manganistany, anorganické, j.n.,
3214 manganistany, anorganické, vodný roztok, j.n.
Pozn.
1. Manganistan amonný a jeho vodné roztoky a směsi manganistanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.
2. Viz také číslici 29.
18. Persírany:
c) 1444 persíran (peroxodisíran) amonný, 1492 persíran (peroxodisíran) draselný,
1505 persíran (peroxodisíran) sodný,
3215 persírany (peroxodisírany), anorganické, j.n.,
3216 persírany (peroxodisírany) anorganické, vodný roztok, j.n.
20. Roztoky dusičnanu amonného:
2426 dusičnan amonný, kapalný, horký koncentrovaný roztok s koncentrací vyšší než 80 %, ale nejvýše 93 %, za podmínky, že:
1. hodnota pH změřená u 10 % vodného roztoku látky určené k přepravě leží mezi 5 a 7,
2. roztoky neobsahují hořlavé látky v množství větším než 0,2 %, ani sloučeniny chlóru v takovém množství, že obsah chlóru překračuje 0,02 %.
Pozn. Vodné roztoky dusičnanu amonného s koncentrací nejvýše 80 % nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
21. Dusičnan amonný a hnojiva obsahující dusičnan amonný2):
c) 1942 dusičnan amonný, s nejvýše 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek jako uhlík) a prostý ostatních přísad;
2067 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A1: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusičnanu amonného s anorganickými přísadami, které jsou vůči dusičnanu amonnému chemicky inertní a které obsahují nejméně 90 % dusičnanu amonného a nejvíce 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek jako uhlík), nebo které obsahují více než 70 %, ale méně než 90 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek;
2068 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A2: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým a/nebo s dolomitem, které obsahují více než 80 %, ale méně než 90 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek;
2069 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A3: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusičnanu amonného se síranem amonným, které obsahují více než 45 %, ale nejvíce 70 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek;
2070 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A4: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusík/fosfát nebo dusík/draslík nebo vícesložková hnojiva typu dusík/fosfát/draslík, které obsahují více než 70 %, ale méně než 90 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek.
Pozn.
1. Dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek jako uhlík) není dovoleno přepravovat, vyjma pokud je součástí látky nebo předmětu třídy 1.
2. Při stanovení obsahu dusičnanu amonného musí být všechny dusičnanové ionty, pro které je ve směsi ekvivalentní množství amoniových iontů, počítány za dusičnan amonný.
3. Hnojiva obsahující dusičnan amonný nebo hořlavé látky nad uvedené hodnoty, jsou připuštěna k přepravě jen za podmínek třídy 1. Viz také pozn. 5.
4. Hnojiva s obsahem dusičnanu amonného pod uvedené hodnoty nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
5. Hnojiva obsahující dusičnan amonný, jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusík/fosfát nebo dusík/draslík nebo vícesložková hnojiva typu dusík/fosfát/draslík, u nichž přebytek dusičnanových iontů nad amoniovými ionty (propočítaný jako dusičnan draselný) nepřesahuje 10 % hmotnosti, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), v případě, že
a) obsah dusičnanu amonného činí nejvíce 70 % a hořlavých látek celkem nejvíce 0,4 %, nebo
b) obsah dusičnanu amonného činí nejvýše 45 % při jakémkoliv obsahu hořlavých látek.
22. Dusičnany (vyjma látek číslic 20, 21 a 29):
b) 1493 dusičnan stříbrný, 1514 dusičnan zinečnatý,
1477 dusičnany, anorganické, j.n.,
3218 dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.;
c) 1438 dusičnan hlinitý, 1451 dusičnan cesný, 1454 dusičnan vápenatý, 1465 dusičnan didymia (směs dusičnanu neodymu a dusičnanu praseodymu), 1466 dusičnan železitý, 1467 dusičnan guanidinu, 1474 dusičnan hořečnatý, 1486 dusičnan draselný, 1498 dusičnan sodný, 1499 dusičnan sodný a dusičnan draselný, směs, 1507 dusičnan strontnatý, 2720 dusičnan chromitý, 2722 dusičnan lithný, 2724 dusičnan manganatý, 2725 dusičnan nikelnatý, 2728 dusičnan zirkoničitý,
1477 dusičnany, anorganické, j.n.,
3218 dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.
Pozn.
1. 1627 dusičnan rtuťný, 1625 dusičnan rtuťnatý a 2727 dusičnan thallný jsou látkami třídy 6.1 [viz bod 601, číslice 52 b) a 68 b)]. 2976 dusičnan thoričitý, pevný, 2980 roztok hexahydrátu dusičnanu uranylu a 2981 dusičnan uranylu, pevný jsou látkami třídy 7 (viz bod 704, listy 5, 6, 9, 10, 11 a 13).
2. Obchodní forma hnojiva obsahujícího dusičnan vápenatý, sestávající hlavně z podvojné soli (dusičnan vápenatý a dusičnan amonný), která obsahuje nejvýše 10 % dusičnanu amonného a nejméně 12 % krystalové vody, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
3. Vodné roztoky anorganických pevných dusičnanů, jejichž koncentrace při nejnižší dosažitelné teplotě během přepravy nepřekročí 80% meze nasycení, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).
23. Dusitany:
b) 1488 dusitan draselný, 1512 dusitan zinečnatoamonný,
2627 dusitany, anorganické, j.n.,
3219 dusitany, anorganické, vodný roztok, j.n.;
c) 1500 dusitan sodný, 2726 dusitan nikelnatý,
3219 dusitany, anorganické, vodný roztok, j.n.
Pozn.
1. Dusitan amonný a jeho vodné roztoky a směsi anorganického dusitanu s amoniovou solí není dovoleno přepravovat.
2. Dusitan zinečnatoamonný není dovoleno přepravovat po moři.
24. Směsi dusičnanů a dusitanů číslic 22 a 23:
b) 1487 dusičnan draselný a dusitan sodný, směs.
Pozn. Směsi s amoniovou solí není dovoleno přepravovat.
25. Peroxidy a superoxidy:
a) 1491 peroxid draselný, 1504 peroxid sodný, 2466 superoxid draselný, 2547 superoxid sodný;
b) 1457 peroxid vápenatý, 1472 peroxid lithný, 1476 peroxid hořečnatý, 1509 peroxid strontnatý, 1516 peroxid zinečnatý,
1483 peroxidy, anorganické, j.n.
Pozn. Viz také číslice 29.
26. Kyseliny isokyanurové a její soli:
b) 2465 kyselina dichlorisokyanurová, suchá nebo 2465 soli kyseliny dichlorisokyanurové, 2468 kyselina trichlorisokyanurová, suchá.
Pozn. Hydratovaná sodná sůl kyseliny dichlorisokyanurové nepodléhá podmínkám RID (PNZ).
27. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), nejedovaté a nežíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 1479 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, j.n.;
b) 1439 dvojchroman amonný, 3247 perboritan sodný, bezvodý, 3356 generátor kyslíkový, chemický, 1479 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, j.n.;
Pozn. 3356 generátor kyslíkový, chemický, který obsahuje oxidující látky a zařízení pro iniciaci výbušných látek, smí být schválen k přepravě pod touto číslicí pouze tehdy, jestliže dle poznámky bodu 100 (2) b) je vyloučeno jeho zařazení do třídy 1. Generátor musí být podroben zkoušce pádem. Při této zkoušce musí být bez obalu. Zkouška se provede z výšky 1,8 m na pevný, nepružící, plochý a vodorovný povrch, v poloze, kdy předpokládaná pravděpodobnost škody je největší. Přitom nesmí dojít k úniku naplněné látky a nesmí dojít k iniciaci. Jestliže je generátor vybaven zařízením pro iniciaci, musí mít nejméně 2 účinná bezpečnostní zařízení proti nezamýšlené iniciaci. Pro tento předmět platí zvláštní podmínky pro balení [viz bod 507 (3)].
c) 1479 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, j.n.
28. Vodné roztoky pevných látek podporujících hoření (působící oxidačně), nejedovaté a nežíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 3139 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, j.n.;
b) 3139 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, j.n.;
c) 3139 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, j.n.
29. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), jedovaté a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 3087 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, jedovatá, j.n.;
b) 1445 chlorečnan barnatý, 1446 dusičnan barnatý, 1447 chloristan barnatý, 1448 manganistan barnatý, 1449 peroxid barya, 1469 dusičnan olovnatý, 1470 chloristan olovnatý, 2464 dusičnan berylnatý, 2573 chlorečnan thallný, 2719 bromičnan barnatý, 2741 chlornan barnatý, s více než 22 % aktivního chlóru, 3087 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, jedovatá, j.n.;
c) 1872 oxid olovičitý, 3087 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
30. Vodné roztoky pevných látek podporujících hoření (působící oxidačně), jedovaté a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 3099 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, jedovatá, j.n.;
b) 3099 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, jedovatá, j.n.;
c) 3099 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, jedovatá, j.n.
Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).
31. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), žíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 3085 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, žíravá, j.n.;
b) 1463 oxid chromový, bezvodý (kyselina chromová, pevná), 3085 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, žíravá, j.n.;
c) 1511 sloučenina močoviny adiční s peroxidem vodíku, 3085 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, žíravá, j.n.
Pozn. 1. O kritériích žíravého účinku, viz bod 800 (3). 2. 1755 kyselina chromová, roztok je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 17 b) a c)].
32. Vodné roztoky pevných látek podporujících hoření (působící oxidačně), žíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:
a) 3098 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, žíravá, j.n.;
b) 3098 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, žíravá, j.n.;
c) 3098 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, žíravá, j.n.
Pozn. O kritériích žíravého účinku, viz bod 800 (3).
C.
Prázdné obaly
Pozn. Prázdné obaly, na nichž z vnějšku ulpívají zbytky předchozího obsahu, není dovoleno přepravovat.
41. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 5.1.
Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže byla přijata náležitá opatření k vyloučení možných nebezpečí. Za vyloučení nebezpečí se považují taková opatření, která vyloučí nebezpečí tříd 1 až 9.
501a
(1) Látky spadající pod b) nebo c) jednotlivých číslic, které jsou přepravovány za následujících podmínek, nepodléhají, s výjimkou podmínek uvedených v odstavci (2), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":
a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic:
- kapalné látky až do 500 ml v jednom vnitřním obalu;
- pevné látky až do 500 g v jednom vnitřním obalu.
b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic:
- kapalné látky až do 1 litru v jednom vnitřním obalu;
- pevné látky až 1 kg v jednom vnitřním obalu.
Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí nejméně odpovídat podmínkám bodu 1538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg.
Stejná množství látek, která jsou obsažena ve vnitřních obalech z kovu nebo z plastu, které nejsou náchylné proti lomu nebo, které nelze snadno prorazit, smí být také přepravována ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") místo vnějších obalů, za předpokladu, že celková hmotnost kusu nepřesáhne 20 kg.
Musí být dodrženy "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).
(2) Při přepravě podle odstavce (1) musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen:
a) číslem k označení látky, kterou je naplněn, před něž se doplní písmena "UN",
b) u různých druhů zboží s různými čísly k označení látky v jednom a tom samém kusu:
- čísly k označení látky toho zboží, kterým je kus naplněn, před něž se doplní písmena "UN", nebo
- písmeny "LQ"3).
Toto označení musí být uvedeno v kosočtverci (čtverec postavený na vrcholu), jehož délka strany musí být nejméně 100 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, může mít toto označení, pokud je zřetelně vidět, i menší rozměry.
2. Přepravní podmínky
(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)
A. Kusy
1. Všeobecná ustanovení o balení
502
(1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 uvedeny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.
(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.
(3) Podle podmínek bodu 500 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) se použijí:
- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny I označené písmenem "X" pro látky silně podporující hoření (působící oxidačně), spadající v jednotlivých číslicích pod a),
- obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X", pro látky podporující hoření (působící oxidačně), spadající v jednotlivých číslicích pod b),
- obaly obalové skupiny III, II nebo I označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III, II nebo I, označené písmeny "Z", "Y" nebo "X", pro látky slabě podporující hoření (působící oxidačně), spadající v jednotlivých číslicích pod c).
Pozn. O přepravě látek třídy 5.1 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě ve volně loženém stavu, viz bod 516.
2. Zvláštní podmínky o balení
503
(1) Látky číslice 1 a) musí být baleny:
a) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521 s obsahem hliníku nejméně 99,5 % nebo do sudů ze speciální oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, která nevyvolává rozklad peroxidu vodíku, nebo
b) do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu, které nevyvolávají rozklad peroxidu vodíku. Jeden vnitřní obal ze skla nebo plastu smí obsahovat nejvýše 2 litry, jeden vnitřní obal z kovu nejvýše 5 litrů.
Obaly musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8). Obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro skupinu obalů I.
(2) Obaly smí být plněny nejvýše do 90 % svého objemu.
(3) Hmotnost kusu nesmí být větší než 125 kg.
504
Látky číslice 5 musí být přepravovány v láhvích s objemem nejvýše 150 l nebo v nádobách s objemem nejvýše 1000 l (např. válcovité nádoby s obručemi nebo kulovité nádoby), vyrobených z uhlíkaté oceli nebo z vhodné legované oceli.
a) Nádoby musí odpovídat příslušným podmínkám třídy 2 (viz body 212 a 213). Nádoby musí být dimenzovány na vypočítaný tlak nejméně 2,1 MPa (21 bar) (přetlak). Stěny nádob musí mít tloušťku nejméně 3 mm. Nádoby musí být před prvním použitím podrobeny hydraulické tlakové zkoušce tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Tato zkouška se musí opakovat každých 8 let společně s vnitřní zkouškou nádoby a zkouškou částí vybavení. Kromě toho musí být tyto nádoby prohlédnuty každé 2 roky vhodným měřicím přístrojem (např. ultrazvuk) s ohledem na korozi a stav částí vybavení. Pro tyto zkoušky a prohlídky platí podmínky třídy 2 (viz body 215 až 217).
b) Nádoby smí být plněny nejvýše do 92 % svého objemu.
c) Na nádobách musí být čitelně a trvanlivě uvedeny tyto údaje:
- jméno nebo tovární značka výrobce a číslo nádoby;
- pojmenování látky podle bodu 501, číslice 5;
- vlastní hmotnost nádoby a nejvyšší přípustná hmotnost plné nádoby;
- datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky;
- razítko znalce, který provedl zkoušky.
505
Roztoky dusičnanu amonného číslice 20 se smějí přepravovat jen v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).
506
(1) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic, s výjimkou číslice 1 a), musí být baleny:
a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo
d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s objemem nejvýše 60 litrů nebo do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.
(2) Kyselina chloristá číslice 3 a) smí být také balena do kombinovaných obalů (sklo) podle bodu 1539.
(3) Pevné látky ve smyslu bodu 500 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 1520, z hliníku podle bodu 1521, z překližky podle bodu 1523, z lepenky podle bodu 1525 nebo z plastu podle bodu 1526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522 nebo z plastu podle bodu 1526, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do skupinových obalů podle bodu 1538, s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli.
(4) Látky číslic 25 a 27, které ve smyslu znění bodu 500 (10) jsou v pevném stavu, smějí být také baleny:
a) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo
c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 21HZ2, za předpokladu, že budou přepravovány v krytých vozech.
507
(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539, nebo
h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
i) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo
j) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
Pozn. K a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 stupních C vyšší než 200 mm2/s a pro pevné látky platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1553, 1554 a 1561).
(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 500 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo z papíru nepropouštějícího vodu dle bodu 1536 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách, nebo
c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.
(3) Kyslíkové generátory číslice 27 b) musí být přepravovány v obalech, které splňují podmínky pro obaly obalové skupiny II a pokud by došlo k iniciaci generátoru v kusu, pak mimo to musí splňovat následující podmínky:
a) ostatních generátorů v kusu nesmí dojít k iniciaci;
b) nesmí dojít k zapálení materiálu, který je použit na obal a
c) teplota na vnějším povrchu kusu nesmí překročit 100 stupňů C.
508
(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:
a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo
b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo
c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo
d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo
e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo
f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo
g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539, nebo
h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540, nebo
i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo
j) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo
k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.
Pozn. K a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry a obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 stupních C vyšší než 200 mm2/s a pro pevné látky platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1552 až 1554 a 1561).
(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 500 (10) smějí být také baleny:
a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo
b) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo do papírových pytlů nepropouštějících vodu podle bodu 1536, nebo
c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1. Látky číslic 21 a 22 c) však smějí být baleny do všech typů flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623.
509
Obaly nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obsahující látky číslice 1 b) nebo c) musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8) nebo 1601 (6).
510
3. Společné balení
511
(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.
(2) Látky různých číslic této třídy smějí být až do 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 5 kg pro pevné látky na vnitřní obal spolu vzájemně a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(3) Pokud nejsou v odstavci (7) předvídány zvláštní podmínky, smějí být látky této třídy až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo nejvíce 5 kg pro pevné látky na vnitřní obal, spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo s druhy zboží, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhají, do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
(4) Nebezpečné reakce jsou:
a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;
b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;
c) tvoření žíravých kapalných látek;
d) tvoření nestabilních látek.
(5) Podmínky bodu 8 a 502 musí být dodrženy.
(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.
(7) Pro látky číslic 1 a), 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16 b), 17, 25 a 27 až 32 a pro látky spadající pod a) ostatních číslic není společné balení povoleno. Pro kyselinu chloristou s více než 50 % čisté kyseliny číslice 3 a) je však povoleno společné balení s kyselinou chloristou třídy 8, bod 801, číslice 4 b).
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
Nápisy
512
(1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".
Nálepky k označení nebezpečí
(2) Kusy obsahující látky této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 5.1.
(3) Kusy obsahující látky číslic 2 nebo 5, 1500 dusitan sodný číslice 23 c) nebo látky číslic 29 nebo 30 musí být kromě toho na obou stranách vozu opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1. Kusy obsahující látky číslic 1 a), 1 b), 3 a), 5, 31 nebo 32 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 8.
(4) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s větracími zařízeními nebo nádoby s větracími zařízeními bez vnějšího obalu, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkou podle vzoru 11.
B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění
513
S výjimkou látek číslice 5, jakož i látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:
   - s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic:
    kapalné látky:    nejvýše 4 l v jednom kusu
    pevné látky:     nejvýše 12 kg v jednom kusu;
   - s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic:
    kapalné látky:    nejvýše 12 l v jednom kusu
    pevné látky:     nejvýše 24 kg v jednom kusu.
C. Údaje v nákladním listě
514
Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 501. Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování označení j.n., následovaného chemickým nebo technickým pojmenováním látky4).
Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)", např. "5.1, číslice 11 b) RID (PNZ)".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1513 chlorečnan zinečnatý, 5.1, číslice 11 b) RID (PNZ)".
Při přepravě roztoků nebo směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3) a)].
Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jako dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.
Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".
Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.
Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 500 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu: "Není zboží třídy 5.1."
D. Dopravní prostředky a technické pomůcky 1. Předpisy o vozech a o nakládání
a. O kusech
515
(1) Vozy určené k přepravě látek třídy 5.1 musí být před nakládkou pečlivě vyčištěny a zbaveny zejména všech hořlavých zbytků (sláma, seno, papír atd.).
(2) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
(3) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.
(4) Je zakázáno používat snadno zápalných materiálů k zajištění nákladu ve vozech.
(5) Flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) pro přepravu látek číslic 11 až 13 a 16 b) musí být nakládány do krytých vozů nebo do vozů s otevíratelnou střechou nebo do otevřených vozů s nepropustnou a nehořlavou plachtou; musí být provedena taková opatření, aby látky při úniku ve voze nepřišly do styku se dřevem ani jinou hořlavou látkou.
b. Přeprava ve volně loženém stavu
516
Látky číslic 11 až 13, 16, 18, 21, 22 c), jakož i pevné odpady těchto číslic, se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s nepropustnými a nehořlavými plachtami nebo ve vozech s otevíratelnou střechou. Ve vozech z kovu nesmí přijít přepravované látky do styku s žádnou dřevěnou součástkou nebo s jiným hořlavým materiálem. Ve vozech s dřevěnou skříní musí být podlahy a stěny opatřeny po celé ploše nepropustným a nehořlavým vyložením nebo povlakem křemičitanu sodného nebo jiného podobného materiálu.
c. Přeprava v malých kontejnerech
517
(1) S výjimkou kusů, v nichž jsou zabaleny peroxid vodíku nebo roztoky peroxidu vodíku [číslice 1 a)] nebo tetranitromethan (číslice 2), se smějí kusy s látkami zařazenými do této třídy přepravovat v malých kontejnerech.
(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 520 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.
(3) Pevné látky číslic 11 až 13, 16, 18, 21, 22 c) se smějí přepravovat také ve volně loženém stavu v kovových, plnostěnných, uzavřených malých kontejnerech.
2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)
518
(1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 5.1.
(2) Kromě toho musí být při přepravě látek číslic 2 nebo 5, 1500 dusitan sodný číslice 23 c) nebo látek číslic 29 nebo 30 na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 6.1; ty, které obsahují látky číslic 1 a), 1 b), 3 a), 5, 31 nebo 32 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 8.
(3) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 512 (2) a (3).
519
E. Zákazy společného nakládání
520
Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 5.1, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.
521
Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.
F. Prázdné obaly
522
(1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být uzavřeny a být těsné tak jako v loženém stavu.
(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být opatřeny stejnými nápisy a nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.
(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 kurzívou doplněné o "5.1, číslice 41 RID (PNZ)", např. "Prázdné obaly, 5.1, číslice 41 RID (PNZ)".
V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.
U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jako i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 559 2015 peroxid vodíku, stabilizovaný, číslice 1 a)".
(4) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 41 opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
G. Ostatní podmínky
523
Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).
524
Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou podle vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění.
525 - 549
Třída 5.2 Organické peroxidy
1. Vyjmenování látek
550
(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 5.2, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 550 (4) až 568 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ) 1) jsou ty, které jsou vyjmenovány v bodu 551 nebo, které spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.
Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz též bod 3 (3).
(2) Organické peroxidy a přípravky organických peroxidů se nepovažují za látky třídy 5.2, pokud:
- neobsahují více než 1,0 % aktivního kyslíku z organických peroxidů a ne více než 1,0 % peroxidu vodíku;
- neobsahují více než 0,5 % aktivního kyslíku z organických peroxidů a obsahují více než 1,0 %, nejvíce však 7,0 % peroxidu vodíku, nebo
- zkoušky prokázaly, že jsou typu G [viz odst. (6)].
     Pozn. Obsah aktivního kyslíku (%) přípravku organického
        peroxidu se vypočítá ze vzorce
            n  ni x ci
        16 x E (---------)      E ... suma
           i=1  mi
Kde znamená:
ni = počet peroxyskupin na molekulu organického peroxidu i;
ci = koncentrace (% hmotnosti) organického peroxidu i;
mi = molekulová hmotnost organického peroxidu i.
(3) Následující organické peroxidy není podle podmínek třídy 5.2 povoleno přepravovat:
a) organické peroxidy typu A [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odstavec 20.4.3 a)];
b) organické peroxidy, které vyžadují kontrolu teploty (viz pozn. k bodu 551, oddíl A), tzn.: organické peroxidy typů B a C s teplotou samourychlujícího rozkladu (SADT)2) menší nebo rovno 50 stupňů C;
organické peroxidy typu D, které vykazují při zahřátí pod uzavřením prudkou či střední reakci se SADT menší nebo rovno 50 stupňů, nebo vykazují při zahřátí pod uzavřením nepatrnou či žádnou reakci se SADT menší nebo rovno 45 stupňů C.
Pozn. SADT je nejnižší teplota, při které se látka v přepravním obalu může při samourychlení rozložit. Předpisy pro určení SADT a reakcí organických peroxidů při zahřátí pod uzavřením jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl II.
Definice
(4) Pojem třídy 5.2 zahrnuje organické látky, které obsahují dvojmocnou skupinu -O-O- a které mohou být považovány za deriváty peroxidu vodíku, v němž je nahrazen jeden atom vodíku a nebo oba atomy vodíku organickými radikály.
Vlastnosti
(5) Organické peroxidy jsou termicky nestálé látky, které se mohou za obvyklých nebo zvýšených teplot samourychlením exotermicky rozložit. Rozklad může být vyvolán působením tepla, stykem s nečistotami (např. kyseliny, sloučeniny těžkých kovů, aminy), třením nebo nárazem. Rychlost rozkladu stoupá s teplotou a závisí od přípravy organického peroxidu. Při rozkladu se mohou uvolňovat škodlivé nebo zápalné plyny nebo páry. Některé organické peroxidy, zvláště pod uzavřením, se mohou rozkládat výbušným způsobem. Tato vlastnost se může změnit přidáním ředidel nebo použitím vhodných obalů. Mnoho organických peroxidů prudce hoří. Oči nesmí přijít do styku s organickými peroxidy. Některé organické peroxidy způsobují již po velmi krátkém styku vážné poškození rohovky nebo poleptání kůže.
Pozn. Zkoušky k potvrzení zápalnosti organických peroxidů jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl III, oddíl 32.4. Jelikož mohou organické peroxidy při zahřátí prudce reagovat, doporučuje se pro stanovení jejich bodu vzplanutí používat malé zkušební vzorky, jak je to popsáno v ISO 3679: 1983.
Zařazení organických peroxidů
(6) Organické peroxidy se rozdělují podle stupně své nebezpečnosti do sedmi typů. Zásady pro zařazení látek, které nejsou vyjmenovány v bodu 551, jsou stanoveny v Příručce zkoušky a kritéria, díl II. Typy sahají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v němž byl odzkoušen, až k typu G, který nepodléhá podmínkám třídy 5.2 [viz bod 561 (5)]. Zařazení k typům B až F je v přímém vztahu k nejvyššímu povolenému množství v jednom obalu.
(7) Organické peroxidy a přípravky organických peroxidů vyjmenované v bodě 551 jsou zařazeny do souhrnných označení číslic 1 až 10, čísel k označení látky 3101 až 3110.
Souhrnná označení stanoví:
- typ organického peroxidu (B až F), viz odstavec (6);
- fyzikální stav (kapalný/pevný), viz bod 553 (1).
Směsi těchto přípravků mohou být přiřazeny a přepravovány podle přepravních podmínek k tomu/toho typu organického peroxidu, jemuž odpovídá nejnebezpečnější komponent směsi. Jestliže však dva stabilní komponenty mohou vytvářet termicky méně stabilní směs, pak se musí určit teplota samourychlujícího rozkladu (SADT) směsi.
(8) Zatřídění organických peroxidů, přípravků nebo směsí organických peroxidů, nejmenovaných v bodě 551, jakož i přiřazení souhrnnému označení, provede příslušný úřad3) země původu. Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být zatřídění a přepravní podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.
(9)
Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, nevyjmenovaných v bodě 551, pro něž nejsou předloženy úplné výsledky zkoušek a které se přepravují za účelem dalších zkoušek a zhodnocení, se zařadí do jednoho z vhodných označení pro organické peroxidy typu C, pokud vyhoví těmto podmínkám:
- z předložených údajů plyne, že vzorek není nebezpečnější než organický peroxid typu B;
- vzorek je balen podle metody balení OP2 a množství na vůz nebo kontejner není větší než 10 kg.
Znecitlivění (desensibilizace) organických peroxidů
(10) K zajištění bezpečné přepravy se v mnoha případech organické peroxidy znecitlivují organickými kapalnými nebo pevnými látkami, anorganickými pevnými látkami nebo vodou. Procentuální obsah látky vztažený na obsah hmoty se zaokrouhlí na následující celé číslo. V zásadě se znecitlivění musí provést tak, aby při vytečení nemohlo dojít k nebezpečnému zvýšení koncentrace organického peroxidu.
(11)
Pokud není pro určitý přípravek organického peroxidu nic jiného stanoveno, platí pro ředidla, která se použijí ke znecitlivění, tato definice:
- Ředidla typu A jsou organické kapalné látky, snášenlivé s organickým peroxidem, které mají bod varu nejméně 150 stupňů C. Ředidla typu A se mohou používat pro znecitlivění všech organických peroxidů.
- Ředidla typu B jsou organické kapalné látky, snášenlivé s organickým peroxidem, které mají bod varu nižší než 150 stupňů C, nikoliv však pod 60 stupňů C a bod vzplanutí neleží pod 5 stupni C. Ředidla typu B se mohou používat pro znecitlivění organických peroxidů, za předpokladu, že bod varu kapalné látky je minimálně o 60 stupňů C vyšší než SADT v kuse o hmotnosti 50 kg.
(12) Ředidla, která nepatří k typu A nebo B, se smí přidávat k přípravkům organických peroxidů vyjmenovaným v bodě 551 jen, pokud jsou s nimi snášenlivá. Úplné nebo částečné nahrazení ředidel typu A nebo B jiným ředidlem s rozdílnými vlastnostmi vyžaduje však nové přehodnocení přípravku podle normálních pravidel pro zařazení do třídy 5.2.
(13) Voda se smí přidávat ke znecitlivění jen těch organických peroxidů, které jsou vyjmenovány v bodě 551 nebo v rozhodnutí příslušného úřadu podle odstavce (8) jako s "přídavkem vody" nebo "jako stabilní vodní disperze". Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, nejmenované v bodu 551, smí být rovněž znecitlivěny vodou za předpokladu, že jsou splněny podmínky odstavce (9).
(14) Organické a anorganické pevné látky smí být použity ke znecitlivění organických peroxidů, pokud se s nimi snášejí.
(15) Kapalné a pevné látky se považují za snášenlivé, pokud nepříznivě nepůsobí ani na termickou stabilitu, ani na nebezpečnost přípravku organického peroxidu.
551
A.
Organické peroxidy bez kontroly teploty
Pozn. Organické peroxidy s kontrolou teploty není povoleno přepravovat, viz bod 550 (3). Tyto látky jsou však schváleny pro silniční přepravu a jsou uvedeny v následujících číslicích bodu 2551 ADR pod následujícími označeními:
11b) 3111 peroxid organický, typ B, kapalný, s kontrolou teploty;
12b) 3112 peroxid organický, typ B, pevný, s kontrolou teploty;
13b) 3113 peroxid organický, typ C, kapalný, s kontrolou teploty;
14b) 3114 peroxid organický, typ C, pevný, s kontrolou teploty;
15b) 3115 peroxid organický, typ D, kapalný, s kontrolou teploty;
16b) 3116 peroxid organický, typ D, pevný, s kontrolou teploty;
17b) 3117 peroxid organický, typ E, kapalný, s kontrolou teploty;
18b) 3118 peroxid organický, typ E, pevný, s kontrolou teploty;
19b) 3119 peroxid organický, typ F, kapalný, s kontrolou teploty;
20b) 3120 peroxid organický, typ F, pevný, s kontrolou teploty;
 1.b) 3101 peroxid organický, typ B, kapalný, jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Ředidlo      Metoda   Dodatkové
                  (%)        typ A       balení   nálepky
                           (%)        (viz    k ozn.
                                    bod 553)  nebezpečí
                                          (viz bod 559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
terc.-amylperoxy-3,5,5       menší nebo
-trimethylhexanoat         rovno 100              OP5     01
terc.-butylperoxyacetát      větší než 52-77  větší
                           nebo rovno 23  OP5     01
1,1-di-(terc.-butylperoxy)
-cyklohexan            větší než 80-100          OP5     01
1,1-di-(terc.-butylperoxy)
-3,5,5-trimethylcyklohexan     větší než 90-100          OP5     01
methylethylketonperoxid(y)1)    menší
                  nebo rovno 52   větší
                           nebo rovno 48  OP5     01 + 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Obsah aktivního kyslíku větší než 10,0 %

   2.b) 3102 peroxid organický, typ B, pevný, jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Inertní     Voda     Metoda   Dodatkové
                  (%)        pevná látka   (%)      balení   nálepky
                           (%)              (viz    k ozn. nebezpečí
                                          bod 553)  (viz bod 559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
terc.-butylmonoperoxymaleát    větší než 52-100                OP5     01
terc.-butylmonoperoxyftalát    menší
                  nebo rovno 100                 OP5     01
kyselina 3-chlorperoxybenzoová   větší než 57-86  větší
                           nebo rovno 14         OP1     01
dibenzoylperoxid          větší než 51-100 větší
                           nebo rovno 48         OP2     01
dibenzoylperoxid          větší než 77-94          větší
                                   nebo rovno 6 OP4     01
peroxid kyseliny jantarové1)    větší než 72-100                OP4     01
di-4-chlorbenzoylperoxid      menší               větší
                  nebo rovno 77           nebo rovno 23 OP5     01
di-2,4-dichlorbenzoylperoxid    menší               větší
                  nebo rovno 77           nebo rovno 23 OP5     01
2,2-dihydroperoxypropan      menší       větší
                  nebo rovno 27   nebo rovno 73         OP5     01
2,5-dimethyl-2,5-di
-(benzoylperoxy)-hexan       větší než 82-100                OP5     01
di-(2-fenoxyethyl)
-peroxydikarbonát         větší než 85-100                OP5     01
3,3,6,6,9,9-hexamethyl-
1,2,4,5-tetraoxacyklononan     větší než 52-100                OP4     01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Přidáním vody se zmenší termická stabilita.
   3.b) 3103 peroxid organický,     typ C, kapalný, jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Ředidlo     Voda     Metoda   Dodatkové
                  (%)        typ A      (%)      balení   nálepky
                           (%)              (viz    k ozn. nebezpečí
                                          bod 553)  (viz bod 559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n-butyl-4,4-di-(terc.-butylperoxy)
-valerát              větší než 52-100                OP5
terc.-butylhydroperoxid      větší než 79-90          větší     OP5     8
                                   nebo rovno 10
terc.-butylhydroperoxid+      menší nebo
di-terc.-butylperoxid       rovno 82
                  + větší nebo
                  rovno 9              větší
                                   nebo rovno 7 OP5     8
terc.-butylmonoperoxymaleát    menší nebo    větší nebo
                  rovno 52     rovno 48           OP6
terc.-butylperoxyacetát      větší než 32-52  větší nebo
                           rovno 48           OP6
terc.-butylperoxybenzoát      větší než 77-100 větší nebo
                           rovno 22           OP5
terc.-butylperoxyisopropylkarbonát menší nebo    větší nebo
                  rovno 77     rovno 23           OP5
2,2-di-(terc.-butylperoxy)-butan  menší nebo    větší nebo
                  rovno 52     rovno 48           OP6
1,1-di-(terc.-butylperoxy)
-cyklohexan            větší než 52-80  větší nebo
                           rovno 20           OP5
2,5-dimethyl-2,5-di-(terc.-
butylperoxy)-hex-3-in1)      větší než 52-86  větší nebo
                           rovno 14           OP5
terc.-butylperoxy-2-methylbenzoát menší nebo
                  rovno 100                    OP5
1,1-di-(terc.-amylperoxycyklohexan) menší nebo    větší nebo
                  rovno 82     rovno 18           OP6
1,1-di-(terc.-butylperoxy)              větší nebo
-3,5,5-trimethylcyklohexan     větší než 57-90  rovno 10           OP5
ethyl-3,3-di-(terc.-butylperoxy)
butyrát              větší než 77-100                OP5
peroxid organický, kapalný,
vzorek2)                                      OP2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Obsah hydroperoxidu menší než 0,5 %.
2) Viz bod 550 (9).
   4.b) 3104 peroxid organický, typ C, pevný, jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Voda       Metoda   Dodatkové
                  (%)        (%)        balení   nálepky
                                    (viz    k ozn. nebezpečí
                                    bod 553)  (viz bod 559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
cyklohexanonperoxid(y)       menší nebo    větší nebo
                  rovno 91     rovno 9      OP6     8
dibenzoylperoxid          menší nebo    větší nebo
                  rovno 77     rovno 23     OP6
2,5-dimethyl-2,5-di        menší nebo    větší nebo
-(benzoylperoxy)-hexan       rovno 82     rovno 18     OP5
2,5-dimethyl-2,5          menší nebo    větší nebo
-dihydroperoxyhexan        rovno 82     rovno 18     OP6
peroxid organický, pevný,
vzorek1)                                OP2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Viz bod 550 (9).
   5.b) 3105 peroxid organický, typ D, kapalný, jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Ředidlo     Voda     Metoda   Dodatkové
                  (%)        typ A      (%)      balení   nálepky
                           (%)              (viz    k ozn. nebezpečí
                                          bod 554)  (viz bod 559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acetylacetonperoxid1)       menší nebo    větší nebo   větší nebo
                  rovno 42     rovno 48    rovno 8    OP7
Acetylbenzoylperoxid        menší nebo    větší nebo
                  rovno 45     rovno 55           OP7
terc.-Amylperoxybenzoát      menší nebo    větší nebo
                  rovno 96     rovno 4            OP7
terc.-Amylperoxy-2-ethylhexyl   menší nebo
-karbonát             rovno 100                    OP7
Ethyl 3,3-di-(terc.-amylperoxy)  menší nebo    větší nebo
butyrát              rovno 67     rovno 33           OP7
Ethyl 3,3-di-(terc.-butylperoxy)  menší nebo    větší nebo
butyrát              rovno 77     rovno 23           OP7
terc.-Butylperoxybutylfumarát   menší nebo    větší nebo
                  rovno 52     rovno 48           OP7
terc.-Butylkumylperoxid      větší než 62-100                OP7
terc.-Butylhydroperoxid2)     menší nebo    větší nebo
                  rovno 80     rovno 20           OP7     8
terc.-Butylperoxybenzoát      větší než 52-77  větší nebo
                           rovno 23           OP7
terc.-Butylperoxykrotonát     menší nebo    větší nebo
                  rovno 77     rovno 23           OP7
terc.-Butylperoxydiethylacetát   menší nebo
+ terc.-Butylperoxybenzoát     rovno 33
                  + menší nebo   větší nebo
                  rovno 33     rovno 33           OP7
terc.-Butylperoxy-2-ethylhexyl   menší nebo
-karbonát             rovno 100                    OP7
terc.-Butylperoxy-3,5,5
-trimethylhexanoat         větší než 32-100                OP7
1-(2-terc.-Butylperoxyisopropyl)  menší nebo    větší nebo
-3-isopropylbenzen         rovno 77     rovno 23           OP7
Cyklohexanonperoxid(y)3)      menší nebo    větší nebo
                  rovno 72     rovno 28           OP7
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)              větší nebo
-cyklohexan            větší než 42-52  rovno 48           OP7
Di-terc.-butylperoxyazelát     menší nebo    větší nebo
                  rovno 52     rovno 48           OP7
Di-(terc.-butylperoxy)ftalát    větší než 42-52  větší nebo
                           rovno 48           OP7
2,2-di-(terc.-butylperoxy)     menší nebo    větší nebo
-propan              rovno 52     rovno 48           OP7
2,5-dimethyl-2,5-di-(terc.
-butylperoxy) hexan        větší než 52-100                OP7
2,5-dimethyl-2,5-di-(3,5,5,-
trimethyl-hexanoylperoxy)-hexan  menší nebo    větší nebo
                  rovno 77     rovno 23           OP7
3,3,6,6,9,9,-Hexamethyl-1,2,4,5  menší nebo    větší nebo
-tetraoxacyklononan        rovno 52     rovno 48           OP7
p-Menthylhydroperoxid       větší než 72-100                OP7     8
Methylethylketonperoxid(y)4)    menší nebo    větší nebo
                  rovno 45     rovno 55           OP7
Methylisobutylketonperoxid(y)5)  menší nebo    větší nebo
                  rovno 62     rovno 19           OP7
Kyselina peroxyoctová, typ D,   menší nebo                         8
stabilizovaná6)          rovno 43                    OP7
Pinanylhydroperoxid        56-100                     OP7     8
1,1,3,3-Tetramethylbutylhydro-   menší nebo
peroxid              rovno 100                    OP7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Obsah aktivního kyslíku menší nebo roven 4,7 %
2) Ředidlo může být nahrazeno Di-terc.-butylperoxidem
3) Aktivní kyslík menší nebo roven 9,0 %
4) Obsah aktivního kyslíku menší nebo rovno 10,0 %
5) S menší nebo rovno 19 % methylisobutylketonem dodatečně k
  ředidlu typu A
6) Směsi  kyseliny peroxyoctové s peroxidem vodíku, vodou a
  kyselinami, které  vyhovují podmínkám Příručky      zkoušky a
  kritéria, díl II, odst. 20.4.3 d).
   6.b) 3106 peroxid organický, typ D, pevný, jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Ředidlo     Inertní    Voda       Metoda
                  (%)        typ A      pevná látka  (%)        balení
                           (%)       (%)               (viz
                                                   bod 554)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acetylacetonperoxid1) jako pasta  menší nebo
                  rovno 32                             OP7
n-Butyl-4,4-di-(terc.-butylperoxy) menší nebo            větší nebo
-valerát              rovno 52             rovno 48            OP7
terc.-Butylkumylperoxid      menší nebo            větší nebo
                  rovno 42             rovno 58            OP7
terc.-Butylperoxybenzoát      menší nebo            větší nebo
                  rovno 52             rovno 48            OP7
terc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat menší nebo
+ 2,2-Di-(terc.-butylperoxy) butan rovno 12
                  + menší nebo   větší nebo   větší nebo
                  rovno 14     rovno 14    rovno 60            OP7
3-terc.-Butylperoxy-3-fenylftalid menší nebo
                  rovno 100                             OP7
terc.-Butylperoxystearylkarbonát  menší nebo
                  rovno 100                             OP7
Kyselina 3-chlorperoxybenzoová   menší nebo            větší nebo  větší nebo
                  rovno 57             rovno 3    rovno 40     OP7
Cyklohexanonperoxid(y),1),2),   menší nebo
jako pasta             rovno 72                             OP7
Dibenzoylperoxid          menší nebo            větší nebo  větší nebo
                  rovno 62             rovno 28   rovno 10     OP7
Dibenzoylperoxid1) jako pasta   větší než 52-62                          OP7
Dibenzoylperoxid          větší než 35-52          větší nebo
                                   rovno 48            OP7
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)     menší nebo            větší nebo  větší nebo
-cyklohexan            rovno 42             rovno 13   rovno 45     OP7
2,2-Di-(4,4
-terc.-butylperoxycyklohexyl)   menší nebo            větší nebo
propan               rovno 42             rovno 58            OP7
Di-(2-terc.-butylperoxyisopropyl) větší než 42-100         větší nebo
-benzen(y)                              rovno 57            OP7
Di-(terc.-butylperoxy)-ftalát1)  menší nebo
jako pasta             rovno 52                             OP7
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)-propan menší nebo    větší nebo   větší nebo
                  rovno 42     rovno 13    rovno 45            OP7
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-3,5,5  menší nebo            větší nebo
-trimethyl-cyklohexan       rovno 57             rovno 43            OP7
Di-(4-methylbenzoyl)-peroxid    menší nebo
jako pasta             rovno 52                             OP7
Di-4-chlorbenzoylperoxid1)     menší nebo
jako pasta             rovno 52                             OP7
Di-2,4-dichlorbenzoylperoxid    menší nebo
jako pasta se silikonovým olejem  rovno 52                             OP7
Di-(1-hydroxycyklohexyl)      menší nebo
-peroxid              rovno 100                             OP7
Di-isopropylbenzen-dihydroperoxid3)menší nebo    větší nebo          větší nebo
                  rovno 82     rovno 5            rovno 5      OP7
Dilauroylperoxid          menší nebo
                  rovno 100                             OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di        menší nebo            větší nebo
-(benzoylperoxy)-hexan       rovno 82             rovno 18            OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di        menší nebo            větší nebo
-(terc.-butylperoxy)-hexan     rovno 52             rovno 48            OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di        menší nebo            větší nebo
-(terc.-butylperoxy)hex-3-in    rovno 52             rovno 48            OP7
Di-(2-fenoxyethyl)peroxydikarbonát menší nebo                   větší nebo
                  rovno 85                    rovno 15     OP7
Distearylperoxydikarbonát     menší nebo            větší nebo
                  rovno 87             rovno 13            OP7
3,3,6,6,9,9-Hexamethyl       menší nebo            větší nebo
-1,2,4,5-tetraoxacyklononan    rovno 52             rovno 48            OP7
Ethyl-3,3-di-(terc.-butylperoxy)  menší nebo            větší nebo
-butyrát              rovno 52             rovno 48            OP7
3-Chlorperoxybenzoová kyselina   menší nebo            větší nebo  větší nebo
                  rovno 77             rovno 6    rovno 17     OP7
Tetrahydronaftylhydroperoxid    menší nebo
                  rovno 100                             OP7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) S ředidlem typu A, s vodou nebo bez
2) Obsah aktivního kyslíku menší nebo rovno 9,0 %
3) S je menší nebo rovno 8,0 % 1-isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzénem.
   7.b) 3107 peroxid organický, typ E, kapalný, jako:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Ředidlo     Ředidlo    Voda     Metoda  Dodatkové
                  (%)        typ A      typ B     (%)      balení  nálepky
                           (%)       (%)             (viz   k označení
                                                 bod 553) nebezpečí
                                                      (viz bod 559)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
terc.-amylhydroperoxid       menší nebo    větší nebo          větší nebo
                  rovno 88     rovno 6            rovno 6    OP8
terc.-amylperoxyacetát       menší nebo    větší nebo
                  rovno 62     rovno 38                  OP8
di-terc.-amylperoxid        menší nebo
                  rovno 100                           OP8
terc.-butylhydroperoxid1)     menší nebo                   větší než 14 OP8    8
                  rovno 79
dibenzoylperoxid          větší než 36-42  větší nebo   voda
                           rovno 18                  OP8
dibenzoylperoxid          větší než 36-42  větší nebo
                           rovno 58                  OP8
di-terc.-butylperoxid       větší než 32-100                       OP8
1,1-di-(terc.-butylperoxy)     menší nebo    větší nebo
-cyklohexan2)           rovno 27     rovno 36                  OP8
di-(terc.-butylperoxy)ftalát    menší nebo    větší nebo
                  rovno 42     rovno 58                  OP8
1,1-di-(terc.-butylperoxy)     menší nebo    větší nebo   větší nebo
-3,5,5-trimethylcyklohexan     rovno 32     rovno 26    rovno 42          OP8
1,1-di-(terc.-butylperoxy)     menší nebo    větší nebo
-3,5,5-trimethylcyklohexan     rovno 57     rovno 43                  OP8
kumylhydroperoxid         větší než 90-98  menší nebo
                           rovno 10                  OP8    8
methylethylketonperoxid(y)3)    menší nebo    větší nebo
                  rovno 40     rovno 60                  OP8
kyselina peroxyoctová, typ E,   menší nebo
stabilizovaná4)          rovno 43                           OP8    8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1) S je menší než 6 % di-terc.-butylperoxidu.
2) S je větší nebo rovno 36 % ethylbenzolem dodatečně k ředidlu
  typu A.
3) Obsah aktivního kyslíku je větší nebo rovno 8,2 %.
4) Směsi kyseliny peroxyoctové s  peroxidem vodíku, vodou a
  kyselinami, které odpovídají  podmínkám Příručky zkoušky a
  kritéria, oddíl II, odst. 20.4.3 e).
   8.b) 3108 peroxid organický, typ E, pevný, jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Inertní      Voda    Metoda balení
                  (%)        pevná látka    (%)     (viz bod 553)
                           (%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
n-butyl-4,4-di(terc.-butylperoxy) menší nebo    větší nebo
-valerát              rovno 42     rovno 58           OP8
terc.-butylmonoperoxymaleát    menší nebo    větší nebo
                  rovno 52     rovno 48           OP8
terc.-butylmonoperoxymaleát1)   menší nebo
jako pasta             rovno 52                    OP8
1-(2-terc.-butylperoxyisopropyl)  menší nebo    větší nebo
-3-isopropenylbenzen        rovno 42     rovno 58           OP8
2,5-dimethyl-2,5-di-(terc.     menší nebo
-butylperoxy)-hexan jako pasta   rovno 47                    OP8
dibenzoylperoxid jako pasta    menší nebo             větší nebo
                  rovno 56,5             rovno 15  OP8
dibenzoylperoxid1) jako pasta   menší nebo
                  rovno 52                    OP8
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) S ředidlem typu A, s vodou nebo bez.
   9.b) 3109 peroxid organický, typ F, kapalný, jako:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Ředidlo     Ředidlo    Voda     Metoda  Dodatkové
                  (%)        typ A      typ B     (%)      balení  nálepky
                           (%)       (%)             (viz   k označení
                                                 bod 553) nebezpečí
                                                      (viz bod 559)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
terc.-butylhydroperoxid      menší nebo                   větší nebo
                  rovno 72                    rovno 28   OP8    8
terc.-butylperoxyacetát1)     menší nebo            větší nebo
                  rovno 22             rovno 78          OP8
terc.-butylperoxyacetát1)     menší nebo    větší nebo
                  rovno 32     rovno 68                  OP8
terc.-butylperoxy-3,5,5      menší nebo    větší nebo
-trimethylhexanoát         rovno 32     rovno 68                  OP8
1,1-di-(terc.-butylperoxy)     menší nebo    větší nebo   větší nebo
-cyklohexan            rovno 13     rovno 13    rovno 74          OP8
1,1-di-(terc.-butylperoxy)     menší nebo    větší nebo
-cyklohexan            rovno 42     rovno 58                  OP8
di-terc.-butylperoxid1)      menší nebo            větší nebo
                  rovno 52             rovno 48          OP8
kumylhydroperoxid         80-90       větší nebo
                           rovno 10                  OP8    8
kumylhydroperoxid         menší nebo    větší nebo
                  rovno 80     rovno 20                  OP8
dibenzoylperoxid jako stabilní   menší nebo
disperze ve vodě          rovno 42                           OP8
dilauroylperoxid jako stabilní   menší nebo
vodní disperze           rovno 42                           OP8
2,5-dimethyl-2,5-di-(terc.     menší nebo    větší nebo
-butylperoxy)-hexan        rovno 52     rovno 48                  OP8
isopropylkumylhydroperoxid     menší nebo    větší nebo
                  rovno 72     rovno 28                  OP8    8
p-menthylhydroperoxid       menší nebo    větší nebo
                  rovno 72     rovno 28                  OP8
kyselina peroxyoctová, typ F,   menší nebo
stabilizovaná2)          rovno 43                           OP8    8
pinanylhydroperoxid        menší než 56   větší než 44                OP8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Ředidlo typ B s bodem varu větším než 100 stupňů C.
2) Směsi kyseliny peroxyoctové s  peroxidem vodíku, vodou a
  kyselinami, které odpovídají podmínkám Příručky zkoušky a
  kritéria, díl II, odst. 20.4.3 f).
   10.b) 3110 peroxid organický, typ F, pevný, jako:

------------------------------------------------------------------------------------
Látka               Koncentrace    Inertní      Metoda balení
                  (%)        pevná látka    (viz bod 553)
------------------------------------------------------------------------------------
dikumylperoxid           větší než 42-100 menší nebo
                           rovno 57     OP8
------------------------------------------------------------------------------------
B.
Prázdné obaly
31. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery, které obsahovaly látky třídy 5.2.
551a
(1) Látky nebo předměty číslic 1 až 10, které se přepravují podle dále uvedených podmínek, nepodléhají, s výjimkou podmínek uvedených v odstavci (2), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":
a) kapalné látky číslic 1 a 3: nejvýše 25 ml v jednom vnitřním obalu;
b) pevné látky číslic 2 a 4: nejvýše 100 g v jednom vnitřním obalu;
c) kapalné látky číslic 5, 7 a 9: nejvýše 125 ml v jednom vnitřním obalu;
d) pevné látky číslic 6, 8 a 10: nejvýše 500 g v jednom vnitřním obalu.
Tato množství se musí přepravovat ve skupinových obalech, které musí splňovat nejméně podmínky bodu 1538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg.
Tato množství látek, která jsou obsažena ve vnitřních obalech z kovu nebo z plastu, které nejsou náchylné proti lomu nebo, které nelze snadno prorazit, smí být také přepravována ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") místo vnějších obalů, za předpokladu, že celková hmotnost kusu nepřesáhne 20 kg.
Tato množství látek mohou být balena společně s dalšími předměty nebo látkami, pokud při uvolnění z obalů spolu vzájemně nebezpečně nereagují. Nebezpečné reakce jsou:
a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;
b) uvolňování zápalných a/nebo jedovatých plynů;
c) tvoření žíravých kapalných látek;
d) tvoření nestabilních látek.
Všeobecná ustanovení o balení bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7) musí být dodrženy.
(2) Při přepravě podle odstavce (1) musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen:
a) číslem k označení látky, kterou je naplněn, před něž se doplní písmena "UN",
b) u různých druhů zboží s různými čísly k označení látky v jednom a tom samém kusu:
- čísly k označení látky toho zboží, kterým je kus naplněn, před něž se doplní písmena "UN", nebo
- písmeny "LQ"4).
Toto označení musí být uvedeno v kosočtverci (čtverec postavený na vrcholu), jehož délka strany musí být nejméně 100 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, může mít toto označení, pokud je zřetelně vidět, i menší rozměry.
2. Přepravní podmínky
(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F.)
A. Kusy
1. Všeobecná ustanovení o balení
552
(1) Obaly musí splňovat podmínky přípojku V a být uzpůsobeny tak, aby žádný materiál, který přijde do styku s obsahem, tento obsah nebezpečně nepoškozoval. Stupeň plnění nesmí překročit 93 %. Vycpávkové materiály skupinových obalů nesmí být lehce hořlavé a nesmí způsobit rozklad organického peroxidu při jeho uvolnění.
(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí splňovat podmínky přípojku VI.
(3) Podle podmínek bodu 1511 (2) nebo 1611 (2) se pro látky a předměty použijí obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y".
Nesmí být používány kovové obaly obalové skupiny I.
Pozn. O přepravě v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X.
2. Zvláštní podmínky o balení
553
(1) Metody balení látek třídy 5.2 jsou uvedeny v tabulce odstavce (2) a jsou označeny OP1 až OP8. Viskózní látky, jejichž doba vytékání z kelímku DIN s výtokovou tryskou o průměru 4 mm činí při 20 stupních C více než 10 minut (což odpovídá době vytékání větší než 690 s při 20 stupních C z kelímku Ford 4 nebo více než 2,68 x 10E-3 m2/s), se považují za pevné látky.
(2)
Látky a předměty musí být baleny podle bodu 551, podle metod balení OP1 až OP8, jak je uvedeno v následující tabulce. Smí být použita metoda balení pro menší kus, t.j. s nižším číslem OP, nikoliv však metoda balení pro větší kus, t.j. s vyšším číslem OP. Uvedená množství pro každou metodu balení představují nejvyšší hodnotu, která se toho času považuje za přiměřenou. Mohou být použity tyto druhy obalů:
- sudy podle bodů 1520, 1521, 1523, 1525 nebo 1526; nebo
- kanystry podle bodů 1522 nebo 1526;
- bedny podle bodů 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 nebo 1532; nebo
- kombinované obaly s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1537,
za předpokladu, že
a) obaly splňují podmínky přípojku V;
b) obaly z kovu (včetně vnitřních obalů u skupinových obalů a vnějších obalů u skupinových obalů nebo kombinovaných obalů) budou použity pouze pro metody balení OP7 a OP8; a
c) u skupinových obalů budou obaly ze skla použity jen jako vnitřní obaly o nejvyšším obsahu 0,5 litru nebo 0,5 kg.
Tabulka: Nejvýše  přípustná množství v obalu/kuse1) pro metody
     balení OP1 až OP8

---------------------------------------------------------------------------
Nejvýše přípustné            Metoda balení
množství           ----------------------------------------------
               OP1  OP2 1)  OP3 OP4 1) OP5 OP6 OP7 OP8
---------------------------------------------------------------------------
nejvýše přípustné
množství (kg) pro
pevné látky a pro      0,5  0,5/10  5  5/25 25  50 50  200 2)
skupinové obaly
(kapalné a pevné
látky)
---------------------------------------------------------------------------
nejvýše přípustný
obsah v litrech
pro kapalné látky3)     0,5      5     30  60 60  225 4)
---------------------------------------------------------------------------
1) Jsou-li uvedeny 2 hodnoty, pak se první hodnota týká nejvýše
  přípustného množství netto pro vnitřní obal a druhá hodnota
  se týká nejvýše přípustného množství netto pro celý kus.
2) Pro kanystr 60 kg, pro bednu 100 kg.
3) Viskózní kapalné látky se považují za pevné látky, pokud je
  splněna podmínka bodu 553 (1).
4) Pro kanystr 60 litrů.
(3) Kusy opatřené nálepkou podle vzoru 01 musí vyhovovat podmínkám bodu 102 (8) a (9).
(4) Nádoby nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s látkami číslic 1 b), 3 b), 5 b), 7 b) nebo 9 b), z nichž se uvolňují nepatrná množství plynů, se musí opatřit větracím zařízením dle bodu 1500 (8) nebo 1601 (6).
554
Pro stanovení vhodné metody balení u organických peroxidů a přípravků organických peroxidů, které nejsou vyjmenovány v bodu 551, se použije tento postup:
a) Organické peroxidy typu B: Látkám a předmětům se přiřadí metoda balení OP5, pokud splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 b) v jednom z udaných obalů. Pokud organický peroxid splní tato kritéria jen v obalu menším než podle metody balení OP5, t.j. v jednom z obalů podle OP1 až OP4, musí se použít odpovídající metoda balení s nižším číslem OP.
b) Organické peroxidy typu C: Látkám a předmětům se přiřadí metoda balení OP6, pokud splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 c) v jednom z udaných obalů. Pokud organický peroxid splní tato kritéria jen v obalu menším než podle metody balení OP6, musí se použít odpovídající metoda balení s nižším číslem OP.
c) Organické peroxidy typu D: Použije se metoda balení OP7.
d) Organické peroxidy typu E: Použije se metoda balení OP8.
e) Organické peroxidy typu F: Použije se metoda balení OP8.
555
(1)
Látky číslic 9 b) a 10 b) bodu 551 se smějí přepravovat ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) za podmínek stanovených příslušným úřadem země původu, pokud příslušný úřad na základě zkoušek potvrdí, že takováto přeprava může být bezpečně prováděna. Potřebné zkoušky zahrnují:
- důkaz, že organický peroxid odpovídá zásadám pro zařazení podle Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 f);
- důkaz o snášenlivosti se všemi materiály, s kterými přijde látka během přepravy normálním způsobem do styku;
- pokud je to potřebné, konstrukci nouzového zařízení k odlehčení tlaku; a
- stanovení případně potřebných zvláštních podmínek.
Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.
(2) Dále uvedené organické peroxidy typu F se smí přepravovat ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) uvedeného typu bez podmínek v odstavci (1):
--------------------------------------------------------------------
Látka                     typ IBC   nejvyšší
                              množství
                              (litrů)
--------------------------------------------------------------------
3109 peroxid organický typ F,
kapalný
-----------------------------------------
terc.-butylacetát, nejvýše 32 %,
v ředidle typu A                31A     1250
                        31HA1    1000
terc.-butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoát,
nejvýše 32 %, v ředidle typu A         31A     1250
                        31HA1    1000
kumylhydroperoxid, nejvýše 90 %,
v ředidle typu A                31HA1    1250
dibenzoylperoxid, ne více než 42 %,
stabilní disperze ve vodě           31H1    1000
di-terc.-butylperoxid, nejvýše 32 %,
v ředidle typu A                31A     1250
                        31HA1    1000
1,1-di-(terc.-butylperoxy)-cyklohexan,
nejvýše 42 %, v ředidle typu A         31H1    1000
dilauroylperoxid, ne více než 42 %,
stabilní disperze ve vodě           31H1    1000
isopropylkumylhydroperoxid, nejvýše 72 %,
v     ředidle typu A                31HA1    1250
p-menthylhydroperoxid, nejvýše 72 %,
v ředidle typu A                31HA1    1250
kyselina peroctová, stabilizovaná,
nejvýše 17 %                  31A     1500
                        31H1    1500
                        31HA1    1500
--------------------------------------------------------------------
(3) Aby se zabránilo roztržení výbuchem kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) nebo kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s plnostěnným kovovým pouzdrem, musí být nouzová zařízení pro odlehčení tlaku uzpůsobena tak, že se odvedou všechny rozkladné produkty a páry, které se uvolní při samourychlujícím rozkladu nebo při stálém působení ohně v průběhu nejméně 1 hodiny. Výpočet se provádí podle metod uvedených v odstavci 5.3.6.3 přípojku X a XI.
Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), které byly postaveny (vyrobeny) podle podmínek tohoto odstavce, které platily před 1. lednem 1999, které však neodpovídají podmínkám tohoto odstavce platným od 1. ledna 1999, smí být dále používány.
556 - 557
3. Společné balení
558
Látky třídy 5.2 nesmí být společně baleny s látkami a předměty ostatních tříd a ani se zbožím, které RID (PNZ) nepodléhá.
4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)
Nápisy
559
(1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".
Nálepky k označení nebezpečí
(2) Kusy obsahující látky této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 5.2.
(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 1 a 2 opatřeny navíc nálepkou podle vzoru 01, ledaže by příslušný úřad odsouhlasil nepoužití této nálepky pro přezkoušený typ obalu, protože výsledky zkoušek prokázaly, že organický peroxid nepředstavuje v tomto obalu nebezpečí výbuchu [viz bod 561 (4)].
(4) Pokud je látka podle kritérií třídy 8 [viz bod 800 (3)] silně žíravá nebo žíravá, musí být kusy navíc opatřeny nálepkou podle vzoru 8, pokud je toto uvedeno v bodu 551 (dodatkové nálepky k označení nebezpečí) nebo předepsáno v povolených přepravních podmínkách [viz bod 550 (8)].
(5) Kusy obsahující kapalné látky, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy s nádobami s větracím zařízením nebo nádoby s větracím zařízením bez vnějšího obalu musí být opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkami podle vzoru 11.
B. Způsob vypravení, omezení (