456/2008 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Schválený:
456/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:
Čl. I
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), se mění takto:
1. V § 4 se za slova „malé vodní nádrže“ vkládají slova „oceňované podle § 14 odst. 1“.
2. V § 5 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „rekreačního domku“ se vkládají slova „ , jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m
3
nebo jejichž základní cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku“.
3. V § 7 odst. 1 se za slova „vedlejší stavby“ vkládají slova „ , kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.
4. V § 8 odst. 1 se za slova „tvořící příslušenství1) jiné stavby“ vkládají slova „neoceňované porovnávacím způsobem“.
5. V § 10 odst. 1 větě první se za slova „Cena venkovní úpravy“ vkládají slova „ , kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.
6. V § 13 odst. 1 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
7. V § 14 odst. 1 písm. a) se na řádku označeném zkratkou „CS-“ slova „a malé vodní nádrže“ zrušují.
8. V § 20 ve větě první se za slova „ocení se“ vkládají slova „celá stavba“.
9. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost průkazně doložena.“.
10. V § 22 odstavec 2 zní:
„(2) Je-li stavba, popřípadě převažující část stavby, typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 a typu C, I, J podle přílohy č. 3 částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Není-li stavba vyjmenovaných typů pronajata, avšak lze ji v místě pronajmout za předpokladu, že její stavebně technický stav to umožňuje, ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého nájemného podle § 2 odst. 1 zákona.“.
11. V § 22 odst. 3 se slova „jednomu nebo více nájemcům“ zrušují.
12. V § 22 odst. 7 ve větě první se za slova „z ceny“ vkládají slova „stavby nebo staveb“ a za slova „a ceny stavby“ vkládají slova „nebo staveb“.
13. § 24 včetně nadpisu zní:
 
㤠24
Garáž
(1) Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která netvoří příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle § 26 a 26a, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně garáže je zahrnuto její vybavení uvedené v příloze č. 9.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
 
ZCU = ZC x I
 
kde
ZCU ......... základní cena upravená za m
3
obestavěného prostoru,
ZC .......... základní cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,
I ........... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
I = I
T
x I
P
x I
V
kde
I
T
.......... index trhu se stanoví podle vzorce:
       3
I
T
= 1 + Suma T
i
, i=1
kde
T
i
.......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu trhu stanovená pro tuto stavbu;
I
p
.......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 
       4
I
P
= 1 + Suma P
i
, i=1
kde
Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 2.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu polohy stanovená pro tuto stavbu;
I
v
.......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce
 
        6
I
V
= (1 + Suma V
i
) x V
7
, i=1
kde
Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle přílohy č. 18 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu jejího příslušenství, jako venkovní úpravy, uvedené v příloze č. 11, kromě položky 2.7.
(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m
2
nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.
(5) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí, případně páté.“.
14. § 25 včetně nadpisu zní:
 
㤠25
Byt ve vícebytovém domě
(1) Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8) v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství1), které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu9), se zjistí vynásobením počtu m
2
podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně bytu je zahrnuto jeho vybavení uvedené v příloze č. 2.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
 
ZCU = ZC x I

kde
ZCU .... základní cena upravená za m
2
podlahové plochy bytu,
ZC........ základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,
I............ index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
 
I = I
T
x I
P
x I
V
kde
IT ......... index trhu se stanoví podle vzorce:
 
       3
I
T
= 1 + Suma T
i
, i=1
kde
T
i
.......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
I
p
.......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 

       n
I
P
= 1 + Suma P
i
, i=1
kde
P
i
.......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 4 nebo č. 5 nebo č. 6 v návaznosti na velikost obce, ve které se byt nachází.
n ........... celkový počet znaků v příslušné tabulce přílohy č. 18a;
I
V
......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
 
        9
I
V
= (1 + Suma V
i
) x V
10
, i=1
kde
Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 19 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.
(3) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.
(4) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.
15. § 26 včetně nadpisu zní:
 
㤠26
Rekreační chata a zahrádkářská chata
(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty je zahrnuto její standardní vybavení uvedené v příloze č. 7.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
 
ZCU = ZC x I
 
kde
ZCU .... základní cena upravená za m
3
obestavěného prostoru,
ZC........ základní cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,
I............ index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
 
I = I
T
x I
P
x I
V
kde
I
T
......... index trhu se stanoví podle vzorce:
 
       3
I
T
= 1 + Suma T
i
, i=1
kde
T
i
.......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
I
P
......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 
       10
I
P
= 1 + Suma P
i
, i=1
kde
Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 3;
IV ......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
 
        9
I
V
= (1 + Suma V
i
) x V
10
, i=1
kde
Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 20 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 20 tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6.
(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství1), pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m
2
.
(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m
2
, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.
(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.
16. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠26a
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek
(1) Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku o obestavěném prostoru do 1 100 m
3
, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
 
ZCU = ZC x I

kde
ZCU .... základní cena upravená za 1 m
3
obestavěného prostoru,
ZC........ základní cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,
I............ index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
 
I = I
T
x I
P
x I
V
kde
I
T
......... index trhu se stanoví podle vzorce:
 
       3
I
T
= 1 + Suma T
i
, i=1
kde
T
i
.......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 1;
I
P
......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 
       n
I
P
= 1 + Suma P
i
, i=1
kde
P
i
.......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se byt nachází;
n ........... celkový počet znaků v příslušné tabulce;
I
V
......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
 
        12
I
V
= (1 + Suma V
i
) x V
13
, i=1
kde
V
i
......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním celku s nimi stavba určená pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5.
(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití.
(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m
2
.
(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.
(7) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.
17. V § 27 odst. 6 se za slova „funkční celek“ vkládají slova „včetně jednotného funkčního celku stejnou cenou“.
18. V § 28 odst. 1 písm. a) se číslo „2050“ nahrazuje číslem „2250“.
19. V § 28 odst. 1 písm. f) se za slova „pod písmenem e),“ vkládají slova „kromě Jablonce nad Nisou a Chebu,“.
20. V § 28 odst. 1 písm. h) se slova „kromě měst již vyjmenovaných pod písm. a), c) a e)“ nahrazují slovy „kromě Nymburku,“.
21. V § 28 odst. 1 písm. i) se slova „ , v nichž byla k 31. prosinci 200221) sídla okresních úřadů a nejsou vyjmenována pod písmeny a), c), e) a g),“ nahrazují slovy „Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou,“.
22. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
23. V § 28 odst. 1 písm. k) se za slova „pod písmeny a) až j),“ vkládají slova „ , kromě Litomyšle,“.
24. V § 28 odst. 1 se na konci písmene k) na samostatný řádek doplňují slova „s tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč,“.
25. V § 28 odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 25 znějí:
„(7) Cenou v Kč/m
2
pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace24a) (dále jen „komunikace“), pokud jsou veřejně užívány, včetně jejich součástí24b) a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace, k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby22) nebo regulačním plánem16), je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená dále uvedeným způsobem. Přitom platí, že
a) slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované komunikaci24a) nebo je-li ke stejnému účelu určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena z odstavce 1 písm. a) až l) zdůvodněnými srážkami podle tabulky č. 3 přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a K
P
z přílohy č. 39. Výslednou zjištěnou cenou pozemku komunikace se zpevněným, neprašným povrchem je nejméně cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek takto upravené ceny,
b) je-li oceňovaný pozemek komunikace veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, popřípadě je v uzavřeném areálu nebo je-li v souboru nemovitostí s komerční využitelností, zejména jde-li o parkoviště ve funkčním celku s prodejnou, obchodním domem, hotelem, restaurací a jim obdobným zařízením s obchodními, stravovacími a ubytovacími službami, domem služeb a jinými objekty k poskytování úplatných služeb, včetně služeb motoristům, s administrativními objekty, včetně parkovacích a obslužných ploch, jeho cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) se upraví zdůvodněnými srážkami a přirážkami podle tabulky č. 1 v příloze č. 21 a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a K
p
z přílohy č. 39.
(8) Cenou v Kč/m2 pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 0,50 v městech s počtem nad 250 tis. obyvatel, koeficientem 0,75 v městem s počtem od 5 do 250 tis. obyvatel a koeficientem 1,00 v ostatních městech a obcích. Takto upravená cena se dále vynásobí koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a K
p
z přílohy č. 39.
24a) Kódy 14 až 17 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
24b) § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
25) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.“.
26. V § 28 odstavec 10 zní:
„(10) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán16), územní rozhodnutí22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva20), ocení se podle skutečného účelu užití.“.
27. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 41 odst. 2 starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
28. V § 31 odst. 6 se slova „ , 3 a 4“ nahrazují slovy „až 5“.
29. V § 42 odst. 1 se slova „§ 5, 6, 25 a 26“ nahrazují slovy „§ 5, 6, 13, 25, 26 a 26a“.
30. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m
2
, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 41.“.
31. V § 44 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) podle § 26a se použije K
P
ze sloupce 11 přílohy č. 39,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
32. V § 44 odst. 3 a 6 se za číslo „26“ vkládá číslo „ , 26a“.
33. V § 44 odst. 4 se slova „§ 3, 5, 6, 24 a 26“ nahrazují slovy „§ 3, 5, 6, 24, 26 a 26a“.
34. V příloze č. 1 bodě 4 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:
a) arkýřů a lodžií,
b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m
2
a jsou alespoň 2 m vysoké,
c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá
výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,
d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.
(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:
a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.“.
35. V příloze č. 1 bodě 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
36. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:
Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m
2
podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
   
                                Kč/m3          
Typ  Číslo SKP  Kód CZ-CC     Účel užití budovy    obestavěného       Kč/m2
                                prostoru     podlahové plochy
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------
 1    2      3           4           5           6
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------
 A 46.21.18.1..1   1264   budovy pro zdravotnictví     2 740,-         
 B 46.21.14.6..1   1272   budovy pro bohoslužby  a   2 830,-         
                náboženské aktivity
  46.21.19.9..1   1274   budovy nebytové ostatní               
 C 46.21.17.1..1   1263   školy, university a budovy   2 538,-         
                pro výzkum
 D 46.21.16.3..1   1261   budovy pro společenské a   2 611,-         
                kulturní účely
 E 46.21.63.1..1   1265   budovy pro sport         2 579,-         
 F 46.21.14.3..1   122    budovy pro administrativu    2 807,-         
           123    budovy pro služby                  
 G 46.21.19.1..1   121    budovy hotelů          2 710,-         
           113012   budovy   pro  ubytování             
                studentů,    zaměstnanců
                apod.
 H 46.21.14.2..1   123    budovy   pro   obchod   2 669,-         
                (společné stravování)
 I 46.21.18.2..1  113011   budovy  bytové  ostatní   2 239,-         
                (sociální péče)
 J 46.21.12.1..1   112    domy vícebytové (typové)     1 950,-         
 K 46.21.12.2..1   112    domy vícebytové (netypové)    2 150,-         
 L 46.21.13.1..1  125111   budovy pro průmysl        2 786,-         
 M 46.21.51.2.1   125112   budovy   výrobní   pro   3 076,-         
                energetiku     (stavby
                elektráren      ,díla
                energetická výrobní )
 N 46.21.13.3.1   125113   vodní hospodářství        3 247,-         
 O 46.21.15.2.1   12711   budovy  pro  zemědělství   2 695,-         
           12713   (rostlinná  a  živočišná
                produkce)
 P 46.21.14.4.1   1241   budovy pro telekomunikace,   2 560,-         
                nádraží,  terminály   a
                budovy k nim příslušející
 R 46.21.14.5.1   1242   garáže (oprava, údržba)     2 460,-         
 S 46.21.13.2.1   1252   skladování a manipulace     2 231,-         
 Z 46.21.15.3.1   12712   budovy  pro  zemědělství   2 115,-         
                (skladování  a   úprava
                zemědělských produktů)
 J               byty v domech vícebytových              8 020,-
                typových
 K               byty v domech vícebytových              9 630,-
                    netypových
 -               byty  v budovách,  kromě     -     (cena dle druhu budovy,
                budov typu J, K                 sl. 4 × koef. 3,56)
                
 -               nebytové prostory ve všech     -     (cena dle druhu budovy,
                typech budov                   sl. 4 x koef. 3,4)
 J               nebytové prostory v domech              4210,-
                vícebytových  typových  -
                garážová stání
 K               nebytové prostory v domech              5050,-
                vícebytových netypových -
                garážová stání
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------
1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy
  bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK,
  T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.
2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého
  statistického úřadu
3. CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze
 mezinárodního standardu Classification of Types of
 Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).
4.Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují
 náklady na účelové využití půdního prostoru.
                
37. V příloze č. 3 tabulka včetně nadpisu zní:
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m
2
podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
   
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------             
      Číslo SKP   Kód                       Kč/m3     Kč/m2
 Typ          CZ - CC       Účel užití haly       obestavě-  podlahové plochy
                                      ného
                                     prostoru
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------
 1      2      3            4             5       6
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------
 A   46.21.16.3..2 1261    budovy pro společenské a kulturní    2 055,-      
                 účely
 B   46.21.63.1..2 1265    budovy pro sport             2 029,-      
 C   46.21.14.2..2 123    budovy pro obchod            1 996,-      
                 (společné stravování)
 D   46.21.19.9..2 1273   ostatní jinde neuvedené          2 379,-      
            1274   (kulturní. nebo historické památky,
                 ostatní občanská výstavba)
 E   46.21.13.1..2 125111  budovy pro průmysl bez jeřábových     1 620,-      
                 drah
 F   46.21.13.1..2 125111  budovy pro průmysl s jeřábovými     1 731,-      
                 drahami
 G   46.21.51.2..2 125112  budovy výrobní pro energetiku (stavby   2 311,-      
                 elektráren, díla energetická
                 výrobní)
 H   46.21.14.4..2 1241   budovy pro telekomunikace, nádraží,    2 348,-      
                 terminály a budovy k nim příslušející
 I   46.21.14.5..2 1242   garáže (opravy, údržba)          2 124,-      
 J   46.21.13.2..2 1252   skladování a manipulace          1 599,-      
 K   46.21.15.3..2 12712   budovy pro zemědělství (skladování a   1 468,-      
                 úprava zemědělských produktů)
 L   46.21.15.2..2 12713   budovy pro zemědělství (živočišná     1 930,-      
                 produkce)
 M   46.21.13.3..2 125113  vodní hospodářství            2 424,-      
                 (čistírenské a úpravy vod)
 -               byty a nebytové prostory ve všech      -      cena ze
                 typech hal                       sl. 4 × 3,8
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují
náklady na účelové využití půdního prostoru.

38. V příloze č. 5 v položce 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC v řádku u čísla položky 1.1 číslo „2302“ nahrazuje číslem „230..“, v řádku u čísla položky 1.2 se číslo „230“ nahrazuje číslem „230..“ a v řádku u čísla položky 1.3 se číslo „230“ nahrazuje číslem „230..“.
39. V příloze č. 5 v položce 2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC „2212“, „2222“, „2223“ a „242“ nahrazují v řádku u čísla položky 2.1 číslem „221232“, v řádku u čísla položky 2.2 číslem „125232“ a „222232“, v řádku u čísla položky 2.3 číslem „125221“ a v řádku u čísla položky 2.4 číslem „125221“.
40. V příloze č. 5 v položce 3. Opěrné zdi se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC v řádku u čísla položky 3.1 číslo „242“ nahrazuje číslem „242052“.
41. V příloze č. 5 v položce 4. Mosty se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC číslo „2141“ nahrazuje číslem „21411“.
42. V příloze č. 5 v položce 5. Komunikace pozemní se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC číslo „211“ nahrazuje v řádku u čísla položky 5.1 číslem „211112“ a „211211“ a v řádku u čísla položky 5.2 číslem „211123“ a „211223“.
43. V příloze č. 5 v položce 12. Vodovody trubní se za kód CZ-CC „2212“ doplňuje čárka a číslo „2222“.
44. V příloze č. 5 v položce 14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části) se číslo kódu CZ-CC „2222“ nahrazuje číslem „222214“ a číslo kódu CZ-CC „2212“ nahrazuje číslem „221214“.
45. V příloze č. 5 v položce 20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222112“.
46. V příloze č. 5 v položce 21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222112“.
47. V příloze č. 5 v položce 22. Plynovody vysokotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „221112“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.31.2“.
48. V příloze č. 5 v položce 23. Plynovody vysokotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „221112“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.31.2“.
49. V příloze č. 5 v položce 24. Regulační stanice plynu (označení RS) se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222129“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.51.9“.
50. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 1 zrušují slova „SKP 46.21.41.1“.
51. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 2 zrušují slova „SKP 46.21.41.4“.
52. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 3 zrušují slova „SKP 46.21.43.9“.
53. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 4 zrušují slova „SKP 46.21.42.3“.
54. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 5 čísla kódu CZ-CC „2153“ nahrazuje číslem „215342“.
55. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 6 zrušují slova „SKP 46.21.42.2“.
56. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 7 zrušují slova „SKP 46.21.42.2“.
57. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 11 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242052“.
58. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 12 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242089“.
59. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 13 za kód CZ-CC před hvězdičku doplňuje číslo „242091“.
60. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 14 za kód CZ-CC před hvězdičku doplňuje číslo „242091“.
61. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 19 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „127113“.
62. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 23 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242051“.
63. V příloze č. 11 pod tabulkou se slova „*) CZ-CC pro oplocení se uvažuje podle stavby, kterou oplocuje“ nahrazují slovy „*) Kód CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.“.
64. V příloze č. 14 v tabulce č. 2 v řádku 15 ve sloupci Typ lázeňského místa se slovo „B“ nahrazuje slovem „A“.
65. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:
„Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu
Tabulka č. 2
Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového
způsobu
                           Tabulka č. 2
                         
         VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:

Kód
skupiny:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
           CV'=<  CN                   CV> CN
                       Pro budovy typu J a    Pro ostatní budovy
-------------------------------------------------------------------------------------------------
      Pro stavbu    Pro soubor    K pro soubor staveb
               staveb         

  A    CV + 0,40 R   CV + 0,40 R      CV x 1,05         CV x 1,10

 B, C   CV + 0,20 R   C V+ 0,15 R     CV - 0, 05 R         CV x 1,05
                           

 D, E   CV + 0,10 R     CV        CV - 0,10 R          CV
                           

  F      CV     CV - 0,05 R      CV - 0,20 R        CV - 0,05 R
-------------------------------------------------------------------------------------------------
66. Příloha č. 18 včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru garáže
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------
 Kraj/(obec)                      Kraj/(obec)     Základní cena (v Kč)
  (oblast    Základní cena (v Kč)       (oblast katastrálních    za 1 m
3
obest. katastrálních za 1 m
3
obest. prostoru území) prostoru území) počet obyvatel počet obyvatel ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- HLAVNí MěSTO PRAHA LIBERECKÝ KRAJ PRAHA 1 8 094 nad 50 000 obyvatel 2 215 PRAHA 2 6 050 10 001 - 50 000 2 218 PRAHA 3 6 141 2 001 - 10 000 1 611 PRAHA 4 3 605 do 2 000 obyvatel 1 755 PRAHA 5 4 893 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PRAHA 6 7 718 nad 50 000 obyvatel 2 631 PRAHA 7 6 339 10 001 - 50 000 1 970 PRAHA 8 4 237 2 001 - 10 000 1 695 PRAHA 9 2 812 do 2 000 obyvatel 1 808 PRAHA 10 3 490 PARDUBICKý KRAJ PRAHA 11 3 513 nad 50 000 obyvatel 2 027 PRAHA 12 3 739 10 001 - 50 000 1 821 PRAHA 13 3 606 2 001 - 10 000 1 940 PRAHA 14 4 205 do 2 000 obyvatel 1 887 PRAHA 15 2 688 VYSOČINA KRAJ PRAHA 16 3 143 nad 50 000 obyvatel 2 031 PRAHA 17 3 615 10 001 - 50 000 2 039 PRAHA 18 3 923 2 001 - 10 000 1 678 PRAHA 19 3 467 do 2 000 obyvatel 1 553 PRAHA 20 4 035 BRNO PRAHA 21 4 214 BRNO 1 3 406 PRAHA 22 3 362 BRNO 2 3 663 PRAHA 23 2 825 BRNO 3 3 881 PRAHA 24 3 189 BRNO 4 3 211 PRAHA 25 2 876 BRNO 5 2 926 PRAHA 26 2 665 BRNO 6 2 672 PRAHA 27 2 278 BRNO 7 3 733 PRAHA 28 2 646 BRNO 8 3 356 STŘEDOČESKÝ KRAJ BRNO 9 3 112 nad 50 000 obyvatel 2 521 BRNO 10 2 297 10 001 - 50 000 2 435 BRNO 11 2 093 2 001 - 10 000 2 364 BRNO 12 2 110 do 2 000 obyvatel 2 920 JIHOMORAVSKÝ KRAJ -(KROMĚ BRNA) JIHOČESKÝ KRAJ 10 001 - 50 000 2 138 nad 50 000 obyvatel 2 821 2 001 - 10 000 1 973 10 001 - 50 000 2 357 do 2 000 obyvatel 1 821 2 001 - 10 000 1 672 OLOMOUCKÝ KRAJ do 2 000 obyvatel 1 446 nad 50 000 obyvatel 2 857 PLZEŇSKÝ KRAJ 10 001 - 50 000 2 428 nad 50 000 obyvatel 2 396 2 001 - 10 000 1 614 10 001 - 50 000 2 076 do 2 000 obyvatel 1 403 2 001 - 10 000 1 695 ZLÍNSKÝ KRAJ do 2 000 obyvatel 1 860 nad 50 000 obyvatel 2 678 KARLOVARSKÝ KRAJ 10 001 - 50 000 2 188 nad 50 000 obyvatel 2 903 2 001 - 10 000 1 805 10 001 - 50 000 1 823 do 2 000 obyvatel 1 782 2 001 - 10 000 1 332 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ do 2 000 obyvatel 1 736 nad 50 000 obyvatel 1 814 ÚSTECKÝ KRAJ 10 001 - 50 000 1 653 nad 50 000 obyvatel 2 001 2 001 - 10 000 1 495 10 001 - 50 000 1 732 do 2 000 obyvatel 1 511 2 001 - 10 000 1 930 do 2 000 obyvatel 1 490 ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Konstrukce a vybavení garáží Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Tabulka č. 2 Znak Kvalitativní pásma Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota Vi 1 I. Řadová -0,01 Druh stavby II. Samostatně stojící 0 2 Konstrukce I. Kovová konstrukce opláštěná -0,10 nebo Obvod. stěny tl. do 15 cm II. Obvod. zdivo nebo stěny tl. 0 15-30 cm III. Obvod. zdivo nebo stěny 0,10 tl. nad 30 cm 3 I. Bez vybavení -0,05 Technické vybavení II. Jen el. proud 230 V -0,02 III. El.proud 230V/400 V nebo 0 vrata s elektr. pohonem IV. El. proud 230V/400 V, 0,03 voda,nebo vytápění, vrata s elektr. pohonem V. El. proud 230V/400 V, voda, 0,10 vytápění, kanalizace el. vrata s dál. ovlád. 4 Podlažnosta) I. Hodnota 1 0 II. Hodnota více jak 1 0,01 5 Příslušenství - I. Snižující hodnotu -0,02 venk. úpravy II. Bez příslušenství -0,01 III. Bez výrazného vlivu na 0 cenu IV. Zvyšující cenu 0,02 V. výrazně ovlivňující cenu 0,05 6 Kriterium jinde I. Významně snižující cenu -0,1 neuvedené II. Mírně snižující cenu -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0 IV. Mírně zvyšující cenu 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,1 7 Stavebně- I. stavba ve výborném stavu 1,25* technický stav II. Stavba v dobrém stavu s 1,05* pravidelnou údržbou III. Stavba se zanedbanou 0,85* údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) IV. Stavba ve špatném stavu - 0,65* (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) V. Stavba ve špatném stavu - 0,45* (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 6 Index konstrukce a vybavení: Iv = (1 + suma Vi) x V7 i= 1 a) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1.NP - nutno doložit výpočtem. * Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii: § A - pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po celkové rekonstrukci) 1 § B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně 0,9 § C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně 0,8 § D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně 0,7 § E - pro stavby starší než 80 let 0,6 Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
67. Za přílohu č. 18 se vkládá příloha č. 18a, která včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
TRH S NEMOVITOSTMI

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich
              hodnoty
                          
                         Tabulka č. 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
    Znak                   Kvalitativní pásma
------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Název znaku    Číslo   Popis pásma                  Hodnota
                                          Ti
    Situace na    I.   Poptávka výrazně nižší než nabídka       -0,10
 1    dílčím
    (segmentu)
      trhu
   s nemovitostmi
             II.   Poptávka nižší než nabídka           -0,05
             III.   Nabídka odpovídá poptávce            0,00
             IV.   Poptávka je vyšší než nabídka          0,05
             V.   Poptávka je výrazně vyšší než nabídka      0,10
 2  Vlastnictví     I.   Stavba na cizím pozemku            -0,05
   nemovitostí
             II.   Stavba na vlastním pozemku (ve         0,00
                 spoluvlastnictví)
    Vliv právních   I.*   Negativní                 -0,01 až -0,05
 3   vztahů na
    prodejnost
    (např. prodej
     podílu,
     pronájem)
             II.   Bez vlivu                    0,00
             III.*   Pozitivní                  0,01 až 0,05
------------------------------------------------------------------------------------------------
             
             
                  3
Index trhu:       IT = 1 + suma Ti
                 i=1

                        
  *  Zařazení do kvalitativního pásma znaku  musí  být
  odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
  

                
           POLOHA NEMOVITOSTI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich
hodnoty
 
 *  Pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                          Tabulka č. 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
   Znak               Kvalitativní pásma
Číslo Název znaku Číslo Popis pásma                 Hodnota
                                    Pi
 1  Poloha    I.  Mimo souvisle zastavěné území obce      -0,10
   v obci
          II. Na okraji souvisle zastav. území obce    -0,05
          III. V souvisle zastavěné části obce        0
          IV. V souvisle zastavěné části obce poblíž    0,10
             centra obce
          V.  Centrum obce                 0,20
   Dopravní   I.  Nejbližší zastávka hromadné dopravy ve    -0,03
 2  dostupnost     vzdálenosti nad 300 m
          II  Nejbližší zastávka hromadné dopravy do     0
             300 m včetně
   Obyvatelstvo I.* Konfliktní skupiny obyvatel       -0,01až -0,20
 3  v okolí
          II. Bezproblémové okolí              0
 4  Změny     I.* Výrazně negativní změny trvalého        -0,11až -0,20
   v okolí       charakteru
   s vlivem na
   cenu
   nemovitosti
          II.* Negativní změny             -0,01až -0,10
          III. Bez vlivu                   0
          IV.* Pozitivní změny              0,01až 0,10
          V.* Výrazně pozitivní změny trvalého     0,11až 0,20
             charakteru
------------------------------------------------------------------------------------------------
                  4
Index polohy pro garáže:  Ip = 1+ suma Pi
                  i=1
------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 *  Zařazení do kvalitativního pásma znaku  musí  být
  odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
  
 
 *  Pro stavby určené pro rodinnou rekreaci
                          
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka č. 3
   Znak               Kvalitativní pásma
------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Název znaku Číslo Popis pásma                 Hodnota
                                    Pi
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Životní    I.  Nevhodná k rekreaci - v okolí zdroje     -0,10
   prostředí a    vysoké hlučnosti,  prašností
   atraktivita
   oblasti
          II. Méně vhodná k rekreaci - v okolí       -0,05
            zdroj hlučnosti nebo prašnosti
          III. Vhodná k rekreaci               0
          IV. Vyhledávané rekreační oblasti, horská     0,15
            střediska
          V.  Nemovitost v městech uvedených        0,20
            v příloze č. 39 a městech nad 50.000
            obyvatel nebo ve vzdálenosti do 20 km
            od nich, kromě okresů Praha - západ
            a Praha - východ
          VI. Nemovitost v okrese Praze - západ a     0,25
            Praha - východ
 2  Přírodní   I.  Les ani vodní plocha je ve vzdálenosti    -0,10
   lokalita      nad 2000 m
          II. Les nebo vodní plocha je ve         -0,05
            vzdálenosti do 2000 m včetně
          III. Les nebo vodní plocha je v místě        0
            (docházková vzdálenost)
          IV. Les i vodní plocha v místě          0,05
          V.  Význačná přírodní lokalita, nebo       0,15
            horská oblast
          I.  Nevýhodná poloha, negativní prvky       -0,02
 3  Poloha       v okolí
   v zástavbě
          II. Bez vlivu, samoty               0
          III. Výhodná poloha                0,02
   Dopravní   I.  Bez možnosti příjezdu dvoustopých      -0,03
 4  dostupnost     vozidel k hranici pozemku (více jak
            300 m) nebo pouze přívoz
          II. Problematický příjezd k hranici       -0,01
            pozemku
          III. Bezproblémový příjezd k hranici        0
            pozemku
 5  Hromadná   I.  Špatná dostupnost              -0,02
   doprava
          II. Dobrá dostupnost                0
          III. Výborná dostupnost (v dosahu MHD aj.)    0,02
 6  Parkovací   I.  Špatné                    -0,02
   možnosti
          II. Dobré                     0
          III. Garáž, přístřešek               0,02
 7  Obchod a   I.  Žádné                    -0,05
   služby
   (okolí
   nemovitosti
   )
          II. Obchod nebo služby               0
          III.* Obchody a služby (lékař)         0,01 až 0,10
 8  Sportoviště  I.  Žádné                     0
          II.* V místě - přístupné veřejnosti       až 0,10
 9  Obyvatelstvo I.* Konfliktní skupiny            -0,01až -0,20
   v okolí
          II. Bezproblémové okolí              0
 10  Změny     I.* Výrazně negativní změny trvalého     -0,11až -0,15
   v okolí      charakteru
   s vlivem na
   cenu nem.
          II.* Negativní změny             -0,01až -0,10
          III. bez vlivu                   0
          IV.* Pozitivní změny             0,01 až 0,10
          V.* Výrazně pozitivní změny trvalého     0,11 až 0,15
            charakteru
------------------------------------------------------------------------------------------------
Index polohy pro stavby pro rodinnou rekreaci: 

                  10
              Ip = 1+ suma Pi
                  i=1
------------------------------------------------------------------------------------------------
  *  Zařazení do kvalitativního pásma znaku  musí  být
  odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 *  Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do
   2 000 obyvatel včetně
                          Tabulka č. 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
   Znak                  Kvalitativní pásma
------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís Název znaku  Číslo Popis pásma                    Hodnota
lo                                      Pi
 1         I.  Žádný úřad                     -0,02
  Úřady v obci
          II.  Obecní úřad                      0
          III. Obecní úřad, pošta                 0,02
 2 Poloha     I.  Samoty, osady mimo souvisle zast. území       -0,01
  nemovitosti     obce (odlehlá poloha)
          II.  Na okraji zastavěného území obce          0
          III. Uvnitř souvisle zastavěného území obce       0,01
 3 Okolní     I.  S negativními vlivy na okolí, ( např.        -0,05
  zástavba a      výrobní objekty, sousedství dálnic,
  životní       železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl.
  prostředí      výroby)
          II.  Objekty pro bydlení                  0
          III. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky,       0,05
             význačné přírodní lokality
 4 Obchod,     I.  Žádný obchod                    -0,03
  služby,
  kultura
  v obci
          II.  Pouze obchod se základním sortimentem         0
          III. Více obchodů nebo služeb, pohostinské a       0,03
             kulturní zařízení
 5 Školství a   I.  Žádná základní škola                -0,03
  sport
          II.  Základní škola                    0
          III. Základní škola a sportovní zařízení        0,03
 6         I.  Žádné zdravotnické zařízení             -0,03
  Zdravotní
  zařízení
          II.  Pouze ordinace praktického lékaře           0
          III. Ordinace praktického a odborného lékaře a      0, 03
             další zařízení
 7 Veřejná     I.  Žádná zastávka hromad. dopravy nebo ve       -0,04
  doprava       vzdálenosti více jak 1000 m
          II.  Omezené dopravní spojení               0
          III. Dobré dopravní spojení (v dosahu          0,04
             příměstských linek vel. měst)
 8         I.*  Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo   -0,01až -0,40
  Obyvatelstvo     sousedních rodinných domech (RD) nebo
             v okolí
          II.  Bezproblémové okolí                  0
 9 Pracovní    I.  Bez pracovních možností v obci nebo        -0,06
  příležitosti     okolí
          II.  Omezené pracovní možnosti v obci nebo         0
               okolí
          III. Dostatečná nabídka prac. možností v obci      0,06
             nebo okolí
10 Změny     I.*  Výrazně negativní změny trvalého       -0,06 až -0,10
  v okolí       charakteru
  s vlivem na
  cenu
  Nemovitosti
          II.* Negativní změny                -0,01 až -0,05
          III. Bez vlivu                       0
          IV.* Pozitivní změny                 0,01 až 0,05
          V.*  Výrazně pozitivní změny trvalého        0,06 až 0,10
             charakteru
11 Vlivy     I.*  Vlivy snižující cenu              -0,01 až -0,10
  neuvedené
  
          II.  Bez dalších vlivů                   0
         III.* Vlivy zvyšující cenu              0,01 až 0,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
Index polohy     pro stavby k trvalému bydlení:                  
                     11
                 Ip = 1+ suma Pi
                     i=1
  *  Zařazení do kvalitativního pásma znaku  musí  být
  odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

  
 *  Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce
   s více jak 2 000 obyvateli, kromě vyjmenovaných měst (oblastí a
   okresů Praha - východ a Praha - západ) v tabulce č. 1 v
   příloze č. 19 nebo 20a
------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Tabulka č. 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
   Znak                   Kvalitativní pásma
Čís Název znaku  Číslo  Popis pásma                     Hodnota
lo                                        Pi
 1         I.  Obecní úřad, popř. městský úřad se          0,02
  Úřady v obci     stavebním úřadem nebo banka nebo policie
             nebo pošta
          II.  Kompletní soustava úřadů včetně            0,04
             finančního a katastrálního, pošta banka,
             policie, soud, pojišťovna, apod.
 2 Poloha     I.  Samoty, osady mimo souvisle zast. území        -0,03
  nemovitosti      obce (odlehlá poloha)
          II.  Na okraji zastavěného území obce nebo       -0,01
             v nesrostlém území obce
             
          III.  V souvisle zastavěném území obce            0
          IV.  V centru obce                     0,02
 3 Okolní     I.  Průmyslové výrobní objekty s negativními       -0,07
  zástavba a      vlivy na okolí, ( např. sousedství
  životní        dálnic,železnic, skládek, lomů, objektů
  prostředí       zemědíl. výroby)
          II.  Výrobní objekty, sklady a distribuce bez       -0,03
             výrazně škodlivých vlivů na okolí,
             sousedství silnic s vysokým provozem
          III.  Převažující objekty pro bydlení             0
          IV.  Objekty pro bydlení bez významnější okolní      0,03
             zeleně
          V.  Objekty pro bydlení a rekreaci, parky,        0,05
             význačné přírodní lokality
 4 Obchod,     I.  Žádný obchod nebo pouze se základními         -0,03
  služby,        potravinami
  kultura
  v okolí
  nemovitosti
          II.  Základní síť obchodů a služeb, pohostinské       0
             a popřípadě kulturní zařízení
          III.  Kompletní síť obchodů a služeb,            0,05
             pohostinské a kulturní zařízení
 5 Školství a   I.  Žádná základní škola ani sportovní          -0,04
  sport         zařízení
  v okolí
  nemovitosti
          II.  Základní škola nebo sportovní zařízení,         0
             přírodní sportoviště
          III.  Základní škola a sportovní zařízení         0,04
 6         I.  Žádné zdravotnické zařízení              -0,05
  Zdravotnické
  zařízení
  v okolí
  nemovitosti
          II.  Omezená dostupnost zdravotnické péče          0
          III.  Dobrá dostupnost zdravotnické péče          0, 05
 7 Veřejná     I.  Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve        -0,05
  doprava        vzdálenosti nad 1000 m.
          II.  Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000       -0,03
             m s maximálně čtyřmi pravidelnými denními
             spoji
          III.  Zastávka hromadné dopravy  od 500 do 1000       0
             m s více jak čtyřmi pravidelnými denními
             spoji
          IV.  Zastávka hromadné dopravy do 500           0,03
          V.  Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD,       0,05
             příměstské linky vel. měst)
 8         I.*  Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo    -0,01až -0,40
  Obyvatelstvo     sousedních rodinných domech (RD) nebo
             v okolí
          II.  Bezproblémové okolí                   0
 9 Pracovní    I.  Omezené pracovní možnosti v obci a okolí       -0,04
  příležitosti
  v obci
          II.  Dostatečná nabídka prac. možností v obci a       0
             okolí (místní a spotřební průmysl,
             administrativa)
          III.  Optimální nabídka pracovních možností         0,04
             v obci a okolí
10 Změny      I.*  Výrazně negativní změny trvalého        -0,06 až -0,10
  v okolí        charakteru
  s vlivem na
  cenu
  Nemovitosti
          II.*  Negativní změny                 -0,01 až -0,05
          III.  Bez vlivu                        0
          IV.*  Pozitivní změny                  0,01 až 0,05
          V.*  Výrazně pozitivní změny trvalého         0,06 až  0,10
             charakteru
11 Vlivy      I.*  Vlivy snižující cenu               -0,01 až -0,10
  neuvedené
  
          II.*  Bez dalších vlivů                    0
          III.* Vlivy zvyšující cenu               0,01 až 0,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 
                     11
                 Ip = 1+ suma Pi
                     i=1
------------------------------------------------------------------------------------------------
                   
  *  Zařazení do kvalitativního pásma znaku  musí  být
  odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

    Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna
kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se  do
nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení
musí být zdůvodněno. U znaků č. 8, 10 a 11 musí být zařazení a
použitá hodnota zdůvodněna vždy.

 *  Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města
   (oblasti a okresy Praha -východ a Praha - západ) vyjmenovaná
   v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a.
                          Tabulka č. 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
   Znak               Kvalitativní pásma
------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís Název znaku  Číslo Popis pásma                 Hodnota
lo                                   Pi
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Poloha     I.  Samoty, mimo souvisle zast. území obce    -0,06
  nemovitosti     (odlehlá poloha)
          II.  Nesrostlá území obce             -0,03
          III. V souvisle zastavěném území          0
 2 Místní     I.*  nepreferované                až 0,08
  obliba
  v obci nebo
  v oblasti
          II.  Bez vlivu                   0
         III.* preferované                 až 0,10
 3 Okolní     I.  Průmyslové výrobní objekty s negativními   -0,07
  zástavba a      vlivy na okolí, sousedství dálnic,
  životní       silnic s kamionovou a nákladní dopravou
  prostředí      železnic, letiště , skládky odpadků,
             lomu, zemědělské výroby atd.
          II.  Výrobní objekty, sklady a distribuce bez   -0,03
             výrazně škodlivých vlivů na okolí,
             frekventované silnice
          III. Převažující objekty pro bydlení        0
          IV.  Objekty pro bydlení bez zázemí parků     0,03
          V.  Objekty pro bydlení a rekreaci, parky,    0,05
             význačné přírodní lokality
 4 Veřejná     I.  Špatná dostupnost centra města, omezené   -0,04
  doprava       parkovací možnosti
          II.  Špatná dostupnost centra města, dobré    -0,02
             parkovací možnosti
          III. Dobrá dostupnost centra města nebo       0
             centrum města bez možnosti privátního
             parkovací v okolí nemovitosti
          IV.  Dobrá dostupnost centra měst, dobré      0,03
             parkovací možnosti
          V.  Centrum města s možností privátního      0,05
             parkování v okolí nemovitosti
 5         I.*  Konfliktní skupiny v okolních bytech   -0,01až-0,40
  Obyvatelstvo     nebo sousedních rodinných domech (RD)
             nebo v okolí
          II.  Bezproblémové okolí              0
 6 Změny     I.*  Výrazně negativní změny trvalého     -0,06až-0,10
  v okolí       charakteru
      s vlivem na
  cenu
  Nemovitosti
          II.* Negativní změny              -0,01až-0,05
          III. Bez vlivu                   0
          IV.* Pozitivní změny              0,01až0,05
          V.*  Výrazně pozitivní změny trvalého     0,06až 0,10
             charakteru
 7 Vlivy     I.*  Vlivy snižující cenu           -0,01 až -0,10
  neuvedené
  
          II.  Bez dalších vlivů               0
         III.* Vlivy zvyšující cenu           0,01 až 0,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
                          7
Index polohy stavby k trvalému bydlení:  Ip = 1+ suma Pi
                           i=1            
------------------------------------------------------------------------------------------------
  *   Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být
  odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

    Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna
kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se  do
nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma."


68. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
                          Tabulka č.1
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
 Kraj v         Kraj v členění       Kraj v členění          Kraj v členění na      
členění na Základ. cena na vyjmenované  Základ.  na vyjmenované  Základ. cena   vyjmenované obce a  Základ. cena
vyjmenované  (v Kč)    obce a    cena     obce a     (v Kč)    velikostní kategorie   (v Kč)
 obce a          velikostní   (v Kč)   velikostní            obcí podle počtu      
velikostní        kategorie obcí       kategorie obcí          obyvatel a oblastí
 kategorie        podle počtu         podle počtu
obcí podle         obyvatel a         obyvatel a
  počtu          oblastí           oblastí
obyvatel a
 oblastí
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA    JIHOČESKÝ KRAJ       LIBERECKÝ KRAJ         Blansko            17 010
                      
Praha 1     88 465 České        20 531 Česká Lípa        11 232 Břeclav            16 355
             Budějovice    
Praha 2     57 172 Český Krumlov    14 820 Jablonec nad       15 527 Hodonín            14 750
                          Nisou
Praha 3     45 389 Jindřichův     15 337 Liberec         22 148 Vyškov             13 835
             Hradec      
Praha 4     40 431 Písek        16 824 Semily          10 257 Znojmo             17 943
Praha 5     43 500 Prachatice     14 215 10 001 - 50 000     15 278 10 001 - 50 000        17 895
Praha 6     53 757 Strakonice     16 524 2 001 - 10 000      21 645 2 001 - 10 000        18 488
Praha 7     45 778 Tábor        16 052 do 2 000        25 529 do 2 000 obyvatel       15 264
                          obyvatel
Praha 8     38 996 2 001 -       12 719 KRÁL. HRADECKÝ KRAJ       OLOMOUCKÝ KRAJ
             10 000      
Praha 9     43 374 do 2 000      12 748 Hradec Králové      22 607 Jeseník            14 194
             obyvatel     
Praha 10     43 292              Jičín          19 235 Olomouc            23 351
Praha 11     36 868 PLZEŇSKÝ KRAJ       Náchod          15 948 Prostějov           16 554
Praha 12     39 551 Plzeň 1      21 979 Rychnov nad Kn.     16 508 Přerov             14 114
Praha 13     28 030 Plzeň 2      21 347 Trutnov         16 184 Šumperk            16 104
Praha 14     33 699 Plzeň 3      20 639 10 001 - 50 000     17 504 10 001 - 50 000        16 385
Praha 15     33 215 Domažlice      11 895 2 001 - 10 000      13 744 2 001 - 10 000         12 540
Praha 16     31 172 Klatovy       15 240 do 2 000        11 559 do 2 000 obyvatel       11 436
                          obyvatel
Praha 17     30 889 Rokycany      18 430 PARDUBICKÝ KRAJ         ZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 18     34 794 Tachov       12 941 Chrudim         17 545 Kroměříž            17 453
Praha 19     41 645 10 001 - 50 000   15 255 Pardubice        21 230 Luhačovice           19 045
Praha 20     43 565 2 001 - 10 000   14 770 Svitavy         14 269 Uherské Hradiště        17 535
Praha 21     40 887 do 2 000      12 607 Ústí nad         12 482 Vsetín             14 142
             obyvatel          Orlicí
Praha 22     31 369 KARLOVARSKÝ KRAJ      10 001 -       17 021 Zlín              21 577
                          50 000
Praha 23     27 598 Karlovy Vary 1   35 039 2 001 - 10 000      15 656 10 001 - 50 000        17 465
Praha 24     31 302 Karlovy Vary 2   21 056 do 2 000         11 396 2 001 - 10 000         16 690
                          obyvatel
Praha 25     29 616 Karlovy Vary 3   18 978 VYSOČINA KRAJ          do 2 000 obyvatel       11 001
Praha 26     37 056 Karlovy Vary 4   23 490 Havlíčkův Brod      15 732 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha 27     27 999 Cheb        12 841 Jihlava         18 742 Ostrava 1           15 888
Praha 28     25 124 Františkovy     13 980 Pelhřimov        15 603 Ostrava 2           17 941
             lázně       
STŘEDOČESKÝ KRAJ     Mariánské lázně   18 960 Třebíč          12 365 Ostrava 3           18 031
Benešov      21 673 Sokolov       13 235 Žďár nad Sázavou     16 034 Ostrava 4           16 736
Beroun      26 664 10 001 - 50 000   15 671 10 001 - 50 000     14 424 Ostrava 5           18 716
Kladno      26 618 2 001 - 10 000   12 809 2 001 - 10 000      11 572 Ostrava 6           18 215
Kolín       19 365 do 2 000      10 345 do 2 000         8 046 Ostrava 7           16 537
             obyvatel          obyvatel
Kutná Hora    16 591 ÚSTECKÝ KRAJ        JIHOMORAVSKÝ KRAJ        Ostrava 8           15 286
Mělník      19 570 Děčín        12 128 Brno 1         37 514 Ostrava 9           18 514
Mladá Boleslav  21 434 Chomutov      10 079 Brno 2         35 529 Ostrava 10           16 142
Nymburk      20 076 Litoměřice     15 093 Brno 3         30 909 Ostrava 11           16 813
Poděbrady     23 083 Louny        11 741 Brno 4         29 716 Ostrava 12           14 928
Praha - východ  27 296 Most        14 408 Brno 5         30 019 Bruntál            12 107
Praha - západ   34 991 Teplice       14 787 Brno 6         28 045 Frýdek-            18 860
                                          Místek
Příbram      17 829 Ústí nad Labem   11 461 Brno 7         28 524 Havířov            18 177
Rakovník     18 902 10 001 - 50 000   14 589 Brno 8         26 805 Karviná            14 829
10 001 -     20 183 2 001 - 10 000   13 424 Brno 9         33 596 Nový Jičín           14 153
50 000                   
2 001 - 10 000  16 228 do 2 000      9 590 Brno 10         31 099 Opava             16 859
             obyvatel     
do 2 000     12 850              Brno 11         26 864 10 001 - 50          14 019
obyvatel                                      000
                          Brno 12         25 098 2 001 -            12 208
                                          10 000
                                          do 2 000           13 885
                                          obyvatel
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Konstrukce a vybavení bytů
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich
              hodnoty
                          Tabulka č. 2
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
    Znak                             Kvalitativní pásma
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
   Název znaku  Číslo                                         Hodnota
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Číslo                   Popis pásma                            Vi
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
 1  Typ stavby       I.      Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty        -0,10
               II.      Budova - panelová, nezateplená                  -0,05
               III.     Budova - panelová, zateplená                    0
               IV.      Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná       0,10


 2  Společné        I.      Žádné z dále uvedených                      -0,01
   části domu
               II.      Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad        0
               III.     Komerční plochy, sauna nebo fitnes                0,02
               IV.      Garážové stání                          0,05
               V.      Bazén                              0,15

 3  Příslušenství      I.      Příslušenství snižující cenu bytu                -0,05
   domu
               II.      Bez dopadu na cenu bytu                      0
               III.     Příslušenství zvyšující cenu bytu (např.venkovní         0,10
                     parkovací stání,..)

 4  Umístění        I.      1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu                -0,05
   bytu v domě
               II.      Ostatní podlaží nevyjmenované                   0
               III.     2.- 4. NP s výtahem                       0,05

 5  Orientace        I.      Okna jen na sever nebo bez výhledu                -0,01
   obyt.
   místností ke
   světovým
   stranám
               II.      Ostatní světové strany - částečný výhled              0
               III.     Ostatní světové strany - s výhledem               0,03

 6  Základní        I.      Bez vlastního příslušenství                   -0,15
   příslušenství
    bytua)
               II.      Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo         -0,10
                      umakartové bytové jádro
               III.     Příslušenství úplné - standardní provedení             0
               IV.      Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo        0,05
                      standardního provedení s dalším WC nebo sprchovým
                      koutem
               V.      Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany,       0,10
                      masážní sprchové panely apod.) nebo více základních
                      příslušenství
 7  Další          I.      Standardní vybavení, bez dalších prostor             -0,03
   vybavení
   bytu a
   prostory
   užívané
   spolu s
   bytem
               II.      Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora       -0,01
                      nebo sklepní kóje
               III.     Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo       0
                      sklepní kóje (sklep)
               IV.      Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa       0,04
                      nebo zimní zahrada
               V.      Nadstandardní vybavení (např. sauna, centrální vysavač,     0,08
                      elektr. zabezpeč. zařízení, klimatizace, bazén),
                      terasa nebo zimní zahrada
 8  Vytápění        I.      Lokální na tuhá paliva                      -0,10
   bytu
               II.      Lokální na elektřinu nebo plyn                 -0,02
               III.     Dálkové, ústřední, etážové                     0
               IV.      Podlahové topení obytných místností               0,07
               V.      Podlahové nebo velkoplošné stěnové vytápění apod.        0,10
 9  Kriterium        I.      Významně snižující cenu                     -0,10
   jinde
   neuvedené
               II.      Mírně snižující cenu                       -0,05
   1.
               III.     Bez vlivu na cenu                         0
   1.
               IV.      Mírně zvyšující cenu                       0,05
   1.
               V.      Významně zvyšující cenu                     0,10
   1.
 10  Stavebně-        I.      Byt ve výborném stavu                      1,25*
   technický
   stav
               II.      Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou             1,05*
               III.     Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení        0,85*
   1.                  menších stavebních úprav)
               IV.      Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení           0,65*
   1.                  rozsáhlejších stavebních úprav)
               V.      Byt ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce)           0,45*
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Index konstrukce a vybavení:    
                9
          Iv = ( 1 + suma Vi) x V10
               i = 1                                    
a) Základním příslušenstvím bytu se pro účely oceňování rozumí
koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací
záchod.
* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro
kategorii:
§  A - pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po
    celkové rekonstrukci)      1
§  B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně    0,9
§  C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně    0,8
§  D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně    0,7
§  E - pro stavby starší než 80 let          0,6

     Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků
musí  vyplývat  z popisu stavby. Pokud stavba  nesplňuje
v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních
pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního
pásma."

69. Příloha č. 20 včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
                
                          Tabulka č. 1
----------------------------------------------------------------------------------------
   Kraj/(obec)       Základní cena (v Kč)    | Kraj/(obec)  Základní
 (oblast katastrálních  za 1m
3
obestavěného prostoru | (oblast cena (v Kč) území) rekreační chaty a zahrádkářské | katastrálních Za 1m
3
počet obyvatel chaty | území) obestav. | počet Prostoru | obyvatel rekreační | chaty a | zahrádkářské | chaty ------------------------------------------------------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | LIBERECKÝ KRAJ PRAHA 1 | nad 50 000 2 630 | obyvatel PRAHA 2 | 10 001 - 50 000 2 544 PRAHA 3 | 2 001 - 10 000 2 092 PRAHA 4 5 010 | do 2 000 obyvatel 3 143 PRAHA 5 3 681 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PRAHA 6 3 836 | nad 50 000 2 495 | obyvatel PRAHA 7 5 679 | 10 001 - 50 000 2 180 PRAHA 8 4 290 | 2 001 - 10 000 2 078 PRAHA 9 4 816 | do 2 000 obyvatel 2 886 PRAHA 10 3 523 | PARDUBICKÝ KRAJ PRAHA 11 4 874 | nad 50 000 1 742 | obyvatel PRAHA 12 5 231 | 10 001 - 50 000 1 760 PRAHA 13 4 156 | 2 001 - 10 000 1 994 PRAHA 14 3 615 | do 2 000 obyvatel 2 591 PRAHA 15 3 388 | VYSOčINA KRAJ PRAHA 16 3 365 | nad 50 000 1 648 | obyvatel PRAHA 17 3 675 | 10 001 - 50 000 1 873 PRAHA 18 4 849 | 2 001 - 10 000 1 867 PRAHA 19 3 180 | do 2 000 obyvatel 2 705 PRAHA 20 3 641 | BRNO PRAHA 21 3 559 | BRNO 1 PRAHA 22 2 993 | BRNO 2 2 931 PRAHA 23 2 747 | BRNO 3 3 310 PRAHA 24 4 213 | BRNO 4 2 880 PRAHA 25 3 991 | BRNO 5 2 188 PRAHA 26 3 688 | BRNO 6 2 220 PRAHA 27 3 228 | BRNO 7 2 536 PRAHA 28 2 988 | BRNO 8 3 487 STŘEDOČESKÝ KRAJ | BRNO 9 3 005 nad 50 000 obyvatel 1 692 | BRNO 10 3 364 10 001 - 50 000 2 307 | BRNO 11 3 161 2 001 - 10 000 3 552 | BRNO 12 3 053 do 2 000 obyvatel 4 729 | JIHOMORAVSKÝ KRAJ | -(KROMĚ BRNA) JIHOČESKÝ KRAJ | 10 001 - 50 000 1 776 nad 50 000 obyvatel 2 356 | 2 001 - 10 000 2 344 10 001 - 50 000 2 140 | do 2 000 obyvatel 2 543 2 001 - 10 000 2 754 | OLOMOUCKÝ KRAJ do 2 000 obyvatel 2 935 | nad 50 000 obyvatel 2 058 PLZEŇSKÝ KRAJ | 10 001 - 50 000 1 865 nad 50 000 obyvatel 2 401 | 2 001 - 10 000 1 937 10 001 - 50 000 2 044 | do 2 000 obyvatel 2 161 2 001 - 10 000 2 556 | ZLÍNSKÝ KRAJ do 2 000 obyvatel 2 720 | nad 50 000 obyvatel 2 330 Karlovarský kraj | 10 001 - 50 000 1 862 nad 50 000 obyvatel 2 054 | 2 001 - 10 000 2 219 10 001 - 50 000 2 634 | do 2 000 obyvatel 2 412 2 001 - 10 000 1 763 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ do 2 000 obyvatel 2 327 | nad 50 000 obyvatel 1 815 ÚSTECKý KRAJ | 10 001 - 50 000 1 821 nad 50 000 obyvatel 1 622 | 2 001 - 10 000 2 492 10 001 - 50 000 1 654 | do 2 000 obyvatel 2 716 2 001 - 10 000 1 701 | do 2 000 obyvatel 2 246 | | Konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty ------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 2 Znak Kvalitativní pásma ------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota Vi ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Druh stavby I. Zahrádkářská chata 0,02 II. Rekreační chata 0 2 Svislé I. Dřevěné jednostranně obíjené -0,05 konstrukcea) II. Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do -0,03 tl. 30 cm včetně III. Montované na bázi dřevní hmoty 0 IV. Dřevěné srubové 0,02 V. Zděné tl. více jak 30 cm 0,05 3 Střešní I. Krov neumožňující zřízení podkroví -0,01 konstrukce II. Plochá střecha nebo krov umožňující 0 zřízení podkroví (nevyužito) III. Podkroví více jak z poloviny zastavěné 0,03 plochy stavby 4 Napojení stavby I. Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj -0,06 na sítě el. energie II. Elektr. proud, voda , žumpa (septik) 0 III. Elektr. proud, napojení na veřejný 0,06 vodovod a kanalizaci nebo domovní čistírna odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.) 5 Vybavení I. Bez zákl. příslušenství -0,10 II. Pouze WC suché nebo i mino stavbu -0,06 III. WC ve stavbě 0 IV. WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový 0,10 kout V. WC, koupelna, popřípadě jich více nebo 0,15 další vybavení (např. zimní zahrady, vnitřní bazén atd.), 6 Vytápění stavby I. Bez vytápění -0,06 II. Lokální vytápění 0 III. ústřední (centrální) vytápění na pevná 0,05 paliva IV. Ostatní druhy vytápění 0,10 7 Příslušenství I. Snižující hodnotu stavby -0,08 stavby (venkovní úpravy a vedlejší stavby do celkové ZP 25 m2 včetně) II. Bez příslušenství -0,04 III. Příslušenství bez výrazného vlivu na 0 cenu chaty IV. Příslušenství zvyšující cenu chaty 0,04 (např. venkovní gril, pergoly apod.) V. Příslušenství výrazně zvyšující cenu 0,08až0,20 stavby (např. sauna) 8 Výměra pozemků I. Pouze zastavěný stavbou -0,05 užívané se stavbou II. Do 400 m2 0 III. Nad 400 m 0,03 9 Kriterium jinde I. Významně snižující cenu -0,06 až -0,15 neuvedené II. Mírně snižující cenu -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0 IV. Mírně zvyšující cenu 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,06 až 0,15 10 Stavebně- I. stavba ve výborném stavu 1,25* technický stav II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou 1,05* údržbou III. Stavba se zanedbanou údržbou - 0,85* (předpoklad provedení menších stavebních úprav) VI. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65* provedení rozsáhlejších stavebních úprav) V. Stavba ve špatném stavu - (nutná 0,45* rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) ------------------------------------------------------------------------------------------- Index konstrukce a vybavení: 9 Iv = (1 +suma Vi ) x V10 i= 1 a) Začleňuje se podle převažující svislé obvodové konstrukce, pokud nelze určit, ocení se celá stavba nákladovým způsobem. * Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii: § A - pro stavby stáří do 20 let včetně(nebo stavba po celkové rekonstrukci) 1 § B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně 0,9 § C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně 0,8 § D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně 0,7 § E - pro stavby starší než 80 let 0,6 Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma."
70. Za přílohou č. 20 se vkládá příloha č. 20a, která včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 20a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kraj v        Kraj v        Kraj v členění        Kraj v členění na  
 členění na Základ.  členění  Základ.   na vyjmenované Základ.    vyjmenované obce a  Základ. cena
vyjmenované cena     na   cena       obce a   cena     velikostní kategorie  ( Kč/m
3
) obce a ( Kč/m
3
) vyjmenova ( Kč/m
3
) velikostní ( Kč/m
3
) obcí podle počtu velikostní né obce a kategorie obcí obyvatel a oblastí kategorie velikostní podle počtu obcí podle obyvatel a počtu kategorie oblastí obyvatel a obcí oblastí podle počtu obyvatel a oblastí -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA JIHOČESKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ Blansko 3 124 Praha 1 České 4 212 Česká Lípa 2 992 Břeclav 3 222 Budějovice Praha 2 Český Krumlov 4 305 Jablonec nad 3 424 Hodonín 3 045 Nisou Praha 3 8 529 Jindřichův 4 141 Liberec 4 090 Vyškov 2 882 Hradec Praha 4 10 332 Písek 3 088 Semily 3 284 Znojmo 3 401 Praha 5 8 809 Prachatice 2 788 10 001 - 50 000 3 878 10 001 - 50 000 2 963 Praha 6 13 030 Strakonice 2 809 2 001 - 10 000 3 735 2 001 - 10 000 2 950 Praha 7 10 658 Tábor 3 004 do 2 000 3 538 do 2 000 obyvatel 3 089 obyvatel Praha 8 6 850 2 001 - 3 523 KRÁL. HRADECKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ 10 000 Praha 9 4 046 do 2 000 3 311 Hradec Králové 4 799 Jeseník 2 260 obyvatel Praha 10 5 351 Jičín 3 206 Olomouc 4 378 Praha 11 6 793 PLZEňSKý KRAJ Náchod 2 514 Prostějov 3 311 Praha 12 6 435 Plzeň 1 5 198 Rychnov nad Kn. 2 189 Přerov 3 549 Praha 13 6 210 Plzeň 2 4 022 Trutnov 2 691 Šumperk 2 860 Praha 14 6 266 Plzeň 3 4 672 10 001 - 50 000 3 266 10 001 - 50 000 3 084 Praha 15 6 383 Domažlice 2 842 2 001 - 10 000 3 219 2 001 - 10 000 2 972 Praha 16 6 824 Klatovy 2 761 do 2 000 3 474 do 2 000 obyvatel 2 488 obyvatel Praha 17 5 659 Rokycany 3 552 PARDUBICKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ Praha 18 6 772 Tachov 2 683 Chrudim 3 185 Kroměříž 3 233 Praha 19 7 111 10 001 - 50 000 3 047 Pardubice 3 549 Luhačovice 3 514 Praha 20 8 941 2 001 - 10 000 3 553 Svitavy 3 016 Uherské Hradiště 3 120 Praha 21 7 973 do 2 000 3 299 Ústí nad 2 338 Vsetín 3 206 obyvatel Orlicí Praha 22 6 823 KARLOVARSKý KRAJ 10 001 - 2 838 Zlín 4 230 50 000 Praha 23 6 034 Karlovy Vary 6 583 2 001 - 3 060 10 001 - 50 000 3 441 1 10 000 Praha 24 6 400 Karlovy Vary 4 992 do 2 000 2 964 2 001 - 10 000 2 676 2 obyvatel Praha 25 5 438 Karlovy Vary 4 631 VYSOČINA KRAJ do 2 000 obyvatel 2 416 3 Praha 26 5 725 Karlovy Vary 4 448 Havlíčkův Brod 4 655 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 4 Praha 27 4 335 Cheb 2 695 Jihlava 3 148 Ostrava 1 3 088 Praha 28 7 984 Františkovy 3 423 Pelhřimov 2 257 Ostrava 2 3 150 lázně STřEDOčESKý KRAJ Mariánské 2 755 Třebíč 2 929 Ostrava 3 2 888 lázně Benešov 3 935 Sokolov 3 487 Žďár nad 2 619 Ostrava 4 2 968 Sázavou Beroun 7 068 10 001 - 50 2 694 10 001 - 50 000 2 828 Ostrava 5 2 991 000 Kladno 3 849 2 001 - 10 000 3 176 2 001 - 10 000 2 379 Ostrava 6 2 277 Kolín 2 911 do 2 000 2 728 do 2 000 2 231 Ostrava 7 3 359 obyvatel obyvatel Kutná Hora 3 704 ÚSTECKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Ostrava 8 3 298 Mělník 4 185 Děčín 3 194 Brno 1 Ostrava 9 3 998 Mladá 4 524 Chomutov 2 771 Brno 2 4 147 Ostrava 10 3 672 Boleslav Nymburk 3 083 Litoměřice 3 496 Brno 3 5 367 Ostrava 11 3 364 Poděbrady 4 159 Louny 2 610 Brno 4 4 955 Ostrava 12 4 245 Praha - 6 292 Most 3 582 Brno 5 5 150 Bruntál 2 113 východ* Praha - 7 884 Teplice 3 262 Brno 6 4 937 Frýdek-Místek 2 305 západ* Příbram 3 347 Ústí nad 3 018 Brno 7 5 103 Havířov 3 238 Labem Rakovník 4 110 10 001 - 50 2 701 Brno 8 6 866 Karviná 2 766 000 10 001 - 50 4 092 2 001 - 10 2 971 Brno 9 6 151 Nový Jičín 2 451 000 000 2 001 - 10 4 697 do 2 000 2 727 Brno 10 5 108 Opava 2 681 000 obyvatel do 2 000 4 215 Brno 11 6 246 10 001-.50 000 2 699 obyvatel Brno 12 3 431 2 001 - 10 000 2 780 do 2 000 obyvatel 2 898 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez rozlišení podle počtu obyvatel. Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 2 Znak Kvalitativní pásma Čís Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota lo Vi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Druh stavby I. Rekreační chalupa a rekreační domek -0,02 II. Dvojdomek, dům řadový -0,01 III. Samostatný rodinný dům 0 2 Provedení I. Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo -0,08 obvodových zdivo smíšené stěna) II. Typ 2 - Železobetonová nezateplená -0,01 III. Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo 0 IV. Typ 4 - Dřevostavby (novostavby) a stavby 0,04 zateplené V Typ 5 - Ekologické stavby, nízkoenergetické a 0,10 pasivní domy atd. 3 Tloušťka I. méně jak 45 cm -0,02 obvod. stěn II. 45 cm 0 III. více jak 45 cm 0,03 4 Podlažnostb) I. Hodnota větší než 2 0 II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 0,01 III. Hodnota 1 0,02 5 Napojení na I. Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie -0,10 veřejné sítě (přípojky) II. Přípojka elektro, vl. studna na pozemku -0,05 III. Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do 0 žumpy nebo septiku IV. Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. kanal. 0,04 nebo domovní čistírna V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo 0,08 propan butan 6 I. Lokální na tuhá paliva -0,08 Způsob vytápění stavby II. Lokální vytápění el. nebo plynem, -0,04 III. Ústřední , etážové , dálkové 0 IV. Převažující části vytápění podlahové, 0,05 teplovzdušné vytápění V. Ostatní druhy vytápění (např.solární, tepelná 0,06 až 0,10 čerpadla, stěn. vytápění) 7 Zákl. I. Bez základního příslušenství nebo pouze suchý -0,10 příslušenství záchod,chemické WC v RDc) II. Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo -0,05 mimo stavbu RD III. Úplné - standardní provedení 0 IV. Úplné nadstandard. nebo více zákl.přísl. 0,05 standard. proved.,prádelna V. Více základních příslušenství nadstandardního 0,06 až 0,10 provedení 8 Ostatní I. Bez dalšího vybavení 0 vybavení v RD II. Např. sauna, centrál.vysavač, zimní zahrad., 0,01 až 0,25 vířivé vany, vnitřní bazén 9 Venkovní I. Zanedbatelného rozsahu -0,05 úpravy II. Minimálního rozsahu -0,03 III. Standardního rozsahu a provedení 0 IV. Většího rozsahu nebo nadstand. provedení 0,04 V. Nadstandardní provedení a rozsah 0,05 10 Vedlejší I. Snižující hodnotu RD -0,01 až -0,03 stavby tvořící příslušenství k RD II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0 zastavěné ploše nad 25 m2 III. Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem 0,05 až 0,10 do 25 m2 11 Pozemky ve I. Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 -0,01 funkčním m2 celku se stavbou II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0 III. Nad 800 m2 celkem 0,01 12 Kriterium I. Významně snižující cenu -0,06 až -0,10 jinde neuvedené II. Mírně snižující cenu -0,01 až -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0 IV. Mírně zvyšující cenu 0,01až 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,06 až 0,10 13 Stavebně- I. stavba ve výborném stavu 1,25* technický stav II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05* III. Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad 0,85* provedení menších stavebních úprav) IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení 0,65* rozsáhlejších stavebních úprav) V. Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i 0,45* konstrukcí dlouhodobé životnosti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Index konstrukce a vybavení : a) Začleňuje se podle převažující svislé obvodové konstrukce, pokud nelze stanovit, ocení se celá stavba nákladovým způsobem. b) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1.NP - nutno doložit výpočtem. c) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod. * Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii: * A - pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po celkové rekonstrukci): 1 * B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně: 0,9 * C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně: 0,8 * D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně: 0,7 * E - pro stavby starší než 80 let: 0,6 Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma."
71. Příloha č. 21 včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Úprava základních cen stavebních pozemků
                            Tabulka č. 1
-----------------------------------------------------------------------
  Číslo        Důvod úpravy       Srážka  Přirážka
 položky     ceny stavebního pozemku      %     %
-----------------------------------------------------------------------                                
1.1     pozemek v obci uvedené              
       v odstavci 1 písmeno b), d), f),         
       h), j)                do 20   do 80
       se zřetelem na její významnost
       z hlediska zeměpisného,
       kulturního a hospodářského
                                
                                
1.2     výhodnost polohy pozemku na            
       území obce z hlediska účelu
       užití stavby na něm zřízené,
       popřípadě k jejímu zřízení
       určeného
    1.2.1 - ve městě podle odstavce 1     do 60   do 250
       písmeno a)
    1.2.2 - ve městech podle odstavce 1    do 50   do 200
       písmeno c), e)
    1.2.3 - ve městech podle odstavce 1    do 40   do 165
       písmeno g), i)
    1.2.4 - v ostatních obcích         do 30   do 125
                                
1.3     pozemek určený pro stavbu             
       s komerční využitelností             
       nebo takovou stavbou již        -    do 150
       zastavěný, např. budovami
       administrativními, hotely,
       restauracemi, prodejnami,
       obchodními domy, domy služeb,
       parkovišti apod.
                               
                              
2.1      přístup po nezpevněné             
       komunikaci (zpevněná komunikace  do 10    -
       má živičný, dlážděný nebo
       betonový povrch)
                               
2.2      není-li v místě možnost      do 5    -
       napojení na veřejný vodovod
                               
2.3      není-li v místě možnost      do 7    -
       napojení na veřejnou kanalizaci
                               
2.4      není-li v místě možnost             
       napojení na rozvod elektřiny   do 8    -
       nebo vzdálenost od rozvodu
       elektrické energie je větší     než
       200 m
                               
2.5      nepříznivé docházkové          
       vzdálenosti k zastávce veřejné  do 5    -
       dopravy (ČSAD, MHD apod.) -
       více než 1,5 km
                               
2.6      negativní účinky okolí         
       (škodlivé exhalace, hluk,     do 10    -
       otřesy, prach, radon aj.)
                               
2.7      svažitý pozemek orientovaný na do 4    -
       SV, S a SZ
                               
2.8      ztížené základové podmínky           
    2.8.1 - svažitost terénu nad 15 % do 4    -
       v převažující části pozemku
    2.8.2 - hladina spodní vody méně než  do 5    -
       1 m pod úrovní
       výchozího terénu
    2.8.3 - únosnost základové půdy při         
       odvozeném normovaném namáhání         
       základové půdy do 0,20 MPa a   do 5    -
       nad 0,61 MPa
       při výpočtové metodě mezních
       stavů v úrovni základové spáry
                               
2.9      omezení užívání pozemku            
    2.9.1 - ochranné pásmo 4)        do 5    -
    2.9.2 - chráněná krajinná oblast 5)   do 3    -
    2.9.3 - národní park 6)         do 3    -
    2.9.4 - stavba pod povrchem pozemku   do 5    -
    2.9.5 - zátopové území obce stanovené  do 25    -
       vodohospodářským orgánem
    2.9.6 - stavební uzávěra        do 5    -
                               
2.10     nezastavěný pozemek              -
       s neupraveným povrchem      do 25
       přírodního sportoviště mimo
       funkční celek
       s tímto sportovištěm
                               
2.11     pozemek  s  možností  jeho  -    do 10
       napojení  na  veřejný  rozvod
       plynu
-----------------------------------------------------------------------
                 
                            Tabulka č. 3
  Číslo        Důvod úpravy       Srážka ( %) v území
 položky   ceny stavebního (popř. jiného)
             pozemku
                        zastavěném nezastavěném
                        
-----------------------------------------------------------------------                               
3.1     pozemek podle odstavce 7            
       v katastrálním území (dále jen
       k.ú.) sídelní části obce (u měst
       vyjmenovaných v příloze č. 39
       oblast č. 1, s výjimkou Ostravy,
       kde jde o k.ú. Moravská
       Ostrava); sídelní částí obce se
       rozumí k.ú., v němž je magistrát
       nebo úřad města
   3.1.1  - ve městě podle odstavce 1     -     20
       písmeno a)
   3.1.2  - ve městech podle odstavce 1    -     20
       písmeno c), e)
   3.1.3  - ve městech podle odstavce 1    -     20
       písmeno g), i)
   3.1.4  - v ostatních obcích         -     20
                               
3.2     pozemek podle odstavce 7 v k.ú.         
       mimo sídelní část obce,
       ale stavebně a dopravně na ni
       navazující (tj. s centrální
       částí obce k.ú. stavebně srostlá
       - sousední, popř. i další)
   3.2.1  - ve městě podle odstavce 1     15     35
       písmeno a)
   3.2.2  - ve městech podle odstavce 1    10     30
       písmeno c), e)
   3.2.3  - ve městech podle odstavce 1    5     25
       písmeno g), i)
   3.2.4  - v ostatních obcích         -     20
                               
3.3     pozemek podle odstavce 7 v k.ú.         
       mimo sídelní část obce,
       avšak stavebně a dopravně na ni
       nenavazující
       (s prolukou vzdušnou čarou 200 m
       a více)
   3.3.1  - ve městě podle odstavce 1     30     50
       písmeno a)
   3.3.2  - ve městech podle odstavce 1    20     40
       písmeno c), e)
   3.3.3  - ve městech podle odstavce 1    10     30
       písmeno g), i)1
   3.3.4  - v ostatních obcích         -     20
                               
3.4     u pozemku podle odstavce 7 se          
       zpevněným a prašným povrchem          
       možnost další srážky podle této  do10   do 30
       položky, avšak jejich součet
       může být v tomto případě nejvýše
       65 %
                               
3.5     u pozemku podle odstavce 7           
       s nezpevněným a prašným povrchem        
       možnost další srážky podle této  do 25   do 45
       položky, avšak jejich součet
       může být v tomto případě
       nejvýše 75 %
-----------------------------------------------------------------------                 
                 
                 
1.   V zastavěném území k.ú. sídelní části města podle odstavce 1
    písm. a), c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných
    v příloze č. 39 jejich oblast č. 1, s výjimkou Ostravy, kde
    jde o k.ú. Moravská Ostrava], se vždy použije polohová
    přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č. 1. V
    městech s počtem nad 250 tis. obyvatel se použije plná výše
    polohové přirážky, v městech s počtem od 50 do 250 tis.
    obyvatel nejméně její polovina a v ostatních vyjmenovaných
    městech nejméně její čtvrtina.
    
2.   Upravuje-li se základní cena stavebního pozemku podle tabulky
    č. 1 položek č. 1.1, 1.2 a 1.3, počítají se další položky
    z již takto upravené ceny (nikoliv ze základní ceny podle
    odstavce 1).
    
3.   Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně
    stavebního pozemku
    podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2 a 1.3 musí být
    zdůvodněno prokazatelným způsobem.
    
4.   Ochrannými pásmy, stanovenými pro účely položky č. 2.9
    právním předpisem
    nebo správním rozhodnutím, se rozumí například:
    a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních
     výtvorů nebo památek,
    b) ochranná pásma vodních zdrojů,
    c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních
     vedení,
    d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,
    e) ochranná pásma drážní a silniční,
    f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch,
     telekomunikací,
     ploch letišť a nerostných zdrojů.
    
5.   Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:
    Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České
    středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky,
    Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce,
    Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické
    hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko,
    Žďárské vrchy, Železné hory.
    
6.   Vyhlášené národní parky:
    České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava."


72. V příloze č. 22 se pro kód 45111 cena „3,65“ nahrazuje cenou „3,37“, pro kód 45113 cena „3,37“ nahrazuje cenou „2,60“, pro kód 45141 cena „2,60“ nahrazuje cenou „2,70“, pro kód 45151 cena „2,70“ nahrazuje cenou „2,89“, pro kód 45201 cena „2,89“ nahrazuje cenou „4,23“, pro kód 45211 cena „4,23“ nahrazuje cenou „3,44“ a pro kód 71100 cena „7,60“ nahrazuje cenou „8,60“.
73. V příloze č. 23 v popisu položky č. 3.1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“ a v popisu položky č. 3.2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.
74. V příloze č. 33 v tabulce č. 4 ve sloupci 9 v řádku 61 - 80 se číslo „06,0“ nahrazuje číslem „0,60“ a pod tabulku se doplňuje text „U dřeviny JASAN, která má jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 5 a 9.“.
75. V příloze č. 33 v tabulce č. 6 ve sloupci 2 v řádku 1 - 20 se číslo „0,,50“ nahrazuje číslem „0,50“ a pod tabulku se doplňuje text „U dřevin OSIKA a BŘÍZA, které mají jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3 a 5.“.
76. Příloha č. 38 včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
------------------------------------------------------------------------
 Kód   Kód SKP        Název položky       Hodnota
cz-cc                                 Ki
 1     2             3            4
------------------------------------------------------------------------
             SEKCE 1 - BUDOVY
------------------------------------------------------------------------
11  BUDOVY BYTOVÉ
111  Budovy jednobytové
    46.21.11.1  Domy rodinné jednobytové         2,142
    46.21.11.3-.4 Budovy pro rodinnou rekreaci       
   
112  Budovy dvou a vícebytové
 1121 46.21.11.2  Budovy dvoubytové             2,142
 1122 46.21.11.2  Budovy tří a vícebytové          2,131
   46.21.12-
113  Budovy bytové ostatní
    46.21.18.2  Budovy se službami sociální péče     2,058
    46.21.19.1  Budovy pro ubytování studentů,      
          zaměstnanců apod.
12  BUDOVY A HALY (DÁLE JEN BUDOVY) NEBYTOVÉ
121  Hotely a obdobné budovy
    46.21.19.1  Budovy hotelů               2,047
    46.21.19.2  Budovy restauračních zařízení      
122  Budovy administrativní
          Budovy pro administrativu (peněžní    2,124
   46.21.14.3..  ústavy, veřejná správa, pošta-)
123  Budovy pro obchod
          Budovy pro obchod, prodejny        2,132
   46.21.14.2..
          Budovy pro služby            
   46.21.14.3..
124  Budovy pro dopravu a telekomunikace
 1241        Budovy pro telekomunikace, nádraží,    2,128
   46.21.14.4..  terminály a budovy k nim příslušející
    46.21.64.3                      
 1242        Garáže                  2,136
   46.21.14.5..
125  Budovy pro průmysl a skladování
 1251 46.21.13.1. Budovy pro průmysl            2,128
   46.21.51.2.
    46.21.13.3  Budovy pro vodní hospodářství      
 1252 46.21.13.2  Budovy skladů, nádrže a sila       2,129
126  Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání
   a zdravotnictví
 1261 46.21.16.3  Budovy pro společenské a kulturní    2,063
          účely
 1262 46.21.17.2  Budovy muzeí a knihoven        
 1263        Budovy škol, univerzit a budovy pro   2,067
   46.21.17..1,3  výzkum
 1264 46.21.18.1  Budovy pro zdravotnictví         2,068
 1265 46.21.61..  Budovy pro sport             2,076
   46.21.63..   tj. budovy tělocvičen, stavby
          stadionů
127  Budovy nebytové ostatní
 1271 46.21.15.2  Budovy pro zemědělství          2,180
   46.21.15.3   tj. budovy pro živočišnou produkci,
           budovy pro skladování a úpravu
           zemědělských produktů
 1272        Budovy pro bohoslužby a náboženské    2,065
   46.21.14.6..1  aktivity
 1273 46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky    
 1274 46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde      2,095
          neuvedené
------------------------------------------------------------------------
          SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
------------------------------------------------------------------------
21  DOPRAVNÍ DÍLA
211  Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace


    46.23.11..  Dálnice, silnice, místní a účelové    2,221
           komunikace včetně ploch obdobného
           charakteru
212  Dráhy kolejové

    46.23.13..  Dráhy železniční a visuté        2,074
213  Plochy letišť

    46.23.14..  Dráhy letištní a ostatní plochy     2,238
214  Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
 2141 46.21.21..  Mosty a visuté dálnice          2,079
 2142 46.21.22..  Tunely, podjezdy a podchody, podzemní  1,985
          objekty (kromě důlních)
215  Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
 2151 46.24.12.1  Přístavy a plavební kanály        2,067
   46.24.11.
 2152 46.24.12.3  Hráze, jezy a stupně na tocích      2,103
    46.24.12.4  Objekty budované v souvislosti     
           s hrázemi
    46.24.12.8  Přehrady a nádrže na tocích      
    46.24.12.9  Úpravy vodních toků (regulace)     
 2153        Akvadukty, vodní díla pro zavlažování 
   46.24.12.6,.7  a odvodnění
22    VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221    Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
   2211 46.21.31..  Vedení plynu, ropy a       2,277
            ostatních chemických
            produktů dálková trubní
      46.21.32.7                 
   2212 46.21.32..  Vedení vody, parovodní,      2,260
     46.21.64.1  vzduchovodní, teplovodní,
            horkovodní a kanalizační
            dálková trubní (vč.
            souvisejících objektů)
   2213 46.21.36..,37. Vedení dálkové          2,254
            telekomunikační
      46.21.52.5  Stavby telekomunikační    
            (např. věže, stožáry)
   2214 46.21.33..  Vedení elektrická trakční     2,181
      46.21.34..  Vedení dálková elektrická  
     46.21.35..  (vč.pomocných zařízení)
222    Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
   2221 46.21.42.3   Vedení plynu místní trubní    2,253
   2222 46.21.41.1,2,9 Vedení vody, teplovodní,     2,241
     46.21.42.1,.2 parovodní a horkovodní
     46.21.64.1   místní trubní (vč.
             souvisejících objektů)
      46.25.22.1  Vrty čerpací (studny vrtané) 
      46.25.22.2  Studny jinde neuvedené a   
             jímání vody
   2223 46.21.41.4,.9 Vedení kanalizace místní     2,243
             trubní
      46.21.64.1  Nádrže, jímky, objekty    
             čistíren odpadních vod
   2224 46.21.43..  Vedení místní elektrické a    2,200
             telekomunikační
             (vč.pomocných zařízení)
      46.21.43.9  Vedení a rozvodny místní   
             nadzemní jinde neuvedené
                             
23    SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
   2301 46.21.52..   Stavby důlní a pro těžbu     2,240
   2302 46.21.51.    Stavby elektráren      
     46.25.61
   2303 46.25.61    Stavby pro chemický průmysl 
   2304         Stavby průmyslové jinde   
             neuvedené
------------------------------------------------------------------------
24    OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
------------------------------------------------------------------------
241    Stavby pro sport a rekreaci
   2411 46.23.22.9   Sportovní hřiště         2,259
   2412 46.23.21..   Ostatní stavby pro sport a    2,328
             rekreaci
             tj. plochy stadionů a hřišť, 
             parky
242    Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
      46.21.64-   Ostatní inženýrská díla     2,259
      46.39.99    jinde neuvedená
------------------------------------------------------------------------
U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 9 a 10 a § 31
odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl
u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

   Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle
té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje použit
koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39."

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 9 a 10 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient K
i
té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient K
p
z přílohy č. 39.
Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje, použit koeficient prodejnosti K
p
dle přílohy č. 39.“.
77. Příloha č. 39 včetně nadpisu zní:
 
„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Koeficienty prodejnosti - Kp
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
                        
Obce        
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti    ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 
podle do nich                             STAVBY 
zařazených
katastrálních území)
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
            Výroba Obchod Doprava  Školy   Zdravotnictví  Zemědělství  Bytové domy Sklady Inženýrské Garáže  Rodinné Chaty  Byty
                    a spoje  a kultura                          stavby        domy       
---------------------------------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------------------------
 0           1     2    3    4      5        6      7     8    9     10    11    12   13
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
Hlavní město  Praha
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
Praha 1        1,243   2,735 1,594  2,452    1,653      0,244     3,135    2,362 2,092   2,957  4,419  1,000  3,425
Praha 2        1,246   1,708 1,594  1,441    2,885      0,244     2,971    1,479 0,449   1,450  2,069  1,000  3,109
Praha 3        0,871   1,416 2,105  1,850    0,683      0,443     1,664    0,935 0,808   1,390  2,035  1,000  2,064
Praha 4        0,995   1,351 1,120  1,573    1,477      0,222     1,465    0,816 0,449   1,742  1,923  2,620  2,009
Praha 5        1,237   2,859 1,190  1,098    1,661      0,244     2,013    2,096 0,315   1,938  2,819  0,723  1,990
Praha 6        0,856   1,850 1,179  1,577    2,155      0,222     2,577    3,044 0,372   2,249  3,569  1,486  2,839
Praha 7        1,790   1,705 0,982  0,967    0,985      0,287     1,561    1,295 0,294   1,823  2,369  2,117  1,453
Praha 8        0,758   1,078 0,833  0,201    0,490      0,211     1,595    0,771 0,314   1,293  1,758  1,677  1,734
Praha 9        0,656   1,078 0,858  0,371    0,727      0,267     1,604    0,613 0,521   0,950  1,790  1,846  1,859
Praha 10        1,022   1,042 0,790  1,057    0,809      0,204     1,713    0,637 0,357   1,698  1,981  1,312  1,941
Praha 11        0,580   0,846 0,816  0,929    0,857      0,244     1,177    1,477 1,072   1,417  1,558  2,179  1,432
Praha 12        0,694   0,863 0,981  0,543    0,286      0,235     1,069    0,782 1,635   1,622  1,425  2,609  1,065
Praha 13        0,539   0,746 0,900  0,689    0,619      0,171     1,150    1,215 1,320   1,866  1,496  1,463  1,091
Praha 14        0,779   0,882 1,034  0,481    1,737      0,196     1,547    1,518 0,456   1,685  1,498  1,780  1,612
Praha 15        0,850   1,014 0,954  1,027    1,261      0,209     0,479    1,203 0,478   1,768  1,758  1,708  1,596
Praha 16        1,079   0,745 0,984  1,570    1,570      0,244     1,163    1,450 0,353   1,619  2,065  2,136  1,463
Praha 17        0,820   1,035 1,050  1,475    1,480      0,250     1,098    1,550 0,353   1,942  1,808  1,165  1,897
Praha 18        0,953   0,820 1,090  1,520    1,850      0,244     1,208    1,058 0,154   1,090  1,784  1,854  1,512
Praha 19        1,091   1,176 1,018  1,621    1,250      0,244     0,990    1,032 1,414   1,358  1,903  2,276  2,207
Praha 20        1,057   2,158 1,175  1,516    1,280      0,244     2,038    2,133 0,355   2,384  2,294  2,105  2,129
Praha 21        0,990   0,539 0,919  0,990    1,290      0,244     0,501    0,579 0,875   1,882  2,097  1,771  1,684
Praha 22        0,665   1,012 0,838  0,995    1,175      0,162     0,987    1,525 0,397   1,388  1,499  0,632  0,956
Praha 23        0,476   0,572 1,143  0,753    0,339      0,244     1,388    0,554 0,235   1,105  1,106  1,251  1,415
Praha 24        0,547   0,778 0,950  0,692    0,647      0,244     0,865    0,707 0,381   1,188  1,253  1,394  0,942
Praha 25        0,459   0,726 0,950  0,750    0,705      0,230     1,064    0,546 0,944   0,819  1,367  1,297  1,369
Praha 26        0,545   0,765 0,810  0,733    0,722      0,307     1,180    0,747 0,478   0,838  1,220  1,071  1,799
Praha 27        0,548   0,675 0,330  0,775    0,707      0,244     0,915    0,330 0,323   0,830  0,937  1,099  1,005
Praha 28        0,408   0,747 0,720  0,780    0,725      0,292     0,988    1,101 0,479   1,057  1,293  0,848  1,374
                                                                           
STŘEDOČESKÝ KRAJ                                                                   
                                                                           
Benešov        0,660   0,679 0,956  1,221    0,694      0,392     1,093    1,069 1,255   1,231  1,266  1,398  0,873
5 001 - 15 000     0,443   0,867 0,763  1,445    0,612      0,671     0,551    0,471 1,632   0,964  1,245  1,404  0,456
2 001 - 5 000     0,418   0,906 0,598  0,755    0,580      0,309     0,604    0,467 1,433   1,173  1,317  1,836  0,722
1 001 - 2 000     0,505   0,543 0,561  0,391    0,458      0,490     0,723    0,713 0,519   0,980  1,399  1,504  0,704
do 1 000 obyvatel   0,590   0,626 0,675  0,354    0,453      0,391     0,526    0,663 1,003   1,186  1,358  1,466  0,523
                                                                           
Beroun         0,500   0,970 0,691  0,424    0,252      0,215     1,140    0,676 1,287   1,008  1,753  2,031  1,062
5 001 - 15 000     0,575   0,821 0,613  0,962    0,279      0,591     1,322    0,870 0,608   1,005  1,555  2,978  1,168
2 001 - 5 000     0,521   0,685 1,033  0,712    0,792      0,723     1,072    0,697 1,767   1,732  1,309  1,670  0,936
1 001 - 2 000     0,665   0,946 1,079  0,661    0,614      0,407     1,178    0,667 1,517   1,266  1,883  2,201  1,092
do 1 000 obyvatel   0,430   0,881 0,635  0,547    0,506      0,606     0,505    0,811 1,264   1,463  1,901  2,543  1,088
                                                                           
Kladno 1        0,646   0,812 0,691  0,793    0,500      0,360     1,109    0,444 0,225   0,901  1,210  0,923  1,383
Kladno 2        0,778   0,711 0,676  0,406    0,480      0,355     1,106    0,690 0,211   0,869  1,298  1,188  1,385
Kladno 3        0,478   0,630 0,979  0,315    0,428      0,357     0,717    0,628 0,344   0,795  1,082  0,886  1,256
5 001 - 15 000     0,795   1,072 0,581  0,245    0,450      0,436     0,888    0,756 0,620   0,775  1,486  0,931  1,667
2 001 - 5 000     0,779   0,637 0,274  0,231    0,312      0,451     0,510    0,497 1,232   1,189  1,547  1,955  0,899
1 001 - 2 000     0,686   0,816 0,358  0,507    0,435      0,359     0,531    0,503 1,145   1,035  1,686  1,441  0,624
do 1 000 obyvatel   0,627   0,861 0,305  0,573    0,246      0,172     0,741    0,472 1,134   1,249  1,591  1,927  1,036
                                                                           
Kolín         0,881   0,900 0,978  0,874    0,944      0,460     1,104    0,808 0,860   0,900  1,360  1,333  1,117
5 001 - 15 000     0,313   0,985 0,738  1,167    0,699      0,395     1,940    0,442 0,853   1,082  1,747  1,206  0,914
2 001 - 5 000     0,422   0,601 0,611  0,670    0,496      0,316     0,806    0,549 0,781   0,787  1,406  2,008  0,781
1 001 - 2 000     0,755   0,746 0,637  1,652    0,574      0,388     0,991    0,759 1,121   0,828  1,518  0,987  0,929
do 1 000 obyvatel   0,521   0,924 0,407  0,605    0,459      0,577     0,611    0,712 1,302   1,006  1,674  1,726  0,980
                                                                           
Kutná Hora       0,714   0,778 0,566  0,366    0,481      0,333     1,283    0,715 0,637   0,968  1,198  0,953  1,196
5 001 - 15 000     0,378   0,703 0,177  0,938    1,397      0,483     0,986    0,549 0,784   0,999  1,110  1,587  1,146
2 001 - 5 000     0,290   0,799 0,376  0,304    0,600      0,387     0,448    0,604 0,650   0,851  1,129  0,907  0,744
1 001 - 2 000     0,417   0,783 0,550  0,313    0,591      0,393     0,712    0,465 0,636   0,785  1,155  1,889  0,270
do 1 000 obyvatel   0,253   0,546 0,540  0,452    0,551      0,435     0,775    0,632 0,899   0,867  1,277  1,718  0,462
                                                                               
Mělník         0,457   0,691 0,716  0,822    0,745      0,477     0,709    0,432 0,426   0,835  1,093  1,587  0,959
15 001 - 25 000    0,559   0,631 0,364  0,380    0,422      0,462     1,412    0,538 0,643   0,983  1,461  1,394  0,622
2 001 - 5 000     0,429   0,466 0,236  0,650    0,548      0,274     0,573    0,536 1,441   0,933  1,550  2,218  0,573
1 001 - 2 000     0,520   0,615 0,762  0,640    0,453      0,485     0,463    0,645 1,047   1,056  1,675  1,571  1,006
do 1 000 obyvatel   0,381   0,800 0,635  0,649    0,560      0,381     0,776    0,631 1,113   1,063  1,622  2,126  0,778
                                                                           
Mladá Boleslav     1,497   1,649 1,784  0,819    0,716      0,776     1,081    1,064 0,606   0,901  1,489  1,079  1,289
5 001 - 15 000     0,571   0,885 0,378  0,647    0,832      0,221     0,750    0,455 0,554   0,926  1,237  1,632  0,367
2 001 - 5 000     0,686   0,677 0,685  0,890    0,564      0,225     0,645    0,598 0,836   0,951  1,533  1,646  0,812
1 001 - 2 000     0,693   0,969 0,714  1,011    0,705      0,327     0,587    0,637 0,434   0,879  1,678  2,766  0,531
do 1 000 obyvatel   0,480   0,530 0,689  0,540    0,680      0,574     0,615    0,759 1,057   0,941  1,618  1,793  0,464
                                                                           
Nymburk        0,351   0,780 1,666  0,255    0,263      0,281     0,864    0,446 0,323   0,825  1,200  0,938  0,415
5 001 - 15 000     0,657   0,733 0,641  0,522    1,065      0,351     0,810    0,674 1,065   0,973  1,684  1,630  0,930
2 001 - 5 000     0,669   0,800 0,309  0,706    0,713      0,630     0,824    0,762 1,131   0,843  1,222  1,397  1,230
1 001 - 2 000     0,604   0,843 0,497  0,825    0,605      0,477     1,530    0,875 0,757   0,790  1,471  1,714  0,933
do 1 000 obyvatel   0,344   0,584 0,633  0,654    0,587      0,507     0,472    0,681 0,803   0,772  1,504  2,108  0,408
                                                                           
Poděbrady 1      0,372   0,942 0,823  1,156    0,976      0,335     1,347    0,872 0,659   1,143  1,482  0,999  1,404
Poděbrady 2      0,604   0,947 0,820  0,940    0,820      0,248     0,938    0,642 0,962   1,238  1,104  0,858  0,958
                                                                           
Praha-východ                                                                     
15 001 - 25 000    1,595   1,155 1,268  1,286    1,257      0,447     1,297    1,026 0,907   1,207  1,935  2,964  1,667
5 001 - 15 000     0,732   1,097 2,292  1,102    0,904      0,359     1,218    0,901 1,370   1,620  1,916  2,555  1,552
2 001 - 5 000     0,565   0,881 0,739  0,691    1,038      0,114     0,913    0,967 2,283   1,378  2,054  3,162  1,091
1 001 - 2 000     0,446   1,121 0,817  1,196    1,599      0,783     0,834    0,980 1,939   1,443  2,629  3,808  2,562
do 1 000 obyvatel   0,985   0,933 0,611  1,153    0,718      0,677     1,679    1,096 2,046   1,492  2,358  3,092  2,076
                                                                           
Praha-západ                                                                     
5 001 - 15 000     0,846   1,043 1,069  1,096    1,113      0,474     0,772    0,821 0,772   1,219  2,250  1,676  1,633
2 001 - 5 000     0,792   1,126 1,119  0,684    1,161      0,314     1,598    1,166 2,196   1,439  2,453  2,922  1,572
1 001 - 2 000     0,887   1,222 0,774  0,960    1,050      0,499     1,463    0,863 2,399   1,828  2,774  3,127  0,855
do 1 000 obyvatel   0,817   1,245 0,726  1,033    0,227      0,341     0,435    1,320 2,021   1,517  2,519  2,726  0,962
                                                                           
Příbram        0,521   0,903 0,902  0,771    0,899      0,803     0,795    0,771 0,725   0,910  1,224  1,131  0,818
5 001 - 15 000     0,585   0,925 0,656  0,820    1,115      0,547     0,904    0,807 1,167   0,998  1,351  2,214  0,831
2 001 - 5 000     0,656   0,777 0,626  0,527    0,936      0,314     0,449    0,479 0,797   0,892  1,155  1,489  0,605
1 001 - 2 000     0,501   0,588 0,604  0,350    0,243      0,388     0,417    0,409 1,248   1,001  1,428  1,717  0,448
do 1 000 obyvatel   0,508   0,724 0,812  0,925    0,420      0,539     0,786    0,667 1,541   1,039  1,614  2,084  0,552
                                                                           
Rakovník        0,668   0,983 0,753  0,916    0,965      0,224     0,859    0,785 0,505   1,118  1,181  1,002  0,719
5 001 - 15 000     0,427   0,806 0,610  0,263    0,790      0,505     0,547    1,141 1,357   0,750  1,273  1,950  0,942
1 001 - 2 000     0,413   0,596 0,650  0,399    0,327      0,381     0,531    0,645 0,807   0,749  1,207  1,754  0,884
do 1 000 obyvatel   0,362   0,496 0,567  0,372    0,277      0,445     0,334    0,594 0,711   0,848  1,224  1,089  0,434
                                                                           
JIHOČESKÝ KRAJ                                                                    
                                                                           
České Budějovice 1   1,356   1,295 0,720  0,715    0,689      0,177     1,736    1,189 0,376   1,375  2,246  1,087  1,054
České Budějovice 2   0,858   0,845 0,501  0,562    0,741      0,212     1,156    0,602 0,609   0,935  1,020  1,428  0,797
České Budějovice 3   0,754   0,735 0,710  0,770    1,001      0,484     1,050    0,605 0,283   0,929  1,104  1,130  1,333
České Budějovice 4   0,734   0,856 0,705  0,500    0,680      0,277     0,850    0,606 0,400   0,963  1,013  1,490  0,660
5 001 - 15 000     0,473   0,639 0,255  0,227    0,259      0,249     0,624    0,506 0,505   0,888  0,923  0,924  0,519
2 001 - 5 000     0,536   0,528 0,277  0,572    0,425      0,311     0,784    0,557 0,468   0,753  1,258  1,329  0,969
1 001 - 2 000     0,599   0,541 1,131  0,485    0,555      0,409     0,537    0,748 0,494   0,755  1,259  1,421  0,719
do 1 000 obyvatel   0,617   0,378 0,712  0,499    0,486      0,361     0,499    0,654 0,640   0,969  1,338  1,489  1,064
                                                                           
Český Krumlov     0,561   1,199 0,893  0,829    0,336      0,583     0,549    0,688 0,581   0,917  1,449  0,876  0,675
5 001 - 15 000     0,509   0,877 0,829  0,403    0,330      0,272     0,449    1,086 0,473   0,801  0,998  0,991  0,556
2 001 - 5 000     0,442   0,677 0,698  0,202    0,750      0,285     0,483    0,570 0,850   0,761  1,103  1,374  0,393
1 001 - 2 000     0,540   0,608 0,466  0,246    0,096      0,358     0,717    0,621 0,552   0,592  1,041  1,499  0,354
do 1 000 obyvatel   0,370   0,861 0,785  0,293    0,124      0,397     0,474    0,501 0,526   0,628  1,049  1,329  0,627
                                                                           
Jindřichův Hradec   0,443   0,753 0,820  1,160    0,405      0,211     1,065    0,701 0,172   1,158  1,149  1,371  0,719
5 001 - 15 000     0,397   0,784 0,639  0,623    0,698      0,332     0,724    0,523 0,413   0,968  1,047  1,376  0,863
2 001 - 5 000     0,457   0,574 0,784  0,435    0,617      0,328     0,459    0,487 0,731   0,701  1,106  1,178  0,467
1 001 - 2 000     0,463   0,536 0,672  0,521    0,696      0,311     0,767    0,809 0,907   0,931  1,097  1,103  0,597
do 1 000 obyvatel   0,347       0,515 0,422  0,298    0,408      0,340     0,475    0,535 0,430   0,612  1,122  0,765  0,506
                                                                           
Písek         0,426   0,767 0,603  0,561    0,457      0,268     0,703    0,507 0,780   1,190  1,072  1,016  0,979
5 001 - 15 000     0,385   0,751 0,601  0,582    0,582      0,174     0,873    0,392 0,647   0,814  1,082  1,117  0,790
2 001 - 5 000     0,389   0,766 0,617  0,625    0,551      0,172     0,199    0,569 1,447   0,844  0,981  1,044  0,654
1 001 - 2 000     0,367   0,554 0,549  0,570    0,432      0,391     0,634    0,580 0,486   0,882  1,223  1,201  0,757
do 1 000 obyvatel   0,291   0,537 0,368  0,415    0,863      0,389     0,440    0,615 0,889   0,960  1,280  1,513  0,672
                                                                           
Prachatice       0,606   0,599 0,636  0,346    0,565      0,339     0,655    0,287 0,595   0,872  0,879  1,335  0,369
5 001 - 15 000     0,302   0,559 0,148  0,903    0,306      0,229     0,467    0,415 0,267   0,829  0,842  1,025  0,247
2 001 - 5 000     0,392   0,332 0,924  0,683    0,406      0,371     0,631    0,446 0,604   0,725  0,951  0,926  0,293
1 001 - 2 000     0,572   0,453 0,632  0,533    0,588      0,414     0,485    0,748 0,421   0,793  1,230  1,521  0,568
do 1 000 obyvatel   0,384   0,698 0,685  0,209    1,466      0,351     0,347    0,482 0,431   0,692  1,249  1,284  0,541
                                                                           
Strakonice       0,487   0,732 0,899  0,402    0,882      0,652     0,443    0,460 0,522   1,059  0,919  1,005  1,099
5 001 - 15 000     0,437   0,601 0,736  0,612    0,643      0,151     0,729    0,548 0,221   0,864  1,019  1,365  0,720
2 001 - 5 000     0,699   0,488 0,511  0,396    0,509      0,867     0,607    0,601 0,246   0,595  0,935  1,204  0,815
1 001 - 2 000     0,476   0,509 0,508  0,615    0,472      0,407     0,283    0,501 0,748   0,662  1,028  1,169  0,265
do 1 000 obyvatel   0,483   0,537 0,569  0,314    0,560      0,381     0,332    0,570 0,611   0,624  1,123  1,204  0,396
                                                                           
Tábor         0,612   0,743 1,159  0,509    0,720      0,224     0,914    1,321 0,642   1,141  1,178  1,221  0,881
5 001 - 15 000     0,621   0,665 0,615  0,657    0,454      0,233     0,624    0,936 1,079   1,028  1,186  1,271  1,514
2 001 - 5 000     0,330   1,000 0,198  0,757    1,238      0,343     0,365    0,598 0,749   0,849  0,985  1,642  0,543
1 001 - 2 000     0,471   0,438 0,448  0,517    0,492      0,334     0,245    0,628 1,553   0,667  1,202  2,253  0,387
do 1 000 obyvatel   0,508   0,500 0,534  0,457    0,969      0,384     0,562    0,685 0,768   0,770  1,189  1,780  0,583
                                                                           
Plzeňský kraj                                                                    
                                                                           
Domažlice       0,477   0,805 0,625  0,864    0,544      0,441     0,979    0,676 2,176   0,944  1,011  1,085  0,831
5 001 - 15 000     0,511   0,512 0,607  0,502    0,597      0,417     0,699    0,731 0,904   0,804  1,045  1,132  0,810
2 001 - 5 000     0,592   0,613 0,633  0,411    0,922      0,494     0,457    0,550 0,934   0,866  1,077  1,582  0,419
1 001 - 2 000     0,223   0,762 0,413  0,496    0,522      0,316     0,374    0,575 0,345   0,742  0,953  1,047  0,478
do 1 000 obyvatel   0,249   0,517 0,295  0,375    0,196      0,352     0,426    0,555 0,568   0,566  1,071  1,131  0,457
                                                                           
Klatovy        0,927   0,847 0,485  0,915    0,565      0,248     0,828    0,696 0,501   1,044  1,007  1,162  0,799
5 001 - 15 000     0,471   0,801 0,948  0,482    0,382      0,247     0,605    0,553 1,147   0,966  1,280  1,736  1,044
2 001 - 5 000     0,183   1,156 1,134  0,873    0,879      0,323     0,746    0,834 0,571   0,856  1,307  2,102  0,948
1 001 - 2 000     0,357   0,666 0,814  0,879    0,704      0,382     0,493    0,585 0,660   0,905  1,237  1,176  0,611
do 1 000 obyvatel   0,709   0,584 0,234  0,513    0,792      0,266     0,374    0,502 1,313   0,817  1,388  1,501  1,052
                                                                           
Plzeň 1        0,526   0,904 0,738  1,024    0,873      0,412     1,291    0,818 0,381   1,067  1,311  0,858  1,198
Plzeň 2        0,650   0,776 0,370  0,525    0,584      0,221     0,907    0,811 0,477   1,040  1,087  1,202  1,107
Plzeň 3        0,838   0,312 0,709  0,727    0,997      0,387     1,025    0,619 0,575   0,853  0,977  1,096  0,477
2 001 - 5 000     0,398   0,662 0,436  0,554    0,485      0,326     0,727    0,361 0,568   0,885  1,329  2,418  1,055
1 001 - 2 000     0,557   0,748 0,705  0,913    0,504      0,462     0,489    0,595 0,829   0,743  1,526  1,267  0,924
do 1 000 obyvatel   0,663   0,460 0,654  0,670    0,433      0,453     0,583    0,584 0,799   1,025  1,559  1,556  0,501
                                                                           
Plzeň-jih                                                                      
5 001 - 15 000     0,416   0,478 1,182  1,274    0,428      0,361     0,750    0,573 0,703   0,790  1,037  1,525  0,689
2 001 - 5 000     0,400   0,689 0,436  0,554    0,462      0,356     0,975    0,723 0,568   0,882  1,129  1,854  0,742
1 001 - 2 000     0,510   0,434 0,723  0,453    0,463      0,562     0,607    0,674 1,376   0,641  1,223  1,171  0,734
do 1 000 obyvatel   0,674   0,439 0,651  0,656    0,452      0,469     0,573    0,592 0,824   1,042  1,231  1,434  0,520
                                                                           
Plzeň-sever                                                                     
5 001 - 15 000     1,423   0,801 0,738  0,715    0,196      0,292     0,334    1,028 0,265   0,748  1,054  1,460  0,949
2 001 - 5 000     0,327   0,499 0,715  1,165    0,702      0,332     0,371    0,501 0,332   0,775  1,240  1,219  0,639
1 001 - 2 000     0,543   0,449 0,687  1,373    0,545      0,364     0,371    0,530 0,291   0,840  1,180  1,410  0,892
do 1 000 obyvatel   0,205   0,615 0,826  0,780    0,285      0,294     0,406    0,442 0,716   0,896  1,189  1,284  0,427
                                                                           
Rokycany        0,411   0,628 0,602  0,749    0,615      0,317     0,388    0,974 0,806   0,966  1,206  1,427  0,742
2 001 - 5 000     0,532   0,580 0,940  0,343    0,711      0,221     0,436    0,567 0,955   0,976  1,451  1,697  0,995
1 001 - 2 000     0,495   0,490 0,311  0,700    0,697      0,466     0,947    0,491 0,804   1,037  1,137  1,650  0,660
do 1 000 obyvatel   0,632   0,523 0,593  0,562    1,170      0,546     0,522    0,719 1,577   1,186  1,447  1,591  0,528
                                                                           
Tachov         0,490   0,692 0,606  0,548    0,457      0,393     0,541    0,746 0,747   0,715  0,824  0,584  0,651
5 001 - 15 000     0,367   0,496 0,583  0,551    0,254      0,291     0,555    0,320 0,436   0,835  0,906  1,073  0,822
2 001 - 5 000     0,429   0,739 0,518  0,371    0,502      0,310     0,322    0,606     0,391   0,519  0,731  1,107  0,511
1 001 - 2 000     0,375   0,617 0,640  0,342    0,239      0,317     0,342    0,585 0,950   0,581  0,874  1,308  0,479
do 1 000 obyvatel   0,408   0,520 0,640  0,395    0,173      0,547     0,445    0,700 0,566   0,700  0,933  1,352  0,489
                                                                           
Karlovarský kraj                                                                   
                                                                           
Cheb          0,465   0,625 0,303  0,762    0,365      0,247     0,839    0,533 0,303   0,735  0,945  1,151  1,011
5 001 - 15 000     0,509   0,461 0,562  0,714    0,322      0,155     0,625    0,502 0,873   0,707  0,912  1,178  0,764
2 001 - 5 000     0,393   0,414 0,969  0,383    0,996      0,355     0,386    0,365 0,255   0,598  0,901  1,133  0,709
1 001 - 2 000     0,373   0,431 0,700  0,186    0,600      0,173     0,615    0,686 0,367   0,695  0,880  0,619  0,749
do 1 000 obyvatel   0,277   0,847 0,600  0,606    0,768      0,334     0,303    0,557 1,002   0,619  1,000  1,556  0,260
                                                                           
Františkovy Lázně   0,588   0,705 0,374  0,639    0,580      0,415     1,079    0,603 0,352   0,712  0,796  0,940  1,217
1                                                                          
Františkovy Lázně   0,179   0,391 0,450  0,600    0,550      0,079     0,156    0,375 0,350   0,776  0,909  0,922  0,764
2                                                                          
                                                                           
Jáchymov        0,229   0,386 0,321  0,367    0,425      0,292     0,485    0,236 0,260   0,399  0,682  0,916  0,500
                                                                           
Karlovy Vary 1     0,540   1,767 0,838  0,738    0,752      0,483     1,118    0,689 0,622   0,892  2,146  1,752  2,196
Karlovy Vary 2     0,265   0,900 0,835  0,779    0,388      0,400     0,696    0,363 0,227   0,897  1,319  1,204  1,131
Karlovy Vary 3     0,589   1,233 1,140  0,955    0,576      0,511     0,712    0,681 0,597   0,701  1,032  1,260  1,152
Karlovy Vary 4     0,543   0,786 0,796  0,908    0,535      0,183     0,659    0,411 0,259   0,679  0,996  1,020  0,695
15 001 - 25 000    0,455   0,697 0,826  0,276    0,749      0,685     0,763    0,403 0,309   0,718  1,043  0,461  0,779
5 001 - 15 000     0,610   0,491 0,752  0,748    0,763      0,217     0,830    0,273 0,267   0,699  0,986  0,911  0,819
2 001 - 5 000     0,311   0,433 0,478  0,325    0,741      0,292     0,625    0,392 0,131   0,687  0,717  1,254  0,576
1 001 - 2 000     0,608   0,750 0,540  0,164    0,617      0,431     0,396    0,465 0,559   0,634  1,008  1,768  0,745
do 1 000 obyvatel   0,772   0,614 0,335  0,558    0,683      0,331     0,435    0,567 0,495   0,810  0,982  1,072  0,674
                                                                           
Mariánské Lázně 1   1,034   0,998 0,621  0,458    0,342      0,490     0,873    0,313 0,696   0,951  0,717  0,578  1,114
Mariánské Lázně 2   0,390   0,697 0,710  0,168    0,831      0,146     0,680    0,312 0,339   0,917  0,885  0,938  0,915
Mariánské Lázně 3   0,269   0,288 0,700  0,160    0,600      0,150     0,600    0,242 0,667   0,355  0,616  0,563  0,500
Sokolov        0,816   0,677 0,714  0,178    0,244      0,385     0,754    0,856 0,667   0,684  0,834  0,706  0,511
5 001 - 15 000     0,377   0,592 0,528  0,447    0,564      0,223     0,603    0,435 1,144   0,606  0,799  0,989  0,590
2 001 - 5 000     0,409   0,532 0,193  0,298    0,755      0,133     0,434    0,372 0,375   0,564  0,834  1,117  0,523
1 001 - 2 000     0,373   0,382 0,399  0,493    0,543      0,207     0,504    0,482 0,296   0,527  0,965  1,678  0,618
do 1 000 obyvatel   0,319   0,590 0,563  0,936    0,339      0,232     0,932    0,416 0,409   0,644  1,005  0,988  0,457
                                                                           
Ústecký kraj                                                                     
                                                                           
Děčín         0,363   0,676 0,516  0,536    0,252      0,255     0,683    0,543 0,382   0,768  0,866  0,704  0,746
15 001 - 25 000    0,561   0,586 0,695  0,485    0,565      0,156     0,458    0,509 1,022   0,834  0,820  1,566  0,415
5 001 - 15 000     0,330   0,466 0,410  0,708    0,372      0,194     0,485    0,515 0,412   0,646  0,905  0,860  0,173
2 001 - 5 000     0,771   0,479 0,389  0,392    0,455      0,277     0,639    0,479 0,449   0,754  0,853  1,856  0,514
1 001 - 2 000     0,519   0,143 0,125  0,127    0,301      0,186     0,641    0,536 0,367   0,648  0,964  1,313  0,300
do 1 000 obyvatel   0,404   0,665 0,651  0,564    0,610      0,395     0,363    0,520 0,574   0,792  1,226  1,041  0,328
                                                                           
Chomutov        0,640   0,342 0,756  0,731    0,712      0,290     0,537    0,602 0,528   0,782  1,022  0,693  0,506
15 001 - 25 000    0,283   0,384 0,826  0,444    0,838      0,465     0,520    0,416 0,541   0,701  0,904  0,919  0,527
2 001 - 5 000     0,403   0,395 0,413  0,613    0,681      0,151     0,517    0,169 0,413   0,477  0,708  0,709  0,401
1 001 - 2 000     0,755   0,328 0,556  0,545    0,680      0,263     0,649    0,462 0,545   0,679  0,832  0,675  0,308
do 1 000 obyvatel   0,364   0,497 0,550  0,116    0,553      0,197     0,127    0,364 0,416   0,737  0,885  1,008  0,548
                                                                           
Litoměřice       0,637   0,686 0,719  1,025    0,315      0,215     0,920    0,819 0,476   1,018  1,156  1,306  1,081
5 001 - 15 000     0,536   0,676 0,322  0,442    0,691      0,402     0,514    0,643 0,339   0,741  1,126  1,306  0,844
2 001 - 5 000     0,485   0,573 0,420  0,690    0,623      0,293     0,413    0,424 0,539   0,619  0,992  1,136  0,493
1 001 - 2 000     0,646   0,603 0,505  0,299    0,402      0,410     0,480    0,695 0,720   0,777  1,094  1,745  0,496
do 1 000 obyvatel   0,693   0,649 0,735  0,590    0,354      0,568     0,490    0,659 1,001   0,704  1,130  1,237  0,248
                                                                           
Louny         0,668   0,711 0,609  1,126    0,521      0,214     0,688    0,446 1,270   0,791  1,280  1,032  0,670
15 001 - 25 000    0,210   0,628 0,605  1,001    0,570      0,255     0,870    0,375 0,903   0,845  0,837  0,960  0,997
5 001 - 15 000     0,652   0,884 0,592  0,498    0,288      0,166     0,616    0,403 1,166   0,847  0,752  1,121  0,635
2 001 - 5 000     0,331   0,299 0,553  0,527    0,531      0,235     0,289    0,409 0,298   0,567  0,859  0,987  0,506
1 001 - 2 000     0,192   0,410 0,536  0,520    0,490      0,347     0,554    0,386 0,391   0,595  0,970  1,599  0,552
do 1 000 obyvatel   0,495   0,429 0,695  0,479    0,422      0,308     0,325    0,408 1,018   0,659  0,956  1,142  0,317
                                                                           
Most 1         0,803   0,189 0,711  0,427    0,691      0,412     0,956    0,817 0,665   0,869  1,419  1,358  0,510
Most 2         0,830   0,668 0,705      0,360    0,656      0,410     0,503    0,928 0,653   1,021  1,183  1,691  0,610
Most 3         0,425   0,337 0,700  0,420    0,680      0,405     0,312    0,363 0,660   0,450  1,353  1,116  0,783
nad 25 000       0,234   0,471 0,700  0,690    0,690      0,270     1,108    0,281 0,257   0,719  1,300  1,089  0,528
2 001 - 5 000     0,457   0,421 0,671  0,615    0,610      0,282     0,661    0,631 0,402   0,589  0,783  0,876  0,528
1 001 - 2 000     0,382   0,266 1,037  0,465    0,585      0,230     0,425    0,630 0,461   0,488  0,850  0,947  0,600
do 1 000 obyvatel   0,859   0,606 0,421  0,568    0,511      0,363     0,517    0,540 0,859   0,427  0,930  0,994  1,040
                                                                           
Teplice        0,541   0,711 0,692  0,400    0,621      0,183     0,621    0,480 0,797   0,678  0,977  1,098  0,615
15 001 - 25 000    1,368   0,503 0,670  0,657    0,600      0,698     0,547    0,320 0,266   0,689  0,874  0,870  0,479
5 001 - 15 000     0,502   0,442 0,763  0,529    0,417      0,203     0,610    0,527 0,583   0,589  0,973  1,122  0,474
2 001 - 5 000     0,480   0,498 0,545  0,466    0,535      0,356     0,662    0,550 0,963   0,749  1,181  0,975  0,762
1 001 - 2 000     0,473   0,382 0,585  0,210    0,520      0,252     0,976    0,411 0,379   0,553  0,981  1,051  0,250
do 1 000 obyvatel   0,518   0,582 0,465  0,496    0,491      0,191     0,333    0,450 0,874   0,642  1,005  1,247  0,324
                                                                           
Ústí nad Labem 1    0,577   0,770 0,585  0,260    0,410      0,312     0,626    0,524 0,240   0,812  0,889  0,954  0,943
Ústí nad Labem 2    0,464   0,726 0,712  0,327    0,462      0,310     0,733    0,604 0,482   0,774  0,994  0,891  0,788
Ústí nad Labem 3    0,823   0,621 0,489  0,197    0,495      0,300     0,582    0,758 0,546   0,746  0,735  0,620  0,519
Ústí nad Labem 4    0,391   0,579 0,650  0,111    0,490      0,236     0,674    0,216 0,367   0,670  0,846  0,817  0,495
Ústí nad Labem 5    0,365   0,690 0,645  0,271    0,486      0,502     0,482    0,701 0,401   0,838  0,767  1,310  0,390
Ústí nad Labem 6    0,400   0,701 0,640  0,270    0,480      0,302     0,650    0,700 0,402   0,701  0,802  0,800  0,390
2 001 - 5 000     0,344   0,663 0,635  0,362    0,725      0,247     0,743    0,640 0,292   0,780  1,023  1,516  0,801
1 001 - 2 000     0,657   0,616 0,586  0,541    0,540      0,374     0,641    0,480 0,534   0,751  0,793  1,775  0,599
do 1 000 obyvatel   0,626   0,851 0,516  0,495    0,518      0,414     0,467    0,326 0,953   0,557  1,120  1,234  0,492
                                                                           
Liberecký kraj                                                                    
                                                                           
Česká Lípa       0,454   0,682 0,615  0,417    0,607      0,201     0,951    0,565 0,606   0,795  0,934  0,803  0,704
5 001 - 15 000     0,362   0,632 0,716  0,488    0,334      0,411     0,587    0,663 0,584   0,702  0,982  1,138  0,680
2 001 - 5 000     0,258   0,455 0,849  0,865    0,449      0,252     0,451    0,486 0,227   0,598  1,006  1,246  0,522
1 001 - 2 000     0,591   0,711 0,246  0,213    0,372      0,341     0,151    0,446 0,576   0,671  0,942  1,102  0,635
do 1 000 obyvatel   0,330   0,387 0,638  0,112    0,331      0,288     0,628    0,450 0,214   0,916  1,129  1,204  0,518
                                                                           
Jablonec nad Nisou   0,390   0,619 0,731  0,489    0,618      0,693     0,890    0,434 0,547   0,990  1,066  1,456  0,834
5 001 - 15 000     0,418   0,598 0,700  1,070    0,615      0,163     0,571    0,453 0,371   1,151  1,144  1,036  0,842
2 001 - 5 000     0,957   0,482 0,535  0,608    0,600      0,326     0,434    0,474 0,445   0,658  1,172  1,208  0,788
1 001 - 2 000     0,853   0,875 0,520  0,713    0,538      0,281     0,487    0,542 0,722   0,635  1,589  2,148  0,747
do 1 000 obyvatel   0,595   0,824 0,509  0,901    0,773      0,300     0,661    0,524 0,538   0,639  1,557  1,977  0,867
                                                                           
Liberec 1       0,304   0,670 0,282  0,784    0,624      0,257     1,513    0,880 0,450   1,030  1,100  1,142  2,103
Liberec 2       0,436   0,576 0,684  0,460    0,454      0,263     0,641    0,852 0,245   0,862  0,915  0,975  0,822
Liberec 3       0,315   0,599 0,540  0,670    0,682      0,081     0,789    1,045 0,287   0,773  1,047  0,922  1,247
Liberec 4       0,512   0,531 0,514  0,643    0,620      0,237     0,406    1,491 0,410   0,783  0,984  1,201  0,655
Liberec 5       0,360   1,067 0,510  0,505    0,510      0,211     0,520    1,454 0,501   0,578  0,889  1,131  0,405
5 001 - 15 000     0,471   0,516 0,653  0,247    0,304      0,317     0,639    0,287 0,348   0,849  0,925  1,080  0,496
2 001 - 5 000     0,287   0,463 0,647  0,246    0,604      0,235     0,832    0,744 0,246   0,698  0,876  1,213  0,663
1 001 - 2 000     0,387   0,480 0,593  0,216    0,550      0,680     0,968    0,477 0,417   0,872  1,193  1,132  0,763
do 1 000 obyvatel   0,263   0,623 0,767  0,274    0,262      0,313     0,496    0,453 0,588   0,993  1,271  1,773  0,591
                                                                           
Semily         0,351   0,583 0,644  0,641    0,625      0,328     0,658    0,537 0,196   0,886  0,946  0,751  0,496
5 001 - 15 000     0,810   0,592 0,640  0,796    0,423      0,327     0,786    0,676 0,320   0,766  1,189  1,421  0,960
2 001 - 5 000     0,323   0,813 0,623  0,704    0,500      0,141     1,151    0,410 0,501   0,699  1,853  1,184  1,835
1 001 - 2 000     0,409   0,798 0,862  0,654    0,457      0,562     0,740    0,582 1,180   0,782  1,196  1,587  2,309
do 1 000 obyvatel   0,378   0,723 0,545  0,613    0,405      0,310     0,873    0,581 0,304   0,689  1,244  1,484  0,923
                                                                           
Královéhradecký kraj                                                               
                                                                           
Hradec Králové 1    1,103   0,830 0,562  0,775    0,571      0,247     1,005    0,982 0,677   1,063  1,214  1,303  1,357
Hradec Králové 2    0,650   0,725 0,562  0,440    0,807      0,345     0,805    0,952 0,749   1,136  1,230  1,608  1,238
Hradec Králové 3    0,706   0,624 0,560  1,018    0,615      0,213     0,994    0,994 0,566   0,987  1,131  1,325  1,054
Hradec Králové 4    0,615   0,336 0,558  0,600    0,610      0,142     0,762    1,328 1,023   1,171  1,159  1,166  0,662
Hradec Králové 5    0,409   0,521 0,555  0,335    0,605      0,234     0,760    0,571 0,559   1,020  1,043  1,460  1,081
5 001 - 15 000     0,410   0,606 0,826  0,646    0,387      0,419     0,552    0,684 0,648   0,840  1,108  0,976  1,310
2 001 - 5 000     0,576   0,647 0,520  0,702    0,591      0,549     0,741    0,419 0,334   0,734  1,188  0,807  1,007
1 001 - 2 000     0,815   0,456 0,497  0,551    0,578      0,246     1,090    0,486 0,536   0,821  1,173  1,040  1,419
do 1 000 obyvatel   0,352   0,478 0,317  0,774    0,758      0,370     0,714    0,654 0,718   0,893  1,196  1,418  1,334
Jičín         0,503   0,851 0,645  0,452    0,814      0,575     1,193    0,458 0,590   1,179  0,982  1,292  1,002
5 001 - 15 000     0,595   0,752 0,605  0,544    0,505      0,231     1,091    0,554 0,541       0,825  1,036  1,379  1,000
2 001 - 5 000     0,350   0,424 0,544  0,485    0,333      0,336     0,666    0,469 0,441   0,746  1,139  0,969  0,787
1 001 - 2 000     0,224   0,498 0,448  0,470    0,487      0,574     0,639    0,615 0,992   0,651  1,243  1,513  0,785
do 1 000 obyvatel   0,368   0,489 0,415  0,505    0,749      0,481     0,634    0,517 0,772   0,792  1,266  1,678  0,531
                                                                           
Náchod         0,500   0,749 0,669  0,579    0,610      1,158     0,953    0,647 0,598   0,774  0,866  1,469  0,827
5 001 - 15 000     0,602   0,537 0,241  1,181    0,397      0,378     0,646    0,760 0,750   0,748  0,910  1,083  0,990
2 001 - 5 000     0,474   0,686 0,511  0,358    0,650      0,342     0,722    0,378 0,339   0,643  0,766  1,303  0,592
1 001 - 2 000     0,823   0,397 0,433  0,537    0,534      0,273     0,775    0,712 0,212   0,807  0,860  0,845  0,311
do 1 000 obyvatel   0,413   0,518 0,373  0,386    0,411      0,327     0,462    0,480 0,742   0,677  1,034  1,118  1,199
                                                                           
Rychnov nad      0,305   0,431 0,777  0,724    0,453      0,337     0,672    0,298 0,257   0,715  0,746  0,800  0,867
Kněžnou                                                                       
5 001 - 15 000     0,473   0,562 0,629  0,703    0,901      0,252     0,746    0,440 0,642   0,757  1,077  1,116  0,990
2 001 - 5 000     0,348   0,522 0,553  0,422    0,841      0,345     0,771    0,478 0,178   0,691  0,892  1,049  0,759
1 001 - 2 000     0,367   0,446 0,481  0,387    0,449      0,252     0,748    0,838 0,427   0,698  0,985  0,984  0,932
do 1 000 obyvatel   0,308   0,487 0,765  0,247    0,189      0,251     0,295    0,365 0,485   0,645  1,066  0,924  0,347
                                                                           
Trutnov        0,334   0,579 0,720  0,488    0,741      0,165     0,483    0,272 0,495   0,611  0,745  0,962  0,851
15 001 - 25 000    0,513   1,110 0,614  0,692    0,912      0,103     0,632    0,445 0,473   0,792  1,151  1,539  0,873
5 001 - 15 000     0,401   0,609 0,538  0,189    0,630      0,213     0,690    0,378 0,459   0,795  0,990  1,185  0,715
2 001 - 5 000     0,195   0,582 0,992  0,247    0,545      0,135     0,711    0,264 0,363   0,584  1,074  0,703  0,716
1 001 - 2 000     0,593   0,913 0,445  0,464    1,322      0,272     1,021    0,517 1,039   0,659  1,276  1,448  1,086
do 1 000 obyvatel   0,290   0,875 0,488  0,486    0,125      0,233     0,498    0,385 0,560   0,658  1,172  1,295  0,892
                                                                           
                                                                           
Pardubický  kraj                                                                  
                                                                           
Chrudim        0,828   0,940 0,225  0,529    0,614      0,230     0,902    0,518 1,736   0,920  1,153  1,180  1,139
5 001 - 15 000     0,685   0,596 0,603  0,187    0,587      0,177     0,837    0,556 0,653   0,830  1,102  1,148  0,782
2 001 - 5 000     0,344   0,492 0,465  0,290    0,545      0,300     0,818    0,514 0,519   0,694  1,053  1,065  1,128
1 001 - 2 000     0,327   0,805 0,512  0,271    0,418      0,225     0,424    0,519 0,891   0,465  0,991  1,631  1,199
do 1 000 obyvatel   0,428   0,400 0,393  0,224    0,483      0,468     0,478    0,560 0,600   0,855  1,023  1,188  0,811
                                                                           
Pardubice 1      0,422   0,722 0,885  0,570    0,691      0,411     0,603    0,441 0,425   0,794  1,022  0,827  0,652
Pardubice 2      0,523   0,945 0,520  0,550    0,600      0,261     0,766    0,604 1,028   0,751  1,024  0,440  0,996
Pardubice 3      0,424   0,648 0,515  0,546    0,600      0,205     0,442    0,620 0,496   0,711  0,881  0,743  0,662
Pardubice 4      0,673   0,644 0,885  0,496    0,600      0,236     0,281    0,279 0,439   0,552  0,739  0,871  0,836
Pardubice 5      0,426   0,436 0,180  0,542    0,600      0,169     0,435    0,381 0,616   0,598  0,806  0,897  0,616
Pardubice 6      0,386   0,359 0,500  0,540    0,600      0,238     0,435    0,452 0,450   0,582  0,675  0,558  0,500
5 001 - 15 000     0,335   0,843 0,521  0,512    0,594      0,124     0,741    0,493 0,522   0,835  1,164  0,878  1,202
2 001 - 5 000     0,340   0,839 0,507  0,530    0,438      0,432     1,106    0,649 0,809   0,626  1,158  0,955  1,047
1 001 - 2 000     0,466   0,549 0,492  0,374    0,477      0,383     0,719    0,513 0,466   0,791  1,090  0,967  1,286
do 1 000 obyvatel   0,309   0,463 0,535  0,679    0,403      0,271     0,531    0,433 0,658   0,786  1,231  1,278  0,934
                                                                           
Svitavy        0,311   0,538 0,533  0,289    0,666      0,265     0,623    0,647 0,337   0,795  0,774  0,941  0,929
5 001 - 15 000     0,414   0,648 0,737  0,745    0,616      0,390     1,061    0,439 0,527   0,872  1,107  1,102  1,060
2 001 - 5 000     0,124   0,270 0,388  0,452    0,493      0,178     0,486    0,228 0,279   0,641  0,772  0,870  1,025
1 001 - 2 000     0,305   0,371 0,386  0,368    0,472      0,242     0,641    0,356 0,249   0,537  0,767  1,163  0,495
do 1 000 obyvatel   0,235   0,351 0,286  0,208    0,664      0,232     0,348    0,329 0,494   0,497  0,874  0,898  0,384
                                                                           
Ústí nad Orlicí    0,410   0,676 1,113  0,564    0,550      0,154     0,231    0,371 0,475   0,919  0,835  0,926  0,830
15 001 - 25 000    0,577   0,747 0,545  0,543    1,049      0,350     0,421    0,435 0,874   0,758  0,745  0,784  1,103
5 001 - 15 000     0,395   0,567 0,714  0,280    0,602      0,227     0,920    0,483 0,375   0,847  0,973  1,062  0,763
2 001 - 5 000     0,308   0,348 0,350  0,285    0,340      0,363     0,249    0,358 0,213   0,507  0,728  0,711  0,589
1 001 - 2 000     0,591   0,413 0,421  0,443    0,427      0,353     0,578    0,481 0,692   0,568  0,823  1,485  0,459
do 1 000 obyvatel   0,202   0,438 0,450  0,552    0,512      0,219     0,597    0,327 0,480   0,910  0,948  1,145  0,192
                                                                           
                                                                           
Kraj Vysočina                                                                    
                                                                           
Havlíčkův Brod     0,518   0,702 0,542  0,728    0,725      0,227     0,851    0,608 0,572   0,904  1,094  1,148  1,359
5 001 - 15 000     0,764   0,680 0,473  1,123    0,672      0,184     0,888    0,531 0,445   0,826  1,092  1,002  1,224
2 001 - 5 000     0,402   0,497 0,432  0,229    0,598      0,139     0,645    0,243 0,256   0,688  0,895  1,256  1,032
1 001 - 2 000     0,326   0,544 0,421  0,280    0,426      0,222     0,693    0,484 0,953   1,111  0,905  1,657  0,970
do 1 000 obyvatel   0,290   0,567 0,450  0,180    0,545      0,245     0,907    0,542 1,019   0,641  1,026  1,474  0,974
                                                                           
Jihlava 1       0,507   0,794 0,656      0,531    0,570      0,172     1,024    0,584 0,380   0,958  1,062  0,885  1,129
Jihlava 2       0,693   0,643 0,483  0,754    0,560      0,196     0,864    0,574 0,372   0,942  0,773  0,932  0,729
Jihlava 3       0,485   0,589 0,640  0,645    0,454      0,333     0,696    0,343 0,400   0,730  0,921  1,303  1,098
5 001 - 15 000     0,328   0,676 0,644  0,353    0,305      0,325     0,632    0,560 0,727   0,715  0,951  1,103  0,682
2 001 - 5 000     0,432   0,557 0,572  0,558    0,550      0,420     0,908    0,476 0,675   0,654  0,854  1,151  0,728
1 001 - 2 000     0,206   0,420 0,535  0,593    0,530      0,196     0,763    0,487 0,762   0,809  1,120  1,152  0,664
do 1 000 obyvatel   0,465   0,570 0,417  0,463    0,645      0,384     0,389    0,618 0,661   0,717  1,079  1,109  0,893
                                                                           
Pelhřimov       0,657   1,232 0,620  0,601    0,794      0,287     0,814    0,375 0,816   1,066  1,013  1,078  1,356
5 001 - 15 000     0,335   0,608 0,319  0,474    0,488      0,177     0,746    0,404 0,476   0,769  0,990  1,486  0,692
2 001 - 5 000     0,272   0,502 0,460  0,605    0,397      0,154     0,295    0,280 0,643   0,555  0,885  1,263  0,879
1 001 - 2 000     0,215   0,349 0,329  0,686    0,560      0,532     0,306    0,436 0,552   0,747  0,874  1,526  0,468
do 1 000 obyvatel   0,424   0,366 0,392  0,402    0,135      0,467     0,583    0,625 0,462   0,480  1,075  1,427  0,520
                                                                           
Třebíč         0,891   0,892 0,753  1,098    0,551      0,247     0,549    0,578 0,908   0,957  1,093  0,785  0,791
5 001 - 15 000     0,443   0,572 0,732  0,331    0,381      0,281     0,713    0,538 0,348   0,671  0,956  1,288  0,810
2 001 - 5 000     0,445   0,608 0,720  0,351    0,505      0,200     0,341    0,309 0,330   0,701  0,849  0,684  0,535
1 001 - 2 000     0,457   0,455 0,673  0,188    0,963      0,313     0,437    0,494 0,523   0,542  0,793  0,911  0,529
do 1 000 obyvatel   0,340   0,440 0,734  0,265    0,503      0,205     0,428    0,370 0,835   0,564  0,876  1,024  0,546
                                                                           
Žďár nad Sázavou    0,512   0,444 0,361  0,475    0,826      0,296     0,629    0,521 0,438   1,017  0,917  1,047  1,246
5 001 - 15 000     0,365   0,666 0,779  0,443    0,455      0,278     0,659    0,521 0,414   0,807  0,855  0,734  0,716
2 001 - 5 000     0,687   0,459 0,650  0,631    0,528      0,214     0,227    0,505 0,407   0,968  1,046  1,327  0,702
1 001 - 2 000     0,328   0,548 0,977  0,443    0,488      0,319     0,429    0,455 0,341   0,785  1,088  1,555  0,765
do 1 000 obyvatel   0,300   0,377 0,530  0,473    0,488      0,270     0,580    0,401 0,411   0,715  0,986  1,295  1,195
                                                                           
                                                                           
Jihomoravský kraj                                                                  
                                                                           
Blansko        0,381   0,649 1,274  0,439    0,400      0,185     1,569    0,296 0,796   1,066  1,041  1,092  1,344
5 001 - 15 000     0,482   0,705 0,861  0,557    0,301      0,298     0,928    0,506 0,892   0,853  1,057  1,096  0,450
2 001 - 5 000     0,361   0,440 0,600  0,385    0,208      0,244     0,954    0,479 0,553   0,800  1,014  1,736  0,645
1 001 - 2 000     0,379   0,577 0,691  0,638    0,624      0,337     0,776    0,566 0,302   0,687  1,272  1,200  0,756
do 1 000 obyvatel   0,410   0,514 0,831  0,387    0,449      0,289     0,470    0,378 0,658   0,813  1,230  1,543  0,657
                                                                           
                                                                           
Brno 1         1,007   1,109 0,900  1,098    1,100      0,600     1,571    0,638 0,386   1,822  1,400  0,800  1,408
Brno 2         0,678   0,852 0,820  0,431    0,607      0,539     1,040    1,193 0,288   1,539  1,776  1,134  1,497
Brno 3         0,898   0,893 0,600  0,722    1,233      0,167     1,335    1,035 0,741   1,381  1,932  1,212  1,547
Brno 4         0,915   1,180 0,540  0,610    0,641      0,289     1,064    0,629 0,667   1,305  1,701  1,034  1,143
Brno 5         0,683   0,742 0,554  0,909    0,508      0,195     1,065    0,758 0,288   1,345  1,611  0,782  1,560
Brno 6         0,378   1,335 0,342  0,485    0,529      0,078     1,163    0,500 0,461   1,430  1,362  1,443  1,144
Brno 7         0,952   0,744 0,946  0,559    1,074      0,720     0,741    0,668 0,694   1,383  1,622  0,886  0,963
Brno 8         0,853   0,982 0,702  0,751    0,850      0,264     0,407    0,915 0,439   1,586  1,474  1,089  0,566
Brno 9         1,099   1,159 0,690  0,718    0,785      0,372     1,073    1,036 0,633   0,900  1,322  0,781  1,363
Brno 10        0,462   0,571 0,610  0,763    0,608      0,160     0,663    0,524 0,413   0,978  1,507  1,478  1,325
Brno 11        0,544   0,887 0,650  0,593    0,620      0,336     0,909    0,422 0,902   1,113  1,504  1,737  1,059
Brno 12        0,500   0,380 0,725  0,590    0,625      0,350     0,520    0,982 0,586   0,924  1,102  1,016  0,603
                                                                           
Brno-venkov                                                                     
5 001 - 15 000     0,687   0,717 0,724  0,266    0,624      0,196     1,001    0,892 0,810   0,892  1,345  1,184  1,392
2 001 - 5 000     0,485   0,527 0,531  0,771    0,520      0,327     0,767    0,598 0,652   0,724  1,388  1,119  1,195
1 001 - 2 000     0,667   0,673 0,530  0,442    0,309      0,302     0,506    0,614 0,759   1,020  1,559  1,449  1,346
do 1 000 obyvatel   0,528   0,544 0,553  0,883    1,263      0,268     0,525    0,661 0,800   0,982  1,527  1,523  1,076
                                                                           
Břeclav        0,576   0,794 0,737  0,258    0,705      0,266     0,589    0,562 0,738   0,773  1,016  0,756  0,738
5 001 - 15 000     0,478   0,702 0,600  0,449    0,530      0,573     0,720    0,678 0,403   0,745  1,321  1,229  0,519
2 001 - 5 000     0,419   0,489 0,260  0,496    0,991      0,415     0,677    0,482 0,506   0,575  0,937  0,977  1,176
1 001 - 2 000     0,363   0,522 0,291  0,315    0,239      0,396     0,447    0,507 0,291   0,757  0,987  1,093  1,092
do 1 000 obyvatel   0,317   0,617 0,455  0,625    0,590      0,451     0,517    0,675 0,685   0,616  1,026  1,540  0,415
                                                                           
Hodonín        0,388   0,552 0,617  0,510    0,361      0,210     0,846    0,488 0,535   0,758  1,077  0,715  0,774
5 001 - 15 000     0,515   0,621 0,254  0,336    0,246      0,247     0,924    0,475 0,367   0,785  1,026  0,865  0,759
2 001 - 5 000     0,312   0,485 0,459  0,219    0,257      0,254     0,360    0,406 0,236   0,731  0,848  1,390  0,608
1 001 - 2 000     0,262   0,515 0,445  0,300    0,838      0,145     0,533    0,409 0,307   0,399  0,832  1,194  0,601
do 1 000 obyvatel   0,238   0,485 0,450  0,101    0,405      0,339     0,518    0,554 0,577   0,530  0,863  0,900  0,873
                                                                               
Vyškov         0,534   0,659 0,680  0,627    0,628      0,230     0,817    0,763 0,426   0,944  0,961  1,224  0,887
5 001 - 15 000     0,409   0,524 0,540  0,458    0,620      0,291     0,310    0,533 0,549   0,752  1,182  1,165  0,659
2 001 - 5 000     0,381   0,406 0,510  0,564    0,682      0,247     0,765    0,428 0,601   0,807  1,106  1,059  0,591
1 001 - 2 000     0,400   0,366 0,415  0,707    0,452      0,429     0,555    0,437 0,820   0,657  1,219  1,737  0,357
do 1 000 obyvatel   0,418   0,530 0,514  0,491    0,621      0,260     0,468    0,544 0,801   0,700  1,167  1,587  0,441
                                                                           
Znojmo         0,544   0,582 0,786  0,679    0,628      0,360     0,850    0,440 0,284   0,963  1,076  0,753  1,048
5 001 - 15 000     0,572   0,200 0,110  0,550    0,151      0,114     0,668    0,239 0,578   0,839  0,743  0,499  1,210
2 001 - 5 000     0,381   0,584 0,510  0,564    0,590      0,430     0,565    0,484 0,503   0,752  0,902  1,121  0,863
1 001 - 2 000     0,355   0,465 0,472  0,417    0,452      0,387     0,657    0,526 0,819   0,650  0,910  1,035  0,768
do 1 000 obyvatel   0,379   0,506 0,105  0,464    0,518      0,301     0,516    0,454 0,647   0,849  0,941  1,476  0,427
                                                                           
Olomoucký kraj                                                                    
                                                                           
Jeseník        0,317   0,615 0,450  0,654    0,587      0,325     0,715    0,449 0,779   0,740  0,822  0,555  0,663
2 001 - 5 000     0,171   0,541 0,436  0,419    0,511      0,304     0,460    0,347 0,209   0,497  0,714  1,155  0,694
1 001 - 2 000     0,188   0,388 0,331  0,336    0,343      0,446     0,352    0,324 0,236   0,435  0,704  0,693  0,609
do 1 000 obyvatel   0,254   0,378 0,420  0,214    0,132      0,201     0,373    0,243 0,578   0,387  0,648  1,348  0,450
                                                                           
Olomouc 1       0,549   1,025 0,716  0,843    0,740      0,108     0,909    0,271 0,593   1,140  1,673  1,016  1,315
Olomouc 2       0,620   0,719 0,680  0,820    0,710      0,594     1,223    0,480 0,580   0,751  1,117  1,290  1,018
Olomouc 3       0,992   0,603 0,650  1,093    0,451      0,625     0,875    0,540 0,567   0,902  1,325  0,557  1,188
Olomouc 4       0,401   0,470 0,660  1,059    0,720      0,107     0,562    0,247 0,630   0,930  0,938  0,743  0,787
5 001 - 15 000     0,446   0,683 0,658  0,249    0,433      0,296     0,635    0,473 0,529   0,727  0,944  0,917  0,577
2 001 - 5 000     0,443   0,615 0,613  0,139    0,636      0,384     0,676    0,489 0,425   0,713  1,010  1,339  1,251
1 001 - 2 000     0,493   0,418 0,637  0,444    0,716      0,368     0,588    0,424 0,496   0,771  0,975  1,358  1,755
do 1 000 obyvatel   0,399   0,558 0,573  0,285    0,558      0,322     0,746    0,473 0,391   0,556  0,956  0,965  0,648
                                                                           
Prostějov       0,515   0,748 0,658  0,522    0,650      0,567     0,695    0,642 0,368   1,091  1,121  0,749  1,006
2 001 - 5 000     0,468   0,585 1,176  0,357    0,649      0,414     0,835    0,483 0,710   0,772  1,047  1,353  0,991
1 001 - 2 000     0,499   0,566 0,600  0,289    0,521      0,428     0,810    0,392 0,684   0,697  1,032  1,396  0,806
do 1 000 obyvatel   0,319   0,385 0,500  0,370    0,470      0,216     0,337    0,328 0,399   0,718  0,905  1,129  0,745
                                                                           
Přerov 1        0,654   0,481 0,384  0,219    0,444      0,444     0,620    0,442 0,553   0,821  0,936  1,024  0,955
Přerov 2        0,561   0,505 0,380  0,106    0,350      0,254     0,254    0,500 0,886   0,886  0,884  0,748  0,694
Přerov 3        0,970   0,450 0,375  0,210    0,540      0,355     0,171    0,171 0,486   0,605  0,708  0,812  0,415
Přerov 4        0,560   0,684 0,370  0,205    0,530      0,242     0,300    0,300 0,785   0,799  0,819  0,889  0,408
Přerov 5        0,550   0,600 0,365  0,200    0,520      0,200     0,500    0,290 0,600   0,570  0,802  1,094  0,399
15 001 - 25 000    0,342   0,476 0,153  0,182    0,596      0,228     1,325    0,463 0,574   0,922  0,924  1,395  0,407
5 001 - 15 000     0,643   0,658 0,461  0,548    0,214      0,295     1,078    0,489 0,938   0,789  0,842  0,824  0,527
2 001 - 5 000     0,500   0,683 0,450  0,434    0,371      0,095     0,651    0,321 0,749   0,651  0,818  0,451  0,350
1 001 - 2 000     0,464   0,408 0,442  0,300    0,357      0,201     0,293    0,429 0,640   0,583  0,862  1,059  0,540
do 1 000 obyvatel   0,348   0,335 0,400  0,241    0,779      0,203     0,384    0,265 0,527   0,571  0,797  1,490  0,217
                                                                           
Šumperk        0,358   0,554 0,605  0,614    0,606      0,254     1,037    0,693 0,141   1,077  1,017  0,645  0,848
5 001 - 15 000     0,378   0,421 0,432  0,544    0,403      0,336     0,631    0,443 0,369   0,815  0,823  0,955  0,728
2 001 - 5 000     0,365   0,510 0,178  0,487    0,583      0,290     0,503    0,356 0,170   0,742  0,843  1,012  0,622
1 001 - 2 000     0,355   0,542 1,405  0,424    0,571      0,213     0,396    0,402 0,202   0,561  0,802  1,572  0,862
do 1 000 obyvatel   0,330   0,325 0,402  0,291    0,580      0,211     0,430    0,397 0,282   0,556  0,888  0,784  0,607
                                                                           
                                                                           
Zlínský kraj                                                                     
                                                                           
Kroměříž        0,502   0,832 0,626  0,405    0,785      0,213     1,076    0,594 0,592   0,980  1,098  0,779  1,421
5 001 - 15 000     0,499   0,532 0,547  0,396    0,664      0,184     0,758    0,386 0,439   0,849  1,061  1,029  1,191
2 001 - 5 000     0,316   0,471 0,836  0,226    0,201      0,213     0,620    0,401 0,483   0,771  0,937  1,271  1,181
1 001 - 2 000     0,414   0,915 0,470  0,310    0,591      0,142     1,337    0,253 0,662   0,658  0,969  1,253  0,433
do 1 000 obyvatel   0,283   0,413 0,450  0,323    0,703      0,263     0,886    0,400 0,625   0,592  0,913  1,245  0,709
                                                                           
Luhačovice 1      0,688   1,103 0,699  0,489    1,839      0,292     1,443    0,932 0,89    1,038  1,163  0,964  1,180
Luhačovice 2      0,520   0,521 0,690  0,489    1,010      0,098     1,015    0,805 0,810   0,950  0,703  0,743  0,800
                                                                           
Uherské Hradiště    0,634   1,044 0,684  0,361    1,093      0,343     1,120    0,838 0,460   1,128  1,134  0,907  1,286
15 001 - 25 000    0,546   0,821 0,769  0,641    0,438      0,264     0,424    0,794 0,891   1,096  1,087  0,748  1,129
5 001 - 15 000     0,662   1,043 0,648  0,558    0,625      0,466     0,719    0,897 0,686   0,796  1,256  0,692  0,967
2 001 - 5 000     0,382   0,646 0,630  0,610    0,599      0,267     0,812    0,543 0,426   0,677  0,991  1,339  0,756
1 001 - 2 000     0,584   0,597 0,577      1,288    1,030      0,241     1,098    0,466 0,547   0,936  1,068  0,988  0,638
do 1 000 obyvatel   0,506   0,422 0,435  0,394    0,438      0,317     0,821    0,538 0,903   0,959  1,116  1,42   0,785
                                                                           
Vsetín         0,317   0,549 0,503  0,482    0,904      0,388     0,447    0,379 0,314   0,873  0,984  0,875  0,710
nad 25 000       0,566   0,532 0,495  0,422    0,129      0,477     1,007    0,387 0,251   0,845  0,929  1,223  0,661
obyvatel                                                                       
15 001 - 25 000    0,735   0,775 0,568  0,566    0,729      0,661     0,764    0,572 0,605   1,333  1,211  1,485  0,950
5 001 - 15 000     0,283   0,476 0,491  0,434    0,453      0,370     0,432    0,548 0,283   0,861  1,054  0,943  0,481
2 001 - 5 000     0,391   0,431 0,335  0,242    0,647      0,523     0,577    0,479 0,539   0,708  1,118  1,160  0,389
1 001 - 2 000     0,594   0,765 0,560  0,641    0,290      0,276     0,278    0,495 0,556   0,463  1,082  1,076  0,517
do 1 000 obyvatel   0,325   0,543 0,545  0,362    0,480      0,216     0,547    0,391 0,258   0,426  1,096  0,857  0,497
                                                                           
Zlín 1         0,680   0,922 0,591  0,743    0,617      0,453     1,118    0,369 0,621   1,262  1,935  1,155  1,424
Zlín 2         0,651   0,615 0,700  0,720    0,524      0,192     1,088    0,387 0,332   1,021  1,074  1,053  1,382
Zlín 3         0,476   0,670 0,700  0,720    0,310      0,347     0,762    0,557 0,761   1,235  1,137  1,236  1,335
15 001 - 25 000    0,536   0,692 0,343  0,550    0,747      0,144     0,600    0,349 0,366   0,971  1,389  0,874  1,073
5 001 - 15 000     0,421   0,591 0,565  0,462    0,430      0,331     0,537    0,676 0,732   0,955  1,018  1,097  0,995
2 001 - 5 000     0,405   0,560 0,702  0,339    0,516      0,274     0,711    0,573 0,600   0,984  1,080  0,862  0,691
1 001 - 2 000     0,725   0,538 0,405  0,429    0,351      0,356     0,293    0,466 0,360   0,835  1,242  1,117  0,632
do 1 000 obyvatel   0,402   0,426 0,550  0,288    0,904      0,384     0,275    0,561 0,334   0,871  1,170  0,979  0,640
                                                                           
                                                                           
Moravskoslezský kra  j                                                               
                                                                           
Bruntál        0,286   0,458 0,547  0,297    0,533      0,282     0,551    0,241 0,214   0,605  0,707  0,632  0,499
nad 25 000       0,563   0,583 0,460  0,429    0,569      0,124     0,591    0,317 0,864   0,726  0,703  0,800  0,565
obyvatel                                                                       
5 001 - 15 000     0,278   0,398 0,445  0,294    0,432      0,375     0,422    0,228 0,286   0,501  0,518  0,644  0,305
2 001 - 5 000     0,723   0,573 0,665  0,465    0,461      0,303     0,285    0,462 0,358   0,492  0,610  0,578  0,507
1 001 - 2 000     0,330   0,451 0,480  0,301    0,514      0,309     0,238    0,478 0,533   0,496  0,706  0,971  0,335
do 1 000 obyvatel   0,212   0,565 0,354  0,321    0,495      0,262     0,353    0,316 0,320   0,416  0,691  0,943  0,392
                                                                           
Frýdek-Místek     0,601   0,789 0,629  0,627    0,916      0,435     0,643    0,449 0,569   0,979  0,790  1,122  0,705
nad 25 000       0,385   0,849 0,610  0,572    0,139      0,320     0,376    0,384 0,258   0,734  0,740  0,922  0,469
obyvatel                                                                       
5 001 - 15 000     0,439   0,534 0,469  0,498    0,457      0,308     0,679    0,412 0,560   0,647  0,886  1,142  0,898
2 001 - 5 000     0,347   0,579 0,477  0,243    0,513      0,269     1,108    0,491 0,491   0,561  1,009  1,774  1,474
1 001 - 2 000     0,376   0,493 0,277  0,753    0,454      0,349     0,640    0,355 0,485   0,672  1,036  1,689  0,764
do 1 000 obyvatel   0,320   0,575 0,516  0,634    0,398      0,340     0,347    0,475 0,693   0,843  1,180  1,626  0,396
                                                                           
Havířov 1       0,655   0,471 0,477  0,504    0,468      0,311     0,425    0,280 0,316   0,760  0,537  0,839  0,663
Havířov 2       0,346   0,574 0,874  0,486    0,460      0,130     0,429    0,420 0,407   0,715  0,685  0,739  0,559
Havířov 3       0,564   0,486 0,470  0,500    0,511      0,259     0,315    0,582 0,146   0,724  0,538  0,791  0,458
                                                                           
                                                                           
                                                                           
Karviná        0,421   0,628 0,550  0,776    0,560      0,291     0,423    0,258 0,754   0,734  0,666  0,935  0,426
nad 25 000       0,440   0,613 0,496  0,561    0,111      0,175     0,437    0,367 0,354   0,753  0,747  0,936  0,830
obyvatel                                                                       
15 001 - 25 000    0,408   0,427 0,390  0,251    0,495      0,148     0,395    0,346 0,314   0,580  0,614  1,026  0,394
5 001 - 15 000     0,377   0,484 0,474  0,320    0,349      0,181     0,392    0,372 0,416   0,501  0,700  1,405  0,312
2 001 - 5 000     0,414   0,466 0,462  0,54    0,507      0,271     0,421    0,457 0,484   0,656  0,839  1,087  0,530
1 001 - 2 000     0,787   0,501 0,410  0,310    0,543      0,133     0,413    0,230 0,455   0,652  0,887  1,158  0,421
                                                                           
Nový Jičín       0,472   0,804 0,674  0,396    0,234      0,318     0,689    0,313 0,409   0,911  0,786  0,845  0,784
15 001 - 25 000    0,433   0,584 0,569  0,467    0,555      0,237     0,737    0,442 0,801   0,866  0,804  1,035  0,689
5 001 - 15 000     0,488   0,640 0,345  0,465    0,459      0,347     0,431    0,415 0,459   0,620  0,730  1,109  0,399
2 001 - 5 000     0,603   0,690 0,643  0,328    0,694      0,311     0,431    0,614 0,135   0,782  0,940  1,270  1,014
1 001 - 2 000     0,302   0,479 0,431  0,385    0,302      0,295     0,403    0,518 0,229   0,802  0,925  1,159  0,743
do 1 000 obyvatel   0,337   0,510 0,152  0,392    0,456      0,214     0,206    0,404 0,308   0,599  0,913  1,164  0,320
                                                                           
Opava 1        0,861   1,389 0,735  0,697    0,681      0,280     1,158    1,011 0,520   1,519  0,657  0,898  1,641
Opava 2        0,383   1,006 0,725  0,423    0,890      0,214     1,211    0,569 0,317   1,070  0,958  0,983  1,224
Opava 3        0,509   0,576 0,710  0,625    0,635      0,258     1,050    0,607 0,515   1,171  0,733  0,761  0,819
Opava 4        0,477   0,312 0,700  0,318    0,702      0,250     0,725    0,625 0,256   0,781  0,730  1,066  0,719
5 001 - 15 000     0,527   0,734 0,708  0,457    0,751      0,381     0,422    0,672 0,458   0,787  0,839  1,129  0,613
2 001 - 5 000     0,316   0,532 0,575  0,501    0,848      0,268     1,023    0,450 0,416   0,724  0,844      1,231  0,557
1 001 - 2 000     0,561   0,818 0,653  0,444    0,536      0,235     0,610    0,619 0,530   0,581  0,879  1,053  1,012
do 1 000 obyvatel   0,639   0,665 0,521  0,146    0,409      0,261     0,523    0,666 0,752   0,650  0,939  1,453  0,404
                                                                           
Ostrava 1       0,261   0,367 0,368  0,103    0,233      0,251     0,402    0,278 0,162   0,369  0,556  0,631  0,666
Ostrava 2       0,189   0,277 0,320  0,320    0,299      0,321     0,533    0,308 0,220   0,483  0,660  0,920  0,590
Ostrava 3       0,164   0,403 0,329  0,508    0,153      0,250     0,537    0,325 0,491   0,437  0,600  0,689  0,582
Ostrava 4       0,248   0,378 0,458  0,197    0,250      0,167     0,433    0,376 0,196   0,369  0,525  0,360  0,480
Ostrava 5       0,369   0,510 0,208  0,433    0,224      0,256     0,499    0,355 0,401   0,529  0,647  0,829  0,766
Ostrava 6       0,559   0,428 0,492  0,233    0,229      0,243     0,484    0,336 0,293   0,566  0,744  0,723  0,603
Ostrava 7       0,348   0,597 0,530  0,220    0,813      0,188     0,303    0,182 1,027   0,566  0,594  0,927  0,393
Ostrava 8       0,321   0,390 0,410  0,129    0,209      0,153     0,631    0,271 0,270   0,639  0,698  0,836  0,463
Ostrava 9       0,485   0,503 0,350  0,432    0,644      0,230     0,479    0,291 0,318   0,850  0,732  0,803  0,744
Ostrava 10       0,336   0,251 0,330  0,235    0,135      0,321     0,600    0,198 0,271   0,528  0,673  0,973  0,804
Ostrava 11       0,343   0,333 0,467  0,213    0,226      0,230     0,435    0,271 0,325   0,561  0,595  0,710  0,566
Ostrava 12       0,420   0,439 0,400  0,235    0,250      0,230     0,080    0,322 0,385   0,414  0,771  0,791  0,500
5 001 - 15 000     0,556   0,520 0,469  0,498    0,457      0,321     0,483    0,388 0,560   0,831  0,846  1,080  1,677
2 001 - 5 000     0,362   0,479 0,588  0,300    0,634      0,129     0,788    0,419 0,249   0,486  1,001  1,839  0,981
1 001 - 2 000     0,492   0,746 0,467  0,547    0,553      0,265     0,665    0,399 0,527   0,617  0,953  1,210  0,828
do 1 000 obyvatel   0,456   0,383 0,469  0,263    0,433      0,241     0,369    0,565 0,514   0,627  1,028  1,263  0,370
                                                                           
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
*)  Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí
sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle
vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.


1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R
 z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H
 z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.
 
4.  Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E
 z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I
 z přílohy č. 2.

6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O,
 Z z přílohy č. 2
 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.

7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J,
 K z přílohy č. 2.

8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.

9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle §
 4.

10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěné stavbě
 oceněné podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle
 § 24.

11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbě oceněné podle § 5
 a bytu v rodinném domě, oceněném podle § 13.

12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6
 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.

13. Koeficient ze sloupce 13 přísluší k bytu ve vícebytovém
 domě typu J, K oceněnému podle § 13 a pozemku k bytu oceněnému
 podle § 25.

14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30,
 31 odst. 3 až 7 a stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.

15. Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceněných podle
 § 35 až 42 je roven 1,00.

16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném
 okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient
 prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je
 počtem obyvatel nejbližší.
 

 Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 36
              vyhlášky
                
a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez
  ohledu na správní členění města.
b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující
  katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.¨
c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je
  rozhodující kód katastrálního území.

 Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39
              vyhlášky
a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí
                          Tabulky č. 2
Praha
----------------------------------------------
 Poř.   Katastrální území   Číslo  
 číslo              oblasti  
      název     kód       
----------------------------------------------
  1  Benice      602582   12   
  2  Běchovice     601527   25   
  3  Bohnice      730556   8    
  4  Braník      727873   4    
  5  Břevnov      729582   6    
  6  Březiněves    614131   22   
  7  Bubeneč      730106   6    
  8  Čakovice     731561   23   
  9  Černý Most    731676   24   
 10  Čimice      730394   8    
 11  Ďáblice      730629   8    
 12  Dejvice      729272   6    
 13  Dolní Chabry   730599   22   
 14  Dolní Měcholupy  732541   26   
 15  Dolní Počernice  629952   25   
 16  Dubeč       633330   27   
 17  Háje       728233   11   
 18  Hájek u      773395   27   
    Uhříněvsi              
 19  Hloubětín     731234   24   
 20  Hlubočepy     728837   5    
 21  Hodkovičky    727857   4    
 22  Holešovice    730122   3    
 23  Holyně      750573   17   
 24  Horní Měcholupy  732583   11   
 25  Horní Počernice  643777   25   
 26  Hostavice     731722   24   
 27  Hostivař     732052   26   
 28  Hradčany     727121   1    
 29  Hrdlořezy     731765   9    
 30  Chodov      728225   11   
 31  Cholupice     652393   13   
 32  Jinonice     728730   5    
 33  Josefov      727008   1    
 34  Kamýk       728438   14   
 35  Karlín      730955   3    
 36  Kbely       731641   23   
 37  Klánovice     665444   25   
 38  Kobylisy     730475   8    
 39  Koloděje     668508   27   
 40  Kolovraty     668591   12   
 41  Komořany     728519   14   
 42  Košíře      728764   5    
 43  Královice     672629   27   
 44  Krč        727598   4    
 45  Křeslice     676071   12   
 46  Kunratice     728314   12   
 47  Kyje       731226   24   
 48  Lahovice     729248   15   
 49  Letňany      731439   8    
 50  Lhotka      728071   4    
 51  Libeň       730891   9    
 52  Liboc       729795   20   
 53  Libuš       728390   13   
 54  Lipany      668605   12   
 55  Lipence      683973   15   
 56  Lochkov      686425   17   
 57  Lysolaje     729931   21 
 58  Malá       729183   16 
    Chuchle             
 59  Malá Strana    727091   1     
 60  Malešice     732451   10 
 61  Michle      727750   4 
 62  Miškovice     731552   22 
 63  Modřany      728616   14 
 64  Motol       728951   5 
 65  Nebušice     729876   21 
 66  Nedvězí      702323   27 
 67  Nové Město    727181   1 
 68  Nusle       728161   4 
 69  Petrovice     732613   11 
 70  Písnice      720984   13 
 71  Pitkovice     773417   12 
 72  Podolí      728152   4 
 73  Prosek      731382   8 
 74  Přední      734373   21 
    Kopanina            
 75  Radlice      728641   5 
 76  Radotín      738620   16 
 77  Ruzyně      729710   19 
 78  Řeporyje     745251   17 
 79  Řepy       729701   18 
 80  Satalice     746134   23 
 81  Sedlec      730041   21 
 82  Slivenec     750590   17 
 83  Smíchov      729051   5 
 84  Sobín       793256   17 
 85  Staré Město    727024   1 
 86  Stodůlky     755541   18 
 87  Strašnice     731943   10 
 88  Střešovice    729302   6 
 89  Střížkov     730866   8 
 90  Suchdol      729981   21 
 91  Šeberov      762130   12 
 92  Štěrboholy    732516   26 
 93  Točná       652407   13 
 94  Troja       730190   7 
 95  Třebonice     770353   17 
 96  Třeboradice    731528   22 
 97  Uhříněves     773425   28 
 98  Újezd nad     773778   25 
    Lesy              
 99  Újezd u      773999   12 
    Průhonic            
 100 Veleslavín    729353   20 
 101 Velká       729213   16 
    Chuchle             
 102 Vinohrady     727164   2 
 103 Vinoř       782378   23 
 104 Vokovice     729418   20 
 105 Vršovice     732257   10 
 106 Vyšehrad     727300   2 
 107 Vysočany     731285   9 
 108 Záběhlice     732117   10 
 109 Zadní       745278   17 
    Kopanina            
 110 Zbraslav     791733   15 
 111 Zličín      793264   18 
 112 Žižkov      727415   3 
----------------------------------------------

Brno
----------------------------------------------
 Poř. Katastrální území  Číslo  
 číslo               
              oblasti
----------------------------------------------
     název    kód      
----------------------------------------------
  1  Bohunice    612006  7   
  2  Bosonohy    608505  7   
  3  Brněnské    612227  10   
    Ivanovice   
  4  Bystrc     611778  7   
  5  Černá Pole   610771  2   
  6  Černovice   611263  5   
  7  Dolní     612111  10   
    Heršpice    
  8  Dvorska    633895  11   
  9  Holásky    612243  10   
 10  Horní     612065  10   
    Heršpice    
 11  Husovice    610844  5   
 12  Chrlice    654132  11   
 13  Ivanovice   655856  8   
 14  Jehnice    658201  9   
 15  Jundrov    610542  4   
 16  Kníničky    611905  8   
 17  Kohoutovice  610313  7   
 18  Komárov    611026  5   
 19  Komín     610585  4   
 20  Královo    611484  3   
    Pole      
 21  Lesná     610887  3   
 22  Líšeň     612405  7   
 23  Maloměřice   612499  5   
 24  Medlánky    611743  4   
 25  Město Brno   610003  1
 26  Mokrá Hora   611701  8
 27  Nový Lískovec 610283  7
                 
 28  Obřany     612553  5
 29  Ořešín     712680  9
 30  Pisárky    610208  3
 31  Ponava     611379  5
                 
 32  Přízřenice   612146  10
 33  Řečkovice   611646  4
 34  Sadová     611565  12
                 
 35  Slatina    612286  7
 36  Soběšice    751910  8
 37  Staré Brno   610089  2
 38  Starý Lískovec 612014  7
 39  Stránice    610330  2
 40  Štýřice    610186  5
 41  Trnitá     610950  6
 42  Tuřany     612171  11
 43  Útěchov u Brna 775550  9
 44  Veveří     610372  2
                 
 45  Zábrdovice   610704  6
 46  Žabovřesky   610470  3
 47  Žebětín    795674  9
 48  Židenice    611115  5
----------------------------------------------
 
České Budějovice
----------------------------------------------
Poř.    Katastrální území     Číslo
číslo                 oblasti
----------------------------------------------
           název      kód    
----------------------------------------------
  1  České        621919  1   
    Budějovice 1     
  2  České        621943  2   
    Budějovice 2     
  3  České        622052  2   
    Budějovice 3     
  4  České        622222  3  1
    Budějovice 4            
  5  České        622281  3  1
    Budějovice 5     
  6  České        622346  3                      
    Budějovice 6
  7  České Budějovice 7  622486  3    
                       
  8  České Vrbné     622729  3    
                       
  9  Haklovy Dvory    636797  4    
                       
  10 Kaliště u Českých  662208  3
    Budějovic           
  11 Třebotovice     662216  4
                   
----------------------------------------------

Františkovy Lázně
----------------------------------------------
 Poř. Katastrální území 
 číslo                      
 oblasti
----------------------------------------------
    název         kód        
----------------------------------------------
  1  Dlouhé         768880  2  
    Mosty          
  2  Františkovy       634646  1  
    Lázně                 
  3  Horní          634654  2  
    Lomany         
  4  Jedličná        634638  2  
  5  Krapice         634662   2 
                      
  6  Slatina u Františkových 634689   2 
    Lázní                
  7  Žírovice        634697   2 
----------------------------------------------
Havířov
----------------------------------------------
 Poř.  Katastrální území  Číslo  Poř.  
 číslo            oblasti číslo  
----------------------------------------------
      název      kód        
----------------------------------------------
  1  Bludovice      637696  2  
  2  Dolní Datyně    628905  3  
  3  Dolní Suchá     637777  3  
  4  Havířov-Město    637556  1                     
  5  Prostřední Suchá  637742  2                     
  6  Šumbark       637734  2                     
----------------------------------------------

Hradec  Králové
----------------------------------------------
 Poř.   Katastrální území  Číslo 
 číslo             oblasti
----------------------------------------------
    název     kód     
----------------------------------------------
  1  Březhrad     613878   4   
  2  Hradec      646873   1   
    Králové              
  3  Kluky      647225   3   
  4  Kukleny     647209   3   
  5  Malšova Lhota  691305   4   
  6  Malšovice u   646997   2   
    Hradce              
    Králové     
  7  Nový Hradec   647187   2   
    Králové     
  8  Piletice     726541   5   
  9  Plácky      721204   4   
 10  Plačice     721212   4   
 11  Plotiště nad   721930   5   
    Labem
 12  Pouchov     726559   3 
 13  Pražské     647101   2 
    Předměstí           
 14  Roudnička    741825   3 
 15  Rusek      743674   5 
 16  Slezské     646971   2 
    Předměstí           
 17  Slatina u Hradce 749656   4 
    Králové            
 18  Svinary     760765   5 
 19  Svobodné Dvory  761125   3 
 20  Třebeš      647047   2 
 21  Věkoše      726583   3 
----------------------------------------------

 
Jihlava
----------------------------------------------
 Poř.   Katastrální území  Číslo  
 číslo                 
                oblasti
----------------------------------------------
      název    kód       
----------------------------------------------
  1  Antonínův Důl   757900   2    
  2  Bedřichov u    659878   3    
    Jihlavy      
  3  Helenín      659827   2    
  4  Henčov      648680   2    
  5  Heroltice u    638421   2    
    Jihlavy      
  6  Horní Kosov    643084   3    
  7  Hosov       643092   3    
  8  Hruškové     648698   3    
    Dvory       
  9  Jihlava      659673   1    
 10  Kosov u Jihlavy  691372   2
 11  Pančava      659835   2
 12  Pávov       659916   2
 13  Pístov u Jihlavy 721000   2
 14  Popice u Jihlavy 725765   2
                   
 15  Sasov       659843   2
 16  Staré Hory    659860   3
 17  Vysoká u Jihlavy 721018   3
 18  Zborná      791610   2
----------------------------------------------

Karlovy Vary
----------------------------------------------
     Poř.   Katastrální území   Číslo   
 číslo                   
                oblasti   
----------------------------------------------
      název     kód        
----------------------------------------------
  1  Bohatice     663581   3    
  2  Cihelny     631043   4    
                      
  3  Čankov      746746   4    
  4  Doubí u     631051   4    
    Karlových Var            
  5  Drahovice    663701   2    
  6  Dvory      663549   3    
  7  Karlovy Vary   663433   1    
  8  Olšová Vrata   663654   4    
  9  Počerny     753831   4 
 10  Rosnice u Staré 753840   4 
    Role             
 11  Rybáře      663557   2 
 12  Sedlec u     746754   4 
    Karlových Var         
 13  Stará Role    753858   3 
 14  Tašovice     631060   4 
 15  Tuhnice     663492   2 
                  
---------------------------------------------- 
Kladno
----------------------------------------------
 Poř.   Katastrální území   Číslo   
 číslo                  
                oblasti   
----------------------------------------------
      název     kód        
----------------------------------------------
  1  Dubí u Kladna  665169   3    
  2  Hnidousy    764558   3    
  3  Kladno     665061   1    
  4  Kročehlavy   665126   2    
  5  Motyčín     764540   3                     
  6  Rozdělov    664961   2                 
  7  Vrapice     665177   3
----------------------------------------------

Liberec     
----------------------------------------------
 Poř.   Katastrální území   Číslo   
 číslo             oblasti  
----------------------------------------------
      název    kód       
----------------------------------------------
  1  Dolní Hanychov  682268  2    
  2  Doubí u Liberce 631086  4    
  3  Františkov u   682233  2    
    Liberce              
  4  Hluboká u    631094  5    
    Liberce
  5  Horní Hanychov  682462  4    
  6  Horní Růžodol  682250  2    
  7  Horní Suchá u  682489  5    
    Liberce
  8  Janův Důl u   682241  2    
    Liberce
  9  Karlinky     682497  5    
 10  Kateřinky u   682438  5    
    Liberce
 11  Krásná Studánka 673641  5    
 12  Kunratice u   785628  5    
    Liberce
 13  Liberec     682039  1    
 14  Machnín     689823  5
 15  Nové Pavlovice  682161  2
 16  Ostašov u    682471  5
    Liberce          
 17  Pilínkov     631108  5
 18  Radčice u    673650  5
    Krásné Studánky      
 19  Rochlice u    682314  2
    Liberce          
 20  Rudolfov     682446  5
 21  Ruprechtice   682144  2
                 
 22  Růžodol I    682209  2
 23  Staré Pavlovice 682179  2
 24  Starý Harcov   682390  2
 25  Vesec u Liberce 780472  4
 26  Vratislavice   785644  3
    nad Nisou         
----------------------------------------------

Luhačovice
----------------------------------------------
 poř.   katastrální území  číslo   
 číslo                   
                 oblasti
----------------------------------------------
    název    kód        
----------------------------------------------
  1  Kladná-   664944     2   
    Žilín
  2  Luhačovice  688576     1   
  3  Polichno   725463     2 
  4  Řetechov   745341     2 
---------------------------------------------- 
 
 
Mariánské Lázně
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území  Číslo  
 číslo              oblasti 
                  
---------------------------------------------- 
       název    kód      
---------------------------------------------- 
  1 Chotěnov u    901903   3     
   Marián.Lázní              
  2 Mariánské Lázně 691585   1     
  3 Stanoviště u   691674   3  
   Marián.Lázní          
  4 Úšovice     691607   2  
---------------------------------------------- 

Most
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území   Číslo 
 čísl              oblasti
---------------------------------------------- 
       název     kód     
---------------------------------------------- 
  1  Čepirohy     619591    3  
  2  Dřínov u     633097    3  
    Komořan               
  3  Ervěnice     668885    3  
  4  Hořany      645010    3  
                      
  5  Komořany u    668893    3  
    Mostu       
  6  Konobrže     669326    3  
  7  Kopisty      669334    3  
  8  Most I      699357    1  
  9  Most II      699594    2  
 10  Pařidla      669342    3
 11  Rudoltice nad   699691    3
    Bílinou             
 12  Skyřice      749206    3
 13  Slatinice u    616559    3
    Mostu              
 14  Souš       903337    3
 15  Střimice     699748    3
 16  Třebušice     770540    3
 17  Velebudice    749214    3
 18  Vtelno      787507    3
---------------------------------------------- 

Olomouc
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území  Číslo  
 číslo              oblasti     
---------------------------------------------- 
      název    kód       
---------------------------------------------- 
  1  Bělidla     710881    3  
  2  Černovír     710571    4  
  3  Droždín     632635    2  
                      
  4  Hejčín      710644    3  
                      
  5  Hodolany     710873    3  
  6  Holice u     641227    3  
    Olomouce     
  7  Chomoutov    652415    4  
  8  Chválkovice   710911    3  
                      
  9  Klášterní    710555    3  
    Hradisko     
  10  Lazce      710598    3  
  11  Lošov      686875    2  
  12  Nedvězí u    702358    4  
    Olomouce              
  13  Nemilany     703109    4  
  14  Neředín     710687    3
  15  Nová Ulice    710717    3
  16  Nové Sady u   710814    3
    Olomouce            
  17  Nový Svět u   710920    4
    Olomouce            
  18  Olomouc-město  710504    1
  19  Pavlovičky    710938    3
                    
  20  Povel      710784    3
  21  Radíkov u    737747    2
    Olomouce            
  22  Řepčín      710946    3
  23  Slavonín     750387    4
  24  Svatý Kopeček  669288    2
  25  Topolany u    767760    4
    Olomouce            
  26  Týneček     772411    2
---------------------------------------------- 

Opava
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území   Číslo   
                 oblasti
---------------------------------------------- 
      název     kód        
---------------------------------------------- 
  1  Držkovice    777170     4   
  2  Jaktař      711730     3   
  3  Jarkovice    783595     4   
  4  Kateřinky u   711756     2   
    Opavy      
  5  Komárov u    711845     4   
    Opavy      
  6  Kylešovice    711811     3   
  7  Malé       711870     4   
    Hoštice     
  8  Milostovice   695149     4   
  9  Opava-Město   711560    1
 10  Opava-Předměstí 711578    2
 11  Palhanec     777188    5
 12  Podvihov     724637    4
                    
 13  Suché Lazce   759180    4
                    
 14  Vávrovice    777196    4
 15  Vlaštovičky   783609    4
 16  Zlatníky u    793230    4
    Opavy              
---------------------------------------------- 

Ostrava
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území   Číslo     
                 oblasti
---------------------------------------------- 
     název     kód         
---------------------------------------------- 
  1  Antošovice    600393     2   
                        
  2  Bartovice    715085     1   
  3  Dubina u     798894     6   
    Ostravy                 
  4  Heřmanice    714691     1   
  5  Hošťálkovice   646075     2   
  6  Hrabová     714534     10   
  7  Hrabůvka     714585     6   
  8  Hrušov      714917     4   
  9  Koblov      667366     2   
 10  Krásné Pole   673722     7   
 11  Kunčice nad   714224     4   
    Ostravicí    
 12  Kunčičky     714241     4   
 13  Lhotka u     681458     2   
    Ostravy     
 14  Mariánské    713830     5   
    Hory                  
 15  Martinov ve       715379     8   
    Slezsku     
 16  Michálkovice   714747     1   
 17  Moravská     713520     5   
    Ostrava     
 18  Muglinov     714941     3   
 19  Nová Bělá    704946     7   
 20  Nová Plesná   721671     12   
 21  Nová Ves u    713937     4
    Ostravy             
 22  Petřkovice u   720470     2
    Ostravy             
 23  Polanka nad   725081     7
 24  Poruba      715174     9
 25  Poruba-sever   715221     9
 26  Proskovice    733474     7
 27  Přívoz      713767     5
 28  Pustkovec    715301     8
 29  Radvanice    715018     1
 30  Slezská Ostrava 714828     3
 31  Stará Bělá    753661     7
 32  Stará Plesná   721689    12
 33  Svinov      715506     8
 34  Třebovice ve   715433     8
    Slezsku             
 35  Vítkovice    714071    11
                    
 36  Výškovice u   715620     6
    Ostravy             
 37  Zábřeh-Hulváky  713970    11
 38  Zábřeh nad    714305     6
    Odrou              
 39  Zábřeh-VŽ    714089    11
---------------------------------------------- 

Pardubice
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území   Číslo  
 číslo              
                 oblasti
---------------------------------------------- 
      název    kód        
---------------------------------------------- 
  1  Černá za     619965     5   
    Bory        
  2  Dražkovice    632252     4   
  3  Drozdice     619973     6   
  4  Hostovice     645991     6   
  5  Lány na      679071     6   
    Důlku       
  6  Mnětice      619981     5   
  7  Nemošice     703249     3   
  8  Nové       718084     2   
    Jesenčany     
  9  Ohrazenice    709328     3   
  10  Opočínek     679089     6   
  11  Pardubice     717657     1
  12  Pardubičky    717835     2
  13  Popkovice     718068     4
  14  Rosice nad Labem 741205     3
  15  Semtín      747386     5
  16  Staré Čívice   754170     5
  17  Staročernsko   619990     6
  18  Studánka     717843     2
  19  Svítkov      718033     4
  20  Trnová      717959     2
---------------------------------------------- 

Plzeň
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území   Číslo  
 číslo                   i
                 oblasti
---------------------------------------------- 
      název     kód        
---------------------------------------------- 
  1  Bolevec   722120     2   
  2  Božkov    722294     2   
  3  Bručná    722367     2   
  4  Bukovec   722707     3   
  5  Černice   620106     3   
  6  Červený   621081     2   
    Hrádek u
    Plzně
  7  Dolní Vlkýš 690813     3   
  8  Doubravka  722677     2   
  9  Doudlevce  722464     2   
  10  Hradiště u  722341     2   
    Plzně
  11  Koterov   671053     2   
  12  Křimice   676195     3   
---------------------------------------------- 

Poděbrady
---------------------------------------------- 
 Poř.    Katastrální území   Číslo  
 číslo                   
                  oblasti
---------------------------------------------- 
       název     kód        
---------------------------------------------- 
  1  Kluk        666670   2   
  2  Poděbrady     723495   1   
  3  Polabec      723541   2   
  4  Přední Lhota u   734381   2
    Poděbrad             
  5  Velké Zboží    723550   2
---------------------------------------------- 

Přerov
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území   Číslo  
 číslo                   
                  oblasti
---------------------------------------------- 
        název     kód      
---------------------------------------------- 
  1  Čekyně       619108  3   
  2  Dluhonice      626708  5   
                      
  3  Henčlov       638277  4   
  4  Kozlovice u     734985  3   
    Přerova
  5  Lověšice u Přerova 735001  4   
                      
  6  Lýsky        782335  4   
                      
  7  Penčice       719056  4   
  8  Penčičky      719064  4
  9  Popovice u     782343  3
    Přerova             
  10  Předmostí      734977  2
  11  Přerov       734713  1
                    
  12  Újezdec u      774073  3
    Přerova             
  13  Vinary u      782351  3
    Přerova             
  14  Žeravice      796441  3
---------------------------------------------- 

Ústí nad Labem
---------------------------------------------- 
 Poř.   Katastrální území   Číslo   
 číslo                    
                  oblasti
---------------------------------------------- 
       název     kód       
---------------------------------------------- 
  1  Božtěšice     608955  4    
  2  Brná nad Labem   609901  4    
  3  Budov u Svádova  759805  5    
                       
  4  Bukov       775096  2    
  5  Církvice      746410  5    
  6  Dělouš       775894  6    
                       
  7  Dobětice      757772  2    
                       
  8  Habrovice     636436  4    
  9  Hostovice u Ústí  645982  5    
    nad Labem
  10  Klíše       775053  2    
  11  Kojetice u     690686  5    
    Malečova
  12  Krásné Březno   775266  3    
  13  Mojžíř       698164  3    
  14  Neštěmice     703869  3
  15  Nová Ves      705616  5
  16  Olešnice u     759813  5
    Svádova            
  17  Předlice      775002  3
  18  Sebuzín      746428  5
  19  Skorotice u    748480  4
    Ústí nad Labem        
  20  Strážky u     636444  4
    Habrovic           
  21  Střekov      775258  2
  22  Svádov       759830  5
                   
  23  Tuchomyšl     771368  6
  24  Ústí nad Labem   774871  1
                   
  25  Vaňov       776807  4
  26  Všebořice     775118  2
---------------------------------------------- 

                      
---------------------------------------------- 
Zlín
---------------------------------------------- 
 Poř.    Katastrální území   Číslo   
 číslo                    
                  oblasti
---------------------------------------------- 
        název     kód       
---------------------------------------------- 
  1  Jaroslavice u   635863   3    
     Zlína
  2  Klečůvka     666041   3    
  3  Kostelec u Zlína 670138   3    
  4  Kudlov      635898   3    
  5  Lhotka u Zlína  636053   3    
  6  Louky nad     636118   2    
     Dřevnicí
  7  Lužkovice     795887   3    
  8  Malenovice u   635987   2    
     Zlína                
  9   Mladcová     636177   3
                    
  10  Prštné      636142   2
  11  Příluky u     635812   3
     Zlína             
  12  Salaš u Zlína   745952   3
  13  Štípa       670146   3
  14  Velíková     778028   3
  15  Zlín       635561   1
  16  Želechovice    795909   3
     nad Dřevnicí         
---------------------------------------------- 

b) začlenění katastrálních území měst do oblastí

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
----------------------------------------------------------------------------
  1  Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město
  2  Vinohrady, Vyšehrad
  3  Holešovic, Karlín, Žižkov
  4  Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle, Nusle, Podolí
  5  Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov
  6  Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice
  7  Troja
  8  Bohnice, Čimice, Ďáblice, Kobylisy, Letňany, Prosek, Střížkov
  9  Hrdlořezy, Libeň, Vysočany
  10  Malešice, Strašnice, Vršovice, Záběhlice
  11  Háje, Horní Měcholupy, Chodov, Petrovice
  12  Benice, Kolovraty, Kunratice, Křeslice, Lipany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
  13  Cholupice, Libuš, Písnice, Točná
  14  Kamýk, Komořany, Modřany
  15  Lahovice, Lipence, Zbraslav
  16  Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín
  17  Holyně, Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Sobín, Třebonice, Zadní Kopanina
  18  Řepy, Stodůlky, Zličín
  19  Ruzyně
  20  Liboc, Veleslavín, Vokovice
  21  Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Sedlec, Suchdol
  22  Březiněves, Dolní Chabry, Miškovice, Třeboradice
  23  Čakovice, Kbely, Satalice, Vinoř
  24  Černý Most, Hloubětín, Hostavice, Kyje
  25  Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Újezd n. Lesy, Klánovice
  26  Dolní Měcholupy,     Hostivař, Štěrboholy
  27  Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Královice, Nedvězí
  28  Uhříněves
----------------------------------------------------------------------------
                          

BRNO
----------------------------------------------------------------------------
 OBLAST KATASTRáLNí úZEMí
----------------------------------------------------------------------------
  1  Město Brno
  2  Černá pole, Staré Brno, Stránice, Veveří
  3  Královo Pole, Lesná, Pisárky, Žabovřesky
  4  Jundrov, Komín, Medlánky, Řečkovice
  5  Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Ponava, Štýřice, Židenice,
  6  Trnitá, Zábrdovice
  7  Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Kohoutovice, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec
  8  Ivanovice, Kníničky, Mokrá Hora, Soběšice
  9  Jehnice, Ořešín, Útěchov u Brna, Žebětín
  10  Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Holásky, Horní Heršpice, Přízřenice
  11  Dvorská, Chrlice, Tuřany
  12  Sadová
----------------------------------------------------------------------------
                          

ČESKÉ BUDĚJOVICE
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------
  1  České Budějovice 1
  2  České Budějovice 2, České Budějovice 3
  3  České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice
     7, Kaliště u Českých Budějovic
  4  Haklovy Dvory, Třebotovice
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------
  1  Františkovy Lázně
  2  Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------
 

HAVÍŘOV
-------------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
-------------------------------------------------
  1  Havířov - město
  2  Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark
  3  Dolní Datyně, Dolní Suchá
-------------------------------------------------

HRADEC KRÁLOVÉ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Hradec Králové
  2  Malšovice u H. K., Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
  3  Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
  4  Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u H. K.
  5  Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

JIHLAVA
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRáLNí úZEMí
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Jihlava
  2  Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov,
     Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná
  3  Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

KARLOVY VARY
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Karlovy Vary
  2  Drahovice, Rybáře, Tuhnice
  3  Bohatice, Dvory, Stará Role
  4  Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Karlových Var,
     Sedlec u Karlových Var, Tašovice
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

KLADNO
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Kladno
  2  Kročehlavy, Rozdělov
  3  Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

LIBEREC
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Liberec
  2  Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice,
    Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov
  3  Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
  4  Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
  5  Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce,
    Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 
LUHAČOVICE
-----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
-----------------------------------------------
  1  Luhačovice
  2  Kladná Žilín, Polichno, Řetechov
-----------------------------------------------

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Mariánské Lázně
  2  Úšovice
  3  Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

MOST
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Most I
  2  Most II
  3  Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla,
    Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice,
    Vtelno
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
                      
OLOMOUC
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Olomouc - město
  2  Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
  3  Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové
    Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
  4  Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, 
    Černovír
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 
OPAVA
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Opava - město
  2  Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
  3  Jaktař, Kylešovice
  4  Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché
    Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

OSTRAVA
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice
  2  Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka, Petřkovice
  3  Muglinov, Slezská Ostrava
  4  Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves
  5  Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Přívoz
  6  Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh nad Odrou
  7  Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka, Proskovice, Stará Bělá
  8  Martinov, Pustkovec, Svinov, Třebovice
  9  Poruba, Poruba - sever
  10  Hrabová
  11  Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
  12  Nová Plesná, Stará Plesná
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

PARDUBICE
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Pardubice
  2  Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
  3  Nemošice, Ohrazenice, Rosice
  4  Dražkovice, Popkovice, Svítkov
  5  Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
  6  Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 
PLZEŇ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Plzeň
  2  Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně,
    Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
  3  Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně,
    Radobyčice, Újezd
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

PODĚBRADY
    ------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Poděbrady
  2  Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

PŘEROV
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRáLNí úZEMí
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Přerov
  2  Předmostí
  3  Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova,
     Žeravice
  4  Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
  5  Dluhonice
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

ÚSTÍ NAD LABEM
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRáLNí úZEMí
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Ústí nad Labem
  2  Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
  3  Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
  4  Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
  5  Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u
     Svádova, Sebuzín, Svádov
  6  Dělouš, Tuchomyšl
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

ZLÍN
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 OBLAST KATASTRáLNí úZEMí
  1  Zlín
  2  Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
  3  Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice,
    Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková, Želechovice n. Dřevnicí"
------------------------------------------------- -----------------------------------------------


Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty