47/1982 Sb. , kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků

Schválený:
47/1982 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 14. dubna 1982,
kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:
 
§ 1
Zrušují se
1. vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb,
2. vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků.
 
§ 2
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.
Korčák v. r.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030