373/2017 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Schválený:
373/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2017
o Programu statistických zjišťování na rok 2018
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2018, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příl.1
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2018
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 1. P 3-04         Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
 
 2. P 6-04         Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
 
 3. P 5-01         Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
 
 4. Zem 1-12        Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
 
 5. Zem 7-02        Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
 
 6. Zem 3-01        Roční výkaz o chovu drůbeže
 
 7. Zem 1-02        Výkaz o chovu skotu
 
 8. Zem 2-02        Výkaz o chovu prasat
 
 9. Zem 1-01        Soupis hospodářských zvířat
 
10. Osev 3-01       Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
 
11. Zem 6-01        Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
 
12. Zem V6 až 9      Odhady sklizně zemědělských plodin
 
13. Les 8-01        Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
 
14. Prům 1-12       Měsíční výkaz v průmyslu
 
15. Prům 2-01       Roční výkaz v průmyslu
 
16. Stav 1-12       Měsíční výkaz ve stavebnictví
 
17. Stav 2-12       Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 
18. Stav 7-99       Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
 
19. Stav 5-01       Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
 
20. SP 1-12        Měsíční výkaz v obchodě a službách
 
21. CR 1-12        Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
 
22. CR 2-04        Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
 
23. Zdp 3-04        Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 
24. Pen Poj 3-04      Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
 
25. Pen 3c-04       Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
 
26. Zdp 5-01        Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 
27. Poj 5a-01       Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
 
28. Pen 5-01        Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
 
29. VPI 3-04        Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
 
30. NI 1-01        Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
 
31. VI 1-01        Roční výkaz vybraných vládních institucí
 
32. Kult 6-01       Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
 
33. Práce 2-04       Čtvrtletní výkaz o práci
 
34. ÚNP 4-01        Výkaz o úplných nákladech práce
 
35. EPR 1-12        Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných
              produktů
 
36. EPS 1-12        Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a
              spotřebitelské subjekty
 
37. EP 5-01        Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
 
38. EP 7-01        Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 
39. EP 8-01        Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
 
40. EP 9-01        Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
 
41. EP 10-01        Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
 
42. Odp 5-01        Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
 
43. ŽP 1-01        Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
 
44. VTR 5-01        Roční výkaz o výzkumu a vývoji
 
45. Lic 5-01        Roční výkaz o licencích
 
46. ICT 5-01        Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
 
47. VH 8a-01        Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
 
48. VH 8b-01        Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 
49. Obyv 1-12       Hlášení o uzavření manželství
 
50. Obyv 2-12       Hlášení o narození
 
51. Obyv 3-12       Hlášení o úmrtí
 
52. Obyv 4-12       Hlášení o rozvodu
 
53. ZO 1-04        Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
 
54. Ceny Prům 1-12     Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
 
55. Ceny Prům la-12    Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
 
56. Ceny Teplo 1-12    Měsíční výkaz o cenách tepla
 
57. Ceny ZO 1-12      Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
 
58. Ceny Zem 1-12     Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
 
59. Ceny Zem 1-04     Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
 
60. Ceny Zem 2-04     Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
 
61. Ceny Zem 3-04     Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
 
62. Ceny Zem 4-04     Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
 
63. Ceny Les 1-04     Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví
 
64. Ceny Les 2-04     Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví
 
65. Ceny TS 1-12      Měsíční výkaz o cenách tržních služeb
 
66. Ceny ZO 2-12      Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
 
67. Ceny ZO 2a-12     Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
 
68. Ceny ZO 3-12      Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
 
69. Ceny Stav 1-04     Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
 
70. Ceny E 1-12      Měsíční výkaz o cenách ropy
 
71. Ceny E 2-52      Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
 
72. Ceny E 3-12      Výkaz o cenách topných olejů
 
73. Ceny E 6-04      Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti
 
74. Ceny Elek 1-12     Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
 
75. Ceny Elek 11-01    Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
 
76. Ceny Nájem 1-12    Měsíční výkaz o nájemném z bytu
 
77. Ceny NB 1-04      Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
 
78. EV Prům 1-12      Konjunkturální průzkum v průmyslu
 
79. EV Stav 1-12      Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
 
80. EV Sl 1-12       Konjunkturální průzkum ve službách
 
81. EV Ob 1-12       Konjunkturální průzkum v obchodě
 
82. EV Iv 1-02       Konjunkturální průzkum o investicích
 
83. ZEMREG 1-99      Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu
 
84. TI           Dotazník o inovacích
 
85. RES 1-99        Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty
 
86. RES 2-99        Dotazník pro podniky a podnikatele
 
87. Budovy 1-99      Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov
 
88. Přímé zjišťování 1   Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
 
89. Přímé zjišťování 2   Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
 
90. Přímé zjišťování 3   Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí
II. Údaje o zpravodajské jednotce
1. Kromě údajů charakterizovaných v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to obchodní firmu a její sídlo; nemá-li obchodní firmu, její jméno nebo název.
2. U zpravodajských jednotek uvedených v bodě 1 obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.
3. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.
4. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 3-04 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti. Získání údajů o počtu ujetých kilometrů nákladními a osobními vozidly bude využito k určení průměrného proběhu vozidel a k následnému odhadu dopravního výkonu. Výsledky pak budou využívány pro potřeby Ministerstva dopravy a zasílány do Eurostatu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika zpravodajské jednotky. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady a přidaná hodnota. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 16. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 16. července 2018, za 3. čtvrtletí do 16. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 16. ledna 2019, jednorázová příloha do 16. dubna 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 6-04 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady, přidaná hodnota, dotace na dlouhodobý majetek a výsledky hospodaření. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a výši aktiv ekonomického subjektu.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 30. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 31. července 2018, za 3. čtvrtletí do 31. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 1. února 2019, jednorázová příloha do 30. dubna 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 4 odst. 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, v platném znění a čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu a doplňující informace. Počty zaměstnanců a mzdy. Identifikace subjektu se zahraniční kapitálovou účastí. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv netto, zásoby bez poskytnutých záloh netto, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele finanční, výzkum, vývoj a licenční smlouvy. Finanční aktiva netto, pasiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Základní ukazatele stálých provozoven v zahraničí. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňkové ukazatele k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby. Emisní povolenky. Bezúplatná nabytí a převzetí a bezúplatná předání DHM za 10 mil. Kč a více u vybraných subjektů pod veřejnou kontrolou. Zaměstnanecké výhody (benefity). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ- CPA: tržby z prodeje výrobků a služeb, stavy zásob výrobků a stavy zásob nedokončené výroby, polotovarů a mladých a ostatních zvířat, tržby za prodej zboží, náklady vynaložené na prodané zboží a stavy zásob zboží.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
CZ-NACE 02, 03 (lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. dubna 2019
V případě povinného auditu bude dohodnut s příslušným odborem statistického zpracování Českého statistického úřadu náhradní termín odevzdání výkazu.
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o porážkách hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 9 a čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a hmotnost poražených zvířat v živé hmotnosti nebo hmotnosti jatečně upravených těl v členění podle druhu a kategorií hospodářských zvířat.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 7-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o chovu drůbeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji chovu drůbeže. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a nosnic, krmné dny nosnic, roční snáška konzumních vajec, výroba jatečné drůbeže.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o chovu skotu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji chovu skotu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění; čl. 1 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013; čl. 1 rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (97/80/ES), v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy skotu podle věkových skupin a účelu chovu, počty narozených a uhynulých telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej mléka celkem, výroba jatečného skotu celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o chovu prasat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 2-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji chovu prasat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, počty narozených a uhynulých selat, krmné dny prasnic, počet zapuštěných a oprasených prasnic a prasniček, výroba jatečných prasat.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Soupis hospodářských zvířat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o stavech hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet hospodářských zvířat v kusech podle druhů, věkových nebo hmotnostních kategorií, účelu chovu a pohlaví.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 9. dubna 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Osev 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě do úrovně jednotlivých komodit. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách osevů/výsadby podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. června 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 6-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k bilancím komodit a analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů/keřů, sklizňové ploše ovocných sadů a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv a údaje o plochách osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu, určených pro sklizeň v následujícím roce.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. prosince 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhady sklizně zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V6, Zem V7, Zem V8, Zem V9
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté/osázené plochy, z jednoho ovocného stromu, počet stromů/keřů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 4x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
Zem V6 do 11. června 2018
Zem V7 do 16. července 2018
Zem V8 do 15. srpna 2018
Zem V9 do 14. září 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les 8-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů za lesnictví a související činnosti. Údaje budou využívány pro naplňování potřeb vyplývajících z bodu 3.3.5 sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (COM(2013) 659 final/2) ze dne 20. září 2013 ve znění 4. dubna 2014. Údaje budou využívány zejména pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky, pro zhodnocení možnosti využívání potenciálu biomasy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské hospodářské komise OSN a Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o bilanci holin, zalesňování a obnově lesa, těžbě dřeva, nahodilé těžbě dřeva, dodávkách dříví, ostatních lesnických produktech, obhospodařovaných plochách, pilařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností lesnictví a těžba dřeva (CZ-NACE 02) s počtem zaměstnanců 20 a více osob a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví, zabezpečení údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků, průmyslových tržeb a průmyslových zakázek. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1, 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží, z toho z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí Eurozóny, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí Eurozóny. Nakoupená a prodaná energie, prodaná energie v členění na vývoz a z toho na vývoz do zemí Eurozóny.
Měsíční příloha "Produkce průmyslových výrobků a služeb" ve fyzických měřicích jednotkách a korunách podle seznamu CZ-PRODCOM modifikovaného pro účely tohoto zjišťování.
Měsíční příloha "Doplňující ukazatele k procesorskému režimu výroby ropných produktů" - hodnota a fyzický objem přepracované ropy, výše přepracovacího poplatku, tržby za výrobky vyrobené v procesorském režimu, spotřební daň odvedená za tyto výrobky.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika a zásobování vodou) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i podnikatelské subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o struktuře průmyslu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 4 a čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, čl. 1, čl. 4 a čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických jednotkách a v korunách, stav zásob ke konci roku, jejich tržby s vyčleněním tržeb na vývoz - zahraničním subjektům s dodáním v zahraničí, zahraničním subjektům s dodáním v tuzemsku (DIČ CZ68...) a tuzemským subjektům za účelem vývozu, podle nomenklatury CZ-PRODCOM, tržby za neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby v korunách, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodej zboží, stav zásob zboží ke konci roku podle nomenklatury CZ-CPA, produkce, tržby, zásoby, spotřeba materiálu, energie, nakupovaných služeb a spotřeba výrobků a energie vlastní produkce za stanovené souhrnné kontrolní agregáty.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika a zásobování vodou) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i podnikatelské subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20. Zároveň i vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti, nebo s významným podílem na produkci konkrétní komodity.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2019
e) Orgán provádějící statistické šetření
Český statistický úřad
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Získávání údajů o stavební produkci, zaměstnanosti, tržbách a zakázkách stavebních podniků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené vlastními pracovníky "ZSV" v tuzemsku, rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství, a v zahraničí. Stavební práce "S" podle dodavatelských smluv celkem. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží.
Čtvrtletní příloha "Stavební zakázky": zakázky stavebních prací "S" v členění na tuzemské a zahraniční. Tuzemské zakázky rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství a na veřejné a soukromé.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i podnikatelské subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční se čtvrtletní přílohou
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, čtvrtletní příloha "Stavební zakázky" za 1. čtvrtletí do 16. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 16. července 2018, za 3. čtvrtletí do 15. října 2018, za 4. čtvrtletí do 15. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 2-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání kumulativních údajů o počtu a orientační hodnotě ohlášených nebo povolených staveb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, počet a orientační hodnota ohlášených nebo povolených staveb, bytů v třídění na novou výstavbu, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) pro budovy bytové a nebytové, jejich podlahová plocha, a stavby pro ochranu životního prostředí a ostatní. Počet dokončených budov a bytů v třídění na novou výstavbu a změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy), pro budovy bytové a nebytové.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 7-99
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nově postavených budovách a bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách/vestavbách již dříve dokončených bytových staveb, v domovech-penzionech a v domovech pro seniory, o nových bytech získaných změnami dokončených nebytových budov a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 1 a 2, zásada 5 (kapitola 1.3.2. Přílohy) nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách, čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách/nákladech a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy, zastavěné plochy, obestavěného prostoru, počtu podlaží a druhu svislé nosné konstrukce.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat, přebírání dat ze základního registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním stavby na základě kolaudačního souhlasu nebo oznámení
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o stavební výrobě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodnímu srovnávání v rámci výzkumné skupiny Euroconstruct.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené v tuzemsku - jejich struktura podle druhu prací, směrů výstavby, Klasifikace stavebních děl CZ-CC a podle místa stavby.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví) s počtem zaměstnanců 20 a více.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v obchodě a službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SP 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a o vývoji základních nekonsolidovaných ukazatelů podle Českých účetních standardů v odvětvích obchodu a služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 a přílohy C a D nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, a další externí uživatele. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění. Dále budou údaje využívány pro výpočet meziročních měsíčních indexů tržeb a stanovení struktury tržeb za zboží. Výsledky statistického zjišťování využívá státní správa (Ministerstvo průmyslu a obchodu), mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, i veřejnost.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ekonomická aktivita ekonomických subjektů, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží.
Jednorázová příloha "Vstupní dotazník": převažující činnost subjektu, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží v předchozím roce.
Měsíční příloha "Struktura tržeb": struktura tržeb za zboží za prodej potravin a za nepotravinářské zboží.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, včetně fyzických osob, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
CZ-NACE 45 (obchod, údržba a opravy motorových vozidel),
CZ-NACE 47 (maloobchod včetně prodeje pohonných hmot),
CZ-NACE 49 až 53 (doprava, skladování),
CZ-NACE 55, 56 (ubytování, stravování),
CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 71 (činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, činnosti vedení podniků a architektonické a inženýrské činnosti),
CZ-NACE 73, 74 (reklama a průzkum trhu a ostatní vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti),
CZ-NACE 93.13, 96 (ostatní osobní služby).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, jednorázová příloha "Vstupní dotazník" do 15. února 2018, měsíční příloha "Struktura tržeb" do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 8 a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení, jeho aktivita a sezónnost, počet příjezdů a přenocování hostů podle země trvalého pobytu hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet obsazených pokojů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hotely, motely a hotely sloužící cestovnímu ruchu zařazené do Registru ubytovacích zařízení.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 8 a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení, jeho aktivita a sezónnost, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země trvalého pobytu hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet obsazených pokojů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu kromě hotelů, motelů a hotelů, zařazená do Registru ubytovacích zařízení.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době. Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, prodaný majetek, daně a poplatky, ostatní jiné a mimořádné náklady. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky, včetně záloh, podle druhů, přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, úvěry, půjčky, finanční výpomoci podle druhů. Výnosy z pojistného a příslušenství, náklady na zdravotní služby a preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 25. července 2018, za 3. čtvrtletí do 24. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 25. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen Poj 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah:
Získávání údajů o odvětvích finančního zprostředkování podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky, ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami, penzijními společnostmi podle CZ-NACE 64.1, 65.1, 65.2 a 66.3 (peněžnictví, pojišťovnictví).
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry a finančními platebními institucemi s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem podle CZ- NACE 64.19, 64.2, 64.3, 64.9 a 66 (peněžnictví, pojišťovnictví).
Poznámka: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů. Penzijní společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných fondů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 18. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 18. července 2018, za 3. čtvrtletí do 18. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 18. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 3c-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ostatních finančních institucích (účtujících jako podnikatelé) podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele podle CZ-NACE 64.2, 64.9, 66.1, 66.2, 66.3 (peněžnictví, pojišťovnictví),
tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti, holdingové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní Českou národní bankou v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 18. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 18. července 2018, za 3. čtvrtletí do 18. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 18. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu ročních makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců a jejich mzdách. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 5a-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o pojišťovnách a zajišťovnách podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, vybrané ukazatele přímých obchodů v neživotním pojištění, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami podle CZ-NACE 65.1 a 65.2 (pojištění, zajištění).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o finančních (peněžních) institucích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, pasiva, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území a vybrané ukazatele penzijních společností podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky podle CZ-NACE 64.1 (peněžní zprostředkování), ekonomické subjekty, které jsou penzijními společnostmi podle CZ-NACE 66.3 (správa fondů).
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry a finančními platebními institucemi s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem podle CZ- NACE 64.19, 64.2, 64.3, 64.9 a 66 (peněžnictví, pojišťovnictví).
Pozn.: Investiční společnosti a penzijní společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných (podílových) fondů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VPI 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vybraných vládních a podobných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, k sestavení čtvrtletních národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, pro další analytické účely a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin a osoby pracující na dohody. Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a za zboží, změna stavu vnitřních organizačních zásob, aktivace, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, ostatní výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek, daň z příjmů a ostatní náklady. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky podle druhů a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, dluhové cenné papíry, přijaté půjčky, závazky podle druhů a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané vládní a podobné instituce jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Jedná se o veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Česká televize, Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Garanční systém finančního trhu a jiné vybrané veřejné nefinanční a finanční korporace a dále jednotky, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Vybrané veřejné ekonomické subjekty, jejichž tržby pokrývají méně než 50 % provozních nákladů, tj. nákladů na mezispotřebu, náhrady zaměstnanců (mzdy, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění apod.), na spotřebu fixního kapitálu a daně z výroby - v souladu s nařízeními Evropské Unie.
Zpravodajská povinnost je vázána na typ ekonomického subjektu a pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 25. července 2018, za 3. čtvrtletí do 24. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 30. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
NI 1-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o neziskových institucích, bytových družstvech a vybraných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely, pro sestavení národních účtů a satelitního účtu, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře a pořízení), zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele (pořízení majetku, počet členů, užitková plocha všech bytů, počet bytů ve vlastnictví a ve správě, náklady na opravy a rekonstrukce společných částí domu, poskytnuté dary v naturální formě, mezispotřeba a mzdové náklady za veřejné vysoké školy), vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Náklady vykazující jednotky podle účelu dle Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem (CZ-COPNI).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 2010) a podle metodiky Organizace spojených národů k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, spolky, ústavy, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané instituce zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky nebo na počet bytů ve vlastnictví a na právní formu organizace.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz vybraných vládních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VI 1-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o jednotkách zatříděných do sektoru vládních institucí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, sestavení národních účtů, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho pořízení a struktuře. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů, vybrané ukazatele z výnosů, nákladů a doplňkové ukazatele o počtu bytů a nájemném. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PRISKO, a. s., územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost u příspěvkových organizací je vázána na objem aktiv zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult 6-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z Usnesení vlády České republiky č. 266 ze dne 15. dubna 2015 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025) a Usnesení vlády České republiky č. 81 ze dne 3. února 2016 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020, které ukládají ČSÚ úkol budování satelitního účtu kultury, na který je výkaz Kult 6-01 přímo navázaný, pro výkon státní správy (Satelitní účet kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony provozovatelů rozhlasového vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
Výkony provozovatelů televizního vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
Výkony poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání: počet zahájených přehrání audiovizuálního materiálu a jeho programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaj e/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání. Česká televize a držitelé licencí pro původní televizní vysílání. Jednotky poskytující audiovizuální mediální služby na vyžádání evidované na základě zákona 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 odst. 2 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění. Údaje budou dále využívány pro opatření vyplývající např. z § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod., pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců a pracujících na dohody, jejich mzdách, platech a odměnách a o odpracované době.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zaměstnavatelé, uvedení v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále zaměstnavatelé, na které se vztahuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o úplných nákladech práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ÚNP 4-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění, a čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení ročních národních účtů, regionálních průřezů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu, počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd/platů, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních a personálních nákladech práce, doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách/platech strukturované podle území.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů. Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EPR 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech a biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; čl. 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle čl. 12 až 14 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, v platném znění, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Těžba/dobývání ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv, rafinérská výroba ropných produktů a výroba biopaliv v rafinériích a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností těžba/dobývání ropy, rafinérské zpracování ropy, výroba a recyklace ropných produktů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EPS 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; čl. 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, a dále pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle čl. 12 až 14 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, v platném znění, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále subjekty s petrochemickou výrobou, skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3, čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a podle § 1 odst. 2 písm. a) a § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, výroba a prodej tepelné energie.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 7-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv odběratelům k přímé spotřebě a odběratelům k obchodní činnosti, rozdělení prodeje paliv do domácností podle krajů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu, výroby a zpracování plynných a tuhých paliv, s velkoobchodní činností včetně zahraničního obchodu a ostatní ekonomické subjekty s činností hlavní i vedlejší prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytování údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 8-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, kapalná paliva). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností výroba briket, koksu, tlakové zplynování uhlí, výroba kovů (vysokopecní proces), zpracování ropy a další (výrobci generátorového plynu). Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 9-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), b), čl. 4 odst. 1 písm. a), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a podle § 1 odst. 2 písm. a), § 7 a § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, papírenský průmysl, výroba cementu, výroba kovů, výroba skla, výroba chemických výrobků, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu podle CZ-NACE 05, 06, 07, 17, 20, 23, 24, 35 (průmysl a energetika).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 10-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie, za subjekty, které nemají licenci na uvedené výroby podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění, pozdějších předpisů. Údaje budou spolu s daty Ministerstva průmyslu a obchodu a administrativními daty Energetického regulačního úřadu využívány pro sestavení podkladů pro provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, čl. 3 a čl. 24 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, výkony elektrárenských zařízení, výroba tepla a tepelné výkony. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla, bilance elektřiny a tepla.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odp 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o druhotných surovinách a jejich spotřebě. Údaje budou využívány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro strategický a analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin podle usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 172 o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Množství produkovaných, množství dovezených a vyvezených odpadů v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, způsob jejich využití nebo odstranění. Množství druhotných surovin a jejich spotřeba podle klasifikace CZ-PRODCOM.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 37-39 (odpadní vody, sběr, úprava a odstraňování odpadů, sanace),
CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 59, 61 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 84, 86, 87, 96 (veřejná správa, zdravotní a sociální péče, ostatní služby).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ŽP 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, o poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, a z čl. 1, 5, 6 nařízení (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění, pro posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí - výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí - vše podle jednotlivých domén. Využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 49 až 52 (doprava a skladování),
obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Státní pozemkový úřad, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty.
Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a počet zaměstnanců.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výzkumu a vývoji
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR 5-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sběr mezinárodně srovnatelných dat o lidských a finančních zdrojích ve výzkumu a vývoji v České republice pro zabezpečení statistických údajů pro zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění Usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 a Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2014 č. 1028 ze dne 8. prosince 2014 o Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky, pro potřeby Evropské unie v rámci Strategii Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy Unie inovací a pro potřeby Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rámci její Inovační strategie. Údaje budou využity prostřednictvím kapitalizace výzkumu a vývoje i k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje a počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví a pracovní činnosti. Počet výzkumných pracovníků a nově zaměstnaných výzkumných pracovníků podle pracovního úvazku a státního občanství. Počet nových absolventů vysokých škol zaměstnaných ve výzkumu a vývoji. Výdaje za provedený výzkum a vývoj podle druhu nákladů, zdrojů financování, typu výzkumné a vývojové činnosti, kódu výsledné produkce výzkumu a vývoje a ve vybraných oblastech. Náklady a tržby za nákup a prodej služeb výzkumu a vývoje. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu podle krajů klasifikace CZ-NUTS a podle vědních oblastí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny pracoviště výzkumu a vývoje ekonomických subjektů - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku provádějících výzkum a vývoj bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší ekonomickou činnost.
Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor, vysokoškolský sektor a fakultní nemocnice.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Lic 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o patentových licencích a licencích na některou z dalších ochran průmyslového vlastnictví jako jsou užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a ochranné známky pro zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 a usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2016 č. 634 k aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Údaje budou využívány i nepřímo pro plnění povinností vyplývající z čl. 2 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky. Údaje budou dále využívány pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytnutá práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví prostřednictvím licencí podle druhu licence, země smluvního partnera, kódu produkce pro zařazení poskytnutých licencí, počet platných licencí celkem a nově poskytnutých v sledovaném roce, inkasované přijaté licenční poplatky celkem a za nově uzavřené licence v sledovaném roce. Předpoklad poskytnutí nových licencí v následujících dvou letech.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, o kterých bylo zjištěno, že poskytly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ICT 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání mezinárodně srovnatelných údajů o rozšíření a využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále ICT) a na ně navazujících elektronických aplikací, systémů a procesů v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti, v platném znění a příslušných každoročních nařízení Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení č. 808/2004. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy pro Evropu, pro výkon státní správy České republiky v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky, a to například v rámci plnění Státní politiky v elektronických komunikacích (Digitální Česko). Údaje budou využity pro analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru používajících interní počítačovou síť a související technologie, majících připojení k internetu podle způsobu a rychlosti připojení. Údaje o využívání internetu k vybraným činnostem včetně použití internetu ve vztahu k veřejné správě. Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru majících webové stránky včetně údajů o jazykové mutaci těchto stránek a jejich dalších funkcionalitách. Údaje o využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ze strany zaměstnanců, o zaměstnávání ICT odborníků a zabezpečení odborných potřeb v oblasti ICT ze strany externích dodavatelů. Údaje o kvalifikačních předpokladech pro využívání ICT ze strany zaměstnanců, údaje o potřebě získávání nových dovedností v ICT oblastech včetně překážek v jejich využívání. Údaje o využívání vybraných aplikacích a možností v oblasti Cloud computingu, sociálních médií, sběru a analýzy "velkých dať" (Big Data), bezpečnosti a důvěryhodnosti v oblasti ICT a vlivu ICT na životní prostředí (tzv. zelené ICT). Údaje o využívání elektronického obchodování a automatizaci vybraných vnitropodnikových procesů (e-fakturace, e-logistika) prostřednictvím webových stránek a elektronické výměny dat včetně údajů o procentuální hodnotě uskutečněných elektronických nákupů a prodejů. Referenčním/zjišťovaným obdobím je podle druhu ukazatele rok 2018 nebo leden 2019. Přesná charakteristika zjišťovaných ukazatelů za rok 2018 (leden 2019) bude dána příslušným nařízením Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení č. 808/2004.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s 10 a více zaměstnanými osobami s převažující ekonomickou činností podle
CZ-NACE 10 až 33 (zpracovatelský průmysl),
CZ-NACE 35 (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu),
CZ-NACE 36 až 39 (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47 (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel),
CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 55 a 56 (ubytování, stravování a pohostinství),
CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),
CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistická zjišťování
Český statistický úřad
47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH 8a-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vodních tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o vodních tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH 8b-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění a čl. 15 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady 2013/64/EU, pro potřeby Evropské unie a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou provozovateli vodovodů a kanalizací.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o uzavření manželství. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů a Dětského fondu OSN, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o narození
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 2-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o narození. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, čl. 4 odst. 1, 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti a § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy na úseku matrik (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů), na úseku voleb (počet obyvatel volebních obvodů podle § 97 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.), jakož i pro rozpočtové určení daní (podle § 4 odst. 6 a 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění zákona č. 377/2007 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb.), pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v termínu podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad Českému statistickému úřadu
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o úmrtí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, čl. 4 odst. 1, 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti, pro výkon státní správy na úseku voleb (počet obyvatel volebních obvodů podle § 97 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.), rozpočtové určení daní (podle § 4 odst. 6 a 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění zákona č. 377/2007 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb.), regionální plánování a § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Eurostatu, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o rozvodu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy na úseku soudnictví, a pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce, Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ministerstvo spravedlnosti, okresní soudy (pro okres Brno-město Městský soud v Brně), obvodní soudy.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZO 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o dovozu a vývozu služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 4, čl. 5 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění, pro sestavení platební bilance České republiky, pro výkon státní správy (řídící a vládní orgány), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Mezinárodní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodní měnový fond, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kód služby, země původu a země určení, kód měny, fakturovaná částka.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví - právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, které dovážejí nebo vyvážejí služby.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 20. července 2018, za 3. čtvrtletí do 22. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 21. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách průmyslových výrobců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění, čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců, za účelem zachycení cenového vývoje průmyslových výrobků vyrobených a prodaných na tuzemském trhu. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby národních institucí (Ministerstvo zemědělství, Česká národní banka), pro potřeby mezinárodních organizací (zejména Eurostat, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných průmyslových výrobků a služeb (reprezentantů), tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny CZ-CPA za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků podle
CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 45 až 47 (obchod).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1a-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách průmyslových výrobců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění, čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, pro získávání údajů o parametrickém porovnání užitných vlastností reprezentantů. Údaje budou využívány ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností reprezentantů v případě nahrazení původně sledovaného reprezentanta reprezentantem novým s odchylnými parametry, pro zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen reprezentantů, pro analytické účely, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku nebo služby (reprezentanta), cena za měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků podle
CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 45 až 47 (obchod),
v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Tento výkaz je využíván zejména pro strojírenské výrobky.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční v případě záměny cenového reprezentanta Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Teplo 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách tepla. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1,3 a čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, v platném znění. Údaje budou dále využívány ke zjištění cen tepla pro zpracování indexu cen průmyslových výrobců, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dvousložková cena tepla - cena za sjednaný výkon bez daně z přidané hodnoty v Kč/MW/rok a cena za odebrané množství bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, jednosložková cena tepla bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla, rozvodem a prodejem tepelné energie podle CZ-NACE 35 (výroba a rozvod tepla).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 1-12 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách v zahraničním obchodě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4, 7, 8 a 14 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění; čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; pro výpočet indexů cen vývozu a dovozu na základě sledování cenového vývoje komodit, výrobků a zboží majících význam v zahraničním obchodě České republiky. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby Ministerstva financí, České národní banky, Evropské unie, mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu či vývozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku, případně registrované v České republice k dani z přidané hodnoty podle
CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 08, 10 až 17, 19 až 32, 35 (průmysl, energetika),
CZ-NACE 38 (sběr, úprava a odstraňování odpadů),
CZ-NACE 58 a 59 (informační a komunikační služby).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách zemědělských výrobků. Údaje budou využívány pro výpočet Souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků a pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců, pro potřeby Evropského statistického úřadu a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů) včetně vývozu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností podle CZ-NACE 01, 03 (zemědělství, rybářství).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách osiv a sadby pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu, pro účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu s převažující činností podle CZ-NACE 46.21 (velkoobchod s obilím, osivy a krmivy).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a přípravky na ochranu rostlin s převažující činností podle
CZ-NACE 10.91 (výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata),
CZ-NACE 46.75 (velkoobchod s chemickými výrobky).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistického zjišťování
Český statistický úřad
61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy bez veterinární péče a plemenářských služeb s převažující činností podle CZ- NACE 01.6 (podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 4-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby s převažující činností podle CZ-NACE 75 (veterinární činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o prodejních cenách dříví v lesním hospodářství na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 2. února 2011 č. 84 ke Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen surového dříví a pro výpočet průměrných cen vybraných sortimentů, pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání (Evropská hospodářská komise OSN a Organizace OSN pro výživu a zemědělství) a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), prodané množství v m<exp>3</exp>, tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02 a 03 (zemědělství, těžba dřeva a rybolov),
CZ-NACE 16 (zpracování dřeva),
CZ-NACE 91.04 (činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků),
které realizují prodej surového dříví pro odběratele v České republice.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po sledovaném čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nákupních cenách dříví v lesním hospodářství na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 2. února 2011 č. 84 ke Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen surového dříví a pro výpočet průměrných cen vybraných sortimentů, pro analytické účely a pro zkvalitnění stávajících statistik v lesním hospodářství a statistik národních účtů a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), nakoupené množství v m<exp>3</exp>, celkové náklady za nakoupené surové dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 02 (těžba dřeva),
CZ-NACE 16 a 17 (zpracování dřeva a výroba papíru a výrobků z papíru),
které realizují nákup surového dříví pro odběratele v České republice.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne následujícího po sledovaném čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách tržních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny TS 1-12 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb, skladovacích a podpůrných služeb v dopravě, vnitrostátní železniční nákladní dopravy, silniční nákladní dopravy, vnitrostátní letecké nákladní dopravy, vnitrozemské vodní nákladní dopravy, architektonických a inženýrských služeb, informačních služeb, programování a poradenství, služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství, poradenství v oblasti řízení, reklamních služeb, služeb v oblasti zaměstnání, bezpečnostních a pátracích služeb a úklidových služeb a ostatních vybraných tržních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb. Údaje budou využívány pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb, pro sledování vývoje cen a cenové úrovně služeb, pro potřeby České národní banky a externích uživatelů, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za tržní služby, tržby (výnosy) za minulý rok.
U pojišťovnictví se zjišťují sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, předepsané hrubé pojistné za minulý rok.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností v rámci vybraných tržních služeb podle
CZ-NACE 49, 50, 52 a 53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 58, 61, 62 a 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64, 65 (peněžnictví a pojišťovnictví),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),
CZ-NACE 69, 70, 71, 73 a 74 (profesní, vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77, 78, 80, 81 a 82 (administrativní a podpůrné činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období, výkaz Ceny TS 1-12 (po) do 15. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 2-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní železniční nákladní dopravy za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením, průměr z tarifních a smluvních cen, roční tržby.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy Cargo, a. s. podle CZ-NACE 49.2 (železniční nákladní doprava).
Zpravodajská povinnost je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 2a-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy, a. s. podle CZ-NACE 49.1 (železniční osobní doprava meziměstská).
Zpravodajská povinnost je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 3-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách mezinárodní letecké dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Společnosti zabývající se přepravou osob a nákladu letecky podle
CZ-NACE 51 (letecká doprava).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o pohybu cen stavebních prací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli; pro výpočet indexů cen stavebních prací a indexů cen stavebních děl za účelem zachycení cenového vývoje stavebnictví na tuzemském trhu; pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti. Pro potřeby Ministerstva financí jsou počítány koeficienty změn cen staveb pro účely vyhlášky č. 53/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační/smluvní cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.
Jednorázové přílohy: kalkulace cen stavebních prací.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se stavební výrobou a vybrané specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí podle
CZ-NACE 25, 28, 33 (specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí, jednorázová příloha současně s výkazem Ceny Stav 1-04 pro stanovené čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ropy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách ropy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro výpočet agregátní ceny a specifikaci ropy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu ke schvalování nákupu ropy Správou státních hmotných rezerv, Ministerstva životního prostředí k výpočtu emise látek znečišťujících ovzduší, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API), obsah síry a cena CIF bez daní (za barely a tuny).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy podle
CZ-NACE 06.1 (těžba ropy),
CZ-NACE 46.1 (zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení).
Ústřední orgán státní správy:
CZ-NACE 84.1 (veřejná správa a hospodářská sociální politika).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 2-52
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o spotřebitelských cenách pohonných hmot. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro zpracování indexu spotřebitelských cen, pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství pohonných hmot, cena včetně všech poplatků, daní a cel.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot podle
CZ-NACE 46.7 (ostatní specializovaný velkoobchod),
CZ-NACE 47.1 (maloobchod v nespecializovaných prodejnách),
CZ-NACE 47.3 (maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: týdenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: v pondělí do 14 hodin příslušného kalendářního týdne
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o cenách topných olejů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 3-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách topných olejů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků a daní, bez nákladů na dopravu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynových topných olejů pro komunální vytápění a malé dodávky do průmyslu s převažující činností podle CZ-NACE 19 (výroba rafinovaných ropných produktů).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční, týdenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: měsíční zjišťování do 20. kalendářního dne sledovaného období, týdenní zjišťování - první pracovní den v týdnu do 14 hodin
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 6-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, pro výpočet průměrných cen plynu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrná cena zemního plynu zahrnuje všechny splatné poplatky: síťové poplatky a spotřebovanou energii po odečtení veškerých rabatů nebo prémií a s přičtením veškerých jiných poplatků (např. za pronájem měřidla, stálé poplatky). Jedná se o cenu MW.h bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní podle pásem roční spotřeby plynu. Cena síťové složky zahrnuje náklady na přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, náklady na pronájem měřidla a měřící náklady a další s přepravou a distribucí spojené náklady. Cena dodávky zahrnuje komoditní cenu zemního plynu včetně nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, s činností podle CZ-NACE 35.2 (výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách silové elektřiny a elektřiny celkem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny, k výpočtu průměrných cen elektrické energie, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Cena silové elektřiny a elektřiny celkem (silová elektřina a regulované platby) v Kč/MW.h za minulé a sledované období bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní, napěťová hladina, průměrné roční naměřené maximum v kW, roční využití v h, celková roční spotřeba v MW.h, tržby v korunách bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní a dodávky za silovou elektřinu v MW.h podle napěťových hladin.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s činností podle CZ-NACE 35.1 (výroba, přenos a rozvod elektřiny).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 11-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců, v rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných Evropskou unií a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech čtvrthodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, počet odběratelů celkem.
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr - podnikatelé, domácnosti) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v určitých intervalech a podle roční spotřeby v MW.h celkem, počet odběratelů celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s činností podle CZ-NACE 35.1 (výroba, přenos a rozvod elektřiny).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
76. NÁZEV STATISTICKÉHO JIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nájemném z bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Nájem 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nájemném z bytu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, k měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného, pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů s převažující činností podle CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny NB 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách, velikosti a dalších parametrech nových bytů a nových rodinných domů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu cen bydlení vlastníků, který bude součástí národního indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny nových bytů a nových rodinných domů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem nových bytů a nových rodinných domů s převažující činností podle
CZ-NACE 41 (výstavba budov),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Prům 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupnicích.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu s převažující činností podle
CZ-NACE 05 až 39 (těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, energetika, zásobování vodou).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Stav 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupních.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví s převažující činností podle
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Sl 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, faktory limitující situaci firmy atd. převážně v kvalitativních stupnicích.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti služeb s převažující činností podle
CZ-NACE 49-53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 55-56 (ubytování, stravování a pohostinství),
CZ-NACE 58-63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64-66 (peněžnictví a pojišťovnictví),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),
CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní činnosti),
CZ-NACE 94-96 (ostatní činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Ob 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, prodeje zboží, zásob zboží, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniku, finanční ukazatele atd. převážně v kvalitativních stupních.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v oblasti obchodu s převažující činností podle
CZ-NACE 45 a 47 (obchod).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Iv 1-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, typy a směry investování, faktory ovlivňující investiční rozhodnutí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu s převažující činností podle CZ-NACE 05-39 (těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, energetika, zásobování vodou).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. března 2018 a do 22. října 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZEMREG 1-99
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření správnosti údajů převzatých z administrativních zdrojů včetně doplnění chybějících údajů u nově vzniklých aktivních a poprvé zařazovaných zemědělských farem do zemědělského registru Českého statistického úřadu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 19a odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje, údaje o využití zemědělské půdy, o počtech chovaných hospodářských zvířat a počtech pěstovaných ovocných stromů a keřů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Nově vzniklé ekonomické subjekty, právnické i fyzické osoby, zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zachycené v administrativních registrech ministerstva zemědělství, které dosud nejsou zařazeny v zemědělském registru Českého statistického úřadu.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení výkazu
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o inovacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TI
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání mezinárodně srovnatelných údajů o inovačních aktivitách v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky. Údaje budou využity pro analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o ekonomickém subjektu; údaje o podnikové strategii a podnikových procesech; údaje o tvorbě znalostí a jejich využití pro inovace; údaje o zavádění inovací, o informačních tocích spojených s inovacemi, o inovačním prostředí; údaje o inovačních činnostech a nákladech na inovace.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku. Zpravodajská povinnost je určena počtem zaměstnanců ekonomického subjektu a činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: dvouletá
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 1-99
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření a získání údajů za nově vzniklé ekonomické subjekty pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující ekonomický subjekt - charakteristika hlavní vykonávané činnosti, účast zahraničního kapitálu a počet bytů ve vlastnictví bytového družstva.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané typy právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku zařazených do sektoru 11 a 12 bez ohledu na CZ-NACE, které vznikly v průběhu kalendářního roku.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 2-99 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření údajů za podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - organizační změny, charakteristika vykonávané činnosti, vybrané finanční ukazatele, informace o místních jednotkách, aktualizace místních jednotek, jejich činnosti a počtu zaměstnanců.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů zařazené do sektoru 11-14 bez ohledu na CZ-NACE.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytování údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 dnů po obdržení dotazníku
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Budovy 1-99
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nebytových budovách a vybraných bytových budovách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, z čl. 8 nařízení Rady (EU) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, pro potřeby propočtu makroekonomických ukazatelů vládní finanční statistiky, sestavení vládních národních účtů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské komise (Eurostatu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav a stáří budovy, hodnocení stavu a způsobu využití budovy, podlahová plocha, počet podlaží, stavební materiál nosných zdí, obestavěný prostor, počet bytových jednotek, cena budovy brutto a netto, rok pořízení a způsob ocenění budovy.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané institucionální jednotky zatříděné v sektoru vládních institucí. Jedná se o Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, PRISKO a. s., Správu železniční dopravní cesty, státní fondy, regionální rady regionu soudržnosti, organizační složky státu, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Českou televizi, Český rozhlas, obecně prospěšné společnosti, a jiné vybrané neziskové instituce, zdravotní pojišťovny a jiné vybrané nefinanční a finanční korporace (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, státní podniky) začleněné v sektoru vládních institucí.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. října 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Přímé zjišťování 1
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, kterým je měřena inflace, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující prodejny zboží a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty např. pojišťovny, banky, realitní kanceláře, plynárny, energetické a telekomunikační společnosti podle CZ-NACE 01 až 96.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Přímé zjišťování 2
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem v členění podle krajů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro analytické účely, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem potravinářského zboží s převažující činností podle CZ-NACE 47 (maloobchod, kromě motorových vozidel).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: druhé úterý sledovaného období do 13 hodin
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Přímé zjišťování 3
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenové úrovni a parametrech bytových nemovitostí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí. Nepokrývá ceny bytových nemovitostí šetřených výkazem Ceny NB 1-04.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny a parametry bytových nemovitostí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Realitní kanceláře a jiné ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytových nemovitostí s převažující činností podle CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
Seznam zkratek používaných ve statistických zjišťováních prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2018
API       American Petroleum Institute (Americký ropný institut)
CIF       Cost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
CZ-CC      Národní verze mezinárodní Klasifikace stavebních děl
CZ-COPNI    Národní verze mezinárodní Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem
CZ-CPA     Národní verze mezinárodní Klasifikace produkce
CZ-NACE     Národní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností
CZ-NUTS     Národní verze mezinárodní Klasifikace územních statistických jednotek
CZ-PRODCOM   Seznam průmyslových výrobků a služeb pro Českou republiku odpovídající evropskému
        seznamu PRODCOM
DG ECFIN    Generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti Evropské komise
DHM       Dlouhodobý hmotný majetek
DIČ       Daňové identifikační číslo
EHS       Evropské hospodářské společenství
ES       Evropská společenství
ESA       Evropský systém národních účtů
EU       Evropská unie
Euratom     Evropské společenství pro atomovou energii
Eurostat    Statistický úřad Evropské unie
HPS       Hlavní průmyslová seskupení
ICT       Informační a komunikační technologie
OECD      Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OSN       Organizace spojených národů
Rev.      Revize
RÚIAN      Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
ZSV       Základní stavební výroba
 
Příl.2
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY NA ROK 2018
I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy
A) MINISTERSTVO DOPRAVY
 1. Dop (MD) 1-12 Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
 
 2. Dop (MD) 6-01 Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
 
 3. Dop (MD) 1-01 Roční výkaz o drážní dopravě
 
 4. Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
 
 5. Dop (MD) 3-01 Roční výkaz o železniční dopravní cestě
 
 6.     Dop (MD) 7-01 Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
 
 7. Dop (MD) 2-04 Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
 
 8. Dop (MD) 3-04 Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě
 
 9. Dop (MD) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
 
10. Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
 
11. Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
 
12. Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
 
13. Dop (MD) 7-12 Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
 
14. Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
B) MINISTERSTVO KULTURY
 1. Kult (MK) 1-01     Roční výkaz o divadle
 
 2. Kult (MK) 5-01     Roční výkaz o periodickém tisku
 
 3. Kult (MK) 12-01    Roční výkaz o knihovně
 
 4. Kult (MK) 14-01    Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
 
 5. Kult (MK) 15-01    Roční výkaz o neperiodických publikacích
 
 6. Kult (MK) 17-01    Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
 
 7. Kult (MK) 18-01    Roční výkaz o vydavateli
 
 8. Kult (MK) 19-01    Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
 
 9. Kult (MK) 22-01    Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
 
10. Kult (MK) 23-01    Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech
 
11. Kult (MK) 24-01    Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní
              památkové péče
 
12. Kult (MK) 25-01    Roční výkaz o hudebních tělesech
C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
 1. Soc (MPSV) V 1-01   Roční výkaz o sociálních službách
 
 2. V (MPSV) 19a-01    Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních
              sociálních služeb
 
 3. V (MPSV) 20-01     Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 
 4. V (MPSV) 26-01     Roční výkaz o sociální práci
 
 5. ISPV (MPSV) V 1-04   Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 1. Zbroj (MPO) 1-02    Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích
 
 2. Eng (MPO) 1-12     Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele
              těžby (produkce)
 
 3. Eng (MPO) 4-01     Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
 
 4. Eng (MPO) 5-01     Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na
              produkci elektřiny a tepla
 
 5. Eng (MPO) 6-12     Měsíční výkaz o biopalivech
 
 6. Crs (MPO) 1-01     Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
 
 7. Crs (MPO) 2-02     Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
 
 8. Hu (MPO) 1-02     Pololetní výkaz hutního průmyslu
 
 9. Ocel (MPO) 1-01    Roční výkaz ocelářského průmyslu
E) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
 1. A (MZ) 1-01      Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb
 
 2. E (MZ) 1-01      Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
 
 3. E (MZ) 2-01      Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních
              služeb (s přílohami)
 
 4. E (MZ) 3-01      Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních
              služeb (s přílohami)
 
 5. E (MZ) 4-01      Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a
              odměňování
 
 6. E (MZ) 6-02      Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení
 
 7. E (MZ) 7-02      Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
              účely
 
 8. H (MZ) 2-01      Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného
              zdraví
 
 9. L (MZ) 2-01      Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
 
10. L (MZ) 3-01      Výkaz o počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
 
11. L (MZ) 4-01      Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických
              léčebnách
 
12. T (MZ) 1-01      Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou)
 
13. T (MZ) 2-01      Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
 
14. V (MZ) 1-01      Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
 
15. Z (MZ) 1-99      Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb
F) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
 1. Konzerv (MZe) 1-01   Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových
              výrobků
 
 2. Krmiva (MZe) 3-01   Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
 
 3. Drůb (MZe) 4-12    Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
 
 4. Farm (MZe) 6-01    Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích
 
 5. Odbyt (MZe) 6-12    Měsíční výkaz o nákupu mléka odbytovými organizacemi
 
 6. Mlék (MZe) 6-12    Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
 
 7. Mlék (MZe) 6-01    Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
 
 8. Obil (MZe) 7-04    Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských
              subjektech v marketingovém roce 2018/2019
 
 9. Les (MZe) 1-01     Roční výkaz o hospodaření v lesích
 
10. Les (MZe) 2-01     Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
 
11. Mysl (MZe) 1-01    Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2018 do 31. března 2019
 
12. Líh (MZe) 1-01     Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
 
13. Líh (MZe) 2-01     Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
 
14. Líh (MZe) 3-01     Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
II. Údaje o zpravodajské jednotce
1. Kromě údajů charakterizovaných v části III. přílohy č. 2 k této vyhlášce u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to obchodní firmu a její sídlo; nemá-li obchodní firmu, její jméno nebo název.
2. U zpravodajských jednotek uvedených v bodě 1 obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.
3. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.
4. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná ministerstvy
A) MINISTERSTVO DOPRAVY
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přepravní výkony v drážní osobní a nákladní dopravě.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 6-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje budou využívány jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy do veřejné drážní osobní dopravy, pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, kompenzacích, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující veřejnou drážní osobní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozním parku drážních vozidel, o skladbě zaměstnanců a o dopravních výkonech.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě osob v drážní dopravě podle vozových tříd. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nástupu nebo výstupu NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nástupu nebo výstupu mimo Evropskou unii.
Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí v drážní dopravě podle jednotlivých komodit. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nakládky nebo vykládky NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nakládky nebo vykládky mimo Evropskou unii.
Údaje o množství přepravených nebezpečných věcí po železnici.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující veřejnou a neveřejnou osobní a nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona 319/2016 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o železniční dopravní cestě Český statistický úřad
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o železniční dráze celostátní a regionální. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy, vytváření koncepcí a strategií a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o parametrech a skladbě železniční dráhy celostátní a regionální a o skladbě zaměstnanců.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující železniční dopravní cesty celostátní nebo regionální na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 7-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o objemech kombinované dopravy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro posouzení vývoje přepravního trhu, zpracování analýz, koncepčních a strategických dokumentů a vytváření přepravních modelů, a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující veřejnou i neveřejnou nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona 319/2016 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a operátoři kombinované dopravy.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace) pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počet zaměstnanců a mzdy).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 45. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o výkonech pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií. Údaje o přepravě jsou rovněž nezbytné pro plánování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury. Data jsou poskytována do mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 4-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o výkonech městské hromadné dopravy. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií. Údaje o přepravě jsou rovněž nezbytné pro plánování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury. Data jsou poskytována do mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě pohonných hmot a trakční energie a počtem zaměstnanců.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující městskou hromadnou dopravu.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o přepravě věcí vnitrozemskou vodní dopravou. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 a čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS, v platném znění a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 5-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 a čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS, v platném znění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky, komodit věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující vnitrozemské přístavy na území České republiky.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 4-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy, vytváření koncepcí a strategií a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 7-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o výkonech letišť. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3, čl. 4 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, v platném znění, a pro výkon státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a poštovních zásilek, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Letiště s více než 10 000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-99
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o silniční nákladní dopravě, a to jak u dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, v platném znění, posouzení vývoje přepravního trhu, zpracování analýz, koncepčních a strategických dokumentů a vytváření přepravních modelů a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce - místo nakládky a vykládky (v České republice kód kraje, v zahraničí kód státu a název města či obce nebo poštovní směrovací číslo), hmotnost věcí, druh věcí podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku, způsob balení, třída nebezpečných věcí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové šetření
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů uvedených ve výkazu
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
B) MINISTERSTVO KULTURY
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 1-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o divadlech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodního divadelního ústavu, Evropské sítě informačních středisek múzických umění, Mezinárodní asociace divadelních kritiků, Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony a hospodaření divadla, prostory pro uměleckou činnost a počet zaměstnanců, možnost elektronického prodeje vstupenek.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Subjekty provozující pravidelně divadelní a taneční činnost zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle
CZ-NACE 90.01 (scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění),
CZ-NACE 90.04 (provozování kulturních zařízení).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o periodickém tisku pro potřeby Ministerstva kultury, které budou využívány pro vyhodnocení vývojových trendů v oblasti periodického tisku a dále v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985 a dále podle § 7 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah vydávání novin podle periodicity a jazyka vydání, časopisy podle periodicity, jazyka vydání a tematických skupin.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna České republiky podle
CZ-NACE 58.13 (vydávání novin),
CZ-NACE 58.14 (vydávání časopisů a ostatních periodických publikací).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 12-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o knihovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, elektronických službách, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační podle CZ-NACE 91.01 (činnosti knihoven a archivů).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 14-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o muzeích a galeriích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 9 a § 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Evropské skupiny pro muzejní statistiku a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika sbírek a přechodných výstav, rozsah výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet zaměstnanců, hospodaření muzea nebo galerie, včetně nákladů na restaurování, konzervování a preparování, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Muzea, galerie a památníky zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 91.02 (činnosti muzeí).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 15-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o neperiodických publikacích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 3 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a dále pro potřeby Ministerstva kultury v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tituly vydaných neperiodických publikací podle tematických skupin, jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna České republiky podle CZ-NACE 58.11 (vydávání knih).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 17-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o památkových objektech s kulturním využitím. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 26 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, možnosti elektronického prodeje vstupenek, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, kulturní činnost a hospodaření památkového objektu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 91.03 (provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 18-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vydavatelích. Údaje budou využívány k výkonu státní správy formou jejich vyhodnocení pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, v návaznosti na revidované doporučení týkající se distribuce knih, novin a časopisů, přijaté na 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985 a dále pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje o vydavateli/nakladateli, včetně právní formy, údaje o typu vydavatele a činnosti, zasílání povinného výtisku, distribuci a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad). Počet zaměstnanců a hospodaření vydavatele.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací tištěných, netištěných i elektronických podle
CZ-NACE 58.11 (vydávání knih),
CZ-NACE 58.13 (vydávání novin),
CZ-NACE 58.14 (vydávání časopisů a ostatních periodických publikací).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 19-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury) a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů spolků, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, informace o využívání internetu, hospodaření subjektů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Galerie a výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 90.03 (umělecká tvorba).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 22-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivita a právní forma subjektů zabývajících se kulturně výchovnou a zájmovou činností, včetně činnosti národnostních menšin a příhraniční spolupráce, kvantitativní data o vzdělávací činnosti, umělecké a mimoumělecké a o dalších aktivitách, včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků provozovaných akcí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kulturní domy a domy dětí a mládeže zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle
CZ-NACE 85.52 (umělecké vzdělávání),
CZ-NACE 90.04 (provozování kulturních zařízení),
CZ-NACE 94.99.2 (činnosti organizací na podporu kulturní činnosti).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 23-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění, Mezinárodní organizace pro lidové umění a Mezinárodní organizace folklorních sdružení a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivita a právní forma subjektů - pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, literární, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počet zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalů podle
CZ-NACE 90.01(scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 24-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 8, § 12, § 14 a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců v členění dle dosaženého vzdělání a úkony orgánů veřejné správy na úseku památkové péče členěné v souladu s ustanoveními relevantních právních předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle CZ-NACE 84.11 (všeobecné činnosti veřejné správy).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ
Roční výkaz o hudebních tělesech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE
Kult (MK) 25-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hudebních tělesech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Evropské hudební rady a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony a hospodaření hudebního tělesa, počet zaměstnanců, počet hostujících umělců.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Hudební tělesa veřejně vystupující v České republice i v zahraničí podle
CZ-NACE 90.01 (scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociálních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Soc (MPSV) V 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o způsobu zabezpečení a využití jednotlivých druhů sociálních služeb. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálních služeb a péče ve smyslu § 5 odst. 1 a § 96 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (např. pro analytickou a koncepční činnost, pro přípravu vyhlášek a zákonů) a pro potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacita sociálních služeb, složení uživatelů sociálních služeb a jejich zdravotní stav, personální zabezpečení služby, ekonomické ukazatele sociální služby včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, využití krizových lůžek a činnost intervenčního centra.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou definování v § 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah sociálních služeb je vymezen v části třetí, hlava I zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19a-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zaměstnancích a struktuře jejich platů v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti pracovně právních vztahů a mzdové politiky podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro tvorbu koncepce mzdové a platové politiky a dalších odměn za práci, koncepce financování systému sociálních služeb a koncepce rozvoje činnosti přímo řízených státních příspěvkových organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí, počet zaměstnanců zařízení, včetně struktury jejich platů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zařízení sociálních služeb řízené územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 20-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze strany příslušných orgánů na úrovni obecních a krajských úřadů a šetření o kapacitě a činnostech v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí. Agregované údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí podle § 4 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (pro přípravu právních předpisů a rozpočtů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a plánování strategie a rozvoje v této oblasti na úrovni krajských úřadů) a pro potřeby nestátních organizací pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a pro organizaci LUMOS.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Případy evidované orgány sociálně-právní ochrany dětí; umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné péče a rozhodování o poručenství dětí; případy řešené kurátory pro mládež a struktura jejich klientů; počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče; počet osob vykonávajících náhradní rodinnou péči; žadatelé o náhradní rodinnou péči; počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou v ústavních zařízeních a počet dětí umístěných v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc; počet dětí odebraných z péče rodičů včetně důvodů odebrání; podané návrhy (podněty) soudu, policii a státnímu zastupitelství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; rozhodovací činnost obecních úřadů; zařízení sociálně-právní ochrany dětí; údaje vztahující se k týrání, zneužívání a zanedbávání dětí; přestupky; počet zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské a obecní úřady a zařízení sociálně-právní ochrany dětí podle § 39 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 26-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o rozsahu a intenzitě sociální práce. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálních služeb, včetně činnosti sociální práce podle § 96 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 254/2014 Sb., a § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (např. pro tvorbu právních předpisů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet klientů sociálních pracovníků, včetně počtu klientů propuštěných z výkonu trestu a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kterým byla poskytnuta pomoc, počet sociálních pracovníků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské a obecní úřady.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV (MPSV) V 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku definovaného zákoníkem práce a hrubého výdělku za sledované období. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti pracovně právních vztahů a mzdové politiky podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (pro analytickou a koncepční činnost), pro plnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Data o ekonomickém subjektu:
identifikační údaje (identifikační číslo, název, adresa, okres) souhrnné údaje o všech zaměstnancích za poslední čtvrtletí sledovaného období (hrubé mzdy a odměny, odpracovaná doba, přesčasy, neodpracované hodiny, průměrné počty zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odměny a počet odpracovaných hodin na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku, odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru) a další údaje (většinový vlastník, typ kolektivní smlouvy).
Data o pracovních poměrech:
osobní charakteristiky (kód zaměstnance, rok narození, pohlaví, státní občanství, obor a stupeň dosaženého vzdělání, rok ukončení studia, kód školy, stupeň invalidního důchodu), pracovně právní vztah (postavení v zaměstnání, místo výkonu práce, klasifikace zaměstnání, vedení dalších zaměstnanců), informace o pracovní době (konto pracovní doby, doba zaměstnání, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby, odpracovaná doba, přesčas, neodpracovaná doba, pracovní neschopnost, dovolená) a výdělkové ukazatele (mzda nebo plat a jejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s alespoň jedním zaměstnancem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování:
Data o ekonomickém subjektu: čtvrtletní
Data o pracovních poměrech: pololetní - za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zbroj (MPO) 1-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání aktuálních údajů o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích. Údaje budou využívány pro splnění požadavků vyplývajících z usnesení Bezpečnostní rady státu č. 138 ze dne 20. listopadu 2000, pro analytické a bilanční účely Ministerstva průmyslu a obchodu (analýzy současného stavu a trendů vývoje v předmětné oblasti), pro zpracování podkladů pro rozhodnutí vlády České republiky nebo Bezpečnostní rady státu, pro potřeby dalších resortů a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v oblasti zbrojní techniky, počet zaměstnanců, oborová struktura produkce a prodejní umístění. Produkce a prodej v členění dle umístění jednotlivých vybraných zbrojních výrobků ve zvolených měřicích jednotkách, převážně v jednotkách množství, případně hmotnosti nebo i v peněžních jednotkách.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 10 až 33 (Sekce C - Zpracovatelský průmysl) s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu, který je součástí vyhlášky č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, a vybrané zbrojní výrobky uvedené v Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování, vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele tykající se těžby těchto paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů, vývozu a dovozu podle zemí.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby/produkce - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 4-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3, čl. 4 a čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, čl. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU a čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů, pro vyhodnocování dopadů dle § 1, odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje, jejich počtu, výrobě a dodávkách elektřiny a tepla konečným spotřebitelům, včetně rozdělení výroby podle krajů.
Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se produkcí a užitím obnovitelných zdrojů energie.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3, čl. 4 a čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, čl. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU a čl. 1, čl. 2 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií např. větrné a vodní elektrárny a paliv.
Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele - druhy dodávek, počet odběratelů, počet zaměstnanců ve výrobě a rozvodu energií a plynů, průměrná cena tepla.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se produkcí a dodávkami elektřiny, tepla a energetických plynů.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o biopalivech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 6-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, čl. 1 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení využívání biopaliv, pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výrobní kapacitě, výrobě, nákupu z tuzemských zdrojů, o zásobách, vývozu a dovozu podle zemí a dodávkách čistých biopaliv a směsí paliv a biopaliv.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se produkcí, dodávkami, dovozem a vývozem kapalných biopaliv.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Crs (MPO) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic, pohonných hmot plnicích a nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, ve znění směrnice Komise 2000/71/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, směrnice Komise 2011/63/EU, směrnice Komise 2014/77/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, čl. 1, čl. 3 a čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle § 7, odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny na pohon, vybavení, poskytovaných služeb a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Crs (MPO) 2-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o síti čerpacích, plnicích nebo nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS ve znění směrnice Komise 2000/71/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, směrnice Komise 2011/63/EU, směrnice Komise 2014/77/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, čl. 1, čl. 3 a čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace sítě čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích nebo nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny pro pohon, vybavení a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz hutního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Hu (MPO) 1-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o hutním průmyslu. Údaje budou využívány pro analýzy současného stavu a trendy vývoje hutního průmyslu, např. k propočtu zjevné domácí spotřeby ocelářských výrobků jak z hlediska jednotlivých sortimentů, tak i odběratelských odvětví průmyslu a stavebnictví. Uvedený propočet slouží pro plnění závazků vůči Evropské unii, zejména Evropské konfederace výrobců železa a oceli a Evropské asociace výrobců ocelových trubek, pro zpracování pravidelného konjunkturálního výhledu spotřeby oceli v rámci Evropské unie, dále pro Světové sdružení pro ocel a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a k dalšímu mezinárodnímu srovnání. Údaje budou využívány také pro splnění povinností vyplývajících z usnesení vlády ze dne 16. března 2016 č. 215 o aktualizaci Národního akčního plánu energetické účinnosti České republiky a z čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci, spotřebě surovin, paliv a energií, struktuře odbytu a zaměstnanců podle jednotlivých výrobních stupňů hutního průmyslu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru hutního průmyslu a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků podle
CZ-NACE 24 (výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství),
CZ-NACE 25 (výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení)
s počtem 20 a více zaměstnanců.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí do 31. července 2018, za 2. pololetí do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz ocelářského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ocel (MPO) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobách ocelového a litinového šrotu, o investicích, kapacitách, spotřebě paliv a elektrické energie podle jednotlivých skupin ocelářských výrobků. Údaje budou využívány k posouzení a ovlivňování budoucího vývoje sortimentní skladby ocelářského průmyslu, pro potřeby mezinárodního srovnání, pro splnění povinností vyplývajících z usnesení vlády ze dne 16. března 2016 č. 215 o aktualizaci Národního akčního plánu energetické účinnosti České republiky a z čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje, spotřeba a zásoby ocelového a litinového šrotu, spotřeba jednotlivých druhů paliv a elektrické energie podle technologických celků, celková bilance elektrické energie - zdroje, spotřeba podle provozů, prodej a ztráty, dlouhodobý hmotný majetek podle jednotlivých výrobních provozů, kapacita produkce a skutečná produkce podle sortimentních skupin ve sledovaném a minulém roce.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru výrobků podle CZ-CPA 24.1 až 24.3.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
E) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A (MZ) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky se zaměřením na dispenzární péči. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů Národního registru poskytovatelů podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty ošetření - vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní péče celkem a podle pohlaví; počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým onemocněním (podle pohlaví a věku) a další specifické doplňující údaje pro příslušný obor, v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky. V oborech chirurgie, pediatrie, urologie, gynekologie počet realizovaných sterilizací v členění osob podle pohlaví, věku a omezení ve svéprávnosti.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech: kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, infekční lékařství, alergologie a klinická imunologie, pneumologie a ftizeologie, psychiatrie včetně dětské, sexuologie, angiologie, gynekologie a porodnictví, neonatologie, chirurgie včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologie a intenzivní medicína, ortopedie, foniatrie, oftalmologie včetně dětské, dermatovenerologie včetně dětské, klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové lékařství, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, korektivní dermatologie, nefrologie, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, radiologie a zobrazovací metody, ortopedická protetika, rehabilitační a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, pracovní lékařství, popáleninová medicína, gerontopsychiatrie, hyperbarická a letecká medicína.
Výkaz vyplňují také poskytovatelé ambulantní péče: logopedická pracoviště, zdravotnická záchranná služba, zařízení transfuzní služby, krevní banka, tkáňové zařízení, oddělení, kde se provádí hemodialýza, dětský domov pro děti do 3 let věku, dětská centra, krizové centrum, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, přeprava pacientů neodkladné péče a zdravotnická dopravní služba, lékárenská péče, AT ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště AIDS.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o využívání informačních a komunikačních technologií poskytovateli zdravotních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o využívání informačních a komunikačních technologií zdravotnických služeb, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, platů a provozní kapacitě za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti platového systému a jeho jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v platové oblasti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje a rozpis platu podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu a o počtech zdravotnických pracovníků dle věkových kategorií.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotních služeb poskytující lůžkovou péči (organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele), kteří uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o platu. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, mezd a provozní kapacitě za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v mzdové oblasti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled o ostatních platbách za provedenou práci a platbách z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje a rozpis mezd podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu a o počtech zdravotnických pracovníků dle věkových kategorií.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují všichni nestátní poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče zřízení fyzickou či právnickou osobou bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 4-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd/platu za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty, počty pracovníků, kteří pracují pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením) a počty smluvních pracovníků (přepočtené počty) v podrobném členění podle kategorií pracovníků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb neposkytující lůžkovou péči bez ohledu na jejich zřizovatele, včetně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče. Pokud poskytovatel zdravotních služeb (fyzická nebo právnická osoba) poskytuje zdravotní služby ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 6-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů od poskytovatelů lůžkové péče pro sledování jejich ekonomické situace, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady a výnosy podle položek a formy zdravotní péče, údaje z rozvahy za běžné a minulé období, doplňující údaje (finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v různých lhůtách od data zdanitelného plnění, doplňující údaje k výnosům od zdravotních pojišťoven.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za období k 30. červnu: do 31. července 2018
za období k 31. prosinci: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULŘE:
E (MZ) 7-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely u poskytovatelů lůžkové péče za účelem analýz vývoje jejich spotřeby. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, ATC, cena původce za balení, nákupní cena za balení, pořizovací cena za balení, počet balení, nákupní cena celkem a pořizovací cena celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za období k 30. červnu: do 31. července 2018
za období k 31. prosinci: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o správní činnosti krajských hygienických stanic na úseku ochrany veřejného zdraví a přehledu povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Agregované údaje budou dále využívány pro metodickou a veřejnou činnost Ministerstva zdravotnictví vůči krajským hygienickým stanicím k získávání podkladů pro zprávy a odborné sdělení centrálním orgánům a ostatním odborným organizacím, pro potřebu plánování a zajišťování ekonomických a personálních potřeb pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet rozhodnutí, stanovisek, pokut na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. (přepočtené počty) a další specifické doplňující údaje pro příslušný obor.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny krajské hygienické stanice v ČR.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a uplatnění lázeňské léčebně rehabilitační péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské léčebně rehabilitační péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebně rehabilitačních výkonů charakteristických pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všichni poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče bez ohledu na jejich zřizovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o počtu hlášení nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb akutní i následné a dlouhodobé péče na úrovni České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace v rámci hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o počtu hlášených a evidovaných nežádoucích událostí na lokální úrovni dle stanovené metodiky a kategorizace vycházející z pokynů, klasifikace a doporučení Světové zdravotnické organizace. Konkrétní kategorie nežádoucích událostí: Pády, dekubity, klinická administrativa, klinický výkon, dokumentace, medikace/i.v. roztoky, transfuze/krevní deriváty, dieta/výživa, medicinální plyny, medicínské přístroje/vybavení, chování osob, nehody a neočekávaná zranění, technický problém, zdroje/management organizace, neočekávané zhoršení klinického stavu, jiné nežádoucí události.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 4-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb poskytujících detoxifikaci od návykových látek a o počtu pacientů a počtu ošetřovacích dnů těchto hospitalizací pro potřeby a zajištění zdravotní péče. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů Národního registru poskytovatelů podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet pacientů podstupujících detoxifikaci a počet ošetřovacích dnů detoxifikace od návykových látek podle věkových skupin a jednotlivých návykových látek.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje lůžkovou péči v nemocnicích a psychiatrických nemocnicích/léčebnách. Pokud poskytovatel poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
T (MZ) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o úrovni přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizaci přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů, informace o nemocničních informačních systémech (NIS) a ambulantních informačních systémech (AIS).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
T (MZ) 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu a podklad pro posuzování výdajů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče na pořízení vybraných komodit z různých hledisek. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále údaje slouží Ministerstvu zdravotnictví pro přehled o investicích do přístrojové techniky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet vybraných druhů zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, cena za kus, cena příslušenství, typ příslušenství, typ zadávacího řízení a finanční zdroje na pořízení.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.
Pokud poskytovatel poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MZ) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o čerpání zdravotních služeb cizinci. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace - migrace pacientů v rámci Evropské unie, jako podklady při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování zdravotních služeb cizincům v akutních případech a její úhrady a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady spojené s poskytnutím zdravotních služeb v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 1-99
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o síti poskytovatelů zdravotních služeb, profilu poskytovaných zdravotních služeb na úrovni krajů i České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace a pro potřeby státní správy a plnění obsahu Národního registru poskytovatelů podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb tj. o právní formě, zřizovateli a formě hospodaření, informace o formě a druhu zdravotní péče, o kapacitách poskytovatelů zdravotních služeb podle oborů tj. o počtu pracovníků podle kategorií, počtu míst, lůžek atd. Další specifické informace o poskytovatelích (Fakultní nemocnice, centra vysoce specializované péče, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, poskytování specifických zdravotních služeb, provozní a ordinační doba apod.). Zároveň se zjišťují adresní informace o začleněných zdravotnických zařízeních a detašovaných pracovištích daného poskytovatele zdravotních služeb včetně jejich kapacit.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každý nový poskytovatel zdravotních služeb včetně poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, bez ohledu na jeho zřizovatele, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud takové zařízení má. Výkaz vyplňuje zároveň každý poskytovatel sociálních služeb, který se rozhodl poskytovat zdravotní služby.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů při vzniku nového poskytovatele zdravotních služeb
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
F) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Konzerv (MZe) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování včetně nákupních cen a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně konzervárenské produkce, pro zpracování bilance užití a spotřeby ovoce a zeleniny, pro stanovení soběstačnosti státu, k analytickým účelům a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro konzervaci z tuzemska a ze zahraničí v hmotnostních ukazatelích, nákupní ceny ovoce a zeleniny a produkce výrobků z ovoce a zeleniny.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním ovoce a zeleniny podle
CZ-NACE 10.32 (výroba ovocných a zeleninových šťáv),
CZ-NACE 10.39 (ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny),
CZ-NACE 10.85 (výroba hotových pokrmů).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Krmiva (MZe) 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě krmných směsí dle určení pro jednotlivé druhy zvířat a o spotřebě krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv pro výrobu krmných směsí. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně produkce průmyslových krmiv, k bilančním a analytickým účelům a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů a kategorií zvířat, užití krmných směsí, spotřeba krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv v hmotnostních ukazatelích.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou krmných směsí podle
CZ-NACE 10.91 (výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata),
CZ-NACE 10.92 (výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Drůb (MZe) 4-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 písm. b) a čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění, k hodnocení úrovně produkce drůbeže a drůbežích výrobků, k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků podle
CZ-NACE 10.12 (zpracování a konzervování drůbežího masa),
CZ-NACE 10.13 (výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa),
CZ-NACE 10.85 (výroba hotových pokrmů).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Farm (MZe) 6-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdrojích a užití kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka v zemědělských podnicích. Získání údajů o výrobě produktů z čerstvého mléka ve faremních mlékárnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti ČR vyplývající z čl. 1 odst. 2 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, a pro zjištění produkce mléka (všech druhů) a výrobků z čerstvého mléka v zemědělských podnicích a farmách.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce mléka v objemových jednotkách. Dodávky mléka a smetany v objemových jednotkách. Dodávky ostatních výrobků v objemových a hmotnostních jednotkách. Užití mléka v objemových jednotkách ve formě zpracovaného plnotučného a odstředěného mléka. Výroba konzumního mléka a výrobků z čerstvého mléka v objemových a hmotnostních jednotkách.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zemědělské podniky a farmy jako samostatné technicko-hospodářské jednotky s jednotným vedením, s výhradním nebo převažujícím zaměřením na chov mléčného skotu, chov ovcí a koz a se zaměřením na zpracování mléka, výrobu mléčných výrobků a sýrů podle
CZ-NACE 01.41 (chov mléčného skotu),
CZ-NACE 01.45 (chov ovcí a koz),
CZ-NACE 10.51 (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu mléka odbytovými organizacemi
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odbyt (MZe) 6-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů k zjištění ceny mléka prvními kupujícími, kteří nakupují mléko od producentů na území ČR za účelem jeho dalšího prodeje. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1a a 2 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, čl. 1 odst. 1, 2 odst. 2 a 5 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, průměrný obsah tuku, průměrný obsah bílkovin, z toho zvlášť pro mléko nakoupené za účelem vývozu do zahraničí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od producentů, registrované jako první kupující v souladu s nařízením vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mlék (MZe) 6-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 odst. 1, 2 odst. 1 a 5 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, čl. 1a a 2 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostních jednotkách.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu podle
CZ-NACE 10.51 (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů),
CZ-NACE 10.52 (výroba zmrzliny).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mlék (MZe) 6-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákupu a výrobě mlékárenských výrobků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 odst. 1, 2 odst. 1 a 5 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, a pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemových jednotkách, obsah mléčného tuku v tukových jednicích a obsah bílkovin v procentech objemu nakoupeného mléka, přesuny suroviny mezi mlékárnami. Výroba mlékárenských produktů z čerstvého mléka v hmotnostních nebo objemových jednotkách a obsah mléčného tuku v hotových výrobcích vyjádřený v tukových jednicích. Výroba mlékárenských produktů z technologicky zpracovaného mléka v hmotnostních nebo objemových jednotkách a obsah mléčného tuku v hotových výrobcích vyjádřený v tukových jednicích. Export mléka a smetany do zemí Evropské Unie a třetích zemí v objemových jednotkách.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu podle
CZ-NACE 10.51 (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů),
CZ-NACE 10.52 (výroba zmrzliny),
CZ-NACE 46.33 (velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2018/2019
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obil (MZe) 7-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech, skladbě a rozmístění zásob obilovin a řepky dle jejich užití v marketingovém roce. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně produkce, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin a řepky v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin a řepky, obchodem s nimi a jejich zpracováním, případně i pěstováním, včetně osivářských subjektů podle
CZ-NACE 01.6 (podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti),
CZ-NACE 10.4 (výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků),
CZ-NACE 10.6 až 11.0 (výroba mlýnských a škrobárenských výrobků, výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, výroba ostatních potravinářských výrobků, výroba průmyslových krmiv a výroba nápojů),
CZ-NACE 46.21 (velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření v lesích. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje od vlastníků/nájemců lesů o ploše obhospodařovaných lesních pozemků, realizovaných pěstebních, těžebních a ostatních výkonech, prodeji a těžbě dřeva, nákladech a výnosech v lesním hospodářství a o ziskovosti/ztrátách při obhospodařování lesů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví podle CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise OSN, Organizace pro výživu a zemědělství, Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady a výnosy u podnikatelských subjektů u hlavních výkonů v lesnické činnosti a zisky/ztráty z podnikání.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost podle CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) - vyplňují za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky/nájemce lesa.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2018 do 31. března 2019
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MZe) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o honitbách, stavu a lovu zvěře. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v České republice, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku a pro informování veřejnosti. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj s výjimkou území národních parků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční - 1. dubna 2018 až 31. března 2019
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného, o spotřebě surovin na výrobu surového lihu kvasného. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití, spotřeba surovin dle jednotlivých druhů rostlinných produktů v objemových ukazatelích.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví podle
CZ-NACE 11.01 (destilace, rektifikace a míchání lihovin),
CZ-NACE 20.14 (výroba jiných základních organických chemických látek).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví podle
CZ-NACE 11.01 (destilace, rektifikace a míchání lihovin),
CZ-NACE 20.14 (výroba jiných základních organických chemických látek).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví podle
CZ-NACE 11.01 (destilace, rektifikace a míchání lihovin),
CZ-NACE 20.14 (výroba jiných základních organických chemických látek).
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
Seznam zkratek používaných ve statistických zjišťováních prováděných ministerstvy na rok 2018
AIDS    Syndrom získané poruchy imunity
AIS     Ambulantní informační systém
AT ordinace Ordinace pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií
ATC     Anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny léčiv
CZ-CPA   Národní verze mezinárodní Klasifikace     produkce
CZ-NACE   Národní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností
EHS     Evropské hospodářské společenství
EU     Evropská unie
ES     Evropská společenství
Eurostat  Statistický úřad Evropské unie
NIS     Nemocniční informační systém
NUTS 2   Úroveň 2 Klasifikace územních statistických jednotek (region soudržnosti)
NUTS 3   Úroveň 3 Klasifikace územních statistických jednotek (kraj)
OD matice  Matice přepravních vztahů
OSN     Organizace spojených národů
UNESCO   Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu
1) Směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013.
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady 2013/64/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, ve znění směrnice Komise 2000/71/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, směrnice Komise 2011/63/EU, směrnice Komise 2014/77/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, ve znění směrnice Rady 2013/18/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513.
Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95.
Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli; pro výpočet indexů cen stavebních prací a indexů cen stavebních děl za účelem zachycení cenového vývoje stavebnictví na tuzemském trhu.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování