434/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby menovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Schválený:
434/2017 Sb.
NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, se mění takto:
1. V názvu nařízení vlády se slovo "a" za slovem "věstníku" nahrazuje čárkou a na konci názvu se doplňují slova "a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích".
2. V § 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a evidenci svěřenských fondů a způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů".
3. Nadpis části páté zní:
"VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY, EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ".
4. V části páté se za § 18 vkládají nové § 18a a 18b, které znějí:
 
"§ 18a
Na evidenci svěřenských fondů se § 13 a ustanovení této části použijí obdobně.
 
§ 18b
Pokud zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů provádí soud, návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů se podává prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře. Takto vyplněný formulář lze soudu zaslat jak v elektronické, tak v listinné podobě.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019