561/1991 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
561/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb. a zákona č. 429/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 26a v odstavcích 1 a 2 se číslovka "1991" nahrazuje číslovkou "1993".
2. V § 26a v odstavci 1 se za slovy "příspěvkové organizace" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovo "družstva" se vkládají slova "a obce", v odstavci 2 se za slovy "příspěvkové organizace" spojka "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "družstva" se vkládají slova "nebo obce".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. prosince 1991.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Související dokumenty