468/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Schválený:
468/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, se mění takto:
1. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:
"c) 41 Výstavba budov,
d) 42 Inženýrské stavitelství,
e) 43 Specializované stavební činnosti,".
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena f) až h).
2. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy,".
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2022 – 6. 1. 2023)