582/1992 Sb. , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Schválený:
582/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 30. listopadu 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
Ministerstvo financí České republiky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 16 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "státní podnik" nahrazují slovy "akciová společnost".
2. § 21 zní:
 
"§ 21
(1) Při změně držitele nebo vlastníka motorového vozidla se zaplacené pojistné nevrací. Vypořádání poměrné části nespotřebovaného pojistného původní držitel nebo vlastník motorového vozidla dohodne s jeho novým držitelem nebo vlastníkem.
(2) Nespotřebované pojistné v případě trvalého vyřazení motorového vozidla z provozu vrátí pojišťovna na žádost pojištěného na základě jím předložených dokladů prokazujících zaplacení pojistného a trvalé vyřazení motorového vozidla z provozu. Nespotřebované pojistné se vrací plátci pojistného po odečtení správních nákladů spojených s přijetím úhrady pojistného a vrácením jeho nespotřebované části.
(3) Zaplacené pojistné za cizozemské motorové vozidlo podle § 22 odst. 3 se nevrací.".
3. § 22 odst. 2 zní:
"(2) Za tuzemské motorové vozidlo včetně motorového vozidla se zvláštní státní poznávací značkou se platí roční pojistné takto:
 roční
                          pojistné
                           v Kčs
a) jednostopé motorové vozidlo a motorová
  tříkolka s hmotností do 400 kg, se
  zdvihovým objemem válců
1. do 50 cm3 včetně                 204,-
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně           408,-
3. nad 350 cm3                   576,-
b) osobní automobil do celkové hmotnosti
  3500 kg, motorová tříkolka s celkovou
  hmotností nad 400 kg,
1. se zdvihovým objemem válců do
   2000 cm3 včetně nebo na elektrický
   pohon                      624,-
2. se zdvihovým objemem válců nad
   2000 cm3                    1992,-
c) ostatní automobily a pojízdný pracovní
  stroj se státní poznávací značkou
1. do celkové hmotnosti 3500 kg včetně       4128,-
2. od celkové hmotnosti 3500 kg do
   12 000 kg včetně                6120,-
3. nad celkovou hmotnost 12 000 kg         8940,-
d) traktor se státní poznávací značkou,
  pojízdný pracovní stroj bez státní
  poznávací značky nebo vysokozdvižný
  vozík                        180,-
e) motorový ruční vozík, jednonápravový
  kultivační traktor nebo traktor, kterému
  se nepřiděluje státní poznávací značka        60,-
f) autobus určený pro provoz jen v
  městské hromadné dopravě              2880,-
  trolejbus                     1440,-
g) ostatní autobusy
  1. do celkové hmotnosti 5000 kg včetně       6288,-
  2. nad celkovou hmotnost 5000 kg včetně      9624,-
h) přípojné vozidlo
1. určené k tažení motorovými vozidly
   s výjimkou motorových vozidel
   uvedených v písmenech a) a e)
   - s celkovou hmotností do
    750 kg včetně                  60,-
   - s celkovou hmotností nad 750 kg        120,-
2. pojistné za přípojné vozidlo určené k tažení motorovými vozidly uvedenými v písmenech a) a e) je zahrnuto v sazbách pojistného za tato motorová vozidla
i) za motorové vozidlo s právem přednostní jízdy nebo motorové vozidlo taxislužby nebo vozidlo určené k půjčování jedenapůlnásobek příslušné sazby pojistného podle skupin motorových vozidel uvedených v písmenech a) až h).".
4. § 27 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Pokud bylo pojistné za rok 1993 zaplaceno přede dnem 1. ledna 1993 podle předcházející právní úpravy, musí ten, kdo je povinen platit pojistné, doplatit je do konce února 1993 do výše stanovené touto vyhláškou.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Související dokumenty