539/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Schválený:
539/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovené pro výkon práce v ustanovení jiných právních předpisů nebo na jejich základě, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu (dále jen "kvalifikační předpisy"), a to za účelem snížení negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.
 
§ 2
Působnost
Tento zákon se použije na pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 30. června 2021.
 
§ 3
Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení
(1) U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu podle § 2.
(2) Po dobu podle § 2 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech. To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.
 
§ 4
Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se po dobu podle § 2 považují za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.
 
§ 5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
 
Příl.
Seznam kvalifikačních předpisů
1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů - § 6c odst. 4;
2. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. - § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 odst. 3 a § 10 odst. 2;
3. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů - § 5 odst. 2;
4. Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách - § 14 odst. 5;
5. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů - § 22 odst. 1 písm. b) a § 35 odst. 1 písm. b);
6. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 44a odst. 6 a § 44b odst. 4;
7. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - § 10 odst. 8 a § 10d odst. 2;
8. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - § 7 odst. 2;
9. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. - § 22, § 23 odst. 2 a 3 a § 25 odst. 1;
10. Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 381/2012 Sb. - § 8 odst. 5 a § 9 odst. 3 písm. f);
11. Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů - § 14 odst. 7 a § 19 odst. 5;
12. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů - § 10 odst. 3 a § 11 odst. 4;
13. Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů - § 17b odst. 2 písm. g);
14. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. - § 32 odst. 8;
15. Vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu - § 12 odst. 6, § 15 odst. 3, § 17 odst. 3 a § 23 odst. 5 písm. d);
16. Vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta - § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 4, § 19 a § 20 odst. 2;
17. Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje - § 50 odst. 5.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2020 – 7. 1. 2021)