39/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
39/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb. a vyhlášky č. 44/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až ee) se označují jako písmena l) až dd).
2. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) správní činnost, pro kterou úředník prokázal zvláštní odbornou způsobilost, a
1. slova „obecná a zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost z obecné a zvláštní části, nebo
2. slova „obecná část zvláštní odborné způsobilosti“, popřípadě „zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost pouze z obecné části, popřípadě pouze ze zvláštní části,“.
3. V příloze se sloupce druhý až čtvrtý pro správní činnost „při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením“ zrušují.
4. V příloze sloupec čtvrtý pro správní činnost „v sociálních službách“ zní:
„zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů;
Na úrovni krajského úřadu:
- správní řízení a rozhodování o registraci 
 poskytovatelů sociálních služeb, v němž 
 krajský úřad působí jako orgán I. stupně řízení
- vedení registru poskytovatelů sociálních 
 služeb
- spolupráce při zajišťování sociálních služeb
 a jiné pomoci osobám nacházejícím se 
 v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů, 
 kdy poskytovatel sociální služby ukončil 
 její poskytování
- koordinace poskytování sociálních služeb 
 a realizace a koordinace činnosti sociální 
 práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné 
 nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a 
 k sociálnímu začleňování osob na území 
 svého správního obvodu.
Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- správní řízení a rozhodování o úhradě 
 za pobyt dítěte v domově pro osoby se 
 zdravotním postižením umístěného na 
 základě rozhodnutí soudu
- zastupování osoby neschopné samostatného 
 jednání při uzavírání smlouvy o 
 poskytování sociální služby
- zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci
 osobám ohroženým na životě nebo zdraví
- koordinace poskytování sociálních služeb 
 a realizace činností sociální práce vedoucí 
 k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení 
 nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 
 začleňování osob na území svého správního 
 obvodu.
Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
- realizace činností sociální práce vedoucí 
k řešení situace osob v hmotné nouzi.“.
5. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém se za slova „zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,“ vkládají slova:
„vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
část druhá (rodinné právo);
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních;
- řízení o určení a popření rodičovství,
- řízení ve věcech osvojení,
- péče soudu o nezletilé,
- výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé.“.
6. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na úrovni krajského úřadu“ v první odrážce se za slovy „rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů“ čárka zrušuje a vkládají se slova „a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,“.
7. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém se na konci textu „Na úrovni krajského úřadu“ tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se desátá odrážka, která zní: „- rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.“.
8. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ se na konci druhé odrážky čárka zrušuje a vkládají se slova „a při uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,“.
9. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ se za pátou odrážku vkládá nová šestá odrážka, která zní:
„- vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte,“.
10. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ se za desátou odrážku vkládá nová jedenáctá odrážka, která zní:
„- zajištění neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku,“.
11. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na úrovni obecního úřadu“ v první odrážce se slova „rozhodování ve správním řízení,“ zrušují.
12. V příloze ve správní činnosti „při správě matrik a státního občanství“ ve sloupci čtvrtém se slova „zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR“ nahrazují slovy „zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)“, slova „zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“ a slova „zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost v sociálních službách a neměli povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. února 2016.
Ministr:
Chovanec v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)