374/2007 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
374/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 1 písmeno f) zní:
"f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,".
3. V § 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:
"g) požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti,
h) vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,".
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena i) a j).
4. V § 13 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt,".
5. V § 13 odst. 2 se slova "rok a půl" nahrazují slovy "dva roky".
6. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky,".
7. V § 13 odstavec 5 zní:
"(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. g) dokládá žadatel čestným prohlášením.".
8. V § 19 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
9. V § 25 se věta druhá zrušuje.
10. V § 43 odst. 1 se číslo "30" nahrazuje číslem "35".
11. V § 43 odst. 5 se slova "skupin AM a A nebo podskupiny A1" nahrazují slovy "prováděné s výcvikovým vozidlem, které je pouze dvoumístné,".
12. Část pátá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 6b zní:
 
"ČÁST PÁTÁ
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
 
HLAVA PRVNÍ
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
 
§ 46
(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.
(2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.
(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu6),
f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.
(4) Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu6a).
 
§ 47
Vstupní školení
(1) Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí
a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
d) poskytování služeb a logistiky,
e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.
Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.
(2) Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.
(3) Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2.
(4) Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.
(5) Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.
(6) Učební osnovu vstupního školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení, obsah výuky a výcviku, rozsah společné části a zvláštních částí výuky, část výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru, a nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 48
Pravidelné školení
(1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.
(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
(3) Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství6b), kterému byl povolen na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto dokladu. Pokud do tohoto data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle odstavce 2.
(4) Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny.
(5) Učební osnovu pravidelného školení, obsah výuky a nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 49
Provozovatel školicího střediska
(1) Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále jen "provozovatel školicího střediska").
(2) Krajský úřad udělí žadateli akreditaci k provozování výuky a výcviku na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že
a) je držitelem živnostenského oprávnění,
b) splňuje další požadavky podle tohoto zákona a
c) zaplatil správní poplatek.
(3) Akreditace k provozování výuky a výcviku je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce.
 
§ 50
Další požadavky pro udělení akreditace
(1) Žadatel o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku musí
a) mít vytvořen písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém vymezí organizaci a rozsah výuky a výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů,
b) mít seznam lektorů, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení provozování školicího střediska výuku a výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří
1. jsou uvedeni v § 22 písm. a), b), c) a e), jedná-li se o předměty spadající do zdravotních rizik a jejich předcházení, nebo
2. mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v oblasti silniční dopravy, nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 roky praxe v oblasti silniční dopravy, nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční dopravy, jedná-li se o ostatní předměty,
3. splňují podmínky podle § 21 odst. 3, jedná-li se o provádění výcviku, (dále jen "odborně způsobilé osoby"),
c) mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky,
d) mít právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku a
e) mít vytvořen kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle písmene a).
(2) Na použití výcvikového vozidla při výcviku se obdobně použijí § 9 a 10.
(3) Obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 51
Povinnosti provozovatele školicího střediska
(1) Provozovatel školicího střediska je povinen
a) provádět výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku,
b) zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím odborně způsobilých osob,
c) zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím výcvikových vozidel podle § 9 a 10,
d) po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici,
e) po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku a mít tato vozidla po celou dobu k dispozici,
f) postupovat v souladu s kontrolním systémem pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem pro zajištění výuky a výcviku,
g) vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků, a
h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla.
(2) Provozovatel školicího střediska je povinen oznámit krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení akreditace a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo.
(3) Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku.
(4) Provozovatel školicího střediska je povinen uznat výuku a výcvik v rozsahu uvedeném v potvrzení podle předchozího odstavce, kterému se řidič podrobil u jiného provozovatele školicího střediska. U vstupního školení provozovatel školicího střediska uzná výuku a výcvik podle věty první, pouze pokud od ukončení předcházející výuky a výcviku neuplynuly více než 3 měsíce.
(5) Vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku ve školicím středisku stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 52
Odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku
(1) Krajský úřad rozhodne o odejmutí akreditace k provozování výuky a výcviku, jestliže provozovatel školicího střediska
a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) přestal splňovat podmínku k udělení akreditace podle § 49 odst. 2 písm. a), nebo
c) požádal o odnětí akreditace.
(2) O udělení akreditace k provozování výuky a výcviku může provozovatel, kterému byla akreditace k provozování výuky a výcviku odňata podle odstavce 1 písm. a), znovu požádat krajský úřad nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku.
 
§ 52a
Podmínky přijetí k výuce a výcviku
(1) Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze osobu, která
a) podá písemnou přihlášku,
b) je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.
(2) Pro přijetí osoby k výuce v rámci pravidelného školení platí podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a). Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení dále musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a průkazu profesní způsobilosti řidiče.
 
§ 52b
Zkouška
(1) Písemnou žádost o vykonání zkoušky podává řidič u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa podnikání nebo sídla provozovatele školicího střediska, u něhož ukončil výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.
(2) Žadatel o vykonání zkoušky musí doložit, že
a) absolvoval výuku a výcvik v rámci vstupního školení v plném rozsahu a doplňující výuku, stanoví-li tak tento zákon,
b) zaplatil správní poplatek,
c) je občanem
1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů, nebo
3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky a
d) je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu písemně sdělí žadateli místo, datum a čas konání zkoušky. Zkouška se musí konat nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti o vykonání zkoušky a doložení všech skutečností podle odstavce 2 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nejdříve však pátý pracovní den ode dne sdělení místa, data a času konání zkoušky podle věty první.
(4) Zkouška se provádí písemnou formou a ověřuje znalosti ve všech oblastech výuky uvedených v § 47 odst. 1.
(5) Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře podle § 33 odst. 2. Na zkušebního komisaře se vztahuje ustanovení § 33 odst. 4 a 5 a § 34 až 37 obdobně.
(6) Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při zkoušce podle věty třetí, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu. Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl zkoušku, vydá žadateli bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků zkoušky písemné potvrzení o vykonání zkoušky a vyznačí v něm její výsledek.
(8) Obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor potvrzení o vykonání zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 52c
Průkaz profesní způsobilosti řidiče
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele vydá řidiči na písemnou žádost průkaz profesní způsobilosti řidiče.
(2) Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek. Žadatel musí dále doložit, že
a) úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem
1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.
(3) Úspěšné vykonání zkoušky podle odstavce 2 žadatel nedokládá, pokud zkoušku provedl obecní úřad obce s rozšířenou působností uvedený v odstavci 1.
(4) Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let.
(5) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Bez zbytečného odkladu po ohlášení vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče. Potvrzení nahrazuje ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání.
(6) Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu.
(7) Dojde-li ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti řidiče. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení platnosti nového průkazu se musí shodovat s datem ukončení platnosti průkazu, který je novým průkazem nahrazován. Pro držitele platného dokladu, osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství6a), kterému byl na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se použije toto ustanovení obdobně.
(8) Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je povinen při převzetí nového průkazu profesní způsobilosti řidiče odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní průkaz nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče, pokud mu byly vydány.
(9) Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče stanoví prováděcí právní předpis.
 
HLAVA DRUHÁ
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ, KTEŘÍ MAJÍ ZAZNAMENÁNY V REGISTRU ŘIDIČŮ BODY ZA JEDNÁNÍ ZAŘAZENÉ DO BODOVÉHO HODNOCENÍ
 
§ 52d
Základní ustanovení
Zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení porušení povinností podle zvláštního právního předpisu2a), se rozumí dobrovolná účast řidiče, který nemá v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená podle zvláštního právního předpisu2a) méně než 6 body, na školení bezpečné jízdy.
Středisko bezpečné jízdy
 
§ 52e
Oprávnění ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body
(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body, provádí provozovatel školicího střediska, kterému udělil krajský úřad vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy (dále jen "provozovatel střediska bezpečné jízdy").
(2) Krajský úřad udělí vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy žadateli na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že
a) má udělenu akreditaci k provozování výuky a výcviku podle tohoto zákona,
b) splňuje další požadavky podle tohoto zákona a
c) zaplatil správní poplatek.
(3) Vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce.
 
§ 52f
Další požadavky pro udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy
(1) Žadatel o udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy musí
a) mít vytvořen písemný plán pro zajištění školení bezpečné jízdy, ve kterém vymezí organizaci a rozsah školení, včetně nejvyššího počtu účastníků školení, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění školení,
b) mít seznam lektorů bezpečné jízdy, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení školení bezpečné jízdy výuku a výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří
1. jsou držiteli profesního osvědčení alespoň na skupiny řidičského oprávnění A, B, B+E, C, C+E a D,
2. mají praxi v poskytování výuky a výcviku podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let a
3. mají vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání,
c) prokázat, že má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytné pro poskytování školení bezpečné jízdy,
d) prokázat, že má vytvořen kontrolní systém pro sledování souladu poskytování školení bezpečné jízdy s plánem podle písmene a), a
e) prokázat, že má zajištěnu výcvikovou plochu, která není veřejně přístupnou pozemní komunikací, na které lze při výcviku technicky navodit různé dopravní situace a klimatické a povětrnostní podmínky.
(2) Základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení podle odstavce 1 písm. c) a na výcvikovou plochu podle odstavce 1 písm. e), její vybavení a technické zajištění výcviku na ní stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 52g
Povinnosti provozovatele střediska bezpečné jízdy
(1) Provozovatel střediska bezpečné jízdy je povinen
a) provádět školení bezpečné jízdy podle plánu pro zajištění školení bezpečné jízdy,
b) zajistit provádění školení bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů bezpečné jízdy,
c) po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování kurzu bezpečné jízdy a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici,
d) vést evidenci o uskutečněném školení bezpečné jízdy, včetně seznamu účastníků, a
e) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení bezpečné jízdy seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení školení bezpečné jízdy obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla.
(2) Provozovatel střediska bezpečné jízdy může přijmout na školení bezpečné jízdy řidiče, který se hodlá zúčastnit školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registrů řidičů, prokáže-li řidič, že má ke dni podání písemné žádosti o přijetí na školení nejvýše 10 bodů v registru řidičů za porušení právních předpisů ohodnocená podle zvláštního právního předpisu2a) méně než 6 body.
(3) Provozovatel střediska bezpečné jízdy je povinen oznámit příslušnému krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro vydání vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a předložit o nich doklady do 15 dnů od jejich vzniku.
(4) Provozovatel střediska bezpečné jízdy vydá řidiči, který ukončil školení bezpečné jízdy, ke dni ukončení školení bezpečné jízdy potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy.
(5) Vzor potvrzení podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 52h
Odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy
(1) Krajský úřad rozhodne o odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy, jestliže provozovatel střediska bezpečné jízdy
a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) přestal splňovat podmínku k udělení vyšší akreditace podle § 52e odst. 2 písm. a), nebo
c) požádal o odnětí vyšší akreditace.
(2) O udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy může provozovatel, kterému byla vyšší akreditace odejmuta podle odstavce 1 písm. a), znovu požádat krajský úřad nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy.
 
§ 52i
Školení bezpečné jízdy
(1) Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí
a) teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
b) nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich předcházení,
c) důsledků protiprávního jednání řidičů motorových vozidel,
d) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.
(2) Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše podle § 52f odst. 1 písm. e), zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy. V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku. K výcviku může dojít až po ukončení výuky.
(3) Učební osnovu školení bezpečné jízdy, obsah a rozsah výuky a výcviku a nejvyšší počet účastníků školení bezpečné jízdy stanoví prováděcí právní předpis.
5) § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
6) § 36 zákona č. 56/2001 Sb.
6a) § 230 zákona č. 262/2006 Sb.
6b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.".
13. V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.".
14. V § 53 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
"c) rozhoduje o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a o udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a o odnětí akreditace nebo vyšší akreditace,
d) projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.".
15. V § 53 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.".
16. V § 54 odst. 2 se na konci doplňuje věta "Při výkonu vrchního státního dozoru může ministerstvo vykonávat činnosti náležející státnímu dozoru.".
17. § 56 a 57 včetně nadpisu znějí:
 
"§ 56
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel autoškoly dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 2 provozuje autoškolu bez registrace k provozování,
b) v rozporu s § 3 provádí výuku a výcvik osobami, které nejsou držiteli platného profesního osvědčení,
c) v rozporu s § 5 nenahlásí změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly,
d) v rozporu s § 9 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,
e) přijme jako žadatele o řidičské oprávnění osobu, která nesplňuje podmínky podle § 13,
f) opakovaně nebo závažným způsobem nedodrží obsah a rozsah výuky a výcviku stanovený v § 20,
g) v rozporu s § 25 nepředá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznamy žadatelů k získání řidičského oprávnění,
h) v rozporu s § 32 nepřihlásí písemně žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel školicího střediska dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 49 provozuje školicí středisko bez udělené akreditace k provozování výuky a výcviku,
b) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik prostřednictvím odborně způsobilých osob,
c) v rozporu s § 51 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,
d) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku,
e) v rozporu s § 51 nevede evidenci o uskutečněné výuce a výcviku včetně seznamu účastníků,
f) v rozporu s § 51 nezašle do 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
g) v rozporu s § 51 neoznámí krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení akreditace k provozování výuky a výcviku a nepředloží o nich doklady,
h) v rozporu s § 51 nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik, potvrzení o rozsahu a obsahu výuky a výcviku a datu jejich ukončení,
i) přijme k výuce a výcviku osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52a.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střediska bezpečné jízdy dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 52e provozuje středisko bezpečné jízdy bez udělení vyšší akreditace k provozování výuky bezpečné jízdy,
b) v rozporu s § 52g neprovádí výuku a výcvik bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů bezpečné jízdy,
c) v rozporu s § 52g neprovádí školení bezpečné jízdy podle plánu pro zajištění školení bezpečné jízdy,
d) v rozporu s § 52g nevede evidenci o uskutečněném školení bezpečné jízdy, včetně seznamu účastníků,
e) v rozporu s § 52g nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení bezpečné jízdy seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení školení bezpečné jízdy příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
f) v rozporu s § 52g neoznámí příslušnému krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a nepředloží o nich doklady,
g) v rozporu s § 52g nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil školení bezpečné jízdy, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvovaného školení bezpečné jízdy a datu ukončení školení bezpečné jízdy, h) přijme na školení bezpečné jízdy osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52g.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f), odstavce 2 písm. a), b), c), d) a i) a odstavce 3 písm. a), b) a c),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), g) a h), odstavce 2 písm. e), f) a g) a odstavce 3 písm. d), e) a f),
c) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h) a odstavce 3 písm. g).
 
§ 57
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s tím, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o správním deliktu v prvním stupni. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.".
18. § 58 se zrušuje.
19. V § 62 se slova "§ 48 odst. 4, § 50 odst. 3 a § 51 odst. 4" nahrazují slovy "§ 47 odst. 6, § 48 odst. 5, § 50 odst. 3, § 51 odst. 5, § 52b odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f odst. 2, § 52g odst. 5, § 52i odst. 3".
20. Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:
"Příloha č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb.
Druhy výcvikových vozidel pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičského oprávnění a jejich technické podmínky
Praktický výcvik v řízení vozidla a zkouška z praktické jízdy se provádí na vozidle splňujícím požadavky příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu10), pokud není dále stanoveno jinak, a splňujícím dále
a) pro skupinu AM na mopedu s objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm
3
a s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h
-1
nebo na motocyklu s objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm
3
, přičemž rychlost jízdy při výcviku v řízení a praktické jízdy při zkoušce praktické jízdy nesmí převyšovat 45 km.h
-1
; na mopedu s více než dvěma koly lze provádět nejvýše 4 hodiny výcviku,
b) pro podskupinu A1 na motocyklu bez postranního vozíku s objemem válců spalovacího motoru převyšujícím 75 cm a nepřevyšujícím 125 cm a o výkonu nepřevyšujícím 11 kW,
c) pro skupinu A (s omezením na lehké motocykly) na motocyklu bez postranního vozíku s objemem válců spalovacího motoru převyšujícím 120 cm a o výkonu převyšujícím 11 kW a nepřevyšujícím 25 kW,
d) pro skupinu A (bez omezení) na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně 35 kW,
e) pro podskupinu B1 s motorovým tříkolovým nebo čtyřkolovým vozidlem, jehož konstrukční rychlost je nejméně 60 km.h
-1
,
f) pro skupinu B se čtyřkolovým motorovým vozidlem, jehož konstrukční rychlost je nejméně 100 km.h
-1
,
g) pro skupinu B+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu f) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1000 kg a jehož konstrukční rychlost je nejméně 100 km.h
-1
, pokud se nejedná o jízdní soupravu, k jejímuž řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny B; přípojným vozidlem musí být uzavřené skříňové těleso o šířce a výšce odpovídající alespoň šířce a výšce motorového vozidla; uzavřené skříňové těleso může být užší než je motorové vozidlo, pokud je výhled dozadu možný pouze za použití vnějších zpětných zrcátek motorového vozidla. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg,
h) pro podskupinu C1 s motorovým vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 5000 kg, délce nejméně 5 metrů, jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
; nástavba vozidla musí být uzavřeným skříňovým tělesem, které je nejméně tak široké a vysoké jako kabina, vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní, nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci, které neumožňují výhled řidiče za vozidlo jinak, než prostřednictvím bočních zpětných zrcátek; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením11),
i) pro podskupinu C1+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu h) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce a výšce odpovídající alespoň šířce a výšce motorového vozidla; uzavřené skříňové těleso může být užší než je motorové vozidlo, pokud je výhled dozadu možný pouze za použití vnějších zpětných zrcátek motorového vozidla; délka takto vytvořené jízdní soupravy musí být nejméně 8 metrů. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg,
j) pro skupinu C s motorovým vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 12 000 kg, délce nejméně 8 metrů, šířce nejméně 2,4 metru a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
; nástavba vozidla musí být uzavřeným skříňovým tělesem, které je nejméně tak široké a vysoké jako kabina, vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní, nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci, které neumožňují výhled řidiče za vozidlo jinak, než prostřednictvím bočních zpětných zrcátek; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením11), a převodovkou s nejméně osmi převodovými stupni pro jízdu vpřed. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost vozidla nejméně 10 000 kg,
k) pro skupinu C+E s jízdní soupravou tvořenou buďto motorovým vozidlem uvedeným v písmenu j) a přípojným vozidlem nebo tahačem s návěsem, přičemž největší povolená hmotnost jízdní soupravy je nejméně 20 000 kg, délka jízdní soupravy je nejméně 14 metrů, délka přípojného vozidla musí být nejméně 7,5 metrů, šířka jízdní soupravy je nejméně 2,4 metrů a konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
. Tahač návěsu musí být vybaven protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením11). Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost jízdní soupravy nejméně 15 000 kg,
l) pro podskupinu D1 s motorovým vozidlem, jehož největší povolená hmotnost je nejméně 4 000 kg, délka je nejméně 5 metrů a konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením11),
m) pro podskupinu D1+E sjízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu l) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce nejméně 2 metry a výšce nejméně 2 metry. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost vozidla nejméně 800 kg,
n) pro skupinu D s motorovým vozidlem o délce nejméně 10 m, šířce nejméně 2,4 metrů a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
, motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením11),
o) pro skupinu D+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu n) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h
-1
; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce nejméně 2 metry a výšce nejméně 2 metry. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg,
p) pro skupinu T se zemědělským nebo lesnickým traktorem s vlastním pohonem kol, který má nejméně dvě osy, k němuž je připojen přívěs o celkové hmotnosti nejméně 3 500 kg a je naložen nejméně na 50 % užitečného zatížení. Při praktickém výcviku v řízení vozidel skupiny T je možno polovinu výcviku prováděného na autocvičišti nebo jiné cvičné ploše s vyloučením provozu ostatních vozidel provést bez přípojného vozidla.
10) § 81 zákona č. 361/2000 Sb.
11) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 3.12.1985, s. 8), ve znění pozdějších předpisů.".
21. Příloha č. 6 se zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení jejich platnosti.
3. Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění pro podskupinu C1 do 10. září 2009, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 10. září 2008 pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny a podskupiny C1+E, C nebo C+E, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a podskupiny uvedené ve větě první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Osoby, které prováděly zdokonalování odborné způsobilosti podle dosavadní úpravy, jsou povinny, chtějí-li provozovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku podle § 49 a 50. Do doby udělení akreditace nebo rozhodnutí o neudělení akreditace se osoby podle věty prvé považují za provozovatele školicího střediska, kterým byla udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem.
7. Řidiči, kterým bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče podle bodů 1, 3, 4 a 5, se podrobí pravidelnému školení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost podrobit se vstupnímu školení podle tohoto zákona se na ně nevztahuje.
8. Výcviková vozidla schválená pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičských oprávnění podle dosavadních právních předpisů, která nesplňují technické podmínky podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze k výuce a výcviku používat do 11. října 2010, s výjimkou výcvikových vozidel pro skupiny a podskupiny AM, A1, A, B1, B a B+E, které lze k výuce a výcviku používat do 1. ledna 2009.
Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 215/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Povinnost podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro řidiče soupravy, tvořené záchranným vozidlem Horské služby, které splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a je určeno především pro pohyb v jinak nepřístupném terénu (sněžný skůtr, čtyřkolka), s přípojným podvozkem (vozidlem), určeným k odsunu zraněné osoby, nebo k přepravě záchranářského vybavení, pokud je užití takové soupravy k řešení mimořádných událostí nebo jejich prevenci i na pozemní komunikaci nezbytné.".
2. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova "řidiče vozidla jednotky požární ochrany" vkládají slova "a záchranného vozidla Horské služby".
3. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova "ve vozidle zdravotnické záchranné služby" vkládají slova "a Horské služby".
4. V § 6 odst. 8 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
5. V § 6 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 až 11, které včetně poznámek pod čarou č. 9a až 9c znějí:
"(9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel stanovených zvláštním právním předpisem9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E až od 21 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let.
(10) Průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin nebo podskupin C1, C1+E, C nebo C+E platí pro všechny tyto skupiny a podskupiny. Průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin nebo podskupin D1, D1+E, D nebo D+E platí pro všechny tyto skupiny a podskupiny. Věkové hranice podle odstavce 9 tím nejsou dotčeny.
(11) Povinnost podle odstavce 9 se nevztahuje na řidiče, který je občanem jiného než členského státu Evropské unie a nevykonává závislou práci9c) pro zaměstnavatele usazeného na území členského státu Evropské unie ani nepodniká na území členského státu Evropské unie.
9a) § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.
9b) § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.
9c) § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.".
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 12 až 14. Dosavadní poznámka pod čarou č. 9b se označuje jako poznámka pod čarou č. 9d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
6. V § 7 odst. 5 se za slova "při řešení mimořádných událostí" vkládají slova "a Horské služby při řešení mimořádných událostí".
7. V § 9 odstavec 3 zní:
"(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) dále neplatí pro bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a vojenské zpravodajství při plnění jejich služebních povinností, hasiče ve vozidle požární ochrany a záchranáře v záchranném vozidle Horské služby při řešení mimořádných událostí8a), kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla, učitele jízdy při výcviku, jakož i pro zdravotnického pracovníka zdravotnické záchranné služby, záchranáře nebo zdravotnického pracovníka Horské služby, který v době přepravy poskytuje pacientovi zdravotní péči.".
8. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova "zvláštním právním předpisem,2)" doplňují slova "pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 odst. 3,".
9. V § 83 odst. 2 se první slovo "nebo" za slovy "25 kW" zrušuje.
10. V § 87a se na konci odstavce 7 doplňují slova "a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.".
11. V § 91 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) absolvovat výcvik k získání řidičského oprávnění a zkoušku z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu4) na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně 35 kW.".
12. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:
"n) evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu4),
o) evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního předpisu4).".
13. V § 123e se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a
a) doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu4), které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a
b) neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.
(5) Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
14. V § 129 se odstavec 1 zrušuje a dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
 
ČÁST TŘETÍ
 
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se mění takto:
Položka č. 28 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:
1. Písmena g) a h) včetně poznámek pod čarou č. 30a a 30b znějí:
"g) Vydání průkazu profesní způsobilosti
řidiče30a)                 Kč 200
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na
závěr vstupního školení30b)        Kč 700
30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.
30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.".
2. Za písmeno h) se doplňují písmena i) a j), která včetně poznámek pod čarou č. 30c a 30d znějí:
"i) Udělení akreditace k provozování výuky
a výcviku v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů pro účely profesní
způsobilosti řidičů30c)          Kč 3 000
j) Udělení vyšší akreditace k provozování
školení bezpečné jízdy30d)         Kč 3 000
30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI
V § 9 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., písmeno d) zní:
"d) práce řidiče v mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním vozidlem o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny, vykonávala pouze osoba bezúhonná5), která před prvním nastoupením výkonu činnosti řidiče pracovala nejméně dva roky jako řidič nákladního vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny nebo jako řidič autobusu,".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008, s výjimkou ustanovení § 52d až 52i, § 56 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. a § 123e odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty