57/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
57/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2020,
kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13 a § 34b odst. 2 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb., vyhlášky č. 333/2013 Sb., vyhlášky č. 388/2013 Sb., vyhlášky č. 116/2014 Sb., vyhlášky č. 337/2014 Sb. a vyhlášky č. 408/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova "s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací" nahrazují slovy "se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu".
2. V příloze č. 1 části III. bodě 4 písmeno a) zní:
"a) pomůcka pro poslech zařízení způsobilého k reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání nebo pomůcka pro poslech zařízení k reprodukci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů,".
3. V příloze č. 1 části III. bodě 4 písm. c) se za slovo "a" vkládají slova "pokud je třeba, i".
4. V příloze č. 1 v části III. bodě 5 se slova "zařízení pro vizuální komunikaci umožňující on-line tlumočení do znakového jazyka; jedná se o zařízení s podporou 3G a LTE (4G) internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx a displejem minimálně 6"" nahrazují slovy "zařízení umožňující vizuální komunikaci; jedná se o zařízení s podporou minimálně 4G LTE internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx, displejem minimálně 5,5", a optickou stabilizací obrazu".
5. V příloze č. 1 se za část III. vkládá nová část IV., která zní:
"IV.
Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti
Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I. bodě 4 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
a) nájezdové ližiny,
b) přenosná rampa,
c) schodolez,
d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,
e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
f) roštová rampa, včetně instalace,
g) schodišťová sedačka, včetně instalace,
h) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
i) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě,
j) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.".
Dosavadní část IV. se označuje jako část V.
6. V příloze č. 1 části V. se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
7. V příloze č. 4 bodě 1 písm. j) se slova "včetně vysoce funkčního typu autismu" nahrazují slovy " ; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí".
8. V příloze č. 4 bodě 2 písm. m) se slova "včetně středně funkčního typu autismu" nahrazují slovy " ; u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí".
9. V příloze č. 4 bodě 3 písm. m) se slova "včetně nízkofunkčního typu autismu" nahrazují slovy " ; u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020