389/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Schválený:
389/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011
o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Změna: 277/2022 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování
(K § 29 zákona)
(1) Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, se zvyšuje měsíčně
a) u diety nízkobílkovinné o 1 511 Kč,
b) u diety při dialýze o 1 095 Kč,
c) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii o 1 150 Kč,
d) u diety diabetické o 1 238 Kč,
e) u diety při onemocnění fenylketonurií o 2 431 Kč,
f) u diety při onemocnění celiakií o 3 066 Kč,
g) u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5 o 1 194 Kč,
h) u diety při laktózové intoleranci o 1 172 Kč,
i) u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte o 1 205 Kč.
(2) Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet, která je nejvyšší.
(3) Odborným lékařem příslušným k potvrzení potřeby příslušného typu diety se rozumí pro dietu
a) nízkobílkovinnou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo nefrologie,
b) při dialýze lékař příslušného oddělení zdravotnického zařízení, kde je osoba v dialyzačním programu,
c) nízkocholesterolovou, při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii, lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo endokrinologie,
d) diabetickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru diabetologie nebo registrující praktický lékař, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
e) při onemocnění fenylketonurií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
f) při onemocnění celiakií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
g) při osteoporóze lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie nebo gynekologie a porodnictví,
h) při laktózové intoleranci lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gastroenterologie,
i) v těhotenství lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví,
j) při kojení do 1 roku věku dítěte jeho registrující praktický lékař pro děti a dorost.
 
§ 2
Náležitosti průkazu zaměstnance oprávněného k vykonávání činností sociální práce
(K § 63 odst. 3 zákona)
Průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociálního pracovníka a zaměstnance státu zařazeného k výkonu práce v újezdním úřadu jako sociálního pracovníka, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,
b) fotografii zaměstnance,
c) označení „sociální pracovník“,
d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,
e) dobu platnosti průkazu.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
2. Vyhláška č. 626/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 16. 9. 2022 do 30. 9. 2022