431/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
431/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb., vyhlášky č. 177/2012 Sb. a vyhlášky č. 17/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. d) se slovo "výsadkářským" nahrazuje slovem "výsadkovým" a slovo "výsadkářský" se nahrazuje slovem "výsadkový".
2. § 2 včetně nadpisu zní:
 
"§ 2
Formy bezplatného stravování
(1) Bezplatné stravování se zabezpečuje výdejem jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává v teplém stavu, a nelze-li to zabezpečit, pak
a) ve studeném stavu, nebo
b) formou potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.
(2) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování výdejem jídla podle odstavce 1, náleží vojákovi náhrada v penězích. Náhrada v penězích za jídlo je finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce včetně přiznaného příplatku podle § 10 odst. 3, popřípadě přídavku potravin.
(3) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování v zahraniční operaci podle odstavce 1, náleží vojákovi náhrada v penězích za bezplatné stravování v hodnotě stanovené dle § 11 odst. 4.".
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 3 se slovo "končí" nahrazuje slovem "konče".
4. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "výsadkářského" nahrazuje slovem "výsadkového".
5. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovo "vládní" vkládají slova "nebo nadnárodní".
6. V § 4 odst. 2 se slovo "končí" nahrazuje slovem "konče" a za slovo "ukončením" se vkládá slovo "výkonu".
7. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "na území České republiky a" nahrazují slovy " , studijního volna, rekvalifikace, náhradního volna nebo".
8. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova " , s výjimkou případů stanovených v § 9 odst. 1 písm. a)".
9. V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje slovo "nebo".
10. V § 5 odst. 2 se slova "v kurzu" nahrazují slovy "při studijním pobytu" a slovo "výsadkářský" se nahrazuje slovem "výsadkový".
11. § 7 zní:
 
"§ 7
(1) Stravními dávkami podle náročnosti vykonávané služby jsou
a) základní stravní dávka,
b) stravní dávka pro letce,
c) stravní dávka pro výsadkáře.
(2) Základní stravní dávka se poskytuje vojákovi, jemuž nenáleží jiná stravní dávka.
(3) Vojákovi v nepřetržité službě trvající alespoň 24 hodin ve vojenské škole, u leteckého útvaru nebo u výsadkového útvaru, u nichž se základní stravní dávka nepřipravuje, se poskytuje ta stravní dávka, která se u vojenského útvaru připravuje.
(4) Stravní dávka pro letce se poskytuje výkonnému letci podle § 4 odst. 1 písm. a), vojákovi připravujícímu se k výkonu funkce výkonného letce podle § 4 odst. 1 písm. e) a výkonnému výsadkáři, který je služebně zařazen u leteckého útvaru.
(5) Stravní dávka pro výsadkáře se poskytuje výkonnému výsadkáři podle § 4 odst. 1 písm. b) a vojákovi, který se na území České republiky připravuje k výkonu služby v zahraniční operaci nebo plní služební úkoly v zahraniční operaci.".
12. V § 8 odst. 1 se slovo "zabezpečují" nahrazuje slovy "a za podmínek stanovených touto vyhláškou poskytují".
13. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "při namáhavé službě" nahrazují slovem "základní".
14. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova "při zvlášť namáhavé službě" nahrazují slovem "zvláštní".
15. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova "při nepřetržitém vojenském výcviku" nahrazují slovy "pro všechny vojáky".
16. V § 8 odst. 2 se slovo "zabezpečují" nahrazuje slovem "poskytují".
17. V § 8 odst. 3 se slovo "vydávat" nahrazuje slovem "poskytovat".
18. V § 8 odst. 3 písm. b) se za slovo "potravin" vkládá text "A,".
19. V § 8 odst. 3 písm. c) se za slovo "potravin" vkládají slova "A a".
20. V § 8 odstavec 4 zní:
"(4) Ke každé stravní dávce může být poskytnut jen jeden přídavek potravin, s výjimkou
a) přídavku potravin A, který je možné poskytovat s kterýmkoli jiným přídavkem potravin,
b) přídavku potravin D, který je možné poskytovat spolu s přídavkem potravin B, C, G a H, a
c) přídavku potravin G, který je možné poskytovat spolu s přídavkem potravin H.".
21. V § 9 odstavec 1 zní:
"(1) Přídavek potravin A se poskytuje vojákovi, pokud
a) je hospitalizován v polní nemocnici nebo vojenské nemocnici pro nemoc nebo úraz, v jehož důsledku je neschopen ke službě, nebo
b) to vyžaduje zdravotní situace ve vojenském útvaru nebo vojenském zařízení (dále jen "součást ozbrojených sil"), v němž je voják zařazen, zejména v případech ohrožení epidemií nebo závadnou pitnou vodou.".
22. V § 9 odst. 2 až 8 se v úvodních částech ustanovení slovo "vydává" nahrazuje slovem "poskytuje".
23. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slovo "službě" vkládají slova "trvající alespoň 24 hodin", slovo "vydává-li" se nahrazuje slovem "poskytuje-li" a slovo "jídlo" se nahrazuje slovem "strava".
24. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
25. V § 9 odst. 4 písm. b) se slova "§ 29 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb." zrušují.
26. V § 10 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova "včetně přiznaného příplatku podle § 10 odst. 3".
27. V § 10 odst. 1 větě třetí se text "§ 7 písm. b)" nahrazuje textem "§ 7 odst. 4" a text "§ 7 písm. c)" se nahrazuje textem "§ 7 odst. 1 písm. c)".
28. V § 10 odst. 2 se za slova "službě dozorčího" vkládají slova " , která trvá alespoň 24 hodin,".
29. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 7 znějí:
"(3) Je-li namísto výdeje jídla poskytována vojákovi náhrada v penězích, zvyšuje se tato náhrada o příplatek, pokud se voják účastní
a) nepřetržité služby trvající alespoň 24 hodin, kterou organizuje součást ozbrojených sil, u které se připravuje strava a voják nemá možnost se u této součásti ozbrojených sil stravovat, nebo
b) nepřetržité služby trvající alespoň 24 hodin u součásti ozbrojených sil, u které se jídlo nepřipravuje, v případě, že není zabezpečeno dovozem z vlastního stravovacího zařízení nebo smluvně poskytovatelem stravovacích služeb.
(4) Výše příplatku podle odstavce 3 činí v případě
a) snídaně 20 %,
b) oběda 40 %,
c) večeře 40 %
nejnižší výše stravného stanoveného právním předpisem upravujícím výši a postup při přiznávání cestovních náhrad poskytovaných vojákům7).
7) Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.".
30. V § 11 odst. 1 se slovo "násobí" nahrazuje slovem "vynásobí" a slova "za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování vojáků za poslední 3 měsíce" se nahrazují slovy "jednotlivých druhů potravin nakoupených pro zajištění bezplatného stravování za poslední 3 kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena určována".
31. V § 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Úprava aktuálně užívané finanční hodnoty stravních dávek se provede, pokud se součet průměrných obchodních cen nakupovaných potravin za období posledních 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena určována, odchyluje o více než 5 % oproti součtu obchodních cen nakupovaných potravin v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.".
32. § 12 zní:
 
"§ 12
(1) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u součásti ozbrojených sil s počtem stravovaných do 50 osob lze zvýšit o 10 % oproti finanční hodnotě stanovené podle § 11 odst. 1 v závislosti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu.
(2) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u součásti ozbrojených sil lze zvýšit o 20 %, pokud
a) zabezpečuje záchranné práce,
b) zabezpečuje odstraňování následků živelních pohrom nebo jiných závažných situací ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, nebo
c) byla postižena živelní pohromou nebo jinou závažnou situací.
(3) Měsíční průměr čerpání energetické a výživové hodnoty stravních dávek, přídavků potravin a jejich finanční hodnoty v jednotlivých dnech, ve kterých je bezplatné stravování vojákovi poskytováno, musí odpovídat uvedeným hodnotám stanoveným pro jednotlivé stravní dávky a přídavky potravin touto vyhláškou, s odchylkou nejvýše 5 % od stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání těchto hodnot nesmí překročit odchylku 10 % nad stanovenou hodnotu nebo 3 % pod stanovenou hodnotu.".
33. V § 13 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Podle služebního zařazení se vojákovi zabezpečují výstrojní součástky a vydávají se mu
a) do vlastnictví, nebo
b) do výpůjčky.
(3) Vojenská výstroj se obměňuje v závislosti na směrných dobách používání jednotlivých výstrojních součástek.".
34. V § 13 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
35. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Zařazení výstrojních součástek do skupin podle odstavce 2 a směrné doby používání výstrojních součástek podle odstavce 3 jsou uvedeny v příloze č. 3.".
36. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "na základě výstrojní normy".
37. V § 14 odst. 3 se slova "naopak, se" nahrazují slovy "naopak, nebo od Vojenské kanceláře prezidenta republiky k Hradní stráži anebo naopak,".
38. V § 14 odst. 5 se za slovo "formou" vkládá slovo "neúplné" a slovo "úspěšném" se zrušuje.
39. § 15 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b se zrušuje.
40. V § 16 odstavec 2 zní:
"(2) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru vojáka z povolání a plnil služební úkoly ve služebním zařazení, ve kterém bylo nařízeno nošení občanského oděvu, a vojákovi ve služebním zařazení, ve kterém je nařízeno nošení občanského oděvu, se jednorázová náhrada v penězích za pořízení občanského oděvu vyplatí opětovně, jestliže od posledního zániku jeho služebního poměru nebo ode dne posledního výkonu v takovém služebním zařazení uplynulo 5 a více let.".
41. V § 16 odstavec 4 zní:
"(4) Příslušníkům Vojenského zpravodajství se vyplácí náhrada v penězích za používání občanského oděvu v souvislosti s plněním specifických úkolů Vojenského zpravodajství. Tato náhrada se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li voják ve Vojenském zpravodajství zařazen po celý kalendářní rok, vyplácí se za dané kalendářní měsíce poměrná část náhrady.".
42. V § 16 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami "Náčelník Vojenské policie každoročně vydává seznam služebních míst, u kterých se nařizuje nosit občanský oděv ke služebním účelům v následujícím kalendářním roce. Vojákovi, který vykonává službu na tomto místě, je vyplácena náhrada v penězích za používání občanského oděvu ke služebním účelům." a ve větě poslední se slovo "systemizovaném" nahrazuje slovem "služebním".
43. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Příslušníkům speciálních sil se vyplácí náhrada v penězích za používání občanského oděvu v souvislosti s plněním specifických úkolů speciálních sil. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky každoročně vydává seznam služebních míst, u kterých se nařizuje nosit občanský oděv ke služebním účelům v následujícím kalendářním roce. Vojákovi, který vykonává službu na tomto místě, je vyplácena náhrada v penězích za používání občanského oděvu ke služebním účelům. Tato náhrada se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li příslušník speciálních sil zařazen na uvedeném služebním místě po celý kalendářní rok nebo došlo-li v průběhu kalendářního roku ke změně jeho zařazení, vyplácí se za dané kalendářní měsíce poměrná část náhrady.".
44. § 17a včetně nadpisu zní:
 
"§ 17a
Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj
(1) Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj pro účely stanovené v § 91 odst. 2 zákona činí ve zkušební době 480 Kč. Po ukončení zkušební doby tato výše nákladů činí
a) pro vojáka z povolání 1 635 Kč,
b) pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Vojenské kanceláře prezidenta republiky, 3 100 Kč,
c) pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Hradní stráže, 2 100 Kč,
d) pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Hradní stráže a nebyla mu velitelem Hradní stráže přiznána základní norma Hradní stráže, 1 635 Kč.
(2) Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj se pro účely § 91 odst. 2 věty čtvrté zákona snižuje o poměrnou část hodnoty nevydané výstrojní součástky základní výbavy. To neplatí v případě postupu podle § 91 odst. 2 věty druhé zákona. Hodnota výstrojních součástek se určuje v závislosti na jejich pořizovacích nákladech.".
45. V § 18 odst. 2 se slova "v mimořádných případech" nahrazují slovy "jde-li o mimořádný případ", slova "služební orgán" se nahrazují slovem "se" a slova "a jednu soupravu prádla" se zrušují.
46. § 19 se zrušuje.
47. § 20 včetně nadpisu zní:
 
"§ 20
Údržba vojenské výstroje
Údržba se provádí pouze u vojenské výstroje podle § 13 odst. 2 písm. b).".
48. § 21 se zrušuje.
49. § 22 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:
 
"§ 22
Přeprava při preventivní rehabilitaci, mimořádné rehabilitaci a léčebné péči
(1) Přeprava nebo náhrada jízdních výdajů při cestě na preventivní rehabilitaci, mimořádnou rehabilitaci nebo léčebnou péči4) se vojákovi zabezpečuje za cestu z místa bydliště nebo pravidelného výkonu služby do místa preventivní rehabilitace, mimořádné rehabilitace nebo léčebné péče a zpět.
(2) Vojákovi náleží náhrada jízdních výdajů jako při služební cestě5).
4) § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
5) § 74 odst. 3 a § 76 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb.".
50. V § 23 odst. 1 se slova "trvalého pobytu" nahrazují slovem "bydliště".
51. § 24 včetně nadpisu zní:
 
"§ 24
Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou
(1) Náhrada jízdních výdajů při přepravě na řádnou dovolenou se vojákovi zabezpečuje za cestu z pravidelného místa výkonu služby nebo z bydliště do jednoho zvoleného místa dovolené na území České republiky a při cestě na řádnou dovolenou do zahraničí do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.
(2) Pro přepravu vojáka, který má pravidelné místo výkonu služby na území České republiky, na řádnou dovolenou a zpět se určí druhá vozová třída osobního vlaku nebo autobusu.
(3) Pro přepravu vojáka, který má pravidelné místo výkonu služby mimo území České republiky, na řádnou dovolenou a zpět se určí bezpečný a hospodárný hromadný prostředek dálkové přepravy osob; takovým hromadným prostředkem může být
a) letadlo do výše ceny letenky ekonomické třídy,
b) vlak do výše ceny jízdenky 1. třídy,
c) loď do výše ceny lodního lístku na trajekt, nebo
d) autobus.
(4) Při společné rekreaci se určený dopravní prostředek podle odstavce 2 nebo 3 použije i pro přepravu manžela nebo manželky a nezaopatřeného dítěte vojáka.".
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
52. § 25 se zrušuje.
53. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.
Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------------------------I------------------------------------------I
I Stravní  I Energetická I Bílkoviny I Tuky I Kyselina I Sacharidy I Minerální látky     I Vitamíny                 I
I dávky   I  hodnota  I      I   I linolová I      I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I (SD)   I       I      I   I     I      I vápník I fosfor I železo I A-ekv. I B1 I B2 I P-P-ekv. I C  I
I      I       I      I   I     I      I    I    I    I retinolu I   I   I niacinu I   I
I Přídavky I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I potravin I   kJ   I   g   I g  I  g   I   g   I      mg      I  µg  I       mg        I
I (PP)   I       I      I   I     I      I             I     I                I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I SD -   I  13 474  I  90   I 112 I  9   I  460  I 900  I 800  I  20  I 1 000  I 1,2 I 1,4 I  16  I 100 I
I základní I       I      I   I     I      I    I    I    I     I   I   I     I   I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I SD - pro I  16 019  I  96   I 120 I  10  I  480  I 1 000 I 1 000 I  20  I 1 200  I 1,2 I 1,6 I  18  I 100 I
I letce   I       I      I   I     I      I    I    I    I     I   I   I     I   I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I SD - pro I  15 111  I  96   I 126 I  10  I  520  I 1 000 I 1 000 I  20  I 1 200  I 1,4 I 1,6 I  18  I 100 I
I výsadkáře I       I      I   I     I      I    I    I    I     I   I   I     I   I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-A   I   430   I   -   I -  I  -   I  24   I  3  I  -  I  -  I  -   I -  I -  I  2   I 2  I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-B   I  1 170  I  9,8  I 14,4 I  0,6  I  28   I  72  I 125  I 1,3  I  24  I 0,12 I 0,12 I  2,3  I -  I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-C   I  1 520  I  14   I 10 I  0,5  I  54   I 26,4 I 131  I 2,1  I  94  I 0,17 I 0,13 I  3,7  I 2,4 I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-D   I  1 596  I  18   I 12 I  0,5  I  50   I 189  I 264  I 2,7  I  146  I 0,12 I 0,28 I  7,4  I 2,1 I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-E   I  2 596  I  14   I 18 I  1   I  100  I 193,6 I 344  I 3,1  I  258  I 0,39 I 0,29 I  6,4  I 5,3 I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-F   I  4 620  I  34   I 36 I  2,5  I  160  I 471  I 1 075 I 10,4 I  870  I 1,1 I 0,83 I  21,4  I 20,5 I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-G   I   635   I  3,9  I 3,8 I  -   I  35   I  58  I  65  I 3,3  I  40  I 0,1 I 0,08 I  0,6  I 55 I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
I PP-H   I   760   I  1,9  I 0,5 I  -   I  41   I  42  I  49  I 1,1  I  25  I 0,12 I 0,06 I  0,9  I 45 I
I-----------I-------------I-----------I------I----------I-----------I--------I--------I--------I----------I------I------I----------I------I
54. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.
Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty
I--------------------------I-----------------------------------------------------------------I
I Druh potravin      I             Stravní dávky              I
I             I---------------------I---------------------I---------------------I
I             I    základní   I  pro výsadkáře  I   pro letce   I
I             I---------------------I---------------------I---------------------I
I             I    dávka v    I    dávka v    I    dávka v    I
I             I gramech/mililitrech I gramech/mililitrech I gramech/mililitrech I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Vepřové maso       I     69     I     103     I     103     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Hovězí maso       I     68     I     89     I     102     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Uzené maso        I     9      I     9     I     11     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Ostatní maso       I     2      I     2     I     4     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Vnitřnosti        I     6      I     14     I     20     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Uzeniny a výrobky z masa I     45     I     60     I     50     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Masové konzervy     I     38     I     43     I     27     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Maso celkem       I     234     I     320     I     317     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Drůbež a drůbeží výrobky I     30     I     30     I     35     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Kosti          I     2      I     2     I     3     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Ryby           I     10     I     8     I     9     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Rybí výrobky a konzervy I     16     I     11     I     14     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Máslo          I     20     I         25     I     24     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Sádlo a slanina     I     11     I     15     I     8     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Jedlé tuky a oleje    I     27     I     35     I     26     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Čerstvé mléko      I     280     I     295     I     325     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Mléčné výrobky      I     74     I     72     I     121     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Sýry           I     30     I     34     I     32     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Vejce          I     36     I     50     I     65     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Chléb          I     320     I     340     I     250     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Běžné pečivo       I     90     I     59     I     120     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Jemné pečivo       I     33     I     40     I     15     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Trvanlivé pečivo     I     14     I     20     I     8     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Těstoviny        I     21     I     20     I     17     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Mouka, kroupy, vločky  I     70     I     78     I     86     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Rýže           I     32     I     27     I     25     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Luštěniny        I     14     I     18     I     11     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Cukr a cukrářské výrobky I     60     I     80     I     50     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Brambory         I     460     I     419     I     408     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Čerstvá a mražená    I     185     I     190     I     222     I
I zelenina         I           I           I           I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Nakládaná a sušená    I     85     I     70     I     100     I
I zelenina         I           I           I           I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Kysané a sterilované   I     20     I     20     I     20     I
I zelí           I           I           I           I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Zelenina celkem     I     290     I     280     I     342     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Čerstvé, mražené a    I     89     I     88     I     106     I
I sušené ovoce       I           I           I           I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Citrusové plody     I     40     I     40     I     90     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Kompoty         I     28     I     35     I     35     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Zahuštěné ovocné výrobky I     35     I     35     I     65     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Ovoce celkem       I     192     I     198     I     296     I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
I Přísady, nápoje, ostatní I     357     I     355     I     723     I
I potraviny        I           I           I           I
I--------------------------I---------------------I---------------------I---------------------I
 
I----------------------------I-----------------------------------------------I
I Druh potravin       I        Přídavek potravin        I
I              I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I              I A I B I c I D I E I F I G I H I
I              I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I              I     Dávka v gramech/mililitrech     I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Maso celkem        I - I 50 I 50 I 50 I 50 I 100 I - I - I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Čerstvé mléko       I - I - I - I - I - I 400 I - I - I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Mléčné výrobky       I - I - I - I - I - I 100 I - I - I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Chléb           I - I 100 I 100 I 100 I 100 I - I - I - I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Trvanlivé pečivo      I - I - I - I - I - I 70 I - I - I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Cukr a cukrářské výrobky  I 25 I - I - I 25 I 30 I 30 I - I - I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Ovoce celkem        I - I - I 100 I 100 I 100 I 200 I - I 380 I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Přísady, nápoje, ostatní  I 300 I 300 I 300 I 350 I 300 I 500 I 300 I - I
I potraviny         I   I   I   I   I   I   I   I   I
I----------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
55. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:
 
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.
Zařazení výstroj nich součástek do skupin podle § 13 odst. 2 a směrné doby používání podle § 13 odst. 3
a) výstrojní součástky vydávané do vlastnictví
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I Pořadové I     Výstrojní součástka      I Měřicí I Směrná doba I
I číslo  I                    I jednotka I používání I
I     I                    I     I  jedné  I
I     I                    I     I výstrojní I
I     I                    I     I součástky v I
I     I                    I     I měsících  I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  1.  I baret                 I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  2.  I baret černý              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  3.  I baret tmavě červený          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  4.  I blůza 97                I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  5.  I blůza 97 pro generálky         I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  6.  I blůza 97 pro generály         I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  7.  I blůza 97 pro štábní praporčice     I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  8.  I blůza 97 pro štábní praporčíky     I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  9.  I blůza 97 pro ženy           I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
    I  10.  I blůza pod balistickou ochranu     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  11.  I blůza pod balistickou ochranu béžová  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  12.  I blůza polního stejnokroje       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  13.  I blůza polního stejnokroje s béžovým  I  kus  I   24   I
I     I potiskem                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  14.  I blůza služební letní pro vojákyně HS  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  15.  I blůza služební pro HS         I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  16.  I blůza služební pro vojákyně HS     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  17.  I blůza večerní             I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  18.  I blůza večerní pro generálky VKPR    I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  19.  I blůza večerní pro generály       I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  20.  I blůza večerní pro generály VKPR    I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  21.  I blůza večerní pro štábní praporčíky  I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  22.  I blůza večerní pro ženy         I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  23.  I blůza večerní pro generálky      I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  24.  I blůza večerní pro štábní praporčice  I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  25.  I blůza vycházková letní pro generálky  I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  26.  I blůza vycházková letní pro generály  I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  27.  I blůza vycházková letní pro VKPR    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  28.  I blůza vycházková letní pro vojákyně  I  kus  I   24   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  29.  I blůza vycházková pro generálky VKPR  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  30.  I blůza vycházková pro generály VKPR   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  31.  I blůza vycházková pro VKPR       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  32.  I blůza vycházková pro vojákyně VKPR   I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  33.  I boty kotníčkové černé         I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  34.  I boty kotníčkové zimní černé      I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  35.  I boty polní               I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  36.  I boty polní do nepříznivého počasí   I  pár  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  37.  I bunda 2008 černá            I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  38.  I bunda černá pro ženy          I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  39.  I bunda pro generálky          I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  40.  I bunda pro generály           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  41.  I bunda tepláková            I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  42.  I bunda tepláková pro HS         I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  43.  I bunda TERMO              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  44.  I bundokošile s krátkými rukávy modrá  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  45.  I bundokošile s krátkými rukávy     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  46.  I čepice 97 pro generály         I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  47.  I čepice 97 pro štábní praporčíky    I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  48.  I čepice 97 služební           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  49.  I čepice lodička             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  50.  I čepice polního stejnokroje       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  51.  I čepice pro generálky          I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  52.  I čepice pro generálky VKPR       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  53.  I čepice pro generály VKPR        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  54.  I čepice pro HS             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  55.  I čepice pro štábní praporčice      I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  56.  I čepice pro VKPR            I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  57.  I čepice pro vojákyně HS a VKPR     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  58.  I čepice sportovní pro HS        I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  59.  I čepice TERMO              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  60.  I čepice večerní             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  61.  I čepice večerní pro generálky      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  62.  I čepice večerní pro generály      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  63.  I čepice večerní pro generály VKPR    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  64.  I čepice večerní pro štábní praporčice  I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  65.  I čepice večerní pro štábní praporčíky  I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  66.  I čepice večerní pro ženy        I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  67.  I čepice zimní pro HS          I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  68.  I domovenka polní černohnědá pro HS   I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  69.  I domovenka polní černozelená pro HS   I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  70.  I domovenka zlatová HS          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  71.  I halenka bílá              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  72.  I halenka bílá s krátkými rukávy     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
    I  73.  I halenka bílá s krátkými rukávy a    I  kus  I   24   I
I     I nárameníky               I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  74.  I halenka modrá s krátkými rukávy    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  75.  I halenka pro generálky VKPR       I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  76.  I halenka s krátkými rukávy modrá    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  77.  I halenka s nárameníky modrá       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  78.  I halenka s dlouhými rukávy       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  79.  I halenka s krátkými rukávy       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  80.  I halenka služební s dlouhými rukávy   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  81.  I halenka služební s krátkými rukávy   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  82.  I halenka večerní            I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  83.  I jmenovka stříbřitá           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  84.  I kabát polního stejnokroje       I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  85.  I kabát polního stejnokroje s béžovým  I  kus  I   48   I
I     I potiskem                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  86.  I kalhoty 97 služební          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  87.  I kalhoty 97 služební pro ženy      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  88.  I kalhoty polní do nepříznivého počasí  I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  89.  I kalhoty polního stejnokroje      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  90.  I kalhoty polního stejnokroje s béžovým I  kus  I   12   I
I     I potiskem                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  91.  I kalhoty reprezentační pro generálky  I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  92.  I kalhoty reprezentační pro generály   I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  93.  I kalhoty služební letní pro HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  94.  I kalhoty služební letní pro vojákyně HS I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  95.  I kalhoty služební pro HS        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  96.  I kalhoty služební pro vojákyně HS    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  97.  I kalhoty teplákové dlouhé        I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  98.  I kalhoty teplákové dlouhé pro HS    I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  99.  I kalhoty teplákové krátké        I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  100.  I kalhoty teplákové krátké pro HS    I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  101.  I kalhoty večerní            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  102.  I kalhoty večerní pro generálky VKPR   I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  103.  I kalhoty večerní pro generály VKPR   I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  104.  I kalhoty večerní pro ženy        I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  105.  I kalhoty vycházkové letní pro generálky I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  106.  I kalhoty vycházkové letní pro generály I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  107.  I kalhoty vycházkové letní pro VKPR   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  108.  I kalhoty vycházkové letní pro ženy VKPR I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  109.  I kalhoty vycházkové pro generálky VKPR I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  110.  I kalhoty vycházkové pro generály VKPR  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  111.  I kalhoty vycházkové pro VKPR      I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  112.  I kalhoty vycházkové pro ženy VKPR    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  113.  I klobouček pro generálky        I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  114.  I klobouček pro štábní praporčice    I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  115.  I klobouček pro ženy           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  116.  I klobouk k polnímu stejnokroji s    I  kus  I   36   I
I     I béžovým potiskem            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  117.  I klobouk k polnímu stejnokroji     I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  118.  I klobouk pro generálky VKPR       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  119.  I klobouk služební pro vojákyně HS a   I  kus  I   24   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  120.  I klobouk vycházkový pro vojákyně VKPR  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  121.  I košile bílá              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  122.  I košile bílá s krátkými rukávy a    I  kus  I   24   I
I     I nárameníky               I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  123.  I košile s nárameníky modrá       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  124.  I košile s dlouhými rukávy        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  125.  I košile s krátkými rukávy        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  126.  I košile smokingová           I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  127.  I košile smokingová pro generály VKPR  I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  128.  I límec kožešinový pro HS        I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  129.  I lodičky černé             I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  130.  I motýlek                I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  131.  I motýlek černý             I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  132.  I nárameníky malé            I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
    I  133.  I nárameníky velké            I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  134.  I nášivka pro instruktory výcviku    I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  135.  I nátělník lehký TERMO          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  136.  I nátělník letní hnědý          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  137.  I nátělník letní s krátkými rukávy    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  138.  I nátělník s krátkými rukávy pro     I  kus  I   12   I
I     I vojenské policisty           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  139.  I nátělník sportovní s krátkými rukávy  I  kus  I   12   I
I     I pro HS                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  140.  I nátělník zimní TERMO          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  141.  I obuv sportovní             I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  142.  I opasek bojový             I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  143.  I opasek bojový černý          I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  144.  I plášť pro VKPR             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  145.  I plášť služební zimní pro vojákyně HS  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  146.  I plášť večerní pro generálky VKPR    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  147.  I plášť večerní pro generály VKPR    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  148.  I plášť vycházkový pro generálky VKPR  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  149.  I plášť vycházkový pro generály VKPR   I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  150.  I plášť vycházkový pro vojákyně VKPR   I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  151.  I plášť vycházkový pro ženy       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  152.  I plášť vycházkový zimní pro generálky  I  kus  I   24   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  153.  I plášť vycházkový zimní pro generály  I  kus  I   24   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  154.  I plášť vycházkový zimní pro VKPR    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  155.  I plášť vycházkový zimní pro vojákyně  I  kus  I   24   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  156.  I podbradník černý            I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  157.  I podbradník pro šéfdirigenty      I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  158.  I podbradník pro velitele HS       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  159.  I polobotky černé            I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  160.  I polobotky černé perforované      I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  161.  I polobotky černé večerní        I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  162.  I polobotky reprezentační        I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  163.  I ponožky                I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  164.  I ponožky modré             I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  165.  I ponožky modré zimní          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  166.  I ponožky sportovní pro HS        I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  167.  I ponožky TERMO             I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  168.  I ponožky zimní TERMO          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  169.  I přezka k opasku pro HS         I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  170.  I pytel na prádlo            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  171.  I rukavice kožené letní černé      I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  172.  I rukavice kožené letní černé pro ženy  I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  173.  I rukavice kožené zimní černé      I  pár  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  174.  I rukavice kožené zimní černé pro ženy  I  pár  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  175.  I rukavice taktické           I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  176.  I řemen do kalhot            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  177.  I řetízek zlatový ke smokingu VKPR    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  178.  I spodky lehké TERMO           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  179.  I spodky zimní TERMO           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  180.  I spona k vázance stříbřitá       I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  181.  I sukně 97 úzká             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  182.  I sukně služební letní pro vojákyně HS  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  183.  I sukně služební pro vojákyně HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  184.  I sukně večerní             I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  185.  I sukně večerní pro generálky VKPR    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  186.  I sukně vycházková letní pro generálky  I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  187.  I sukně vycházková letní pro vojákyně  I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  188.  I sukně vycházková pro generálky VKPR  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  189.  I sukně vycházková pro vojákyně VKPR   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  190.  I svetr                 I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  191.  I svetr modrý              I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  192.  I svetr modrý pro ženy          I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  193.  I šála bílá               I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  194.  I šerpa                     I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  195.  I šle bílé ke smokingu VKPR       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  196.  I šňůra pro generálky VKPR        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  197.  I šňůra vycházková            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  198.  I šňůra vycházková pro ženy       I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  199.  I šňůra zlatová k večernímu stejnokroji I  kus  I   12   I
I     I pro generálky VKPR           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  200.  I šňůra zlatová ke smokingu VKPR     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  201.  I šňůra pro generály VKPR        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  202.  I vázačka                I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  203.  I vázačka modrá             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  204.  I vázačka večerní            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  205.  I vázačka vycházková           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  206.  I vázačka vycházková černá        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  207.  I vázačka vycházková modrá        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  208.  I vázanka vycházková           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  209.  I vázanka vycházková modrá        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  210.  I vložka do pláště vycházkového     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  211.  I vložka do vycházkového pláště pro ženy I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  212.  I znak rukávový HS            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  213.  I znak rukávový polní černohnědý pro HS I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  214.  I znak rukávový polní černozelený pro HS I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  215.  I znak rukávový VKPR           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
b) výstrojní součástky vydávané na výpůjčku
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I Pořadové I     Výstrojní součástka      I Měřicí I Směrná doba I
I číslo  I                    I jednotka I používání I
I     I                    I     I  jedné  I
I     I                    I     I výstrojní I
I     I                    I     I součástky v I
I     I                    I     I měsících  I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  1.  I baret                 I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  2.  I baret černý              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  3.  I baret tmavě červený          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  4.  I blůza 97                I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  5.  I blůza 97 pro ženy           I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  6.  I blůza khaki pro kuchaře        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  7.  I blůza koncertní pro hudebníky     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  8.  I blůza koncertní pro šéfdirigenty    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  9.  I blůza letní pro HS           I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  10.  I blůza pro nižší důstojníky HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  11.  I blůza letní pro poddůstojníky HS    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  12.  I blůza letní pro praporčíky HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  13.  I blůza letní pro vyšší důstojníky HS  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  14.  I blůza maskovacího oděvu do       I  kus  I   48   I
I     I nepříznivého počasí s béžovým potiskem I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  15.  I blůza nepromokavá antistatická     I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  16.  I blůza oděvu k údržbě techniky     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  17.  I blůza pod balistickou ochranu     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  18.  I blůza pod balistickou ochranu pro   I  kus  I   24   I
I     I speciální síly             I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  19.  I blůza polní do nepříznivého počasí   I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  20.  I blůza polní do nepříznivého počasí pro I  kus  I   24   I
I     I speciální síly             I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  21.  I blůza polní letní pro speciální síly  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  22.  I blůza polní pro speciální síly     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  23.  I blůza polního stejnokroje       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  24.  I blůza pro čestnou stráž        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  25.  I blůza pro čestnou stráž modrá     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  26.  I blůza pro čestnou stráž modrá pro ženy I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  27.  I blůza pro čestnou stráž pro ženy    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  28.  I blůza pro hudebnice          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  29.  I blůza pro hudebníky          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  30.  I blůza pro nižší důstojníky HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  31.  I blůza pro poddůstojníky HS       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  32.  I blůza pro praporčíky HS        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  33.  I blůza pro šéfdirigenty         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  34.  I blůza pro Ústřední hudbu Armády České I  kus  I   12   I
I     I republiky               I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  35.  I blůza pro ústřední hudbu Armády České I  kus  I   12   I
I     I republiky pro ženy           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  36.  I blůza pro vyšší důstojníky HS         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  37.  I blůza reprezentační letní pro vojáky  I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  38.  I blůza reprezentační letní pro vojákyně I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  39.  I blůza reprezentační pro vojáky VKPR  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  40.  I blůza reprezentační pro vojákyně HS  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  41.  I blůza reprezentační pro vojákyně VKPR I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  42.  I blůza služební pro HS         I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  43.  I blůza večerní             I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  44.  I blůza večerní pro ženy         I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  45.  I blůza zimní maskovacího oděvu     I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  46.  I boty celoroční antistatické      I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  47.  I boty kotníčkové černé         I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  48.  I boty kotníčkové reprezentační     I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  49.  I boty kotníčkové zimní černé      I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  50.  I boty letní antistatické        I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  51.  I boty letní pro motocyklisty HS     I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  52.  I boty letní pro výkonné letce      I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  53.  I boty polní               I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  54.  I boty polní do džungle         I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  55.  I boty polní do horkých a suchých    I  pár  I   24   I
I     I oblastí pro speciální síly       I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  56.  I boty polní do pouště          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  57.  I boty polní do nepříznivého počasí   I  pár  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  58.  I boty pro motocyklisty HS        I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  59.  I boty pro motocyklisty reprezentační  I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  60.  I boty zimní antistatické        I  pár  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  61.  I boty zimní pro výkonné letce      I  pár  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  62.  I brýle balistické lehké pro speciální  I  kus  I   60   I
I     I síly                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  63.  I brýle sluneční             I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  64.  I bunda 2022 černá            I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  65.  I bunda do kombinézy pro osádky     I  kus  I   24   I
I     I vrtulníků TERMO            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  66.  I bunda do kombinézy pro osádky     I  kus  I   24   I
I     I vrtulníků TERMO béžová         I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  67.  I bunda do nepříznivého počasí výstražná I  kus  I   48   I
I     I žlutozelená pro vojenské policisty   I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  68.  I bunda letní reflexní pro letecký    I  kus  I   24   I
I     I personál                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  69.  I bunda pro motocyklisty HS       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  70.  I bunda pro motocyklisty reprezentační  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  71.  I bunda pro odstřelovače         I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  72.  I bunda služební pro vojenské policisty I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  73.  I bunda tepláková            I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  74.  I bunda TERMO              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  75.  I bunda TERMO pro speciální síly     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  76.  I bunda zimní reflexní pro letecký    I  kus  I   24   I
I     I personál                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  77.  I bundokošile bílá pro hudebníky     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  78.  I bundokošile bílá s krátkými rukávy pro I  kus  I   12   I
I     I vojenské policisty           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  79.  I bundokošile pro Ústřední hudbu Armády I  kus  I   12   I
I     I České republiky            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  80.  I bundokošile s krátkými rukávy     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  81.  I čepice 97 služební           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  82.  I čepice khaki pro kuchaře        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  83.  I čepice letní pro HS          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  84.  I čepice letní pro vyšší důstojníky HS  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  85.  I čepice lodička             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  86.  I čepice lodička modrá          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  87.  I čepice maskovací zimní pro speciální  I  kus  I   24   I
I     I síly                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  88.  I čepice oděvu k údržbě techniky     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  89.  I čepice polní letní pro speciální síly I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  90.  I čepice polního stejnokroje       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  91.  I čepice pro hudebníky          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  92.  I čepice pro motocyklisty        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  93.  I čepice pro nižší důstojníky HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  94.  I čepice pro vyšší důstojníky HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  95.  I čepice     reprezentační zimní       I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  96.  I čepice se štítkem pro instruktory   I  kus  I   12   I
I     I výcviku                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  97.  I čepice se štítkem pro vojenské     I  kus  I   36   I
I     I policisty černá            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  98.  I čepice služební pro čestnou stráž a  I  kus  I   24   I
I     I hudbu                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  99.  I čepice služební pro čestnou stráž a  I  kus  I   24   I
I     I hudbu modrá              I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  100.  I čepice služební pro hudebníky     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  101.  I čepice TERMO              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  102.  I čepice TERMO černá           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  103.  I čepice večerní             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  104.  I čepice zimní pro HS          I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  105.  I čepice zimní reprezentační       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  106.  I domovenka zlatová HS          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  107.  I frak pro dirigentky          I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  108.  I frak pro dirigenty           I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  109.  I halenka bílá              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  110.  I halenka bílá pro HS          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  111.  I halenka bílá s krátkými rukávy     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  112.  I halenka modrá             I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  113.  I halenka pro hudebnice         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  114.  I halenka pro Ústřední hudbu Armády   I  kus  I   12   I
I     I České republiky pro ženy        I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  115.  I halenka s dlouhými rukávy       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  116.  I halenka s krátkými rukávy       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  117.  I halenka s krátkými rukávy bílá     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  118.  I halenka večerní            I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  119.  I jmenovka stříbřitá           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  120.  I kabát polního stejnokroje       I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  121.  I kalhoty 97 služební          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  122.  I kalhoty 97 služební pro ženy      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  123.  I kalhoty do kombinézy pro osádky    I  kus  I   24   I
I     I vrtulníků TERMO            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  124.  I kalhoty do kombinézy pro osádky    I  kus  I   24   I
I     I vrtulníků TERMO béžové         I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  125.  I kalhoty khaki pro kuchaře       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  126.  I kalhoty letní pro HS          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  127.  I kalhoty letní pro nižší důstojníky HS I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  128.  I kalhoty letní pro vyšší důstojníky HS I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  129.  I kalhoty polní do nepříznivého počasí  I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  130.  I kalhoty polní do nepříznivého počasí s I  kus  I   48   I
I     I béžovým potiskem            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  131.  I kalhoty nepromokavé antistatické    I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  132.  I kalhoty oděvu k údržbě techniky    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  133.  I kalhoty polní do nepříznivého počasí  I  kus  I   24   I
I     I pro speciální síly           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  134.  I kalhoty polní letní pro speciální síly I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  135.  I kalhoty polní pro speciální síly    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  136.  I kalhoty polního stejnokroje      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  137.  I kalhoty pro HS             I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  138.  I kalhoty pro hudebníky         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  139.  I kalhoty pro motocyklisty HS      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  140.  I kalhoty pro motocyklisty reprezentační I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  141.  I kalhoty pro nižší důstojníky HS    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  142.  I kalhoty pro šéfdirigenty        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  143.  I kalhoty pro vyšší důstojníky HS    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  144.  I kalhoty reflexní pro letecký personál I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  145.  I kalhoty služební letní pro HS     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  146.  I kalhoty služební pro HS        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  147.  I kalhoty teplákové dlouhé        I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  148.  I kalhoty večerní            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  149.  I kalhoty večerní pro ženy        I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  150.  I kalhoty vycházkové           I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  151.  I kalhoty vycházkové modré        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  152.  I kalhoty vycházkové modré pro ženy   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  153.  I kalhoty vycházkové pro ženy      I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  154.  I kalhoty zimní maskovacího oděvu    I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  155.  I karimatka               I  kus  I       48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  156.  I klobouček pro čestnou stráž a hudbu  I  kus  I   48   I
I     I pro ženy                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  157.  I klobouček pro ženy           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  158.  I klobouk letní pro speciální síly    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  159.  I klobouk reprezentační pro vojákyně HS I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  160.  I klobouk reprezentační pro vojákyně   I  kus  I   12   I
I     I VKPR                  I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  161.  I kombinéza FR černá           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  162.  I kombinéza FR letní černá        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  163.  I kombinéza pro osádky vrtulníků     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  164.  I kombinéza pro osádky vrtulníků béžová I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  165.  I kombinéza pro osádky vrtulníků zimní  I  kus  I   24   I
I     I béžová                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  166.  I kombinéza pro vojenské policisty letní I  kus  I   36   I
I     I černá                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  167.  I kombinéza pro vojenské policisty zimní I  kus  I   36   I
I     I černá                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  168.  I kombinéza pro výkonné letce      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  169.  I kombinéza reflexní pro letecký     I  kus  I   24   I
I     I personál                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  170.  I kombinéza zimní pro osádky vrtulníků  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  171.  I kordík                 I  kus  I   120   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  172.  I košile bílá              I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  173.  I košile bílá pro HS           I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  174.  I košile bílá s dlouhými rukávy pro   I  kus  I   24   I
I     I vojenské policisty           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  175.  I košile bílá s krátkými rukávy     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  176.  I košile s dlouhými rukávy        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  177.  I košile s krátkými rukávy        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  178.  I košile smokingová           I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  179.  I kukla pro výkonné letce        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  180.  I kukla-čepice bílá           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  181.  I límec kožešinový pro HS        I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  182.  I límec reprezentační          I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  183.  I límec reprezentační pro ženy      I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  184.  I lodičky černé             I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  185.  I lůžko závěsné             I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  186.  I maska obličejová            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  187.  I motýlek pro dirigenty         I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  188.  I motýlek černý             I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  189.  I nákrčník bílý pro motocyklisty     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  190.  I nákrčník ohnivzdorný          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  191.  I nákrčník ohnivzdorný béžový      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  192.  I nárameníky malé            I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  193.  I nárameníky na košili pro hudebníky   I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  194.  I nátělník lehký FR pro výkonné letce  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  195.  I nátělník lehký TERMO          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  196.  I nátělník letní s krátkými rukávy pro  I  kus  I   24   I
I     I speciální síly             I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  197.  I nátělník letní s dlouhými rukávy pro  I  kus  I   24   I
I     I HS                   I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  198.  I nátělník letní s krátkými rukávy    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  199.  I nátělník letní s krátkými rukávy pro  I  kus  I   24   I
I     I HS                   I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  200.  I nátělník reflexní s krátkými rukávy  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  201.  I nátělník s krátkými rukávy pro     I  kus  I   12   I
I     I vojenské policisty           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  202.  I nátělník termo pro motocyklisty    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  203.  I nátělník termo zimní pro HS      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  204.  I nátělník zimní FR pro výkonné letce  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  205.  I nátělník zimní pro HS         I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  206.  I nátělník zimní TERMO          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  207.  I návlek rukávový modrý NATO       I  kus  I   72   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  208.  I návleky holeňové            I  pár  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  209.  I návleky zateplené na boty polní    I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  210.  I nosič panelů pancéřových        I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  211.  I nosič panelů pancéřových pro skryté  I  kus  I   60   I
I     I nošení                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  212.  I obal na pytel spací          I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  213.  I obal na stejnokroj           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  214.  I oblek EOD                   I souprava I   120   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  215.  I oblek voděodolný pro výkonné letce   I souprava I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  216.  I obuv sportovní             I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  217.  I oděv dvoudílný antistatický      I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  218.  I oděv dvoudílný nepromokavý pro     I  kus  I   24   I
I     I motocyklisty HS            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  219.  I oděv dvoudílný pro výkonné letce    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  220.  I odznak pro instruktory výcviku     I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  221.  I opasek bojový             I souprava I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  222.  I opasek bojový béžový          I souprava I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  223.  I opasek bojový černý          I souprava I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  224.  I opasek pro čestnou stráž        I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  225.  I opasek pro hudebníky          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  226.  I opasek pro poddůstojníky HS      I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  227.  I opasek pro šéfdirigenty        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  228.  I opasek pro velitele čestné stráže   I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  229.  I opasek pro velitele HS         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  230.  I opasek pro VKPR            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  231.  I pás bederní pro osádky vrtulníků    I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  232.  I pás bederní pro osádky vrtulníků    I  kus  I   24   I
I     I béžový                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  233.  I pás bederní TERMO           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  234.  I páska rukávová bílá pro dozorčí orgány I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  235.  I páska rukávová červená pro dozorčí   I  kus  I   12   I
I     I orgány                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  236.  I páska rukávová žlutá pro dozorčí    I  kus  I   12   I
I     I orgány                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  237.  I píšťalka se šňůrou pro vojenské    I  kus  I   48   I
I     I policisty               I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  238.  I plastron (náprsenka)          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  239.  I plášť pro čestnou stráž        I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  240.  I plášť pro čestnou stráž modrý     I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  241.  I plášť pro čestnou stráž modrý pro ženy I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  242.  I plášť pro čestnou stráž pro ženy    I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  243.  I plášť pro hudebníky          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  244.  I plášť pro hudebníky vycházkový     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  245.  I plášť pro nižší důstojníky HS     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  246.  I plášť pro poddůstojníky HS       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  247.  I plášť pro praporčíky HS        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  248.  I plášť pro šéfdirigenty         I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  249.  I plášť pro Ústřední hudbu Armády České I  kus  I   24   I
I     I republiky               I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  250.  I plášť pro Ústřední hudbu Armády České I  kus  I   24   I
I     I republiky pro ženy           I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  251.  I plášť pro vyšší důstojníky HS     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  252.  I plášť reprezentační pro vojáky VKPR  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  253.  I plášť reprezentační pro vojákyně HS  I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  254.  I plášť reprezentační pro vojákyně VKPR I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  255.  I plášť služební pro HS         I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  256.  I plášť vycházkový            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  257.  I plášť pro hudebnice          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  258.  I plášť vycházkový pro ženy       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  259.  I pláštěnka Poncho            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  260.  I pláštěnka pro HS            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  261.  I podbradník černý            I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  262.  I podbradník pro velitele HS       I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  263.  I podoblek FR pro výkonné letce     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  264.  I polobotky černé            I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  265.  I polobotky černé perforované      I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  266.  I polobotky černé večerní        I  pár  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  267.  I polobotky reprezentační        I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  268.  I polokošile s krátkými rukávy výstražná I  ks  I   24   I
I     I žlutozelená pro vojenské policisty   I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  269.  I ponožky                I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  270.  I ponožky TERMO             I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  271.  I ponožky termo pro motocyklisty     I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  272.  I ponožky zimní TERMO          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  273.  I povlak na přilbu            I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  274.  I protiúderový komplet          I souprava I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
    I  275.  I přezka k opasku pro HS         I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  276.  I přezka k opasku pro hudebníky     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  277.  I přezka zlatová             I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  278.  I přilba ochranná balistická pro     I  kus  I   60   I
I     I speciální síly             I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  279.  I přilba ochranná pancéřová       I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  280.  I přilba pro motocyklisty        I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  281.  I pytel bivakovací            I  kus  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  282.  I pytel na prádlo            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  283.  I pytel spací letní           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  284.  I pytel spací zimní           I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  285.  I rukavice bílé kožené pro motocyklisty I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  286.  I rukavice bílé kožené pro praporečníky I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  287.  I rukavice bílé letní          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  288.  I rukavice bílé zimní          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  289.  I rukavice bílé zimní kožené pro     I  pár  I   12   I
I     I motocyklisty              I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  290.  I rukavice černé pro motocyklisty    I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  291.  I rukavice černé zimní pro motocyklisty I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  292.  I rukavice ECWCS             I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  293.  I rukavice FR letní černé        I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  294.  I rukavice kombinované střední      I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  295.  I rukavice kombinované svrchní      I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  296.  I rukavice kombinované svrchní pro    I  pár  I   24   I
I     I osádky vrtulníků            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  297.  I rukavice kombinované vnitřní      I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  298.  I rukavice kombinované vnitřní pro    I  pár  I   24   I
I     I osádky vrtulníků            I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  299.  I rukavice kožené pro velitele čestné  I  pár  I   12   I
I     I stráže                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  300.  I rukavice kožené zimní černé      I  pár  I   36   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  301.  I rukavice letní bílé          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  302.  I rukavice pro praporečníky       I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  303.  I rukavice speciální pro létající    I  pár  I   12   I
I     I personál                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  304.  I rukavice střelecké pro speciální síly I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  305.  I rukavice taktické           I  pár  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  306.  I rukavice zimní bílé          I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  307.  I rukavice zimní kožené pro HS      I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  308.  I rukavice zimní kožené pro praporečníky I  pár  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  309.  I řemen do kalhot            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  310.  I síťka-šála               I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  311.  I součástky nosného systému       I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  312.  I souprava nosná             I souprava I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  313.  I spodky lehká FR pro výkonné letce   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  314.  I spodky lehké TERMO           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  315.  I spodky letní pro HS          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  316.  I spodky termo pro motocyklisty     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  317.  I spodky zimní FR pro výkonné letce   I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  318.  I spodky zimní pro HS          I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  319.  I spodky zimní TERMO           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  320.  I spona k vázance stříbřitá       I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  321.  I sukně 97 úzká             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  322.  I sukně večerní             I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  323.  I sukně vycházková            I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  324.  I sukně vycházková modrá         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  325.  I šála bílá               I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  326.  I šála modrá               I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  327.  I šátek bílý               I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  328.  I šerpa                 I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  329.  I šerpa pro šéfdirigenty         I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  330.  I šle                  I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  331.  I šle bílé                I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  332.  I šle modré               I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  333.  I šňůra pro čestnou stráž        I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  334.  I šňůra pro hudbu            I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  335.  I šňůra pro velitele HS         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  336.  I šňůra pro vojáky HS          I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
    I  337.  I šňůra pro vojákyně HS         I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  338.  I šňůra vycházková            I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  339.  I šňůra vycházková pro ženy       I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  340.  I šňůra zlatová pro vojáky VKPR     I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  341.  I šňůra zlatová pro vojákyně VKPR    I  kus  I   12   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  342.  I taška na výstroj pro výkonné letce   I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  343.  I tlumok malý              I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  344.  I tlumok malý pro speciální síly     I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  345.  I tlumok velký              I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  346.  I tlumok velký pro speciální síly    I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  347.  I vak na výstroj             I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  348.  I vázačka bílá pro dirigenty       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  349.  I vázačka večerní            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  350.  I vázačka vycházková           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  351.  I vázačka vycházková černá        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  352.  I vázačka vycházková modrá        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  353.  I vázanka modrá             I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  354.  I vázanka vycházková           I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  355.  I vázanka vycházková modrá        I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  356.  I vesta fraková bílá pro dirigenty    I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  357.  I vesta ochranná balistická pro     I  kus  I   60   I
I     I speciální síly             I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  358.  I vesta ochranná pancéřová        I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  359.  I vesta ochranná pro skryté nošení    I  kus  I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  360.  I vesta ochranná pro skryté nošení pro  I  kus  I   60   I
I     I speciální síly             I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  361.  I vesta ochranná se samonafukovacím   I  kus  I   48   I
I     I systémem                I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  362.  I vesta reflexní oranžová pro vojenské  I  kus  I   72   I
I     I policisty               I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  363.  I vesta reflexní pro vojenské policisty I  kus  I   72   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  364.  I vesta zimní pro výkonné letce     I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  365.  I vložka do bundy 2022 černá       I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  366.  I vložka do bundy pro vojenské policisty I  kus  I   48   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  367.  I vložka do kalhot TERMO         I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  368.  I vložka do pláště pro hudebníky     I  kus  I   24   I
I     I vycházkového              I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  369.  I vložka do pláště vycházkového     I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  370.  I vložka do vycházkového pláště pro   I  kus  I   24   I
I     I hudebnice               I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  371.  I vložka do vycházkového pláště pro ženy I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  372.  I vložka zimní do vesty pro výkonné   I  kus  I   48   I
I     I letce                 I     I       I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  373.  I výstroj protichemickobiologická    I souprava I   60   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  374.  I zástěra pracovní pro kuchaře      I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  375.  I znak rozlišovací patinový       I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
I  376.  I znak rukávový HS            I  kus  I   24   I
I----------I----------------------------------------I----------I-------------I
 
Vysvětlivky:
HS - Hradní stráž
VKPR - Vojenská kancelář prezidenta republiky
VP - Vojenská policie".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

Související dokumenty