58/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
58/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. února 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 34/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. f) se slova "1. června" nahrazují slovy "1. března" a slova "31. května" se nahrazují slovy "posledního dne měsíce února".
2. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "celou dobu závazku" nahrazují slovy "celé retenční období".
3. V § 6 odstavec 2 zní:
"(2) Retenčním obdobím je období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace, a které trvá od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.".
4. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje suchostojná kráva, která má nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů neomezený přístup do výběhu na uvedeném hospodářství podle § 11 odst. 1 písm. a).".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
5. V § 8 odstavec 2 zní:
"(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou února, kdy hlášení podává nejpozději do 10. března.".
6. V § 11 odst. 4 se slova "§ 6 odst. 3, 4 nebo 5" nahrazují slovy "§ 6 odst. 3 až 6".
7. V § 11 odst. 4 se slova "do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta" nahrazují slovy "do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku po roce, za který má být dotace poskytnuta".
8. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "doby závazku" nahrazují slovy "retenčního období".
9. V § 12 odst. 3 se slova "celé doby závazku" nahrazují slovy "celého retenčního období".
10. V § 16 odst. 1 písm. c) se částka "63 EUR" nahrazuje částkou "42 EUR".
11. V § 16 odst. 1 písm. d) se částka "107 EUR" nahrazuje částkou "147 EUR".
12. V § 17 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slovo "podopatření" vkládají slova "pro uvedené hospodářství".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Dotace pro rok 2018 v rámci podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy poskytne Státní zemědělský a intervenční fond na celkový počet velkých dobytčích jednotek zjištěných suchostojných krav stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3 až 6 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, evidovaných v ústřední evidenci od 1. června do 30. listopadu 2018 na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace splňující podmínky stanovené nařízením vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a které ukončily březost v období od 1. července do 30. listopadu 2018.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019