55/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Schválený:
55/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, se mění takto:
1. V § 2 písm. c) se slova "včetně příspěvku na bydlení, který po odečtení normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře nepřesahuje 1,6násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o pomoci v hmotné nouzi" nahrazují slovy
" , který nepřesáhne v případě
1. jednočlenné domácnosti 0,6násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
2. dvoučlenné domácnosti 0,8násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
3. tříčlenné domácnosti 0,9násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
4. čtyřčlenné domácnosti hrubou průměrnou měsíční mzdu,
5. více než čtyřčlenné domácnosti 1,2násobek hrubé průměrné měsíční mzdy".
2. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) hrubou průměrnou měsíční mzdou průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za minulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, nebo za předminulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června,".
Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písmena e) až t).
3. V § 2 písm. f) se za slovo "pořízený" vkládají slova "s podporou".
4. V § 2 písm. g) se za slovo "obcí" vkládají slova "pořízený s podporou podle tohoto nařízení, který není sociálním bytem, nebo byt".
5. V § 2 písm. h) se slova "12 sociálními byty," nahrazují slovy "12 sociálními byty a u domu s nejméně 6 sociálními byty také".
6. V § 2 písm. l) bodě 2 se za slova "nebo sociální" vkládají slova "nebo dostupný".
7. V § 2 písm. l) bodě 3 se za slovo "sociální" vkládají slova "nebo dostupný".
8. V § 2 písm. l) bodě 4 se za slovo "bytového" vkládají slova "nebo rodinného".
9. V § 2 písm. m) se slova "nebo smíšený" nahrazují slovy " , smíšený nebo dostupný".
10. V § 2 písm. r) se za slovo "bytovým" vkládají slova "nebo rodinným" a za slovo "bytový" se vkládají slova "nebo rodinný".
11. V § 7 odst. 2 písm. e) se slova "po celou dobu trvání podmínek pro poskytnutí podpory" nahrazují slovy "po dobu, po kterou mají sociální nebo dostupné byty sloužit účelu podle písmene a) nebo b),".
12. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova "jeho byty" vkládají slova "pořízené s podporou podle tohoto nařízení".
13. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo "bytového" vkládají slova "nebo rodinného" a text "q)" se nahrazuje textem "r)".
14. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova "alespoň 1 rok před podáním" nahrazují slovy "ke dni podání".
15. V § 10 odst. 3 písm. b) se za slova "úpravy bytového" vkládají slova "nebo rodinného", slova "o nezpůsobilosti bytového domu k bydlení" se zrušují a text "q)" se nahrazuje textem "r)".
16. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova "a nebyla alespoň 1 rok před podáním" nahrazují slovy "ke dni podání".
17. V § 11 odst. 1 písm. a) se text "m)" nahrazuje textem "n)".
18. V § 12 odst. 2 se slova "nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace" nahrazují slovy "podání žádosti".
19. V § 12 odst. 5 větě první se slovo "zjištěná" nahrazuje slovem "obvyklá".
20. V § 12 odst. 6 se slovo "demolice" nahrazuje slovy "odstranění původní stavby" a slovo "demolici" se nahrazuje slovy "odstranění této stavby".
21. V § 15 odst. 1 písm. b) se slovo "zjištěné" nahrazuje slovem "obvyklé".
22. V § 16 odst. 1 písm. b) se text "k)" nahrazuje textem "l)".
23. V § 16 odst. 3 větě první se slovo "referenční" zrušuje a text "0,5 %" se nahrazuje slovy "0,5 procentního bodu".
24. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "Po" nahrazuje slovy "Ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory a po".
25. V § 19 odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "12".
26. V § 21 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou.
27. V § 21 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) hrubou průměrnou měsíční mzdu podle § 2 písm. d) a
g) výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku podle § 16 odst. 3.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Byla-li uzavřena smlouva o poskytnutí podpory přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se podmínky pro čerpání a použití podpory a podmínky pro uzavírání nájemních smluv v sociálních a dostupných bytech nařízením vlády č. 112/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nestanoví-li smlouva o poskytnutí podpory jinak.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020