49/2003 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Schválený:
49/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2003
o technických podmínkách požární techniky
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:
 
§ 1
Vyhláška stanoví technické podmínky pro
a) zásahové požární automobily, a to pro
1. dopravní automobil (DA) v přílohách č. 1 a č. 2,
2. automobilovou stříkačku (AS) v přílohách č. 1 a č. 3,
3. cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) v přílohách č. 1 a č. 3,
4. pěnový hasicí automobil (PHA) v přílohách č. 1 a č. 3,
5. plynový hasicí automobil (PLHA) v příloze č. 1,
6. práškový hasicí automobil (PRHA) v příloze č. 1,
7. kombinovaný hasicí automobil (KHA) v přílohách č. 1 a č. 3,
8. rychlý zásahový automobil (RZA) v přílohách č. 1 a č. 4,
9. automobilový žebřík (AZ) v přílohách č. 1 a č. 5,
10. automobilovou plošinu (AP) v přílohách č. 1 a č. 6,
11. hadicový automobil (HA) v přílohách č. 1,
12. technický automobil (TA) v přílohách č. 1 a č. 7,
13. protiplynový automobil (PPLA) v přílohách č. 1 a č. 8,
14. velitelský automobil (VEA) v příloze č. 1,
15. vyšetřovací automobil (VA) v příloze č. 1,
16. vyprošťovací automobil (VYA) v přílohách č. 1 a č. 9,
17. automobilový jeřáb (AJ) v příloze č. 1;
b) požární kontejner a požární kontejnerový nosič v přílohách č. 1 a č. 10. Pokud se používá požární kontejner ke stejnému účelu jako zásahový požární automobil, vztahují se na něj technické podmínky stanovené pro zásahový požární automobil;
c) požární přívěsy v příloze č. 11.
 
§ 2
Pro požární techniku používanou na letištích platí technické podmínky uvedené v přílohách č. 1 až č. 11, pokud mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 
§ 3
Přechodná ustanovení
(1) Pro požární techniku uvedenou v § 1, která byla do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany1) zařazena před účinností této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené dosavadní právní úpravou.
(2) Výroba požární techniky, která byla zahájena před dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadního právního předpisu.
 
§ 4
Zrušuje se vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.
 
Příl.1
TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU
1. Zásahové požární automobily se podle konstrukce účelové nástavby člení na
a) základní zásahové požární automobily a
b) speciální zásahové požární automobily.
2. Zásahové požární automobily se podle konstrukce podvozku a určení k provozu na komunikacích člení na
a) silniční - určené k provozu především po zpevněných komunikacích označované jako automobily s podvozkem kategorie 1,
b) smíšené - určení k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace označované jako automobily s podvozkem kategorie 2,
c) terénní - určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace označované jako automobily s podvozkem kategorie 3.
3. Zásahové požární automobily se podle největší technicky přípustné hmotnosti stanovené výrobcem podvozku člení na hmotnostní třídy
a) velmi lehké (UL) nepřevyšující 2000 kg,
b) lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg,
c) střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg,
d) těžké (S) převyšující 14000 kg.
4. Provedení zásahových požárních automobilů se podle rozsahu požárního příslušenství člení na
a) základní (Z),
b) speciální
1) redukované (R), specifikované v přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6,
2) rozšířené (V), specifikované v přílohách č. 2, 4, 5 a 6,
3) technické (T), specifikované v příloze č. 3,
4) k hašení lesních požárů (LP), specifikované v příloze č. 3.
5. Není-li v technických podmínkách zásahových požárních automobilů v přílohách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stanoveno jinak, platí technické podmínky uvedené v této příloze vyhlášky.
6. Elektrická instalace, palivová soustava, brzdová soustava a rozvody zásahového požárního automobilu pro terénní provoz jsou konstruovány tak, aby byly chráněny před mechanickým poškozením.
7. Zásahový požární automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven zvukovým zařízením o intenzitě nejméně 80 dB signalizujícím zpětnou jízdu.
8. Instruktážní nebo příkazové nápisy na zásahovém požárním automobilu a jeho příslušenství jsou uvedeny v českém jazyce a použité symboly jsou stanoveny podle ČSN ISO 7000(01 8024) Značky pro použití na zařízeních. Rejstřík a přehled.
9. Palivová nádrž nebo karosérie zásahového požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je u plnicího hrdla trvale označena příslušným druhem používaného paliva a uzávěr hrdla je trvale připevněn k vozidlu.
10. Zásahový požární automobil těžké hmotnostní třídy je vybaven elektrickým rozvodem o napětí 24 V.
11. Zásahové požární automobily s výjimkou zásahových požárních automobilů uvedených v přílohách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 jsou vybaveny úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství uvedené v tabulce.
 
------------------------------------------------------------------
Název     Hmotnostní třída           Jednotka
------------------------------------------------------------------
        UL    L     M     S
------------------------------------------------------------------
Práškový    1                   ks
přenosný
hasicí
přístroj 55B1.
------------------------------------------------------------------
Práškový        1     1     1     ks
přenosný
hasicí
přístroj
27A144B1.
------------------------------------------------------------------
Vyprošťovací  1    2     2     2     ks
nůž (řezák) na
bezpečnostní
pásy
------------------------------------------------------------------
Ruční     1    1     1     1     ks
vyprošťovací
nástroj
------------------------------------------------------------------
Rukavice    8    12    12    12    pár
chirurgické2.
------------------------------------------------------------------
Lékárnička   1                   ks
velikost I3.
------------------------------------------------------------------
Lékárnička       1     1     1     ks
velikost II3.
4.
------------------------------------------------------------------
Lékárnička       1     1     1     ks
velikost III3.
5. 6
------------------------------------------------------------------
Dýchací    1    2               ks
přístroj
s minimální
zásobou 1600 l
vzduchu7.
------------------------------------------------------------------
Ruční     1    2               ks
svítilna7.
------------------------------------------------------------------
Brašna     1    1               ks
s prostředky
pro
dokumentaci8.
------------------------------------------------------------------
Brašna     1    1               ks
s prostředky
pro
expertízu8.
------------------------------------------------------------------
Brašna     1    1               ks
s prostředky
pro odběr
vzorků8.
------------------------------------------------------------------
Doplňující poznámky:
1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.
2. V automobilech se 7 a více sedadly nejméně 2 páry na každé sedadlo.
3. Lékárnička podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
4. Požární automobily s počtem nejvýše tří sedadel.
5. Požární automobily s počtem čtyř a více sedadel.
6. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.
7. Základní požární příslušenství velitelského a vyšetřovacího automobilu.
8. Základní požární příslušenství vyšetřovacího automobilu.
12. Objem palivové nádrže zásahového požárního automobilu je stanoven pro dojezd na vzdálenost nejméně 300 km na silnici. Objem palivové nádrže zásahového požárního automobilu s účelovou nástavbou poháněnou od motoru zásahového požárního automobilu je stanoven na provoz po dobu nejméně čtyř hodin za obvyklých provozních podmínek, je-li spotřeba pohonných hmot vyšší než pro dojezd na vzdálenost 300 km. Za obvyklé provozní podmínky se považuje rozsah teploty ovzduší v rozmezí -15 st. C až +35 st. C.
13. Zásahový požární automobil je uzpůsoben k průběžnému dobíjení akumulátorových baterií pomocí dobře přístupných, rychle a snadno ovladatelných prvků v prostoru pro řidiče nebo v blízkosti místa nástupu řidiče do automobilu. U zásahových požárních automobilů s vestavěnou výpočetní technikou, je nutný připojovací konektor pro kabelový přenos dat z vozidla do počítačové sítě a naopak, je konektor umístěn v blízkosti místa pro napojení průběžného dobíjení. Pokud konektor není umístěn v kabině osádky, je vyhotoven v provedení chránícím před rozstřikující se vodou. Všechna připojovací místa jsou konstruována tak, aby byla přístupná osobám stojícím na zemi a jsou viditelně označena.
14. Zásahový požární automobil se sklopnou kabinou řidiče je konstruován tak, aby umožňoval provádění denní kontroly automobilu bez sklopení kabiny.
15. Zásahový požární automobil v terénním provedení se sklopnou kabinou řidiče je vybaven nejméně dvěma na sobě nezávislými zařízeními pro zajištění kabiny řidiče ve sklopené poloze.
16. Zásahový požární automobil v terénním provedení lehké, střední a těžké hmotnostní třídy má kabinu řidiče a kabinu ostatních členů osádky (dále jen "kabina osádky") opatřenu ochranným rámem.
17. Zásahový požární automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vpředu a vzadu vybaven tažným zařízením. Toto zařízení je konstruováno tak, aby umožnilo tažení zásahového požárního automobilu po silnici o celkové přípustné hmotnosti podle ČSN EN 1846 Požární automobily.
18. Zásahový požární automobil je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 11 kW.1000 kg
-1
(11 W.kg
-1
) největší technicky přípustné hmotnosti. Rychlý zásahový automobil velmi lehké hmotnostní třídy je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 35 kW.1000 kg
-1
největší technicky přípustné hmotnosti. Velitelský automobil velmi lehké hmotnostní třídy a vyšetřovací automobil velmi lehké hmotností třídy jsou vybaveny motorem o měrném výkonu nejméně 30 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti. Rychlý zásahový automobil lehké hmotnostní třídy a střední hmotnostní třídy, velitelský automobil lehké hmotnostní třídy a vyšetřovací automobil lehké hmotnostní třídy jsou vybaveny motorem o měrném výkonu nejméně 20 kW.1000 kg
-1
největší technicky přípustné hmotnosti. Dynamické požadavky na zásahový požární automobil jsou nejméně
a) zrychlení v sekundách s pevným startem na 100 m u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M   S
1) silničním  14   15  16
2) smíšeném   15   15  16
3) terénním   15   16  17
b) zrychlení v sekundách na 65 km.h
-1
u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M   S
1) silničním  20   27  30
2) smíšeném   25   30  35
3) terénním   30   35  40
c) maximální dosažitelné rychlosti v km.h
-1
u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M   S
1) silničním  95   90  85
2) smíšeném   90   85  80
3) terénním   85   80  80
19. K pohonu trvale instalovaného zařízení účelové nástavby (např. čerpací jednotka) se používá motor, který je schopen trvalého provozu po dobu nejméně 4 hodin za obvyklých provozních podmínek tohoto zařízení, pokud zásahový požární automobil stojí na místě a nejsou doplňovány provozní kapaliny. Během této doby teplota motoru a pohonu nemá překročit hodnotu stanovenou výrobcem.
20. Trvale instalovaná zařízení účelové nástavby lze současně pohánět jedním pohonem, nepřekračuje-li součet jejich příkonů celkový výkon pohonu stanovený výrobcem.
21. Elektrický proud je odebírán pouze z celé akumulátorové baterie; při použití více akumulátorových baterií je elektrický proud odebírán pouze z celé sestavy baterií. Akumulátorové baterie jsou použity v kapacitě, která spolu s výkonem soustavy dobíjení umožňuje odběr elektrického proudu v těchto nejnižších hodnotách
a) u lehké hmotnostní třídy    88 Ah,
b) u střední hmotnostní třídy   115 Ah,
c) u těžké hmotnostní třídy    135 Ah.
22. Zásahový požární automobil má přípravu pro osazení komunikačními prostředky. Jeho elektroinstalace umožňuje provoz při veškerých režimech automobilu a prostor pro montáž umožňuje dostatečný přístup k instalovaným zařízením a jejich jistícím prvkům.
23. Napájení komunikačních prostředků elektrickou energií, např. radiostanic, audio části zvláštního výstražného světelného zařízení a počítače, je zajištěno pomocí měniče napětí elektrického proudu, pokud je stejnosměrné napětí elektrického proudu rozvodu automobilu vyšší než 13,5 V. Pro napájení radiostanic lze použít samostatný měnič napětí elektrického proudu, přičemž každá radiostanice je za měničem napětí samostatně jištěna pojistkou.
24. Konstrukce zásahového požárního automobilu, a to včetně automobilu se vzduchovým brzdovým systémem bez napojení na cizí zdroj vzduchu a s prázdnými brzdovými vzduchojemy, umožňuje jízdu do 60 sekund po startu motoru a jízdu do 120 sekund po startu motoru v jízdní soupravě s požárním přívěsem se vzduchovým brzdovým systémem bez napojení na cizí zdroj vzduchu a s prázdnými brzdovými vzduchojemy. Pokud konstrukce zásahového požárního automobilu vyžaduje průběžné doplňování energiemi zaručujícími jeho plnou provozuschopnost i v extrémních podmínkách, jsou přípojné prvky umístěny tak, aby byly dobře přípustné, rychle a snadno ovladatelné v prostoru pro řidiče nebo v blízkosti místa nástupu řidiče do automobilu.
25. Zásahový požární automobil je vpředu osazen světlomety do mlhy.
26. Zásahový požární automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je osazen nejméně dvěma požárními světlomety vyzařujícími světlo bílé barvy a určenými k osvětlení místa zásahu. Požární světlomety mohou být nahrazeny osvětlovacím stožárem. Intenzita osvětlení je ve vzdálenosti 20 m od automobilu nejméně 5 lux ve směru osvitu.
27. Kabina osádky a stupačky nebo nástupní schody do kabiny osádky jsou automaticky osvětleny při otevření dveří kabiny osádky. V kabině osádky je umístěn vypínač umožňující osvětlení kabiny i při zavřených dveřích. Intenzita osvětlení ve středu nástupního schodu nebo stupačky je nejméně 5 lux.
28. Zásahový požární automobil je konstruován tak, aby umožnil užití sněhových řetězů nebo jiného obdobného zařízení na nejméně jedné hnací nápravě.
29. Nejmenší geometrické hodnoty měřené při hmotnosti zásahového požárního automobilu vybaveného požárním příslušenstvím podle této vyhlášky, včetně hmotnosti hasiva a osádky, požadované na zásahovém požárním automobilu podle provedení a hmotnostní třídy jsou
a) přední nájezdový úhel "alfa" měřený mezi vodorovnou rovinou pod automobilem a tečnou k pneumatice přední nápravy u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M   S
1) silničním  13 st. 13 st. 13 st.
2) smíšeném  23 st. 23 st. 23 st.
3) terénním  30 st. 35 st. 35 st.
u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg platí hodnoty stanovené výrobcem. Při krátkodobém umístění přípojného zařízení na cisternovou automobilovou stříkačku může být přední nájezdový úhel 10 st.,
b) zadní nájezdový úhel "beta" měřený mezi vodorovnou rovinou pod automobilem a tečnou k pneumatice zadní nápravy u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M   S
1) silničním  12 st. 12 st. 12 st.
2) smíšeném  23 st. 23 st. 23 st.
3) terénním  30 st. 35 st. 35 st.
u zásahového požárního automobilu v silničním provedení může být zadní nájezdový úhel zmenšen o prvky, které jsou připevněny hybně. U požárního automobilu ve smíšeném provedení, na jehož zadní části je zavěšen hadicový naviják, může být zadní nájezdový úhel 12 st.,
 
Obr. 1 Přední a zadní nájezdový úhel "alfa" a "beta"
 c) přechodový úhel "gama" měřený mezi tečnami k pneumatikám vnitřních náprav u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M   S
1) smíšeném  18 st. 18 st. 18 st.
2) terénním  25 st. 30 st. 30 st.

Obr. 2 Přechodový úhel "gama"
 d) světlá výška "d" v metrech u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M  S
1) silničním  0,15 0,20 0,25
2) smíšeném  0,20 0,30 0,30
3) terénním  0,25 0,40 0,40
u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být světlá výška menší,
 
Obr. 3 Světlá výška nad zemí "d"
 e) světlá výška nad zemí pod nápravami "h" v metrech u hmotnostní třídy a v provedení
 
        L   M  S
1) silničním 0,15  0,20 0,20
2) smíšeném  0,18  0,25 0,28
3) terénním  0,20  0,30 0,30
u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být světlá výška menší,
 
Obr. 4 Světlá výška nad zemí pod nápravami "h" (hodnota "i" je
vždy 0,3 m)
 f) úhel bočního naklonění "delta" stojícího zásahového požárního automobilu u hmotnostní třídy a v provedení
 
       L    M    S
1) silničním 32 st. 32 st. 32 st.
2) smíšeném  27 st. 27 st. 27 st.
3) terénním  27 st. 25 st. 25 st.
u zásahového požárního kontejnerového automobilu bez kontejneru v silničním provedení je úhel bočního naklonění 35 st. U automobilového žebříku a automobilové plošiny se tato hodnota neposuzuje,
 
Obr. 5 Úhel bočního naklonění "delta"
 g) maximální vnější obrysový průměr natáčení "D" měřený v metrech při maximálním vytočení kol u hmotnostní třídy a v provedení
 
       L  M S
1) silničním 14 17 19
2) smíšeném  16 17 19
3) terénním  16 17 21
u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být obrysový průměr zatáčení odlišný od výše uvedených hodnot. U požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy v provedení pro smíšený a terénní provoz může být vnější obrysový průměr 25 m. U automobilového žebříku je maximální vnější obrysový průměr zatáčení 21 m,
 
Obr. 6 Obrysový průměr zatáčení "D"
 h) stoupavost "epsilon" (schopnost zásahového požárního automobilu zastavit a znovu se rozjet při jízdě do svahu) u hmotnostní třídy a v provedení
 
       L   M   S
1) silničním -   14 st. 14 st.
2) smíšeném  17 st. 17 st. 17 st.
3) terénním  27 st. 27 st. 27 st.
u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být stoupavost menší.
 
Obr. 7 Stoupavost "epsilon"
 30. Zásahový požární automobil střední a těžké hmotnostní třídy určený pro terénní provoz je vybaven přístrojem pro stanovení úhlu naklonění automobilu v bočním a podélném směru. Tento ukazatel má vyznačenou nebezpečnou oblast pro nejnepříznivější podmínky zatížení, a to v rozmezí 80 až 100 % přípustného naklonění, a ta je řidičem jasně viditelná.
31. Hmotnost zásahového požární automobilu střední a těžké hmotnostní třídy vybaveného požárním příslušenstvím podle této výšky, včetně hmotnosti hasiva a osádky tvořené řidičem a ostatními osobami (při hmotnosti jedné osoby 90 kg), nepřesahuje 90 % největší technicky přípustné hmotnosti uváděné výrobcem podvozku. Hmotnost zásahového požárního automobilu velmi lehké a lehké hmotnostní třídy nepřesahuje 95 % největší technicky přípustné hmotnosti uváděné výrobcem podvozku.
Kabina osádky
32. V oknech kabiny osádky zásahového požárního automobilu je užito pouze bezpečnostní sklo. Sklo čelního okna je lepené.
33. Na kabině osádky je při použití více anténních prvků komunikačních prostředků s VF výkonem vyšším než 5 W voleno umístění
a) podélné - v podélné ose kabiny za sebou, přičemž poloha antény ("A") je použita vždy, pokud je vozidlo vybaveno pouze radiostanicí pro pásmo 160 MHz,
 
Obr. 7a Antény komunikačních prostředků umístěny v podélné ose na
střeše kabiny osádky se dvěma a více řadami sedel, "A": anténa pro
160 MHz, "B": anténa pro 380 MHz
 b) příčné - v příčné ose kabiny vedle sebe v případě, že vzduchové sání motoru je z nekovového materiálu,
 
Obr. 7b Antény komunikačních prostředků umístěny v příčné ose na
střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, "A": anténa pro 160
MHz, "B": anténa pro 380 MHz
 Obr. 7c Antény komunikačních prostředků umístěny v příčné ose na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, "A": anténa pro 160 MHz, "B": anténa pro 380 MHz


c) příčné - mimo příčnou osu kabiny vedle sebe v případě, že vzduchové sání motoru je vyrobeno z kovu.
 
Obr. 7d Antény komunikačních prostředků umístěny mimo příčnou osu
na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, "A": anténa pro
160 MHz, "B": anténa pro 380 MHz
 34. U kabiny osádky s jednou řadou sedadel se nepoužívá samostatná prutová anténa pro systém mobilního telefonu. Na kabině s více řadami sedadel je anténa pro pásmo 380 MHz umístěna vlevo a anténa pevné sady mobilního telefonu vpravo od podélné osy. Poloha antény pro pásmo 160 MHz není touto instalací dotčena. Při instalaci anténního systému mobilního telefonu na pevné části kabiny osádky se nepoužívá širokopásmová (kombinovaná) anténa v případě, kdy by tato anténa měla být současně použita pro radiostanici.
35. Vysílací prvky zařízení pro bezdrátový přenos dat ze zásahového požárního automobilu do počítačové sítě a naopak jsou umístěny tak, aby neovlivňovaly anténní systém pro komunikaci prostřednictvím radiostanic.
36. Je-li zásahový požární automobil osazený více kabinami osádky, je spojení mezi nimi zajištěno nejméně dvěma na sobě nezávislými zařízeními, z toho je nejméně jedno zvukové.
37. Kabina osádky zásahového požárního automobilu má nejméně dva východy, z toho jeden smí být nouzový o rozměrech nejméně 500 x 700 mm a je na protilehlé straně ke straně dveřní. Kabina osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel lehké, střední a těžké hmotnostní třídy má dveře z levé i pravé strany.
38. Nejmenší rozměr dveřního prostoru kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je ohraničen obdélníkem o šířce nejméně 600 mm "a" a výšce nejméně 700 mm "b" (ob. 8). Nejmenší úhel otevření dveří kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel u zásahového požárního automobilu lehké hmotnostní třídy je 75 st. a u zásahového požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je 80 st. Dveře zůstanou v otevřené poloze.
 
Obr. 8 Rozměrové požadavky dveří kabiny mužstva, šířka obdélníku
"a" a výška obdélníku "b".
 39. Největší přípustná výška prvního schodu k nástupu do kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel nebo stupačky na účelovou nástavbu "d" je u provedení pro
a) silniční provoz 550 mm,
b) smíšený provoz 600 mm,
c) terénní provoz 600 mm.
Hloubka nástupní plochy schodu "a" je nejméně 150 mm. Pro velikost přesahu nižšího schodu "c" do 150 mm je výška mezi schody "b" nejvýše 400 mm. Pro velikost přesahu nižšího schodu "c" většího než 150 mm je výška mezi schody "b" nejvýše 450 mm. Šířka nástupní plochy schodu je nejméně 300 mm. Hrany nástupních ploch svírají s vodorovnou rovinou úhel "" nejvíce 85 st. (obr. 9).
 
Obr. 9 Rozměrové požadavky schodů, hloubka nástupní plochy schodu
"a", výška mezi schody "b", velikost přesahu nižšího schodu "c",
výška prvního schodu od země "d" a velikost úhlu svírajícího hrany
nástupních ploch s vodorovnou rovinou "alfa".
 40. Kabina osádky pro čtyři a více osob umožňuje zástavbu topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.
41. Při zatížení sedadla, kromě sedadla řidiče, je vzdálenost mezi sedadlem a stropem kabiny "k" nejméně 1050 mm (obr. 10); pokud je to z důvodu použití zásahového požárního automobilu pro operační řízení potřebné, může být tato vzdálenost nejméně 950 mm.
42. U sedadla určeného osádce v prostoru s druhou a další řadou sedadel platí následující rozměrové požadavky (obr. 8)
a) šířka činné plochy je nejméně 435 mm,
b) hloubka činné plochy "m" je nejméně 400 mm,
c) výška činné plochy od podlahy "l" je 400 až 500 mm.
43. V kabině osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel je prostor v úrovni kolen "p" široký nejméně 300 mm a v úrovni podlahy "r" nejméně 400 mm. V případě, že je užito dvou řad sedadel proti sobě, je tento prostor v úrovni kolen "n" široký nejméně 500 mm a v úrovni podlahy "o" 550 mm (obr. 10). V dosahu osoby sedící na sedadle je umístěno madlo s úchytnou délkou nejméně 100 mm a výškou od podlahy nejméně 500 mm pro držení při jízdě, a to i v ochranných rukavicích pro hasiče.
 
Obr. 10 Základní rozměrové požadavky prostoru osádky v prostoru
s druhou a další řadou sedadel, vzdálenost mezi sedadlem a stropem
kabiny "k", výška sedadla od podlahy "l", hloubka činné plochy
sedadla "m", prostor před sedadlem v prostoru kolen "n, p"
a prostor před sedadlem v úrovni podlahy "o, r".
 44. Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky je konstruováno tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče při řízení automobilu.
45. Každý člen osádky uvnitř kabiny má místo k sezení. Sedadlo, s výjimkou sedadla řidiče, je zhotoveno v neklouzavé úpravě a konstruováno tak, aby se snadno udržovalo a bylo odolné vůči opotřebení. Nejmenší šíře sedadla ve výšce lokte
a) bez dýchacího přístroje v opěradle zad je
1) u samostatného sedadla 550 mm,
2) u dvou sedadel 1000 mm,
3) u tří sedadel 1400 mm,
4) u čtyř sedadel 1800 mm,
5) u pěti sedadel 2200 mm,
b) s dýchacím přístrojem v opěradle je
1) u samostatného sedadla 550 mm,
2) u dvou a více sedadel nejmenší šíře každého sedadla 500 mm.
Uvedené hodnoty mohou být u zásahových požárních automobilů velmi lehké a lehké hmotnostní třídy sníženy o 10 %.
46. Sedadlo řidiče u zásahového požárního automobilu v terénním provedení odpruženého typu je konstruováno tak, aby umožnilo jeho zablokování v pevné poloze.
47. V zásahovém požárním automobilu jsou nejméně dvě sedadla pro osádku. Při větším počtu sedadel pro osádku jsou tato umístěna tak, aby umožňovala sedět pouze čelem nebo zády ke směru jízdy. Všechna sedadla pro osádku jsou vybavena opěrkami hlavy.
48. Dýchací přístroje uložené v kabině osádky jsou umístěny tak, aby nezasahovaly do prostoru určeného pro osádku (obr. 10), v případě umístění v opěradle sedadla, umožňovaly nasazení vsedě a v průběhu přípravy a po nasazení zůstaly upevněny v držáku. Konstrukce zapínání postroje dýchacího přístroje je provedena tak, aby nebyla zaměnitelná se zámkem bezpečnostního pásu.
49. Podlaha a obklad stěn a dveří kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel jsou do výšky nejméně 100 mm nad podlahou vyrobeny z materiálu, který je neklouzavý a odolný vůči otěru a korozi a umožňuje snadné čištění. Ostatní vnitřní obklady u zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy jsou provedeny pouze z netříštivého a nárazu odolného materiálu se sníženou hořlavostí, který umožňuje snadné čištění.
50. Požární příslušenství přepravované v kabině osádky je uloženo v úchytu konstruovaném tak, aby spolehlivě zajistil toto příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé změně polohy.
51. Úchyty pro požární příslušenství v kabině osádky je uloženo v úchytu konstruovaném tak, aby byly schopné snést přetížení 10 G ve směru jízdy. Pokud je kabina osádky konstruována pro umístění dýchacích přístrojů, je držák dýchacího přístroje konstruován tak, aby dýchací přístroj zůstal upevněn v držáku i při zpomalení s přetížením 10 G.
52. Součástí zásahového požárního automobilu je zvláštní výstražné světelné zařízení modré barvy doplněné zvukovým výstražným zařízením (dále jen "zvláštní výstražné zařízení"). U zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je světelná část zvláštního výstražného zařízení umístěna i na zádi karosérie.
Účelová nástavba
53. Dveře a uzávěry úložného prostoru účelové nástavby jsou vybaveny zámky se shodným klíčem.
54. Dveře a uzávěry úložného prostoru účelové nástavby, výsuvné nebo vyklápěcí stupačky, zásuvky a úložné desky, které při otevření přesahují karosérii o více než 250 mm, jsou označené světelným zdrojem nebo reflexním prvkem.
55. Úpravy a doplňky podvozku zásahových požárních automobilů v souvislosti s montáží účelové nástavby jsou provedeny tak, aby odpovídaly podmínkám stanoveným výrobcem podvozku.
56. Elektrické zásuvky zásahového požárního automobilu jsou zřetelně označeny hodnotou elektrického napětí.
57. Zařízení napájená z vnějšího zdroje elektrickým proudem o napětí vyšším než 48 V, která jsou součástí zásahového požárního automobilu, jsou konstruována tak, aby byla snadno a rychle odpojitelná od přívodního kabelu. Napojení na vnější zdroj elektrického proudu je signalizováno v prostoru řidiče.
58. Kontrolní přístroje, ovládací prvky a signalizační zařízení jednotlivých částí účelové nástavby jsou seskupeny do obslužných míst co nejblíže místu obsluhy a označeny standardními piktogramy nebo nápisem. Konstrukce osvětlení je provedena tak, aby byly za všech podmínek a za každého počasí viditelné ze vzdálenosti nejméně 1 m.
59. Je-li možné motor zásahového požárního automobilu nastartovat odjinud než z místa řidiče, je zásahový požární automobil vybaven zařízením, které zabrání jeho uvedení do pohybu při startu motoru z uvedeného místa.
60. Obslužné místo, které je výše než 600 mm nad úrovní země, je konstruováno tak, aby byl vyloučen pád obsluhy z tohoto místa.
61. Přístroje a ovládací prvky v nechráněných nebo ve zranitelných polohách jsou konstruovány tak, aby bylo zabráněno jejich poškození nebo použití jinak než úmyslným manuálním zásahem.
62. Zapnutí pomocného pohonu účelové nástavby je signalizováno v zorném poli řidiče.
63. U zásahového požárního automobilu vybaveného obslužným místem mimo prostor kabiny osádky je potrubí výfukového systému motoru vyvedeno tak, aby výfukové plyny za provozu zařízení neohrožovaly zdraví ani neobtěžovaly osoby v prostoru obslužného místa. Konstrukce výfukového systému dostupného osobě na obslužném místě je provedena tak, aby povrchová teplota nepřekročila 63 st. C. Výfukový systém je konstruován tak, aby nedocházelo k odletu jisker. Výfukový systém zásahových požárních automobilů těžké hmotnostní třídy je ve spodní části automobilu chráněn před kontaktem s porostem.
64. Zakončení výfukového potrubí zásahového požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je konstruováno tak, aby bylo možné používat odvod výfukových plynů z parkovacích stání v budovách.
65. Požární příslušenství vložené do zásahového požárního automobilu opatřené spalovacím motorem, které lze používat bez vyjmutí, má nezávisle na lidské obsluze vyvedeny výfukové plyny mimo prostor karosérie a mimo prostor obsluhy.
66. Karosérie účelové nástavby zásahového požárního automobilu je konstruována tak, aby umožnila snadný a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Umístění požárního příslušenství včetně povinné výbavy automobilu je provedeno tak, aby každou položku bylo možné vyjmout samostatně, aby vyjmutí jiné, pokud toto příslušenství není uloženo v přepravních nádobách.
67. Účelová nástavba je konstruována tak, aby umožnila bezpečný přístup k místům určeným ke kontrole a doplňování provozních kapalin a náplní.
68. Prostor pro uložení požárního příslušenství je proveden tak, aby do něj v uzavřeném stavu nevznikala voda.
69. Zásahový požární automobil podle § 1 písm. a) bodů 3 až 8 je vybaven nejméně jedním zařízením pro prvotní zásah, které umožňuje do 30 sekund provést účinný zásah ve vzdálenosti nejméně 20 m. Toto zařízení je tvořeno
a) hadicí o světlosti 52 mm a délce 20 m uloženou v lůžku nebo na navijáku, která trvale spojuje výtlačné hrdlo požárního čerpadla opatřené přechodem ze světlosti 75 mm na světlost 52 mm s proudnicí pro hašení vodou i pěnou,
b) průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí,
c) lafetovou proudnicí s ovládáním uzávěru vtoku z místa obsluhy a s proudnicí umožňující stříkání vodou nebo pěnou,
d) hadicí s proudnicí, která je pevně spojena s tlakovým zdrojem plynného nebo práškového hasiva.
70. Veškeré elektricky ovládané armatury účelové nástavby pro rozvod hasiva jsou vybaveny nouzovým ručním ovládáním, přístupným bez demontáže krycích prvků nebo jiných součástí.
71. Akumulátorové baterie jsou instalovány tak, aby se zabránilo náhodnému styku osádky s výpary nebo kapalinou. U zásahového požárního automobilu pro smíšený a terénní provoz nejsou akumulátorové baterie umístěny v kabině osádky.
72. Jestliže je přístup k příslušenství zajištěn stupačkami nebo schody, nepřekračuje jejich výška od země hodnotu 600 mm. Tato výška se snižuje u automobilu pro silniční provoz na nejvíce 550 mm.
73. Je-li výstup na střechu účelové nástavby zásahového požárního automobilu zajištěn žebříkem, jsou jeho příčle provedeny v neklouzavé úpravě a v těchto rozměrech
a) největší výška první příčle od země 600 mm,
b) největší výška mezi příčlemi 300 mm,
c) největší výška mezi horní příčlí a střechou 350 mm,
d) nejmenší vzdálenost mezi příčlí a karosérií 150 mm,
e) nejmenší šířka příčle 250 mm.
Karosérie v tomto prostoru je opatřena ochranou proti poškození. Sklopení stupačky nebo sklopného žebříku se v případě změny nájezdového úhlu, šířky nebo délky zásahového požárního automobilu, signalizuje v zorném poli řidiče.
74. Části účelové nástavby nebo karosérie, které jsou určeny pro chůzi, jsou zhotoveny z nekorodujícího materiálu s neklouzavou úpravou. Jsou provedeny tak, aby umožnily činnost dvěma osobám, kdy každá má hmotnost do 90 kg. Je-li nosnost omezena pouze na jednu osobu, je informace o omezení umístěna v prostoru výstupu na účelovou nástavbu. V případě, že neplatí omezení v počtu osob, je v prostoru výstupu na účelovou nástavbu umístěna informace o povoleném počtu osob. Pro potřeby chůze lze účelovou nástavbu opatřit snadno odklopitelným roštem o šířce nejméně 300 mm.
75. Všechny úložné prostory mimo kabinu osádky se konstruují tak, aby umožňovaly automatické osvětlení v případě jejich otevření a manuální vypnutí.
76. Osvětlení prostoru nastupování a vystupování je u zásahového požárního automobilu provedeno tak, aby ve vzdálenosti 1 m od automobilu byla intenzita světla v úrovni země nejméně 5 luxů. Obdobně platí i pro místo určené pro vyjímání a vkládání požárního příslušenství do zásahového požárního automobilu.
77. Střecha a rošt jsou konstruovány tak, aby neměly boční sklon. Plocha účelové nástavby, která je určena pro chůzi, je vybavena zarážkou proti sklouznutí o výšce nejméně 80 mm.
78. Pokud je klika nebo rukojeť krytu úložného prostoru v otevřené či zavřené poloze u zásahového požárního automobilu stojícího na rovné ploše umístěna výše než 2000 mm od země, se zajišťuje k ní pomocný přístup.
79. Pomocný přístup je součástí zásahového požárního automobilu v případě, že požární příslušenství nelze bezpečně vyjmout, jestliže člen osádky stojí na zemi. Úložné prostory účelové nástavby jsou konstruovány tak, aby bylo možné nejtěžší požární příslušenství (s výjimkou požárních žebříků) převážet ve spodní části účelové nástavby. Doporučená výška pro uložení požárního příslušenství ve vztahu k jeho hmotnosti je uvedena v tabulce.
 
+-------------------+----------------------------------+
|Hmotnost požárního | Výška pro uložení požárního  |
|příslušenství (kg) | příslušenství do účelové nástavby|
|          | od země (mm)               |
+-------------------+----------------------------------+
|15         | není omezená           |
+-------------------+----------------------------------+
|20         | méně než 1850          |
+-------------------+----------------------------------+
|25         | méně než 1550          |
+-------------------+----------------------------------+
|30         | méně než 1350          |
+-------------------+----------------------------------+
|35         | méně než 1250          |
+-------------------+----------------------------------+
|40         | méně než 1150          |
+-------------------+----------------------------------+
|45         | méně než 1100          |
+-------------------+----------------------------------+
80. Stupně a plošiny podle bodu 79 této přílohy jsou konstruovány tak, aby umožňovaly bezpečné vyjmutí požárního příslušenství. Za tím účelem jsou doplněny o madla.
81. Madlo nebo rukojeť na všech vstupech do zásahového požárního automobilu a na účelovou nástavbu, na uzávěru, zásuvce nebo na úložné ploše je konstruováno tak, aby jej bylo možné používat v ochranných rukavicích pro hasiče. Stejně je konstruován každý ovládací prvek a zajišťovací mechanizmus pro uložení požárního příslušenství.
82. Pokud zvláštní výstražné zařízení nebo rozměrné požární příslušenství uložené nad kabinou osádky nebo nad účelovou nástavbou zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy s podvozkem kategorie 2 a 3 o celkové výšce větší než 2000 mm převyšuje kabinu nebo účelovou nástavbu o více než 200 mm, je opatřeno ochranou proti zachycení větví.
83. Prostor s uloženým příslušenstvím je od prostoru osádky oddělen pevnou přepážkou.
84. Uzávěr úložného prostoru je v otevřené poloze zajištěn proti samovolnému zavření.
85. Kabina osádky v prostoru řidiče je osazena vizuálními ukazateli, které jsou označeny standardními piktogramy a signalizují následující stav
a) neuzavřené dveře, vysunutý osvětlovací stožár, vysunutou lafetovou proudnici, odklopenou stupačku, sklopený žebřík nebo schůdek,
b) zapnutí uzávěrky diferenciálu,
c) zapnutí pohonu účelové nástavby.
86. Uzávěr úložného prostoru je upraven tak, aby se zabránilo náhodnému otevření za jízdy a otevření při nouzovém brždění. Úložný prostor s hořlavou kapalinou nebo plynem je upraven tak, aby bylo možné jeho trvalé odvětrávání.
87. Zásuvka nebo úložná deska uvnitř úložného prostoru je konstruována tak, aby v zasunuté poloze byla samočinně zajistitelná a v plně vysunuté poloze bezpečně zajištěna.
88. Tlaková nádoba, zařízení tlakovou nádobou vybavené nebo hasicí přístroj jsou v zásahovém požárním automobilu uloženy v úchytech v poloze svislé nebo v poloze vodorovné. Při vodorovné poloze úchytu jsou uloženy příčně.
89. Na vnitřní straně uzávěru úložného prostoru je umístěn čitelný a trvalý seznam požárního příslušenství. Při osazení skříně roletami je seznam umístěn ve skříních u uzávěrů. U skříně s více otvory je seznam umístěn u každého otvoru.
Barevná úprava a nápisy
90. Zásahový požární automobil je proveden jednotně v jasně červené barvě. Zvýrazňující prvky tvoří bílý vodorovný pruh nejméně 200 mm umístěný po bocích, případně po obvodu karosérie. U zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy jsou přední nárazník a přední blatníky provedeny v barvě bílé (vzor č. 1 této přílohy). Zvýrazňující prvky s výjimkou předních blatníků jsou v celé své délce polepeny jedním nebo dvěma bílými reflexními pruhy pro obrysové zvýraznění podle zvláštního právního předpisu2). Na bocích a zadní straně v červené ploše karosérie je pro obrysové zvýraznění tvaru karosérie použit červený reflexní pruh umístěný ve vzdálenosti nejvíce 30 mm od hrany karosérie. Zvýrazňující pruhy jsou ukončeny nejméně 200 mm od nejbližšího kraje činné plochy světelného zdroje nebo zařízení.
91. Je-li na střeše zásahového požárního automobilu uveden nápis vyjadřující volací znak radiostanice umístěné v automobilu, je tento sestaven z písmen o výšce 280 mm a umístěn v bílém obdélníku. Velikost bílého obdélníku je o 1/7 výšky písmena větší na každou stranu oproti rozměru nápisu. V případě, že velikost nápisu překročí rozměr volné plochy na střeše automobilu, je nápis s volacím znakem umístěn do dvou řádků. Mezera mezi západky je 100 mm. V odůvodněných případech je možné snížit výšku písmen na 210 mm.
92. Vnitřní úložný prostor účelové nástavby je proveden v barvě světlého odstínu.
93. Nápis s uvedením sponzora je umístěn na pravé straně karosérie v její zadní části tak, aby horní hrana nápisu byla cca 50 mm pod podélným zvýrazňujícím pruhem nebo pod úrovní prostoru pro okna u osobních automobilů. Nápis je uveden na nálepce o ploše nejvíce 0,08 m2.
94. Karosérie účelové nástavby požárního automobilu ve skříňovém provedení je označena symbolem charakterizujícím jeho hlavní vybavení podle vzoru č. 2 této přílohy. Velikost hrany symbolu je 250 mm. Symbol je umístěn vpravo nahoře na přední a zadní straně karosérie. Na karosérii je možné umístit nejvíce dva symboly vedle sebe ve vzdálenosti 20 mm. Symbol může být nahrazen textem s výškou písmen nebo číslic 100 mm, z něhož lze dovodit
a) druh zásahového požárního automobilu,
b) hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva,
c) hmotnostní třídu,
d) kategorii zásahového požárního automobilu a
e) označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství u cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a rychlých zásahových automobilů a podle dostupné výšky u automobilových žebříků u automobilových plošin.
95. Zásahový požární automobil se označuje textem podle bodu 94 této přílohy umístěným na boku ve střední části bílého zvýrazňujícího pruhu, výška písmen činí nejméně 100 mm a nejvíce polovinu výšky pruhu.
96. Nápis použitý na zásahovém požárním automobilu je proveden kolmým písmem písmeny velké abecedy. Přitom šíře písmena je 4/7 výšky písmena a tloušťka čáry 1/7 výšky písmena. Mezera mezi písmeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.
97. Nápis na bílé ploše je proveden v barvě černé a nápis na červené ploše je proveden v barvě bílé; to se nevztahuje na nápis tvořící součást znaku jednotky požární ochrany.
98. Karosérii zásahového požárního automobilu lze opatřit symbolem obsahujícím telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání o velikosti nejvíce 250 x 250 mm podle vzoru č. 3 této přílohy.
 
              Vzor č. 1
    Barevné provedení zásahových požárních automobilů


Vzor č. 2 Symboly vybavení požární techniky
Vzor č. 3 Symbol obsahující telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání


 
Příl.2
TECHNICKÉ PODMÍNKY DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
Základní funkce dopravního automobilu
1. Dopravní automobil umožňuje
a) přepravu jednotky požární ochrany,
b) dálkovou dopravu vody za použití přenosné motorové stříkačky,
c) požární zásah vodou, střední a těžkou pěnou z volného vnějšího zdroje a z vnějšího tlakového zdroje,
d) provedení záchranných prací.
Provedení
2. Dopravní automobil se vybavuje
a) přenosnou motorovou stříkačkou o jmenovitém výkonu 800 l.min-1 (DA 8) nebo
b) přenosnou motorovou stříkačkou o jmenovitém výkonu 1600 l.min-1 (DA 16).
3. Dopravní automobil je v provedení
a) základním (Z),
b) speciálním
1) redukovaném (R),
2) rozšířeném (V).
4. Dopravní automobil je proveden v lehké nebo střední hmotnostní třídě.
5. Dopravní automobil v redukovaném provedení
a) může být tvořen soupravou tažné motorové vozidlo a požární přívěs,
b) nemusí umožňovat hašení pěnou.
6. Dopravní automobil v terénním provedení
a) má všechny nápravy hnací a tyto jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,
b) umožňuje montáž lanového navijáku v přední části dopravního automobilu pro vlastní vyproštění.
Podvozek
7. Hnací náprava dopravního automobilu v základním a rozšířeném provedení je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.
8. Dopravní automobil v zásadním a rozšířeném provedení je vybaven závěsným zařízením pro tažení požárního přívěsu.
Kabina osádky
9. Kabina osádky je vybavena nejméně 6 sedadly, s výjimkou tažného motorového vozidla podle bodu 5 písm. a) této přílohy.
Požární příslušenství
10. Každý dopravní automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky určenými pro upevnění základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce. Pro dýchací přístroje je vytvořen úložný prostor bez úchytných prvků s vyznačenými kotevními body.
 
-------------------------------------
Název        Počet Jednotka
-------------------------------------
Cestářské koště   1   ks

Dýchací přístroj   4   ks
s min. zásobou 1600
l vzduchu1.

Hydrantový nástavec 1   ks

Klíč 125/75 nebo   2   ks
110/75

Klíč k nadzemnímu  1   ks
hydrantu

Klíč k podzemnímu  1   ks
hydrantu

Kombinovaná     2   ks
proudnice 52

Náhradní tlaková   2   ks
láhev

Nízkoprůtažné lano2. 2   ks
s opláštěným jádrem
typu A 30 m, průměr
min. 10 mm

Objímka na hadice 75 8   ks
v obalu

Ploché páčidlo    1   ks

Požární světlomet  2   ks
s kloubovým držákem

Práškový přenosný  1   ks
hasicí přístroj
55B3.

Přechod 110/75    1   ks

Přenosná motorová  1   ks
stříkačka

Přetlakový ventil  1   ks

Příslušenství    1   sada
k přenosné motorové
stříkačce

Ruční pila na dřevo 1   ks

Ruční svítilna    4   ks

Sací hadice 10 m   1   sada

Sací koš       1   ks

Sběrač 2 x 75    1   ks

Skříňka s nástroji  1   ks

Ventilové lano na  1   ks
vidlici

Vyprošťovací nůž   2   ks
(řezák) na
bezpečnostní pásy

Vytyčovací páska   1   ks
červeno-bílá 50 m

Záchytné lano na   1   ks
vidlici
-------------------------------------
Doplňující poznámky:
1. Uložení dýchacího přístroje nemusí být v kabině osádky.
2. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky.
3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.
11. Dopravní automobil podle bodu 3 této přílohy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky určenými pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
------------------------------------------------------------------
Název     Provedení              Jednotka
------------------------------------------------------------------
        Z      R      V
------------------------------------------------------------------
Klíč 75/52   3      3      6      ks

Krumpáč    1      1      2      ks

Lékárnička   1      1            ks
velikost II

Lopata     2      1      2      ks

Dekontaminační             2      souprava
prostředek
v obalu

Izolovaná   8      6      8      ks
požární hadice
52x20 m

Izolovaná   1            1      ks
požární hadice
75x5 m

Izolovaná   10      8      15     ks
požární hadice
75x20 m

Lékárnička               1      ks
velikost III4.
Nádoba na   40            40     litr
pěnidlo
(celkový
objem)

Objímka na   4      4      8      ks
hadice 52
v obalu
Pákové kleště              1      ks

Pěnotvorná   1            1      ks
proudnice
(střední pěna)

Pěnotvorná   1            1      ks
proudnice
(těžká pěna)

Požární sekera 2      1      2      ks

Práškový    1      1      1      ks
přenosný
hasicí
přístroj
27A144B3.

Proudnice 75  1      1      1      ks

Přechod 75/52 4      4      6      ks

Přejezdový   2      2      2      ks
můstek

Přenosná                1      ks
řetězová
motorová pila

Přenosný    1            2      ks
kulový kohout

Přenosný    1            1      ks
přiměšovač

Přenosný    1            1      ks
žebřík pro dvě
osoby
s dostupnou
výškou nejméně
8 m

Rozdělovač   1      1      2      ks

Rukavice    12      12     18     pár
chirurgické

Savice     1            1      ks
přiměšovače

Trhací hák   1            1      ks

Vazák na    4      4      10     ks
hadice v obalu

Zdravotní   1            1      ks
nosítka
------------------------------------------------------------------
Doplňující poznámka:
4. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.
 
Příl.3
TECHNICKÉ PODMÍNKY CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY
1. Ustanovení této přílohy se v části "Čerpací jednotka" a "Zařízení na výrobu pěny" vztahuje na automobilové stříkačky, pěnové hasicí automobily a kombinované hasicí automobily.
Základní funkce cisternové automobilové stříkačky
2. Cisternová automobilová stříkačka umožňuje
a) přepravu jednotky požární ochrany,
b) dálkovou dopravu vody,
c) požární zásah vodou z vlastní nádrže, z vnějšího volného zdroje a z vnějšího tlakového zdroje,
d) požární zásah střední a těžkou pěnou z vlastní nádrže a z volného vnějšího zdroje pěnidla,
e) provedení záchranných prací.
3. Konstrukce čerpací jednotky cisternové automobilové stříkačky umožňuje
a) zavodnění sacího vedení
1) z vlastní nádrže,
2) z vnějšího zdroje,
b) stříkání
1) tlakovou vodou s pracovním tlakem, který nepřekročí hodnotu 1,6 MPa,
2) vysokotlakou vodou s pracovním tlakem nad 1,6 MPa a průtokem nejméně 150 l.min
-1
s výjimkou cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném,
3) střední pěnou,
4) těžkou pěnou,
5) vodou s přísadami, například se smáčedly,
c) plnění vlastní nádrže,
d) napojení na vnější tlakový zdroj.
4. Cisternová automobilová stříkačka s výjimkou cisternové automobily stříkačky v provedení speciálním redukovaném umožňuje stříkání nejméně dvěma zařízeními pro prvotní hasební zásah vodou nebo pěnou, z nichž jedno zařízení je vysokotlaké podle bodu 69 písm. a), b) a c) přílohy č. 1.
Provedení
5. Cisternová automobilová stříkačka se vybavuje
a) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 800 l.min-1 (CAS 8),
b) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 1600 l.min
-1
(CAS 16),
c) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 l.min
-1
(CAS 24),
d) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3200 l.min
-1
(CAS 32),
e) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min
-1
(CAS 40) nebo
f) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4800 l.min
-1
(CAS 48).
Jmenovitý výkon se stanoví při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3 m. U požárního čerpadla schváleného před rokem 1993 se jmenovitý výkon může stanovit při sací výšce 1,5 m.
Poznámka:
Nachází-li se jmenovitý výkon požárního čerpadla mezi hodnotami podle písmen a) až f), požární čerpadlo se zařadí do kategorie požárních čerpadel s nejbližším nižším jmenovitým výkonem.
6. Cisternová automobilová stříkačka je v provedení
a) základním (Z),
b) speciálním
1) technickém (T),
2) redukovaném (R),
3) k hašení lesních požárů (LP).
7. Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním technickém kromě vybavení stanoveného pro cisternové automobilové stříkačky v provedení základním
a) má účelovou nástavbu vybavenou výsuvným osvětlovacím stožárem se dvěma světlomety podle bodu 26 přílohy č. 1 umístěným ve výšce nejméně 5 m nad zemí a vestavěnou příslušnou elektrocentrálou,
b) je v přední části vybavena lanovým navijákem.
8. Cisternová automobilová stříkačka v provedení k hašení lesních požárů kromě vybavení stanoveného pro cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném
a) má pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,
b) je v přední části vybavena lanovým navijákem a odnímatelným ochranným rámem čelního okna,
c) je vybavena vnitřním nebo vnějším ochranným rámem kabiny osádky.
Kabina osádky
9. Kabina osádky cisternové automobilové stříkačky je vybavena
a) 6 až 9 sedadly v provedení základním,
b) nejméně 4 sedadly v provedení speciálním redukovaném nebo technickém,
c) nejméně 3 sedadly v provedení speciálním k hašení lesních požárů.
Podvozek
10. Nápravy podvozku pro smíšený a terénní provoz jsou konstruovány tak, aby umožnily pohon přední nápravy a nejméně jedné zadní nápravy, užití uzávěrky diferenciálu nebo obdobného zařízení alespoň na jedné hnací nápravě.
Účelová nástavba
11. Na zadní stěně účelové nástavby jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel, které jsou určeny pro označení cisternové automobilové stříkačky na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu.3) Spodní okraje světel jsou umístěny nejméně 2000 mm nad zemí. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.
Čerpací jednotka
12. Čerpací jednotku tvoří požární čerpadlo, zavodňovací zařízení požárního čerpadla, ventily a rozvody hasiva. Čerpací jednotka má pohon nezávislý na souběžné činnosti a pohonu ostatních zařízení.
13. Čerpací jednotka má výtlačná hrdla se spojkami 75 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky. Výtlačná hrdla jsou vybavena uzavíracími armaturami a jsou po dvou na obě strany čerpací jednotky, mimo prostor obsluhy čerpací jednotky.
14. Čerpací jednotka je opatřena zpětnou klapkou k ochraně sacích hadic před poškozením tlakem a zařízením na odtlakování hadicového vedení pod tlakem, připojeného na výtlačné hrdlo čerpací jednotky.
15. Výtlačné hrdlo vysokotlaké části čerpací jednotky je vybaveno do zařízení pro prvotní zásah a je osazeno nezáměnnými spojkami.
16. Sací hrdlo je závitové 110 mm, 125 mm nebo 150 mm podle ČSN 38 9431 Sací šroubení. Jmenovité parametry požárního čerpadla jsou dosažitelné při sání jedním sacím hrdlem.
17. Účelovou nástavbu lze mimo sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky také osadit tlakovými hrdlovými spojkami 52 mm nebo 25 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky.
18. Sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky a plnicí hrdla drže jsou vyvedena do prostoru tak, aby neomezovala obsluhu čerpací jednotky a bezpečný pohyb strojníka. Jejich vzdálenost od země je nejméně 500 mm a nejvýše 1500 mm.
19. Sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky včetně ovládacích armatur účelové nástavby jsou skloněna v rozmezí 10 st. až 30 st. pod vodorovnou rovinu.
20. Čerpací jednotky a rozvody hasiva jsou konstruovány tak, aby umožňovaly jejich snadné odvodnění vypouštěcími kohouty soustředěnými na přístupném místě. Jmenovitá světlost kohoutu je nejméně 4 mm.
21. Obslužné místo čerpací jednotky je konstruováno tak, aby bylo snadno a bezpečně přístupné a osvětlené neoslňujícím světlem.
22. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno viditelně umístěným diagramem jmenovitého průtoku požárního čerpadla.
23. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno
a) manometry pro oba tlakové režimy, to neplatí u cisternové automobilové stříkačky ve speciálním redukovaném provedení,
b) manovakuometrem,
c) indikátorem přehřátí pohonné jednotky,
d) zařízením pro nastavení otáček motoru,
e) ukazatelem množství hasiv v nádržích v hodnotách nejméně 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4,
f) ukazatelem otáček pohonu s vyznačenou hodnotou maximálních otáček.
24. Čerpací jednotka a nádrže na hasiva jsou chráněny proti zamrznutí při jízdě a za provozu na místě při obvyklých provozních podmínkách.
25. Čerpací jednotka je chráněna před znečištěním a mechanickým poškozením při jízdě a provozu.
26. Pohon čerpací jednotky se zapíná i při volnoběžném chodu motoru cisternové automobilové stříkačky a vypíná se i při částečném zatížení čerpací jednotky. V zorném poli řidiče je umístěna signalizace zapnutí pohonu čerpací jednotky.
Zařízení na výrobu pěny
27. Zařízení na výrobu pěny tvoří
a) pevně vestavěná nádrž nebo nevestavěné nádrže na pěnidlo,
b) přiměšovač,
c) příslušné potrubí s ventily a kohouty,
d) čerpadlo k plnění nádrže nebo nádrží na pěnidlo se zdrojem nezávislým na pohonu čerpací jednotky, a to u cisternové automobilové stříkačky s nádrží nebo nádržemi na pěnidlo většími než 400 l.
28. Zařízení na výrobu pěny umožňuje stříkání nejméně jedním proudem těžké pěny.
29. Zařízení na výrobu pěny a součásti přicházející do kontaktu s pěnidlem jsou provedeny tak, aby byla zajištěna jejich odolnost proti chemickým účinkům pěnidel.
30. Přiměšovač pěnidla je konstruován tak, aby umožňoval nastavení v rozsahu od 0 do 6 %. Pokud je přiměšovací zařízení pevnou součástí čerpací jednotky, je poloha nastavení přiměšovače pěnidla signalizována v zorném poli obsluhy čerpací jednotky.
Nádrž na hasivo
31. Nádrž na hasivo je konstrukčně upravena tak, aby
a) umožňovala úplné vypuštění hasiva,
b) nebyla poškozena přetlakem při maximálním plnění hasivem,
c) nebyla poškozena podtlakem při maximálním odběru hasiva,
d) hasivo při jízdě nevytékalo,
e) umožňovala průběžné doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje.
32. Plnicí zařízení nádrže na vodu je tvořeno nejméně jedním potrubím o průměru 75 mm se spojkami 75 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky a se zpětnou klapkou nebo kohoutem, případně zařízením zabraňujícím zpětnému vytékání vody z nádrže.
33. Mezi nádrží na vodu a čerpací jednotkou je filtr z nekorodujícího síta o průměru ok nejvíce 5 mm. Obdobný filtr je i součástí plnicího potrubí.
34. Nádrž na vodu je vybavena tlumicími přepážkami. Všechny rozpojitelné spoje na tlumicích přepážkách jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění.
35. Pevně zabudovaná nádrž na vodu má objem nejméně 1700 l.
36. Pevně zabudovaná nádrž nebo nádrže na pěnidlo mají objem o velikosti nejméně 6 % objemu pevně zabudované nádrže na vodu. Pevně zabudovaná nádrž na pěnidlo a pevně zabudované zařízení na výrobu pěny nemusí být součástí účelové nástavby cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném nebo v provedení speciálním k hašení lesních požárů.
37. Průměr průlezného otvoru do nádrže na hasivo s objemem 1000 l a větším je nejméně 450 mm.
Povrchová úprava
38. Čerpací jednotka, rozvody a armatury umístěné v účelové nástavbě jsou opatřeny světlým krycím nátěrem nebo antikorozní úpravou.
Požární příslušenství
39. Každá cisternová automobilová stříkačka je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství uvedené v tabulce.
 
---------------------------------------
Název        Počet Jednotka
---------------------------------------
Clonová proudnice 52 1   ks

Hydrantový nástavec 1   ks

Izolovaná požární  8   ks
hadice 75x20 m

Klíč 75/52      2   ks

Klíč k nadzemnímu  1   ks
hydrantu

Klíč k podzemnímu  1   ks
hydrantu

Klíč na sací hadice 2   ks

Motykosekera     1   ks

Objímka na hadice 52 4   ks
v obalu

Objímka na hadice 75 8   ks
v obalu

Pěnotvorná proudnice 1   ks
na střední pěnu
s nejmenším průtokem
200 l.min-1 roztoku
při jmenovitých
podmínkách

Ploché páčidlo    1   ks

Požární sekera    1   ks

Požární světlomet  2   ks
s kloubovým držákem,
není-li osvětlovací
požár

Práškový přenosný  1   ks
hasicí přístroj
27A144B1.

Práškový přenosný  1   ks
hasicí přístroj
55B1.

Proudnice 52     1   ks

Proudnice 75     1   ks

Přechod 110/75    1   ks

Přechod 52/25    1   ks

Přechod 75/52    1   ks

Přenosný žebřík pro 1   ks
dvě osoby
s dostupnou výškou
min. 8 m

Rozdělovač      1   ks

Sací hadice 10 m   1   sada

Sací koš       1   ks

Sací nástavec na   1   ks
pěnidlo

Sběrač 2x75     1   ks

Skříňka s nástroji  1   ks

Těsnění pro     5   ks
izolovanou požární
hadici 52

Těsnění pro     5   ks
izolovanou požární
hadici 75

Trhací hák      1   ks

Vazák na hadice   4   ks
v obalu

Ventilové lano na  1   ks
vidlici

Záchytné lano na   1   ks
vidlici

Zdravotní nosítka  1   ks
---------------------------------------
Doplňující poznámka:
1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.
40. Cisternová automobilová stříkačka podle bodu 6 této přílohy je dále vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství uvedené v tabulce.
 
------------------------------------------------------------------
Název        Provedení             Jednotka
------------------------------------------------------------------
           Z    R    T    LP
------------------------------------------------------------------
Cestářské koště   1        1         ks

Dalekohled      1        1         ks

Dekontaminační    2    2    2         souprava
prostředek v obalu

Detektor výbušné   1        1         ks
koncentrace par a
plynů kalibrovaný na
CH4

Dýchací přístroj   podle počtu sedadel        ks
s min. zásobou 1600
l vzduchu

Džberová stříkačka  1        1    1    ks
nebo obdobné hasicí
zařízení

Ejektor       1    1    1         ks

Elektrocentrála 3,5          1         ks
kW

Izolovaná požární  2    1    2    2    ks
hadice 75x5 m

Izolovaná požární  8    6    6    8    ks
hadice 52x20 m

Kanálová       1        1         ks
rychloucpávka

Kanystr na vodu min.         1         ks
5 l

Kombinovaná     2    2    2    1    ks
proudnice 52 (plný a
roztříštěný proud)

Krumpáč       1    1    2    1    ks

Lékárnička velikost              1    ks
II2.

Lékárnička velikost 1    1    1         ks
III3. 4.

Lopata        2    2    3    2    ks

Motorová kotoučová          1         ks
(rozbrušovací) pila

Motorová pohonná           1         ks
jednotka
hydraulického
vyprošťovacího
zařízení

Nádoba na úkapy            1         ks

Nádoby na pěnidlo o      1             ks
celkovém objemu 40
l5.

Náhradní oděv pro           4         ks
převlek

Náhradní tlaková   50 % z počtu dýchacích přístrojů  ks
láhev min.

Naviják s nejméně           1         ks
jedním párem hadic o
délce nejméně 20 m
k hydraulickému
vyprošťovacímu
zařízení

Nepřetlakový         3             ks
protichemický
ochranný oděv

Nízkoprůtažné lano6. 3    2    3         ks
s opláštěným jádrem
typu A 30 m, průměr
min. 10 mm

Nízkoprůtažné lano6. 1    1    1         ks
s opláštěným jádrem
typu A 60 m, průměr
min. 10 mm

Nůžky hydraulického          1         ks
vyprošťovacího
zařízení

Oblek proti sálavému 3        3         ks
teplu nebo ohni

Pákové kleště    1        1         ks

Pěnotvorná proudnice 1    1    1         ks
na těžkou pěnu

Prodlužovací kabel          2         ks
230 V, 25 m

Průtokový kartáč na 1        1         ks
mytí s hadicí 25x10

Přejezdový můstek  2    2    2         ks

Přenosná řetězová  1        1    1    ks
motorová pila

Přenosné výstražné          1         ks
světlo s kabelem 20
m

Přenosný kulový   1        1         ks
kohout

Přenosný přiměšovač 1    1    1         ks

Přetlakový      4        4         ks
protichemický
ochranný oděv

Přetlakový ventil  1        1         ks

Přetlakový      1        1         ks
ventilátor

Přikrývka (deka)           1         ks
v obalu

Pytel polyetylénový 5        10        ks

Rozpínací nástroj           1         ks
hydraulického
vyprošťovacího
zařízení

Ruční pohonná             1         ks
jednotka
hydraulického
vyprošťovacího
zařízení

Ruční svítilna    4    2    4    2    ks

Rukavice chirurgické 15    10   20    10    pár

Řetězové úvazky            1         sada
hydraulického
vyprošťovacího
zařízení

Savice přiměšovače  1    1    1         ks

Skříňka       1        1         sada
s elektrotechnickými
nástroji

Stativ pod              2         ks
světlomet7.

Termofólie 2x2 m   1        2         ks

Vyprošťovací nůž   2    2    2         ks
(řezák) na
bezpečnostní pásy

Vytyčovací páska 100 1        1         ks
m

Záchranný kyslíkový 1        1         ks
přístroj

Zachycovač airbagu          1         ks
řidiče
------------------------------------------------------------------
Doplňující poznámky:
2. Požární automobily s počtem nejvýše tří sedadel.
3. Požární automobily s počtem čtyř a více sedadel.
4. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky
5. Pokud cisternová automobilová stříkačka není vybavena vestavěnou nádrží na pěnidlo.
6. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky.
7. Pokud cisternová automobilová stříkačka není vybavena osvětlovacím stožárem.
41. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 l.min
-1
má nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující při jmenovitých podmínkách průtok minimálně 600 l.min
-1
roztoku. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3200 l.min
-1
, cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min
-1
a cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4800 l.min
-1
mají nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující průtok při jmenovitých podmínkách minimálně 1200 l.min
-1
roztoku.
 
Příl.4
TECHNICKÉ PODMÍNKY RYCHLÉHO ZÁSAHOVÉHO AUTOMOBILU
Základní funkce rychlého zásahového automobilu
1. Rychlý zásahový automobil umožňuje
a) přepravu jednotky požární ochrany,
b) požární zásah vodou nebo jinými hasivy z vlastní nádrže a z vnějšího tlakového zdroje,
c) provedení záchranných prací.
2. Hasicí zařízení rychlého zásahového automobilu tvoří
a) vysokotlaké hasicí zařízení umožňující vyvinout tlak 4 MPa, průtok 20 l.min
-1
a zajistit nepřerušené hašení po dobu delší než 5 minut ve vzdálenosti nejméně 20 m od rychlého zásahového automobilu nebo
b) jiné hasicí zařízení se srovnatelným hasicím účinkem.
3. Rychlé zásahové automobily se člení na
a) rychlé zásahové automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),
b) rychlé zásahové automobily převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg (L) nebo
c) rychlé zásahové automobily převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg (M).
4. Rychlý zásahový automobil je v provedení
a) základním (Z),
b) speciálním
1) redukovaném (R),
2) rozšířeném (V).
Kabina osádky
5. Kabina osádky rychlého zásahového automobilu je vybavena nejméně
a) 4 sedadly u základního provedení,
b) 2 sedadly u speciálního redukovaného provedení,
c) 6 sedadly u speciálního rozšířeného provedení.
Podvozek
6. Podvozek v terénním provedení má pohon všech náprav; nápravy jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením.
Účelová nástavba
7. Karosérie účelové nástavby je konstruována tak, aby umožnila snadný a bezpečný přístup k požárnímu příslušenství ze tří stran.
8. Na zadní části účelové nástavby rychlého zásahového automobilu jsou umístěna nejméně dvě oranžová blikající světla, přičemž vzdálenost spodního okraje světel od země je nejméně 1500 mm. Světla jsou určena pro označení rychlého zásahového automobilu na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.
Požární příslušenství
9. Rychlý zásahový automobil v provedení speciálním redukovaném, určený pro záchranné práce při dopravních nehodách, je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
-----------------------------------------------------
Název               Počet  Jednotka
-----------------------------------------------------
Aretační klíny          2    ks

Dalekohled            1    ks

Dýchací přístroj s min zásobou  2    ks
1600 l vzduchu

Hasicí rouška velká        1    ks

Kanálová rychloucpávka      1    ks

Kanystr s vodou min. 5 l     1    ks

Krční fixační límec        1    ks

Lékárnička velikost III1.     1    sada

Lineární rozpínací nástroj    1    ks

Motorová pohonná jednotka     1    ks
hydraulického vyprošťovacího
zařízení

Naviják k hydraulickému      1    ks
vyprošťovacímu zařízení s nejméně
jedním párem hadic o délce
nejméně 20 m

Neprůhledná folie 2x2 m      4    ks

Nízkoprůtažné lano s opláštěným  1    ks
jádrem typu A 30 m, průměr min.
10 mm2.

Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2    ks

Nůžky hydraulického        1    ks
vyprošťovacího zařízení

Odsklívací nástroj (souprava)   1    ks

Ochranné rukavice pro hasiče   2    pár

Páčidlo              1    ks

Polní lopatka           1    ks

Požární světlomet         2    ks

Práškový přenosný hasicí přístroj 2    ks
27A144B3.

Práškový přenosný hasicí přístroj 1    ks
55B3.

Přikrývka v obalu         2    ks

Rozpínací nástroj hydraulického  1    ks
vyprošťovacího zařízení

Ruční pohonná jednotka      1    ks
hydraulického vyprošťovacího
zařízení

Ruční svítilna          2    ks

Ruční vyprošťovací nástroj    2    ks

Rukavice chirurgické       10   pár

Řetězové úvazky hydraulického   1    sada
vyprošťovacího zařízení

Souprava na popáleniny      1    ks

Střihač pedálů          1    ks

Tažné lano            1    ks

Vyprošťovací nůž (řezák) na    2    ks
bezpečnostní pásy

Záchranný kyslíkový přístroj   1    ks

Zachycovač airbagu řidiče     1    ks

Zvedací pneumatické vaky     2    ks
-----------------------------------------------------
Doplňující poznámky:
1. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky
2. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky.
3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.
10. Na požární příslušenství rychlých zásahových automobilů v jiném provedení, než je uvedeno v bodě 9 této přílohy, se vztahuje bod 11 přílohy č. 1.
11. Technické podmínky týkající se účelové nástavby a nádrže na hasivo uvedené v bodech 13 až 26 a v bodech 31 až 37 přílohy č. 3 se vztahují také na rychlý zásahový automobil v základním provedení a v provedení speciálním rozšířeném.
 
Příl.5
TECHNICKÉ PODMÍNKY AUTOMOBILOVÉHO ŽEBŘÍKU
Základní funkce automobilového žebříku
1. Automobilový žebřík umožňuje
a) záchranné práce ve výškách a nad volnými hloubkami,
b) pohyb hasičů a ostatních osob v jejich doprovodu
1) po žebříkové sadě,
2) v koši snímatelného provedení,
3) u automobilového žebříku nad 40 m výtahem,
c) provedení požárního zásahu stříkáním vody nebo pěny sklopnou proudnicí z vrcholu žebříkové sady nebo koše,
d) napojení požární hadice v koši nebo na vrcholu žebříkové sady,
e) osvětlení místa zásahu z výšky obdobně jako v bodu 26 přílohy č. 1.
2. Automobilové žebříky jsou podle dostupné výšky v provedení
a) základním (Z) s dostupnou výškou 30 až 40 m nebo
b) speciálním
1) redukovaném (R) s dostupnou výškou menší než 30 m nebo
2) rozšířeném (V) s dostupnou výškou větší než 40 m.
3. Konstrukce účelové nástavby umožňuje dosáhnout jmenovité dostupné výšky při pootočení žebříkové sady o 90 st. včetně zavěšení koše, a to z transportní polohy v čase nejvíce 180 s.
4. Největší rozměry automobilového žebříku jsou
a) výška v transportní poloze 3300 mm,
b) šířka při vysunutých podpěrách 4500 mm.
Kabina osádky
5. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.
6. V zorném poli řidiče je umístěno zařízení informující o velikosti příčného a podélného sklonu.
Účelová nástavba
7. Žebříková sada se konstruuje tak, aby umožňovala vztyčování a sklápění minimálně v rozpětí úhlů od -5 st. do 70 st. ve vztahu k vodorovné rovině. Žebříková sada se otáčí podél svislé osy bez omezení v úhlu větším než 360 st.
8. Žebříková sada je konstruována tak, aby v každé poloze vztyčení nebo sklopení v rozsahu pracovního diagramu umožňovala vysunutí a zasunutí.
9. Zabezpečovací zařízení pro zajištění žebříkové sady v každé poloze vysunutí nebo vztyčení je na účelové nástavbě automobilového žebříku zdvojeno; je konstruováno tak, aby žebříkovou sadu zajistilo ve zvolené poloze i při vypnutém pohonu.
10. Každý díl žebříkové sady je vybaven zadržovacím zábradlím o výšce nejméně 280 mm po celé své délce; světlá šířka mezi zábradlím je nejméně 450 mm.
11. Účelová nástavba automobilového žebříku je vybavena samočinným zařízením, které zastaví její pohyb při dosažení mezní hodnoty vztyčení či vysunutí nebo při kontaktu s překážkou.
12. Automobilový žebřík je konstruován tak, aby v případě, že jeho účelová nástavba je v jiné než transportní poloze, byl blokován proti jízdě.
13. Automobilový žebřík je konstruován tak, aby bylo vyloučeno uvedení požární nástavby do činnosti při jízdě.
14. Stabilizační podpěry se vysunují na obě strany nebo samostatně jen na jednu stranu při zachování bezpečného provozu.
15. Zařízení pro ovládání stabilizační podpěr je umístěno na zadní straně automobilového žebříku tak, aby obsluha mohla při manipulaci opticky sledovat stabilizační podpěry.
16. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby umožňovaly vyrovnání automobilového žebříku vysunutím v místě nejméně 50 mm pod úrovní základní plochy a nejméně 150 mm nad úrovní základní plochy, na které automobilový žebřík stojí.
17. Přítlačné desky ve spodní části stabilizačních podpěr jsou konstruovány k možnému vychýlení všemi směry od vodorovné roviny o nejméně 15 st.
18. Účelová nástavba je konstruována tak, aby umožňovala dosažení přítlačné síly stabilizačních podpěr a kol na odlehčené straně automobilového žebříku v základním provedení nejméně 8 kN.
19. Na stabilizačních podpěrách je umístěn zdroj žlutého přerušovaného světla, který se samočinně zapíná při vysunutí podpěr z transportní polohy.
20. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby vylučovaly jakoukoliv manipulaci s nimi, pokud účelová nástavba není v transportní poloze.
21. Účelová nástavba je přednostně ovládána ze základního obslužného místa v prostoru levé strany točny a je vybavena nejméně jedním dalším obslužným místem umožňujícím bezpečné ovládání základních provozních funkcí automobilového žebříku. Způsob obsluhy na všech obslužných místech je shodný.
22. Obslužné místo je vybaveno
a) aktivním zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby,
b) zařízením pro spouštění a vypínání motoru,
c) varovnou signalizací při dosažení limitních a nedovolených provozních stavů,
d) ochranným zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby při náhlé ztrátě pozornosti obsluhy.
23. Na základním obslužném místě je
a) pracovní diagram automobilového žebříku,
b) nouzové ovládací zařízení pro složení účelové nástavby do transportní polohy,
c) sedačka pro obsluhu u automobilového žebříku v provedení základním a v provedení speciálním rozšířeném.
24. Automobilový žebřík je vybaven zařízením sledujícím rychlost větru v úrovni vrcholu žebříkové sady a přenášejícím získané informace na obslužná místa.
25. Žebříková sada i koš jsou osvětleny. Nejmenší intenzita světla na příčlích a na podlaze koše je 5 luxů.
26. Účelová nástavba je konstruována tak, aby při přerušení funkce strojového pohonu účelové nástavby bylo možné v režimu nouzového provozu provést veškeré úkony potřebné ke složení účelové nástavby do transportní polohy s plně zatíženým košem či výtahem.
27. Signalizace provozu účelové nástavby automobilového žebříku informuje o
a) srovnaných příčlích žebříkové sady, a to bílým světlem,
b) stavu umožňujícím základní funkce, a to žlutým nebo zeleným světlem,
c) překročení bezpečných parametrů, a to červeným světlem a zvukovým signálem,
d) zatížení v závislosti na vyložení a výšce,
e) podélném a příčném naklonění účelové nástavby, pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována,
f) opření žebříkové sady při vysunutí,
g) transportní poloze žebříkové sady,
h) stavu oleje v hydraulickém systému.
28. Zařízení informující o příčném a podélném naklonění automobilu je umístěno v zorném poli řidiče. Pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována nebo blokována v činnosti podpěr, je umístěna také v prostoru ovládání stabilizačních podpěr.
29. Dorozumívací zařízení je umístěno mezi prostorem základního obslužného místa a košem.
30. Automobilový žebřík s dostupnou výškou do 40 m je konstruován tak, aby doba potřebná k dosažení maximální výšky a pootočení žebříkové sady s košem o 90 st. byla nejvýše 180 sekund. Obdobně platí i pro dobu uvedení automobilového žebříku do transportní polohy.
Koš
31. Nosnost koše je nejméně 1,1 násobek předpokládaného zatížení, které tvoří nejméně dvě osoby, přičemž hmotnost na osobu se předpokládá 90 kg, a použité vybavení a požární příslušenství koše.
32. Koš je konstruován tak, aby umožňoval činnost osobám v něm stojícím, jejich bezpečný nástup a výstup, a aby nedocházelo k samovolnému otevírání vstupu do koše.
33. Koš je konstruován tak, aby umožňoval současné použití sklopné proudnice a požárního světlometu nebo záchranných nosítek a požárního světlometu.
34. Stabilizační zařízení koše je konstruováno tak, aby zajišťovalo plynulé vyrovnávání polohy koše v rozmezí nejvíce +- 5 st. od horizontální roviny v celém rozsahu pracovního diagramu automobilového žebříku.
35. Elektroinstalace použitá v koši a na žebříkové sadě je vyhotovena tak, aby odolávala nejméně 70 st. C sálavého tepla.
36. Pokud je součástí automobilového žebříku požární čerpadlo, platí pro něj technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky uvedené v příloze č. 3.
Požární příslušenství
37. Základní požární příslušenství zaplňuje nejvíce 90 % objemu úložného prostoru.
38. Automobilový žebřík je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro uchycení požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
-------------------------------------------------------
Název                 Počet Jednotka
-------------------------------------------------------
Izolovaná požární hadice 75
v délce větší, než je délka
žebříkové sady            1   ks

Klíč 75/52              3   ks

Lékárnička velikost II        1   ks

Nízkoprůtažné lano1.
s opláštěným jádrem typu A,
průměr min. 10 mm           2   ks

Objímka na hadice 75 v obalu     4   ks

Ploché páčidlo2.           1   ks

Požární světlomet s kloubovým držákem 2   ks

Práškový přenosný hasicí
přístroj 55B3.            1   ks

Přenosný kulový kohout se zařízením
pro odtlakování            1   ks

Vazák na hadice v obalu        4   ks
-------------------------------------------------------
Doplňující poznámky:
1. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky, délka lana přesahuje dostupnou výšku o min. 10 m.
2. Podle ČSN 38 9576 Požární páčidla.
3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj k provedení pro umístění v automobilu.
39. Součástí automobilového žebříku je úložný prostor umožňující uchycení dvou kusů dýchacích přístrojů s minimální zásobou 1600 l vzduchu; v úložném prostoru jsou vyznačeny kotvicí body pro úchytné prvky.
 
Příl.6
TECHNICKÉ PODMÍNKY AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY
Základní funkce automobilové plošiny
1. Automobilová plošina umožňuje
a) záchranné práce ve výškách a nad volnými hloubkami,
b) pohyb hasičů a ostatních osob v jejich doprovodu
1) v koši,
2) po žebříkové sadě u automobilové plošiny v provedení speciálním rozšířeném,
c) provedení požárního zásahu stříkáním vody nebo pěny z koše sklopnou nebo lafetovou proudnicí napojenou na pevný přívod hasiva,
d) napojení požární hadice v koši,
e) osvětlení místa zásahu z výšky v souladu s bodem 26 přílohy č. 1,
f) odtlakování a odvodnění zařízení na dopravu hasiva do koše.
2. Automobilová plošina je podle dostupné výšky v provedení
a) základním (Z) s dostupnou výškou 30 až 40 m, nebo
b) speciálním
1) redukovaném (R) s dostupnou výškou menší než 30 m, nebo
2) rozšířeném (V) s dostupnou výškou větší než 40 m.
3. Automobilové plošiny se podle konstrukce člení na
a) kloubové,
b) teleskopické,
c) kombinované.
Kabina osádky
4. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.
Účelová nástavba
5. Účelová nástavba je přednostně ovládána ze základního obslužného místa v prostoru točny a je vybavena nejméně jedním dalším obslužným místem umožňujícím bezpečné ovládání základních provozních funkcí automobilové plošiny. Způsob obsluhy je na všech obslužných místech shodný.
6. Účelová nástavba automobilové plošiny je vybavena samočinným zařízením, které zastaví její pohyb při dosažení mezní hodnoty nebo při kontaktu s překážkou.
7. Automobilová plošina s účelovou nástavbou v jiné než transportní poloze se zajišťuje blokací proti jízdě.
8. Automobilová plošina je konstruována tak, aby bylo vyloučeno uvedení účelové nástavby do činnosti při jízdě.
9. Obslužné místo je vybaveno
a) zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby,
b) zařízením pro spouštění a vypínání motoru,
c) varovnou signalizací při dosažení limitních a nedovolených provozních stavů,
d) ochranným zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby při náhlé ztrátě pozornosti obsluhy.
10. Na základním obslužném místě je
a) nouzové ovládací zařízení pro složení účelové nástavby do transportní polohy,
b) sedačka pro obsluhu, jde-li o automobilovou plošinu v provedení základním a speciálním rozšířeném.
11. Jednotlivá ramena, koš a u provedení speciálního rozšířeného žebříková sada jsou osvětleny; intenzita světla je nejméně 5 luxů.
12. Účelová nástavba automobilové plošiny je konstruována tak, aby umožňovala otáčení podél svislé osy bez omezení.
13. Účelová nástavba je konstruována tak, aby umožňovala vysunutí a zasunutí automobilové plošiny teleskopické nebo automobilové plošiny kombinované v každé poloze vztyčení nebo sklopení v rozsahu pracovního diagramu.
14. Stabilizační podpěry se vysunují na obě strany nebo samostatně jen na jednu stranu při zachování bezpečného provozu. Podmínka jednostranného vysunutí stabilizačních podpěr nemusí být splněna u automobilových plošin kloubových a kombinovaných.
15. Zařízení pro ovládání stabilizačních podpěr je umístěno na zadní straně automobilové plošiny tak, aby obsluha mohla při manipulaci sledovat stabilizační podpěry opticky.
16. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby umožňovaly vyrovnání automobilové plošiny vysunutím v místě nejméně 50 mm pod úrovní základní plochy a nejméně 150 mm nad úrovní základní plochy, na které automobilová plošina stojí.
17. Přítlačné desky ve spodní části stabilizačních podpěr jsou konstruovány k možnému vychýlení všemi směry od vodorovné roviny o nejméně 15 st..
18. Na stabilizačních podpěrách je umístěn zdroj žlutého přerušovaného světla, který se samočinně zapíná při vysunutí podpěr z transportní polohy.
19. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby vylučovaly jakoukoliv manipulaci s nimi, pokud účelová nástavba není v transportní poloze.
20. Účelová nástavba je konstruovaná tak, aby při přerušení funkce jejího strojového pohonu bylo možné v režimu nouzového provozu provést veškeré úkony potřebné k jejímu složení do transportní polohy s plně zatíženým košem.
21. Signalizace provozu účelové nástavby automobilové plošiny informuje o
a) srovnaných příčlích žebříkové sady, pokud je součástí automobilové plošiny, bílým světlem,
b) stavu umožňujícím základní funkce, a to žlutým nebo zeleným světlem,
c) překročení bezpečných parametrů, a to červeným světlem a zvukovým signálem,
d) zatížení v závislosti na vyložení a výšce,
e) podélném a příčném naklonění účelové nástavby, pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována,
f) opření ramen při vysunutí,
g) transportní poloze ramen,
h) stavu oleje v hydraulickém systému.
22. Zařízení informující o příčném a podélném naklonění automobilu je umístěno v zorném poli řidiče. Pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována nebo blokována v činnosti podpěr, je zařízení umístěno také v prostoru ovládání stabilizačních podpěr.
23. Dorozumívací zařízení je umístěno mezi prostorem základního obslužného místa a košem.
24. Pevný rozvod hasiva umístěný na ramenech automobilové plošiny je konstruován tak, aby zajišťoval dodávku hasiva do koše v celém rozsahu pracovního diagramu automobilové plošiny. Pro výtlačná hrdla platí úprava podle bodu 13 přílohy č. 3.
Koš
25. Nosnost koše je nejméně 1,1 násobek předpokládaného zatížení, přitom nejmenší počet osob v koši jsou dvě osoby s tím, že hmotnost na osobu se předpokládá 90 kg. Nosnost je zajištěna při použití veškerého vybavení a požárního příslušenství koše.
26. Koš je konstruován tak, aby umožňoval činnost osobám v něm stojícím, jejich bezpečný nástup a výstup, a aby nedocházelo k samovolnému otevírání vstupu do koše.
27. Koš je vybaven sklopnou nákupní plošinkou pro bezpečný nástup osob při jejich evakuaci.
28. Koš je konstruován tak, aby umožňoval současné použití sklopné proudnice a požárního světlometu nebo záchranných nosítek a požárního světlometu.
29. Stabilizační zařízení koše je konstruováno tak, aby zajišťovalo plynulé vyrovnávání polohy koše v rozmezí nejvíce +- 5 st. od horizontální roviny v celém rozsahu pracovního diagramu.
30. Pokud je součástí automobilové plošiny požární čerpadlo, platí pro něj technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky uvedené v příloze č. 3.
Požární příslušenství
31. Požární příslušenství zaplňuje nejvíce 90 % objemu úložného prostoru.
32. Automobilová plošina je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
-------------------------------------------------
Název             Počet  Jednotka
-------------------------------------------------
Klíč 75/52           3    ks

Lékárnička velikost II     1    ks

Nízkoprůtažné lano1.
s opláštěným jádrem typu A,
průměr min. 10 mm       2    ks

Ploché páčidlo         1    ks

Požární světlomet
s kloubovým držákem      2    ks

Práškový přenosný hasicí
přístroj 55B3.         1    ks

Přenosný kulový kohout
se zařízením pro odtlakování  1    ks

Vazák na hadice v obalu    4    ks
-------------------------------------------------
Doplňující poznámky:
1. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky, délka lana přesahuje dostupnou výšku o nejméně 10 m
2. Podle ČSN 38 9576 Požární páčidla
3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.
33. Součástí automobilové plošiny je úložný prostor umožňující uchycení dvou kusů dýchacích přístrojů s minimální zásobou 1600 l vzduchu; v úložném prostoru jsou vyznačeny kotvicí body pro úchytné prvky.
 
Příl.7
TECHNICKÉ PODMÍNKY TECHNICKÉHO AUTOMOBILU
Základní funkce technického automobilu
1. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství technického automobilu umožňuje provedení záchranných prací při haváriích
a) z technických nebo technologických příčin - technický automobil (TA)
b) s únikem nebezpečných látek - technický automobil chemický (TA-CH), nebo
c) s únikem ropných produktů - technický automobil olejový (TA-O).
2. U technického automobilu v provedení podle bodu 1 písm. b) této přílohy lze požární příslušenství doplnit o požární příslušenství technického automobilu podle bodu 1 písm. c) této přílohy.
3. Technické automobily se podle hmotnostní třídy člení na
a) technické automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),
b) technické automobily převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg (L),
c) technické automobily převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg (M), nebo
d) technické automobily převyšující 14000 kg (S).
Kabina osádky
4. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.
Podvozek
5. Technický automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu opatřeného úchyty pro vložení požárního příslušenství.
6. Technický automobil těžké hmotnostní třídy v provedení podle bodu 1 písm. a) této přílohy je vybaven lanovým navijákem.
Účelová nástavba
7. Na zadní části účelové nástavby technického automobilu jsou umístěna nejméně dvě oranžová blikající světla. Světla jsou určena pro označení technického automobilu na místě zásahu jako překážky silničního provozu. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.
8. Účelová nástavba obsahuje samostatný prostor pro umístění osobních ochranných prostředků oddělený od požárního příslušenství, které může být zdrojem kontaminace.
9. Úložný prostor účelové nástavby technického automobilu v provedení podle bodu 1 písm. b) této přílohy je konstruován tak, aby ho bylo možné dekontaminovat; nevyrábí se z materiálu, který zadržuje chemické látky.
Požární příslušenství
10. Technický automobil podle bodu 1 písm. a) této přílohy je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
-------------------------------------------------------------
Název                Počet    Jednotka
-------------------------------------------------------------
Aretační klíny           2      ks

Dekontaminační prostředek v obalu  1      souprava

Dopravní kužel           2      ks

Dřevěné klíny            2      ks

Hasicí rouška velká         1      ks

Kanystr na vodu min. 5 l      1      ks

Lopata               2      ks

Motorová kotoučová pila       1      ks

Motorová pohonná jednotka      1      ks
hydraulického vyprošťovacího
zařízení

Neprůhledná folie 2x2 m       4      ks

Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy  2      ks

Odsklívací nástroj (souprava)    1      ks


Páčidlo s úvazkem          1      ks

Plnicí zařízení pro pneumatické   1      souprava
vaky

Ploché páčidlo           1      ks

Požární světlomet          1      ks

Práškový přenosný hasicí přístroj  1      ks
27A144B1.

Práškový přenosný hasicí přístroj  1      ks
55B1.

Přenosná řetězová motorová pila   1      ks

Přenosné oranžové výstražné     1      ks
zařízení se zdrojem

Ruční pohonná jednotka       1      ks
hydraulického vyprošťovacího
zařízení

Ruční svítilna           2      ks

Ruční vyprošťovací nástroj     1      ks

Rukavice dielektrické        2      pár

Rukavice chirurgické        10      pár

Řetězové úvazky hydraulického    1      souprava
vyprošťovacího zařízení

Skříňka s elektrotechnickým nářadím 1      ks

Skříňka s nástroji         1      ks

Střihač pedálů           1      ks

Ucpávkový materiál         1      balení

Vyprošťovací nůž (řezák) na     2      ks
bezpečnostní pásy

Vytyčovací páska červenobílá 100 m 1      ks

Záchranný kyslíkový přístroj    1      ks

Záchytné nádoby na nejméně 10 l   3      ks

Zdravotní nosítka          1      ks

Zvedací ploché pneumatické vaky   3      ks
-------------------------------------------------------------
11. Technický automobil velmi lehké hmotnostní třídy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
-------------------------------------------------------------
Název                  Počet   Jednotka
-------------------------------------------------------------
Lékárnička velikost III2.        1     ks

Lineární rozpínací nástroj hydraulického 1     ks
vyprošťovacího zařízení

Naviják hydraulického vyprošťovacího   1     ks
zařízení s nejméně jedním párem hadic o
délce nejméně 20 m

Nízkoprůtažné lano3. s opláštěným jádrem 1     ks
typu A 30 m, průměr min. 10 mm

Nůžky hydraulického vyprošťovacího    1     ks
zařízení

Rozpínací nástroj hydraulického     1     ks
vyprošťovacího zařízení

Rukavice chirurgické           20    pár
-------------------------------------------------------------
12. Technický automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
-------------------------------------------------------------
Název                  Počet     Jednotka
-------------------------------------------------------------
Dalekohled                1       ks

Dopravní hadice na nebezpečné látky 20 m 1       souprava

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l  Podle počtu  ks
vzduchu                 sedadel

Elektrocentrála min. 5 kW 230 V         1       ks

Hrábě kovové               2       ks

Kanálové ucpávky             2       ks

Koště cestářské             1       ks

Krumpáč                 2       ks

Lékárnička velikost II          1       ks

Lineární rozpínací nástroj hydraulického 1       ks
vyprošťovacího zařízení

Naběrák                 1       ks

Naviják hydraulického vyprošťovacího   1       ks
zařízení se dvěma páry hadic o délce
nejméně 20 m.

Nízkoprůtažné lano3. s opláštěným jádrem 2       ks
typu A 30 m, průměr min. 10 mm

Nízkoprůtažné lano3. s opláštěným jádrem 1       ks
typu A 60 m, průměr min. 10 mm

Nůžky hydraulického vyprošťovacího    1       ks
zařízení

Ocelové lano s oky            1       ks

Ochranný přetlakový protichemický oděv  3       ks

Plastový kbelík             2       ks

Pneumatické kanálové ucpávky       2       ks

Prodlužovací kabel na navijáku 25 m   2       ks

Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x  1       ks
10

Přenosné čerpadlo na nebezpečné látky  1       ks

Přenosný žebřík s dostupnou výškou    1       ks
nejméně 8 m

Rozpínací nástroj hydraulického     1       ks
vyprošťovacího zařízení

Rukavice chirurgické           12       ks

Rýč                   2       ks

Sací hadice 10 m na nebezpečné látky   1       souprava

Sací koš na nebezpečné látky       1       ks

Síťová lopata              2       ks

Skříňka s nejiskřivým nářadím      1       souprava

Sorpční prostředky (pás) 10 m      1       balení

Sorpční prostředky sypké 50 l      2       balení

Vytyčovací kolíky            10       ks

Vytyčovací páska 100 m          10       ks
-------------------------------------------------------------
13. Technický automobil podle bodu 1 písm. b) této přílohy je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
------------------------------------------------------------------
Název                Hmotnostní třída  Jednotka
                   TA-CH
------------------------------------------------------------------
                   L    M, S
------------------------------------------------------------------
Dalekohled              1    1     ks

Dekontaminační prostředek v obalu  1    1     souprava

Dekontaminační sprcha            1     ks

Detekční trubičky (15 látek)     1    1     souprava

Detektor výbušné koncentrace par a  1    1     ks
plynů seřízený na CH4

Dopravní kužel            5    5     ks

Dřevěné podkládací klíny       2    2     ks

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 2    4     ks
l vzduchu

Elektrocentrála 8 kW 230/400 V        1     ks

Elektrocentrála min. 5 kW 230 V   1         ks

Fólie 25 x 4 m polyetylénová     1    1     ks

Háček na zvedání kanálových poklopů 2    2     ks

Hadice 1,5 m s jednou tlakovou    1    1     ks
spojkou pro nebezpečné látky

Hadice 10 m pro nebezpečné látky   1    2     ks

Hadice 5 m pro nebezpečné látky   2    3     ks

Jednorázový ochranný oděv      5    10     ks

Kanálové rychloucpávky        1    2     ks

Kanystr na detergent 5 l       1    2     ks

Kanystr na vodu min. 5 l       1    1     ks

Koště cestářské           1    2     ks

Krumpáč v nejiskřivém provedení       1     ks

Lopata v nejiskřivém provedení        1     ks

Naběračka              1    1     ks

Náhradní tlaková láhev dýchacího   2    4     ks
přístroje

Nálevka               1    1     ks

Nízkoprůtažné lano3. s opláštěným  1    2     ks
jádrem typu A 30 m, průměr min. 10
mm

Nízkoprůtažné lano3. s opláštěným      1     ks
jádrem typu A 60 m, průměr min. 10
mm

Nízkotlaké pneumatické ucpávky    1    1     souprava
s příslušenstvím

Obal na sud 200 l              2     ks

Ochranný přetlakový protichemický  3    3     ks
oděv

Oxymetr               1    1     ks

Pevné a skládací nádrže na jímání  500   10 000   l
nebezpečné látky o celkovém objemu
nejméně

Plachta s oky a úvazy 4x4 m     1    1     ks
polyetylénová

Podvlékací prádlo pod protichemický 2    4     ks
ochranný oděv

Ponorné kalové čerpadlo           1     ks
s příslušenstvím

Požární světlomet nejméně 1000 W       1     ks

Požární světlomet nejméně 500 W   1         ks

Práškový přenosný hasicí přístroj  1    2     ks
55B2.

Prodlužovací kabel na navijáku 25 m 2    1     ks
230 V

Prodlužovací kabel na navijáku 25 m 1    1     ks
230 V v nevýbušném provedení

Prodlužovací kabel na navijáku 25 m     1     ks
400 V

Protichemický ochranný oděv     2    4     ks
nepřetlakový

Průmyslový vysavač          1    1     souprava

Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25     2     ks
x 10

Pryžová obuv proti vodě       2    2     pár

Pryžové stěrky nejméně 300 mm    2    2     ks

Přenosné čerpadlo na nebezpečné       2     ks
látky s příslušenstvím, průměr
hadicové spojky 50 mm

Přenosné oranžové výstražné zařízení 2    2     ks
se zdrojem

Přetlakový ventilátor v nevýbušném      1     ks
provedení nejméně 20 000 m3.h-1

Pytel velký polyetylénový      10   10     ks

Roztrojka 230 V v nevýbušném     1    1     ks
provedení

Ruční membránové čerpadlo na         1     ks
nebezpečné látky s příslušenstvím,
průměr hadic 50 mm, hadicová spojka
50 mm

Ruční membránové čerpadlo na     1         ks
nebezpečné látky s příslušenstvím,
průměr hadic 32 mm, hadicová spojka
50 mm

Ruční nebo přenosná svítilna     1    2     ks
v nevýbušném provedení

Rukavice proti ropným látkám     4    6     ks

Sada pro zjišťování pH        1    1     ks

Síťová lopata            1    2     ks

Skříňka s nejiskřivým nářadím    1    1     ks

Sorpční prostředky na zachycení 50 l 1    1     ks
ropné látky

Sorpční prostředky na zachycení 60 l 1    1     ks
kyseliny

Sorpční tkanina               1     balení

Sudové elektrické čerpadlo na    1    1     ks
nebezpečné látky, výtlačné hrdlo
závitové o průměru 50 mm

Světlomet v nevýbušném provedení   1    1     ks

Těsnicí dřevěné klíny        1    1     souprava

Těsnicí dřevěné kužele        1    1     souprava

Těsnicí tmel 500 g          1    1     souprava

Trojcestný ventil 50 mm           1     ks

Univerzální armatura na příruby a      1     ks
potrubí

Upevňovací popruh s rychloupínací  2    2     ks
sponou

Vysokotlaké mycí zařízení      1    1     ks

Vytyčovací páska červenobílá 500 m  1    1     ks

Záchytné korýtko (žlab) na      1    1     souprava
nebezpečné látky 4 m

Záchytný bazén pod dekontaminační  1    1     ks
sprchu
------------------------------------------------------------------
14. Technický automobil olejový podle bodu 1 písm. c) této přílohy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
------------------------------------------------------------------
Název                Hmotnostní třída  Jednotka
                   TA-O
------------------------------------------------------------------
                   L    M, S
Armatury k čerpadlu na ropné látky  1    1     souprava
v nejiskřivém provedení

Bateriová svítilna v nevýbušném   1    3     ks
provedení

Čisticí bavlna v obalu        1    3     ks

Dalekohled                  1     ks

Dekontaminační prostředek v obalu  1    1     souprava

Dekontaminační sprcha            1     ks

Detektor výbušné koncentrace par a  1    1     ks
plynů seřízený na CH4

Dopravní kužel            3    5     ks

Dřevěné podkládací klíny       1    1     ks

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 Podle počtu    ks
l vzduchu              sedadel

Elektrocentrála 8 kW 230/400 V        1     ks

Elektrocentrála min. 5 kW 230 V   1         ks

Fólie 25x4 m polyetylénová      1    1     ks

Háček na zvedání kanálových poklopů 1    1     ks

Hadice sací 1,5 m odolná ropným   1    2     ks
produktům

Hadice sací 6 m odolná ropným    1    2     ks
produktům

Hadice tlaková 15 m odolná ropným  2    4     ks
produktům

Jednorázový ochranný oděv      5    10     ks

Kabelový naviják s kabelem 3x2,5 -  1    1     ks
45 m v provedení chránícím před
rozstřikující se vodou

Kanálové rychloucpávky        2    4     ks

Kanystr na detergent 10 l      1    1     ks

Kanystr na pohonné hmoty 10 l    1    1     ks

Kanystr na vodu min. 5 l       1    1     ks

Klíč na spojky v nejiskřivém     2    2     ks
provedení

Klíč na sudy univerzální       1    1     ks
v nejiskřivém provedení

Kohout v nejiskřivém provedení        1    2     ks

Koště cestářské           1    2     ks

Krumpáč v nejiskřivém provedení       1     ks

Lopata v nejiskřivém provedení    1    2     ks

Můstek pod světlomety            1     ks

Naběračka 1 l v nejiskřivém     1    1     ks
provedení

Nabírací vědro 5 l v nejiskřivém   1    2     ks
provedení

Nádoba s víkem na kontaminovaný   1    2     ks
sorpční prostředek 50 l

Náhradní tlaková láhev dýchacího   Podle počtu    ks
přístroje              sedadel

Náhradní žárovky v obalu       1    1     souprava

Nálevka               1    1     ks

Nízkoprůtažné lano3. s opláštěným  1    2     ks
jádrem typu A 30 m, průměr min. 10
mm

Nízkoprůtažné lano3. s opláštěným      1     ks
jádrem typu A 60 m, průměr min. 10
mm

Nízkotlaké pneumatické ucpávky    1    1     souprava
s příslušenstvím

Norná stěna 100 m s příslušenstvím      1     ks

Norná stěna 20 m s příslušenstvím  1         ks

Obal na sud 200 l nebo pevné nádoby 1    1     ks
na 200 l

Osekávací nůž            1    1     ks

Plovoucí olejový odlučovač          1     souprava

Prodlužovací kabel 50 m 230     1    2     ks
V v nevýbušném provedení

Propojovací měděná svorka      2    4     ks

Propojovací měděná svorka s magnetem 1    1     ks

Průmyslový vysavač          1    1     souprava

Průtokový kartáč na mytí s hadicí  1    2     ks
25x10

Pryžové stěrky nejméně 500 mm    1    2     ks

Přenosné elektrické čerpadlo 230       1     ks
V na ropné látky s příslušenstvím,
v nevýbušném provedení

Přenosné oranžové výstražné zařízení 2    2     ks
se zdrojem

Přetlakový ventilátor v nevýbušném      1     ks
provedení nejméně 20 000 m3.h-1

Pytel velký polyetylénový 100 l   10   10     ks

Roztrojka 230 V v nevýbušném     1    1     ks
provedení

Ruční membránové čerpadlo na ropné  1    1     ks
látky s příslušenstvím, v nevýbušném
provedení

Rukavice proti ropným látkám     4    6     pár

Rýč v nejiskřivém provedení     1    2     pár

Sací koš se zpětnou klapkou     1    1     ks
v nejiskřivém provedení

Sací nástavec 1,1 m v nejiskřivém  1    1     ks
provedení

Síťová lopata s násadou 2 m     2    2     ks

Skříňka s nářadím v nejiskřivém   1    1     ks
provedení

Sorpční prostředky na zachycení   50   100    l
ropné látky

Sorpční tkanina           1    2     balení

Stativ pod světlomet         1    2     ks

Sudové elektrické čerpadlo na ropné     1     ks
látky

Sudové ruční čerpadlo na ropné látky 1    1     ks

Světlomet požární 230 V nejméně 1000     2     ks
W

Světlomet požární 230 V nejméně 500 1         ks
W

Světlomet požární s kabelem 10 m   1    3     ks
v provedení chránícím před
rozstřikující se vodou

Svítilna ruční nebo přenosná     1    1     ks
v nevýbušném provedení

Těsnicí a záchytná plachta 4x4 m   1    2     ks
s oky pro lano

Těsnicí dřevěné klíny        1    1     souprava

Těsnicí dřevěné kužele        1    1     souprava

Těsnicí klín 800x500 mm s výškou na 1    2     ks
delší straně 200 mm

Těsnicí konopí v obalu        1    1     ks

Těsnicí kovová vlna         1    1     ks

Těsnicí otevřený vak na vodu 750x750 2    4     ks
mm

Těsnicí páska 100 mm, 10 m      1    2     ks

Těsnicí plachta 900x900x20 mm    1    2     ks

Těsnicí tmel 500 g          1    1     souprava

Trojcestný ventil              1     ks

Univerzální armatura na příruby a  1    1     ks
potrubí

Upevňovací popruh s rychloupínací  2    2     ks
sponou 50 mm, 10 m

Vázací drát průměr 2 mm, 10 m    1    1     ks

Vázací lano 15 m           2    2     ks

Vázací měděné lanko 16 mm2 50 m na  1    1     ks
navijáku

Vázací provaz průměr 8 mm, 2 m    2    4     ks

Ventilové lano na vidlici      1    1     ks

Vysokotlaké mycí zařízení      1    1     ks

Výtlačný nástavec 52 dlouhý     1    1     ks
v nejiskřivém provedení

Výtlačný oblouk 90 st. 52 dlouhý   1    1     ks
v nejiskřivém provedení

Vytyčovací páska červenobílá 500 m  1    1     ks

Záchytné korýtko v nevýbušném    1    2     ks
provedení

Záchytné lano na vidlici       1    1     ks

Záchytné nádoby pevné vložené do       1     ks
jedné sestavy s celkovým objemem
3000 l

Záchytný nafukovací bazén 3x3 m   1    1     ks

Záchytný skládací zásobník 3000 l  1    2     ks
s výpustným ventilem a krycí
plachtou 3x3 m

Záchytný trychtýř 400x400x150 mm       1     ks
v nejiskřivém provedení

Záchytný trychtýř průměr 250 mm       1     ks
v nejiskřivém provedení

Záchytný žlab z hliníku 480 mm, 1,8 1    2     ks
m

Záchytný žlab z měkkého hliníku 480 1    2     ks
mm, 1,8 m

Zemnící kolík 500 mm         1    1     ks
------------------------------------------------------------------
Doplňující poznámky:
1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj k provedení pro umístění v automobilu.
2. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.
3. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky
15. Technický automobil velmi lehké hmotnostní třídy nemusí být vybaven motorovou řetězovou pilou, motorovou kotoučovou pilou, zdravotními nosítky, lopatou, skříňkou s elektrotechnickým nářadím, záchytnou nádobou o objemu nejméně 10 l a přenosným žebříkem s dostupnou výškou nejméně 8 m.
 
Příl.8
TECHNICKÉ PODMÍNKY PROTIPLYNOVÉHO AUTOMOBILU
Základní funkce protiplynového automobilu
1. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství protiplynového automobilu velmi lehké hmotnostní třídy umožňuje detekci nebezpečných látek a poskytuje o nich potřebné informace.
2. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy umožňuje
a) převoz, uskladnění a výdej zejména
1) dýchacích přístrojů, ochranných oděvů a detekční techniky,
2) ochranných prostředků pro evakuaci ohrožených nebezpečnými látkami,
b) provádění drobných oprav dýchacích přístrojů,
c) dekontaminaci zasahujících hasičů,
d) poskytnutí předlékařské pomoci hasičům,
e) detekci nebezpečných látek.
3. Protiplynové automobily se podle hmotnostní třídy člení na
a) protiplynové automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),
b) protiplynové automobily převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg (L),
c) protiplynové automobily převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg (M), nebo
d) protiplynové automobily převyšující 14000 kg (S).
Kabina osádky
4. Kabina osádky protiplynového automobilu je vybavena nejméně 2 sedadly.
Podvozek
5. Protiplynový automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.
Účelová nástavba
6. Úložný prostor účelové nástavby protiplynového automobilu je konstruován tak, aby ho bylo možné dekontaminovat; nevyrábí se z materiálu, který zadržuje nebezpečné chemické látky.
7. Prostor pro drobné opravy dýchacích přístrojů protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven pracovním stolem s úložným prostorem na nářadí, otočnou židlí s aretací k podlaze, osvětlením pracovního stolu a přípravkem na upevnění dýchacího přístroje při opravě nebo čištění.
8. Prostor pro výdej požárního příslušenství v protiplynovém automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven výdejním pultem, rozložitelným přístřeškem s podchodnou výškou nejméně 2000 mm a osvětlením odpovídajícím úpravě podle bodu 76 přílohy č. 1.
9. Osvětlení účelové nástavby protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je zajištěno také zdrojem nezávislým na elektrické soustavě automobilu.
Požární příslušenství
10. Protiplynový automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
----------------------------------------------------------
Název                Počet Jednotka
----------------------------------------------------------
Brašna s kancelářskými potřebami  1   souprava

Dalekohled             1   ks

Dekontaminační prostředek v obalu  2   souprava

Dekontaminační sprcha        1   ks

Detekční trubičky (15 látek)    1   souprava
s nasávacím zařízením

Detektor výbušné koncentrace par a 1   ks
plynů seřízený na CH4

Dopravní kužel           2   ks

Dýchací přístroj s min. zásobou   10  ks
1600 l vzduchu1.

Elektrocentrála 3,5 kW 230 V    1   ks

Fólie 25x4 m polyetylénová     4   ks

Chemické světlo           4   ks

Kanystr na vodu min. 5 l      1   ks

Lékárnička velikost II2.      1   ks

Lékárnička velikost III3.      1   ks

Náhradní tlaková láhev1.      15  ks

Neprůhledná folie 2x2 m       4   ks

Nepřetlakový protichemický ochranný 4   ks
oděv

Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy  2   ks

Oxymetr               1   ks

Práškový přenosný hasicí přístroj  1   ks
27A144B4.

Práškový přenosný hasicí přístroj  1   ks
55B4.

Průtokový kartáč na mytí s hadicí  1   ks
25x10

Pryžová obuv proti vodě       8   pár

Přetlakový protichemický ochranný  4   ks
oděv1.

Pytel velký polyetylénový      20  ks

Ruční nebo přenosná svítilna    1   ks
v nevýbušném provedení

Ruční svítilna           2   ks

Rukavice chirurgické        12  ks

Rukavice proti ropným látkám1.   8   pár

Sada pro zjišťování pH       1   ks

Vysokotlaké mycí zařízení      1   ks

Vytyčovací kolíky          10  ks

Vytyčovací páska červenobílá 500 m 1   ks

Vyváděcí masky nebo evakuační    10  ks
dýchací přístroj

Záchranný kyslíkový přístroj    1   ks

Záchytný bazén pod dekontaminační  1   ks
sprchu

Zdravotní nosítka          1   ks
----------------------------------------------------------
Doplňující poznámky:
1. U protiplynového automobilu velmi lehké hmotnostní třídy podle počtu sedadel
2. Pro protiplynové automobily velmi lehké hmotnostní třídy
3. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky
4. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.
 
Příl.9
TECHNICKÉ PODMÍNKY VYPROŠŤOVACÍHO AUTOMOBILU
1. Vyprošťovací automobily se podle hmotnostní třídy člení na
a) vyprošťovací automobily nepřevyšující 14000 kg (M), nebo
b) vyprošťovací automobily převyšující 14000 kg (S).
Základní funkce
2. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství vyprošťovacího automobilu umožňuje
a) vyproštění a tažení vozidel i mimo pozemní komunikaci,
b) zvedání břemen jeřábovým výložníkem.
Kabina osádky
3. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.
Podvozek
4. Vyprošťovací automobil
a) má pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,
b) je v přední části vybaven lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 45 kN,
c) je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.
Účelová nástavba
5. Vyprošťovací automobil je vybaven účelovou nástavbou s výložníkem pro zvedání břemen o hmotnosti nejméně 14000 kg.
Požární příslušenství
6. Vyprošťovací automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.
 
--------------------------------------------------------
Název               Počet Jednotka
--------------------------------------------------------
Dopravní kužel           2   ks

Kladky               1   sada

Krumpáč              2   ks

Lékárnička velikost II       1   ks

Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy  2   ks

Ocelová lana s oky - vyprošťovací 1   sada

Ochranné rukavice pracovní     2   pár

Páčidlo s úvazkem         1   ks

Ploché páčidlo           1   ks

Požární světlomet         1   ks

Práškový přenosný hasicí přístroj 1   ks
27A144B1.

Přenosné oranžové výstražné    1   ks
zařízení se zdrojem

Ruční svítilna           2   ks

Rukavice chirurgické        12   ks

Rýč                2   ks

Skříňka s nástroji         1   ks

Spojovací třmeny          1   sada

Vázací prostředky         1   sada
--------------------------------------------------------
Doplňující poznámka:
1.Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.
 
Příl.10
TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍHO KONTEJNERU A POŽÁRNÍHO KONTEJNEROVÉHO NOSIČE
1. Požární kontejner je tvořen kontejnerovým rámem, na kterém je uložena kontejnerová karosérie. Požární kontejner je konstruován tak, aby bylo možné jeho nakládání na požární kontejnerový nosič a skládání z tohoto nosiče jednoramenným podélně uloženým hákovým mechanizmem.
2. U kontejnerového automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je závěsné oko kontejnerového rámu požárního kontejneru ve výšce 1570 mm od spodní části tohoto rámu. U kontejnerového automobilu střední hmotnostní třídy, jehož hmotnost nepřesahuje 5000 kg, může být tato výška 1000 mm.
3. Vnitřní výška skříňového kontejneru určeného k pohybu osob je nejméně 1900 mm.
4. Požární kontejner je konstruován tak, aby u
a) skříňového provedení bylo možné jeho bezpečné použití po naložení na požární kontejnerový nosič i po jeho složení na volnou plochu,
b) provedení určeného k odvozu nebezpečných látek bylo možné jeho spolehlivé zajištění proti uvolnění od požárního kontejnerového nosiče při náhlé změně polohy, např. při převrácení.
5. Požární kontejner pro převoz nebezpečných látek je konstruován tak, aby odpovídal Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
6. Požární kontejner je konstruován tak, aby umožňoval zkřížení, které vznikne při najetí požárního kontejnerového nosiče předním kolem a současně diagonálně umístěným zadním kolem na vyvýšeninu vysokou nejméně 200 mm nad úroveň komunikace, při současném zachování všech jeho funkcí v plném rozsahu.
7. Výstupky na přední stěně požárního kontejneru jsou provedeny tak, aby po stranách kontejnerového rámu přesahovaly délku karosérie na pravé straně nejvíce o 210 mm a na levé straně nejvíce o 130 mm.
8. Hmotnost vybaveného požárního kontejneru nepřekračuje 90 % nosnosti požárního kontejnerového nosiče.
9. Požární kontejner, který je vybaven elektrickým rozvodem o napětí shodném s elektrickým napětím požárního kontejnerového nosiče, je vybaven dvanáctipólovou elektrickou zásuvkou na své přední části vlevo tak, aby propojení s požárním kontejnerovým nosičem bylo přístupné ze země.
10. Požární kontejner vybavený elektrickým rozvodem napojitelným na požární kontejnerový nosič, je na přední stěně v prostoru propojovacího místa vybaven hlavním vypínačem.
11. Propojení požárního kontejneru s požárním kontejnerovým nosičem elektrickým nebo tlakovým rozvodem je provedeno tak, aby bylo možné samočinné odpojení bez poškození při jeho skládání z požárního kontejnerového nosiče.
12. Kontejnerový rám je v zadní spodní části požárního kontejneru vybaven dvěma pojezdovými válci, které svým odvalováním umožňují jeho posunování po ploše, na kterém stojí požární kontejnerový nosič. Pojezdové válce jsou konstruovány tak, aby umožňovaly pohyb požárního kontejneru, který je přední stranou zavěšen na požárním kontejnerovém nosiči, po pevné ploše v úseku nejméně 100 m, při zatížení požárního kontejneru na 50 % své celkové přípustné hmotnosti, s tím, že hmotnost dosahuje nejméně 3300 kg.
13. Celková vnější výška požárního kontejneru včetně kontejnerového rámu je nejvíce 2500 mm.
14. Největší celkové rozměry požárního kontejneru s požárním kontejnerovým nosičem jsou
a) délka 9500 mm,
b) šířka 2550 mm,
c) výška 4000 mm.
Požární kontejnerový nosič
15. Zadní stěna kabiny osádky požárního kontejnerového nosiče je vybavena nejméně jedním oknem pro přímé optické sledování každé práce s požárním kontejnerem z místa řidiče požárního kontejnerového nosiče.
16. V kabině osádky požárního kontejnerového nosiče je v zorném poli řidiče optická signalizace informující o
a) netransportní poloze kontejnerového nakládacího mechanizmu,
b) netransportní poloze požárního kontejneru,
c) jízdě bez kontejneru.
17. Kabina osádky požárního kontejnerového nosiče je vybavena nejméně 2 sedadly.
18. Hnací náprava požárního kontejnerového nosiče je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.
19. Požární kontejnerový nosič je vybaven závěsným zařízením pro tažení požárního přívěsu.
20. Požární kontejnerový nosič je konstruován tak, aby umožnil naložit nebo složit požární kontejner
a) jednou osobou z kabiny osádky,
b) při podélném nebo Příčném sklonu plochy nejméně 5 st.,
c) na plochu, která je nejméně 100 mm pod úrovní plochy, na které je požární kontejnerový nosič,
d) bez pomoci cizích zvedacích nebo pomocných prostředků.
21. Výška základní roviny požárního kontejnerového nosiče v nezatíženém stavu měřená v prostoru zadní nápravy u požárního kontejnerového nosiče podle bodu 2 písmeno a) přílohy č. 1 nepřekročí výšku 1400 mm a u požárního kontejnerového nosiče podle bodu 2 písm. b) a c) přílohy č. 1 nepřekročí výšku 1500 mm.
22. Obslužné místo pro obsluhu kontejnerového nakládacího mechanizmu požárního kontejnerového nosiče je umístěno v prostoru řidiče a je konstruováno tak, aby umožňovalo
a) měnit nastavení otáček motoru,
b) ovládat veškeré funkce kontejnerového nakládacího mechanizmu.
23. Vypínání a zapínání pohonu pro kontejnerový nakládací mechanizmu požárního kontejnerového nosiče se provádí samostatným ovládacím prvkem, který je chráněn proti nežádoucímu spuštění.
24. Požární kontejnerový nosič je konstruován tak, aby umožňoval složit požární kontejner a znovu jej naložit na požární kontejnerový nosič do 90 s za obvyklých provozních podmínek podle bodu 12 přílohy č. 1.
25. Požární kontejnerový nosič určený k přepravě kontejnerů o nestejné délce je vybaven zadním nárazníkem v posuvném provedení.
26. V prostoru za kabinou osádky je umístěna dvanáctipólová elektrická zásuvka pro připojení požárního kontejneru.
27. Požární kontejnerový nosič je vybaven osvětlením prostoru pro skládání nebo nakládání požárního kontejneru podle bodu 26 přílohy č. 1.
28. Hák kontejnerového nakládacího mechanizmu je konstruován tak, aby umožňoval zatížení nejméně 100 kN.
 
Příl.11
TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU
1. Provedení požárního přívěsu přiměřeně odpovídá technickým podmínkám uvedeným v bodech 8, 9, 53, 63, 65, 66, 68, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 94, 95 a 96 přílohy č. 1.
2. Jednonápravový požární přívěs je vybaven zařízením ke stabilizaci při jeho odpojení od tažného automobilu.
3. Pokud karosérie požárního přívěsu zakrývá zvláštní výstražné zařízení tažného vozidla, je světelná část zvláštního výstražného zařízení modré barvy umístěna na zádi karosérie požárního přívěsu.
4. Kontrolní přístroje, ovládací prvky a signalizační zařízení jednotlivých částí účelové nástavby, které jsou součástí požárního přívěsu, jsou seskupeny do obslužných míst. Ovládány jsou hlavním spínačem. Jejich osvětlení je provedeno tak, aby byly za všech podmínek viditelné ze vzdálenosti 1 m.
5. Uzávěr úložného prostoru je konstruován tak, aby po otevření zůstal v této poloze; uzávěr otevírající se nahoru je v otevřené poloze zajištěn proti samovolnému zavření.
6. Hodnota napětí elektrického rozvodu požárního přívěsu je vyznačena v místě uložení propojovacích prvků.
7. Akumulátorová baterie nebo jiný obnovitelný zdroj, je-li součástí požárního přívěsu, je uzpůsoben k průběžnému dobíjení akumulátorové baterie, nebo obnovování zdroje. Pro tyto účely je součástí požárního přívěsu dobře přístupný, rychle a snadno ovladatelný prvek umístěný v prostoru u přípojné oje.
8. Motor spolu s hnacím ústrojím, který slouží jako zdroj pohonu zařízení na požárním přívěsu, je konstruován tak, aby za stálých provozních podmínek vykazoval stálé provozní parametry po dobu nejméně 4 hodin.
9. Požární přívěs o hmotnosti převyšující 3500 kg určený do soupravy s požárním automobilem vybaveným brzdovou soustavou se zařízením ABS je vybaven zařízením ABS 24.
Požární příslušenství
10. Příslušenstvím požárního přívěsu jsou nejméně dva zakládací klíny. Součástí požárního přívěsu vybaveného pohonnou ministrovou jednotkou je dále nejméně jeden práškový přenosný hasicí přístroj s minimální hasicí schopností 8A34B podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.
1) § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
2) § 24 odst. 11 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
3) § 45 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Související dokumenty