59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Schválený:
59/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 5. února 2002
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Změna: 401/2002 Sb.
Změna: 565/2002 Sb.
Změna: 251/2006 Sb.
Změna: 368/2008 Sb.
Změna: 442/2009 Sb.
Změna: 452/2013 Sb.
Změna: 91/2017 Sb.
Změna: 475/2017 Sb.
Změna: 185/2018 Sb.
Změna: 39/2019 Sb.
Změna: 265/2019 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. b) a c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle § 74 písm. a) zákona a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY
 
§ 1
(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále jen "odměna") ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje o 400 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.
(2) Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v souběhu s jinými volbami2), zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle jiného právního předpisu24).
(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavce 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
(4) Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise3) obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad"). V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.
 
ČÁST DRUHÁ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI VYTVÁŘENÍ VOLEBNÍCH OKRSKŮ
 
§ 2
(1) Volební okrsky4) se vytvářejí tak, aby byly zachovány přirozené územní celky a zajištěna dostupnost volebních místností pro voliče.5)
(2) Volební okrsek pro vzdálené části obce, města, města se zvláštním postavením, městské části nebo městského obvodu (dále jen "obec") lze vytvořit, pokud má alespoň 10 voličů.
(3) Každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi počínaje číslem 1, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Je-li vytvořen pouze 1 volební okrsek, označí se číslem 1.
(4) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se volební okrsky číslují v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech. Číslo volebního okrsku je složeno z identifikačního čísla městské části nebo městského obvodu a příslušného pořadového čísla volebního okrsku. Identifikační čísla městských částí nebo městských obvodů přiděluje správce registru územní identifikace, adres a nemovitostí tak, aby tvořila v takovém městě celistvou číselnou řadu; pořadová čísla volebních okrsků tvoří samostatnou nepřerušenou číselnou řadu vždy od čísla 1 v každé městské části nebo městském obvodu.
 
ČÁST TŘETÍ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ STÁLÝCH SEZNAMŮ VOLIČŮ A DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ
 
§ 3
(1) Stálý seznam voličů6) (dále jen "seznam") a dodatek stálého seznamu voličů (dále jen "dodatek seznamu") se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků.
(2) Je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu a dodatku seznamu abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů (dále jen "index"), s uvedením jména a čísla volebního okrsku.
(3) V seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem České republiky, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit; v dodatku seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem jiného státu, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, místo, kde je přihlášen k pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit. V seznamu a dodatku seznamu se dále u každého voliče evidují překážky výkonu volebního práva.7)
(4) V případě změny volebních okrsků obecní úřad neprodleně provede úpravu seznamu, dodatku seznamu a indexu.
(5) Změny údajů v seznamu a dodatku seznamu se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče.
(6) Po uzavření seznamu a dodatku seznamu9) již nemůže obecní úřad provádět změny. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu a dodatku seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi.
 
§ 4
Kontrola správnosti seznamů
Obecní úřad provede každoročně kontrolu správnosti a úplnosti seznamu a dodatku seznamu. Aktualizaci provede obecní úřad s využitím referenčních údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců.
 
ČÁST ČTVRTÁ
FORMA SPOLUPRÁCE VOLEBNÍCH ORGÁNŮ PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH, PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH VOLEBNÍCH STRAN A ZPŮSOB LOSOVÁNÍ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN NA HLASOVACÍM LÍSTKU
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
(1) Registrační úřad průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin včetně příloh, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin.
(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem, kandidujících do téhož zastupitelstva, a předá jej registračnímu úřadu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.
(3) Po vyhodnocení chyb a podle pokynu registračního úřadu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do okamžiku zaregistrování kandidátních listin či odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.14)
 
§ 7
Losování
(1) Po ukončení registrace kandidátních listin registrační úřad vylosuje čísla pro označení pořadí politických stran, politických hnutí, koalic politických stran a politických hnutí, nezávislých kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen "volební strana") na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva příslušné obce.15) Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik kandidátních listin pro volby do zastupitelstva příslušné obce bylo zaregistrováno.
(2) Pokud byly pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, provádí se losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro každý volební obvod samostatně. Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla pro příslušný volební obvod zaregistrována.
 
§ 8
(1) Registrační úřad výsledek losování neprodleně sdělí Českému statistickému úřadu, který vyhotoví číselník kandidujících volebních stran, podle kterého budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.
(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla volebních stran, doplní do něj kód údaje o pohlaví kandidáta, vyhotoví opis údajů registru v rozsahu kandidátní listiny a předloží ho registračnímu úřadu.
(3) Registrační úřad neprodleně informuje Český statistický úřad o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny do 48 hodin před zahájením voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.
 
ČÁST PÁTÁ
VZORY KANDIDÁTNÍ LISTINY, HLASOVACÍHO LÍSTKU, SEZNAMU, DODATKU SEZNAMU, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DALŠÍCH VOLEBNÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
 
§ 9
Vzory volebních dokumentů
Pro volby do zastupitelstev obcí jsou v příloze č. 1 stanoveny tyto vzory:
1. Stálý seznam voličů,
2. Dodatek stálého seznamu voličů,
3. Výpis ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku,
4. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce,
5. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise,
6. Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce s přílohou,
7. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce,
8. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce,
9. Záznam o kontrole provedené pověřeným obecním úřadem,
10. Záznam o kontrole provedené krajským úřadem,
11. Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce,
12. Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce,
13. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem,
14. Osvědčení o vykonané zkoušce,
15. Zápis zkušební komise o vykonané zkoušce.
 
§ 10
Volební tiskopisy
(1) Pro volby do zastupitelstev obcí jsou v příloze č. 2 stanoveny tyto vzory tiskopisů:
1. Průkaz člena okrskové volební komise,
2. Průkaz zapisovatele okrskové volební komise,
3. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku,
4. Průkaz zaměstnance kraje.
(2) Pokud okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopis podle odstavce 1 bodu 3 přílohy č. 2 a souhrnný hlasovací lístek.16)
 
§ 11
Registrační úřad17) zabezpečí tisk hlasovacích lístků pro příslušnou obec prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra.18)
 
ČÁST ŠESTÁ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ A REGISTRAČNÍCH ÚŘADŮ PŘI VYBAVENÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI VOLEBNÍ DOKUMENTACE
 
§ 12
Ve volební místnosti zajistí obecní úřad vedle zákonem stanoveného vybavení19) kancelářské zařízení pro práci okrskové volební komise. Dále pak pomůcky pro zapečetění volební schránky a přenosné volební schránky.
 
§ 13
(1) Obecní úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, popřípadě další volební dokumentace jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.
(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, hlasovací lístky využité k uvedení počtu platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí
a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen "návrh na neplatnost"),
b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo
c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.
(3) Ostatní volební dokumentaci uschová registrační úřad.
(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev obcí se uloží odděleně od ostatní dokumentace.
(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb se stanoví skartační znaky a lhůty:
a) kandidátní listina, prohlášení kandidáta, včetně podkladů ke kandidátní listině, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí registračního úřadu o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování a vyhlášení výsledků hlasování - A 10,
b) další volební dokumentace - V 5.
Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.20)
 
ČÁST SEDMÁ
ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE ZAMĚSTNANCE KRAJE A OBCE, JEJÍŽ ÚŘAD PLNÍ ÚKOLY REGISTRAČNÍHO ÚŘADU, KTERÝ NENÍ POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM
 
§ 14
Ověřování způsobilosti
(1) Ministerstvo vnitra ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu pověřeného činností na úseku voleb.
(2) Krajský úřad ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu pověřeného činností na úseku voleb, s výjimkou pověřených obecních úřadů.21)
(3) Zaměstnanci kraje a obce podle odstavců 1 a 2 (dále jen "uchazeč") absolvují odbornou přípravu a potřebné znalosti na úseku voleb prokáží vykonáním zkoušky.
 
§ 15
Přihlášku k odborné přípravě a vykonání zkoušky zašle:
a) ředitel krajského úřadu Ministerstvu vnitra,
b) starosta obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu, který není pověřeným obecním úřadem,21) krajskému úřadu.
 
§ 16
Zkušební komise
(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.
(2) Předsedy a další členy zkušebních komisí na Ministerstvu vnitra určí ministr vnitra ze zaměstnanců Ministerstva vnitra.
(3) Předsedu a další členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedou zkušební komise je zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle § 17 odst. 5.
(4) Zkušební komise jsou tříčlenné.
(5) Ministerstvo vnitra a krajský úřad určí termíny a místo zkoušky.
 
§ 17
Zkouška
(1) Zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi bezprostředně souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.
(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje:
a) jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele a pracovní zařazení uchazeče,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d) vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.
(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.
(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.
(5) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.23)
(6) Osvědčení o vykonané zkoušce obsahuje
a) jméno a příjmení uchazeče a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
b) podpis předsedy zkušební komise,
c) datum vydání a razítko Ministerstva vnitra nebo krajského úřadu.
(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad ve výjimečných případech přiměřeně zkrátit.
 
ČÁST OSMÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
§ 18
Přihlášky k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky
a) ředitel krajského úřadu Ministerstvu vnitra,
b) starosta obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu, s výjimkou pověřeného obecního úřadu,21) okresnímu úřadu.
 
§ 19
Zrušují se
1. Vyhláška č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
2. Vyhláška č. 252/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
 
§ 20
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.
 
Příl.1
               Vzor 1
            Stálý seznam voličů

Seznam v knize
------------------------------------------------------------------
Obecní úřad (městský úřad, magistrát územně nečleněného města se
zvláštním postavením, úřad městského obvodu nebo městské části,
nebo úřad městské části hlavního města Prahy)x*
 ...........................................
+------+---------+--------+--------+--------------------------------+--------+-------------+--------+
|Číslo |Číslo  |Příjmení|Datum  |   Místo trvalého pobytu   |Číslo  |Překážky   |Poznámka|
|pořadí|volebního|a jméno |narození+---------+-----+----------------+jmenného|ve výkonu  |    |
|   |okrsku  |    |    |část obce|ulice|číslo popisné  |seznamu |volebního  |    |
|   |     |    |    |     |   |číslo orientační|    |práva a změny|    |
|   |     |    |    |     |   |        |    |a záznamy  |    |
+------+---------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+

Seznam prostřednictvím výpočetní techniky
------------------------------------------------------------------
+---------+------+--------+--------+--------------------------------+--------+-------------+--------+
|Číslo  |Číslo |Příjmení|Datum  |   Místo trvalého pobytu   |Číslo  |Překážky   |Poznámka|
|volebního|pořadí|a jméno |narození+---------+-----+----------------+jmenného|ve výkonu  |    |
|okrsku  |   |    |    |část obce|ulice|číslo popisné  |seznamu |volebního  |    |
|     |   |    |    |     |   |číslo orientační|    |práva a změny|    |
|     |   |    |    |     |   |        |    |a záznamy  |    |
+---------+------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
 x) Uvede se odpovídající

               Vzor 2
         Dodatek stálého seznamu voličů

Dodatek stálého seznamu voličů v knize
------------------------------------------------------------------
Obecní úřad (městský úřad, magistrát územně nečleněného města se
zvláštním postavením, úřad městského obvodu nebo městské části,
nebo úřad městské části hlavního města Prahy)x*
 ...........................................
    +------+---------+--------+---------+--------+--------------------------------+--------+-------------+--------+
|Číslo |Číslo  |Příjmení|Státní  |Datum  |     Místo pobytu     |Číslo  |Překážky   |Poznámka|
|pořadí|volebního|a jméno |občanství|narození+---------+-----+----------------+jmenného|ve výkonu  |    |
|   |okrsku  |    |     |    |část obce|ulice|číslo popisné  |seznamu |volebního  |    |
|   |     |    |     |    |     |   |číslo orientační|    |práva a změny|    |
|   |     |    |     |    |     |   |        |    |a záznamy  |    |
+------+---------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|   |     |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+------+---------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+

Dodatek stálého seznamu voličů prostřednictvím výpočetní techniky
+---------+------+--------+---------+--------+--------------------------------+--------+-------------+--------+
|Číslo  |Číslo |Příjmení|Státní  |Datum  |     Místo pobytu     |Číslo  |Překážky   |Poznámka|
|volebního|pořadí|a jméno |občanství|narození+---------+-----+----------------+jmenného|ve výkonu  |    |
|okrsku  |   |    |     |    |část obce|ulice|číslo popisné  |seznamu |volebního  |    |
|     |   |    |     |    |     |   |číslo orientační|    |práva a změny|    |
|     |   |    |     |    |     |   |        |    |a záznamy  |    |
+---------+------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
|     |   |    |     |    |     |   |        |    |       |    |
+---------+------+--------+---------+--------+---------+-----+----------------+--------+-------------+--------+
 x) Uvede se odpovídající

               Vzor 3
     Výpis ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku

Obecní úřad (městský úřad, magistrát územně nečleněného města se
zvláštním postavením, úřad městského obvodu nebo městské části,
nebo úřad městské části hlavního města Prahy)x*
 ...........................................

Volební okrsek č. ..........................

+------+--------+--------+----------------------+--------------+---------+-------+
|Číslo |Číslo  |Příjmení|Místo pobytu     |       |Státní  |Záznamy|
|pořadí|jmenného|a jméno +-----+----------------+--------------+občanství|    |
|   |seznamu |    |ulice|číslo popisné  |Datum narození|občana  |    |
|   |    |    |   |číslo orientační|       |jiného  |    |
|   |    |    |   |        |       |státu  |    |
+------+--------+--------+-----+----------------+--------------+---------+-------+
|   |    |    |   |        |       |     |    |
+------+--------+--------+-----+----------------+--------------+---------+-------+
|   |    |    |   |        |       |     |    |
+------+--------+--------+-----+----------------+--------------+---------+-------+
|   |    |    |   |        |       |     |    |
+------+--------+--------+-----+----------------+--------------+---------+-------+
|   |    |    |   |        |       |     |    |
+------+--------+--------+-----+----------------+--------------+---------+-------+
|   |    |    |   |        |       |     |    |
+------+--------+--------+-----+----------------+--------------+---------+-------+
|   |    |    |   |        |       |     |    |
+------+--------+--------+-----+----------------+--------------+---------+-------+
 x) Uvede se odpovídající
                     razítko příslušného úřadu


               Vzor 4
              Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (města,
městského obvodu, městské části)x) podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské
  části)x) ......................................................
  se uskuteční v pátek dne .................... od 14.00 hodin do
  22.00 hodin a v sobotu dne ...................... od 8.00 hodin
  do 14.00 hodin. xx)
2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. .................
  je volební místnost (přesná adresa) ..................
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu
  ...............................................................

  ve volebním okrsku č. .................
  je volební místnost (přesná adresa) ..................
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu
  ...............................................................

3. Popis vytvořených volebních obvodů. xxx)

4. Voliči bude  umožněno hlasování poté,  kdy prokáže svoji
  totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
  občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
  České republiky.

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
  hlasovací lístky.
  V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
  místnosti.

6. xxxx)

V ............. dne .............      .....................
                       starosta (primátor)x)

  x) Uvede se odpovídající
  xx) Pro volby konané v jednom dni se uvede doba hlasování od
    7.00 hodin do 22.00 hodin
 xxx) Uvede se, přichází-li v úvahu
 xxxx) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb
    do zastupitelstva v obci (§ 33 zákona č. 491/2001 Sb.),
    např. upozornění na doklady, kterými lze prokázat totožnost
    a státní občanství
               Vzor 5
               Slib
         členů okrskové volební komise
 
"Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat
svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými
právními předpisy České republiky."
 
Členové okrskové volební komise     Datum podpisu   Podpis
jméno, příjmení
 
 ..................................   .............   .......
 
 ..................................   .............   ....... 
 
 ..................................   .............   .......
 
               Vzor 6
            Kandidátní listina
          pro volby do zastupitelstva
       obce (města, městského obvodu, městské
      části)x) ................................
    konané ve dnech (dne)...........................
Volební obvod č. ............. xx)


 .................................................................
Název volební strany a označení ,o jaký typ volební strany jde, xxx)
s uvedením názvu politických stran a politických hnutí

Kandidáti:

1. ..............................       ...................
  jméno, příjmení, pohlaví, věk         povolání
  ke druhému dni voleb, popřípadě  
  ke dni voleb, konají-li se volby 
  v jednom dni  
                     .........................
                     část obce, nečlení-li se
                     na části, obec x), kde je
                     kandidát přihlášen k pobytu
                     .........................
                     název  politické strany
                     nebo politického hnutí,
                     jehož je kandidát členem,
                     nebo údaj "bez politické
                     příslušnosti"

                     .........................
                     jde-li o koalici, název
                     politické  strany  nebo
                     politického hnutí, které
                     kandidáta navrhlo; jde-li
                     o sdružení  politických
                     stran  nebo politických
                     hnutí  a  nezávislých
                     kandidátů,    označení
                     politické  strany  nebo
                     politického hnutí, které
                     kandidáta  navrhlo nebo
                     označení,  že  jde  o
                     nezávislého kandidáta

2. ........................       .........................

3. ........................       .........................

  ........................
  Zmocněnec volební strany
  jméno, příjmení, místo,
  kde je přihlášen
  k trvalému pobytu

  ........................
  Náhradní zmocněnce
  jméno, příjmení, místo,
  kde je přihlášen
  k trvalému pobytu

  ........................
  podpis zmocněnce

                     .........................
                     jméno,   příjmení   a
                     označení funkce a podpis
                     osoby/osob
                     oprávněné/oprávněných
                     jednat jménem politické
                     strany nebo politického
                     hnutí popř. organizační
                     jednotky xxxx)

                     .........................
                     u nezávislého  kandidáta
                     podpis kandidáta xxxxx)

V ............. dne .............

   x) Uvede se odpovídající
  xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny
  xxx) § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
 xxxx) V případě, že volební stranu tvoří koalice politických
    stran nebo sdružení  politických stran a nezávislých
    kandidátů, uvedou se osoby oprávněné jednat jejich jménem,
    popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena,
    všech politických stran, které ji tvoří
 xxxxx) V případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát,
    neuvádí se údaje o zmocněnci

            Příloha ke vzoru 6

Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce
(města, městského obvodu, městské části)x) .......................
konané ve dnech (dne) ...............................
           Prohlášení kandidáta

"Já níže podepsaný(á) ................................, narozen(a)
               jméno a příjmení
 .............. přihlášen k pobytu na adrese .....................
prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy
překážky volitelnosti / překážka ....................... pomine ke
dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské
části)x); nedal(a) jsem souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a) na
jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.

V ............. dne .............      .....................
                        podpis kandidáta
 x) Uvede se odpovídající

               Vzor 7
            Hlasovací lístek
  Pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu,
 městské části)x) konané ve dnech (dne) ......................
Obec (město, městský obvod, městská část)x) ......................
Do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)x)
se volí .......... členů

(Pro případ, že jsou vytvořeny volební obvody)
Volební obvod č. .......
ve volebním obvodu se volí ......... členů

  x) Uvede se odpovídající
 xx) Název politické strany nebo politického hnutí se uvede
   oficiální zkratkou
   Hlasovací  lístky pro  volby do  zastupitelstev územně
   členěných statutárních měst a do zastupitelstva hlavního
   města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným
   pruhem
   Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně; 
   je-li hlasovací lístek vytištěn oboustranně, 
   uvede se na konci každé strany text "Pokračování 
   na druhé straně"
 
 xxx) Typ volební strany se uvádí pouze pro názornost, z důvodů
   rozsahu údajů u jednotlivých kandidátů; na hlasovací lístek
   se nepřetiskuje

               Vzor 8
     Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (města, městské části, městského
obvodu) ..........................................................
okres .................................... konaných ve dnech (dne)
byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí
zjištěny výsledky voleb v obci.

Počet volebních okrsků                .............
Počet  okrskových volebních  komisí, které  předaly výsledek
hlasování                      .............
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky
nebyly předány:                   .............
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů a
jejich dodatků                    .............
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky                        .............
Celkový počet odevzdaných úředních obálek      .............
------------------------------------------------------------------
A) Jméno a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební obvod č.: (pokud bylo vytvořeno více volebních obvodů než
1)
Volební strana (pořadové číslo na hlasovacím lístku a název)
Pořad. číslo zvolení, jméno,     příjmení, věk, pořadí na hlasovacím
lístku, počet platných hlasů
Pořad. číslo zvolení, jméno, příjmení, věk, pořadí na hlasovacím
lístku, počet platných hlasů
atd.

Volební strana (pořadové číslo na hlasovacím lístku a název)
Pořad. číslo zvolení, jméno, příjmení, věk, původní pořadí na
hlasovacím lístku, počet platných hlasů
atd.

Volební obvod č.: (pokud bylo vytvořeno více volebních obvodů než
1)
Volební strana (pořadové číslo na hlasovacím lístku a název)
Pořad. číslo zvolení, jméno, příjmení, věk, původní pořadí na
hlasovacím lístku, počet platných hlasů
atd.

Atd.
Pokud bylo vytvořeno více volebních obvodů než 1, uvede se také
celkový  počet  mandátů  v  zastupitelstvu  obce, připadající
jednotlivým volebním stranám celkem za všechny obvody.

B) Jména a příjmení náhradníků:
Volební obvod č.: (pokud bylo vytvořeno více volebních obvodů než
1)
Volební strana (pořadové číslo na hlasovacím lístku a název)
Pořad.  číslo náhradníka,  jméno, příjmení,  věk, pořadí na
hlasovacím lístku, počet platných hlasů
Pořad.  číslo náhradníka,  jméno, příjmení,  věk, pořadí na
hlasovacím lístku, počet platných hlasů
atd.

Volební strana (pořadové číslo na hlasovacím lístku a název)
Pořad.  číslo náhradníka,  jméno, příjmení,  věk, pořadí na
hlasovacím lístku, počet platných hlasů
atd.

Volební obvod č.: (pokud bylo vytvořeno více volebních obvodů než
1)
Volební strana (pořadové číslo na hlasovacím lístku a název)
Pořad.  číslo náhradníka,  jméno, příjmení,  věk, pořadí na
hlasovacím lístku, počet platných hlasů
atd.

Atd.
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a
  pro jednotlivé kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí
  kandidáta pro přidělení mandátu:

Volební obvod č.: (pokud bylo vytvořeno více volebních obvodů než
1)
Volební strana:
- pořadové číslo na hlasovacím lístku a název,
- počet platných hlasů abs. a v %,
- hranice pro změnu pořadí,
a její kandidáti v pořadí podle hlasovacího lístku: pořadové
číslo, jméno, příjmení, počet platných hlasů.

Volební strana:
- pořadové číslo na hlasovacím lístku a název,
- počet platných hlasů abs. a v %,
- hranice pro změnu pořadí,
a její kandidáti v pořadí podle hlasovacího lístku: pořadové
číslo, jméno, příjmení, počet platných hlasů.
Atd.

Volební obvod č.: (pokud bylo vytvořeno více volebních obvodů než
1)
Volební strana:
- pořadové číslo na hlasovacím lístku a název,
- počet platných hlasů abs. a v %,
- hranice pro změnu pořadí,
a její kandidáti v pořadí podle hlasovacího lístku: pořadové
číslo, jméno, příjmení, počet platných hlasů.
Atd.
------------------------------------------------------------------

      ..........................................
      Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                Počet listů přílohy č. 1: ........

Jména, příjmení a podpisy:1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu: ....
zaměstnanec Českého statistického úřadu: .........................

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3
  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
  a o změně některých zákonů), není tiskový výstup podepsán výše
  uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

                       .....................

Pokud bylo v obci vytvořeno více volebních obvodů než 1, je
příloha č. 1 zpracována samostatně za každý volební obvod.
Pokud však do zastupitelstva obce kandidovala pouze jedna volební
strana, příloha č. 1 se nevyhotovuje.

               Vzor 8            Příloha
    K zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce1)

Obec (město, městská část, městský obvod) ........................
Okres .......................
Volební obvod č. ...................
Volby ve dnech (dne)

1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro
  postup do dalšího zjišťování výsledků do voleb a seznam
  volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst. 1 zákona):

Celkem platných hlasů:
+--------------+-----------+---------+-----------------------+-------------+
|Volební strana|Počet hlasů|Počet  |Přepočtený základ   |Poměr hlasů |
|       |      |kandidátů|pro porovnání k hranici|k základu v %|
+--------------+-----------+---------+-----------------------+-------------+

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito ...... % hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování
výsledků voleb:
 .................................................................

2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební
  strany:

      ..........................................
      Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, příjmení a podpisy:1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu: ....
zaměstnanec Českého statistického úřadu: .........................

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3
  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
  a o změně některých zákonů), není tiskový výstup podepsán výše
  uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

                       .....................

               Vzor 9
               Záznam
     o kontrole provedené pověřeným obecním úřadem

Pověřený obecní úřad (název) .....................................
Obec, město, městský obvod, městská část (název) .................
Volební okrsek č. ....... Volební místnost (adresa) ..............

A. Kontrola průběhu hlasování ve volební místnosti:
Zjištěný stav: ....................................
              popis

Způsob odstranění nedostatkůx): ...................

B. Kontrola při sčítání hlasů ve volební místnosti:
Zjištěný stav: ....................................
               popis

Způsob odstranění nedostatkůx): ...................

 .........................          .....................
 za pověřený obecní úřad           předseda okrskové
 (jméno, příjmení, podpis)          volební komise
                       (jméno, příjmení,
                       podpis)
               Vzor 10
               Záznam
       o kontrole provedené krajským úřadem
 
Krajský úřad (název) .............................................
 
Obec, město, městský obvod, městská část (název) .................
 
Volební okrsek č. .......... Volební místnost (adresa) ...........
 
A. Kontrola průběhu hlasování ve volební místnosti:
 
Datum: ..................... Čas od .......... do ................
 
Zjištěný stav: ...................................................
               popis
 
Způsob odstranění nedostatků x): .................................
 
B. Kontrola při sčítání hlasů ve volební místnosti:
 
Datum: ..................... Čas od .......... do ................
 
Zjištěný stav: ................................................... 
               popis
 
Způsob odstranění nedostatků x): .................................
 
 ...........................         .....................
 za krajský úřad               předseda okrskové
 (jméno, příjmení, podpis)          volební komise
                       (jméno, příjmení,
                       podpis)
 
x) Uvede se v případě zjištěných nedostatků
 
               Vzor 11
              Osvědčení
          o zvolení členem (členkou)
     zastupitelstva obce (města, městského obvodu,
     městské části)x) ............................

Obecní úřad v ........................ xx)
osvědčuje, že
Jméno, příjmení: .................................................
Narozen(a): ......................................................
Přihlášen k pobytu na adrese: ....................................
byl(a) dne: ............................................ zvolen(a)
členem(kou) zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské
části)x)

               razítko
            obecního úřadu xx)

V ............. dne .............      .....................
                       podpis starosty obce,
                     primátora, (tajemníka)x)
 x) Uvede se odpovídající
 xx) Uvede se příslušný pověřený obecní úřad nebo obecní úřad
   v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, který je
   registračním úřadem podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.

FORMÁT A/5

               Vzor 12
              Osvědčení
       o nastoupení do funkce člena (členky)
     zastupitelstva obce (města, městského obvodu,
     městské části)x) ............................

Rada obce (města, městského obvodu, městské části), zastupitelstva
obce (města, městského obvodu, městské části) v ............... x)
osvědčuje, že
Jméno: ..................... Příjmení: ...........................
Narozen(a): ......................................................
Přihlášen k pobytu na adrese: ....................................
se stal(a) dne: ..................................................
členem(kou) zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské
části)x)

               razítko
            obecního úřadux)

V ............. dne .............      ......................
                      podpis starosty obce x)
                      (města, městského
                      obvodu, městské
                      části), primátora
                      hlavního města Prahy

 x) Uvede se odpovídající

FORMÁT A/5

               Vzor 13
  Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování
     ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Volby do zastupitelstva obce (města, městské části, městského
obvodu): .........................................................
 .................................................................

konané ve dnech (dne): ...........................................

                    Obec    Okrsek   KČl

Identifikace volebního okrsku      ......... .........  ...

Územní příslušnost volebního okrsku slovy (obec, městská část,
městský obvod, okres):
 .................................................................
 .................................................................

Zápis byl odmítnut z důvodu:
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

a pro odstranění chyb a předání nového zápisu byla stanovena lhůta
(den a hodina):
 .................................................................

    ....................................................
    datum záznamu, jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance
          Českého statistického úřadu

               Vzor 14
              Osvědčení
            o vykonané zkoušce

Ministerstvo vnitra
(Krajský úřad v .................)x)
osvědčuje, že

Jméno: .......................   Příjmení: .....................
Místo trvalého pobytu: ...........................................

   prokázal(a) zkouškou potřebné znalosti na úseku voleb

(podle ust. § 8 odst. 2 písm. d) / § 10 odst. 1 písm. f)/x) zákona
č. 491/2001 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů)
V ............. dne .............      ......................
                      podpis předsedy
                      zkušební komise

      ...........................................
          razítko Ministerstva vnitra
      (Krajského úřadu v .....................)x)
 x) Uvede se odpovídající

FORMÁT A5

               Vzor 15
           Zápis zkušební komise
  Ministerstva vnitra (Krajského úřadu v .................)x)
o vykonané zkoušce

Uchazeč(ka):
Jméno: .......................   Příjmení: .....................
Místo trvalého pobytu: ...........................................
Označení zaměstnavatele: .........................................
Pracovní zařazení: ...............................................

Zkušební komise ve složení:
Předseda:
Jméno: .......................   Příjmení: .....................
Pracovní zařazení: ...............................................

Členové:
1. Jméno: ....................... Příjmení: .....................
  Pracovní zařazení: ............................................

2. Jméno: ....................... Příjmení: .....................
  Pracovní zařazení: ............................................

Vyhodnocení zkoušky:
1. Písemná zkouška .......................... ......... .........
          vyhověl(a) (nevyhověl(a))x) Maximální Dosažený
                        počet   počet
                        bodů   bodů

2. Ústní zkouška
Předmět (konkrétní znění otázek)
1. ..............................   ............................
                   vyhověl(a) (nevyhověl(a))x)

2. ..............................   ............................
                   vyhověl(a) (nevyhověl(a))x)
 .
 .
 .

Členové komise:    .................    ...................
            podpis         podpis předsedy
                        zkušební komise
            .................
            .................

 x) Uvede se odpovídající
 
Příl.2
            Vzor tiskopisu 1
               Průkaz
         člena okrskové volební komise
                                T/1

Jméno, příjmení: .................................................
Datum a místo narození: ..........................................
Místo pobytu: ....................................................
            Číslo občanského průkazu: .................
            Číslo průkazu povolení k pobytu: ..........

Funkce v komisi: .................................................
         člen, předseda, místopředseda x)

V ............. dne .............      ......................
                      podpis zapisovatele
                      okrskové volební
                      komise

 x) Uvede se odpovídající

FORMÁT A/7

            Vzor tiskopisu 2
               Průkaz
       zapisovatele okrskové volební komise
                                T/2

Jméno, příjmení: .................................................
Datum a místo narození: ..........................................
Místo trvalého pobytu: ...........................................
            Číslo občanského průkazu: .................

V ............. dne .............      ......................
                      podpis starosty,
                      primátora x)

x) Uvede se odpovídající

FORMÁT A/7

 
                         Vzor tiskopisu 3
                 ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                          T/3
 
Ve volebním okrsku č. ................. v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ......................
........................................... okres ............................................ proběhlo ve dnech (dne)
...................................... hlasování ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části,
městského obvodu) ...................................................................................................
 
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ........................ na dobu od ............... do ............... hodin
z důvodu ............................................................................................................. 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ........... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na přiloženém označeném hlasovacím lístku.
 
                                                     xx)
                                      +------------+-----------+-------+   
                                      |      Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                       |      |      |    |    
                                      +------------+-----------+-------+   
            

                                                   +-----+
Typ voleného zastupitelstva                                      |   |
                                             +-----------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku celkem          |         |
                                             +--+--------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |       |
                                               +--------------+
Počet odevzdaných úředních obálek                              |       |
                                            +-----+--------------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany)      |          |      
                                            +-----------+--------+
Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle hlasovacího lístku)                 |    |   
                                                  +--------+
Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden platný hlas         |    |      
                                            +-----------+--------+
Kontrolní číslo 2                                   |          |
                                            +--------------------+
 
Vysvětlivky k orámované části zadní strany tiskopisu:
1. Kontrolní čísla k hlasům pro jednotlivé volební strany se uvádí v pořadí, v jakém jsou tyto strany uvedeny
na hlasovacím lístku. Kontrolní číslo je součtem pořadového čísla volební strany (sl. 1, sl. 5 nebo sl. 9)
a počtu hlasů pro ni (sl. 2, sl. 6 nebo sl. 10) a zapisuje se ve sl. 3, sl. 7 nebo sl. 11.
2. Pořadové číslo posledního kandidáta v rámci této volební strany, který ještě získal alespoň jeden platný hlas,
se uvádí ve sl. 4, sl. 8 nebo sl. 12.
 
                        II. - pokračování
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
| Poř.  | Počet   | Kontrolní  | Číslo | Poř.  | Počet   | Kontrolní  | Číslo | Poř.  | Počet   | Kontrolní  | Číslo |
| strany | hlasů pro | číslo    | posl. | strany | hlasů pro | číslo    | posl. | strany | hlasů pro | číslo    | posl. |
|    | stranu  | sl.1 + sl.2 | kand. |    | stranu  | sl.5 + sl.6 | kand. |    | stranu  | sl.9 + sl.10 | kand. |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
| sl.1 |  sl.2  |  sl.3   | sl.4 | sl.5 |  sl.6  |   sl.7  | sl.8 | sl.9 |  sl.10  |   sl.11  | sl.12 |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  1.  |      |       |    |  16. |      |       |    |  31. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  2.  |      |       |    |  17. |      |       |    |  32. |      |       |    | 
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  3.  |      |       |    |  18. |      |       |    |  33. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  4.  |      |       |    |  19. |      |       |    |  34. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  5.  |      |       |    |  20. |      |       |    |  35. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  6.  |      |       |    |  21. |      |       |    |  36. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  7.  |      |       |    |  22. |      |       |    |  37. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  8.  |      |       |    |  23. |      |       |    |  38. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  9.  |      |       |    |  24. |      |       |    |  39. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  10. |      |       |    |  25. |      |       |    |  40. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  11. |      |       |    |  26. |      |       |    |  41. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  12. |      |       |    |  27. |      |       |    |  42. |      |       |    | 
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  13. |      |       |    |  28. |      |       |    |  43. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  14. |      |       |    |  29. |      |       |    |  44. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  15. |      |       |    |  30. |      |       |    |  45. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
 
                             III.
 
Z celkového počtu ........... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě  .................................................
                                 jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte,
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
               Vzor 4
               Průkaz
            zaměstnance kraje
                                T/4

Číslo průkazu: ...................................................
Jméno: ...........................................................
Příjmení: ........................................................
Osvědčení o ověření     způsobilosti na úseku voleb vydáno dne:.......
Číslo občanského průkazu: ........................................
Datum vystavení: .................................................

                  ...............................
                  podpis ředitele krajského úřadu
                  razítko krajského úřadu

FORMÁT A/7
Vybraná ustanovení novel
Čl.VI vyhlášky č. 91/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.VI vyhlášky 39/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
2) § 70 zákona č. 491/2001 Sb.
3) § 52 zákona č. 491/2001 Sb.
4) § 26 zákona č. 491/2001 Sb.
5) § 4 zákona č. 491/2001 Sb.
6) § 28 zákona č. 491/2001 Sb.
7) § 4 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.
9) § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.
14) § 23 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb.
15) § 25 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.
16) § 42 zákona č. 491/2001 Sb.
17) § 12 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb.
18) § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb.
19) § 31 zákona č. 491/2001 Sb.
20) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
21) § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
23) § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
§ 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
24) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty