43/2022 Sb. o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022

Schválený:
43/2022 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. března 2022 č. 147
Změna: 77/2022 Sb.
Změna: 135/2022 Sb.
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin do 30. června 2022 23:59 hodin.
Vláda
I. nařizuje
pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. ukládá
předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení;
III. pověřuje
předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu;
IV. stanoví,
že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost končí 30. června 2022 23:59 hodin.
Provedou:
předseda vlády,
ministři,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Související dokumenty