425/1990 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Schválený:
425/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 9. října 1990
o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Změna: 266/1991 Sb.
Změna: 542/1991 Sb.
Změna: 321/1992 Sb.
Změna: 254/1994 Sb.
Změna: 18/1997 Sb.
Změna: 353/1999 Sb.
Změna: 46/2000 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
§ 1
V okresech se zřizují okresní úřady. V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město se okresní úřady nezřizují.1)
 
§ 2
Okresní úřady jsou správními úřady, které vykonávají státní správu ve svých územních obvodech. Zákon jim může svěřit výkon státní správy i v jiných územních obvodech.
 
§ 3
(1) Okresní úřady mohou na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích vydávat pro své územní obvody právní předpisy;1a) tyto právní předpisy se označují názvem "nařízení okresního úřadu".
(2) Nařízení okresního úřadu musí být v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními přepisy vydanými ústředními orgány státní správy.
(3) Nařízení okresního úřadu musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení okresního úřadu vyvěsí na úřední desce úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení nařízení okresního úřadu je první den jejího vyvěšení na úřední desce. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení okresního úřadu. Kromě toho se nařízení okresního úřadu uveřejní ne úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu úřadu.
(4) Nařízení okresního úřadu nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, pokud v ní není stanoven pozdější počátek účinnosti. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může nařízení okresního úřadu nabýt účinnosti již dnem vyhlášení.
(5) Nařízení okresního úřadu musí být každému přístupné u okresního úřadu, který ji vydal, a u všech obecních úřadů působících v jeho územním obvodu.
(6) Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou nařízením okresního úřadu, může jim okresní úřad uložit pokutu do 200 000 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení nařízení okresního úřadu. Takto nelze postupovat, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za takovéto nesplnění nebo porušení povinnosti vyšší sankci. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.
 
§ 4
Okresní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob a státních orgánů, jen stanoví-li tak právní předpis.
 
ČÁST DRUHÁ
Působnost okresních úřadů
 
§ 5
Okresní úřady
(1) Okresní úřad
a) vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony,
b) vykonává státní správu, která ke dni 23. listopadu 1990 příslušela podle zvláštních právních předpisů okresním národním výborům, pokud nebyla přenesena na pověřený obecní úřad 2) nebo se tímto zákonem neruší nebo nebyla přenesena zvláštními zákony na jiné orgány,2a)
c) vykonává státní správu ve věcech uvedených v příloze I k tomuto zákonu, pokud nebyla přenesena na jiné orgány,
d) přezkoumává hospodaření obce podle zvláštního předpisu,2b) je-li o to obcí požádán,
e) přezkoumává rozhodnutí orgánů obce vydaná ve správním řízení,3) nestanoví-li zvláštní zákon jinak,2a)
f) kontroluje činnost pověřených obecních úřadů a orgánů obcí na úseku jejich přenesené působnosti 4) a poskytuje jim odbornou pomoc, ukládá obecním úřadům opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole,
g) stanoví výši náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti,
h) plní úkoly spojené s mobilizačními přípravami státu a úkoly civilní obrany a ochrany,
i) stanoví pověřeným obecním úřadům 2) se souhlasem ministerstva vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo vnitra") jejich územní obvod tak, aby každá obec v okrese byla začleněna do územního obvodu některého pověřeného obecního úřadu,
j) řídí v souladu s právními předpisy a směrnicemi ústředních orgánů státní správy rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení řízené ke dni 23. listopadu 1990 okresními a krajskými národními výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy byla tato pravomoc přenesena na jiný subjekt podle zvláštního zákona;4a) k plnění úkolů v oboru své působnosti zřizují podle zvláštního předpisu4b) rozpočtové nebo příspěvkové organizace a řídí jejich činnost.
(2) Okresní úřad dále plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelních pohrom, havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Pro řešení mimořádných událostí zpracovává havarijní plán okresu, popřípadě i vnější havarijní plán podle zvláštních právních předpisů4d) a ověřuje havarijní připravenost určenou havarijním plánem. Za účelem řešení mimořádných situací zabezpečuje koordinovaný postup záchranných, pohotovostních, odborných a jiných služeb, správních úřadů, obcí, fyzických a právnických osob při likvidaci následků mimořádných událostí (dále jen "Integrovaný záchranný systém"). Pro případ havárie, která by mohla zasáhnout více okresů, zabezpečuje koordinaci přípravy havarijního plánu pro území zóny havarijního plánování podle zvláštního zákona4d) a společného řešení havárie přednosta okresního úřadu, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází.
(3) K plnění úkolů podle odstavce 2 věty první může přednosta okresního úřadu vyhlásit nařízením okresního úřadu pro území okresu nebo jeho části stav ohrožení.
(4) Dojde-li v důsledku živelní pohromy, havárie nebo jiné mimořádné události k ohrožení života, zdraví, značných majetkových hodnot nebo životního prostředí, může přednosta okresního úřadu uložit fyzickým a právnickým osobám, správním úřadům a obcím povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků této události, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Osobě nebo obci, která splnila uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů; právo na náhradu těchto nákladů musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců od jejich vzniku, jinak zaniká.
(5) Stát odpovídá za škodu způsobenou při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 osobě nebo obci, která poskytla osobní nebo věcnou pomoc. Této odpovědnosti se může zprostit jen tehdy, způsobil-li si ten, který poskytl pomoc, škodu úmyslně. Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba nebo obec při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 způsobila jinému. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců po jejím vzniku, jinak zaniká.".
 
§ 5a
(1) Za nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4 může okresní úřad uložit pokutu právnické osobě nebo fyzické osobě vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů do výše 200 000 Kč. Jiné fyzické osobě do výše 10 000 Kč. Nebyla-li uložená povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě, může okresní úřad uložit pokutu opětovně. Takto nelze postupovat, nemohla-li právnická nebo fyzická osoba uloženou povinnost splnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
(2) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.
 
§ 5b
V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město a v hlavním městě Praze vykonávají působnost okresních úřadů tato města, s výjimkou působnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, kterou pro město Brno, Ostravu a Plzeň a hlavní město Prahu vykonává Ministerstvo financí. Působnost přednosty okresního úřadu vykonávají v těchto městech jejich primátoři, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 
§ 6
Okresní úřady mohou se souhlasem okresního shromáždění a ministerstva vnitra vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery. Okresní úřady nemohou vstupovat do zájmových sdružení právnických osob.5)
 
§ 7
Okresní úřady se ve své činnosti řídí zákony a ostatními právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády České republiky (dále jen "vláda") a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
 
§ 8
(1) V čele okresního úřadu je jeho přednosta, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra České republiky (dále jen "ministr vnitra").
(2) Ministr vnitra předkládá návrh na jmenování přednosty okresního úřadu (dále jen "přednosta") po výběrovém řízení. Výběrové řízení vyhlašuje ministr vnitra; jeho pravidla stanoví ministerstvo vnitra právním předpisem.
(3) Plat a odměny přednostovi stanoví ministr vnitra podle zvláštních předpisů.
(4) Přednostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím určený zástupce.
(5) Přednosta je nadřízený všem pracovníkům okresního úřadu a plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů ve vztahu k tomuto úřadu.
 
§ 8a
(1) Funkce přednosty je neslučitelná s funkcí poslance zákonodárného sboru, s funkcí člena zastupitelstva orgánu územní samosprávy, s jinou funkcí ve státní správě a s funkcemi v politických stranách nebo hnutích.
(2) Přednosta nesmí dále vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku; příležitostnou výdělečnou činnost vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou smí vykonávat za předpokladu, že nejde o činnost podnikatelskou a že taková činnost nesnižuje jeho vážnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost okresního úřadu.
(3) Vláda odvolá přednostu z funkce vždy:
a) byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
b) zjistí-li se u něho neslučitelnost uvedená v odstavcích 1 a 2,
c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo tato způsobilost byla omezena.
 
§ 9
(1) Okresní úřad se člení na referáty a kancelář přednosty. Přednosta po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra stanoví organizační strukturu okresního úřadu, zřizuje nebo zrušuje jednotlivé referáty, určuje náplň práce kanceláře přednosty a jednotlivých referátů, pokud nebyly tyto referáty zřízeny a jejich působnost stanovena zvláštním zákonem.
(2) V čele referátu a kanceláře přednosty je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává přednosta.
(3) Podle zvláštních právních předpisů zřizuje přednosta okresního úřadu zvláštní orgány.
 
§ 10
Nařízení okresního úřadu podepisuje jeho přednosta. Podepisuje i jiná rozhodnutí a opatření okresního úřadu; k jejich podepisování může pověřit vedoucího příslušného referátu, popřípadě i jiného pracovníka.
 
§ 11
Okresní úřad sestavuje svůj rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštních předpisů.7a)
 
ČÁST TŘETÍ
Náprava nesprávných opatření
 
§ 12
O přezkoumávání rozhodnutí okresních úřadů vydaných ve správním řízení platí obecné předpisy o správním řízení.3)
 
§ 13
(1) Je-li nařízení okresního úřadu v rozporu se zákonem, zruší je ministerstvo vnitra. Rozhodnutí o zrušení takového nařízení okresní úřad vyvěsí na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Kromě toho zabezpečí zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu okresního úřadu.
(2) Jiná opatření okresních úřadů, jsou-li v rozporu se zákonem, jinými právními předpisy, usneseními vlády nebo směrnicemi ústředních orgánů státní správy, zruší je příslušný ústřední orgán státní správy.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Vztahy ústředních orgánů státní správy k okresním úřadům
 
§ 14
Vláda řídí a kontroluje činnost okresních úřadů a sjednocuje činnost ústředních orgánů státní správy republiky ve vztahu k okresním úřadům.
 
§ 15
(1) Ministerstvo vnitra k zabezpečení úkolů vlády ve vztahu k okresním úřadům
a) koordinuje vydávání směrnic ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních a obecních úřadů,
b) kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti okresních úřadů a poskytování odborné pomoci okresními úřady obecním úřadům,
c) ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy organizuje kontroly na vybraných úsecích činnosti okresních úřadů, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá vládě návrhy na potřebná opatření,
d) metodicky usměrňuje a ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy koordinuje informační systém okresních úřadů,
e) usměrňuje činnost Integrovaného záchranného systému,
f) v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost metodicky řídí a koordinuje okresní úřady ve věcech havarijní připravenosti a likvidace následků radiační havárie,
g) organizuje porady přednostů okresních úřadů,
h) zabezpečuje na úseku státní správy odbornou přípravu pracovníků okresních a obecních úřadů,
i) v dohodě s Ministerstvem životního prostředí metodicky řídí a koordinuje okresní úřady ve věcech prevence závažných havárií.4d)
(2) Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím předpisem podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu.
 
§ 16
(1) Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy právním předpisem předpoklady pro výkon funkcí v okresních úřadech, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost.
(2) Na základě schválených dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí stanoví ministerstvo vnitra počet pracovníků, výši osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro každý okresní úřad a úhrn příspěvků na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy pro obce v každém okrese.
(3) Ministerstvo vnitra ve vztahu k přednostům plní podle zvláštních předpisů7aa) úkoly zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a to v rozsahu stanoveném nařízením vlády.
 
§ 17
(1) Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané okresními úřady,
a) řídí v rámci zákonů státní správy vydáváním právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic (instrukcí),
b) přezkoumávají rozhodnutí okresních úřadů vydaná ve správním řízení,
c) zabezpečují jednotný postup okresních úřadů při používání jimi vydaných právních předpisů,
d) kontrolují výkon státní správy okresními úřady na svěřeném úseku; zahájení kontroly oznamují a její výsledky projednávají s přednostou,
e) spolupracují s ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů podle § 15.
(2) Při výkonu státní správy jsou okresní úřady podřízeny příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.
 
ČÁST PÁTÁ
Úprava působnosti
 
§ 18
(1) Působnost ve věcech uvedených v příloze II k tomuto zákonu se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.
(2) Působnost ve věcech uvedených v příloze III k tomuto zákonu se ruší.
 
ČÁST ŠESTÁ
Okresní shromáždění
 
§ 18a
(1) V územním obvodu okresního úřadu se do 60 dnů od voleb do zastupitelstev v obcích zvolí okresní shromáždění (dále jen "shromáždění"). Počet členů shromáždění stanoví okresní úřad do 10 dnů od voleb se zřetelem na počet obcí a počet obyvatel o okrese tak, aby shromáždění mělo nejméně 40 členů, nejvýše však 70 členů.
(2) Členové shromáždění jsou voleni tajným hlasováním obecními zastupitelstvy. Počet členů shromáždění, kteří se volí v každé obci, stanoví okresní úřad na základě směrného čísla.
(3) Směrné číslo se určí tak, že celkový počet obyvatel okresu se dělí celkovým počtem členů shromáždění. Rozhodující pro stanovení počtu obyvatel je stav k 1. lednu v roce, v němž se konají volby do zastupitelstev v obcích.
(4) Okresní úřad stanoví pro každou obec tolik členů shromáždění, kolikrát je směrné číslo obsaženo v počtu obyvatel obce. Obce, které mají nižší počet obyvatel, než je směrné číslo, volí společného člena shromáždění. Okresní úřad stanoví, které obce volí jednoho společného člena shromáždění.
(5) Pokud při postupu podle předchozích odstavců by byl stanoven nižší než okresním úřadem určený celkový počet členů shromáždění, zvýší se počet členů shromáždění v obcích s nejvyššími zůstatky dělení počtu obyvatel obce směrným číslem o dalšího člena shromáždění.
 
§ 18b
(1) Shromáždění
a) schvaluje na návrh přednosty rozdělení dotací do rozpočtu obcí; přitom nemůže měnit výši náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti, stanovenou podle zvláštního zákona okresním úřadem,
b) schvaluje a kontroluje rozpočet okresního úřadu a schvaluje jeho závěrečný účet; přitom shromáždění nemůže měnit objemy prostředků stanovené ministerstvem vnitra na výkon státní správy okresním úřadem (§ 16 odst. 2),
c) plní úkoly stanovené zvláštními zákony.7b)
(2) Shromáždění může přednosti zmocnit k provádění změn v rozpočtu okresního úřadu.
 
§ 18c
(1) Shromáždění se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Jeho zasedání připravuje a svolává přednosta. Přednosta je povinen svolat shromáždění do 14 dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna pětina členů shromáždění.
(2) Zasedání shromáždění řídí předseda zvolený pro toto shromáždění. Mohou se ho zúčastnit i osoby, které přizve přednosta.
(3) Shromáždění může v mezích svých oprávnění uvedených v § 18b ukládat úkoly přednostovi.
(4) Odporuje-li usnesení shromáždění zákonu, jinému právnímu předpisu nebo usnesení vlády, přednosta pozastaví jeho výkon a předloží je do 30 dnů od jeho pozastavení prostřednictvím Ministerstva vnitra vládě k rozhodnutí.
 
ČÁST SEDMÁ
Přechodná ustanovení
 
§ 19
V přechodném období stanoveném nařízením vlády okresní úřad vykonává funkci zakladatele státního podniku, kterou ke dni 23. listopadu 1990 vykonávaly okresní a krajské národní výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy funkce zakladatele byla přenesena na obce podle zvláštního předpisu.4a)
 
§ 20
(1) Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona okresní národní výbory, přecházející na okresní úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovních vztahů pracovníků okresních národních výborů přecházejí na okresní úřady.
(2) Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona krajské národní výbory, přecházející na okresní úřady v sídlech krajů.
(3) O přechodu práv a povinností, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Středočeský národní výbor, rozhodne vláda na návrh ministerstva vnitra.
 
§ 21
Funkce zakladatele státních podniků uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení uvedená v téže příloze se přenáší na příslušné úřední orgány státní správy.
 
§ 22
Dnem následujícím po dni zrušení okresních komisí pro privatizaci národního majetku, zřízených podle zvláštního zákona,8a) přechází působnost těchto komisí na okresní úřady. V hlavním městě Praze a v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město přechází působnost těchto komisí na tato města.
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Společná a závěrečná ustanovení
 
§ 27
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se s působností pro Českou republiku mění takto:
1. § 15 odst. 2 zní:
"(2) Vytvořit nebo zrušit okres, změnit jeho územní nebo změnit jeho sídlo přísluší vládě.".
2. § 16 odst. 1 zní:
"(1) Změny hranice obcí, při nichž nedochází ke sloučení nebo rozdělení obcí, lze provést jen na základě dohody zúčastněných obcí a po předchozím projednání s okresním úřadem. Změnu hranic obcí, při nichž dochází ke změně hranic okresu, lze provést jen se souhlasem příslušných okresních úřadů.".
3. V § 16 odst. 2 věta první zní: "Změny v pojmenování obcí a měst přísluší provádět okresnímu úřadu.".
 
§ 28
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:
1. (vypuštěn)
2.V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Krajské hygienické stanice jsou rozpočtové organizace řízené ministerstvem zdravotnictví České republiky. Okresní hygienické stanice jsou zařízení okresních úřadů.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. § 75 odst. 1, 2 a 3 zní:
"(1) K odbornému usměrňování péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek působí jako orgány hygienické služby,
a) v okresech okresní hygienici, které jako svůj orgán stanovuje do funkce a z funkce odvolává okresní úřad,
b) v krajích krajští hygienici (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy), které jako orgán státní správy zřizuje a ruší ministerstvo zdravotnictví České republiky.
(2) Krajského hygienika jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministerstvo zdravotnictví České republiky.
(3) Krajského hygienika přímo řídí hlavní hygienik České republiky.".
Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 4, 5 a 6, za odstavec 6 se vkládají nové odstavce 7 a 8, které zní:
"(7) Krajský hygienik je nadřízeným orgánem okresního úřadu ve věcech, ve kterých vykonává státní správu okresní hygienik.
(8) Krajský hygienik je odvolávacím orgánem ve vztahu k rozhodnutí okresních úřadů o uložení pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek9) vydaným na základě podmětů okresních hygieniků.".
9) Zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.
4. § 76 odst. 2 zní:
"(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na odborné pracovníky pověřené hlavním hygienikem České republiky výkonem oprávnění uvedených v § 71 odst. 2 písm. d) až f), na odborné pracovníky okresních hygienických stanic pověřené na návrh okresního hygienika okresními úřady a na odborné pracovníky krajských hygienických stanic, pověřené krajskými hygieniky výkonem oprávnění uvedených v § 75 odst. 4 písm. c) až e) a na obvodní lékaře, popřípadě i další lékaře, pokud plní úkoly uvedené v § 16 odst. 2.".
 
§ 29
Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 2 se v úvodní větě slova "Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory" nahrazují slovy "Pověřené obecní úřady".
2. V § 3 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3, který zní:
"(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, je-li to účelné nebo potřebné.".
3. Za § 5 písm. l) se vkládají nová písmena m) a n), která zní:
"m) rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje po projednání s federálním ministerstvem vnitra,
n) činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.".
Dosavadní písmena m), n) a o) se označují jako písmena o), p) a r).
4. § 6 odst. 3 zní:
"(2) Je-li vodohospodářské dílo, k jehož povolení je příslušný okresní úřad, na území více okresů, je příslušný ten okresní úřad, v jehož územním obvodu leží převážná část vodohospodářského díla. V pochybnostech o tom, v kterém okrese leží převážná část vodohospodářského díla, určí příslušnost okresního úřadu ministerstvo.".
5. V § 6 se vypouští odstavec 3.
6. V § 18 odst. 3 se slova "Krajských národních výborů" nahrazují slovy "Okresních úřadů".
7. V § 18 odst. 6 se vypouštějí slova "u povodňové komise krajského národního výboru".
 
§ 30
Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se ve větě první vypouštějí slova "nadřízené orgány" a ve větě druhé slova ", nadřízené orgány po vyjádření krajského národního výboru".
2. § 32 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:
" 2. dokumentace staveb včetně technologií u staveb které se mají uskutečnit v územních obvodech dvou nebo více okresních úřadů nebo které se ze závažných důvodů k posouzení vyhradí.".
3. § 73 odst. 2 věta první zní: "Okresní úřady jsou oprávněny v případě naléhavé potřeby při zdolávání požárů soustřeďovat a nasazovat jednotky požární ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné prostředky požární ochrany bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje.".
 
§ 31
Zrušen.
 
§ 32
Zákon České národní rady č. 119/1975 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice, se mění takto:
§ 2 zní:
 
"§ 2
(1) Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.
(2) Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je Praha.".
 
§ 33
(1) Obecné předpisy o správním řízení 3) se nevztahují na rozhodování podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g/ a i/ a odst. 2, 3 a 4, § 13 a § 16 odst. 2 tohoto zákona.
(2) Okresní úřady si správní rozhodnutí jimi vydané sami vykonávají, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.
 
§ 34
Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do obecní zastupitelstev v roce 1990. Ustanovení § 20 odst. 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.
Čl.II
(zaveden zákonem č. 321/1992 Sb.)
(1) Do vlastnictví měst Brna, Ostravy a Plzně přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona věci z majetku České republiky, k nimž k tomuto dni příslušelo právo hospodaření okresním úřadům Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město. To neplatí, jde-li o věci, k nimž měly ke dni svého zrušení právo hospodaření krajské národní výbory, a věci uvedené v § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb.; k těmto věcem přísluší ode dne účinnosti tohoto zákona právo hospodaření okresním úřadům Brno-venkov, Opava a Plzeň-sever.
(2) Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona okresní úřady pro Brno-město, Ostravu-město a Plzeň-město, přecházejí na tato města, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků těchto okresních úřadů přecházejí na tato města.
 
Příl.1
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních
+----+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Pol.| Na úseku  |            se přenáší na okresní úřady působnost                   |
|  |  státní   |            příslušející krajským národním výborům                   |
|  | správy   +------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
|  |       |       podle         |                               |
|  |       +-------------------+----------------+                               |
|  |       |   předpisu   |   § (čl.)  |           Předmět působnosti           |
|  |       |          |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 1 |   2    |     3     |    4    |               5                |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 1. | financí   | zák. ČNR č.    | § 3 odst. 3  | předkládání podkladů za organizace a zařízení řízené nebo  |
|  |       | 134/1973 Sb., ve |        | spravované národním výborem a za státní podniky založené  |
|  |       | znění zák. ČNR č. |        | národním výborem, jakož i za národní výbory nižších stupňů, |
|  |       | 209/1988 Sb.   |        | ministerstvu financí, cen a mezd České republiky a České  |
|  |       | úplné znění č.  |        | komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj       |
|  |       | 23/1989 Sb.    |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 2. |       |          | § 3 odst. 4  | stanovení a změny cen, s výjimkou cen, jejichž stanovení a |
|  |       |          |        | změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům, nebo|
|  |       |          |        | jejichž stanovení a změny si ministerstvo financí, cen a  |
|  |       |          |        | mezd České republiky si vyhradí               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 3. |       |          | § 3 odst. 5  | provádění kontrol cen a ukládání dodatkových odvodů či   |
|  |       |          |        | jiných opatření podle zvláštních předpisů          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 4. |       |          | § 3 odst. 6  | pověření výkonem své působnosti národní výbory nižších   |
|  |       |          | písm. a)    | stupňů                           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 5. |       |          | § 3 odst. 6  | pověření výkonem své působnosti po předchozí dohodě i jiné |
|  |       |          | písm. b)    | orgány České republiky a jimi řízené nebo založené     |
|  |       |          |        | organizace                         |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 6. |       | vyhl. č. 119/1988 | § 5 odst. 1  | rozhodování o tom, které organizaci přísluší právo     |
|  |       | Sb.        |        | hospodaření s národním majetkem, dojde-li mezi nimi ke sporu|
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 7. |       |          | § 5 odst. 5  | předkládání dokladů ministerstvu financí, cen a mezd, že se |
|  |       |          |        | nepodařilo odstranit pochybnosti, které z organizací    |
|  |       |          |        | přísluší právo hospodaření s národním majetkem       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 8. |       |          | § 27 odst. 2  | schvalování nakládání s pohledávkou státu vyšší než 250 tis.|
|  |       |          | písm. a)    | Kčs za občanem nebo jinou organizací než socialistickou   |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 9. |       | vyhl. č. 136/1985 | § 6 odst. 1  | poskytování státních příspěvků na družstevní bytovou    |
|  |       | Sb.        |        | výstavbu                          |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
 pol. 10. a 11. zrušeny
|12. |energetiky  |          | § 37      | pověřování výkonných orgánů národních výborů nižších stupňů |
|  |       |          |        | prováděním úkolů, které příslušejí okresním národním výborům|
|  |       |          |        | podle tohoto zákona, jestliže se tím docílí účelnějšího nebo|
|  |       |          |        | hospodárnějšího plnění těchto úkolů             |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|13. |       | zák. č. 67/1960  | § 5 odst. 2  | vydávání souhlasu k novému zřizování, podstatnému      |
|  |       | Sb.        |        | rozšiřování a k provozování zařízení pro výrobu topných   |
|  |       |          |        | plynů jiným organizacemi než plynárenskými podniky     |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|14. |       |          | § 7 odst. 1  | vydávání souhlasu k zrušení a dlouhodobému zastavení    |
|  |       |          |        | zařízení pro výrobu topných plynů a k zrušení a dlouhodobému|
|  |       |          |        | zastavení plynovodní sítě                  |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|15. |       |          | § 20      | spolupráce s plynárenskými podniky na vypracování plánu   |
|  |       |          |        | gazifikace pro jednotlivé kraje podle schváleného      |
|  |       |          |        | celostátního plánu gazifikace, jejichž součástí je též plán |
|  |       |          |        | využití plynu, dodávaného spotřebitelům v tlakových nádobách|
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|16. |       |          | § 21 písm. a) | určování pořadí gazifikace měst v kraji, schvalování    |
|  |       |          |        | příslušných prováděcích plánů, a to v souladu s plánem   |
|  |       |          |        | gazifikace měst, rozhodování o určení míst spotřeby plynu  |
|  |       |          |        | dodávaného v tlakových nádobách               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|17. |       | zák. č. 89/1987  | § 5 odst. 1  | vyjadřování se k vyhlašování oblastí skládajících se z   |
|  |       | Sb.        |        | jednoho nebo více sídelních útvarů nebo zón, v nichž je   |
|  |       |          |        | účelné s ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu,zemědělství|
|  |       |          |        | a osídlení technicky zabezpečit zásobování teplem      |
|  |       |          |        | centralizovaným způsobem zpravidla v rámci jedné soustavy, |
|  |       |          |        | nepřesahuje-li sídelní útvar nebo zóna území jednoho okresu |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|18. |       |          | § 7 odst. 2  | vyjadřování se k zásadám koncepčního řešení rozvojové    |
|  |       |          |        | teplofikační studie, které vypracuje za metodické pomoci  |
|  |       |          |        | odborné energetické organizace ta organizace, která     |
|  |       |          |        | zabezpečuje zpracování studie                |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|19. |       |          | § 8 odst. 1  | vydávání souhlasu ke schválení rozvojové teplofikační studie|
|  |       |          |        | předložené prostřednictvím odborné energetické organizace, |
|  |       |          |        | která k ní vypracuje stanovisko               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|20. |       |          | § 17 odst. 1  | vydávání souhlasu k zrušení a přemístění zařízení pro výrobu|
|  |       |          |        | a rozvod tepla v soustavě a jeho části a k dlouhodobému   |
|  |       |          |        | zastavení a dlouhodobému omezení dodávky tepla z tohoto   |
|  |       |          |        | zařízení, jde-li o dodávky tepla pro obyvatelstvo      |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|21. |plánování   | nař. vlády ČSR č. | § 15 písm. b) | vyjadřování k návrhům ovlivňujícím efektivní a rovnovážný  |
|  |       | 151/1989 Sb.   |        | rozvoj oblasti                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|22. |       |          | § 16 písm. a) | vyjadřování k návrhům koncepcí rozvoje komplexů, odvětví a |
|  |       |          |        | oborů                            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|23. |       |          | § 16 písm. b) | spolupráce s odvětvovými ústředními orgány při zabezpečování|
|  |       |          |        | cílů a úkolů oblastního plánování              |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|24. |požární    | zák. ČNR č.    | § 46 odst. 2  | projednání organizace a určení početních stavů správ Sboru |
|  |ochrany    | 133/1985 Sb.   |        | požární ochrany                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|25. |       |          | § 66 odst. 5  | vydávání souhlasu k dohodě o zřízení útvaru požární ochrany |
|  |       |          |        | i v organizaci                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|26. |       |          | § 67 odst. 1  | určování organizací, v nichž bude zřízen závodní požární  |
|  |       |          |        | útvar                            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|27. |       |          | § 67 odst. 2  | vydávání souhlasu ke zrušení závodního požárního útvaru   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|28. |       |          | § 67 odst. 3  | vydávání souhlasu ke zřízení jednoho požárního útvaru pro  |
|  |       |          |        | více organizací                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|29. |       |          | § 76 odst. 1,     | ukládání pokut organizacím                 |
|  |       |          | 2 a 3     |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|30. |       | vyhl. č.     | § 86 odst. 3  | určování povinnosti zřídit závodní požární útvar již v době |
|  |       | 37/1986 Sb.    |        | výstavby stavby                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
 31.  zrušena
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|32. |       |          | § 104 odst. 2 | zřizování stálého štábu požární ochrany z více okresů ke  |
|  |       |          |        | zdolávání požárů                      |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|33. | ochrany   | zák. č. 40/1956  | § 12 odst. 1  | vedení státních seznamů ochrany přírody           |
|  | přírody   | Sb.        |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|34. |       |          | § 12 odst. 2  | podávání návrhů, aby okolnost, že nemovitost je chráněným  |
|  |       |          |        | územím, chráněným přírodním výtvorem nebo chráněnou přírodní|
|  |       |          |        | památkou, byla poznamenána ve veřejných knihách a v     |
|  |       |          |        | pozemkovém katastru                     |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|35. |       | vyhl. č. 80/1965 | § 4      | přijímání oznámení organizace nebo osob chovajících     |
|  |       | Sb.        |        | chráněného živočicha, který nepochází prokazatelně z řádně |
|  |       |          |        | povoleného chovu nebo odchytu, o tom, kdy chráněný živočich |
|  |       |          |        | byl vzat do chovu, o jeho druhu, přibližném věku, pohlaví, |
|  |       |          |        | původu a způsobu jeho nabytí, a vystavovat o tomto hlášení |
|  |       |          |        | potvrzení                          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|36. |       |          | § 5      | evidování stránkových knih záznamů vedených organizacemi  |
|  |       |          |        | a osobami, které jsou oprávněny k chovu živočichů, ke    |
|  |       |          |        | zpracování jejich těl, nebo k obchodování s nimi      |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|37. | obrany státu | nař. vlády č.   | § 6 odst. 1  | vydání souhlasu k určení jediného odvodního místa pro    |
|  |       | 21/1958 Sb.    |        | několik odvodních obvodů a k určení několika odvodních míst |
|  |       |          |        | pro jeden odvodní obvod                   |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|38. | všeobecné  | zák. č. 169/1949 | § 1 odst. 3 a 5| podrobné vytyčování hranic vojenských újezdů v dohodě s   |
|  | vnitřní   | Sb.        |        | vojenskou správou po slyšení příslušného krajského soudu  |
|  | správy    |          |        |                               |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|39. |       |          | § 8 odst. 1  | vyhlašování dne, kterým přecházejí do oboru vojenské správy |
|  |       |          |        | nemovitosti a práva k vodám na území vojenského újezdu,   |
|  |       |          |        | náležející státu                      |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|40. | statistiky  | zák.ČNR č. 40/1972| § 14 odst. 4  | plnění úkolů ústředního orgánu vyplývajících ze zákona ČNR |
|  |       | Sb., ve znění zák.|        | č. 40/1972 Sb., ve znění zákona ČNR č. 171/1989 Sb. a ze  |
|  |       | ČNR č. 171/1989  |        | zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb. pro |
|  |       | Sb.        |        | národní výbory                       |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|41. | sociální   | zák. ČNR č.    | § 24 písm. a) | rozhodování o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné  |
|  | zabezpečení | 114/1988 Sb.   |        | ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o    |
|  |       |          |        | úhradě za služby v něm poskytované             |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|42. |       |          | § 24 písm. b) | spolupráce s orgány řídícími ústavy pro výkon vazby a    |
|  |       |          |        | nápravně výchovné ústavy pro mladistvé a s orgány řídícími |
|  |       |          |        | zařízení, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
 43.  zrušena
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|44. | zemědělství | zák. ČNR č.    | § 4 odst. 1  | udělování souhlasu podle § 9 zákona k návrhům na stanovení |
|  |       | 77/1976 Sb.    | písm. a)    | dobývacích prostorů, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a  |
|  |       |          |        | odst. 1 zákona ve výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou  |
|  |       |          |        | půdu ve výměře nad 1 ha do 5 ha               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|45. |       |          | § 4 odst. 1 | rozhodování o udělení předchozího souhlasu podle § 13a záko-|
|  |       |          | písm. b)        | na, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a odst. 1 zákona ve |
|  |       |          |        | výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou půdu ve výměře nad |
|  |       |          |        | 1 ha do 5 ha; přitom též stanovení zásadních podmínek k   |
|  |       |          |        | zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalování  |
|  |       |          |        | plánu rekultivace, popřípadě stanovení zvláštního režimu  |
|  |       |          |        | jeho provádění                       |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|46. |       | zák. č. 102/1963 | § 12 odst. 1  | prohlašování části rybářských revírů, popřípadě i celých  |
|  |       | Sb.        |        | revírů za chráněné rybí oblasti a stanovení potřebných   |
|  |       |          |        | omezení obecného užívání vody                |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|47. |       | vyhl. č.     | § 14 odst.   | vydávání tiskopisů povolenek k rybolovu uživatelům     |
|  |       | 103/1963 Sb.   | 3 a 5     | rybářského revíru a přijímání nespotřebovaných nebo     |
|  |       |          |        | pokažených tiskopisů                    |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|48. |       |          | § 15 odst. 1  | prohlášení tekoucích vod, které se hodí ke tření ryb nebo k |
|  |       |          |        | odchovu rybí násady (rybího plůdku) a generačních ryb, nebo |
|  |       |          |        | které slouží k přezimování ryb anebo se hodí k chovu    |
|  |       |          |        | perlorodky říční, za chráněnou rybí oblast         |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|49. |       |          | § 22      | povolování výjimek z ustanovení § 17, 19 až 21 této vyhlášky|
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|50. |       | vyhl. č.     | § 14 odst. 6  | předkládání návrhů na stanovení oblastí pro chov zvěře,   |
|  |       | 20/1988 Sb.    |        | změny a úpravy již stanovených oblastí pro chov zvěře    |
|  |       |          |        | souborně do 31. 12. každého roku                   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|51. |       |          | § 20 odst. 1  | vydání pokynů pro sčítání zvěře               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|52. |       |          | § 51 odst. 1  | konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek nejméně 1x  |
|  |       |          |        | ročně                            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|53. |       |          | § 54 odst. 1  | jmenování zkušební komise pro konání vyšších odborných   |
|  |       |          |        | mysliveckých zkoušek a konání zkoušek před touto komisí   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|54. |       |          | § 54 odst. 4  | hrazení odměn a náhrad cestovních výloh členů zkušební   |
|  |       |          |        | komise                           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|55. |       |          | § 56 odst. 2  | vydávání vysvědčení o vyšších odborných mysliveckých    |
|  |       |          |        | zkouškách                          |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|56. | lesního   | zák. ČNR     | § 27 odst. 1  | rozhodování u lesů hospodářských o vynětí lesních pozemků  |
|  | hospodářství | č. 96/1977 Sb.  |        | z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání   |
|  |       |          |        | podle § 4 odst. 2 zákona o lesích při výměře nad 2 ha    |
|  |       |          |        | do 5 ha                           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|57. |       |          | § 27 odst. 2  | sledování hospodaření v lesích z hlediska zabezpečování   |
|  |       |          | písm. b)    | funkcí lesů i z hlediska rozvoje kraje a vyjadřování se ke |
|  |       |          |        | koncepcím rozvoje lesního hospodářství           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|58. |       |          | § 30 odst. 1  | dozírání na dodržování ustanovení zákona o lesích, tohoto  |
|  |       |          |        | zákona a předpisů na jejich základě vydaných        |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|59. |       |          | § 30 odst. 2  | ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a v  |
|  |       |          |        | souvislosti s tím případných nutných opatření ke zlepšení  |
|  |       |          |        | stavu lesů a plnění jejich funkcí              |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
 60. zrušena

 61. zrušena

 62. zrušena
|  |       |          |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|63. | zdravotnictví| zák. č. 20/1966  | § 24      | přezkoumávání převzetí nemocného do ústavní péče bez jeho  |
|  |       | Sb., ve znění zák.|        | souhlasu                          |
+----+       | ČNR č. 210/1990  +----------------+-------------------------------------------------------------+
|64. |       |  Sb.      | § 46 odst. 1  | vydávání lázeňských statutů a stanovení ochranných pásem a |
|  |       |          |        | jiných ochranných opatření pro jiná než významná lázeňská  |
|  |       |          |        | místa a lázeňská místa, při jejichž ochraně by byly dotčeny |
|  |       |          |        | důležité hospodářské zájmy                 |
+----+           |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|65. |       |          | § 70 odst. 3  | poskytování součinnosti ministerstvu zdravotnictví a    |
|  |       |          |        | sociálních věcí České republiky při výkonu jeho pravomoci  |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|66. |       | zák. ČNR č.    | § 8 odst. 3  | zřizování a spravování protialkoholní záchytné stanice   |
|  |       | 37/1989 Sb.    |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
 67. zrušena
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|68. |vynálezectví a| zák. č.      | § 131 odst. 2 | ukládání pokut za porušení zákona              |
|  |zlepšovatel- | 84/1972 Sb.    |        |                               |
|  |ství     |          |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|69. |dopravy a   | zák. č.      | § 11 odst. 1  | ukládání mimořádných úkolů (omezení převozu) ke zdolání   |
|  |silničního  | 68/1979 Sb.    |        | mimořádných naléhavých přepravních potřeb, přesahuje-li   |
|  |hospodářství |          |        | rozsah těchto potřeb obvod působnosti místního       |
|  |       |          |        | národního výboru                      |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|70. |       |          | § 16 odst. 1  | přijímání oznámení o zahájení provozování dopravy nebo   |
|  |       |          |        | důvody nezahájení provozování                |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|71. |       |          | § 18 odst. 2  | projednávání a schvalování jízdních řádů vnitrookresních  |
|  |       |          | písm. b)    | linek                            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|72. |       |          | § 18 odst. 4  | udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné    |
|  |       |          |        | pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|73. |       |          | § 18 odst. 3  | ukládání povinnosti provést změnu jízdního řádu       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|74. |       |          | § 29 odst. 1  | udělování a odnímání povolení provozovatelů vnitrostátní  |
|  |       |          | písm. b)    | silniční dopravy motorovými vozidly, i když přesahují územní|
|  |       |          |        | obvod okresního národního výboru, mimo povolení veřejné   |
|  |       |          |        | pravidelné autobusové dopravy                |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|75. |       |          | § 39 odst. 1  | udělování povolení k mezinárodní silniční dopravě      |
|  |       |          |        | československému provozovateli v rámci pověření uděleného  |
|  |       |          |        | ústředním orgánem republiky krajskému národnímu výboru   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|76. |       |          | § 41 odst. 3  | schvalování zasílatelských podmínek             |
|  |       |          | písm. b)    |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|77. |       |          | § 42 písm. a) | přijímání oznámení o zahájení zasílatelské činnosti nebo  |
|  |       |          |        | oznámení o důvodech nezahájení činnosti           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|78. |       |          | § 42 písm. b) | vydávání souhlasu k zastavení zasílatelské činnosti nebo  |
|  |       |          |        | k jejímu omezení                      |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|79. |       |          | § 43 odst. 2  | udělování povolení k provozování vnitrostátního       |
|  |       |          |        | zasílatelství                        |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|80. |       |          | § 46 odst. 1  | provádění výkonu státního odborného dozoru         |
|  |       |          | písm. b)    |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|81. |       |zák. č. 135/1961  | § 3 odst. 4  | povolování uzavírek a zřizování objížděk na silnicích    |
|  |       |Sb., ve znění zák. | písm. b)    | I. třídy                          |
+----+       |č. 27/1984 Sb.   +----------------+-------------------------------------------------------------+
|82. |       |          | § 3c odst. 1  | vykonávání státního odborného dozoru nad silnicemi     |
|  |       |          | písm. b)    |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|83. |       |vyhl. č.      | § 10 odst. 3  | rozhodování o uzavírce nebo objížďce na silnicích I. třídy |
|  |       |35/1984 Sb.    | písm. b)    |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|84. |       |vyhl. č.      | § 3 odst. 2  | stanovování územních obvodů přístavů určených pro veřejnou |
|  |       |137/1974 Sb.    |        | potřebu                           |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|85. |hospodaření  |zák. č. 41/1964 Sb.| § 2 odst. 1  | určování počtu bytů ze státní bytové výstavby pro      |
|  |s byty    |          |        | nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely     |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|86. |územního   |zák. č. 50/1976 Sb.| § 43 odst.     1  | udělování oprávnění k projektové činnosti podřízeným    |
|  |plánování a  |          |        | organizacím                         |
+----+stavebního  |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|87. |řádu     |          | § 119 odst. 2 | uzavírání dohod o tom, který stavební úřad provede řízení a |
|  |       |          |        | vydá rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, které se má |
|  |       |          |        | uskutečnit v územním obvodu více okresů           |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|88. |       |vyhl. č.      | § 36 odst. 1  | ukládání územně plánovací dokumentace velkého územního   |
|  |       |84/1976 Sb.    |        | celku, který pořídil                    |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|89. |vodního    |zák. ČNR      | § 4 odst. 1  | nakládání s vodami a povolování staveb vodohospodářských děl|
|  |hospodářství |č. 130/1974 Sb.  | písm. a), c), | uvedených pod písmeny a), c), d), f) a g)          |
|  |       |          | d), f) a g)  |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|90. |       |          | § 4 odst. 3  | provádění činností uvedených pod písmeny a) ž f)      |
|  |       |          | písm. a) až f) |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|91. |       |zák. č.      | § 32 odst. 1  | projednávání seznamu vodohospodářsky významných vodních toků|
|  |       |138/1973 Sb.    |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|92. |školství   |zák. ČNR č. 77/1978| § 11 odst. 1  |zřizování a zrušování středních škol, škol pro mládež    |
|  |       |Sb. ve znění zák. | písm. a), b) s |vyžadující zvláštní péči a školských zařízení        |
|  |       |ČNR č. 31/1984 Sb. | výjimkou    |                               |
|  |       |          | těsnopisného  |                               |
|  |       |          | ústavu, c) a d)|                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|93. |       |          | § 11 odst. 2 a |možnost zřizování základní školy pro rozvíjení mimořádného  |
|  |       |          | 3 a odst. 4 s |nadání a talentů žáků ve společné správě se střední školou, |
|  |       |          | výjimkou písm. |udělování souhlasu ke zřízení a zrušení střediska praktického|
|  |       |          | a)       |vyučování a k ustanovení ředitelů škol uvedených v odst. 4  |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|94. |       |          | § 11 odst. 5  |možnost zřídit střední odborné učiliště nebo středisko    |
|  |       |          |        |praktického vyučování, uvedená pod písm. a), b) a c),    |
|  |       |          |        |určování střední školy pro případy uvedené pod písm. d),   |
|  |       |          |        |vyjádření ke zřízení nebo zrušení středního odborného    |
|  |       |          |        |učiliště, které zajišťuje pouze teoretické vyučování     |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|95. |       |          | § 12 s výjimkou|odborné vedení škol a školských zařízení uvedených v § 11  |
|  |       |          | těsnopisného  |s výjimkou těsnopisného ústavu                |
|  |       |          | ústavu /§ 11  |                               |
|  |       |          | odst. 1 písm. |                               |
|  |       |          | b)/      |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|96. |       |          | § 13 s výjimkou|hospodářské zabezpečení uvedených škol a školských zařízení, |
|  |       |          | těsnopisného  |plnění úkolů organizace vyplývajících z pracovněprávních   |
|  |       |          | ústavu /§ 11  |vztahů pracovníků uvedených škol a školských zařízení,    |
|  |       |          | odst. 1 písm. |ustanovení ředitele uvedených škol a školských zařízení a  |
|  |       |          | b)/      |vedoucího střediska praktického vyučování, a to s výjimkou  |
|  |       |          |        |těsnopisného ústavu                     |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|97. |       |          | § 17 odst. 2  |výkon státního dozoru na přípravu mládeže pro dělnická    |
|  |       |          | věta druhá   |povolání                           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|98. |       |          | § 23 odst. 2  |rozhodování o vyloučení ze studia a možnost uložit toto   |
|  |       |          | a 3      |výchovné opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 3       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|99. |       |          | § 27 odst. 1  |vydávání ověřovací doložky a rozhodování o uznání vysvědčení |
|  |       |          | a 2      |(nostrifikace)                        |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|100.|       |zák. ČNR č. 76/1978| § 36 odst. 1 a |odborné vedení škol a školských zařízení           |
|  |       |Sb. ve znění zák. | 2, § 38 odst. 1|                               |
|  |       |ČNR č. 31/1984 Sb. | a § 41 odst. 2 |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|101.|trestního   |instrukce ministra | § 9 odst. 4  |součinnost při zřizování oddělených pracovišť soudů     |
|  |řízení    |spravedlnosti ČSR |        |                               |
|  |       |č.j. 417/73-leg.  |        |                               |
|  |       |(reg. v částce   |        |                               |
|  |       |19/1973 Sb.)    |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|102.|kultury    |zák. ČNR      | § 3 odst. 1 a 4|přijímání písemných vyrozumění ministerstva kultury o    |
|  |       |č. 20/1987 Sb.   |        |prohlášení věci za kulturní památku             |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|103.|       |          | § 3 odst. 5  |vyzývání vlastníků     věcí, které by mohly být prohlášeny za  |
|  |       |          |        |kulturní památky, aby oznámili požadované údaje o těchto   |
|  |       |          |        |věcech a jejich zamýšlené změny, umožnili prohlídku věcí,  |
|  |       |          |        |popř. pořízení jejich vědecké dokumentace          |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
 104. zrušena
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|105.|       |zák. č. 53/1959 Sb.| § 6 odst. 2  |zřizování a řízení lidových (veřejných) knihoven ve všech  |
|  |       |          |        |stupních                           |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|106.|       |zák. č. 54/1959 Sb.| § 10 odst. 2  |zřizování a zrušování okresních a místních muzeí a okresních |
|  |       |          | a 3      |galerií                           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|107.|       |          | § 11 odst. 2  |řízení okresních a místních muzeí a okresních galerií    |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|108.|obchodu    |vyhl. č.      | příloha část II|určování míst soustředěného cestovního ruchu pro ceny služeb |
|  |       |35/1990 Sb.    | položka č. 185 |přechodného ubytování                    |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+

 
Příl.2
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
+----+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Na úseku  |  se přenáší na ústřední orgán státní správy                           |
|Pol.| státní   |  působnost příslušející krajským národním výborům                        |
|  | správy   +------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
|  |       |         podle       |                               |
|  |       +-------------------+----------------+        Předmět působnosti              |
|  |       | předpisu     | § (čl.)    |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 1 |   2    |    3     |    4    |            5                  |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 1. |energetiky  |zák. č. 89/1987 Sb.| § 5 odst. 1  | vyjadřování k vyhlašování oblastí skládajících se z jednoho |
|  |       |          |        | nebo více sídelních útvarů nebo zón, v nichž je účelné s  |
|  |       |          |        | ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu, zemědělství a   |
|  |       |          |        | osídlení technicky zabezpečit zásobování teplem       |
|  |       |          |        | centralizovaným způsobem, zpravidla v rámci jedné soustavy, |
|  |       |          |        | přesahuje-li sídelní útvar nebo zóna území okresu      |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 2. |plánování   |nař. vl. ČSR    | § 19 písm. b) | spolupráce s okresními národními výbory při zabezpečování  |
|  |       |č. 151/1989 Sb.  |        | cílů a úkolů oblastního plánování              |
|  |       |          |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 3. |požární    |zák. ČNR      | § 27 písm. d) | zajišťování příčin vzniku požárů v závažných případech a  |
|  |ochrany    |č. 133/1985 Sb.  |        | zpracování příčin jejich vzniku               |
|  |       |          |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 4. |kultury    |zák. ČNR      | § 6 odst. 1  | prohlášení území sídelního útvaru nebo jeho části s menším |
|  |       |č. 20/1987 Sb.   |        | podílem kulturních památek, historického prostředí nebo   |
|  |       |          |        | části krajinného celku, které vykazují významné kulturní  |
|  |       |          |        | hodnoty, za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 5. |       |          | § 10 odst. 1  | vydávání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník |
|  |       |          |        | národní kulturní památky učinit, a určování lhůty, v níž je |
|  |       |          |        | vlastník národní kulturní památky povinen tato opatření   |
|  |       |          |        | vykonat, a to po vyjádření ústřední organizace státní správy|
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 6. |       |          | § 10 odst. 2  | vydávání na žádost vlastníka národní kulturní památky    |
|  |       |          |        | rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní |
|  |       |          |        | kulturní památky učinit                   |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 7. |       |          | § 11 odst. 2  | určení podmínek pro další výkon činnosti organizace nebo  |
|  |       |          |        | občana, která působí nebo by mohla způsobit nepříznivé změny|
|  |       |          |        | stavu národní kulturní památky nebo jejího prostředí anebo |
|  |       |          |        | ohrožovat zachování nebo společenské uplatnění národní   |
|  |       |          |        | kulturní památky                      |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 8. |       |          | § 11 odst. 3  | oprávnění k dohodě při vydávání rozhodnutí orgány státní  |
|  |       |          |        | správy podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny  |
|  |       |          |        | zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování    |
|  |       |          |            | národních kulturních památek nebo na jejich vhodném využití |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 9. |       |          | § 14 odst. 1  | vydávání závazného stanoviska po provedení obnovy národní  |
|  |       |          |        | kulturní památky k žádosti vlastníka národní kulturní    |
|  |       |          |        | památky                           |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|10. |       |          | § 14 odst. 4  | vydávání závazného stanoviska pro rozhodování orgánu    |
|  |       |          |        | územního plánování nebo stavebního úřadu, jde-li o nemovitou|
|  |       |          |        | národní kulturní památku                  |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|11. |       |          | § 14 odst. 5  | vydávání závazného stanoviska pro stavební úřad k udělení  |
|  |       |          |        | souhlasu se zamýšlenou obnovou nemovité národní kulturní  |
|  |       |          |        | památky, kterou lze provést na základě ohlášení       |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|12. |       |          | § 14 odst. 6  | vyžadování, jde-li o národní kulturní památku, před     |
|  |       |          |        | vydáváním závazného stanoviska, písemného vyjádření ústřední|
|  |       |          |        | organizace státní památkové péče              |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|13. |       |          | § 15 odst. 1  | rozhodování o tom, že se nezbytná opatření pro zabezpečení |
|  |       |          |        | národní kulturní památky provedou na náklad jejího     |
|  |       |          |        | vlastníka, a pokud tato opatření neprovede správce nebo   |
|  |       |          |        | uživatel národní kulturní památky v národním majetku,    |
|  |       |          |        | navrhování, aby nutnou nápravu zabezpečil nadřízený orgán  |
|  |       |          |        | organizace, která má národní kulturní památku ve správě,  |
|  |       |          |        | nebo nadřízený orgán organizace, které byla národní kulturní|
|  |       |          |        | památka odevzdána do trvalého užívání            |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|14. |       |          | § 15 odst. 2  | ukládání povinnosti vlastníkovi movité národní kulturní   |
|  |       |          |        | památky, aby s ní určitým způsobem nakládal, popřípadě aby |
|  |       |          |        | ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy   |
|  |       |          |        | odborné organizaci a zároveň určování takové organizace,  |
|  |       |          |        | vyžaduje-li to důležitý společenský zájem          |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|15. |       |          | § 15 odst. 3  | podávání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení     |
|  |       |          |        | o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky       |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|16. |       |          | § 15 odst. 4  | přijímání vyrozumění od místního národního výboru o tom, že |
|  |       |          |        | dal podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací  |
|  |       |          |        | nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných     |
|  |       |          |        | zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů u      |
|  |       |          |        | nemovité kulturní památky, která je stavbou         |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|17. |       |          | § 17 odst. 3  | podávání návrhu okresnímu národnímu výboru na vymezení   |
|  |       |          |        | ochranného pásma, jde-li o ochranu nemovité národní kulturní|
|  |       |          |        | památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich|
|  |       |          |        | prostředí                          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|18. |       |          | § 19 odst. 2  | rozhodování po vyjádření ústřední organizace státní     |
|  |       |          |        | památkové péče o podmínkách přenechání národní kulturní   |
|  |       |          |        | památky k dočasnému užívání                 |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|19. |       |          | § 28 odst. 2  | schvalování návrhů dlouhodobých, střednědobých a prováděcích|
|  |       |          | písm. b)    | plánů obnovy kulturních památek               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|20. |       |          | § 28 odst. 2  | řízení prací na jednotných programech komplexní péče o   |
|  |       |          | písm. c)    | kulturní památky a zajišťování předpokladů pro jejich    |
|  |       |          |        | realizaci                          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|21. |       |          | § 28 odst. 2  | plnění úkolů orgánu státní památkové péče pro národní    |
|  |       |          | písm. d)    | kulturní památky, pokud nepříslušejí ministerstvu kultury  |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|22. |       |zák. č. 81/1966 Sb.| § 5 odst. 2  | provádění registrace ostatního periodického tisku a titulů, |
|  |       |          |        | u nichž je vydavatelem okresní národní výbor        |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|23. |všeobecné   |zák. ČNR č.    | § 5 odst. 1  | povolování veřejné sbírky, má-li se konat jen na území   |
|  |vnitřní správy|37/1973 Sb.    | písm. c)    | kraje, popřípadě v jeho části, pokud není příslušný městský |
|  |       |          |        | nebo okresní národní výbor                 |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|24. |zemědělství  |zák.ČNR č.     | § 5 písm. a)  | rozhodování o     nařízení a skončení mimořádných veterinárních |
|  |       |108/1987 Sb.    |        | opatření týkajících se více okresů v jednom kraji a     |
|  |       |          |        | dozírání na jejich plnění                  |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|25. |lesního    |zák.ČNR č.     | § 27 odst. 2  | vydávání souhlasu podle § 5 odst. 2 zákona o lesích k    |
|  |hospodářství |96/1977 Sb.    | písm. a)    | návrhům územních plánů zón, podle § 6 odst. 2 zákona o   |
|  |       |          |        | lesích k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž má |
|  |       |          |        | být dotčen lesní půdní fond, a podle § 7 odst. 2 zákona o  |
|  |       |          |        | lesích k návrhům na projednání projektového úkolu tras   |
|  |       |          |        | směrových a liniových staveb, pokud trasa prochází více   |
|  |       |          |        | okresy a dotýká se lesního půdního fondu          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|26. |       |          | § 27 odst. 2  | schvalování lesních hospodářských plánů podle § 3 odst. 3, |
|  |       |          | písm. c)    | dozírání na jejich dodržování a povolování jejich změn   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|27. |       |          | § 29 odst. 2  | určení příslušnosti k výkonu státní správy lesního     |
|  |       |          |        | hospodářství a dozoru v případech, je-li lesní hospodářský |
|  |       |          |        | celek, pro který se vypracovává lesní hospodářský plán, v  |
|  |       |          |        | územních obvodech několika okresních národních výborů    |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|28. |sociálního  |zák. ČNR č.    | § 25      | organizování náhradní rodinné péče             |
|  |zabezpečení  |114/1988 Sb.    |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|29. |       |          | § 46 odst. 6  | zřizování a spravování specializovaných výcvikových zařízení|
|  |       |          |        | určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika  |
|  |       |          |        | krajů                            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|30. |       |          | § 48      | udělování souhlasu ke zrušení zařízení uvedených v § 45 pod |
|  |       |          |        | písmeny a) až h) a v § 47 tohoto zákona           |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|31. |dopravy a   |zák. č. 51/1964  | § 19      | vykonávání funkce drážního správního orgánu a státní    |
|  |silničního  |Sb., ve znění zák. |        | odborný dozor pro dráhy městské a dráhy zvláštního určení  |
|  |hospodářství |č. 104/1974 Sb.  |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|32. |       |          | § 27 odst. 2  |provádění zkoušek vozidel a zvláštních drážních       |
|  |       |          |        |mechanizačních zařízení před uvedením do provozu       |
|  |       |          |        |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|33. |       |zák. č. 68/1979 Sb.| § 9 odst. 3  |vydávání povolení k přepravě nebezpečných věcí        |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|34. |       |          | § 18 odst. 2  |schvalování jízdních řádů meziokresních linek        |
|  |       |          | písm. b)    |                               |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|35. |       |          | § 18 odst. 3  |ukládání povinnosti provádění změn jízdního řádu       |
|  |       |          |        |meziokresních linek                     |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|36. |       |          | § 18 odst. 4  |udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné     |
|  |       |          |        |pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád    |
|  |       |          |        |meziokresních linek                     |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|37. |       |          | § 29 odst. 1  |udělování a odnímání povolení k veřejné pravidelné autobusové|
|  |       |          | písm. b)    |dopravě                           |
|  |       |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|38. |       |          | § 46 odst. 1  |provádění výkonu státního odborného dozoru nad přepravami  |
|  |       |          | písm. a)    |nebezpečných věcí a veřejné pravidelné autobusové dopravy  |
|  |       |          |        |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|39. |       |zák. č. 135/1961  | § 3 odst. 4  |povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů |
|  |       |Sb., ve znění zák. | písm. a)    |a vozidel                          |
|  |       |č. 27/1984 Sb.   |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|40. |       |          | § 3 odst. 4  |rozhodování o připojení silnic, místních a účelových     |
|  |       |          | písm. c)    |komunikací na silnice I. třídy, o úpravách nebo zrušení   |
|  |       |          |        |těchto připojení, jakož i o zřízení nebo zrušení sjezdů ze  |
|  |       |          |        |silnic I. třídy na sousední nemovitosti           |
|  |       |          |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
 41.  zrušen

 42.  zrušen
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|43. |zdravotnictví |zák. č. 20/1966 Sb.| § 77 odst. 6  |zřizování znaleckých komisí pro posuzování případů, v nichž |
|  |       |          |        |vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotnických služeb|
|  |       |          |        |dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví|
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|44. |       |vyhl. č. 42/1966  | § 67 odst. 1  |vysílání nemocného z pověření ministerstva zdravotnictví a  |
|  |       |Sb.        |        |sociálních věcí České republiky na léčení do ciziny na účet |
|  |       |          |        |státu                            |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|45. |       |vyhl. č. 77/1981  | § 3 odst. 3  |udělování souhlasu k zařazování lékařů do speciální průpravy |
|  |       |Sb.        |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|46. |       |          | § 23 odst. 1  |zařazování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|47. |       |          | § 23 odst. 2  |navrhování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy pro |
|  |       |          |        |získání nástavbové specializace ve zvlášť úzkých       |
|  |       |          |        |specializačních oborech ministerstva zdravotnictví České   |
|  |       |          |        |republiky                          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|48. |       |          | § 26 odst. 2  |doporučování lékařů a farmaceutů ke kvalifikačním atestacím |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|49. |       |          | § 27      |navrhování výjimečného zařazení lékaře nebo farmaceuta do  |
|  |       |          |        |specializační průpravy pro získání nástavbové specializace, i|
|  |       |          |        |když získal specializaci I. stupně v jiném oboru       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|50. |       |          | § 28 písm. a) |zajišťování doplnění znalostí ze specializační průpravy   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|51. |       |          | § 30 odst. 3  |zařazování středních zdravotnických pracovníků do      |
|  |       |          |        |pomaturitního specializačního studia             |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|52. |       |          | § 35 odst. 2  |organizování funkčního (doplňkového) kursu organizace a   |
|  |       |          |        |řízení zdravotnictví z pověření institutu          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|53. |       |          | § 43 odst. 2  |rozhodování o povinnosti podrobit se ověření odborných    |
|  |       |          |        |znalostí zdravotnických pracovníků v organizacích řízených  |
|  |       |          |        |národními výbory                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|54. |       |          | § 45 odst. 4  |zařazování jiných odborných pracovníků do speciální průpravy |
|  |       |          |        |pro výkon práce ve zdravotnictví               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|55. |       |vyhl. č. 83/1984  | § 16      |přiznávání stipendií posluchačům lékařských a farmaceutických|
|  |       |Sb. ve znění vyhl. |        |fakult                            |
|  |       |č. 55/1986 Sb.   |        |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|56. |školství   |zák. ČNR č. 77/1984| § 11 odst. 1  |zřizování a zrušování těsnopisného ústavu          |
|  |       |Sb., ve znění zák. | písm. b), pokud|                               |
|  |       |č. 31/1984 Sb.   | jde o     |                               |
|  |       |          | těsnopisný   |                               |
|  |       |          | ústav     |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|57. |       |          | § 11 odst. 4  |udělování souhlasu ke zřízení nebo zrušení středního     |
|  |       |          | písm. a)    |odborného učiliště a zvláštního odborného učiliště      |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|58. |       |          | § 12      |odborné vedení těsnopisného ústavu              |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|59. |       |          | § 13      |hospodářské zabezpečení, plnění úkolů organizace vyplývající |
|  |       |          |        |z pracovněprávních vztahů a ustanovení ředitele, pokud jde o |
|  |       |          |        |těsnopisný ústav                       |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|60. |ochrany    |vl. nař. č.    | § 4 odst. 1  |spravování Krkonošského národního parku, vykonávání státní  |
|  |přírody    |41/1963 Sb.    |        |ochrany přírody na jeho území a zřízení Správy Krkonošského |
|  |       |          |        |národního parku                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|61. |       |          | § 5      |zřízení poradního, iniciativního a koordinačního sboru pro  |
|  |       |          |        |řešení zásadních otázek rozvoje a ochrany Krkonošského    |
|  |       |          |        |národního parku při Správě Krkonošského národního parku   |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|62. |územního   |zák.     č. 50/1976 Sb.| § 18 odst. 1  |pořizování územně plánovací dokumentace velkých územních   |
|  |plánování a  |          |        |celků pro více sídelních útvarů               |
|  |stavebního  |          |        |                               |
|  |řádu     |          |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|63. |       |          | § 26 odst. 1  |schvalování územních plánů a územních projektů velkých    |
|  |       |          |        |územních celků                        |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
 
Příl.3
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
+----+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Na úseku   |    se zrušuje působnost příslušející krajským a okresním národním výborům           |
|Pol.|státní    +------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
|  |správy    |        podle        |                               |
|  |       +-------------------+----------------+          Předmět působnosti            |
|  |       | předpisů     |  § (čl.)   |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 1 |   2    |    3     |    4    |               5               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 1. |plánování   |nař. vl. ČSR č.  |§ 18 písm. a)  |vypracování dlouhodobých koncepcí rozvoje kraje a předkládání|
|  |       |151/1989 Sb.    |bod 1      |České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jako  |
|  |       |          |        |podklad pro vypracování Základních směrů hospodářského a   |
|  |       |          |        |sociálního rozvoje České socialistické republiky       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 2. |       |          |§ 18 písm. a)  |vypracování pětiletých oblastních plánů krajů a poskytování |
|  |       |          |bod 2      |vybraných údajů těchto plánů České komisi pro plánování a  |
|  |       |          |        |a vědeckotechnický rozvoj                  |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 3. |       |          |§ 18 písm. b)  |spolupráce s Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický |
|  |       |          |bod 1      |rozvoj při vypracování návrhů dokumentů dlouhodobých výhledů |
|  |       |          |        |České socialistické republiky a pětiletých státních plánů  |
|  |       |          |        |České socialistické republiky a návrhu ekonomických nástrojů |
|  |       |          |        |k řešení oblastní proporcionality              |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 4. |       |          |§ 18 písm. b)  |spolupráce s příslušnými okresními národními výbory a    |
|  |       |          |bod 2      |národními výbory měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem |
|  |       |          |        |při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování     |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
| 5. |požární    |zák. ČNR č.    |§ 27 písm. a)  |vykonávání státního požárního dozoru             |
|  |ochrany    |133/1985 Sb.    |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 6. |       |          |§ 27 písm. b)  |zabezpečování a provádění odborné přípravy na úseku požární |
|  |       |          |        |ochrany                           |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 7. |       |          |§ 27 písm. c)  |řízení výkonu služby v útvarech Sboru požární ochrany po   |
|  |       |          |        |odborné stránce                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 8. |       |          |§ 27 písm. e)  |organizování preventivně výchovné a propagační činnosti   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
| 9. |       |          |§ 27 písm. f)  |koordinace zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány |
|  |       |          |        |ve svém územním obvodu                    |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|10. |       |          |§ 27 písm. g)  |zpracování dokumentace požární ochrany            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|11. |       |          |§ 27 písm. h)  |organizování a zabezpečovaní požární služby civilní obrany  |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|12. |       |          |§ 34      |vykonávání státního požárního dozoru a dohlížení nad plněním |
|  |       |          |        |úkolů při provádění státního požárního dozoru        |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|13. |       |vyhl. č. 37/1986  |§ 68 odst. 3  |projednávání plánů požárních kontrol             |
|  |       |Sb.        |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|14. |       |          |§ 74 odst. 2  |soustřeďování,  kontrola a předávání údajů ministerstvu   |
|  |       |          |věta druhá   |vnitra                            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|15. |       |          |§ 102 odst. 1  |určování přednosti velitele zásahu              |
|  |       |          |písm. a)    |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|16. |lidové    |zákon ČNR č.    |§ 5 odst. 3   |oprávnění provádět kontroly v odvětvích a činnostech     |
|  |kontroly   |116/1971 Sb.    |        |spadajících do působnosti federace na základě pověření Výboru|
|  |       |          |        |lidové kontroly České republiky               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|17. |       |          |§ 11 odst. 2  |provádění kontroly činnosti organizací ústředně řízených   |
|  |       |          |        |orgány republiky, družstevních a společenských     organizací i v|
|  |       |          |        |dalších případech, jde-li o konkrétní úkoly vyplývající z  |
|  |       |          |        |plánu kontrolní činnosti                   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|18. |       |          |§ 11 odst. 3  |provádění kontroly v organizacích řízených federálními orgány|
|  |       |          |        |na základě pověření Výboru lidové kontroly České republiky  |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|19. |       |          |§ 12 odst. 2  |usměrňování činnosti a poskytování metodické pomoci závodním |
|  |       |          |        |komisím lidové kontroly zřízeným Výborem lidové kontroly   |
|  |       |          |        |krajského národního výboru                  |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|20. |kultury    |zák. č. 94/1949 Sb.|§ 5 odst. 1   |udělování oprávnění k rozšiřování neperiodických publikací  |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|21. |       |zák. č. 81/1957 Sb.|§ 3 odst. 1   |zřizování krajského jednatelství k řízení a organizování   |
|  |       |zák. č. 82/1957 Sb.|§ 2 odst. 1   |koncertní a estrádní činnosti v kraji jako součásti některého|
|  |       |zák. č. 52/1959 Sb.|§ 10 odst. 3  |krajského kulturně osvětového zařízení            |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|22. |       |zák. č. 81/1957 Sb.|§ 3 odst. 1   |svěřit krajskému symfonickému orchestru řízení a organizování|
|  |       |          |        |koncertní činnosti v kraji                  |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|23. |       |zák. č. 52/1959 Sb.|§ 11 odst. 2  |udělování souhlasu se zřízením specializovaných osvětových  |
|  |       |          |        |zařízení orgány společenských organizací sdružených v Národní|
|  |       |          |        |frontě nebo jednotnými zemědělskými družstvy         |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|24. |       |zák. č. 54/1959 Sb.|§ 8 odst. 2   |udělování souhlasu k vývozu předmětů muzejní hodnoty z    |
|  |       |vyhl. č. 239/1959 |§ 1 písm. c)  |pověření ministerstva kultury                |
|  |       |Ú.l.        |        |                               |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|25. |       |zák. ČNR č. 33/1978|§ 31 písm. a)  |spolupráce s ministerstvem kultury při zpracování koncepce  |
|  |       |Sb., ve znění zák. |        |státní kulturní politiky v oboru divadelnictví        |
|  |       |č. 122/1989 Sb.  |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|26. |       |          |§ 32 odst. 2  |sledování a hodnocení ideové a umělecké úrovně divadelní   |
|  |       |          |písm. a) bod 1 |činnosti v kraji                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|27. |       |          |§ 32 odst. 2  |organizování odborně metodické pomoci na úseku ochotnického |
|  |       |          |písm. a) bod 2 |divadelnictví                        |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|28. |       |          |§ 32 odst. 2  |schvalování, popřípadě pořádání nebo organizování krajských |
|  |       |          |písm. a) bod 3 |festivalů, přehlídek, soutěží a obdobných kulturních akcí  |
|  |       |          |        |v oboru divadelní činnosti                  |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|29. |       |          |§ 32 odst. 2  |vyjadřování se k návrhům ministerstva kultury na vysílání  |
|  |       |          |písm. a) bod 4 |jimi řízených divadel do zahraničí              |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|30. |       |          |§ 32 odst. 2  |vyjadřování se k návrhům na vysílání a přijímání ochotnických|
|  |       |          |písm. a) bod 5 |souborů ve styku se zahraničím                |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|31. |       |zák. ČNR č.    |§ 28 odst. 1  |řízení a organizování státní památkové péče v kraji     |
+----+       |20/1987 Sb.    +----------------+-------------------------------------------------------------+
|32. |       |          |§ 28 odst. 2  |schvalování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče v |
|  |       |          |písm. a)    |souladu s prognózou, koncepcí a dlouhodobým výhledem rozvoje |
|  |       |          |        |státní památkové péče v České republice a určování základních|
|  |       |          |        |úkolů státní památkové péče v kraji             |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|33. |       |          |§ 28 odst. 2  |řízení kulturně výchovného využití kulturních památek v kraji|
|  |       |          |písm. e)    |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|34. |       |          |§ 28 odst. 2  |vydávání organizačního řádu krajské organizace státní    |
|  |       |          |písm. f)    |památkové péče v souladu se vzorovým organizačním řádem   |
|  |       |          |        |vydaným ministerstvem kultury                |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|35. |       |          |§ 28 odst. 2  |dozírání v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o   |
|  |       |          |písm. g)    |státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení  |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|36. |       |          |§ 28 odst. 2  |plnění dalších úkolů stanovených krajskému národnímu výboru |
|  |       |          |písm. h)    |zákonem o státní památkové péči               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|37. |zemědělství  |zák. ČNR č.    |§ 4 odst. 2   |možnost vyhradit si rozhodování podle § 1 zákona v      |
|  |       |77/1976 Sb.    |písm. a)    |pochybnostech o tom, zda jde o součást zemědělského půdního |
|  |       |          |        |fondu                            |
+----+           |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|38. |       |          |§ 4 odst. 2   |možnost vyhradit si povolování změn kultur uvnitř      |
|  |       |          |písm. b)    |zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona, jde-li o značný |
|  |       |          |        |rozsah, popřípadě dosah změn                 |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|39. |       |          |§ 4 odst. 2   |možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 8 zákona k  |
|  |       |          |písm. c)    |návrhům územních plánů zón, pokud udělování tohoto souhlasu |
|  |       |          |        |nepřísluší ministerstvu                   |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|40. |       |          |§ 4 odst. 2   |možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 10 zákona k  |
|  |       |          |písm. d)    |návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, jde-li o stavby |
|  |       |          |        |krajského významu                      |
+----+       +-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|41. |       |zák. ČNR č.    |§ 5 písm. b)  |projednávání plnění úkolů veterinární péče a návrhů opatření |
|  |       |108/1987 Sb.    |        |k jejímu rozvoji ve svém územním obvodu           |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|42. |lesního    |zák. ČNR č.    |§ 27 odst. 2  |ukládání opatření podle § 21 odst. 2 při mimořádných     |
|  |hospodářství |96/1977 Sb.    |písm. d)    |okolnostech a nepředvídaných škodách, ohrožujících stav lesů |
|  |       |          |        |a přesahujících obvod působnosti okresního národního výboru |
|  |       |          |        |nebo jeho možnosti                      |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|43. |       |          |§ 27 odst. 2  |plnění dalších úkolů stanovených předpisy vydanými na základě|
|  |       |          |písm. e)    |zákona o lesích a tohoto zákona               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|44. |       |          |§ 27 odst. 3  |možnost vyhradit si rozhodování o vynětí lesních pozemků z  |
|  |       |          |písm. a)    |lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů |
|  |       |          |        |hospodářských podle § 4 odst. 2 zákona o lesích i při nižší |
|  |       |          |        |výměře než 2 ha                       |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|45. |       |          |§ 27 odst. 3  |možnost vyhradit si povolování výjimek ze zákazu některých  |
|  |       |          |písm. b)    |činností v lesích podle § 18 odst. 3             |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|46. |sociálního  |zák. ČNR č.    |§ 24 písm. c)  |zpracování střednědobých a dlouhodobých plánů výchovy k   |
|  |zabezpečení  |114/1988 Sb.    |        |manželství a odpovědnému rodičovství a koordinování jejich  |
|  |       |          |        |realizace                          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|47. |       |          |§ 31 písm. a)  |rozhodování o přijetí občana se změněnou pracovní schopností |
|  |       |          |        |do výcvikového střediska a zařízení pro občany se      |
|  |       |          |        |změněnou pracovní schopností                 |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|48. |       |          |§ 31 písm. b)  |koordinování péče o občany se změněnou pracovní schopností ve|
|  |       |          |        |svém územním obvodu                     |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|49. |       |          |§ 36 písm. b)  |koordinování péče o děti a mladistvé postižené na zdraví ve |
|  |       |          |        |svém územním obvodu                     |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|50. |       |          |§ 44      |koordinování péče o občany společensky nepřizpůsobené ve svém|
|  |       |          |        |územním obvodu                        |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|51. |       |          |§ 46 odst. 1  |zřizování a spravování ústavů sociální péče krajského významu|
|  |       |          |        |určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika   |
|  |       |          |        |okresů                            |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|52. |       |          |§ 49 odst. 3  |možnost svěřit zabezpečování služeb sociální péče      |
|  |       |          |        |poskytovaných v zařízeních uvedených v § 46 odst. 1, 3 a 6, |
|  |       |          |        |která spravuje, okresnímu národnímu výboru, jsou-li pro to  |
|  |       |          |        |vytvořeny potřebné podmínky                 |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|53. |vodního    |zák. ČNR č.    |§ 4 odst. 2   |rozhodování v případech uvedených pod písmenem a)      |
|  |hospodářství |130/1974 Sb.    |písm. a)    |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|54. |školství   |zák. ČNR č. 77/1978|§ 5 odst. 1   |souhlas ke zřízení a zrušení jeslí, mateřské školy,     |
|  |       |Sb., ve znění zák. |        |společného zařízení jeslí a mateřské školy, dětského útulku, |
|  |       |ČNR č. 31/1984 Sb. |        |školní jídelny a místního domu dětí a mládeže        |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|55. |       |          |§ 6 odst. 3   |souhlas ke zřízení a zrušení základní školy při zdravotnickém|
|  |       |          |písm. b), § 7  |zařízení, školy v přírodě a dětského domova         |
|  |       |          |odst. 1 písm. c)|                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|56. |       |          |§ 17 odst. 2  |vykonávání školní inspekce                  |
|  |       |          |věta první   |                               |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+
|57. |hospodářského |vl. nař. č. 219/  |§     11 odst. 3  |přiznávání hodnostního přídavku duchovním zařazeným do I. a |
|  |zabezpečení  |1949 Sb., vl. nař. |        |a II. stupnice                        |
|  |církví a   |č. 220/1949 Sb.,  |        |                               |
|  |náboženských |vl. nař. č. 221/  |        |                               |
|  |organizací  |1949 Sb., vl. nař. |        |                               |
|  |       |č. 222/1949 Sb.,  |        |                               |
|  |       |vl. nař. č. 223/  |        |                               |
|  |       |1949 Sb.      |        |                               |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|58. |       |          |§ 12 odst. 2  |rozhodování o přiznání odměny a její výše u duchovních, s  |
|  |       |          |        |s výjimkou duchovních III. a IV. stupnice          |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|59. |       |          |§ 13 odst. 3  |rozhodování o cestovních náhradách duchovních        |
+----+       |          +----------------+-------------------------------------------------------------+
|60. |       |          |§ 20 odst. 1  |vedení evidenčního listu o každém duchovním         |
+----+--------------+-------------------+----------------+-------------------------------------------------------------+

 
Příl.4
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
 
ČÁST A
Přenesení působnosti krajských národních výborů jako zakladatelů státních podniků na ústřední orgán státní správy
+----------------+------------------------+----------------------+
| Odvětví    |    Státní podnik  |  Ústřední orgán  |
|        |            |  státní správy   |
+----------------+------------------------+----------------------+
|doprava a    |Československá státní  |           |
|silniční    |automobilová doprava  | ministerstvo vnitra |
|hospodářství  +------------------------+ České republiky   |
|        |   Silnice      |           |
|        +------------------------+           |
|        |Československé státní  |           |
|        |automobilové opravny1) |           |
+----------------+------------------------+----------------------+
|vodní      |Vodovody a kanalizace  | ministerstvo     |
|hospodářství  |            | zemědělství     |
|        |            | České republiky   |
+----------------+------------------------+----------------------+
|kultura     |    Kniha      | ministerstvo kultury |
|        |            | České republiky   |
+----------------+------------------------+----------------------+ 
ČÁST B
Přenesení působnosti krajských národních výborů zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení
+----------------+------------------------+----------------------+
| Odvětví    | Organizace a zařízení |  Ústřední orgán   |
|        |            |  státní správy   |
+----------------+------------------------+----------------------+
|zdravotnictví a |vybrané odborné léčebné |ministerstvo     |
|sociální    |ústavy2)        |zdravotnictví     |
|zabezpečení   |krajské hygienické   |České republiky    |
|        |stanice         |           |
|        |fakultní nemocnice s  |           |
|        |poliklinikou      |           |
|        |nemocnice s poliklinikou|           |
|        |III. typu        |           |
|        +------------------------+----------------------+
|        |ústavy sociální péče  |ministerstvo práce a |
|        | pro tělesně postiženou |sociálních věcí    |
|        | mládež         |České republiky    |
|        |ústavy sociální péče  |           |
|        | pro tělesně postižené |           |
|        | dospělé        |           |
|        |ústavy pro smyslově   |           |
|        | postižené       |           |
|        |ústavy pro mentálně   |           |
|        | postižené s      |           |
|        | diagnostickou službou |           |
+----------------+------------------------+----------------------+
|ochrana přírody |Správa Krkonošského   |ministerstvo životního|
|        |národního parku     |prostředí       |
|        |            |České republiky    |
+----------------+------------------------+----------------------+
|doprava a    |silniční investorské  |ministerstvo vnitra  |
|silniční    | útvary         |České republiky    |
|hospodářství  |okresní správy silnic  |           |
|        |krajská dopravní    |           |
|        | střediska       |           |
+----------------+------------------------+----------------------+
|investiční   |krajské investorské   |ministerstvo výstavby |
|výstavba    | útvary         |a stavebnictví    |
|        |            |České republiky    |
+----------------+------------------------+----------------------+
|kultura     |krajské organizace   |ministerstvo kultury |
|        | státní památkové péče |České republiky    |
|        |Státní vědecká knihovna |           |
|        |krajská muzea a galerie |           |
+----------------+------------------------+----------------------+1) § 6, 9 a 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
1) Pokud se funkci zakladatele státního podniku nerozhodne vykonávat město nebo okresní úřad ve městě, v němž má státní podnik nebo jeho součást sídlo.
1a) Čl. 79 odst. 3 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
2) Určené ministerstvem zdravotnictví České republiky.
2) § 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2a) Např. zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
2b) § 20 odst. 3 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
4) § 21 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
4a) Např. § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 6 a 12 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
4b) § 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
4d) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
5) § 19a odst. 1 a § 20f občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.)
7a) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
7aa) Např. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990 Sb.
7b) Např. § 22 odst. 5 a § 23 odst. 4 zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
8a) Zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.