43/2018 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Schválený:
43/2018 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 2017 byla v Tokiu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 1. listopadu 2018.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU JAPONSKA O VÍZECH K PRACOVNÍ DOVOLENÉ
Vláda České republiky a vláda Japonska (dále označované společně jako „smluvní strany" a jednotlivě jako „smluvní strana"),
v duchu prosazování užší spolupráce mezi oběma státy a
s přáním poskytovat více příležitostí občanům svých států, zejména mládeži, k poznávání kultury a celkového způsobu života druhého státu za účelem lepšího vzájemného porozumění obou států,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Každá smluvní strana zdarma vydá vízum k pracovní dovolené občanovi státu druhé smluvní strany (dále jen „vysílající stát“) s pobytem v tomto státě, pokud takový občan splní všechny následující požadavky:
(a) hodlá vstoupit na území státu druhé smluvní strany (dále jen „přijímající stát“) především za účelem strávení dovolené;
(b) je v době podání žádosti o vízum k pracovní dovolené ve věku osmnáct (18) až třicet (30) let, obojí včetně;
(c) není doprovázen závislými osobami; pro účely tohoto písmene se osoba, která má vlastní platné vízum, nepovažuje za závislou osobu;
(d) má platný cestovní pas, jehož platnost přesahuje předpokládanou dobu pobytu nejméně o tři (3) měsíce, a zpáteční jízdenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové jízdenky;
(e) má podle posouzení příslušných úřadů přijímajícího státu dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů při svém pobytu v přijímajícím státě po dobu prvního jednoho (1) měsíce pobytu;
(f) dosud mu přijímajícím státem nebylo vydáno vízum k pracovní dovolené;
(g) má dostatečné zdravotní pojištění v rozsahu stanoveném právními předpisy platnými v přijímajícím státě;
(h) splňuje veškeré zdravotní požadavky nezbytné pro vstup na území přijímajícího státu; a
(i) nemá záznam v rejstříku trestů.
2. Podáním žádosti o vízum k pracovní dovolené žadatel potvrzuje všechny své následující záměry:
(a) opustit přijímající stát na konci svého pobytu a v průběhu pobytu nezměnit účel svého pobytu; a
(b) dodržovat po dobu svého pobytu v přijímajícím státě právní předpisy platné v přijímajícím státě.
3. Víza k pracovní dovolené vydávaná přijímajícím státem občanům vysílajícího státu jsou:
(a) víza pro opakovaný vstup platná až na jeden (1) rok ode dne vydání, pokud je přijímajícím státem Česká republika.
(b) víza pro jeden vstup platná tři (3) měsíce ode dne vydání, pokud je přijímajícím státem Japonsko.
4. Nehledě na odstavec 1 výše, každá smluvní strana si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli konkrétní žádost o vízum, kterou obdrží.
Článek 2
Každá smluvní strana umožní občanům vysílajícího státu žádat o víza k pracovní dovolené na velvyslanectví přijímajícího státu nacházejícím se ve vysílajícím státě. Pokud je to nezbytné, s žadatelem bude zástupci velvyslanectví proveden pohovor ke stanovení jeho způsobilosti je získat.
Článek 3
1. Vláda České republiky povolí občanům Japonska, kteří mají platné vízum k pracovní dovolené, pobývat v České republice po dobu platnosti víza. Platnost víz k pracovní dovolené vydaných vládou České republiky není možné prodloužit.
2. Vláda Japonska povolí občanům České republiky, kteří mají platné vízum k pracovní dovolené a vstoupí na území Japonska v době jeho platnosti, pobývat v Japonsku po dobu až jednoho (1) roku ode dne vstupu. Na občany České republiky, kteří v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku před opuštěním Japonska imigračnímu inspektorovi sdělili, že mají v úmyslu se do Japonska vrátit, se po dobu povoleného pobytu bude pohlížet, jako by jim bylo vydáno povolení k návratu.
3. Každá ze smluvních stran umožní občanům vysílajícího státu uvedeným v odstavci 1 nebo 2 výše vykonávat práci bez pracovního povolení v souladu s právními předpisy daných států jako příležitostnou činnost v rámci jejich dovolené za účelem zajištění financování jejich cesty.
4. Nehledě na odstavce 1 a 2 výše si každá smluvní strana vyhrazuje právo odepřít vstup na území svého státu jakékoliv osobě, které bylo vydáno vízum podle této dohody a kterou by považovala za nežádoucí, nebo vyhostit jakoukoliv osobu, které byl povolen vstup na základě této dohody a kterou by považovala za nežádoucí.
Článek 4
Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou ve lhůtě devadesáti (90) dnů od vstupu této dohody v platnost písemně oznámí na základě reciprocity maximální počet víz vydávaných podle článku 1 v kalendářním roce. Smluvní strany mohou tento počet každoročně měnit výměnou diplomatických nót.
Článek 5
Občané státu každé smluvní strany, kteří vstoupili na území přijímajícího státu s vízem k pracovní dovolené, budou během svého pobytu v přijímajícím státě dodržovat právní předpisy platné v přijímajícím státě.
Článek 6
Nestanoví-li tato dohoda jinak, ustanovení této dohody se provádějí v souladu s právními předpisy platnými v příslušných státech.
Článek 7
1. Smluvní strany si diplomatickou cestou vzájemně písemně oznámí splnění svých vnitrostátních postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po obdržení pozdějšího z oznámení.
2. Jakýkoli spor týkající se výkladu této dohody bude smluvními stranami řešen diplomatickou cestou.
3. Smluvní strany mohou kdykoliv sjednat změny této dohody. Takové změny se přijímají písemně.
4. Ustanovení této dohody mohou být smluvními stranami kdykoli konzultována diplomatickou cestou.
5. Každá smluvní strana může zcela nebo zčásti dočasně pozastavit provádění předchozích ustanovení z důvodů veřejného pořádku. Každé takové pozastavení nebo jeho zrušení je třeba okamžitě oznámit druhé smluvní straně diplomatickou cestou.
6. Každá ze smluvních stran může ukončit platnost této dohody na základě výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou oznámené druhé smluvní straně písemně diplomatickou cestou.
7. Pokud se smluvní strany diplomatickou cestou nerozhodnou jinak, pak i přes ukončení platnosti této dohody či pozastavení provádění jakéhokoliv ustanovení této dohody každá smluvní strana příznivě posoudí žádost o vstup nebo pobyt každého občana vysílajícího státu, kterému ke dni takového ukončení platnosti či pozastavení provádění bylo vydáno platné vízum k pracovní dovolené nebo který má umožněn pobyt v přijímajícím státě v souladu s článkem 3.
NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, byvše k tomu řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.
DÁNO v Tokiu dne 27. června 2017 ve dvojím vyhotovení, každé v českém, japonském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.
       Za vládu                                            Za vládu
     České republiky                                           Japonska 

   Mgr. Václav Kolaja v. r.                                      Kaoru Shimazaki v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí                               mimořádný a zplnomocněný velvyslanec    
                                                   Japonska v České republice

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 11. 2018 - 3. 12. 2018)