456/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
456/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 363/2019 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 285/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 17/2022 Sb., zákona č. 203/2022 Sb. a zákona č. 358/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 písm. a) se částka "630 Kč" nahrazuje částkou "830 Kč".
2. V § 18 odst. 1 písm. b) se částka "770 Kč" nahrazuje částkou "970 Kč".
3. V § 18 odst. 1 písm. c) se částka "880 Kč" nahrazuje částkou "1 080 Kč".
4. V § 18 odst. 3 písm. a) se částka "1 130 Kč" nahrazuje částkou "1 330 Kč".
5. V § 18 odst. 3 písm. b) se částka "1 270 Kč" nahrazuje částkou "1 470 Kč".
6. V § 18 odst. 3 písm. c) se částka "1 380 Kč" nahrazuje částkou "1 580 Kč".
7. V § 24 odst. 1 se slova " , a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35," zrušují.
8. V nadpisech § 24a a 26a se číslo "2022" nahrazuje číslem "2023".
9. V § 24a odst. 1 větě první, § 26 odst. 3, § 26a odst. 1 a § 26a odst. 2 úvodní části ustanovení se číslo "2022" nahrazuje číslem "2023".
10. V § 25 odst. 1 písm. b) tabulka zní:
"
I----------------------------------------------I-----------------I
I Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5    I    Kč    I
I----------------------------------------------I-----------------I
I jedna nebo dvě                I   3 571   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I tři                     I   4 669   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I čtyři a více                 I   5 632   I
I----------------------------------------------I-----------------I
                                ".
11. V § 25 odst. 1 písm. c) tabulka zní:
"
I----------------------------------------------I-----------------I
I Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5    I    Kč    I
I----------------------------------------------I-----------------I
I jedna nebo dvě                I   1843    I
I----------------------------------------------I-----------------I
I tři                     I   2 411   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I čtyři a více                 I   2 979   I
I----------------------------------------------I-----------------I
                                ". 
12. V § 26 odst. 1 písm. a) tabulka zní:
"
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I         I       Měsíční náklady na bydlení v Kč       I
I-----------------I--------------I-----------------------I-------------------I
I Počet osob v  I Praha a Brno I Obce s alespoň 70 000 I Obce do 69 999  I
I rodině podle  I       I    obyvateli    I   obyvatel   I
I § 7 odst. 5   I       I            I          I
I-----------------I--------------I-----------------------I-------------------I
I jedna nebo dvě I    16 729 I    14 197     I   13 737    I
I-----------------I--------------I-----------------------I-------------------I
I tři       I    19 212 I    15 900     I   15 299    I
I-----------------I--------------I-----------------------I-------------------I
I čtyři a více  I    23 195 I    19 202     I   18 477    I
I-----------------I--------------I-----------------------I-------------------I
                                      ".
13. V § 26 odst. 1 písm. b) tabulka zní:
"
I---------------------------------------I---------------------------------I
I Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 I Měsíční náklady na bydlení v Kč I
I---------------------------------------I---------------------------------I
I jedna nebo dvě            I       8 932       I
I---------------------------------------I---------------------------------I
I tři                  I       11 161       I
I---------------------------------------I---------------------------------I
I čtyři a více             I       13 568       I
I---------------------------------------I---------------------------------I
                                    ".
14. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
15. V § 26a odst. 1 se slova "nařízením vlády vydaným podle § 28" nahrazují slovy "v § 26 odst. 1".
16. V § 26a odst. 2 písm. a) tabulka zní:
"
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I Počet osob v rodině podle     I Částka navýšení měsíčních normativních I
I § 7 odst. 5            I    nákladů na bydlení v Kč     I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I jedna nebo dvě          I         1 400         I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I tři                I         1 600         I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I čtyři a více           I         1 800         I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
                                      ".
17. V § 26a odst. 2 písm. b) tabulka zní:
"
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I Počet osob v rodině podle     I Částka navýšení měsíčních normativních I
I § 7 odst. 5            I    nákladů na bydlení v Kč     I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I jedna nebo dvě          I         2 000         I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I tři                I         2 400         I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I čtyři a více           I         2 800         I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
                                      ".
18. V § 26a odst. 3 se slovo "vládě" nahrazuje slovy "Ministerstvu práce a sociálních věcí", slova "2021 a 2022" se nahrazují slovy "2022 a 2023" a slova "to vláda uloží" se nahrazují slovy "ho k tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzve".
19. V § 26a odst. 4 se číslo "2022" nahrazuje číslem "2023", slova "předloženého vládě" se zrušují a číslo "2021" se nahrazuje číslem "2022".
20. V § 27 odst. 1 a 2 se slova " , a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35" zrušují.
21. V § 27 se odstavec 3 zrušuje.
22. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Vláda může pro období do 31. prosince kalendářního roku, pro který se výše částek, které se započítávají za pevná paliva, stanoví podle odstavce 1, nařízením zvýšit částky, které se započítávají za pevná paliva, a to s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, pokud příslušný index spotřebitelských cen pevných paliv vzroste od 1. ledna kalendářního roku, pro který se výše částek, které se započítávají za pevná paliva, stanoví, alespoň o 5 %.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
23. V § 28 odst. 3 se slovo "vládě" nahrazuje slovy "Ministerstvu práce a sociálních věcí" a slova "to vláda uloží" se nahrazují slovy "ho k tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzve".
24. V § 28 odst. 4 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
25. V § 28 odst. 5 se slova "odstavců 1 a 3" nahrazují slovy "odstavců 1 a 4" a slova "odstavce 2" se nahrazují slovy "odstavce 3".
26. V § 51a odst. 2 se slova "15. ledna" nahrazují slovy "31. ledna".
27. V § 51a odst. 4 se slova "15. července" nahrazují slovy "31. července".
28. V § 63 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 79 zní:
"(2) Jestliže je podle odstavce 1 vyzván zaměstnavatel k doručení potvrzení o výši rozhodného příjmu uvedeného v § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1 oprávněné osoby nebo osoby s ní společně posuzované v rozhodném období, je povinen doručit toto potvrzení orgánu státní sociální podpory do 8 dnů ode dne doručení výzvy. Má-li zaměstnavatel zpřístupněnu datovou schránku79), je povinen potvrzení o výši příjmu doručit pouze dálkovým přístupem datovou zprávou nebo využitím informačního systému podle specifikace, ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí.
79) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
29. V § 63 odst. 6 a v § 64a odst. 2 a 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
30. V § 67 odst. 2 větě druhé se za slova "podle § 61" vkládají slova " , v případě změny výše příspěvku na bydlení v důsledku změny výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, nebo částek normativních nákladů na bydlení".
31. V § 68 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem,
1. doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob v rozhodném období, nebo
2. identifikační údaje zaměstnavatele oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob, jde-li o příjem uvedený v § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1,".
32. V § 68 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Není-li potvrzení o výši rozhodného příjmu uvedeného v § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1 předloženo žadatelem o dávku, zjišťuje orgán státní sociální podpory výši tohoto příjmu postupem podle § 63 odst. 2; nezjistí-li orgán státní sociální podpory rozhodný příjem tímto postupem, vyzve k předložení potvrzení o výši příjmu žadatele o dávku.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky přídavku na dítě podle § 18 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše přídavku na dítě se učiní záznam do spisu.
2. Přídavek na dítě náležející za měsíce předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se poskytuje podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i když řízení o přídavku na dítě bylo zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo do tohoto dne nebylo pravomocně skončeno.
3. Přídavek na dítě podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé od splátky náležející za leden 2023.
4. Podle § 24 odst. 1 a § 27 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2023.
5. Částky nákladů srovnatelných s nájemným a částky, které se započítávají za pevná paliva, podle § 25 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2023.
6. Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2023.
7. Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení podle § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2023.
8. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejní do 31. ledna 2023 specifikaci, formát a strukturu datové zprávy a využití informačního systému podle § 63 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl.III
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 297/2021 Sb. a zákona č. 324/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , s výjimkou příjmů ze závislé činnosti nezaopatřeného dítěte".
2. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , s výjimkou příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřeného dítěte, které by podle § 8 byly započitatelné za měsíce červenec a srpen".
3. V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 1 se text " , k) a l)" nahrazuje textem "a k)".
4. V § 7 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl.IV
V § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona č. 363/2021 Sb. a zákona č. 203/2022 Sb., se text "písm. m)" nahrazuje textem "písm. l)".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 28, 29, 31 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023