466/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
466/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 278 a § 279 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb., nařízení vlády č. 62/2020 Sb. a nařízení vlády č. 289/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se slova "tří čtvrtin" nahrazují slovy "dvou třetin", slova "jednu osobu" se nahrazují slovy "jednu nebo dvě osoby" a slovo "třetiny" se nahrazuje slovem "čtvrtiny".
2. V § 1 odst. 1 větě druhé se slovo "osobu" nahrazuje slovy "nebo dvě osoby" a slova "od 50 000 do 99 999 obyvatel" se nahrazují slovy "s alespoň 70 000 obyvateli".
3. V § 1 odst. 2 se slovo "třetina" nahrazuje slovem "čtvrtina".
4. V § 2 se slovo "dvojnásobek" nahrazuje slovem "jedenapůlnásobek" a slovo "osobu" se nahrazuje slovy "nebo dvě osoby".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní základní částku, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, vypočtenou podle § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.