42/2000 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.

Schválený:
42/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 24. února 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:
ČI.I
Vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
2. V § 1 odst. 4 se na konci písmene e) doplňují slova "při úhradách zdravotní péče, výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému,".
3. V § 1 odst. 4 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
4. V § 1 odst. 4 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:
"i) mimořádný příděl do provozního fondu na pokrytí zvýšených výdajů13a) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky.
13a) Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.".
5. V § 3 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) výnos z prodeje investičního majetku.".
6. V § 3 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) převod do fondu reprodukce investičního majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku.".
7. V § 3 odstavec 4 zní:
"(4) Z bankovního účtu provozního fondu se podle § 7 odst. 3 převádějí finanční prostředky na bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého majetku, včetně finanční hodnoty zůstatkové ceny vyřazeného investičního majetku a kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku.".
8. V § 3 se na konci odstavce 6 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 22a) zní:
"Obdobně postupuje i Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při úhradě provozních výdajů souvisejících s vytvářením a správou fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče.22a)
22a) Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.".
9. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova "příděl do fondu reprodukce" nahrazují slovy "snížení fondu".
10. V 5 odst. 2 písm. d) se slova "příděl do fondu reprodukce investičního majetku ve výši" nahrazují slovem "hodnotu".
11. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) převod z provozního fondu podle § 3 odst. 2 písm. i) ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku,".
12. V § 6 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta, která zní:
"Obdobně postupuje Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při propočtu dotace státního rozpočtu z prostředků kapitoly Ministerstva obrany na úhradu podílu investičních výdajů souvisejících s vytvářením a správou fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče,".
13. V § 7 odst. 3 písm. b) se za slova "účetních odpisů" vkládají slova "včetně zůstatkové hodnoty vyřazeného investičního majetku".
14. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:
"(5) Roční limit nákladů na činnost Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, stanovený podle odstavce 1, nezahrnuje výdaje hrazené z prostředků mimořádného přídělu ze základního fondu do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i). V rámci hodnocení výroční zprávy Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se tyto výdaje vyčíslí zvlášť a jejich oprávněnou výši navrhne Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí ke schválení vládě.28)
28) § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Postup stanovený v čl. I bodech 8 a 12 této vyhlášky se vztahuje na vyúčtování výdajů22a) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky od data účinnosti zákona č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
22a) Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.".

Související dokumenty