586/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
586/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V názvu zákona se slova "v roce 2020" zrušují.
2. V § 1 odst. 1 se slova "v roce 2020" a slova " , jejichž zavedení vedlo ke vzniku překážky v práci" zrušují.
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2020 – 7. 1. 2021)