44/2022 Sb. o přijetí krizového opatření (udělování víz občanům Ukrajiny)

Schválený:
44/2022 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. března 2022 č. 148
o přijetí krizového opatření
Změna: 46/2022 Sb.
Změna: 59/2022 Sb.
V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. c) a d), § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. ukládá
s účinností ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin Policii České republiky udělovat a vyznačovat cizincům, na které se povinně vztahuje prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále „vysídlené osoby“), a kteří splňují důvody pro udělení zvláštního typu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky ve smyslu § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vízový štítek s označením D/VS/U nebo učinit záznam o udělení tohoto víza.
II. stanoví
, že
a) lhůta podle § 93 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, činí pro vysídlené osoby, které splňují důvody pro udělení zvláštního typu víza uvedeného v bodě I., 30 dnů,
b) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky mohou stanovit místo, kde lze splnit ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podat žádost o udělení zvláštního typu víza uvedeného v bodě I,
c) vysídlená osoba, která odmítne zajištění ubytování, které jí bylo nabídnuté při plnění ohlašovací povinnosti nebo při podání žádosti podle písmene b), nebo která zařízení, kde jí takto bylo zajištěno ubytování, přestane využívat, ztrácí nárok na zajištění ubytování.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Související dokumenty