41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

Schválený:
41/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 30. prosince 1992
o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady
a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
Změna: 15/1997 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 18/2004 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 
§ 1
(1) Obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku, a krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen "úřad"), provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace").1)
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst a v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy mohou pověřit vidimací a legalizací i obecní úřad nebo úřad městské části nebo městského obvodu, který nevede matriku, po projednání s ním za předpokladu, že jsou u něho vytvořeny podmínky pro zabezpečení kvalifikovaného výkonu této činnosti. Tyto podmínky stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou.
(3) Vidimaci nebo legalizaci provádí zaměstnanec kraje nebo obce s rozšířenou působností písemně pověřený ředitelem krajského úřadu nebo tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze zaměstnanec hlavního města Prahy písemně pověřený ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy a u ostatních úřadů jejich tajemník nebo jím písemně pověřený zaměstnanec obce; není-li u ostatních úřadů jejich tajemník ustanoven,2) ověření provede starosta nebo jím písemně pověřený zaměstnanec úřadu anebo člen obecního zastupitelstva (dále jen "pověřený pracovník").
 
§ 2
Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Požádá-li o legalizaci podpisu fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě.
 
§ 3
(1) Při vidimaci není úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině.
(2) Vidimace se vyznačí na ověřeném opisu (kopii) ve formě ověřovací doložky na každém listě, pokud tyto nejsou svázány do svazku. V doložce je uvedeno:
a) zda opis (kopie) souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem nebo ověřeným opisem (kopií) a z kolika listů nebo archů se skládá,
b) počet listů nebo archů, které opis (kopie) obsahuje,
c) zda jde o opis (kopii) úplný nebo částečný,
d) pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,
e) místo a datum vidimace,
f) podpis pověřeného pracovníka a otisk razítka se státním znakem.
(3) Úřad neprovede vidimaci:
a) opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
b) jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
c) jestliže je listina psána v jiném než českém či slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena; to neplatí, pokud byla opatřena kopie prostřednictvím kopírovacího zařízení před pověřeným pracovníkem,
d) jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.
 
§ 4
(1) Legalizací pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině již uvedený před ním uznala za vlastní.
(2) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a).
(3) Legalizace se vyznačí na listině formou ověřovací doložky, která obsahuje:
a) jméno, příjmení, rodné číslo, a není-li rodné číslo nebo nelze-li je zjistit, datum narození žadatele,
b) údaj, jak byla zjištěna totožnost žadatele, a údaj o místě jeho trvalého pobytu,
c) konstatování, že fyzická osoba listinu vlastnoručně před pověřeným pracovníkem podepsala, nebo že uznala podpis na listině za vlastní,
d) pořadové číslo, pod kterým je legalizace zapsána v ověřovací knize,
e) místo a datum legalizace,
f) podpis pověřeného pracovníka a otisk razítka se státním znakem.
(4) Pověřený pracovník provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.
(5) Neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny pořízený tlumočníkem,3) a nestane-li se tak, legalizaci odmítne; to neplatí, je-li listina pořízena v jazyce českém nebo slovenském.
(6) Úřad neprovede legalizaci, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
 
§ 5
(1) Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.
(2) Přítomnost těchto svědků, jejich jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo, a není-li rodné číslo nebo nelze-li je zjistit, datum narození svědka se uvedou v ověřovací knize.
 
§ 6
Úřad vede evidenci vidimací a legalizací ve svázané knize na stanovených tiskopisech. Vzor tiskopisu je v příloze tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Vydávání potvrzení
 
§ 7
Potvrzení vydávaná podle zvláštních předpisů orgány obcí, nebo krajskými úřady, nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností obsahují:
a) označení orgánu, který potvrzení vydal,
b) uvedení právního předpisu, který vyžaduje vydání potvrzení,
c) stručné a výstižné uvedení skutečností, které se potvrzují,
d) údaj o tom, komu a k jakému účelu bylo potvrzení vydáno,
e) datum vyhotovení a číslo jednací,
f) jméno, příjmení a podpis osoby, která potvrzení vydala,
g) otisk razítka se státním znakem.
 
§ 8
Orgány uvedené v § 7 vedou jmennou evidenci fyzických a právnických osob, jimž bylo potvrzení vydáno.
 
§ 8a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátům měst Brna, Ostravy a Plzně podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
 
ČÁST TŘETÍ
Závěrečné ustanovení
 
§ 9
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
 
Příl.
Ověřovací kniha
----------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Den     Jméno, příjmení, trvalý pobyt,  Listina  Podpis Označení druhu
číslo    vidimace,  rodné číslo fyzické osoby,    byla u   byl   listiny, která
vidimace,  legalizace  jejíž podpis je legalizován,   úřadu   uznán  je vidimována
legalizace        a její podpis          vymezeného za
             Totožnost zjištěna úředním    v § 1   vlastní
             průkazem (druh a číslo průkazu) odst. 1
                             a 2
                             zákona
                             podepsána
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1      2            3           4     5      6
----------------------------------------------------------------------------------------------
    


Údaj o uhrazení správního   Legalizace provedena v přítomnosti  Podpis pověřeného
poplatku (uvedení čísla    svědků (jméno, příjmení, trvalý    pracovníka
dokladu, kterým byl uhrazen)  pobyt, rodné číslo a podpis svědků)
----------------------------------------------------------------------------------------------
      7                  8              9
----------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zpoplatnění vidimace a legalizace upravuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky.
2) § 52 odst. 3 a § 59 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. (úplné znění č. 410/1992 Sb.).
3) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
4) § 9 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. (úplné znění č. 410/1992 Sb.).
5) § 4 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona ČNR č. 321/1992 Sb. (úplné znění č. 403/1992 Sb.).