451/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
451/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., a podle § 107 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Čl.I
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.".
2. V § 3 odst. 2 se slova "1 bodu" nahrazují slovem "bodu".
3. V § 5 odst. 4 se slova "z důvodu operace u zlomenin kostí nebo operace" nahrazují slovy "vzniklé v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací".
4. V § 7 odst. 4 se za slovo "náhrady" vkládá slovo "za" a na konci textu odstavce se doplňují slova "prostým odečtem".
5. V příloze č. 2 se v tabulce za položku 2.10.6 vkládá nová položka 2.11, která zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací  
     spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň   
     12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena                
     a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační     
     bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak, alterace reflexů L2/4 
     nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a 
     EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla    
     zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 
     let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně                                
     b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, 
     kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové 
     ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, 
     posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla 
     zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let 
     alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených 
     parametrů          
2.11.1      - středně těžké formy                      200 - 400   
2.11.2      - těžké formy                          401 - 700    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
6. V příloze č. 4 se v tabulce za položku 2.10.7 vkládá nová položka 2.11, která zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou 
     prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání 
     alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena      
     a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou     
     palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak,   
     alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní  
     deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém    
     kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 
     let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 
     let věku alespoň v 6 parametrech, a současně                      
     b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 
     a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení 
     meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo 
     III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na   
     základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 
     5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku    
     alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů               
2.11.1      - středně těžké formy                            1500       
2.11.2      - těžké formy                              2000 - 3500   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Čl.III
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., nařízení vlády č. 168/2014 Sb. a nařízení vlády č. 506/2021 Sb., se mění takto:
1. V příloze v kapitole II položce 11 tabulky se ve sloupci "Nemoc z povolání" v bodě 2 slova "při hodnocení" nahrazují slovy " , kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí" a na konci textu bodu 2 se doplňují slova "z celkově 15 hodnocených parametrů".
2. V příloze v kapitole II položce 11 tabulky se ve sloupci "Podmínky vzniku nemoci z povolání" slova "kompresní tlak" nahrazují slovy "kompresní síla".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí:
Ing. Jurečka v. r.