432/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
432/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 349/2023 Sb.
Změna: 30/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl.I
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 217/2022 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova "a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb." zrušují.
2. V poznámce pod čarou č. 16 se věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), v platném znění." zrušuje.
3. V poznámce pod čarou č. 32 se slova "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném znění." zrušují.
4. Na konci poznámky pod čarou č. 32 se na samostatné řádky doplňují věty
"Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009.".
5. V § 1 odst. 1 písm. b) se slovo "jejich" zrušuje.
6. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "těchto vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků".
7. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova "uvádějí na trh vozidla" nahrazují slovy "dodávají na trh vozidla, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky".
8. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie38) výkon státní správy a státního dozoru v oblasti nesilničních mobilních strojů a jejich motorů".
Poznámka pod čarou č. 38 zní:
"38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES, v platném znění.".
9. V § 1 odst. 3 se slovo "vozidla.1) " nahrazuje slovy "vozidla1) a motorová vozidla, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h
-1
.".
10. V § 2 odst. 2 se slova "k provozu na pozemních komunikacích schváleno" nahrazují slovy "na pozemních komunikacích provozováno".
11. V § 2 odstavec 9 zní:
"(9) Výrobcem je osoba, která
a) vyrábí vozidlo, jeho systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nebo si je nechává navrhnout nebo vyrobit a
b) uvádí je na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo je používá pro vlastní potřebu.".
12. V § 2 odstavec 12 zní:
"(12) Nové vozidlo je vozidlo, které dosud nebylo v České republice ani v jiném státě registrováno ani provozováno, s výjimkou zkušebního nebo manipulačního provozu.".
13. V § 2 odst. 14 se slova "jednotlivých vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií" zrušují.
14. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "a speciální vozidla" zrušují.
15. V § 3 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
"g) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h
-1
nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, a".
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
16. V § 3 odstavec 3 zní:
"(3) Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:
a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,
b) pracovní stroje samojízdné,
c) pracovní stroje nesené,
d) pracovní stroje přípojné,
e) výměnná tažená zařízení,
f) vozidla určená především pro jízdu na sněhu,
g) vozidla určená především pro jízdu v terénu,
h) jednonápravové traktory a jejich přípojná vozidla,
i) speciální tahače a jejich přípojná vozidla,
j) přepravníky pracovních adaptérů a
k) ostatní zvláštní vozidla.".
17. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova " , technických průkazů silničního vozidla" zrušují.
18. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "a technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
19. V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena c) až l).
20. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova "technického průkazu" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
21. V § 4 odst. 2 písm. f) se za slova "průkazu silničního vozidla" vkládají slova "nebo obdobného dokladu".
22. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova "a technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
23. V § 4 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) tovární značka silničního vozidla, jeho obchodní označení a označení typu silničního vozidla,".
24. V § 4 odst. 3 písm. j) se slovo "naloženého" a slovo "naložené" zrušují.
25. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene k) doplňují slova " , hodnota emisí CO
2
a údaje o spotřebě paliva".
26. V § 4 odst. 3 písm. n) se slovo "povolení" nahrazuje slovem "schválení".
27. V § 4 odst. 5 se text "§ 30 odst. 2 písm. b)" nahrazuje slovy "osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla".
28. V § 4 odst. 7 se slova "g), h), i) a k)" nahrazují slovy "f), g), h) a j)".
29. V § 5 odst. 5 písm. c) se slova "e) a f)" nahrazují slovy "d) a e)".
30. V § 5 odst. 6 se text "§ 28 odst. 1 písm. q)" nahrazuje textem "§ 28 odst. 1 písm. p)".
31. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova "a) až f), h) a i)" nahrazují slovy "a) až e), g) a h)".
32. V § 5a odst. 2, § 6 odst. 5 písm. b) bodě 3, § 38 odst. 1 písm. e), § 79 odst. 5 a v § 80 odst. 4 písm. f) se slovo "jednotlivě" zrušuje.
33. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "motorové vozidlo a přípojné" zrušují a za slovo "vozidlo" se vkládají slova " , jehož technická způsobilost podléhá schválení,".
34. V § 6 odst. 2 se slova "motorové vozidlo nebo přípojné" zrušují.
35. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "motorové vozidlo nebo přípojné" zrušují a za slovo "vozidlo" se vkládají slova " , jehož technická způsobilost podléhá schválení,".
36. V § 6 odst. 3 písm. d) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
37. V § 6 odst. 3 písm. e) bodě 1 se slovo "jí" nahrazuje slovem "mu".
38. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 39 znějí:
"f) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a), nejde-li o nové vozidlo, a
g) nejde o neúplné silniční vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29).
39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, v platném znění.".
39. V § 6 odst. 3 písm. f) se slova "uvedenými v dokladech" zrušují.
40. V § 6 odst. 4 písm. a) se slova "značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu" nahrazují slovy "tovární značku silničního vozidla, jeho obchodní označení a označení typu".
41. V § 6 odst. 5 písmeno a) zní:
"a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
1. prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla schváleným ministerstvem, schváleným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech nebo schváleným orgánem jiného členského státu a uznaným ministerstvem,
2. osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech,
3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, technický průkaz silničního vozidla vydaný jiným členským státem nebo obdobný doklad vydaný jiným než členským státem dokládající schválení typu vozidla podle bodu 1 nebo schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla podle bodu 2, nebo
4. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla,".
42. V § 6 odst. 5 písm. a) bodě 3 se slova " , technický průkaz silničního vozidla vydaný jiným členským státem" zrušují.
43. V § 6 odst. 5 písm. b) bodě 3 se text "odst. 4" zrušuje.
44. V § 6 odst. 5 písmeno c) zní:
"c) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, technický průkaz silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo registrované v jiném členském státě a nebyly-li tyto doklady odevzdány při schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla,".
45. V § 6 odst. 5 písm. c) se slova "a, byl-li vydán, technický průkaz silničního vozidla" zrušují a slova "nebyly-li tyto doklady odevzdány" se nahrazují slovy "nebylo-li osvědčení odevzdáno".
46. V § 6 odst. 5 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).
47. V § 6 odst. 5 písm. f) se slova "potřebném pro vydání technického průkazu vozidla" nahrazují slovy "podle § 4 odst. 3".
48. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti kopie dokladů podle odstavce 5 v elektronické podobě. Doklad podle odstavce 5 písm. a), s výjimkou dokladu podle odstavce 5 písm. a) bodu 4, a doklad podle odstavce 5 písm. c) předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.".
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
49. V § 6 odst. 6 větě druhé se slova "technického průkazu a" zrušují.
50. V § 6 odst. 7 větě třetí se slova "technického průkazu a" zrušují.
51. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňují věty "Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v elektronické podobě a byla-li plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přiloží se k žádosti plná moc představující výstup z autorizované konverze dokumentů nebo kopie plné moci. Byla-li k žádosti přiložena kopie plné moci, předloží se plná moc v listinné podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla; není-li plná moc předložena v listinné podobě, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.".
52. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova "nebo zapíše do technického průkazu silničního vozidla údaje o vlastníkovi silničního vozidla a údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem silničního vozidla, a registrační značku" nahrazují slovy "silničního vozidla".
53. V § 7 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
54. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova "a technický průkaz silničního vozidla, pokud byl vydán" zrušují.
55. V § 7 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou "Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis o této závadě v technickém průkazu silničního vozidla.".
56. V § 7 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
57. V § 7 odst. 5 se slova "a technického průkazu" a slova "a technický průkaz" zrušují a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".
58. V § 7 odst. 6 se slova "vzor technického průkazu a způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla," zrušují.
59. § 7a včetně nadpisu zní:
 
"§ 7a
Rezervace registrační značky
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí osobě, která podá žádost o rezervaci registrační značky obsahující vedle obecných náležitostí podání identifikační číslo silničního vozidla (VIN) nebo výrobní číslo podvozku silničního vozidla, jaká registrační značka bude tomuto vozidlu přidělena, bude-li žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel podána u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností do 1 měsíce ode dne podání žádosti o rezervaci, a tuto registrační značku pro vozidlo rezervuje.
(2) Je-li podána žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel podle odstavce 1, obecní úřad obce s rozšířenou působností silničnímu vozidlu přidělí postupem podle § 7 rezervovanou registrační značku; jinak rezervace registrační značky zaniká.".
60. V § 7c odst. 1 písm. b) se slova "3 měsíce" nahrazují slovy "6 měsíců".
61. V § 7f odst. 1 se slova "technického průkazu silničního vozidla nebo" a slova "technického průkazu nebo" zrušují a slova "Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo" se nahrazují slovem "Poškozené".
62. V § 7f odst. 2 se slova "nový technický průkaz silničního vozidla nebo" nahrazují slovem "nové".
63. V § 7f odst. 3 se slova "technického průkazu silničního vozidla a" a slova "technickém průkazu silničního vozidla nebo" zrušují.
64. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova "technický průkaz a" zrušují.
65. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 1 se čárka nahrazuje slovem "a".
66. V § 8 odst. 4 písm. a) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
67. V § 8 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova "nepřikládají technický průkaz a" nahrazují slovem "nepřikládá".
68. V § 8 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova " , a protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla" zrušují.
69. V § 8 odst. 5 se slova "technický průkaz a" zrušují.
70. V § 8 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Podání společné žádosti nemusí být učiněna oběma žadateli současně, avšak musí být učiněna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K žádosti se přikládají doklady podle odstavce 4 pouze jednou.
(7) Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti v elektronické podobě kopii dokladu podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a, jde-li o přechod vlastnického práva, kopii dokladu podle odstavce 4 písm. b) bodu 1. Doklady podle odstavce 4 písm. a) bodu 1 předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede. Jde-li o přechod vlastnického práva, žadatel doklady podle odstavce 4 písm. a) bodu 1 nepředkládá, nemá-li je k dispozici.".
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.
71. V § 8 odst. 7 větě druhé se slova "Doklady podle odstavce 4 písm. a) bodu 1" nahrazují slovy "Osvědčení o registraci vozidla" a slova "tyto doklady" se nahrazují slovy "tento doklad".
72. V § 8 odst. 7 větě třetí se slova "doklady podle odstavce 4 písm. a) bodu 1" nahrazují slovy "osvědčení o registraci vozidla" a slovo "je" se nahrazuje slovem "jej".
73. V § 8 se na konci odstavce 8 doplňují věty "Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě a byla-li plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přiloží se k žádosti plná moc představující výstup z autorizované konverze dokumentů nebo kopie plné moci. Byla-li k žádosti přiložena kopie plné moci, předloží se plná moc v listinné podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; není-li plná moc předložena v listinné podobě, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede.".
74. V § 8a odst. 2 a v § 9 odst. 2 se text "§ 8 odst. 6" nahrazuje textem "§ 8 odst. 8".
75. V § 8a odst. 3 větě druhé se slova "technický průkaz nebo" zrušují a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".
76. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Podání společné žádosti nemusí být učiněna oběma žadateli současně, avšak musí být učiněna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K žádosti se přikládají doklady podle § 8 odst. 4 písm. a) pouze jednou.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
77. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
78. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Podává-li se žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti v elektronické podobě kopii dokladu podle § 8 odst. 4 písm. a) bodu 2. Doklady podle § 8 odst. 4 písm. a) bodu 1 předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede. Je-li žádost podle odstavce 1 písm. b) podána provozovatelem silničního vozidla a technický průkaz má v držení vlastník silničního vozidla, žadatel jej nepředkládá.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
79. V § 9 odst. 4 větě druhé se slova "Doklady podle § 8 odst. 4 písm. a) bodu 1" nahrazují slovy "Osvědčení o registraci silničního vozidla" a slova "tyto doklady" se nahrazují slovy "tento doklad".
80. V § 9 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
81. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "písm. d) a e)" nahrazují slovy "písm. d) až f); evidenční kontrola nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámení".
82. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se za větu první vkládá věta "Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, splnění podmínky podle § 6 odst. 3 písm. f) se nevyžaduje.".
83. V § 10 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
84. V § 10 odst. 2 se slova "technický průkaz silničního vozidla," zrušují.
85. V § 10 odst. 3 se text "§ 8 odst. 7" nahrazuje textem "§ 8 odst. 9".
86. V § 10 odst. 4 větě první se slova "technického průkazu silničního vozidla nebo" zrušují.
87. V § 10 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
88. V § 11 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
89. V § 11 odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem "a" a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
90. V § 12 odst. 2 se slova "a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu" zrušují.
91. V § 12 odst. 5 se slovo "Doklady" nahrazuje slovem "Doklad".
92. V § 12 odst. 6 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem "a" a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
93. V § 12 odst. 7 se na konci úvodní části ustanovení za slovo "pokud" doplňují slova "je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla." a písmena a) a b) se zrušují.
94. V § 12 odst. 8 větě první se slova "a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla" zrušují.
95. V § 12 odst. 8 se na konci textu věty druhé doplňují slova "a nové osvědčení o registraci vozidla".
96. V § 12 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.".
97. V § 13 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
98. V § 13 odst. 4 se slovo "Doklady" nahrazuje slovem "Doklad" a slova "až f)" se nahrazují slovy "a e)".
99. V § 13 odstavec 6 zní:
"(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dále odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.".
100. V § 13 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, že silniční vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak než podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 3 a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo v trestním řízení, zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel z moci úřední. Postup podle odstavce 6 se v takovém případě neuplatní.".
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
101. V § 14 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , jsou-li podle evidenční kontroly provedené v České republice, která nebyla provedena více než 1 rok před podáním žádosti, skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a)".
102. V § 14 odst. 1 se slova "uvedenými v dokladech" zrušují.
103. V § 14 odst. 2 se slova "a technický průkaz silničního vozidla k provedení záznamu o vývozu do jiného státu" zrušují.
104. V § 14 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
105. V § 15 se slova "nebo nedokončená silniční vozidla lze uvádět na trh pouze," nahrazují slovy "lze dodávat na trh, pouze".
106. Na konci textu § 15 se doplňují slova " , podléhají-li schválení technické způsobilosti podle tohoto zákona".
107. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 9, které znějí:
"(2) Schválení technické způsobilosti podléhají silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
a) na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
b) na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L29),
c) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
d) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) a v § 3 odst. 2 písm. g), nebo
e) na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).
(3) Hlava II se s výjimkou § 28 odst. 1 písm. i), l), m) a q), § 28 odst. 5 a § 28d nepoužije na typ silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
a) na který se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
b) na který se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L29), nebo
c) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), jde-li o schválení typu silničních vozidel podle tohoto přímo použitelného předpisu s platností ve všech členských státech.
(4) Ministerstvo je schvalovacím orgánem pro schválení typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29). Ministerstvo provádí posuzování, určování, oznamování a sledování technických zkušeben podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) ; náklady řízení vedeného ministerstvem jsou také účelně vynaložené náklady na posuzování technických zkušeben. Ministerstvo rovněž zabezpečuje výměnu informací se schvalovacími orgány jiných členských států podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39).
(5) Požádá-li výrobce o vnitrostátní schválení typu vozidel vyráběných v malé sérii v rámci ročních limitů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29), ministerstvo typ vozidla schválí, pokud typ splňuje technické požadavky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují technické charakteristiky typu srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí.
(6) Na vnitrostátní schválení typu vozidel podle odstavce 5 se použije postup podle
a) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), jde-li o vozidlo kategorie M, N nebo O, nebo
b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29), jde-li o vozidlo kategorie L.
(7) Ministerstvo na žádost uzná schválení typu vozidla podle odstavce 5, které bylo uděleno jiným členským státem s platností na území tohoto státu, splňuje-li typ vozidla technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii silničního vozidla v České republice v době prvního schválení typu vozidla. Údaje o uznání schválení typu vozidla zapíše ministerstvo do registru silničních vozidel.
(8) Jde-li o schválení typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků v případech uvedených v odstavci 3 nebo 5, žadatel o jejich schválení nese náklady na ověření
a) splnění technických požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) nebo srovnatelných požadavků podle odstavce 5,
b) shodnosti typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků s údaji v dokumentaci a
c) způsobilosti výrobce zajistit shodu výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
(9) Pozbylo-li schválení typu silničního vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) platnosti, ministerstvo povolí na žádost výrobce uvedení silničních vozidel na trh, jsou-li splněny početní omezení a další podmínky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie.".
108. V § 16 odstavec 2 zní:
"(2) Ministerstvo schválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), nebo typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) nebo v § 3 odst. 2 písm. g), pokud
a) typ odpovídá údajům obsaženým v dokumentaci přiložené k žádosti o schválení typu,
b) typ splňuje technické požadavky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie, s výjimkou technických požadavků, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s účelem užití tohoto silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, a
c) výrobce je způsobilý zajistit shodu výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.".
109. V § 16 se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 3 až 6.
110. V § 16 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova "(dále jen "mezinárodní technické požadavky")" zrušují.
111. V § 16 odst. 4 se slova "harmonizované technické požadavky nebo mezinárodní technické požadavky," zrušují.
112. V § 16 odst. 5 se slova "odstavců 2, 3 nebo 5" nahrazují slovy "odstavce 2" a věta druhá se zrušuje.
113. V § 16 odstavec 6 zní:
"(6) Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí přijaté na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7), a způsob zajištění shody výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.".
114. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) silničního vozidla,".
115. V § 17 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).
116. V § 17 odstavec 3 zní:
"(3) Žádost o schválení typu musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) tovární značku a označení typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku a
b) údaj o tom, zda se žádá o schválení typu podle § 16 odst. 2 nebo 3.".
117. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
118. V § 17 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
119. V § 17 odst. 4 se na konci písmene c) doplňuje slovo "a".
120. V § 17 odst. 4 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
121. V § 17 odst. 5 se slova "podle § 16 odst. 2 až 6" nahrazují slovy "pro schválení typu".
122. § 18 se zrušuje.
123. V § 19 odst. 1 se slova "§ 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 4 písm. b) nebo § 16 odst. 6 písm. b)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 2 písm. c) nebo § 16 odst. 3 písm. b)" a věta poslední se zrušuje.
124. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
125. V § 19 odst. 2 se slova "odstavců 1 a 2 a náležitosti sdělení podle odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 1".
126. V § 20 odst. 1 se slova " , harmonizovaných technických požadavků nebo mezinárodních technických požadavků," nahrazují slovem "a" a slova "a srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí podle § 16 odst. 3 nebo 5" se zrušují.
127. V § 20 odstavec 2 zní:
"(2) Jde-li o systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, jejichž osvědčení o schválení typu bylo přiloženo k žádosti o schválení typu silničního vozidla, ministerstvo ověří pouze jejich soulad s ostatními systémy vozidla, konstrukčními částmi vozidla a samostatnými technickými celky vozidla a s typem silničního vozidla vymezeným v žádosti.".
128. V § 21 odst. 1 se slova "a seznam schvalovací dokumentace v listinné nebo elektronické podobě" zrušují.
129. V § 21 odst. 2 se slova "nebo harmonizované technické požadavky" zrušují.
130. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
131. V § 21 odst. 3 se slova " , náležitosti seznamu schvalovací dokumentace" zrušují.
132. § 22 se zrušuje.
133. V § 23 odstavec 1 zní:
"(1) Výrobce je povinen každé vyrobené silniční vozidlo, jehož typ je schválen, opatřit prohlášením o shodě a označit značkou schválení typu.".
134. V § 23 odst. 4 se slova " , pro které kategorie silničních vozidel se vydává prohlášení o shodě a které kategorie silničních vozidel se označují pouze značkou schválení typu, které konstrukční části vozidla nebo samostatné technické celky vozidla se označují značkou schválení typu," zrušují.
135. V § 24 odst. 1 se text "§ 17 odst. 4 písm. a)" nahrazuje textem "§ 17 odst. 3 písm. a)" a text "§ 17 odst. 5 písm. b)" se nahrazuje textem "§ 17 odst. 4 písm. b)".
136. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova "podle § 16" zrušují.
137. V § 24 odstavec 3 zní:
"(3) Pokud ministerstvo schválí změny již schváleného typu, místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydá žadateli nové osvědčení o schválení typu a schvalovací dokumentaci.".
138. V § 24 se odstavce 4 a 5 zrušují.
139. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova "§ 28 odst. 1 písm. a), b), d), e) a q)" nahrazují slovy "§ 28 odst. 1 písm. a), b), d) a p)".
140. V § 25 odst. 3 se slovo "uvádění" nahrazuje slovem "dodávání".
141. V § 26 odstavec 1 zní:
"(1) Dojde-li ke změně technických požadavků vztahujících se na schválený typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku a schválený typ těmto technickým požadavkům již neodpovídá, pozbývá rozhodnutí o schválení typu platnosti dnem nabytí účinnosti právního předpisu upravujícího změny technických požadavků.".
142. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova "nebo harmonizovaných technických požadavků" zrušují.
143. V § 26 odst. 3 se slova "počet silničních vozidel, které lze uvést na trh, a jejich" zrušují a za slova "čísla (VIN)" se vkládají slova "silničních vozidel, která lze uvést na trh".
144. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
145. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Náklady řízení o povolení provozování technické zkušebny jsou také účelně vynaložené náklady na ověření splnění podmínek podle odstavce 1.".
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
146. V § 27 odst. 6 písm. b) se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3" a slovo "nebo" se zrušuje.
147. V § 27 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) při ověřování podle § 20 odst. 1 opakovaně porušuje závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
148. V § 28 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena d) až s).
149. V § 28 odst. 1 písm. f) se slova "písmene q)" nahrazují slovy "písmene p)".
150. V § 28 odst. 1 písm. o) se slova "ve formátu stanoveném prováděcím právním předpisem" zrušují.
151. V § 28 se na konci písmene p) čárka nahrazuje slovem "a".
152. V § 28 odst. 1 se písmena q) a r) zrušují.
Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno q).
153. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
154. V § 28 odst. 3 se slova "písm. f), j), k), l), m), n), p), q), r), s) a t)" nahrazují slovy "písm. e), i) až m) a o) až q)" a slova "podle odstavce 1 písm. f)" se nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. e)".
155. V § 28 odst. 4 písm. b) se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".
156. V § 28 odst. 5 se text "písm. t)" nahrazuje textem "písm. q)".
157. § 28a a 28b se včetně nadpisů zrušují.
158. V § 28c odst. 1 se slova "nedokončených silničních vozidel," a slova "podle § 16" zrušují.
159. V § 28c odst. 2 se slova " , nedokončených silničních vozidel" a slova " , nedokončeného silničního vozidla" zrušují.
160. V § 28d odst. 1 se za slova "uvedení silničního vozidla" vkládají slova "podléhajícího registraci" a slova "do evidence technických údajů typů silničních vozidel" se zrušují.
161. V § 28d odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 40 znějí:
"(2) Výrobce je povinen v případě silničního vozidla podléhajícího pravidelným technickým prohlídkám zpřístupnit údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla způsobem a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické informace nezbytné pro technické prohlídky40). Příslušným orgánem podle tohoto přímo použitelného předpisu je ministerstvo. Výrobce zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla v českém jazyce.
(3) Poskytuje-li výrobce nebo akreditovaný zástupce informace podle § 28 odst. 1 písm. j) nebo k) pro účely zápisu údajů do registru silničních vozidel, předá je rovněž ministerstvu. Způsob a formu předání informací stanoví prováděcí právní předpis.
40) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621.".
162. V části třetí hlavy III a IV včetně nadpisů znějí:
 
"HLAVA III
SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ VYROBENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA
 
§ 29
Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo
Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo je silniční vozidlo, které nebylo vyrobeno ve shodě se schváleným typem.
 
§ 30
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
(1) Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schvaluje na žádost kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nelze-li o žádosti rozhodnout bezodkladně, rozhodne o ní obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 2 měsíců. Technická způsobilost každého jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.
(2) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) druh a kategorii silničního vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
c) způsob zajištění záručního a pozáručního servisu a
d) údaj o tom, zda je požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech, jde-li o silniční vozidlo, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39).
(3) K žádosti se přikládá
a) technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla,
b) nákres sestavy silničního vozidla s uvedením jeho rozměrů a hmotností,
c) návod k údržbě a obsluze silničního vozidla v českém jazyce,
d) osvědčení o schválení typu systému, konstrukční části a samostatného technického celku vozidla, které tvoří silniční vozidlo, bylo-li vydáno, a
e) protokol vydaný technickou zkušebnou dokládající splnění technických požadavků a technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
(4) Nejde-li o silniční vozidlo, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39), lze namísto protokolu vydaného technickou zkušebnou k žádosti přiložit technický protokol vydaný zkušební stanicí dokládající splnění technických požadavků a, jde-li o silniční vozidlo, které podléhá pravidelným technickým prohlídkám, protokol o technické prohlídce dokládající technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. V případě důvodných pochybností, zda silniční vozidlo nepředstavuje závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu života nebo zdraví člověka nebo životního prostředí, si může obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádat předložení protokolu vydaného technickou zkušebnou dokládajícího splnění technických požadavků a technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 
§ 31
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla, pokud splňuje technické požadavky stanovené
a) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39), jde-li o silniční vozidlo, na které se tento předpis použije, a je-li požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech,
b) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39) týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují jeho technické charakteristiky srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí, jde-li o silniční vozidlo, na které se použije tento přímo použitelný předpis Evropské unie, a není-li požadováno schválení jeho technické způsobilosti s platností ve všech členských státech,
c) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39), s výjimkou technických požadavků, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s účelem užití tohoto silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo, které je uvedeno v čl. 2 odst. 3 písm. b) tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, a není-li požadováno schválení jeho technické způsobilosti s platností ve všech členských státech,
d) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L29) týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují jeho technické charakteristiky srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí, jde-li o silniční vozidlo, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) a není uvedeno v čl. 2 odst. 2 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, nebo
e) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L29), s výjimkou technických požadavků, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s účelem užití tohoto silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo, které je uvedeno v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo v § 3 odst. 2 písm. g).
(2) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schválí, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí
a) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech, bylo-li požádáno o toto schválení, nebo
b) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, nebylo-li požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech.
(3) Pro účely prodeje jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, jeho registrace nebo uvedení do provozu v jiném členském státu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost seznam technických požadavků, podle kterých byla schválena jeho technická způsobilost.
(4) Vzor osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 32
Poskytnutí předběžných informací
(1) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí na požádání identifikační číslo silničního vozidla (VIN), kterým má jeho výrobce opatřit jednotlivě vyrobené silniční vozidlo za účelem schválení jeho technické způsobilosti tímto úřadem.
(2) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na požádání předběžnou informaci o technických požadavcích, jejichž splnění bude posuzovat v řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla. Žádost o předběžnou informaci musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat druh a kategorii silničního vozidla, jehož se má žádost o schválení technické způsobilosti týkat, a účel, pro který má být toto vozidlo používáno.
 
§ 33
Povinnosti výrobce jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
(1) Výrobce je povinen v případě jednotlivě vyrobeného silničního vozidla podléhajícího pravidelným technickým prohlídkám zpřístupnit údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla způsobem a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické informace nezbytné pro technické prohlídky40). Příslušným orgánem podle tohoto přímo použitelného předpisu je ministerstvo. Výrobce zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla v českém jazyce.
(2) Pro umisťování a uvádění údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá k pohonu jednotlivě vyrobeného silničního motorového vozidla, se § 28 odst. 1 písm. q) a § 28 odst. 5 použijí obdobně.
 
HLAVA IV
TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA
 
§ 34
(1) Technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schvaluje kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Technická způsobilost každého dovezeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.
(2) Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, jde-li o
a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen
1. ministerstvem,
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo
3. orgánem jiného členského státu a uznán ministerstvem, nebo
b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena
1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.
(3) Žádost o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, tovární značku a označení silničního vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
c) údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z technických požadavků.
(4) K žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního vozidla nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla.
 
§ 35
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud
a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,
b) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) a
c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany25).
(2) Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(3) Splnění technických požadavků, které nedokládá seznam podle odstavce 2, se dokládá technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla podle odstavce 2 schválí, jsou-li splněny technické požadavky podle odstavce 1 písm. a), které jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka, a požadavek podle odstavce 1 písm. b).
(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla.".
163. V § 34 odst. 4 se slova "a technický průkaz silničního vozidla" zrušují.
164. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova "uvedenými v dokladech" zrušují.
165. V § 35 odst. 5 se slova "potřebném pro vydání technického průkazu vozidla" nahrazují slovy "podle § 4 odst. 3".
166. V části třetí nadpis hlavy V zní:
"VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A DOVEZENÁ SILNIČNÍ VOZIDLA".
167. V § 37 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) jeho technická způsobilost nebyla schválena, jde-li o vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, nebo nesplňuje technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, jde-li o vozidlo, jehož technická způsobilost nepodléhá schválení, nebo".
168. V § 37 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích pro silniční vozidla, jejichž technická způsobilost nepodléhá schválení.".
169. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , jde-li o silniční vozidlo podléhající registraci".
170. V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje slovy "nebo které nepodléhá pravidelným technickým prohlídkám, nebo".
171. V § 38 odst. 1 písm. f) se slova "nebo technickém průkazu zvláštního vozidla" zrušují.
172. V § 38a odst. 1 se za slovo "způsobilost" vkládají slova "podléhá schválení, ale".
173. V § 38b odstavec 1 zní:
"(1) Na základě povolení manipulačního provozu vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo, lze provozovat silniční vozidlo v rámci manipulačního provozu, kterým je provozování
a) silničního vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena a které podléhá registraci, ale není zapsáno v registru silničních vozidel, za účelem jeho distribuce a prodeje, nebo
b) silničního vozidla, které je vyřazeno z provozu, za účelem jízdy v okruhu nejvýše 100 km od provozovny dopravce, pokud nejsou vozidlem přepravovány osoby ani náklad.".
174. V § 38b odst. 2 písm. d) se za slovo "přepravovaná" vkládají slova "nebo provozovaná".
175. V § 38b odst. 3 větě druhé a v § 38b odst. 7 písm. a) se slova "nebo prodejce" nahrazují slovy " , prodejce nebo dopravce".
176. V § 38b odst. 5 se slova "Silniční vozidlo, které je na pozemních komunikacích provozováno podle odstavce 1 písm. b), musí být" nahrazují slovy "Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které podléhá registraci, ale není zapsáno v registru silničních vozidel, lze na pozemních komunikacích provozovat bez povolení manipulačního provozu za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, pokud je".
177. V § 38c odstavec 2 zní:
"(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost výrobci, provozovateli technické zkušebny nebo prodejci, kterým byla povolena jízda silničního vozidla do jiného státu podle odstavce 1, osvědčení o registraci silničního vozidla, jehož platnost omezí na dobu trvání jízdy do jiného státu; doba platnosti nesmí překročit 3 roky, je-li účelem jízdy provedení zkušebních úkonů nebo přestavba, nebo 6 měsíců, je-li účelem jízdy propagace nebo dodání silničního vozidla při jeho prodeji. Příslušným k vydání osvědčení o registraci silničního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo.".
178. V § 38c odst. 3 se za slovo "prodejce" vkládá slovo " , dopravce".
179. V § 38d odst. 1 se slova "Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa provozovny prodejce silničního vozidla" nahrazují slovy "Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností" a za slovo "které" se vkládají slova "podléhá registraci, ale".
180. V § 38d se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , jsou-li podle evidenční kontroly provedené v České republice, která nebyla provedena více než 1 rok před podáním žádosti, skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a)".
181. V § 38d odst. 1 se slova "uvedenými v dokladech" zrušují.
182. V § 38d odst. 3 písmeno a) zní:
"a) doklad o technické způsobilosti
1. podle § 6 odst. 5, nebo
2. vydaný jiným než členským státem, jde-li o silniční vozidlo určené pro vývoz do jiného než členského státu,".
183. V § 38d odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
184. V § 47 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) technické prohlídky historických vozidel,".
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena d) až j).
185. V § 47 odst. 3 se slovo "pověřenou" nahrazuje slovem "technickou".
186. V § 47 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Technická prohlídka se neprovede, brání-li tomu znečištění vozidla nebo vybavení vozidla poklicemi kol anebo ohrožuje-li technický stav vozidla život nebo zdraví kontrolního technika.".
187. V § 48 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v
1. osvědčení o registraci silničního vozidla a technickém průkazu silničního vozidla, nebo
2. obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem a".
188. V § 48 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v
1. registru silničních vozidel a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2. osvědčení o registraci silničního vozidla vydaném jiným členským státem, nebo
3. dokladu obdobném osvědčení o registraci silničního vozidla vydaném jiným než členským státem a".
189. V § 48 odst. 5 písm. a) se slova "technickém průkazu silničního vozidla nebo" nahrazují slovy "registru silničních vozidel," a za slova "registraci silničního vozidla" se vkládají slova "nebo v obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem".
190. V § 48a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V informačním systému technických prohlídek jsou dále obsaženy
a) údaje o provozovateli stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
b) údaje o oprávnění k provozování stanice technické kontroly, osvědčení k provozování stanice technické kontroly, oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a oprávnění k provádění technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a povolení k provozování stanice měření emisí,
c) údaje o kontrolních technicích, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa bydliště,
2. stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, pro kterou vykonávají svou činnost, a
3. údaje o uděleném osvědčení kontrolního technika, a
d) technické údaje o vozidlech nezbytné pro jejich zápis do registru silničních vozidel a provádění pravidelných technických prohlídek.".
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
191. V § 48a odst. 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) orgánům Finanční správy České republiky v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti,".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
192. V § 48a odst. 9 se slova "1 až 6" nahrazují slovy "1 až 7".
193. V § 49 písm. b) se slova "nebo může" nahrazují slovem " , může" a za slovo "prostředí" se vkládají slova "nebo spočívá ve vážném nedostatku v identifikaci vozidla".
194. V § 50 odst. 2 se věta první zrušuje.
195. V § 51 odst. 1 větě první se slova "vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla" nahrazují slovy "vydání protokolu o technické prohlídce silničního vozidla".
196. V § 51 odst. 1 větě první se slova "vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla" nahrazují slovy "vydání protokolu o technické prohlídce silničního vozidla".
197. V § 51 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; to neplatí, jde-li o historické vozidlo".
198. V § 52 odst. 2 se slova "a provede zápis o výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla" zrušují.
199. V § 52 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; to neplatí, jde-li o historické vozidlo".
200. V § 54 odst. 12 se za slova "stanice technické kontroly," vkládají slova "požadavky na místa určená pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem a".
201. V § 55 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a, má-li provádět technické prohlídky mobilním způsobem, popis místa, kde budou prováděny".
202. V § 56 odst. 1 se na konci písmene e) doplňují slova " , má-li provádět technické prohlídky mobilním způsobem, popis místa, kde budou prováděny, a".
203. V § 58 odst. 1 písm. b), § 72 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 80 odst. 2 písm. k) a v § 83a odst. 3 písm. d) se slova "jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií" zrušují.
204. V § 60 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova "a pro splnění požadavku podle odstavce 2 písm. b) postačí, je-li kontrolní technik držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B".
205. V § 62 odst. 1 větě třetí se slovo "odborného" nahrazuje slovem "kontrolního" a slova " , které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou zkušební komisi" se zrušují.
206. V § 62 odst. 1 se věty čtvrtá a pátá nahrazují větou "Za účelem provádění závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek zřídí ministerstvo tříčlennou zkušební komisi, jejíž členy jmenuje z odborníků v oblasti dopravy; předsedou komise je zaměstnanec ministerstva.".
207. V § 62 odst. 3 se slova "před zkušební komisí" zrušují.
208. V § 63 odst. 5 se slova "a náležitosti" nahrazují slovem " , náležitosti" a za slovo "kontroly" se vkládají slova "a způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice měření emisí".
209. V části čtvrté se hlava V včetně nadpisu zrušuje.
210. V § 73 odst. 1 se slova "nebo úprava" zrušují.
211. V § 73 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo změna parametrů motoru".
212. V § 73 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) změna karoserie, pérování, řízení nebo ochranné konstrukce silničního vozidla,".
213. V § 73 odst. 3 se slova "speciální vozidlo jednoúčelového využití" nahrazují slovy "vozidlo zvláštního určení".
214. V § 73 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
215. V § 74 odst. 4 písm. b) se slova "zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla" nahrazují slovy "podle § 4 odst. 3".
216. V § 74 odst. 4 písm. d) se za slovo "stanicí" vkládají slova "nebo technickou zkušebnou" a slovo "pověřenou" se nahrazuje slovem "technickou".
217. § 78 zní:
 
"§ 78
(1) Zvláštní vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky lze dodávat na trh, pouze pokud je schválena jejich technická způsobilost, podléhají-li schválení technické způsobilosti podle tohoto zákona.
(2) Schválení technické způsobilosti podléhají
a) zvláštní vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30),
b) pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje nesené, pracovní stroje přípojné, výměnná tažená zařízení, vozidla určená především pro jízdu na sněhu, vozidla určená především pro jízdu v terénu, jednonápravové traktory a jejich přípojná vozidla, speciální tahače a jejich přípojná vozidla, přepravníky pracovních adaptérů a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel a
c) systémy zvláštních vozidel, konstrukční části zvláštních vozidel nebo samostatné technické celky zvláštních vozidel, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).".
218. Za § 78 se vkládají nové § 78a až 78c, které znějí:
 
"§ 78a
(1) Ministerstvo je schvalovacím orgánem pro schválení typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30). Ministerstvo provádí rovněž posuzování, určování, oznamování a sledování technických zkušeben podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) ; náklady řízení vedeného ministerstvem jsou také účelně vynaložené náklady na posuzování technických zkušeben.
(2) Požádá-li výrobce o vnitrostátní schválení typu vozidel vyráběných v malé sérii v rámci ročních limitů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), ministerstvo typ vozidla schválí, pokud typ splňuje technické požadavky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují technické charakteristiky typu srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí.
(3) Na vnitrostátní schválení typu vozidel podle odstavce 2 se použije postup podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30).
(4) Ministerstvo na žádost uzná schválení typu vozidla podle odstavce 2, které bylo uděleno jiným členským státem s platností na území tohoto státu, splňuje-li typ vozidla technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii zvláštního vozidla v České republice v době prvního schválení typu vozidla. Údaje o uznání schválení typu vozidla zapíše ministerstvo do registru silničních vozidel.
(5) Jde-li o schválení typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) s platností ve všech členských státech nebo schválení podle odstavce 2, žadatel o schválení nese náklady na ověření
a) splnění technických požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) nebo srovnatelných požadavků podle odstavce 2,
b) shodnosti typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků s údaji v dokumentaci a
c) způsobilosti výrobce zajistit shodu výroby zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
(6) Jde-li o schválení typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) s platností ve všech členských státech nebo schválení podle odstavce 2, použijí se obdobně ustanovení
a) § 28 odst. 1 písm. i), j), k) a q) a § 28 odst. 5,
b) § 28d odst. 1, podléhá-li zvláštní vozidlo registraci, a
c) § 28d odst. 2 nebo 3, podléhá-li zvláštní vozidlo pravidelným technickým prohlídkám.
(7) Pozbylo-li schválení typu zvláštního vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) platnosti, ministerstvo povolí na žádost výrobce uvedení zvláštních vozidel na trh, jsou-li splněny početní omezení a další podmínky stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 
§ 78b
(1) Část třetí hlava II se s výjimkou § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 5, § 17 odst. 3 písm. b), § 23 odst. 1 a § 28 odst. 1 písm. l) a m) použije obdobně pro schválení typu
a) zvláštních vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), nejde-li o schválení typu s platností ve všech členských státech,
b) pracovních strojů samojízdných, pracovních strojů nesených, pracovních strojů přípojných, výměnných tažených zařízení, vozidel určených především pro jízdu na sněhu, vozidel určených především pro jízdu v terénu, jednonápravových traktorů a jejich přípojných vozidel, speciálních tahačů a jejich přípojných vozidel, přepravníků pracovních adaptérů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků těchto vozidel, nebo
c) systémů zvláštních vozidel, konstrukčních částí zvláštních vozidel nebo samostatných technických celků zvláštních vozidel, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).
(2) Typ zvláštního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle odstavce 1 písm. a) nebo b) musí splňovat technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí.
(3) Schválení typu zvláštního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle odstavce 1 písm. a) nebo b) je platné pouze na území České republiky.
(4) Výrobce je povinen každé vyrobené zvláštní vozidlo, jehož typ je schválen, označit značkou schválení typu a opatřit
a) prohlášením o shodě, jde-li o vozidlo podléhající registraci, nebo
b) technickým osvědčením, jde-li o vozidlo nepodléhající registraci.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí a vzor technického osvědčení.
 
§ 78c
(1) Část třetí hlavy III až V se s výjimkou § 31 odst. 1 a 2 a § 35 odst. 5 použijí obdobně pro schválení technické způsobilosti
a) jednotlivě vyrobených nebo dovezených zvláštních vozidel uvedených v čl. 2 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), nebo
b) pracovních strojů samojízdných, pracovních strojů nesených, pracovních strojů přípojných, výměnných tažených zařízení, vozidel určených především pro jízdu na sněhu, vozidel určených především pro jízdu v terénu, jednonápravových traktorů a jejich přípojných vozidel, speciálních tahačů a jejich přípojných vozidel a přepravníků pracovních adaptérů.
(2) Jednotlivě vyrobené zvláštní vozidlo podle odstavce 1 musí splňovat technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí.
(3) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí
a) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla, podléhá-li zvláštní vozidlo registraci, nebo
b) technické osvědčení, nepodléhá-li zvláštní vozidlo registraci.
(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí technické osvědčení.".
219. V § 79 odst. 1 větě první se slova "a postup při schvalování technické způsobilosti" a slova "a část třetí" zrušují a ve větě druhé se slova "zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných" nahrazují slovem "zvláštních".
220. V § 79 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pro přestavbu zvláštního vozidla platí část pátá tohoto zákona.".
221. V § 79 odstavec 2 zní:
"(2) Zvláštní vozidla neuvedená v odstavci 1 větě první registraci nepodléhají; v registru silničních vozidel se však na žádost zapíší.".
222. V § 79 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
223. V § 79 odst. 4 se slova "odstavec 4" nahrazují slovy "odstavec 3".
224. V § 79 odst. 7 se slova "Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla a technického průkazu zvláštního motorového vozidla a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla a podrobnosti o způsobu" nahrazují slovem "Podrobnosti".
225. V § 79a odst. 1 větě druhé se slova "obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla místo bydliště nebo sídlo, popřípadě, jde-li o zahraniční právnickou osobu, odštěpný závod; ve Středočeském kraji je místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla Městský úřad v Kolíně a v Praze je místně příslušným úřadem Magistrát hlavního města Prahy" nahrazují slovy "kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností podle věty první".
226. V § 79a odst. 2 větě první se za slovo "testování" vkládají slova "a protokolu o technické prohlídce historického vozidla".
227. V § 79a odst. 3 se slova "technický průkaz vozidla" nahrazují slovy "osvědčení o registraci vozidla" a slova "v technickém průkazu a" se zrušují.
228. V § 79a odst. 4 se slova "a), b) až e) a k)" nahrazují slovy "a), b) až d) a j)".
229. V § 79a odst. 5 se slova "a technický průkaz silničního vozidla" zrušují a slova " , v technickém průkazu zapíše převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel a v registru silničních vozidel tuto skutečnost zaznamená" se nahrazují slovy "a v registru silničních vozidel zaznamená převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel".
230. V § 79b odst. 1 se slova " , kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla" nahrazují slovy "a je podle výsledku technické prohlídky historického vozidla technicky způsobilé".
231. V § 79b odst. 2 větě druhé se za slova "vyznačí právnická osoba" vkládají slova "v protokolu o testování a, byl-li vydán,".
232. V § 79b odst. 2 větě třetí se slova "nejdéle 24 měsíců" nahrazují slovy "5 let".
233. V § 79b se za odstavec 2 vkládá nový odstavce 3, který zní:
"(3) Technickou prohlídku historického vozidla ve stanici technické kontroly lze provést až po jeho testování; technická prohlídka historického vozidla s konstrukční rychlostí do 40 km.h
-1
může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Stanice technické kontroly vyznačí údaj o výsledku technické prohlídky v protokolu o technické prohlídce a, byl-li vydán, v průkazu historického vozidla. Výsledek technické prohlídky platí po dobu platnosti výsledku testování.".
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
234. V § 79b odst. 5 se věta druhá zrušuje.
235. V § 79b odst. 6 písm. a) se slova "a osvědčení o technické způsobilosti vozidla vyznačené v technickém průkazu" zrušují.
236. V § 79b odst. 8 se za slova "podmínky testování historického a sportovního vozidla" vkládají slova " , podrobnosti provádění technické prohlídky historického vozidla mobilním způsobem".
237. V § 79c odst. 2 větě třetí se slova "nejdéle 24 měsíců" nahrazují slovy "5 let" a slovo "historického" se zrušuje.
238. V § 79c odst. 3 větě druhé se slova "a do technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
239. V § 80 odst. 1 se slova "a v rozsahu jím vymezeném, podle" nahrazují slovy " , přímo použitelných předpisů Evropské unie a".
240. V § 80 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) rozhoduje o schválení typu vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, o změně schválení typu a o zrušení rozhodnutí o schválení typu,".
241. V § 80 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a odnímá toto povolení".
242. V § 80 odst. 2 písm. d), § 80 odst. 4 písm. a) a g), § 83 odst. 1 písm. b), d), e), f), g), k), l), m), n), o) a q), § 83a odst. 1 písm. c), d), f), g), h), i), p), y) a z), § 83a odst. 2 písm. b), c), d) a e), § 83a odst. 5 písm. c) a f), § 83a odst. 9 úvodní části ustanovení a v § 83a odst. 9 písm. e) se slovo "silničního" zrušuje.
243. V § 80 odst. 2 písm. e) se slovo "udělení" nahrazuje slovem "povolení" a slova "povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a" se zrušují.
244. V § 80 odst. 2 písm. f) a g), § 83 odst. 1 písm. r), § 83a odst. 3 písm. k), § 83a odst. 9 písm. a) bodech 4 a 5 a v § 83a odst. 11 se slovo "silničních" zrušuje.
245. V § 80 odst. 2 písm. h) se slova "rozhoduje o zastavení výroby silničních" nahrazují slovy "zakazuje uvádění" a slova "nebo výbavy silničních vozidel, anebo jejich uvádění do provozu" se nahrazují slovy "na trh a zadržuje osvědčení o schválení jejich typu".
246. V § 80 odst. 2 písmena o) a p) znějí:
"o) rozhoduje o schválení technické způsobilosti výbavy vozidla, o změně tohoto schválení a o jeho zrušení,
p) schvaluje hromadnou přestavbu typu vozidla,".
247. V § 80 odst. 2 se písmeno q) zrušuje.
Dosavadní písmena r) až y) se označují jako písmena q) až x).
248. V § 80 odst. 2 písm. u) a v) se slova "Evropské unie" a slova "silničního motorového vozidla, nebo přípojného" zrušují.
249. V § 80 odst. 2 písm. u) se slova "a technického průkazu" zrušují.
250. V § 80 odst. 2 písm. v) se slova "a technický průkaz" zrušují.
251. V § 80 odst. 2 písm. w) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
252. V § 80 odst. 2 písm. x) se slova "statistiky silničních" nahrazují slovem "statistiky".
253. V § 80 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno y), které včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:
"y) je orgánem pro dozor nad trhem
1. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
2. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29),
3. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30),
4. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich motory38),
5. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího označování pneumatik41) a
6. se systémy vozidel, konstrukčními částmi vozidel a samostatnými technickými celky vozidel podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).
41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740.".
254. V § 80 odst. 4 písm. a) se za slova "do registru" vkládá slovo "silničních".
255. V § 80 odst. 4 písm. b) se slova "silničním motorovým" zrušují.
256. V § 80 odst. 4 písm. c) se slova "průkaz silničního" nahrazují slovem "průkaz" a slova "osvědčení silničního" se nahrazují slovy "osvědčení zvláštního".
257. V § 80 odst. 4 písm. c) se slova "a technický průkaz" zrušují.
258. V § 80 odst. 4 písmeno d) zní:
"d) rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu a zapisuje vyřazení a zánik vozidla v registru silničních vozidel,".
259. V § 80 odst. 4 písm. e) se slova "nebo přestavěného silničního" nahrazují slovy "vozidla nebo přestavbu".
260. V § 80 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
261. V § 80 odst. 4 písm. j) se slova "silničního motorového vozidla nebo přípojného", slova "silničního motorového vozidla, nebo přípojného" a slova "Evropské unie" zrušují.
262. V § 80 odst. 4 písm. i) se slova "vozidla a technický průkaz vozidla, pokud byl vydán" nahrazují slovem "vozidla".
263. V § 80 odst. 5 písm. d) se slova "vydává technický průkaz vozidla," zrušují.
264. V § 80 odst. 5 písm. e) se slova "na základě protokolu o platném testování historického vozidla" zrušují.
265. V § 80 odst. 6 se text "§ 24 odst. 2 písm. n)" nahrazuje textem "§ 28 odst. 1 písm. m)".
266. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který zní:
 
"§ 80a
(1) Schvalovacím orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich motory38) je
a) Státní plavební správa, jde-li o motory kategorie IWP nebo IWA podle tohoto předpisu,
b) Drážní úřad, jde-li o motory kategorie RLL nebo RLR podle tohoto předpisu nebo o motory kategorie NRE nebo NRS určené pro pomocné železniční vozy, pomocné motory pro motorové železniční vozy nebo lokomotivy podle tohoto předpisu, nebo
c) ministerstvo, jde-li o ostatní motory podle tohoto předpisu neuvedené v písmenech a) a b).
(2) Orgán podle odstavce 1 rozhoduje rovněž o povolení uvedení motoru na trh podle čl. 34 odst. 4 až 7 a čl. 58 odst. 5 a 9 až 11 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich motory38).".
267. V § 81 odst. 1 větě první se za slovo "zákona" vkládají slova " , přímo použitelných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,".
268. V § 81 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova " , přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána".
269. V § 81 odst. 1 větě třetí se slova "ukládá tento zákon" nahrazují slovy "tyto předpisy ukládají".
270. V § 81 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova " , přímo použitelných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána".
271. Nadpis nad označením § 83 se zrušuje.
272. V § 83 odst. 1 písm. a), d), e), f), n) a o), § 83a odst. 1 písm. b), c), f), g), h), m) a n), § 83a odst. 2 písm. c) a d) a v § 83a odst. 9 písm. b) a d) se slovo "silniční" zrušuje.
273. V § 83 odst. 1 písm. f) se slova " , nepředloží technický průkaz" zrušují.
274. V § 83 odst. 1 písm. i) se text "§ 27 odst. 3" nahrazuje textem "§ 27 odst. 4".
275. V § 83 odst. 1 písm. n) a v § 83a odst. 2 písm. c) se za slovo "vozidla" vkládají slova "podléhajícího registraci" a za slova "zapsáno v registru silničních vozidel" se vkládají slova "v České republice".
276. V § 83 odst. 1 se na začátek písmene p) vkládají slova "jako provozovatel vozidla".
277. V § 83 odst. 1 písm. q) se slova "nebo technickém průkazu zvláštního vozidla" zrušují.
278. V § 83 odst. 1 se za písmeno v) vkládá nové písmeno w), které zní:
"w) jako kontrolní technik poruší informační povinnost podle § 61a odst. 1 písm. c), nebo".
Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).
279. V § 83 odst. 2 písm. c) se slova "nebo w)" nahrazují slovy " , w) nebo x)".
280. V § 83 odst. 3 se za částku "5 000 Kč" vkládají slova "a za přestupek podle odstavce 1 písm. s), t), u) nebo w) uložit pokutu do 10 000 Kč".
281. V § 83a odst. 1 písm. h) se slova " , nepředloží technický průkaz" zrušují.
282. V § 83a odst. 1 písm. k) se slova "§ 15 uvede na trh silniční" nahrazují slovy "§ 15 odst. 1 nebo § 78 odst. 1 dodá na trh", slovo " , samostatný" se nahrazuje slovy "nebo samostatný" a slova "nebo nedokončené silniční vozidlo" se zrušují.
283. V § 83a odst. 1 písm. m) se slovo "uvede" nahrazuje slovem "dodá".
284. V § 83a odst. 1 písm. q) se text "§ 28 odst. 3" nahrazuje textem "§ 28 odst. 2".
285. V § 83a odst. 1 písm. r) se text "§ 28 odst. 4" nahrazuje textem "§ 28 odst. 3".
286. V § 83a odst. 1 písm. s) se slova "silniční vozidlo, nedokončené silniční" zrušují.
287. V § 83a odst. 1 písm. t) se slova "do evidence technických údajů typů silničních vozidel" nahrazují slovy "v rozsahu podle § 4 odst. 5".
288. V § 83a odst. 1 písm. u) se slova "neposkytne ministerstvu nejpozději při prvním uvedení silničního vozidla podléhajícího registraci na trh v České republice" nahrazují slovem "nezpřístupní" a slovo "silničního" se zrušuje.
289. V § 83a odst. 1 písm. v) se slova "nevyhoví žádosti orgánu nebo stanice technické kontroly jiného členského státu o poskytnutí údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky silničního vozidla" nahrazují slovy "nepředá poskytované informace ministerstvu".
290. V § 83a odst. 1 písm. w) se slova "§ 33c neposkytne ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne vydání technického průkazu jednotlivě vyrobeného silničního vozidla" nahrazují slovy "§ 33 odst. 1 nezpřístupní" a slovo "silničního" se zrušuje.
291. V § 83a odst. 2 písm. e) se slova " , v osvědčení o registraci vozidla nebo v technickém průkazu zvláštního vozidla" nahrazují slovy "v osvědčení o registraci vozidla".
292. V § 83a odst. 3 písm. b) a v § 83a odst. 4 písm. a) se text "§ 48a odst. 4" nahrazuje textem "§ 48a odst. 5".
293. V § 83a odst. 5 písm. f) se slovo "nebo" zrušuje.
294. V § 83a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
"h) provede jízdu v rozporu s povolením podle § 38c odst. 1, nebo
i) v rozporu s § 38c odst. 3 nedoloží stanovené doklady.".
295. V § 83a odstavce 6 a 7 znějí:
"(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L29), přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel33)
a) jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor
1. uvede v řízení o schválení nebo změně schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla nebo o schválení jednotlivého vozidla nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení,
2. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla,
3. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek,
4. padělá nebo neoprávněně pozmění osvědčení o schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, osvědčení o schválení jednotlivého vozidla nebo prohlášení o shodě,
5. použije odpojovací zařízení,
6. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla bez platného schválení jejich technické způsobilosti,
7. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla bez jejich opatření prohlášením o shodě, štítkem, značkou schválení typu nebo jiným stanoveným označením,
8. neoprávněně opatří vozidlo prohlášením o shodě, štítkem nebo jiným stanoveným označením nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu, nebo
9. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření,
b) jako výrobce nebo zástupce výrobce
1. neposkytne pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
2. neposkytne údaje palubního diagnostického systému nebo údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené pro samostatné provozovatele, autorizované obchodní zástupce, opravny, servisní techniky nebo jiné výrobce v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
c) jako technická zkušebna
1. přestane splňovat některou z podmínek pro její určení,
2. uvede pro účely řízení o schválení nebo změně schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatného technického celku vozidla nebo o schválení jednotlivého vozidla nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení,
3. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla,
4. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek, nebo
5. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím nesilniční mobilní stroje a jejich motory38)
a) jako výrobce, výrobce původního zařízení, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor
1. uvede v řízení o schválení nebo změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení,
2. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu motoru nebo rodiny motorů,
3. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek,
4. použije odpojovací zařízení,
5. uvede na trh motor bez platného schválení typu nebo v rozporu s ním,
6. uvede na trh motor bez jeho opatření prohlášením o shodě nebo stanoveným označením,
7. neoprávněně opatří motor prohlášením o shodě nebo jiným stanoveným označením,
8. uvede na trh nesilniční mobilní stroj, do něhož je zabudován motor bez platného schválení typu,
9. padělá nebo neoprávněně pozmění osvědčení o schválení typu motoru nebo rodiny motorů nebo prohlášení o shodě,
10. uvede na trh přechodný motor nebo nesilniční mobilní stroj, do něhož je tento motor zabudován, aniž by byly splněny požadavky tohoto předpisu,
11. poruší v případě nové technologie nebo koncepce podmínky stanovené prozatímním schválením typu motoru nebo rodiny motorů nebo povolením Evropské komise,
12. zabuduje motor do nesilničního mobilního stroje, pro nějž není určen,
13. uvede na trh motor za účelem jeho zabudování do nesilničního mobilního stroje, pro nějž není určen, nebo
14. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření,
b) jako výrobce neposkytne pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo výrobce původních zařízení v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
c) jako technická zkušebna
1. přestane splňovat některou z podmínek pro její určení,
2. uvede pro účely řízení o schválení nebo změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení typu,
3. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu motoru nebo rodiny motorů,
4. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek, nebo
5. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření.".
296. V § 83a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím označování pneumatik41)
a) jako dodavatel nebo distributor pneumatiky, dodavatel nebo distributor vozidla nebo poskytovatel služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem této služby nezajistí poskytnutí údajů o palivové účinnosti a jiných parametrech pneumatiky v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
b) jako dodavatel pneumatiky nezapíše do databáze výrobků stanovené údaje nebo je v ní neuchová po stanovenou dobu.".
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
297. V § 83a odst. 10 písm. a) bodě 4 se slovo "uvádění" nahrazuje slovem "dodávání".
298. V § 83a odst. 10 se na konci písmene d) doplňuje slovo "nebo".
299. V § 83a odst. 10 se na konci písmene e) slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
300. V § 83a odst. 11 písm. a) se slova "nebo odstavce 6 písm. c)" nahrazují slovy " , odstavce 6 písm. a) bodu 6 nebo odstavce 7 písm. a) bodu 5 nebo 8".
301. V § 83a odst. 11 písm. b) se slova "odstavce 9 písm. a)" nahrazují slovy "odstavce 10 písm. a)".
302. V § 83a odst. 11 písm. c) se slova "odstavce 6 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 7, 8 nebo odstavce 9 písm. b) až f)" nahrazují slovy "odstavce 6 písm. a) bodů 1 až 5 nebo 7 až 9, odstavce 6 písm. b) nebo c), odstavce 7 písm. a) bodů 1 až 4, 6, 7 nebo 9 až 14, odstavce 7 písm. b) nebo c), odstavce 8, 9 nebo odstavce 10 písm. b) až e)".
303. V § 83a odst. 12 se za slova "odstavce 1 písm. k)" vkládají slova " , odstavce 6 písm. a) bodu 6 nebo odstavce 7 písm. a) bodu 5", slovo "uváděním" se nahrazuje slovem "dodáním" a slova "nedokončených vozidel" se nahrazují slovy "motorů nesilničních mobilních strojů".
304. V § 84 odstavec 1 zní:
"(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky
1. podle § 83 odst. 1 písm. h), i) a x), § 83a odst. 1 písm. k) až w), § 83a odst. 6 písm. a) bodu 2, § 83a odst. 6 písm. c) a § 83a odst. 8 až 10,
2. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 1 a 3 až 8 a § 83a odst. 6 písm. b) spáchané ve vztahu ke schválení typu vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatnému technickému celku,
3. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 3, 4, 6 až 9 a § 83a odst. 7 písm. a) bodů 3 a 5 až 14 zjištěné v rámci výkonu dozoru nad trhem a
4. podle § 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke schválení typu motoru nebo rodiny motorů podle § 80a odst. 1 písm. c),
b) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. j) až l), r) až w), § 83a odst. 1 písm. x) až z), § 83a odst. 2 písm. f) a § 83a odst. 3,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky
1. podle § 83 odst. 1 písm. a) až g) a m) až q), § 83a odst. 1 písm. a) až j), § 83a odst. 2 písm. a) až e) a g) a § 83a odst. 4 a 5 a
2. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 1 a 3 až 8 a § 83a odst. 6 písm. b) spáchané ve vztahu ke schválení jednotlivě vyrobeného vozidla,
d) Státní plavební správa, jde-li o přestupky podle § 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke schválení typu motoru nebo rodiny motorů podle § 80a odst. 1 písm. a), a
e) Drážní úřad, jde-li o přestupky podle § 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke schválení typu motoru nebo rodiny motorů podle § 80a odst. 1 písm. b).".
305. V § 84 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) K projednání přestupku podle § 83 odst. 1 písm. b) nebo § 83a odst. 1 písm. d) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož byla podána žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla podle § 8a. Nelze-li místní příslušnost takto určit, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa pobytu, sídla nebo odštěpného závodu vlastníka vozidla. K projednání přestupku podle § 83 odst. 1 písm. p) nebo § 83a odst. 2 písm. d) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa pobytu, sídla nebo odštěpného závodu provozovatele vozidla.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
306. V § 84 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. s), t), u) a w) může projednat správní orgán příslušný k výkonu státního odborného dozoru příkazem na místě. Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. p) může projednat Vojenská policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil nebo v chráněných objektech příkazem na místě.".
307. V § 84 odst. 4 se slova "a vymáhá" zrušují.
308. § 85 se včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušuje.
309. V § 91 odstavec 1 zní:
"(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 6, § 12 odst. 9, § 13 odst. 8, § 14 odst. 3, § 16 odst. 6, § 17 odst. 6, § 19 odst. 2, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3, § 23 odst. 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1 písm. l), § 28d odst. 1 a 3, § 31 odst. 4, § 36 odst. 2, § 37 odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4, § 47 odst. 3, § 48 odst. 7, § 48a odst. 5, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4 a 12, § 57 odst. 5, § 58 odst. 3, § 59b odst. 8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5, § 72 odst. 6, § 74 odst. 1 a 2, § 75 odst. 2 a 3, § 76 odst. 1, § 78b odst. 5, § 79 odst. 7, § 79a odst. 6, § 79b odst. 7, § 79c odst. 4, § 82 odst. 1 a § 87.".
310. V § 91 odst. 1 se text "§ 79b odst. 7" nahrazuje textem "§ 79b odst. 8".
311. V § 91 odst. 1 se text "§ 9 odst. 6" nahrazuje textem "§ 9 odst. 5".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Byl-li k vozidlu vydán technický průkaz vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přiloží jej žadatel o zápis vozidla do registru silničních vozidel k žádosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností do něj zapíše údaje o vlastníkovi vozidla a, není-li vlastník vozidla současně jeho provozovatelem, údaje o provozovateli vozidla, a registrační značku, kterou vozidlu přidělil, a sám již další technický průkaz k vozidlu nevydá.
3. Vozidlo, které bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozováno v České republice a podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhalo registraci, registraci nepodléhá.
4. U vozidla, které bylo vyřazeno z provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla požádat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. U historického vozidla, jehož testování bylo provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 230 a 232, je výsledek tohoto testování platný po dobu 24 měsíců ode dne jeho provedení a po tuto dobu se provedení technické prohlídky historického vozidla nevyžaduje.
6. U vozidla, jehož testování podle § 79c bylo provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodu 237, je výsledek tohoto testování platný po dobu 5 let ode dne jeho provedení.
7. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě řízení nebo jiného postupu zahájeného přede dnem 1. ledna 2024 provést zápis do technického průkazu vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 tento zápis neprovede, technický průkaz vozidla odejme a technický průkaz vozidla již nevydá. Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; to neplatí v případě vyřazení vozidla z provozu, zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel nebo nevyhovění žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu.
8. Byly-li ztráta, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu vozidla oznámeny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 nevydá nový technický průkaz vozidla a vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; oznamovatel je povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní osvědčení o registraci vozidla. Byly-li ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci vozidla oznámeny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; oznamovatel je povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností technický průkaz vozidla.
9. Byla-li přede dnem 1. ledna 2024 podána žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo žádost o registraci sportovního vozidla, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 nevydá technický průkaz vozidla a vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.
10. Vlastník nebo provozovatel vozidla je povinen ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu vozidla neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, odevzdat mu osvědčení o registraci vozidla a požádat o vydání nového osvědčení o registraci vozidla; poškozený technický průkaz vozidla odevzdá spolu se žádostí. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.
11. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při předložení dokladu podle
a) § 8 odst. 4, 5 nebo 7 věty druhé, § 8a odst. 2 nebo 3, § 9 odst. 2 nebo 4 věty druhé, § 11 odst. 2, § 14 odst. 2 nebo § 79a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024,
b) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, nebo
c) § 12 odst. 2, 5 nebo 6 nebo § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla; nedojde-li k vyřazení vozidla z provozu nebo k zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.
12. Jde-li o postup podle bodu 9 písm. a) nebo c), při předkládání dokladu podle § 8 odst. 4 písm. b) nebo odst. 5, § 8a odst. 2 nebo 3, § 12 odst. 2 nebo 5 nebo § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se technický průkaz vozidla nepřikládá, nemá-li jej ten, kdo doklad předkládá, k dispozici.
13. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při podání žádosti podle
a) § 7f odst. 1, ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností odevzdá technický průkaz vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024, nebo
b) § 12 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností odevzdá technický průkaz vozidla; je-li žádosti vyhověno, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024.
14. Ve vztahu k technickým průkazům podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2024, registr silničních vozidel obsahuje
a) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených technických průkazů vozidla,
b) evidenci vyrobených formulářů technického průkazu vozidla opatřených identifikačními znaky a
c) u vozidla číslo technického průkazu vozidla a datum a místo jeho vydání.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/ /2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 285/2021 Sb., zákona č. 286/2021 Sb., zákona č. 297/2021 Sb., zákona č. 324/2021 Sb., zákona č. 329/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 142/2022 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 2 písm. u) se slovo "držitel" nahrazuje slovem "provozovatel".
2. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova "technickém průkazu" nahrazují slovy "osvědčení o registraci vozidla".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Za provozovatele motorového vozidla zapsaného v osvědčení o registraci vozidla se pro účely § 24 odst. 2 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, považuje rovněž držitel motorového vozidla zapsaný v osvědčení o technickém průkazu a provozovatel motorového vozidla zapsaný v technickém průkazu.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani silniční
Čl.V
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 142/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 6 se slova "žádném technickém dokladu k vozidlu" nahrazují slovy "registru silničních vozidel", za slovo "hledí" se vkládají slova "pro účely daně silniční" a slova "technickém průkazu" se nahrazují slovy "registru silničních vozidel".
2. V § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. d) bodě 2 a § 4 odst. 1 písm. a) se slova "technickém průkazu vozidla" nahrazují slovy "registru silničních vozidel".
3. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova "v jehož technickém průkazu je" nahrazují slovy "u něhož je v registru silničních vozidel".
4. § 6 se zrušuje.
5. - 7. zrušeny
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl.VI
V § 21b odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 227/2019 Sb., se slova " , technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.VII
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl.VIII
V § 33 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl.IX
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb. a zákona č. 150/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 76 odst. 2 se za slova "průkazu vozidla" vkládají slova "nebo osvědčení o registraci vozidla", za slova "průkaz vozidla" se vkládají slova "ani osvědčení o registraci vozidla" a za slova "průkazem vozidla" se vkládají slova "nebo osvědčením o registraci vozidla".
2. V § 76 odst. 3 se slova "silničního motorového vozidla" nahrazují slovy "vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl.X
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 191/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
2. V § 10 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
3. V § 10 odst. 4 se slova "technického průkazu vozidla" nahrazují slovy "registru silničních vozidel".
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl.XI
V § 43a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 193/2018 Sb., se slova "technický průkaz" nahrazují slovy "osvědčení o registraci vozidla".
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.XII
V § 138 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se za slovo "průkazu" vkládají slova "nebo osvědčení o registraci", za slovo "průkaz" se vkládají slova "ani osvědčení o registraci vozidla" a za slovo "průkazem" se vkládají slova "nebo osvědčením o registraci".
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl.XIII
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 355/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb. a zákona č. 93/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 písm. f) se slova "technickém osvědčení4) nebo technickém průkazu" nahrazují slovy "registru silničních vozidel".
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
2. V § 80 odst. 7 se slova "technického průkazu" nahrazují slovy "osvědčení o registraci vozidla".
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.XIV
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020, zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:
1. V položce 26 písm. a) se za slovo "provozovatele" vkládají slova " , s výjimkou zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka,".
2. V položce 26 písm. g) se za slovo "vozidel" vkládají slova "včetně zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka".
3. V položce 26 písm. g) se slova "do technického průkazu vozidla a" zrušují.
4. V položce 26 se za písmeno o) vkládají písmena p) až r), která znějí:
x)"p) rezervace registrační značky s výjimkou registrační 
  značky na přání                            Kč      100
q) vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo 
  technického průkazu                          Kč      500
r) zachování registrační značky, tabulek s touto registrační 
  značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla 
  vyřazeného z provozu                          Kč      200".
5. V položce 26 písm. q) se slova "nebo technického průkazu" zrušují.
6. V položce 26 poznámka č. 1 zní:
"1) Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku.".
7. V položce 26 se v poznámce č. 1 slova "nebo technický průkaz vozidla" zrušují, slova "tyto doklady" se nahrazují slovy "tento doklad" a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".
8. Položka 27 zní:
"
Položka 27
 1. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku 
  vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie        Kč     5 000
 2. Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle 
  mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické 
  způsobilosti                             Kč     5 000
 3. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku 
  vozidla, nejde-li o schválení podle bodu 1 nebo 2           Kč     2 000
 4. Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla     Kč     1 000
 5. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo 
  samostatného technického celku vozidla podle přímo 
  použitelného předpisu Evropské unie                  Kč     2 500
 6. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného 
  technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti 
  schvalování technické způsobilosti                  Kč     2 500 
 7. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo 
  samostatného technického celku vozidla, nejde-li o změnu 
  schválení podle bodu 5 nebo 6                     Kč     1 000
 8. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla 
  nebo konstrukční části vozidla                    Kč      500
 9. Schválení hromadné přestavby vozidla                 Kč     2 000
10. Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla            Kč     2 000
11. Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti 
  výbavy vozidla                            Kč     1 000
12. Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného 
  nebo dovezeného vozidla                        Kč     3 000
13. Schválení přestavby vozidla                      Kč     1 000
14. Povolení výjimky z technických požadavků, které musí 
  vozidlo splňovat                           Kč     1 000
15. Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených 
  k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo 
  použitelného předpisu Evropské unie                  Kč     2 500
16. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo 
  rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních 
  mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu
  Evropské unie                             Kč     1 250
Osvobození
Od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle bodu 13 této položky zahrnuje i zápis údajů do registru silničních vozidel a do dokladů k vozidlu.".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákoníku práce
Čl.XV
V § 158 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 185/2011 Sb., se za slova "uvedených v technickém průkazu" vkládají slova "nebo osvědčení o registraci", za slova "průkaz vozidla" se vkládají slova "ani osvědčení o registraci vozidla", za slova "průkazem vozidla" se vkládají slova "nebo osvědčením o registraci vozidla", za slova "údaj v technickém průkazu" se vkládají slova "vozidla ani osvědčení o registraci vozidla" a za slova "údajů v technickém průkazu" se vkládají slova "vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla".
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl.XVI
V § 14 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se slova "technický průkaz" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
Čl.XVII
Přechodné ustanovení
Bylo-li osvědčení o registraci silničního motorového vozidla vydáno přede dnem 1. ledna 2024, je provozovatel silničního motorového vozidla povinen předložit pro získání emisní plakety namísto něj technický průkaz tohoto vozidla.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o výrobcích s ukončenou životností
Čl.XVIII
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění zákona č. 244/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 104 odst. 4 se slova "technický průkaz" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
2. V § 108 odst. 1 písm. c) a § 116 odst. 2 se slova "technickém průkazu" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
3. V § 119 odst. 4 se slova "a do technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
4. V § 134 písm. c) se slova "a technického průkazu" zrušují.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XIX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 48, 51, 70, 73, 74, 76, 78, 85, 184, 196, 197, 199, 225, 226, 230 až 233, 236, 237, 264 a 310, která nabývají účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a ustanovení části první čl. I bodů 17 až 20, 22, 28, 29, 31, 39, 42, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 61 až 64, 67, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 86 až 92, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 163, 164, 165, 171, 181, 188, 189, 194, 195, 198, 215, 227, 228, 229, 234, 235, 238, 249, 250, 257, 260, 262, 263, 273, 277, 281, 291 a 311 a části první čl. II bodů 7 až 14, části druhé čl. III a IV, části třetí čl. V, části čtvrté čl. VI, části páté čl. VII, části šesté čl. VIII, části sedmé čl. IX, části osmé čl. X, části deváté čl. XI, části desáté čl. XII, části jedenácté čl. XIII, části dvanácté čl. XIV bodů 3, 5 a 7, části třinácté čl. XV, části čtrnácté čl. XVI a XVII a části patnácté čl. XVIII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty

Související články

Poznámka k práci přesčas ve zdravotnictví