54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Schválený:
54/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2005
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Změna: 107/2019 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším borném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Sestavování a složení konkursních komisí
 
§ 1
(1) Předsedu a další členy konkursní komise (dále jen "komise") pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele školské právnické osoby nebo ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen "právnická osoba vykonávající činnost školy") jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursu zřizovatel příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "zřizovatel"), pro kterou se konkursní řízení koná.
(2) Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, vykonává fyzická osoba pověřená zřizovatelem. Tajemník není členem komise.
(3) Pokud člen komise přestane svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise.
 
§ 2
(1) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1) jmenováni:
a) 2 členové určení zřizovatelem,
b) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
c) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
d) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
e) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.
(2) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované krajem4) jmenováni:
a) 2 členové určení zřizovatelem,
b) 1 člen určený krajským úřadem,
c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.
(3) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí4) jmenováni:
a) 2 členové určení zřizovatelem,
b) 1 člen určený krajským úřadem,
c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.
(4) V případě právnické osoby vykonávající pouze činnost školského zařízení, ve které nejsou pedagogičtí pracovníci,2) zřizovatel jmenuje členem komise jiného zaměstnance této právnické osoby.
(5) Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.
(6) Jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo jiného zaměstnance podle odstavce 4 lze:
a) u právnické osoby, která vykonává pouze činnost základní školy, která nemá všechny ročníky5) a ve které všichni pedagogičtí pracovníci2) hlásí do konkursního řízení,
b) u právnické osoby, která vykonává pouze činnost mateřské školy nebo školského zařízení, ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci2) hlásí do konkursního řízení,
c) u nově zřizované právnické osoby vykonávající činnost školy, nebo
d) při splynutí nebo sloučení právnických osob vykonávajících činnost školy.
(7) Zřizovatel požádá s dostatečným předstihem před konáním konkursu Českou školní inspekci, pedagogickou radu, školskou radu a případně krajský úřad o určení člena komise. Neurčí-li pedagogická rada nebo školská rada člena komise nejpozději do 30 dnů od předložení žádosti zřizovatele, nebo pokud určený člen odmítne funkci vykonávat, jmenuje člena komise, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo člen školské rady, zřizovatel.
Náležitosti vyhlášení konkursního řízení
 
§ 3
(1) Zřizovatel na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým oznámí:
a) označení vedoucího pracovního místa a název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy,
b) předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle jiného právního předpisu,
c) název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky,
d) obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání.
(2) Oznámení o vyhlášení konkursního řízení musí obsahovat dále upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 (dále jen "doplňkové hodnocení"), pokud bude v konkursu využit, a jeho rámcový popis.
 
§ 4
(1) Komise zahájí svou činnost bezodkladně po svém jmenování zřizovatelem.
(2) Jednání komise je neveřejné.
(3) Komise je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň pět členů komise včetně předsedy.
(4) Komise posoudí, zda přihlášky splňují požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d), a usnese se, zda využije doplňkové hodnocení, pokud bylo v oznámení podle § 3 odst. 2 uvedeno. Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) předseda komise vrátí uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením důvodu vrácení. Tento uchazeč se konkursního řízení dále neúčastní.
(5) Komise odešle uchazeči nejpozději 14 dní přede dnem konání konkursu pozvánku, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu, a to doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu, kterou uchazeč sdělí v přihlášce, nebo do datové schránky, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce, nebo na adresu elektronické pošty uchazeče, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce. Součástí pozvánky ke konkursu musí být též informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení, pokud bude v konkursu použito.
 
§ 5
(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, a na základě doplňkového hodnocení, pokud bylo použito. Řízený rozhovor trvá nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná vyjádření.
(2) Na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření odborníků podle odstavce 1 se komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
(3) V případě, že se komise usnesla na základě odstavce 2, že pro výkon činnosti ředitele jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného uchazeče. Pořadí uchazečů předají všichni členové komise předsedovi komise.
(4) Předseda komise po obdržení pořadí uchazečů podle odstavce 3 za účasti všech přítomných členů komise provede celkové vyhodnocení konkursu způsobem uvedeným v odstavci 5 a určí výsledné pořadí uchazečů.
(5) Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více uchazečů se stává prvním v pořadí uchazeč, který získal nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno více uchazečů, je rozhodující umístění uchazeče v pořadí předsedy komise. Obdobně se postupuje při určení výsledného pořadí dalších uchazečů.
(6) Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise oznámí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou způsobem podle § 4 odst. 5, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.
 
§ 6
(1) O průběhu konkursního řízení pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:
a) úplné znění vyhlášení konkursního řízení,
b) datum a způsob vyhlášení konkursního řízení,
c) seznam členů komise,
d) seznam uchazečů,
e) usnesení komise o vhodnosti uchazeče s uvedením, zda:
1. pro výkon činnosti ředitele není vhodný žádný uchazeč,
2. pro výkon činnosti ředitele je vhodný jeden z uchazečů, nebo
3. pro výkon činnosti ředitele jsou vhodní dva nebo více uchazečů,
f) pořadí uchazečů u jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 a doklad o výsledném pořadí uchazečů podle § 5 odst. 4, u nichž se komise usnesla na základě § 5 odst. 2, že jsou vhodní pro výkon činnosti ředitele,
g) informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení a jeho vyhodnocení v případě, že bylo použito.
(2) Tajemník komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursního řízení. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí.
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 7
Konkursy vyhlášené před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 8
Zrušuje se vyhláška č. 72/2003 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství.
 
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 107/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Na konkursy vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 8 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
3) § 167 a 168 školského zákona.
4) § 8 odst. 1 školského zákona.
5) § 46 odst. 2 školského zákona.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019