40/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Schválený:
40/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. ledna 2021,
kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, se mění takto:
1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠2a
Úprava nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře
Jestliže některé ze společně posuzovaných osob podle § 7 zákona o státní sociální podpoře vznikl nárok na ošetřovné, považuje se pro účely nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře od splátky náležející za kalendářní měsíc leden 2021 až do splátky náležející za kalendářní měsíc září 2021 podmínka uvedená v § 18 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře za splněnou, a to v tom kalendářním měsíci, ve kterém této společně posuzované osobě vznikl nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné podle věty první krajská pobočka Úřadu práce ověří z údajů z informačních systémů pojištění upravených v zákoně o nemocenském pojištění v souladu s § 63 zákona o státní sociální podpoře.“.
2. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠4a
Úprava nároku na dávky státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči v době epidemie
Pro účely zjišťování příjmu rozhodného při přiznání dávek státní sociální podpory poskytovaných v závislosti na výši příjmu a zvýšení příspěvku na péči podle § 12 zákona o sociálních službách se pro splátky dávek náležejících za kalendářní měsíce leden 2021 až září 2021 za příjem nepovažuje ošetřovné.
 
§ 4b
Úprava nároků v souvislosti s náhradou za vykonání pracovní povinnosti
(1) Pro účely zjišťování příjmu rozhodného při přiznání dávek státní sociální podpory poskytovaných v závislosti na výši příjmu a zvýšení příspěvku na péči podle § 12 zákona o sociálních službách se pro splátky dávek náležejících za kalendářní měsíce březen 2020 až prosinec 2021 za příjem nepovažuje náhrada za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci dle § 35 krizového zákona.
(2) Dávka přiznaná nebo vyplacená před účinností § 4b odst. 1 tohoto zákona v nižší částce, než by náležela při použití § 4b odst. 1 tohoto zákona, a dávka nepřiznaná, nezvýšená nebo nevyplacená, ačkoli by při použití § 4b odst. 1 přiznána, zvýšena či vyplacena být měla, se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení při použití § 4b odst. 1 náleží, nejpozději však tři roky nazpět ode dne, kdy to orgán rozhodující o dávkách zjistil, nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání dávky oprávněná osoba požádala.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021