381/2010 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Schválený:
381/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a), d), f) a g) a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 347/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 201/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno d) zní:
„d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,“.
2. V § 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e) které zní:
„e) okruh uvedených zaměstnanců, se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat, a podmínky pro sjednání smluvního platu,“.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).
3. V § 3 odstavec 3 zní:
„(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.“.
4. Poznámky pod čarou č. 3 až 9 se zrušují.
5. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.
6. V § 4 odst. 8 se číslo „ 3“ nahrazuje číslem „ 5“.
7. V § 4 odst. 10 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
8. V § 5 odst. 2 se vkládá písmeno e), které zní:
„e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,“.
9. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 18b a 18c znějí:
„(4) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), který získal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu18c), a který dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(5) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), který nezískal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu18c), nebo který tuto kvalifikaci získal, avšak nedosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
18b) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 159/2010 Sb.
18c) § 6 až 22 a 30 zákona č. 563/2004 Sb.“.
10. § 6 včetně nadpisu zní:
 
㤠6
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. To neplatí pro zaměstnance, který je pedagogickým pracovníkem18b), s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce.“.
11. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.
12. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠6a
Smluvní plat
Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Smluvní plat zahrnuje veškeré složky platu podle zákona a tohoto nařízení, které by jinak zaměstnanci náležely, nebo které by mohl zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Vedle smluvního platu nelze zaměstnanci poskytovat žádné složky platu s výjimkou odměn. Pro obsah smlouvy o smluvním platu se použije přiměřeně § 136 zákoníku práce.“.
13. V § 8 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
14. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5, které znějí:
 
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Platový Počet                 Platová třída
stupeň  let
     započitatelné --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
     praxe      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
1    do 6 let    8 000  8 300  8 800  9 550 10 350 11 200 12 150 15 000 20 000 20 100 20 200 20 300 20 500 21 200 23 450 25 400
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
2    do 12 let    8 250  8 750  9 500 10 300 11 150 12 100 13 100 15 600 20 250 20 450 20 550 21 000 21 250 22 750 25 250 27 350
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
3    do 19 let    8 700  9 450 10 200 11 050 12 000 13 000 14 150 16 250 20 600 20 900 21 000 21 800 22 800 24 500 27 150 29 450
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
4    do 27 let    9 350 10 150 11 000 11 950 12 950 14 050 15 200 17 000 21 050 21 450 21 650 22 650 24 550 26 450 29 250 31 700
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
5    nad 27 let   10 100 11 000 11 850 12 850 13 950 15 100 16 400 17 800 21 600 22 000 22 500 24 400 26 300 28 500 31 500 34 100
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
--------------------     ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Platový Počet                 Platová třída
stupeň  let
     započitatelné --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
     praxe
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
             1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
1    do 6 let    8 000  8 150  8 650  9 350 10 150 11 000 11 950 12 950 14 050 15 250 16 550 17 950 19 450 21 100 23 350 25 300
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
2    do 12 let    8 150  8 550  9 300 10 100 10 950 11 850 12 850 13 950 15 150 16 450 17 800 19 300 20 950 22 700 25 150 27 250
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
3    do 19 let    8 500  9 250 10 000 10 850 11 800 12 750 13 850 15 000 16 300 17 700 19 200 20 800 22 550 24 450 27 050 29 350
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
4    do 27 let    9 150  9 950 10 800 11 700 12 700 13 750 14 950 16 200 17 540 19 050 20 650 22 400 24 300 26 350 29 150 31 600
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
5    nad 27 let   9 900 10 750 11 650 12 600 13 700 14 800 16 100 17 400 18 900 20 550 22 250 24 100 26 150 28 350 31 400 34 000"
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.
15. V příloze č. 6 se ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, doplňuje bod 9, který zní:
„9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.“.
16. V příloze č. 6 v V. skupině - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví v bodu 2. se slova „v Ministerstvu zahraničních věcí“ zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě § 3 odst. 3 nebo 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posuzuje se doba a podmínky pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Závěrečné ustanovení
Zrušuje se nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Čl. IV
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.