578/1991 Sb. o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

Schválený:
578/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1991
o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
Změna: 117/1995 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Změna: 329/2011 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Státní rozpočet federace na rok 1992
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs.
(2) Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.
(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2. Rozdělení stanovených odvodů příspěvkových organizací a příjmů rozpočtových organizací do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 3.
(4) V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnuty
a) prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu ve výši 21 100 000 tis. Kčs;
b) prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti ve výši 11 000 000 tis. Kčs;
c) prostředky na zajištění potřeb národností a na celostátně regionální politiku ve výši 3 300 000 tis. Kčs;
d) dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 5 000 000 tis. Kčs;
e) prostředky na federální programy strukturálních změn v hospodářství ve výši 3 000 000 tis. Kčs;
f) dotace na úhradu rozdílů cen tepla ve výši 7 000 000 tis. Kčs;
g) dispoziční fondy prezidenta České a Slovenské Federativní republiky ve výši 1 000 tis. Kčs, předsedy Federálního shromáždění ve výši 1 000 tis. Kčs a předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky 2 680 tis. Kčs;
h) výdaje spojené s vládními úvěry ve výši 6 880 200 tis. Kčs;
i) výdaje na dluhovou službu státního dluhu federace ve výši 7 950 114 tis. Kčs;
j) rozpočtová rezerva vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 500 000 tis. Kčs;
k) dotace do státního rozpočtu České republiky ve výši 3 300 000 tis. Kčs;
l) dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky ve výši 1 700 000 tis. Kčs.
(5) V roce 1992 lze použít státních finančních aktiv federace k úhradě finančních potřeb, které federaci vzniknou v souvislosti s vyúčtováním investičních akcí realizovaných na základě dohod mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik ze dne 24. září 1985 o spolupráci při výstavbě Krivorožského těžebně úpravárenského kombinátu a ze dne 16. prosince 1985 o spolupráci při výstavbě některých plynárenských objektů ve Svazu sovětských socialistických republik, a to až do výše 4,2 mld Kčs.
 
§ 2
(1) Rozpočtově nezajištěné úhrady lze zajistit způsobem uvedeným v § 13 zákona o rozpočtových pravidlech federace. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zajistí úhradu vyššími než rozpočtovanými příjmy nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu federace, a to za předpokladu, že těmito opatřeními nezvýší celkové výdaje příslušné kapitoly státního rozpočtu federace podle přílohy č. 2 o více než 10 %; toto omezení neplatí v případě, že zvýšené výdaje přímo zajišťují vyšší příjem.
(2) Přesun prostředků mezi ústředními orgány je možný pouze v důsledku organizačních změn.
 
§ 3
(1) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu federace v průběhu roku opatřovat prostředky na tuzemském peněžním trhu; nebudou-li tyto prostředky splaceny do konce roku, může jich být použito ke krytí schodku státního rozpočtu federace až do doby, než Federální shromáždění rozhodne o způsobu jeho úhrady.
(2) K opatřením podle odstavce 1 může ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky vydávat také pokladniční poukázky České a Slovenské Federativní Republiky jako státní dluhopisy České a Slovenské Federativní Republiky, splatné do 180 dnů ode dne vydání.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna a doplnění zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb.
 
§ 4
Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 6 odst. 2 zní:
"(2) Odvodu ze zisku nepodléhají organizace podléhající důchodové dani podle zákona o důchodové dani 4) nebo dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani 5) a dále i organizace, které provádějí odvod ze zisku na základě finančního plánu, s výjimkou příjmů z cenných papírů.".
2. § 7 odst. 2 písm. a) zní:
"a) příjmy z cenných papírů, z nichž odvod ze zisku byl vybrán srážkou;".
3. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) U organizací, které provádějí odvod ze zisku na základě finančního plánu, jsou základem odvodu ze zisku příjmy z cenných papírů.".
4. § 8 zní:
 
"§ 8
(1) Sazba odvodu ze zisku, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, činí 55 % ze základu odvodu ze zisku a z likvidačního přebytku (§ 7).
(2) Sazba odvodu ze zisku činí 25 % ze základu odvodu ze zisku, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a odvod ze zisku se vybírá srážkou.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna a doplnění zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb.
 
§ 5
Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 2 úvodní věta zní:
"Od důchodové daně jsou, s výjimkou příjmů z cenných papírů, osvobozeny:".
2. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:
"c) fondy národního majetku. 3b)".
3b) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. Zákon SNR č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Slovenské republiky.
3. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 jsou předmětem důchodové daně příjmy z cenných papírů.".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
4. § 4 odst. 2 písm. a) zní:
"a) příjmy z cenných papírů, z nichž důchodová daň byla vybrána srážkou;".
5. V § 5 odst. 1 písm. h) se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) 25 % u poplatníků se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a důchodová daň se vybírá srážkou.".
6. V § 7 odst. 2 se na konci připojují slova "a fondy národního majetku.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna a doplnění zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb.
 
§ 6
Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Pokud je v zákoně uveden název "jednotné zemědělské družstvo", rozumí se tím družstvo (zemědělské družstvo) nebo obchodní společnost s převážně zemědělskou výrobou.
2. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a písmeno a) tohoto odstavce zní:
"a) družstva (zemědělská družstva), obchodní společnosti a společné podniky 10) s převážně zemědělskou výrobou;".
10) Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví. § 106zd hospodářského zákoníku. § 76, 93, 105, 154 a 221 obchodního zákoníku.
3. V § 8 se doplňuje odstavec 2, který zní:
"(2) Za poplatníky s převážně zemědělskou výrobou podle odstavce 1 písm. a) se pro účely tohoto zákona považují ti poplatníci, u nichž tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb; u poplatníků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně vykázaných tržeb.".
4. § 13 odst. 2 písm. a) zní:
"a) příjmy z cenných papírů, z nichž daň ze zisku byla vybrána srážkou,".
5. V § 13 odst. 2 písm. c) se za slova "jiného poplatníka" doplňují slova "s výjimkou příjmů uvedených v písmenu a).".
6. Dosavadní text § 14 se označuje jako odstavec 1 a na konci se doplňují slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 2.".
7. V § 14 se doplňuje odstavec 2, který zní:
"(2) Sazba daně ze zisku činí 25 % ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a daň ze zisku se vybírá srážkou.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna a doplnění zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 7
Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění vládního nařízení č. 43/1953 Sb., vládního nařízení č. 112/1953 Sb., zákona č. 71/1957 Sb., zákona č. 101/1964 Sb. a zákona č. 90/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 se na konci doplňuje věta:
"Přesáhne-li měsíční mzda 10 000 Kčs, vypočte se daň jako součet daně z částky 10 000 Kčs vypočtené podle tabulky s přihlédnutím k § 7 a 8 a daně vypočtené z částky, o kterou mzda přesahuje 10 000 Kčs, zaokrouhlené na 20 Kčs nahoru sazbou ve výši 33 % bez přihlédnutí k ustanovením § 7 a 8.".
2. Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:
 
"§ 10
Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, daň stanovená podle předchozích ustanovení se dále zvyšuje o 100 %, nejvýše však o 2 720 Kčs. Pro posouzení, zda jde o poživatele starobního důchodu, je rozhodující stav na počátku mzdového období.".
3. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:
 
"§ 18a
Poplatník je povinen ohlásit neprodleně plátci daně, že je poživatelem starobního důchodu.".
4. V § 22 odst. 3 bodu 12 se doplňuje věta, která zní:
"Ustanovení § 10 se přitom použije přiměřeně.".
 
§ 8
Vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., vyhlášky č. 86/1984 Sb., vyhlášky č. 311/1990 Sb. a vyhlášky č. 72/1991 Sb., se doplňuje takto:
V § 11 odst. 8 se v první větě za slovo "daně" vkládají tato slova: "(včetně zvýšení u poživatele starobního důchodu podle § 10 zákona)".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna a doplnění zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
 
§ 9
Zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Předmětem daně jsou i příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) v případech, kdy příjemce není znám (příjmy z cenných papírů na doručitele).".
2. V § 4 písm. a) se na konci doplňují slova "s výjimkou pracovních příjmů členů za období, ve kterém jsou poživateli starobního důchodu ze sociálního zabezpečení,".
3. Dosavadní text § 11 se označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 132 %, nejvýše však o 32 640 Kčs.
(3) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 1/12 procentního zvýšení uvedeného v odstavci 2 za každý měsíc, za který (nebo za jehož část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvýše 1/12 částky uvedené v odstavci 2, připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".
4. V § 12 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) poskytovaných zemědělskými družstvy svým členům, kteří jsou poživateli starobního důchodu.".
5. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Ustanovení § 11 odst. 2 se použije přiměřeně.".
6. V § 17 odst. 3 se na konci připojuje nová věta, která zní:
"Poplatník je rovněž povinen neprodleně ohlásit správci daně, že je poživatelem starobního důchodu.".
7. V § 21 odst. 4 se na konci připojuje tato věta:
"Plynou-li poplatníkům příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) od akciových společností založených pro účel kupónové privatizace (investiční privatizační fondy) a dalších organizací se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky, které shromažďují a spravují cenné papíry a finanční prostředky za účelem jejich společného investování (dále jen "investiční fondy"), považuje se daň z těchto příjmů nebo jejich částí vyplacených poplatníkům z prostředků získaných investičními fondy z cenných papírů vydaných právnickými osobami se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky za vyrovnanou srážkou daně z příjmů obyvatelstva, popřípadě jiné daně (odvodu), provedenou těmito právnickými osobami při výplatě příjmů z cenných papírů investičním fondům.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna a doplnění zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb.
 
§ 10
Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 8 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 108 %, nejvýše však o 32 640 Kčs.
(5) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 1/12 procentního zvýšení uvedeného v odstavci 4 za každý měsíc, za který (nebo za jehož část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvíce 1/12 částky uvedené v odstavci 4 připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".
2. V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Poplatník je povinen neprodleně ohlásit zúčtovacímu středisku, že je poživatelem starobního důchodu.".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb.
 
§ 15
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
 
§ 16
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Přechodná ustanovení
 
§ 17
(1) Bylo-li zaměstnání před účinností tohoto zákona sjednáno na dobu určitou delší než jeden rok, považuje se podmínka sjednání zaměstnání na dobu nejdéle jednoho roku do 31. prosince 1992 za splněnou.
(2) Organizace, u níž je po 31. prosinci 1992 zaměstnán poživatel starobního důchodu v zaměstnání sjednaném na dobu delší než jeden rok, je povinna tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení do 10. ledna 1993.
(3) Ustanovení § 7 se použije poprvé při zdanění mezd vyúčtovaných za měsíc leden 1992.
(4) Nároky na hmotné zabezpečení vzniklé uchazečům o zaměstnání přede dnem účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů, výše hmotného zabezpečení a doba jeho poskytování se však ode dne účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona.
(5) Uchazečům o zaměstnání, kterým vznikl nárok na hmotné zabezpečení přede dnem účinnosti tohoto zákona pouze započtením jiných dob než doby zaměstnání, které se nezapočítávají podle tohoto zákona stejně jako zaměstnání, se ode dne jeho účinnosti hmotné zabezpečení stanoví z fiktivního výdělku obdobně podle § 17 odst. 6 zákona o zaměstnanosti.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Zrušovací ustanovení
 
§ 18
Zrušují se:
1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům,
2. § 1 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, ve znění vyhlášky č. 559/1990 Sb.,
3. § 2, § 3 odst. 5 a § 4 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění vyhlášky č. 313/1990 Sb.,
4. § 63 odst. 2 a § 119 odst. 1 až 3 a 6 až 10 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb. a vyhlášky č. 20/1991 Sb.,
5. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 348/1991 Sb.,
6. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č. 50/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 277/1991 Sb.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Účinnost
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
 
Příl.1
  Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace
             v tisících Kčs

Příjmy

Podíl na celostátním výnosu daně z obratu      50 700 000
Podíl na celostátním výnosu odvodů ze zisku a
zemědělské daně ze zisku               40 500 000
Příjmy federálních ústředních orgánů, příjmy
rozpočtových a odvody příspěvkových organizací
v jejich působnosti                  7 904 787
Odvody Státní banky československé          1 200 000
Clo a dovozní přirážka                14 600 000
Příjmy z vládních úvěrů poskytnutých do
zahraničí a obdobné příjmy              19 045 213
Daně a odvody od subjektů se sídlem v cizině      450 000
Správní poplatky                    300 000

Příjmy úhrnem                    134 700 000

Výdaje

Neinvestiční výdaje na činnost federálních
ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových
organizací v jejich působnost, vč. účelových
prostředků                      52 605 675
z toho: na obranu a bezpečnost            32 233 000
Neinvestiční dotace organizací v působnosti
federálních ústředních orgánů             5 320 000
Neinvestiční dotace do Federálního fondu tržní
regulace v zemědělství                5 000 000
Neinvestiční dotace na úhradu rozdílů cen tepla
a na strukturální programy              10 000 000
Státní vyrovnávací příspěvek             21 100 000
Prostředky na zabezpečení státní politiky
zaměstnanosti                    11 000 000
Výdaje na zajištění potřeb národností a na
celostátní regionální politiku            3 300 000
Výdaje spojené s vládními úvěry do zahraničí     6 880 200
Výdaje na dluhovou službu               7 950 114
Výdaje na veřejné investice              6 044 011
Rozpočtová rezerva vlády ČSFR              500 000

Výdaje celkem                    129 700 000

Dotace do státního rozpočtu České republiky      3 300 000
Dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky    1 700 000

Výdaje úhrnem                    134 700 000
 
Příl.2
     Výdaje státního rozpočtu federace podle kapitol
             v tisících Kčs

Kapitola        Výdaje      Výdaje rozpočtových      Příspěvky příspěv.   Dotace hospodářským
                      organizací apod. org.                  organizacím
            celkem  Investiční Neinvestiční z toho:  Příspěvek  Dotace  Ostatní
                  výdaje   výdaje  mzdové   na     na   příspěvky  investiční  neinvestiční
                            prostředky  činnost  investice

Kancelář prezidenta       273 060  127 100   143 260   37 400         2 600   100
Kancelář Federálního
shromáždění       326 242  100 611   222 131   67 000             3 500
Úřad vlády       176 198   35 100   139 867   49 822  1 231
Fed.bezpečnostní
a informační služba   655 800   83 800   572 000  200 000
Fed.min.zahr.věcí   2 423 516  275 100  1 280 187  103 718  4 307        863 922
Fed.min.obrany    27 914 000 1 619 500 26 294 500 7 600 000
Fed.min.zahr.
obchodu        2 842 630  528 600  2 314 030  677 520
Fed.min.financí     83 222   13 300   69 922   38 200
Fed.min.práce a
sociálních věcí     50 642   2 900   45 390   27 520             2 352
Fed.min.vnitra    5 711 700  241 700  5 470 000 2 000 000
Fed.min.pro
strategické
plánování        97 661   12 100   70 061   34 271            15 500
Fed.min.
hospodářství     1 254 634  394 000   755 172   43 976 72 172     1 80 31 490
Fed.min.dopravy    8 080 162  281 000   806 114   68 418 35 748    203 80 23 100   1 410 400   5 320 000
Fed.min.spojů      402 915   20 000   174 865   47 441            28 050    180 000
Nejvyšší soud      27 188   2 500   24 188   12 773              500
Ústavní soud       30 355   4 000   26 355   8 552
Fed.úřad pro
normalizaci a měření  386 324  156 100   216 693   53 303 3 410         10 121
Fed.úřad pro vynálezy  107 022   12 700   32 616                  10 000
Fed.statistický úřad  141 221   26 800   114 389   51 100              32
Fed.úřad pro
hospodářskou soutěž   14 668   1 300   13 368   5 881
Fed.výbor pro
životní prostředí    361 107   17 200   290 578   14 816 8 426         44 903
Fed.min.kontroly     39 814   8 200   31 539   19 375              75
Generální prokuratura  17 917   1 400   16 502   11 942              15
Státní banka čs.      480                               480
Čs.tisková kancelář   32 070                  32 000          70
Čs.komise pro
atomovou energii    162 388    700   125 485   8 267 24 150        11 053     1 000
Správa federálních
hmotných rezerv    2 774 650  175 000  2 599 650   39 139
Všeob. pokladní
správa        80 312 414  103 700 63 702 714                1 506 000          15 000 000

Celkem       134 700 000 4 244 411 105 603 282 11259 433 181 444  208 200 2 551 263   1 591 400  20 320 000
 
Příl.3
             Příjmy státního rozpočtu federace podle kapitol
                     v tisících Kčs

   Kapitola              Odvody příspěvkových     Příjmy rozpočtových
                     organizací a vedlejších    organizací celkem
                     hospodářství celkem

Kancelář prezidenta              5 000             21 710
Kancelář Federálního shromáždění                       1 500
Úřad vlády                                  3 100
Federální bezpečnostní a informační služba                   700
Federální ministerstvo zahraničních věcí   152 000            142 716
Federální ministerstvo obrany                       1 625 200
Federální ministerstvo zahraničního obchodu               15 631 231
Federální ministerstvo financí                        5 200
Federální ministerstvo práce
a sociálních věcí                               2 135
Federální ministerstvo vnitra                        141 200
Federální ministerstvo pro strategické
plánování                                   3 350
Federální ministerstvo hospodářství      4 500             11 990
Federální ministerstvo dopravy        75 883            166 240
Federální ministerstvo spojů                         27 050
Nejvyšší soud                                  470
Federální úřad pro normalizaci a
měření                    19 000             35 357
Federální úřad pro vynálezy                         28 205
Federální statistický úřad                          4 200
Federální výbor pro životní prostředí                      550
Federální ministerstvo kontroly                        1 780
Generální prokuratura                              270
Čs. komise pro atomovou energii                         550
Správa federálních hmotných rezerv                     108 700

Celkem                    256 383           17 963 404

Související dokumenty

Související články

Smlouva o sdružení a nelegální práce