423/2020 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Schválený:
423/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2020,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání
Čl.I
V § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl.II
V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Čl.III
V § 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Za dobu, kdy jazyková škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání
Čl.IV
V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, se za větu první vkládá věta "Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání
Čl.V
V § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.
(6) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata se nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce.".
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020