457/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
457/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17:
Čl.I
Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Stavební pozemek, který je zařazen do cenové mapy stavebních pozemků, se ocení podle § 3 až 5, pokud ho nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože
a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,
b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami,
c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, nebo
d) je zatížen právem stavby.".
2. V § 3 odst. 2 se slovo "Cena" nahrazuje slovy "Základní cena stavebního pozemku".
3. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby".
4. V § 4 odst. 2 a 5 se za slova "stavebním povolením" vkládají slova " , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje".
5. V § 4 odst. 4 se za slovo "Omezení" vkládají slova "základní ceny upravené".
6. V § 4 odst. 6 se za slova "ohlášením stavebnímu úřadu" vkládají slova " , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje".
7. V § 4 odst. 7 se slova "Cena zjištěná" nahrazují slovy "Základní cena upravená".
8. V § 5 v nadpisu se slovo "neuvedený" nahrazuje slovem "neoceněný".
9. V § 5 odst. 6 písm. a) se text "§ 2" nahrazuje textem "§ 3".
10. V § 5 odst. 6 se vzorec
          1       (1 + i)
n
- 1 "CP
PS
= CP - -------- x (ou x ------------ - Z) + CRB" (1 + i)
n
i nahrazuje vzorcem 1 (1 + p)
n
- 1 "CP
PS
= CP - -------- x (ou x ------------ - Z) + CRB". (1 + p)
n
p
11. V § 5 odst. 6 se slova "i........míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření," nahrazují slovy "p......míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,".
12. V § 8 odst. 3 se za slova "ohlášením stavebnímu úřadu" vkládají slova " , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,".
13. V § 9 odst. 4 písmeno a) zní:
"a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30, nelze-li jej ocenit podle písmene b) nebo c),".
14. V § 9 odst. 5 a 6 větě první se za slovo "hospodářsky" vkládají slova "nebo komerčně".
15. V § 24 větě první se text "§ 11" nahrazuje textem "§ 10" a ve větě druhé se slova "nebo památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví" zrušují.
16. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:
 
"§ 29a
Cena stavby, popřípadě jednotky, které jsou součástí práva stavby, se určí podle § 10 až 29. To neplatí v případě ocenění stavby pro určení výše náhrady, pokud bylo ve smlouvě ujednáno jinak.".
17. V § 31 odst. 6 se slova "a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví" zrušují.
18. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "stavbou" vkládají slova "vyhovující právu stavby".
19. V § 39 odst. 2 se slova "popřípadě části pozemku," zrušují.
20. V § 39 odst. 3 se vzorec
      1          (1 + i)
n
- 1 "CPS
Z
= ---------- x ( ru x ---------------- + N) " (1 + i)
n
i nahrazuje vzorcem 1 (1 + p)
n
- 1 "CPS
Z
= ---------- x ( ru x ---------------- + N) ". (1 + p)
n
p
21. V § 39 odst. 3 se slova "i........míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření," nahrazují slovy "p......míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,".
22. V § 39 odstavec 4 zní:
"(4) Roční užitek práva stavby se zřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku a ceny stavby vyhovující právu stavby, určené podle § 10.".
23. V § 39 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.
24. V § 39 odstavce 6 a 7 znějí:
"(6) Počtem let dalšího užívání práva stavby se rozumí počet let, který uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do roku zániku práva stavby uvedeného ve veřejném seznamu.
(7) Výše náhrady se určuje podle ujednání ve smlouvě; není-li ujednáno, postupuje se podle občanského zákoníku. Určuje-li se výše náhrady z ceny stavby a pokud nebylo ujednáno jinak, stavba se oceňuje
a) při zániku práva stavby cenou obvyklou, nebo
b) cenou zjištěnou podle § 11, určuje-li se výše náhrady pro ocenění práva stavby; přitom se zohledňuje její předpokládaný stavebně technický stav při běžné údržbě v době zániku práva stavby.".
25. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který zní:
 
"§ 48b
Nelze-li při porovnání oceňované nemovité věci provést začlenění do žádného kvalitativního pásma určitého znaku, protože nesplňuje všechna jeho kritéria, začlení se do kvalitativního pásma s nejvíce srovnatelnými kritérii. Pokud oceňovanou nemovitou věc lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, použije se pro výpočet nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem. Začlenění do kvalitativního pásma je v těchto případech nutno zdůvodnit.".
26. V příloze č. 1 bodu 4 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:
a) arkýřů,
b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m
2
a jsou alespoň 2 m vysoké,
c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,
d) průmětu vnitřního schodiště (schodišťový prostor) v mezonetovém bytě nebo nebytovém prostoru do dolního podlaží,
e) prostoru galerií, v případě bytu nebo nebytového prostoru, kdy je horní prostor galerie s dolním prostorem propojen schodištěm a pokud světlé výšky galerie a prostoru pod ní dosahují alespoň 230 cm, pokud podmínky minimální světlé výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolního prostoru.
(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte podlahová plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:
a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b) nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20,
c) zasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,70,
d) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.".
27. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
Základní ceny za m
2
stavebního pozemku ve vyjmenované obci, popřípadě jejich oblastí nebo okresů
                                                Tabulka č. 1
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I  Kraj v   I Základní I   Kraj v  I Základní I   Kraj v  I Základní I   Kraj v  I Základní I
I členění na  I  cena  I  členění na I  cena  I  členění na I  cena  I  členění na I  cena  I
I vyjmenované I  vyj.  I vyjmenované I  vyj.  I vyjmenované I  vyj.  I vyjmenované I  vyj.  I
I obce, okresy, I  obce  I obce, okresy, I  obce  I obce, okresy, I  obce  I obce, okresy, I  obce  I
I nebo oblasti I (Kč/m
2
) I nebo oblasti I (Kč/m
2
) I nebo oblasti I (Kč/m
2
) I nebo oblasti I (Kč/m
2
) I I některých I I některých I I některých I I některých I I I měst * I I měst * I I měst * I I měst * I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I PLZEŇSKÝ KRAJ I LIBERECKÝ KRAJ I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Praha - I 50 310 I Plzeň - I 5 192 I Česká Lípa I 656 I Blansko I 1 111 I I oblast 1 I I oblast 1 I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Praha - I 15 120 I Plzeň - I 2 132 I Jablonec nad I 1 085 I Břeclav I 1 276 I I oblast 2, 3, I I oblast 2 I I Nisou I I I I I 6 I I I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Praha - I 7 814 I Plzeň - I 1 857 I Liberec - I 2 964 I Hodonín I 1 083 I I oblast 4, 5, I I oblast 3 I I oblast 1 I I I I I 9, 10, 21 I I I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Praha - I 6 083 I Plzeň - jih I 822 I Liberec - I 1 890 I Vyškov I 1 275 I I oblast 12, I I I I oblast 2, 3, I I I I I 11, 20, 7, 18 I I I I 4, 5 I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Praha - I 5 186 I Plzeň - sever I 816 I Semily I 586 I Znojmo I 1 359 I I oblast 8, 13, I I I I I I I I I 14, 15, 16, I I I I I I I I I 17, 19 I I I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I Domažlice I 1 097 I KRÁL. HRADECKÝ KRAJ I OLOMOUCKÝ KRAJ I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Benešov I 1 805 I Klatovy I 1 000 I Hradec I 1 881 I Jeseník I 696 I I I I I I Králové - I I I I I I I I I oblast 1, 3 I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Beroun I 2 101 I Rokycany I 973 I Hradec I 1 761 I Olomouc - I 5 433 I I I I I I Králové - I I oblast 1 I I I I I I I oblast 2, 4, I I I I I I I I I 5 I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Kladno - I 2 201 I Tachov I 709 I Jičín I 1 140 I Olomouc - I 1 985 I I oblast 1 I I I I I I oblast 2, 3, I I I I I I I I I 4 I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Kladno - I 1 690 I KARLOVARSKÝ KRAJ I Náchod I 534 I Prostějov I 1 379 I I oblast 2, 3 I I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Kolín I 2 087 I Karlovy Vary I 7 418 I Rychnov nad I 606 I Přerov - I 1 623 I I I I - oblast 1 I I Kněžnou I I oblast 1, 2 I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Kutná Hora I 2 024 I Karlovy Vary I 1 979 I Trutnov I 609 I Přerov - I 616 I I I I - oblast 2, I I I I oblast 3, 4, I I I I I 3, 4 I I I I 5 I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Mělník I 1 236 I Cheb I 899 I PARDUBICKÝ KRAJ I Šumperk I 1 316 I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Mladá I 1 521 I Františkovy I 1 556 I Chrudim I 840 I ZLÍNSKÝ KRAJ I I Boleslav I I Lázně - I I I I I I I I oblast 1 I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Nymburk I 1 828 I Františkovy I 941 I Pardubice - I 2 121 I Kroměříž I 1 255 I I I I Lázně - I I oblast 1 I I I I I I I oblast 2 I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Poděbrady - I 2 440 I Mariánské I 4 860 I Pardubice - I 1 570 I Luhačovice I 1 374 I I oblast 1 I I Lázně - I I oblast 2, 3, I I I I I I I oblast 1 I I 4, 5, 6 I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Poděbrady - I 1 980 I Mariánské I 1 777 I Svitavy I 630 I Uherské I 1 318 I I oblast 2 I I Lázně - I I I I Hradiště I I I I I oblast 2, 3 I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Praha - I 1 530 I Sokolov I 810 I Ústí nad I 669 I Vsetín I 970 I I východ I I I I Orlicí I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Praha - západ I 2 317 I ÚSTECKÝ KRAJ I KRAJ VYSOČINA I Zlín - oblast I 1 564 I I I I I I 1 I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Příbram I 1 056 I Děčín I 803 I Havlíčkův I 692 I Zlín - oblast I 1 312 I I I I I I Brod I I 2, 3 I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I--------------------------I I Rakovník I 1 588 I Chomutov I 873 I Jihlava - I 2 021 I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I I I I I oblast 1 I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I JIHOČESKÝ KRAJ I Litoměřice I 1 182 I Jihlava - I 1 140 I Ostrava- I 1 156 I I I I I oblast 2, 3 I I oblast 2, 5, I I I I I I I I 6, 9 I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I České I 8 568 I Louny I 996 I Pelhřimov I 590 I Ostrava- I 1 392 I I Budějovice - I I I I I I oblast 1, 3, I I I oblast 1 I I I I I I 10 I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I České I 2 195 I Most I 815 I Třebíč I 1 051 I Ostrava - I 1 020 I I Budějovice - I I I I I I oblast 4, 7, I I I oblast 2, 3, I I I I I I 8, 11, 12 I I I 4 I I I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Český Krumlov I 1 508 I Teplice I 1 075 I Žďár nad I 601 I Bruntál I 523 I I I I I I Sázavou I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Jindřichův I 1 060 I Ústí nad I 1 387 I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I Frýdek-Místek I 908 I I Hradec I I Labem - I I I I I I I I oblast 1, 2 I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Písek I 1 204 I Ústí nad I 1 066 I Brno - oblast I 11 461 I Karviná I 503 I I I I Labem - I I 1, 2 I I I I I I I oblast 3, 4, I I I I I I I I I 5, 6 I I I I I I I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I I Prachatice I 727 I I Brno - oblast I 3 893 I Nový Jičín I 641 I I I I I 3, 4, 5 I I I I I---------------I----------I I---------------I----------I---------------I----------I I Strakonice I 809 I I Brno - oblast I 3 893 I Opava - I 1 859 I I I I I 6, 7, 8, 9 I I oblast 1 I I I---------------I----------I I---------------I----------I---------------I----------I I Tábor I 1 051 I I Brno - venkov I 1 352 I Opava - I 1 179 I I I I I I I oblast 2, 3, I I I I I I I I 4 I I I---------------I----------I--------------------------I---------------I----------I---------------I----------I * Členění obcí na jednotlivé oblasti podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.
Úpravy základních cen stavebních pozemků pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1
                                Tabulka č. 2
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I Označení I          Název znaku          I  Hodnota  I
I znaku  I                          I  znaku  I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  O
1
I Velikost obce I I----------I-----------------------------------------------------------------I I - Velikost obce podle počtu obyvatel: I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I I. I Nad 5000 obyvatel I 0,95 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I II. I 2001 - 5000 I 0,85 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I III. I 1001 - 2000 I 0,70 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I IV. I 501 - 1000 I 0,65 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I V. I Do 500 obyvatel I 0,60 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I O
2
I Hospodářsko-správní význam obce I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I I. I Katastrální území lázeňských míst typu A
a)
a obce I 0,95 I I I s turistickými středisky národního významu nebo I I I I obce s významnými turistickými cíli I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I II. I Katastrální území lázeňských míst typu B
a)
a C
a)
I 0,90 I I I obce s turistickými středisky nadregionálního I I I I významu a obce ve významných turistických I I I I lokalitách I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I III. I Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce I 0,85 I I I v okr. Praha - východ, Praha - západ a I I I I katastrální území lázeňských míst typu D
a)
I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I IV. I Ostatní obce I 0,70 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I O
3
I Poloha obce I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I I. I Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s I 1,05 I I I Prahou nebo Brnem I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I II. I Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s I 1,03 I I I obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě I I I I Prahy a Brna) I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I III. I Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce I 1,02 I I I Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku I I I I silnice do 20 km včetně I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I IV. I Obec vzdálená od hranice zastavěného území I 1,01 I I I vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě I I I I Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku I I I I silnice do 10 km včetně I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I V. I Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel I 1,00 I I I a obec, jejíž katastrální území sousedí s I I I I nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I VI. I V ostatních případech I 0,80 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I O
4
I Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, I I I kanalizace) I I----------I-----------------------------------------------------------------I I - V obci je: I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I I. I Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn I 1,00 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I II. I Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace I 0,85 I I I a plyn, nebo vodovod a plyn I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I III. I Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn I 0,70 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I IV. I Elektřina I 0,55 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I O
5
I Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční I I I doprava) I I----------I-----------------------------------------------------------------I I - V obci je: I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I I. I Městská hromadná doprava popřípadě příměstská I 1,00 I I I doprava I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I II. I Železniční zastávka a autobusová zastávka I 0,95 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I III. I Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka I 0,90 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I IV. I Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné I 0,70 I I I území obce) I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I O
6
I Občanská vybavenost v obci I I----------I-----------------------------------------------------------------I I - Občanská vybavenost obce: I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I I. I Komplexní vybavenost (obchod, služby, I 1,00 I I I zdravotnická zařízení, škola a školské zařízení, I I I I pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a I I I I kulturní zařízení aj.) I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I II. I Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, ambulantní I 0,98 I I I zdravotní zařízení, základní škola a pošta, nebo I I I I bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo I I I I kulturní zařízení) I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I III. I Základní vybavenost (obchod a ambulantní I 0,95 I I I zdravotní zařízení a základní škola) I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I IV. I Omezenou vybavenost (obchod a ambulantní I 0,90 I I I zdravotní zařízení, nebo základní škola) I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I V. I Minimální vybavenost (pouze obchod nebo služby - I 0,85 I I I základní sortiment) I I I----------I---------------------------------------------------I-------------I I VI. I Žádná vybavenost I 0,80 I I----------I---------------------------------------------------I-------------I
V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
a)
Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.
Zařazení katastrálních území obcí do oblastí
a) Podle abecedního uspořádání katastrálních území obcí do oblastí
                                            Tabulka č. 3
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Praha                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I         I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Benice       I 602582 I   12 I I 57  I Lysolaje      I 729931 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Běchovice     I 601527 I   14 I I 58  I Malá Chuchle    I 729183 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Bohnice      I 730556 I    8 I I 59  I Malá Strana    I 727091 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Braník       I 727873 I    4 I I 60  I Malešice      I 732451 I   10 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Břevnov      I 729582 I    6 I I 61  I Michle       I 727750 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Březiněves     I 614131 I   15 I I 62  I Miškovice     I 731552 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Bubeneč      I 730106 I    6 I I 63  I Modřany      I 728616 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Čakovice      I 731561 I   15 I I 64  I Motol       I 728951 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Černý Most     I 731676 I   19 I I 65  I Nebušice      I 729876 I   20 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Čimice       I 730394 I    8 I I 66  I Nedvězí      I 702323 I   13 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Ďáblice      I 730629 I    7 I I 67  I Nové Město     I 727181 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Dejvice      I 729272 I    6 I I 68  I Nusle       I 728161 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Dolní Chabry    I 730599 I    8 I I 69  I Petrovice     I 732613 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 14  I Dolní Měcholupy  I 732541 I   11 I I 70  I Písnice      I 720984 I   13 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 15  I Dolní Počernice  I 629952 I   14 I I 71  I Pitkovice     I 773417 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 16  I Dubeč       I 633330 I   14 I I 72  I Podolí       I 728152 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 17  I Háje        I 728233 I   11 I I 73  I Prosek       I 731382 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 18  I Hájek u Uhříněvsi I 773395 I   14 I I 74  I Přední Kopanina  I 734373 I   17 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 19  I Hloubětín     I 731234 I    9 I I 75  I Radlice      I 728641 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 20  I Hlubočepy     I 728837 I    5 I I 76  I Radotín      I 738620 I   16 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 21  I Hodkovičky     I 727857 I    4 I I 77  I Ruzyně       I 729710 I   20 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 22  I Holešovice     I 730122 I    3 I I 78  I Řeporyje      I 745251 I   16 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 23  I Holyně       I 750573 I   18 I I 79  I Řepy        I 729701 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 24  I Horní Měcholupy  I 732583 I   11 I I 80  I Satalice      I 746134 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 25  I Horní Počernice  I 643777 I   19 I I 81  I Sedlec       I 730041 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 26  I Hostavice     I 731722 I   19 I I 82  I Slivenec      I 750590 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 27  I Hostivař      I 732052 I   11 I I 83  I Smíchov      I 729051 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 28  I Hradčany      I 727121 I    1 I I 84  I Sobín       I 793256 I   17 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 29  I Hrdlořezy     I 731765 I   10 I I 85  I Staré Město    I 727024 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 30  I Chodov       I 728225 I   11 I I 86  I Stodůlky      I 755541 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 31  I Cholupice     I 652393 I   13 I I 87  I Strašnice     I 731943 I   10 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 32  I Jinonice      I 728730 I    5 I I 88  I Střešovice     I 729302 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 33  I Josefov      I 727008 I    1 I I 89  I Střížkov      I 730866 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 34  I Kamýk       I 728438 I   12 I I 90  I Suchdol      I 729981 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 35  I Karlín       I 730955 I    3 I I 91  I Šeberov      I 762130 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 36  I Kbely       I 731641 I    7 I I 92  I Štěrboholy     I 732516 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 37  I Klánovice     I 665444 I   19 I I 93  I Točná       I 652407 I   13 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 38  I Kobylisy      I 730475 I    9 I I 94  I Troja       I 730190 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 39  I Koloděje      I 668508 I   14 I I 95  I Třebonice     I 770353 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 40  I Kolovraty     I 668591 I   14 I I 96  I Třeboradice    I 731528 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 41  I Komořany      I 728519 I   12 I I 97  I Uhříněves     I 773425 I   14 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 42  I Košíře       I 728764 I    5 I I 98  I Újezd nad Lesy   I 773778 I   19 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 43  I Královice     I 672629 I   13 I I 99  I Újezd u Průhonic  I 773999 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 44  I Krč        I 727598 I    4 I I 100 I Veleslavín     I 729353 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 45  I Křeslice      I 676071 I   12 I I 101 I Velká Chuchle   I 729213 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 46  I Kunratice     I 728314 I   12 I I 102 I Vinohrady     I 727164 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 47  I Kyje        I 731226 I   19 I I 103 I Vinoř       I 782378 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 48  I Lahovice      I 729248 I   17 I I 104 I Vokovice      I 729418 I   20 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 49  I Letňany      I 731439 I    7 I I 105 I Vršovice      I 732257 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 50  I Lhotka       I 728071 I    4 I I 106 I Vyšehrad      I 727300 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
    I 51  I Libeň       I 730891 I    9 I I 107 I Vysočany      I 731285 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 52  I Liboc       I 729795 I   20 I I 108 I Záběhlice     I 732117 I   10 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 53  I Libuš       I 728390 I   12 I I 109 I Zadní Kopanina   I 745278 I   17 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 54  I Lipany       I 668605 I   13 I I 110 I Zbraslav      I 791733 I   16 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 55  I Lipence      I 683973 I   17 I I 111 I Zličín       I 793264 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 56  I Lochkov      I 686425 I   17 I I 112 I Žižkov       I 727415 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
                          
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        Brno                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bohunice      I 612006 I    7 I I 25  I Město Brno     I 610003 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Bosonohy      I 608505 I    7 I I 26  I Mokrá Hora     I 611701 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Brněnské Ivanovice I 612227 I    9 I I 27  I Nový Lískovec   I 610283 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Bystrc       I 611778 I    4 I I 28  I Obřany       I 612553 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Černá Pole     I 610771 I    3 I I 29  I Ořešín       I 712680 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Černovice     I 611263 I    6 I I 30  I Pisárky      I 610208 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Dolní Heršpice   I 612111 I    9 I I 31  I Ponava       I 611379 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Dvorska      I 633895 I    9 I I 32  I Přízřenice     I 612146 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Holásky      I 612243 I    9 I I 33  I Řečkovice     I 611646 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Horní Heršpice   I 612065 I    9 I I 34  I Sadová       I 611565 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Husovice      I 610844 I    6 I I 35  I Slatina      I 612286 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Chrlice      I 654132 I    9 I I 36  I Soběšice      I 751910 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Ivanovice     I 655856 I    4 I I 37  I Staré Brno     I 610089 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 14  I Jehnice      I 658201 I    8 I I 38  I Starý Lískovec   I 612014 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 15  I Jundrov      I 610542 I    4 I I 39  I Stránice      I 610330 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 16  I Kníničky      I 611905 I    4 I I 40  I Štýřice      I 610186 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 17  I Kohoutovice    I 610313 I    4 I I 41  I Trnitá       I 610950 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 18  I Komárov      I 611026 I    6 I I 42  I Tuřany       I 612171 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 19  I Komín       I 610585 I    4 I I 43  I Útěchov u Brna   I 775550 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 20  I Královo Pole    I 611484 I    3 I I 44  I Veveří       I 610372 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 21  I Lesná       I 610887 I    4 I I 45  I Zábrdovice     I 610704 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 22  I Líšeň       I 612405 I    7 I I 46  I Žabovřesky     I 610470 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 23  I Maloměřice     I 612499 I    6 I I 47  I Žebětín      I 795674 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 24  I Medlánky      I 611743 I    4 I I 48  I Židenice      I 611115 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     České Budějovice                    I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I České Budějovice 1 I 621919 I    1 I I  7  I České Budějovice 7 I 622486 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I České Budějovice 2 I 621943 I    2 I I  8  I České Vrbné    I 622729 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I České Budějovice 3 I 622052 I    2 I I  9  I Haklovy Dvory   I 636797 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I České Budějovice 4 I 622222 I    3 I I 10  I Kaliště u Českých I 662208 I    3 I
I    I          I    I     I I    I Budějovic     I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I České Budějovice 5 I 622281 I    3 I I 11  I Třebotovice    I 662216 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I České Budějovice 6 I 622346 I    3 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                    Františkovy Lázně                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Dlouhé Mosty    I 768880 I    2 I I  5  I Krapice      I 634662 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Františkovy Lázně I 634646 I    1 I I  6  I Slatina u     I 634689 I    2 I
I    I          I    I     I I    I Františkových   I    I     I
I    I          I    I     I I    I Lázní       I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
    I  3  I Horní Lomany    I 634654 I    2 I I  7  I Žírovice      I 634697 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Jedličná      I 634638 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Hradec Králové                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Březhrad      I 613878 I    4 I I 12  I Pouchov      I 726559 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Hradec Králové   I 646873 I    1 I I 13  I Pražské Předměstí I 647101 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Kluky       I 647225 I    3 I I 14  I Roudnička     I 741825 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kukleny      I 647209 I    3 I I 15  I Rusek       I 743674 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Malšova Lhota   I 691305 I    4 I I 16  I Slezské Předměstí I 646971 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Malšovice u Hradce I 646997 I    2 I I 17  I Slatina u Hradce  I 749656 I    4 I
I    I Králové      I    I     I I    I Králové      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Nový Hradec    I 647187 I    2 I I 18  I Svinary      I 760765 I    5 I
I    I Králové      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Piletice      I 726541 I    5 I I 19  I Svobodné Dvory   I 761125 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Plácky       I 721204 I    4 I I 20  I Třebeš       I 647047 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Plačice      I 721212 I    4 I I 21  I Věkoše       I 726583 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Plotiště nad Labem I 721930 I    5 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Jihlava                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Antonínův Důl   I 757900 I    2 I I 10  I Kosov u Jihlavy  I 691372 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Bedřichov u    I 659878 I    3 I I 11  I Pančava      I 659835 I    2 I
I    I Jihlavy      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Helenín      I 659827 I    2 I I 12  I Pávov       I 659916 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Henčov       I 648680 I    2 I I 13  I Pístov u Jihlavy  I 721000 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Heroltice u    I 638421 I    2 I I 14  I Popice u Jihlavy  I 725765 I    2 I
I    I Jihlavy      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Horní Kosov    I 643084 I    3 I I 15  I Sasov       I 659843 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Hosov       I 643092 I    3 I I 16  I Staré Hory     I 659860 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Hruškové Dvory   I 648698 I    3 I I 17  I Vysoká u Jihlavy  I 721018 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Jihlava      I 659673 I    1 I I 18  I Zborná       I 791610 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Karlovy Vary                      I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bohatice      I 663581 I    3 I I  9  I Počerny      I 753831 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Cihelny      I 631043 I    4 I I 10  I Rosnice u Staré  I 753840 I    4 I
I    I          I    I     I I    I Role        I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Čankov       I 746746 I    4 I I 11  I Rybáře       I 663557 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Doubí u Karlových I 631051 I    4 I I 12  I Sedlec u Karlových I 746754 I    4 I
I    I Var        I    I     I I    I Var        I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Drahovice     I 663701 I    2 I I 13  I Stará Role     I 753858 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Dvory       I 663549 I    3 I I 14  I Tašovice      I 631060 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Karlovy Vary    I 663433 I    1 I I 15  I Tuhnice      I 663492 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Olšová Vrata    I 663654 I    4 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Kladno                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Dubí u Kladna   I 665169 I    3 I I  5  I Motyčín      I 764540 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Hnidousy      I 764558 I    3 I I  6  I Rozdělov      I 664961 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Kladno       I 665061 I    1 I I  7  I Vrapice      I 665177 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kročehlavy         I 665126 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Liberec                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Dolní Hanychov   I 682268 I    2 I I 14  I Machnín      I 689823 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Doubí u Liberce  I 631086 I    4 I I 15  I Nové Pavlovice   I 682161 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Františkov u    I 682233 I    2 I I 16  I Ostašov u Liberce I 682471 I    5 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Hluboká u Liberce I 631094 I    5 I I 17  I Pilínkov      I 631108 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Horní Hanychov   I 682462 I    4 I I 18  I Radčice u Krásné  I 673650 I    5 I
I    I          I    I     I I    I Studánky      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Horní Růžodol   I 682250 I    2 I I 19  I Rochlice u Liberce I 682314 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Horní Suchá u   I 682489 I    5 I I 20  I Rudolfov      I 682446 I    5 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Janův Důl u    I 682241 I    2 I I 21  I Ruprechtice    I 682144 I    2 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Karlinky      I 682497 I    5 I I 22  I Růžodol I     I 682209 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Kateřinky u    I 682438 I    5 I I 23  I Staré Pavlovice  I 682179 I    2 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Krásná Studánka  I 673641 I    5 I I 24  I Starý Harcov    I 682390 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Kunratice u    I 785628 I    5 I I 25  I Vesec u Liberce  I 780472 I    4 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Liberec      I 682039 I    1 I I 26  I Vratislavice nad  I 785644 I    3 I
I    I          I    I     I I    I Nisou       I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Mariánské Lázně                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Chotěnov u Marián. I 901903 I    3 I I  3  I Stanoviště u    I 691674 I    3 I
I    I Lázní       I    I     I I    I Marián. Lázní   I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Mariánské Lázně  I 691585 I    1 I I  4  I Úšovice      I 691607 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Olomouc                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bělidla      I 710881 I    3 I I 14  I Neředín      I 710687 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Černovír      I 710571 I    4 I I 15  I Nová Ulice     I 710717 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Droždín      I 632635 I    2 I I 16  I Nové Sady u    I 710814 I    3 I
I    I          I    I     I I    I Olomouce      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Hejčín       I 710644 I    3 I I 17  I Nový Svět u    I 710920 I    4 I
I    I          I    I     I I    I Olomouce      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Hodolany      I 710873 I    3 I I 18  I Olomouc-město   I 710504 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Holice u Olomouce I 641227 I    3 I I 19  I Pavlovičky     I 710938 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Chomoutov     I 652415 I    4 I I 20  I Povel       I 710784 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Chválkovice    I 710911 I    3 I I 21  I Radíkov u Olomouce I 737747 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Klášterní Hradisko I 710555 I    3 I I 22  I Řepčín       I 710946 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Lazce       I 710598 I    3 I I 23  I Slavonín      I 750387 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Lošov       I 686875 I    2 I I 24  I Svatý Kopeček   I 669288 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Nedvězí u Olomouce I 702358 I    4 I I 25  I Topolany u     I 767760 I    4 I
I    I          I    I     I I    I Olomouce      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Nemilany      I 703109 I    4 I I 26  I Týneček      I 772411 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        Opava                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Držkovice     I 777170 I    4 I I  9  I Opava-Město    I 711560 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Jaktař       I 711730 I    3 I I 10  I Opava-Předměstí  I 711578 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Jarkovice     I 783595 I    4 I I 11      I Palhanec      I 777188 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kateřinky u Opavy I 711756 I    2 I I 12  I Podvihov      I 724637 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Komárov u Opavy  I 711845 I    4 I I 13  I Suché Lazce    I 759180 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Kylešovice     I 711811 I    3 I I 14  I Vávrovice     I 777196 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Malé Hoštice    I 711870 I    4 I I 15  I Vlaštovičky    I 783609 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Milostovice    I 695149 I    4 I I 16  I Zlatníky u Opavy  I 793230 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Ostrava                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Antošovice     I 600393 I    2 I I 21  I Nová Ves u Ostravy I 713937 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Bartovice     I 715085 I    3 I I 22  I Petřkovice u    I 720470 I    2 I
I    I          I    I     I I    I Ostravy      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Dubina u Ostravy  I 798894 I    6 I I 23  I Polanka nad Odrou I 725081 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Heřmanice     I 714691 I    3 I I 24  I Poruba       I 715174 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Hošťálkovice    I 646075 I    2 I I 25  I Poruba-sever    I 715221 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Hrabová      I 714534 I   10 I I 26  I Proskovice     I 733474 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Hrabůvka      I 714585 I    6 I I 27  I Přívoz       I 713767 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Hrušov       I 714917 I    4 I I 28  I Pustkovec     I 715301 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Koblov       I 667366 I    2 I I 29  I Radvanice     I 715018 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Krásné Pole    I 673722 I    7 I I 30  I Slezská Ostrava  I 714828 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Kunčice nad    I 714224 I    4 I I 31  I Stará Bělá     I 753661 I    7 I
I    I Ostravicí     I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Kunčičky      I 714241 I    4 I I 32  I Stará Plesná    I 721689 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Lhotka u Ostravy  I 681458 I    2 I I 33  I Svinov       I 715506 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 14  I Mariánské Hory   I 713830 I    5 I I 34  I Třebovice ve    I 715433 I    8 I
I    I          I    I     I I    I Slezsku      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 15  I Martinov ve    I 715379 I    8 I I 35  I Vítkovice     I 714071 I   11 I
I    I Slezsku      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 16  I Michálkovice    I 714747 I    3 I I 36  I Výškovice u    I 715620 I    6 I
I    I          I    I     I I    I Ostravy      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 17  I Moravská Ostrava  I 713520 I    1 I I 37  I Zábřeh-Hulváky   I 713970 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 18  I Muglinov      I 714941 I    3 I I 38  I Zábřeh nad Odrou  I 714305 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 19  I Nová Bělá     I 704946 I    7 I I 39  I Zábřeh-VŽ     I 714089 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 20  I Nová Plesná    I 721671 I   12 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
                          
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Pardubice                      I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Černá za Bory   I 619965 I    5 I I 11  I Pardubice     I 717657 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Dražkovice     I 632252 I    4 I I 12  I Pardubičky     I 717835 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Drozdice      I 619973 I    6 I I 13  I Popkovice     I 718068 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Hostovice     I 645991 I    6 I I 14  I Rosice nad Labem  I 741205 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Lány na Důlku   I 679071 I    6 I I 15  I Semtín       I 747386 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Mnětice      I 619981 I    5 I I 16  I Staré Čívice    I 754170 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Nemošice      I 703249 I    3 I I 17  I Staročernsko    I 619990 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Nové Jesenčany   I 718084 I    2 I I 18  I Studánka      I 717843 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Ohrazenice     I 709328 I    3 I I 19  I Svítkov      I 718033 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Opočínek      I 679089 I    6 I I 20  I Trnová       I 717959 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Plzeň                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bolevec      I 722120 I    2 I I 13  I Lhota u Dobřan   I 680940 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Božkov       I 722294     I    2 I I 14  I Litice u Plzně   I 722740 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Bručná       I 722367 I    2 I I 15  I Lobzy       I 722618 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Bukovec      I 722707 I    3 I I 16  I Malesice      I 690821 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Černice      I 620106 I    3 I I 17  I Plzeň       I 721981 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Červený Hrádek u  I 621081 I    2 I I 18  I Plzeň 4      I 722731 I    2 I
I    I Plzně       I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Dolní Vlkýš    I 690813 I    3 I I 19  I Radčice u Plzně  I 737411 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Doubravka     I 722677 I    2 I I 20  I Radobyčice     I 620122 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Doudlevce     I 722464 I    2 I I 21  I Skvrňany      I 722596 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Hradiště u Plzně  I 722341 I    2 I I 22  I Újezd       I 722685 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Koterov      I 671053 I    2 I I 23  I Valcha       I 722472 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Křimice      I 676195 I    3 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Poděbrady                      I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Kluk        I 666670 I    2 I I  4  I Přední Lhota u   I 734381 I    2 I
I    I          I    I     I I    I Poděbrad      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Poděbrady     I 723495 I    1 I I  5  I Velké Zboží    I 723550 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Polabec      I 723541 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Přerov                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Čekyně       I 619108 I    3 I I  8  I Penčičky      I 719064 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Dluhonice     I 626708 I    5 I I  9  I Popovice u Přerova I 782343 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Henčlov      I 638277 I    4 I I 10  I Předmostí     I 734977 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kozlovice u    I 734985 I    3 I I 11  I Přerov       I 734713 I    1 I
I    I Přerova      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Lověšice u Přerova I 735001 I    4 I I 12  I Újezdec u Přerova I 774073 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Lýsky       I 782335 I    4 I I 13  I Vinary u Přerova  I 782351 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Penčice      I 719056 I    4 I I 14  I Žeravice      I 796441 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Ústí nad Labem                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Božtěšice     I 608955 I    4 I I 14  I Neštěmice     I 703869 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Brná nad Labem   I 609901 I    4 I I 15  I Nová Ves      I 705616 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Budov u Svádova  I 759805 I    5 I I 16  I Olešnice u Svádova I 759813 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Bukov       I 775096 I    2 I I 17  I Předlice      I 775002 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Církvice      I 746410 I    5 I I 18  I Sebuzín      I 746428 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Dělouš       I 775894 I    6 I I 19  I Skorotice u Ústí  I 748480 I    4 I
I    I          I    I     I I    I nad Labem     I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Dobětice      I 757772 I    2 I I 20  I Strážky u Habrovic I 636444 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Habrovice     I 636436 I    4 I I 21  I Střekov      I 775258 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Hostovice u Ústí  I 645982 I    5 I I 22  I Svádov       I 759830 I    5 I
I    I nad Labem     I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Klíše       I 775053 I    2 I I 23  I Tuchomyšl     I 771368 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Kojetice u     I 690686 I    5 I I 24  I Ústí nad Labem   I 774871 I    1 I
I    I Malečova      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Krásné Březno   I 775266 I    3 I I 25  I Vaňov       I 776807 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Mojžíř       I 698164 I    3 I I 26  I Všebořice     I 775118 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        Zlín                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
    I  1  I Jaroslavice u   I 635863 I    3 I I  9  I Mladcová      I 636177 I    3 I
I    I Zlína       I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Klečůvka      I 666041 I    3 I I 10  I Prštné       I 636142 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Kostelec u Zlína  I 670138 I    3 I I 11  I Příluky u Zlína  I 635812 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kudlov       I 635898 I    3 I I 12  I Salaš u Zlína   I 745952 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Lhotka u Zlína   I 636053 I    3 I I 13  I Štípa       I 670146 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Louky nad Dřevnicí I 636118 I    2 I I 14  I Velíková      I 778028 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Lužkovice     I 795887 I    3 I I 15  I Zlín        I 635561 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Malenovice u Zlína I 635987 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
b) Podle začlenění katastrálních území obcí do oblastí
I----------------------------------------------------------------------------I
I Hlavní město Praha                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Vinohrady, Vyšehrad                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Holešovice, Karlín, Žižkov                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Troja, Střešovice, Veleslavín     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 7   I Ďáblice, Kbely, Letňany                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 8   I Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 9   I Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 10   I Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 11   I Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov,     I
I    I Petrovice, Štěrboholy,                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 12   I Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany,   I
I    I Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 13   I Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 14   I Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje,  I
I    I Kolovraty, Uhříněves                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 15   I Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 16   I Radotín, Řeporyje, Zbraslav,                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 17   I Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní     I
I    I Kopanina,                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 18   I Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká I
I    I Chuchle, Zličín,                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 19   I Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. I
I    I Lesy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 20   I Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 21   I Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Brno                                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Město Brno                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Staré Brno, Stránice, Veveří                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, I
I    I Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 7   I Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý     I
I    I Lískovec, Žebětín                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 8   I Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 9   I Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní    I
I    I Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I České Budějovice                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I České Budějovice 1                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I České Budějovice 2, České Budějovice 3              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České    I
I    I Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Haklovy Dvory, Třebotovice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Františkovy Lázně                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Františkovy Lázně                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u     I
I    I Františkových Lázní, Žírovice                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Hradec Králové                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Hradec Králové                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské     I
I    I Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce    I
I    I Králové                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Jihlava                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Jihlava                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u   I
I    I Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy,   I
I    I Sasov, Zborná                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré  I
I    I Hory, Vysoká u Jihlavy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Karlovy Vary                                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Karlovy Vary                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Drahovice, Rybáře, Tuhnice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bohatice, Dvory, Stará Role                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny,  I
I    I Rosnice u Staré Role, Sedlec u Karlových Var, Tašovice      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Kladno                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Kladno                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Kročehlavy, Rozdělov                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Liberec                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Liberec                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u I
I    I Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Růžodol I
I    I I, Staré Pavlovice, Starý Harcov                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Vratislavice nad Nisou                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce,    I
I    I Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov I
I    I u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Mariánské Lázně                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Mariánské Lázně                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Ušovice                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Olomouc                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Olomouc - město                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice,    I
I    I Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky,   I
I    I Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce,  I
I    I Slavonín, Topolany, Černovír                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Opava                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Opava - město                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Jaktař, Kylešovice                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milostovice, I
I    I Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky I
I    I u Opavy                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Ostrava                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Moravská Ostrava                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u I
I    I Ostravy                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5       I Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 7   I Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 8   I Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 9   I Poruba, Poruba - sever, Pustkovec                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 10   I Hrabová                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 11   I Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 12   I Nová Plesná, Stará Plesná                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pardubice                                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Pardubice                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Nemošice, Ohrazenice, Rosice nad Labem              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Dražkovice, Popkovice, Svítkov                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čívice           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Plzeň                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Plzeň                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka,    I
I    I Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany,  I
I    I Valcha                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u I
I    I Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Poděbrady                                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Poděbrady                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Přerov                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Přerov                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Předmostí                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u     I
I    I Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Dluhonice                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Ústí nad Labem                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Ústí nad Labem                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Božtěšice, Brna nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L.,    I
I    I Strážky u Habrovic, Vaňov                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Budov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú. n. L., Kojetice u    I
I    I Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Dělouš, Tuchomyšl                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zlín                                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Zlín                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u I
I    I Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína,    I
I    I Štípa, Velíková                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.
V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.".
28. V příloze č. 3 tabulka č. 1 a tabulka č. 5 včetně nadpisu znějí:
            "Index trhu s nemovitými věcmi*
 
   Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
                                  Tabulka č. 1
I-----------------------I-------------------------------------------------------I
I     Znak     I         Kvalitativní pásma          I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I P
i
I Název znaku I Číslo I Popis pásma I Hodnota I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 1 I Situace na I I. I Poptávka nižší než nabídka I -0,01 až -0,06 I I I dílčím I--------I----------------------------I-----------------I I I (segmentu) I II. I Nabídka odpovídá poptávce I 0,00 I I I trhu s I--------I----------------------------I-----------------I I I nemovitými I III. I Poptávka je vyšší než I 0,01 až 0,06 I I I věcmi I I nabídka I I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 2 I Vlastnické I I. I Pozemek s nemovitou I -0,03 I I I vztahy I I stavbou (rozdílní I I I I I I vlastníci pozemku a I I I I I I stavby) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I II. I Pozemek s právem stavby I -0,02 I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I III. I Pozemek ve I -0,01 I I I I I spoluvlastnictví (mimo I I I I I I spoluvl. podílu pozemku k I I I I I I jednotce) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I IV. I Jednotka ve I -0,02 I I I I I spoluvlastnictví nebo I I I I I I jednotka bez pozemku nebo I I I I I I stavba ve spoluvlastnictví I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I V. I Nezastavěný pozemek, nebo I 0,00 I I I I I pozemek, jehož součástí je I I I I I I stavba (stejný vlastník), I I I I I I nebo stavba stejného I I I I I I vlastníka, nebo jednotka I I I I I I se spoluvlastnickým I I I I I I podílem na pozemku I I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 3 I Změny v okolí I I.** I Negativní I -0,01 až -0,08 I I I s vlivem na I--------I----------------------------I-----------------I I I prodejnost I II. I Bez vlivu nebo I 0,00 I I I nem. věci I I stabilizovaná území I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I III.** I Pozitivní nebo I 0,01 až 0,08 I I I I I stabilizovaná území v I I I I I I historických jádrech obcí, I I I I I I v lázeňských a I I I I I I turistických střediscích I I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 4 I Vliv právních I I.** I Negativní I -0,01 až -0,04 I I I vztahů na I--------I----------------------------I-----------------I I I prodejnost I II. I Bez vlivu I 0,00 I I I (např. prodej I--------I----------------------------I-----------------I I I podílu, I III.** I Pozitivní I 0,01 až 0,04 I I I pronájem, I I I I I I právo stavby) I I I I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 5 I Ostatní I I.** I Vlivy snižující cenu I -0,01 až -0,30 I I I neuvedené I--------I----------------------------I-----------------I I I (např. nový I II. I Bez dalších vlivů I 0,00 I I I investiční I--------I----------------------------I-----------------I I I záměr, I III.** I Vlivy zvyšující cenu I 0,01 až 0,30 I I I energetická I I I I I I úspornost, I I I I I I vysoká I I I I I I ekonomická I I I I I I návratnost) I I I I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 6 I Povodňové I I. I Zóna s vysokým rizikem I 0,70 I I I riziko I I povodně (území tzv. 5-leté I I I I I I vody) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I II. I Zóna se středním rizikem I 0,80 I I I I I povodně (území tzv. I I I I I I 20-leté vody) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I III. I Zóna s nízkým rizikem I 0,95 I I I I I povodně (území tzv. I I I I I I 100-leté vody) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I IV. I Zóna se zanedbatelným I 1,00 I I I I I nebezpečím výskytu záplav I I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 7*** I Význam obce I I. I Katastrální území I 1,20 I I I I I lázeňských míst typu A
a)
a I I I I I I obce s významnými I I I I I I lyžařskými středisky nebo I I I I I I obce s významnými I I I I I I turistickými cíli. I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I II. I Katastrální území I 1,10 I I I I I lázeňských míst typu B
a)
a I I I I I I C
a)
a obce s lyžařskými I I I I I I středisky nebo obce ve I I I I I I významných turistických I I I I I I lokalitách I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I III. I Obce s počtem obyvatel nad I 1,00 I I I I I 5 tisíc a všechny obce v I I I I I I okr. Praha - východ, Praha I I I I I I - západ a katastrální I I I I I I území lázeňských míst typu I I I I I I D
a)
nebo oblíbené I I I I I I turistické lokality I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I IV. I Ostatní obce I 0,90 I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 8*** I Poloha obce I I. I Katastrální území obce I 1,15 I I I I I Prahy nebo Brna I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I II. I Obec, jejíž některé I 1,10 I I I I I katastrální území sousedí I I I I I I s Prahou nebo Brnem nebo I I I I I I Katastrální území I I I I I I vyjmenovaných obcí v I I I I I I tabulce č. 1 (kromě Prahy I I I I I I a Brna) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I III. I Obec, jejíž některé I 1,03 I I I I I katastrální území sousedí I I I I I I s obcí (oblastí) I I I I I I vyjmenovanou v tabulce č. I I I I I I 1 (kromě Prahy a Brna) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I IV. I Obec vzdálená od hranice I 1,06 I I I I I zastavěného území obce I I I I I I Prahy nebo Brna v I I I I I I nejkratším vymezeném úseku I I I I I I silnice do 20 km včetně I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I V. I Obec vzdálená od hranice I 1,02 I I I I I zastavěného území I I I I I I vyjmenované obce nebo I I I I I I oblasti v tab. č. 1 (kromě I I I I I I Prahy a Brna) v nejkratším I I I I I I vymezeném úseku silnice do I I I I I I 10 km včetně I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I VI. I Nevyjmenovaná obec o I 1,00 I I I I I velikosti nad 5000 I I I I I I obyvatel a obec, jejíž I I I I I I katastrální území sousedí I I I I I I s nevyjmenovanou obcí I I I I I I velikosti nad 5000 I I I I I I obyvatel I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I VII. I V ostatních případech I 0,80 I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 9*** I Občanská I I. I Komplexní vybavenost I 1,05 I I I vybavenost I I (obchod, služby, I I I I obce I I zdravotnická zařízení, I I I I I I školské zařízení, pošta, I I I I I I bankovní (peněžní) služby, I I I I I I sportovní a kulturní I I I I I I zařízení aj.) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I II. I Základní vybavenost I 1,00 I I I I I (obchod, ambulantní I I I I I I zařízení a základní škola) I I I I I--------I----------------------------I-----------------I I I I III. I Minimální vybavenost I 0,90 I I I I I (obchod nebo služby - I I I I I I základní sortiment) nebo I I I I I I žádná I I I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I I 5 I I Index trhu: I
T
= P
6
x P
7
x P
8
x P
9
x ( 1 + Suma P
i
) I I i=1 I I-------------------------------------------------------------------------------I * Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5 a 6 a § 9 odst. 2 a 3 je roven 1. ** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty. *** Znaky č. 7 až 9 se posuzují pouze u stavby, která není součástí pozemku, a u jednotky, pokud se - stavba nebo jednotka oceňuje nákladovým způsobem, nebo - stavba nebo jednotka oceňuje porovnávacím způsobem a současně se nachází v obci, která není vyjmenovaná v tabulce č. 1 s určenými základními cenami dle přílohy pro příslušný druh oceňované stavby nebo jednotky; v ostatních případech ocenění nemovitých věcí je hodnota těchto znaků pro výpočet indexu trhu rovna 1.
   Úpravy základních cen pro pozemky komunikací a veřejných prostranství
 
   Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
                                 Tabulka č. 5
I---------------------I------------------------------------------------------I
I    Znak     I         Kvalitativní pásma         I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I P
i
I Název znaku I Číslo I Popis pásma I Hodnota I I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I I 1 I Kategorie a I I. I Dálnice, silnice, dráhy I -0,30 I I I charakter I I celostátní, vzletové a I I I I pozemních I I přistávací dráhy letišť v I I I I komunikací, I I délce 1 201 m a více I I I I veřejného I--------I----------------------------I----------------I I I prostranství a I II. I Místní komunikace (I. až I -0,20 I I I drah I I III. třídy), dráhy I I I I I I regionální, dráhy I I I I I I speciální, vzletové a I I I I I I přistávací dráhy letišť v I I I I I I délce do 1 201 m I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I III. I Účelové komunikace, vlečky I -0,25 I I I I I a místní komunikace IV I I I I I I třídy (samostatné I I I I I I chodníky, cyklistické I I I I I I stezky, cesta v chatových I I I I I I oblastech, obytné a pěší I I I I I I zóny) I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I IV. I Ostatní a veřejná I -0,10 I I I I I prostranství (veřejná I I I I I I zeleň, veřejné parky a I I I I I I jiné veřejné prostranství) I I I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I I 2 I Charakter a I I. I V kat. území sídelní části I 0,05 I I I zastavěnost I I obce* I I I I území I--------I----------------------------I----------------I I I I II. I V kat. území mimo sídelní I -0,05 I I I I I části obce* v zastavěném I I I I I I území obce I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I III. I V kat. území mimo sídelní I -0,30 I I I I I části obce v nezastavěném I I I I I I území I I I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I I 3 I Povrchy I I. I Komunikace se zpevněným I 0,00 I I I I I povrchem I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I II. I Komunikace s nezpevněným I -0,03 I I I I I povrchem I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I III. I Veřejné parky nebo veřejná I 0,00 I I I I I zeleň I I I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I I 4 I Vlivy ostatní I I. I Vlivy zvyšující cenu - I 0,01 až 0,30 I I I neuvedené** I I (např. sídlištní zeleň, I I I I I I venkovní úpravy) I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I II. I Bez dalších vlivů I 0,00 I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I III. I Vlivy snižující cenu I -0,01 až -0,30 I I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I I 5 I Komerční I I. I Bez možnosti komerčního I 0,30 I I I využití I I využití I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I II. I Možnost komerčního využití I 0,90 až 1,15 I I I I I a dálnice I I I I I--------I----------------------------I----------------I I I I III. I Stavba pro komerční I 1,16 až 1,60 I I I I I využití (např. čerpací I I I I I I stanice pohonných hmot, I I I I I I občerstvení, placené I I I I I I parkoviště...) I I I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I I 4 I I Index: I = P
5
x (1 + Suma P
i
) I I i=1 I I----------------------------------------------------------------------------I * Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je magistrát nebo úřad obce (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek - Místek, v němž jsou jeho sídelní částí katastrální území Frýdek a katastrální území Místek. ** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.".
29. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku Tabulka č. 1 I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I I na vyjmenované I cena I na vyjmenované I cena I na vyjmenované I cena I na vyjmenované I cena I I obce a I (Kč/m
3
) I obce a I (Kč/m
3
) I obce a I (Kč/m
3
) I obce a I (Kč/m
3
) I I velikostní I I velikostní I I velikostní I I velikostní I I I kategorie obcí I I kategorie obcí I I kategorie obcí I I kategorie obcí I I I podle počtu I I podle počtu I I podle počtu I I podle počtu I I I obyvatel a I I obyvatel a I I obyvatel a I I obyvatel a I I I oblastí I I oblastí I I oblastí I I oblastí I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I Tábor I 1 967 I KRÁL. HRADECKÝ KRAJ I OLOMOUCKÝ KRAJ I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 1* I 19 129 I 2 001 - 10 000 I 1 709 I Hradec Králové I 3 072 I Jeseník I 1 291 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 2* I 5 796 I do 2 000 I 1 760 I Jičín I 2 546 I Olomouc I 2 624 I I I I obyvatel I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 3* I 4 959 I PLZEŇSKÝ KRAJ I Náchod I 1 494 I Prostějov I 2 036 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 4* I 6 958 I Plzeň 1* I 2 658 I Rychnov nad Kn. I 2 015 I Přerov I 1 527 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 5* I 5 859 I Plzeň 2* I 2 920 I Trutnov I 2 170 I Šumperk I 2 311 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 6* I 8 368 I Plzeň 3* I 3 085 I 10 001 - 50 000 I 2 159 I 10 001 - 50 000 I 2 092 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 7* I 4 434 I Domažlice I 1 377 I 2 001 - 10 000 I 1 675 I 2 001 - 10 000 I 2 049 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 8* I 4 969 I Klatovy I 1 961 I do 2 000 I 1 773 I do 2 000 I 2 023 I I I I I I obyvatel I I obyvatel I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 9* I 5 306 I Rokycany I 2 026 I PARDUBICKÝ KRAJ I ZLÍNSKÝ KRAJ I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 10* I 5 955 I Tachov I 2 237 I Chrudim I 2 140 I Kroměříž I 2 445 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 11* I 5 240 I 10 001 - 50 000 I 1 704 I Pardubice I 2 610 I Luhačovice I 2 629 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 12* I 4 619 I 2 001 - 10 000 I 1 809 I Svitavy I 1 748 I Uherské Hradiště I 1 987 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 13* I 5 684 I do 2 000 I 1 900 I Ústí nad Orlicí I 1 522 I Vsetín I 1 484 I I I I obyvatel I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 14* I 3 551 I KARLOVARSKÝ KRAJ I 10 001 - 50 000 I 1 746 I Zlín I 3 054 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 15* I 6 864 I Karlovy Vary 1* I 4 345 I 2 001 - 10 000 I 1 559 I 10 001 - 50 000 I 2 169 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 16* I 4 322 I Karlovy Vary 2* I 2 825 I do 2 000 I 1 386 I 2 001 - 10 000 I 1 524 I I I I I I obyvatel I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 17* I 3 055 I Karlovy Vary 3* I 2 296 I KRAJ VYSOČINA I do 2 000 I 1 377 I I I I I I I obyvatel I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 18* I 4 206 I Karlovy Vary 4* I 2 775 I Havlíčkův Brod I 2 280 I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 19* I 5 457 I Cheb I 2 082 I Jihlava I 2 349 I Ostrava 1* I 2 065 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 20* I 6 283 I Františkovy I 1 992 I Pelhřimov I 1 939 I Ostrava 2* I 2 117 I I I I Lázně I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 21* I 6 974 I Mariánské Lázně I 2 108 I Třebíč I 1 717 I Ostrava 3* I 1 909 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I Sokolov I 2 316 I Zďár nad Sázavou I 1 972 I Ostrava 4* I 1 487 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Benešov I 2 515 I 10 001 - 50 000 I 1 831 I 10 001 - 50 000 I 1 877 I Ostrava 5* I 1 725 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Beroun I 3 522 I 2 001 - 10 000 I 1 870 I 2 001 - 10 000 I 1 435 I Ostrava 6* I 2 219 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kladno I 2 359 I do 2 000 I 1 919 I do 2 000 I 1 299 I Ostrava 7* I 2 496 I I I I obyvatel I I obyvatel I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kolín I 1 968 I ÚSTECKÝ KRAJ I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I Ostrava 8* I 2 717 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kutná Hora I 1 990 I Děčín I 1 377 I Brno 1* I 6 084 I Ostrava 9* I 2 675 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Mělník I 2418 I Chomutov I 2 190 I Brno 2* I 4 242 I Ostrava 10* I 1 909 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Mladá Boleslav I 2 358 I Litoměřice I 2 363 I Brno 3* I 4 664 I Ostrava 11* I 1 648 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Nymburk I 2 571 I Louny I 1 719 I Brno 4* I 4 705 I Ostrava 12* I 1 835 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Poděbrady I 2 413 I Most I 2 722 I Brno 5* I 3 947 I Bruntál I 1 316 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha - východ** I 4 884 I Teplice I 2 355 I Brno 6* I 3 949 I Frýdek-Místek I 2 152 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha - západ** I 5 105 I Ústí nad Labem I 1 380 I Brno 7* I 3 465 I Havířov I 2 086 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Příbram I 1 761 I 10 001 - 50 000 I 1 796 I Brno 8* I 3 864 I Karviná I 2 155 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Rakovník I 2 273 I 2 001 - 10 000 I 1 368 I Brno 9* I 3 042 I Nový Jičín I 2 256 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I 10 001 - 50 000 I 2 304 I do 2 000 I 1 347 I Blansko I 2 632 I Opava I 2 036 I I I I obyvatel I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I 2 001 - 10 000 I 2 151 I LIBERECKÝ KRAJ I Břeclav I 1 653 I 10 001 - 50 000 I 1 712 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I do 2 000 I 1 931 I Česká Lípa I 1 838 I Hodonín I 2 025 I 2 001 - 10 000 I 1 929 I I obyvatel I I I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I JIHOČESKÝ KRAJ I Jablonec nad I 2 147 I Vyškov I 2 115 I do 2 000 I 1 674 I I I Nisou I I I I obyvatel I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I České Budějovice I 3 005 I Liberec I 2 754 I Znojmo I 1 966 I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Český Krumlov I 2 611 I Semily I 1 433 I 10 001 - 50 000 I 2 386 I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Jindřichův I 1 819 I 10 001 - 50 000 I 1 971 I 2 001 - 10 000 I 2 087 I I I Hradec I I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Písek I 2 000 I 2 001 - 10 000 I 1 797 I do 2 000 I 1 806 I I I I I I I obyvatel I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Prachatice I 2 053 I do 2 000 I 1 912 I I I I I I obyvatel I I I I I------------------I----------I------------------I----------I I I I Strakonice I 1 793 I I I I I------------------I----------I-----------------------------I-----------------------------I-----------------------------I * Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2. ** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.".
30. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty Tabulka č. 1 I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I Kraj/(obec) I Základní I I Kraj/(obec) I Základní I I (oblast katastrálních I cena I I (oblast katastrálních I cena I I území) počet obyvatel I (Kč/m
3
) I I území) počet obyvatel I (Kč/m
3
) I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I I LIBERECKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 1 I - I I nad 50 000 obyvatel I 1 447 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 2 I - I I 10 001 - 50 000 I 2 449 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 3 I - I I 2 001 - 10 000 I 1 400 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 4 I 3 022 I I do 2 000 obyvatel I 2 389 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 5 I 1 898 I I KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 6 I 2 203 I I nad 50 000 obyvatel I 2 039 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 7 I 2 270 I I 10 001 - 50 000 I 1 684 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 8 I 2 020 I I 2 001 - 10 000 I 1 501 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 9 I 2 014 I I do 2 000 obyvatel I 2 429 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 10 I 1 973 I I PARDUBICKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 11 I 2 317 I I nad 50 000 obyvatel I 1 083 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 12 I 4 428 I I 10 001 - 50 000 I 1 167 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 13 I 3 919 I I 2 001 - 10 000 I 1 627 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 14 I 1 525 I I do 2 000 obyvatel I 1 554 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 15 I 3 780 I I KRAJ VYSOČINA I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 16 I 1 956 I I nad 50 000 obyvatel I 708 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 17 I 2 996 I I 10 001 - 50 000 I 1 133 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 18 I 2 982 I I 2 001 - 10 000 I 1 065 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 19 I 2 185 I I do 2 000 obyvatel I 1 815 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 20 I 2 156 I I BRNO I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 21 I 3 176 I I BRNO - oblast 1 I - I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 2 I 1 567 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 108 I I BRNO - oblast 3 I 1 323 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 505 I I BRNO - oblast 4 I 2 089 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 2 481 I I BRNO - oblast 5 I 1 362 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 3 308 I I BRNO - oblast 6 I 2 124 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I JIHOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 7 I 1 855 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 782 I I BRNO - oblast 8 I 3 298 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 226 I I BRNO - oblast 9 I 1 787 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 893 I I JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 2 126 I I nad 10 000 obyvatel I 988 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PLZEŇSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 432 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 500 I I do 2 000 obyvatel I 2 161 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 036 I I OLOMOUCKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 712 I I nad 50 000 obyvatel I 1 594 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 2 192 I I 10 001 - 50 000 I 1 184 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I KARLOVARSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 410 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 166 I I do 2 000 obyvatel I 1 840 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 210 I I ZLÍNSKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 247 I I nad 50 000 obyvatel I 1 645 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 886 I I 10 001 - 50 000 I 942 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I ÚSTECKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 579 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 864 I I do 2 000 obyvatel I 2 113 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 093 I I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 291 I I nad 50 000 obyvatel I 1 321 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 831 I I 10 001 - 50 000 I 1 477 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I I I 2 001 - 10 000 I 1 632 I I I I-----------------------I------------I I I I do 2 000 obyvatel I 2 229 I I------------------------------------I I-----------------------I------------I Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.".
31. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru garáže Tabulka č. 1 I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I Kraj/(obec) I Základní I I Kraj/(obec) I Základní I I (oblast katastrálních I cena I I (oblast katastrálních I cena I I území) počet obyvatel I (Kč/m
3
) I I území) počet obyvatel I (Kč/m
3
) I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I I LIBERECKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 1 I 7 062 I I nad 50 000 obyvatel I 1 254 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 2 I 3 390 I I 10 001 - 50 000 I 1 760 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 3 I 3 870 I I 2 001 - 10 000 I 1 430 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 4 I 4 788 I I do 2 000 obyvatel I 1 282 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 5 I 3 230 I I KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 6 I 6 274 I I nad 50 000 obyvatel I 2 318 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 7 I 2 732 I I 10 001 - 50 000 I 1 764 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 8 I 3 836 I I 2 001 - 10 000 I 1 407 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 9 I 3 652 I I do 2 000 obyvatel I 1 556 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 10 I 3 728 I I PARDUBICKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 11 I 3 786 I I nad 50 000 obyvatel I 1 452 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 12 I 3 357 I I 10 001 - 50 000 I 1 629 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 13 I 2 808 I I 2 001 - 10 000 I 1 567 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 14 I 3 175 I I do 2 000 obyvatel I 1 317 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 15 I 1 890 I I KRAJ VYSOČINA I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 16 I 1 886 I I nad 50 000 obyvatel I 1 536 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 17 I 1 449 I I 10 001 - 50 000 I 2 109 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 18 I 2 373 I I 2 001 - 10 000 I 1 458 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 19 I 1 513 I I do 2 000 obyvatel I 1 337 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 20 I 3 443 I I BRNO I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PRAHA - oblast 21 I 4 731 I I BRNO - oblast 1 I 3 050 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 2 I 4 989 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 556 I I BRNO - oblast 3 I 4 223 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 901 I I BRNO - oblast 4 I 3 499 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 622 I I BRNO - oblast 5 I 3 631 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 891 I I BRNO - oblast 6 I 3 456 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I JIHOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 7 I 4 102 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 681 I I BRNO - oblast 8 I 3 281 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 873 I I BRNO - oblast 9 I 2 213 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 678 I I JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 502 I I nad 10 000 obyvatel I 1 798 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I PLZEŇSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 528 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 686 I I do 2 000 obyvatel I 1 778 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 769 I I OLOMOUCKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 574 I I nad 50 000 obyvatel I 2 423 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 505 I I 10 001 - 50 000 I 1 778 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I KARLOVARSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 389 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 337 I I do 2 000 obyvatel I 1 078 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 -50 000 I 974 I I ZLÍNSKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 970 I I nad 50 000 obyvatel I 2 277 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 337 I I 10 001 - 50 000 I 2 450 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I ÚSTECKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 749 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 477 I I do 2 000 obyvatel I 1 225 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 373 I I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 285 I I nad 50 000 obyvatel I 1 554 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 097 I I 10 001 - 50 000 I 1 559 I I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I I I I 2 001 - 10 000 I 1 332 I I I I-----------------------I------------I I I I do 2 000 obyvatel I 1 392 I I------------------------------------I I-----------------------I------------I Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.".
32. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
2
podlahové plochy jednotky bytu Tabulka č. 1 I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I I na vyjmenované I cena I na vyjmenované I cena I na vyjmenované I cena I na vyjmenované I cena I I obce a I (Kč/m
2
) I obce a I (Kč/m
2
) I obce a I (Kč/m
2
) I obce a I (Kč/m
2
) I I velikostní I I velikostní I I velikostní I I velikostní I I I kategorie obcí I I kategorie obcí I I kategorie obcí I I kategorie obcí I I I podle počtu I I podle počtu I I podle počtu I I podle počtu I I I obyvatel a I I obyvatel a I I obyvatel a I I obyvatel a I I I oblastí I I oblastí I I oblastí I I oblastí I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I HLAVNÍ MÉSTO PRAHA I Tábor I 19 168 I KRÁL. HRADECKÝ KRAJ I OLOMOUCKÝ KRAJ I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 1* I 83 491 I 2 001 - 10 000 I 14 387 I Hradec Králové I 29 105 I Jeseník I 11 067 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 2* I 65 493 I do 2 000 I 11 618 I Jičín I 22 708 I Olomouc I 27 471 I I I I obyvatel I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 3* I 54 074 I PLZEŇSKÝ KRAJ I Náchod I 15 195 I Prostějov I 18 008 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 4* I 46 725 I Plzeň 1* I 25 892 I Rychnov nad I 22 476 I Přerov I 15 031 I I I I I I Kněž. I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 5* I 46 924 I Plzeň 2* I 27 157 I Trutnov I 13 863 I Šumperk I 14 907 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 6* I 62 074 I Plzeň 3* I 28 334 I 10 001 - 50 000 I 15 763 I 10 001 - 50 000 I 15 262 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 7* I 42 676 I Domažlice I 16011 I 2 001 - 10 000 I 14 457 I 2 001 - 10 000 I 13 834 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 8* I 46 824 I Klatovy I 17 480 I do 2 000 I 21 245 I do 2 000 I 11 274 I I I I I I obyvatel I I obyvatel I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 9* I 48 579 I Rokycany I 18 034 I PARDUBICKÝ KRAJ I ZLÍNSKÝ KRAJ I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 10* I 44 536 I Tachov I 15 235 I Chrudim I 21 718 I Kroměříž I 17 521 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 11* I 43 852 I 10 001 - 50 000 I 16 162 I Pardubice I 26 279 I Luhačovice I 27 664 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 12* I 42 712 I 2 001 - 10 000 I 15 814 I Svitavy I 14 747 I Uherské Hradiště I 23 726 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 13* I 43 789 I do 2 000 I 13 124 I Ústí nad Orlicí I 14 185 I Vsetín I 15 307 I I I I obyvatel I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 14* I 41 210 I KARLOVARSKÝ KRAJ I 10 001 - 50 000 I 16 932 I Zlín I 24 124 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 15* I 42 187 I Karlovy Vary 1* I 27 180 I 2 001 - 10 000 I 16 429 I 10 001 - 50 000 I 18 062 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 16* I 47 261 I Karlovy Vary 2* I 16 269 I do 2 000 I 11 169 I 2 001 - 10 000 I 15 288 I I I I I I obyvatel I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 17* I 41 562 I Karlovy Vary 3* I 14 475 I VYSOČINA KRAJ I do 2 000 I 13 632 I I I I I I I obyvatel I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 18* I 43 292 I Karlovy Vary 4* I 17 636 I Havlíčkův Brod I 18 976 I MORAVSKOSLEZSKÝ kraj I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 19* I 41 752 I Cheb I 11 353 I Jihlava I 22 267 I Ostrava 1* I 15 562 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 20* I 52 708 I Františkovy I 13 841 I Pelhřimov I 21 100 I Ostrava 2* I 13 147 I I I I lázně I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha 21* I 53 366 I Mariánské lázně I 15 961 I Třebíč I 17 591 I Ostrava 3* I 15 669 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I Sokolov I 11 041 I Žďár nad Sázavou I 19 084 I Ostrava 4* I 8 616 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Benešov I 28 364 I 10 001 - 50 000 I 10 452 I 10 001 - 50 000 I 19 095 I Ostrava 5* I 15 363 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Beroun I 27 819 I 2 001 - 10 000 I 7 648 I 2 001 - 10 000 I 14 047 I Ostrava 6* I 14 441 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kladno I 24 143 I do 2 000 I 6 982 I do 2 000 I 10 310 I Ostrava 7* I 25 681 I I I I obyvatel I I obyvatel I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kolín I 22 056 I ÚSTECKÝ KRAJ I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I Ostrava 8* I 16 545 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Kutná Hora I 19 367 I Děčín I 11 322 I Brno 1* I 41 215 I Ostrava 9* I 17 696 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Mělník I 24 675 I Chomutov I 6 603 I Brno 2* I 39 031 I Ostrava 10* I 18 114 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Mladá Boleslav I 28 982 I Litoměřice I 14 960 I Brno 3* I 41 117 I Ostrava 11* I 11 253 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Nymburk I 21 305 I Louny I 11 536 I Brno 4* I 38 959 I Ostrava 12* I 10 257 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Poděbrady I 27 446 I Most I 5 285 I Brno 5* I 38 786 I Bruntál I 8 460 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha - východ** I 31 493 I Teplice I 14 489 I Brno 6* I 35 177 I Frýdek-Místek I 16 773 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Praha - západ** I 35 859 I Ústí nad Labem I 10 909 I Brno 7* I 36 364 I Havířov I 12 509 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Příbram I 17 193 I 10 001 - 50 000 I 6 912 I Brno 8* I 29 420 I Karviná I 7 538 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I Rakovník I 20 063 I 2 001 - 10 000 I 8 794 I Brno 9* I 38 404 I Nový Jičín I 14 883 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I 10 001 - 50 000 I 22 389 I do 2 000 I 7 036 I Blansko I 26 266 I Opava I 18 701 I I I I obyvatel I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I 2 001 - 10 000 I 22 049 I LIBERECKÝ KRAJ I Břeclav I 17 157 I 10 001 - 50 000 I 12 702 I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I do 2 000 I 14 342 I Česká Lípa I 12 057 I Hodonín I 16 207 I 2 001 - 10 000 I 13 133 I I obyvatel I I I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I JIHOČESKÝ KRAJ I Jablonec nad I 14 437 I Vyškov I 20 041 I do 2 000 I 10 050 I I I Nisou I I I I obyvatel I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I České Budějovice I 24 073 I Liberec I 22 569 I Znojmo I 19 217 I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Český Krumlov I 19 134 I Semily I 11 797 I 10 001 - 50 000 I 23 731 I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Jindřichův I 14 685 I 10 001 - 50 000 I 16 031 I 2 001 - 10 000 I 22 704 I I I Hradec I I I I I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Písek I 19 268 I 2 001 - 10 000 I 11 620 I do 2 000 I 15 720 I I I I I I I obyvatel I I I I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I I I Prachatice I 16 503 I do 2 000 I 19 234 I I I I I I obyvatel I I I I I------------------I----------I------------------I----------I I I I Strakonice I 15 158 I I I I I------------------I----------I-----------------------------I-----------------------------I-----------------------------I * Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2. ** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.".
33. Příloha č. 41 zní:
 
"Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
Koeficienty změn cen staveb - K
i
          v členění podle kódů klasifikací CZ-CC
I-------------I----------------I--------------------------------I------------I
I Kód cz-cc I  Kód SKP   I     Název položky     I Hodnota K
i
I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I SEKCE 1 - BUDOVY I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 11 I BUDOVY BYTOVÉ I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 111 I Budovy jednobytové I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.21.11.1 I Budovy jednobytové I 2,192 I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.11.3-4 I Budovy pro rodinnou rekreaci I I I-------------I----------------I---------------------------------------------I I 112 I Budovy dvou a vícebytové I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1121 I 46.21.11.2 I Budovy dvoubytové I 2,194 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1122 I 46.21.11.2 I Budovy tří a vícebytové I 2,167 I I I 46.21.12.. I I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 113 I Budovy bytové ostatní I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.21.18.2 I Budovy se službami sociální I 2,101 I I I I péče I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.19.1 I Budovy pro ubytování studentů, I I I I I zaměstnanců apod. I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 12 I BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 121 I Hotely a obdobné budovy I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.21.19.1 I Budovy hotelů I 2,108 I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.19.2 I Budovy restauračních zařízení I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 122 I Budovy administrativní I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.21.14.3.. I Budovy pro administrativu I 2,173 I I I I (peněžní ústavy, veřejná I I I I I správa, pošta...) I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 123 I Budovy pro obchod I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.21.14.2.. I Budovy pro obchod, prodejny I 2,189 I I I 46.21.14.3.. I--------------------------------I I I I I Budovy pro služby I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 124 I Budovy pro dopravu a telekomunikace I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1241 I 46.21.14.4.. I Budovy pro telekomunikace, I 2,160 I I I 46.21.64.3.. I nádraží, terminály a budovy I I I I I k nim příslušející I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1242 I 46.21.14.5.. I Garáže I 2,164 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 125 I Budovy pro průmysl a skladování I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1251 I 46.21.13.1.. I Budovy pro průmysl I 2,164 I I I 46.21.51.2.. I I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.13.3.. I Budovy pro vodní hospodářství I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1252 I 46.21.13.2.. I Budovy skladů, nádrže a sila I 2,116 I I I 46.21.64.1 a 2 I I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 126 I Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání I I I a zdravotnictví I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1261 I 46.21.16 I Budovy pro společenské a I 2,155 I I I I kulturní účely I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1262 I 46.21.17.2 I Budovy muzeí a knihoven I 2,119 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1263 I 46.21.17..1 a I Budovy škol, univerzit a I 2,122 I I I 3 I budovy pro výzkum I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1264 I 46.21.18.1 I Budovy pro zdravotnictví I 2,128 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1265 I 46.21.61.. I Budovy pro sport I 2,138 I I I 46.21.63.. I tj. budovy tělocvičen, stavby I I I I I stadionů I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 127 I Budovy nebytové ostatní I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1271 I 46.21.15.2.. I Budovy pro zemědělství I 2,189 I I I 46.21.15.3.. I tj. budovy pro živočišnou I I I I I produkci, budovy pro I I I I I skladování a úpravu I I I I I zemědělských produktů I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1272 I 46.21.14.6..1 I Budovy pro bohoslužby a I 2,110 I I I I náboženské aktivity I I I-------------I----------------I--------------------------------I I I 1273 I 46.21.19.9.. I Historické nebo kulturní I I I I I památky I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1274 I 46.21.19.9.. I Budovy nebytové ostatní, jinde I 2,142 I I I I neuvedené I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I----------------------------------------------------------------------------I I SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 21 I DOPRAVNÍ DÍLA I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 211 I Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.23.11.. I Dálnice, silnice, místní a I 2,301 I I I I účelové komunikace včetně I I I I I ploch obdobného charakteru I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 212 I Dráhy kolejové I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.23.13.. I Dráhy železniční a visuté I 2,212 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 213 I Plochy letišť I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.23.14 I Dráhy letištní a ostatní I 2,323 I I I I plochy I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 214 I Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2141 I 46.21.21.. I Mosty a visuté dálnice I 2,047 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2142 I 46.21.22.. I Tunely, podjezdy a podchody, I 2,112 I I I I podzemní objekty (kromě I I I I I důlních) I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 215 I Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2151 I 46.24.12.1 I Přístavy a plavební kanály I 2,118 I I I 46.24.11 I I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2152 I 46.24.12.3 I Hráze, jezy a stupně na tocích I 2,155 I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.24.12.4 I Objekty budované v souvislosti I I I I I s hrázemi I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.24.12.8 I Přehrady a nádrže na tocích I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.24.12.9 I Úpravy vodních toků (regulace) I I I-------------I----------------I--------------------------------I I I 2153 I 46.24.12.6-7 I Akvadukty, vodní díla pro I I I I I zavlažování a odvodnění I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I Kód cz-cc I Kód SKP I Název položky I Hodnota K
i
I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 22 I VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 221 I Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2211 I 46.21.31.. I Vedení plynu, ropy a ostatních I 2,391 I I I 46.21.32.7 I chemických produktů dálková I I I I I trubní I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2212 I 46.21.32.. I Vedení vody, parovodní, I 2,393 I I I I vzduchovodní, teplovodní, I I I I I horkovodní a kanalizační I I I I I dálková trubní včetně I I I I I souvisejících objektů I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.64.1 I Nádrže, jímky, objekty I I I I I čistíren odpadních vod I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2213 I 46.21.36-37.. I Vedení dálkové telekomunikační I 2,311 I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.52.5 I Stavby telekomunikační, např. I I I I I věže, stožáry I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2214 I 46.21.33.. I Vedení elektrická trakční I 2,273 I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.34.. I Vedení dálková elektrická I I I I 46.21.35.. I včetně pomocných zařízení I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 222 I Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2221 I 46.21.42.3 I Vedení plynu místní trubní I 2,366 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2222 I 46.21.41.1,2,9 I Vedení vody, teplovodní, I 2,382 I I I 46.21.42.1,2 I parovodní a horkovodní místní I I I I 46.21.64.1 I trubní včetně souvisejících I I I I I objektů I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.25.22.1 I Vrty čerpací (studny vrtané) I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.25.22.2 I Studny jinde neuvedené a I I I I I jímání vody I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2223 I 46.21.41.4,9 I Vedení kanalizace místní I 2,363 I I I 46.21.64.1 I trubní I I I I I--------------------------------I I I I I Nádrže, jímky, objekty I I I I I čistíren odpadních vod I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2224 I 46.21.43.. I Vedení místní elektrické a I 2,254 I I I I telekomunikační včetně I I I I I pomocných zařízení I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.43.9 I Vedení a rozvodny místní I I I I I nadzemní jinde neuvedené I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 23 I SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV) I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2301 I 46.21.52.. I Stavby důlní a pro těžbu I 2,333 I I-------------I----------------I--------------------------------I I I 2302 I 46.21.51.. I Stavby elektráren I I I I 46.25.61 I I I I-------------I----------------I--------------------------------I I I 2303 I 46.25.61 I Stavby pro chemický průmysl I I I-------------I----------------I--------------------------------I I I 2304 I I Stavby průmyslové jinde I I I I I neuvedené I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 24 I OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA I I-------------I--------------------------------------------------------------I I 241 I Stavby pro sport a rekreaci I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2411 I 46.23.22.9 I Sportovní hřiště I 2,304 I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 2412 I 46.23.21.. I Ostatní stavby pro sport a I 2,477 I I I I rekreaci tj. plochy stadionů a I I I I I hřišť, parky I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I I 242 I Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená I I I----------------I--------------------------------I------------I I I 46.21.64.. I Ostatní inženýrská díla jinde I 2,370 I I I 46.39.99 I neuvedená I I I-------------I----------------I--------------------------------I------------I Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty