414/2011 Sb. o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Schválený:
414/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. a zákona č. 351/2011 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
 
§ 1
(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
(2) Skutečnosti, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku, se dokládají příslušnými listinami.
 
§ 2
Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formuláře a seznam příloh s listinami, kterými se mají dokládat zapisované skutečnosti, na svých internetových stránkách a zpřístupní je bez zpoplatnění.
 
ČÁST DRUHÁ
NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ
 
HLAVA I
FORMULÁŘE PRO ZÁPIS JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNOSTÍ
 
§ 3
Podnikatel - fyzická osoba
Náležitosti formuláře návrhu na zápis podnikatele - fyzické osoby nebo změnu údajů o podnikateli - fyzické osobě jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení podnikatele - fyzické osoby, kterého se návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je veden, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 4
Veřejná obchodní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis veřejné obchodní společnosti nebo změnu údajů o veřejné obchodní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení veřejné obchodní společnosti, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 5
Komanditní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis komanditní společnosti nebo změnu údajů o komanditní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení komanditní společnosti, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 6
Společnost s ručením omezeným
Náležitosti formuláře návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným nebo změnu údajů o společnosti s ručením omezeným jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení společnosti s ručením omezeným, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 7
Akciová společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis akciové společnosti nebo změnu údajů o akciové společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení akciové společnosti, které se návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 8
Družstvo
Náležitosti formuláře návrhu na zápis družstva nebo změnu údajů o družstvu jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení družstva, kterého se návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedeno, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 9
Evropské hospodářské zájmové sdružení
Náležitosti formuláře návrhu na zápis evropského hospodářského zájmového sdružení nebo změnu údajů o evropském hospodářském zájmovém sdružení jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení evropského hospodářského zájmového sdružení, kterého se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedeno, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 10
Evropská společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis evropské společnosti nebo změnu údajů o evropské společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení evropské společnosti, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 11
Evropská družstevní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis evropské družstevní společnosti nebo změnu údajů o evropské družstevní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení evropské družstevní společnosti, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 12
Podnik zahraniční osoby nebo organizační složka podniku zahraniční osoby
Náležitosti formuláře návrhu na zápis organizační složky nebo podniku zahraniční osoby nebo změnu údajů o organizační složce nebo podniku zahraniční osoby jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení organizační složky nebo podniku zahraniční osoby, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je veden nebo vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se jedná o organizační složku podniku nebo podnik zahraniční osoby se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo zda se jedná o organizační složku nebo podnik zahraniční osoby se sídlem mimo členský stát Evropské unie nebo mimo stát tvořící Evropský hospodářský prostor,
f) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
g) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
h) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
i) seznam příloh a
j) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 13
Odštěpný závod nebo jiná organizační složka zapisovaná do obchodního rejstříku
Náležitosti formuláře návrhu na zápis odštěpného závodu nebo jiné organizační složky podniku zapisované do obchodního rejstříku nebo změnu údajů o odštěpném závodu nebo o jiné organizační složce podniku zapisované do obchodního rejstříku jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky podniku zapisované do obchodního rejstříku, které se zápis týká,
e) označení zřizovatele, není-li navrhovatelem zřizovatel odštěpného závodu nebo jiné organizační složky podniku zapisované do obchodního rejstříku,
f) údaj o tom, zda se v rámci navrhované změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
g) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
h) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
i) seznam příloh a
j) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 14
Výmaz podnikatele - fyzické osoby nebo právnické osoby
Náležitosti formuláře návrhu na výmaz podnikatele - fyzické osoby nebo právnické osoby z obchodního rejstříku jsou
a) označení, že se jedná o návrh na výmaz,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení osoby, která se má vymazat, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena,
e) označení právního důvodu pro výmaz osoby z obchodního rejstříku,
f) den, ke kterému má být osoba z obchodního rejstříku vymazána,
g) seznam příloh a
h) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
 
§ 15
Fúze
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis fúze jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis fúze podává,
c) označení navrhovatelů,
d) označení právnických osob zúčastněných na fúzi včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterými jsou vedeny, a při fúzi splynutím i nástupnické právnické osoby, které se návrh týká,
e) údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby nebo osob, které se mají vymazat,
g) den, ke kterému má být fúze zapsána,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis při splynutí, změnu při sloučení nebo výmaz, se rozumí zejména
a) u nástupnické právnické osoby označení, zda jde o splynutí nebo sloučení, při splynutí označení údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, při sloučení označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim dochází, a označení zanikajících právnických osob a
b) u zanikající právnické osoby označení, zda zanikla v důsledku sloučení nebo splynutí, označení případných dalších zanikajících právnických osob a nástupnické právnické osoby.
 
§ 16
Rozdělení
Náležitosti formuláře návrhu na zápis rozdělení jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis rozdělení do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis rozdělení podává,
c) označení navrhovatelů,
d) označení právnických osob zúčastněných na rozdělení, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterými jsou vedeny, a při rozdělení se vznikem nové nebo nových právnických osob i označení nástupnické právnické osoby nebo osob, kterých se návrh týká,
e) údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby, která se má vymazat,
g) den, ke kterému má být rozdělení zapsáno,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména
a) u nástupnické právnické osoby označení, zda jde o rozštěpení nebo odštěpení sloučením nebo o rozštěpení nebo odštěpení se vznikem nové nebo nových právnických osob, při rozdělení sloučením označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim dochází, při rozdělení se vznikem nové právnické osoby nebo osob označení údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, a označení zanikající nebo rozdělované právnické osoby a
b) u zanikající právnické osoby při rozštěpení označení, že zanikla v důsledku rozštěpení a označení všech nástupnických právnických osob, nebo
c) u rozdělované právnické osoby při odštěpení označení, že došlo k odštěpení, označení nástupnické právnické osoby nebo všech nástupnických právnických osob a označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim dochází.
 
§ 17
Převod jmění na společníka
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis převodu jmění na společníka jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis převodu jmění na společníka podává,
c) označení navrhovatelů,
d) označení osob zúčastněných na převodu jmění na společníka, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterými jsou vedeny,
e) údaj o tom, zda a u které osoby zúčastněné na převodu jmění na společníka jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby, která se má vymazat,
g) den, ke kterému má být převod jmění na společníka zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména
a) u zanikající právnické osoby označení, že zanikla v důsledku převodu jmění na společníka, a označení přejímajícího společníka a
b) u přejímajícího společníka označení, že převzal jmění právnické osoby s označením zaniklé právnické osoby.
 
§ 18
Změna právní formy
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis změny právní formy jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis změny právní formy do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis změny právní formy podává,
c) označení navrhovatele,
d) označení právnické osoby, jež mění svou právní formu, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena,
e) údaj o tom, že jde o návrh na výmaz a návrh na zápis,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz a zápis,
g) den, ke kterému má být změna právní formy zapsána,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz a zápis, se rozumí zejména
a) u právnické osoby, jež mění právní formu, označení právnické osoby po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a
b) u návrhu na zápis označení údajů, které se zapisují při zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku.
 
§ 19
Přeshraniční přeměny
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze jsou skutečnosti uvedené v § 15, na zápis přeshraničního rozdělení skutečnosti uvedené v § 16 a na zápis přeshraničního převodu jmění skutečnosti uvedené v § 17. V návrhu na zápis se uvede, že se jedná o zápis přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení nebo přeshraničního převzetí jmění.
(2) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze nebo rozdělení jsou i údaje o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby a čísla tohoto zápisu.
(3) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraničního přemístění sídla jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis přeshraničního přemístění sídla do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis přeshraničního přemístění sídla podává,
c) označení navrhovatele,
d) označení české právnické osoby, jež přemístila sídlo do zahraničí, které se návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena,
e) údaj o tom, že jde o návrh na výmaz, nebo označení zahraniční právnické osoby před přemístěním sídla do České republiky, včetně označení zahraničního obchodního rejstříku, v němž byla dosud zapsána, a čísla tohoto zápisu,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz, nebo zápis do obchodního rejstříku,
g) den, ke kterému má být přeshraniční přemístění sídla zapsáno,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(4) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz podle odstavce 3, se rozumí zejména uvedení skutečnosti, že právnická osoba přemístila sídlo do zahraničí s údaji o její obchodní firmě, názvu nebo sídle v zahraničí, a označení zahraničního rejstříku, v němž je tato právnická osoba zapsána, včetně čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě nového sídla právnické osoby vyžaduje.
(5) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis podle odstavce 3, se rozumí skutečnosti, které se zapisují u příslušné formy české právnické osoby do obchodního rejstříku a označení zahraniční právnické osoby před přemístěním sídla do České republiky, včetně označení zahraničního obchodního rejstříku, v němž byla dosud zapsána, a čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě nového sídla právnické osoby vyžaduje.
 
HLAVA II
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 20
(1) Fyzická osoba se označuje jménem, jmény a příjmením, datem narození a rodným číslem, je-li jí přiděleno, a jejím bydlištěm, které se označuje názvem obce, její části, poštovním směrovacím číslem, názvem veřejného prostranství, číslem domu a názvem státu, jde-li o zahraniční osobu.
(2) Právnická osoba se označuje názvem nebo obchodní firmou, identifikačním číslem osoby, je-li jí přiděleno, a jejím sídlem, které se označuje názvem obce, její části, názvem veřejného prostranství, číslem domu a názvem státu, jde-li o zahraniční osobu.
(3) Číslem domu se rozumí číslo orientační a popisné. Jsou-li v obci názvy ulic, rozumí se číslem domu číslo orientační.
 
§ 21
Dokládat zapisované skutečnosti lze i listinami, které byly vydány v souladu s právním řádem jiného členského státu Evropské unie a pokud dokládají tytéž skutečnosti.
 
§ 22
(1) Prokazuje-li se bezúhonnost fyzické osoby cizince, k návrhu na zápis se přikládá
a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je cizinec občanem, nebo státu, kde pobýval v posledních třech letech po dobu nejméně třech měsíců, nebo
b) čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, nevydává-li stát, jehož je cizinec občanem, nebo stát jeho posledního pobytu, příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
(2) Prokazuje-li se bezúhonnost českého občana, nebo je-li státem posledního pobytu podle odstavce 1 Česká republika, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů soud.
 
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
2. Vyhláška č. 392/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
 
§ 24
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

Související dokumenty