369/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
369/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009, zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se slova „je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče“ nahrazují slovy „jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“)“.
2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:
„(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení jinak49).
„49) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.
3. V § 7 odst. 1 písm. d) se za slova „mateřské a“ vkládají slova „osoby na
4. V § 8 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slova „nebyla poskytnuta zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „nebyly poskytnuty hrazené služby“.
5. V § 8 odst. 4 větě třetí se slova „úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním“ nahrazují slovy „poskytování hrazených služeb“.
6. V § 11 odst. 1 písmena a) až d) znějí:
„a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v tomto ustanovení. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,
b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,
c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny,
d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,“.
7. V § 11 odst. 1 písm. e) se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „poskytovatel“.
8. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
9. V § 11 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g) na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,“.
Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l).
10. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel je povinen“.
11. V § 11 odst. 1 písm. j) se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelem“, slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatel“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.
12. V § 11 odst. 1 se čárka na konci písmene k) nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.
13. V § 11 odstavec 2 zní:
(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.“.
14. Poznámky pod čarou č. 22 a 23 se zrušují.
15. V § 11 odst. 3 se věty druhá až čtvrtá zrušují.
16. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí, která je částečně hrazena“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny“.
17. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
18. V § 11 odst. 5 se slovo „lékaře“ nahrazuje slovem „poskytovatele“ a slovo „dopravní“ se nahrazuje slovy „zdravotnické dopravní“.
19. V § 12 písmeno d) zní:
„d) poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim,“.
20. V § 12 písm. h) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „a prostředků zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků“.
21. V § 12 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),“.
22. V § 12 písm. m) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.
23. V § 12 písm. n) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“, slovo „péči“ se nahrazuje slovem „služby“ a slova „poskytnuté zdravotní péče a výší úhrady“ se nahrazují slovy „poskytnutých zdravotních služeb a výší úhrady“.
24. Nadpis části páté zní: „PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB“.
25. Nadpis § 13 zní: „Hrazené služby“.
26. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „péče poskytnutá“ nahrazují slovy „služby poskytnuté“.
27. V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo „odpovídá“ nahrazuje slovem „odpovídají“, slovo „jejím“ se nahrazuje slovem „jejich“ a slovo „bezpečná“ se nahrazuje slovem „bezpečné“.
28. V § 13 odst. 1 písm. a) a b) se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“.
29. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „její“ nahrazuje slovy „o jejich“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“.
30. V § 13 odstavec 2 zní:
„(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem
a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,
b) poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,
c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,
d) odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),
e) přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,
f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,
h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,
i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
j) zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.“.
31. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.
32. V § 13 odst. 3 až 8 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
33. V § 13 odst. 3 ve větě první se slova „péči uvedenou“ nahrazují slovy „služby uvedené“ a ve větě druhé slovo „takové“ se nahrazuje slovem „takových“.
34. V § 13 odst. 4 se slova „péči, která je takto označena“ nahrazují slovy „služby, které jsou takto označeny“ a slova „péči, kterou“ se nahrazují slovy „služby, které“.
35. V § 13 odst. 5 se slovo „kterou“ nahrazuje slovem „které“, slova „zdravotnické zařízení povinno“ se nahrazují slovy „poskytovatel povinen“, slova „zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatele“, slova „zveřejněn ve zdravotnickém“ se nahrazují slovy „poskytovatelem zveřejněn v prostorách zdravotnického“ a za slovy „přístupném místě a“ se vkládá slovo „dále“.
36. V § 13 odst. 6 až 8 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.
37. V § 13 odst. 6 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.
38. V § 13 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“, slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“, slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 2“, slovo „vynaložilo“ se nahrazuje slovem „vynaložil“ a slovo „zabránilo“ slovem „zabránil“.
39. V § 14 se slova „péče poskytnutá“ nahrazují slovy „služby poskytnuté“ a slova „nutné a neodkladné léčení, jehož“ se nahrazují slovy „neodkladnou zdravotní péči, jejíž“.
40. V § 15 odst. 2 se za slova „pojištění se“ vkládá slovo „dále“.
41. V § 15 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
„(3) Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život“.
42. V § 15 odst. 5 větě čtvrté, § 16a odst. 2 písm. b) a f), § 16a odst. 4 a v § 22 písm. c) se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.
43. V § 15 odst. 6 písmeno f) zní:
f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu.“.
44. V § 15 odst. 7 se slova „zdravotní péče poskytovaná“ nahrazují slovy „zdravotní služby poskytované“.
45. V § 15 odst. 10 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a na konci textu odstavce se doplňuje slovo „poskytovatele“.
46. V § 15 odst. 14 větě druhé se slova „Hrazená péče dále nezahrnuje“ nahrazují slovy „Hrazené služby dále nezahrnují“ a ve větě třetí se slovo „výkonů“ nahrazuje slovem „služeb“, slovo „výkony“ se nahrazuje slovem „služby“, slovo „financí26)“ se nahrazuje slovem „zdravotnictví“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zdravotní služby poskytnuty“.
47. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
48. V § 15 odstavec 15 zní:
„(15) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.“.
49. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.“.
50. V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
51. V § 16a odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazených služeb hradit poskytovateli, který hrazené služby poskytl, regulační poplatek ve výši“.
52. V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře“ nahrazují slovy „u lékaře poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u lékaře poskytovatele v oboru zubní lékařství“.
53. V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „poskytujícího specializovanou ambulantní péči“ nahrazují slovy „poskytovatele specializované ambulantní péče“.
54. V § 16a odst. 1 písm. a) bod 3 zní:
3. návštěvní službu poskytnutou lékařem poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost,“.
55. V § 16a odst. 1 písmeno e) zní:
„e) 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“) v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu; regulační poplatek za využití pohotovostní služby se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče,“.
56. V § 16a odst. 1 písm. f) se slova „ústavní péče (§ 23), komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách (§ 34)“ nahrazují slovy „lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče“.
57. V § 16a odst. 3 písm. e) se za slovo „lékařem“ vkládá slovo „poskytovatele“.
58. V § 16a odst. 5 se slova „příjmem zdravotnického zařízení, které“ nahrazují slovy „příjmem poskytovatele, který“, slovo „vybralo“ se nahrazuje slovem „vybral“ a slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ se nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“.
59. V § 16a odstavec 6 zní:
„(6) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a) až e) se platí poskytovateli v souvislosti s poskytováním hrazených služeb. Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se platí poskytovateli nejdéle do 8 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace, s výjimkou případů, kdy je pojištěnec hospitalizován po dobu delší než 30 dní; v takovém případě se regulační poplatek hradí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, výše regulačního poplatku, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala, a jde-li o poskytovatele lékárenské péče, též s uvedením názvu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do limitu podle § 16b odst. 1.“.
60. V § 16a odst. 7 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“ a slova „poskytnuté zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.
61. V § 16a odst. 8 se slova „Zařízení lékárenské péče je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel lékárenské péče je povinen“ a slova „limitu podle odstavce 1“ se nahrazují slovy „limitu podle § 16b odst. 1“.
62. V § 16a odst. 9 větě první se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“, slova „nebo 3“ se nahrazují slovy „až 4“ a ve větě druhé se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.
63. V § 16a odst. 10 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“, slova „hrazené péče, která“ se nahrazují slovy „hrazených služeb, které“, slovo „nepodléhá“ se nahrazuje slovem „nepodléhají“, slova „porušování tohoto zákona“ se nahrazují slovy „porušování této povinnosti“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.
64. V § 16a odst. 11 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.
65. V § 16a odst. 11, § 39a odst. 2 písm. b), § 39a odst. 3 písm f), § 39b odst. 2 písm. d), § 39d odst. 1, § 39f odst. 6 písm. f) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.
66. V § 16b odst. 2 větě první a druhé se za slovo „doplatků“ vkládají slova „započitatelných do limitu“ a slova „zdravotnickými zařízeními“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.
67. V § 17 odstavec 1 zní:
„(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při poskytování
a) neodkladné péče pojištěnci,
b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou,
c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení podrobit.“.
68. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
69. V § 17 odst. 2 větě první se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“, ve větě druhé se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“ a ve větě poslední se slova „poskytované zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „poskytované péče“ se nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb“ a slova „poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.
70. V § 17 odst. 2 se věta třetí zrušuje.
71. V § 17 odstavec 3 zní:
„(3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby jsou povinni ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazené služby poskytli.“.
72. V § 17 odst. 5 větě první se slova „Hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“, ve větě páté se slovo „výsledku“ nahrazuje slovem „dohodě“, slova „zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ se nahrazují slovy „hrazených služeb a regulační omezení“, ve větě poslední se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatel“.
73. V § 17 odst. 6 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“ a slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatelů“.
74. V § 17 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „hrazené služby“.
75. V § 17 odst. 7 písm. a) bodě 1 se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“, slova „prostředky zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“ a slova „se zařízením“ se nahrazují slovy „s poskytovatelem“.
76. V § 17 odst. 7 písm. a) bodech 2 a 3 se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“.
77. V § 17 odst. 7 písm. b) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.
78. V § 17 odst. 7 písm. c) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“ a slova „prostředky zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“.
79. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy.“.
80. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo podle zákona o zdravotních službách vydáno osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele, má po dobu 90 dnů ode dne vydání tohoto osvědčení právo na úhradu poskytnutých zdravotních služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi zemřelým poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.“.
81. V § 17a větě první se slova „a rehabilitační zdravotní“ zrušují, slova „s pobytovými službami“ se nahrazují slovy „poskytujících pobytové sociální služby“, slova „s těmito zařízeními“ se nahrazují slovy „s poskytovateli“ a ve větě druhé se slova „o to zařízení“ nahrazují slovy „o to poskytovatel“, slova „a rehabilitační zdravotní“ se zrušují a slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatele“.
82. § 18 včetně nadpisu zní:
 
㤠18
Podmínky poskytování hrazených služeb
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“).“.
(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí
a) lékař registrujícího poskytovatele,
b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče,
c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo
d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.“.
83. § 19 až 21 se včetně nadpisů zrušují.
84. V § 22 úvodní části ustanovení se slova „Hrazenou péčí“ nahrazují slovy „Hrazenými službami“.
85. V § 22 písm. a) se slova „registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“.
86. V § 22 písm. e) se slova „a rehabilitační zdravotní“ zrušují, za slovo „zařízeních“ se vkládá slovo „pobytových“ a slova „tato zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatelé pobytových sociálních služeb“.
87. Nadpis § 22a zní: „Zvláštní lůžková péče“.
88. V § 22a se slovo „Léčba“ nahrazuje slovy „Hrazenými službami je i léčba“.
89. § 23 a 24 se včetně nadpisů zrušují.
90. § 25 a 26 včetně nadpisů znějí:
 
㤠25
Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči
(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem
a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.
(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.
 
§ 26
Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace
(1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou dobu.
(2) Pokud je pojištěnec propuštěn do domácího ošetření na propustku, není poskytovatel po dobu trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní pojišťovně náklady za lůžkovou péči, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví.“.
91. § 27 se včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 zrušuje.
92. § 28 včetně nadpisu zní:
 
㤠28
Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby
(1) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci zdravotnické záchranné služby.
(2) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci pohotovostních služeb, a to i tehdy, pokud byly neodkladné zdravotní výkony provedeny lékařem mimo jeho odbornost.“.
93. V § 29 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
94. V § 29 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Hrazenými službami jsou také preventivní prohlídky, které se provádějí“.
95. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nejdříve však 18 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky“.
96. V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „stomatologie“ nahrazuje slovy „zubní lékařství“.
97. V § 29 odst. 3 se za slovo „gynekologie“ vkládají slova „a porodnictví“.
98. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.
99. V § 30 odst. 1 se slova „Hrazená péče zahrnuje:“ nahrazují slovy „Hrazenými službami jsou“ a slova „hrazené péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.
100. V § 30 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„Hrazenými službami dále jsou“.
101. V § 30 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „úhradu“ nahrazuje slovem „úhrada“.
102. V § 30 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:
„3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,“.
103. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova „v léčebnách dlouhodobě nemocných“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče“.
104. V § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zní:
„5. proti pneumokokovým infekcím, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,“.
105. V § 30 odst. 2 písm. b) se závěrečná část ustanovení zrušuje.
106. V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 6, který zní:
„6. proti lidskému papilomaviru třemi dávkami očkovací látky, a to pro dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.“.
107. V § 30 odst. 2 písm. c) se slova „v zařízeních“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele“.
108. V § 30 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.
109. V § 30 odst. 2 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo „diagnostiku“ nahrazuje slovem „diagnostika“ a slova „v zařízeních léčebně“ se nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů“.
110. V § 30 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
Hrazenými službami nejsou“.
111. V § 30 odst. 3 písm. c) se slovo „diagnostiku“ nahrazuje slovem „diagnostika“.
112. V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
113. V § 31 odst. 2 se slova „jeho registrující lékař“ nahrazují slovy „lékař registrujícího poskytovatele“.
114. V § 31 se odstavec 3 zrušuje.
115. Nadpis § 32 zní: „Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků“.
116. V § 32 odst. 1 a 3 se slova „prostředků zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnických prostředků“.
117. V § 32 odst. 3 se slova „prostředky zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“ a slova „zdravotní dokumentace“ se nahrazují slovy „zdravotnické dokumentace“.
118. V § 32 odst. 4 se slova „Zdravotnické zařízení oprávněné“ nahrazují slovy „Poskytovatel oprávněný“.
119. V § 32 odst. 5 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.
120. V § 32 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Za porušení povinností podle odstavce 4 se nepovažuje poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení peněžního či nepeněžního plnění, výhody nebo daru majetkové či nemajetkové povahy, které poskytne poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky současně se snížením nároku ze zdravotního pojištění poskytovatele oprávněného vydávat léčivé přípravky, které vyplývá z platné úhrady léčivého přípravku příslušné zdravotní pojišťovně. Uvedené se však nevztahuje na případy, kdy ke snížení ceny léčivého přípravku dojde tím, že poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky neuplatní plnou výši regulované ceny a obchodních výkonů, tedy v případě snížení prodejní ceny léčivého přípravku.“.
121. Nadpis § 33 zní: „Léčebně rehabilitační péče“.
122. V § 33 odstavec 1 zní:
„(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti.“.
123. V § 33 odst. 2 se za slovo „lázeňskou“ a za slovo „lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.
124. V § 33 odst. 3 až 7 se za slovo „lázeňská“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.
125. V § 33 odst. 4 větě první se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkovou“, ve větě třetí se za slovo „lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“, ve větě čtvrté se slovo „Pacient“ nahrazuje slovem „Pojištěnec“, za slovo „lázeňskou“ se vkládají slova „léčebně rehabilitační“, slova „zařízení lázeňské péče“ se nahrazují slovy „zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „zařízení ústavní péče“ se nahrazují slovy „zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče“.
126. V § 33 odst. 5 větě druhé se slova „Zdravotní pojišťovna hradí“ nahrazují slovy „Hrazenými službami jsou“.
127. V § 33 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje.“.
128. V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo „předtištěném“ zrušuje a ve větě třetí se slova „z nemocnice“ nahrazují slovy „z hospitalizace“.
129. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „v lázeňských léčebnách“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „v lázeňském zařízení“ se nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“.
130. V § 34 odst. 3 se slova „v dětské lázeňské“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče“.
131. § 35 se včetně nadpisu zrušuje.
132. V § 35a se za slova „Odběr tkání“ vkládají slova „ , buněk a“, za slovo „tkáněmi“ se vkládá slovo „ , buňkami“ a slova „ , jejímž pojištěncem je příjemce“ se nahrazují slovem „dárce“.
133. V nadpise § 36 se slovo „Doprava“ nahrazuje slovem „Přeprava“.
134. V § 36 odstavec 1 zní:
„(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.“.
135. V § 36 odst. 2 se slovo „Dopravu“ nahrazuje slovem „Přepravu“, slova „zdravotnického zařízení, které je schopno“ se nahrazují slovy „poskytovatele, který je schopen“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotnickou dopravní službu“.
136. V § 36 odst. 3 písm. b) se slovo „dopravci“ nahrazuje slovy „poskytovateli zdravotních služeb“ a slovo „dopravě“ se nahrazuje slovem „přepravě“.
137. V § 36 odst. 3 písm. c) se slovo „doprava“ nahrazuje slovem „přeprava“, slovo „dopravu“ se nahrazuje slovem „přepravu“ a slovo „dopravě“ se nahrazuje slovem „přepravě“.
138. V § 36 odst. 4 se slovo „dopravu“ nahrazuje slovem „přepravu“ a za slovo „tkání“ se vkládá slovo „ , buněk“.
139. V § 37 odst. 1 se slovo „doprava“ nahrazuje slovem „přeprava“.
140. V § 37 odst. 2 se slovo „dopravu“ nahrazuje slovem „přepravu“, za slovo „vozidlem“ se vkládají slova „řízeným jinou osobou“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout“.
141. V § 38 se slova „Hrazená péče zahrnuje“ nahrazují slovy „Hrazenou službou je i“.
142. § 39 včetně nadpisu zní:
 
㤠39
Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva
Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojištěnce, pitva, přeprava k pitvě a přeprava z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li toto místo stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazenou službou není anatomická pitva a soudní pitva a přeprava k takovýmto pitvám a z nich.“.
143. Poznámky pod čarou č. 41 a 42 se zrušují.
144. V § 39a odst. 2 písmeno a) zní:
„a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše,“.
145. V § 39b se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c)“.
146. V § 39b odst. 13 písmeno a) zní:
„a) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu,“.
147. V § 39b odst. 14 písm. d) se slova „použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu“ nahrazují slovy „postup při stanovení nebo změně“.
148. V § 39b odst. 14 písm. e) se slova „u vysoce inovativních léčivých přípravků“ nahrazují slovy „léčivým přípravkům“.
149. V § 39b se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) postup při stanovení úhrady léčivých přípravků včetně vysoce inovativních přípravků.“.
150. V § 39c odst. 11 písmeno a) zní:
„a) požadované vlastnosti léčivého přípravku pro postup podle odstavce 2 písm. a),“.
151. V § 39c odst. 11 se na konci textu písmene h) doplňují slova „včetně požadovaných vlastností nejméně nákladného léčivého přípravku“.
152. V § 39d odstavec 1 zní:
„(1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně přínos vysoce inovativního přípravku pro léčbu a splňuje-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je-li hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení základní úhrady Ústav postupuje podle § 39c obdobně.“.
153. V § 39f se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Za předmět obchodního tajemství lze u vysoce inovativních přípravků označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu, včetně údajů uvedených v odstavci 11 písm. c), f) a i).“.
154. V § 39g se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Odvolací orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá.“.
155. V § 40 odstavec 2 zní:
„(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.“.
156. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „nebo hlášeného pobytu“ se nahrazují slovy „pobytu nebo k místu bydliště“, slova „jiný právní předpis“ se nahrazují slovem „zákon“ a slova „doporučenou rychlostí. Doporučenou rychlostí se pro účely tohoto zákona rozumí rychlost,“ se nahrazují slovem „rychlostí“.
157. V § 40 odst. 3 písm. b) se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „poskytnutí hrazené péče“ se nahrazují slovy „poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb“, slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“, slova „u neodkladné a akutní zdravotní péče“ se zrušují a slova „plánované hrazené péče“ se nahrazují slovy „plánovaných hrazených služeb“.
158. V § 40 odstavec 6 zní:
„(6) Zdravotní pojišťovny vedou
a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.“.
159. V § 42 odstavec 1 zní:
„(1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců.“.
160. V § 42 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „prostředků zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků“ a slova „lázeňského pobytu“ se nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče“.
161. V § 42 odst. 3 písmeno a) zní:
a) poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně,“.
162. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „prostředky zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „ , potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky“.
163. V § 42 odst. 3 písm. c), § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 46 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
164. V § 42 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „takovou péči“ se nahrazují slovy „takové služby“, slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovem „poskytovatelem“.
165. V § 42 odst. 4 větě třetí se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.
166. V § 42 odst. 7 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele“.
167. V § 43 odst. 2 větě první se slova „zdravotní péči poskytnutou“ nahrazují slovy „hrazené služby poskytnuté“ a ve větě druhé se slova „zdravotní péči uhrazené“ nahrazují slovy „hrazených službách uhrazených“.
168. V § 44 odst. 4 se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“, slova „domácího řádu ústavního zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.
169. V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Za opakované porušení povinnosti stanovené pro poskytovatele v § 11 odst. 1 písm. d) uloží příslušná zdravotní pojišťovna poskytovateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč; při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno; pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo; opakované uložení pokuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb bez uplatnění výpovědní lhůty podle § 17 odst. 2.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
170. V § 44 odst. 6 se za slovo „Pokuta“ vkládají slova „uložená podle odstavců 1 až 5“.
171. V § 45 odst. 1 se slovo „péči“ nahrazuje slovem „služby“.
172. V § 45 odst. 5 se slova „Zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé, kteří jsou oprávněni“ a slovo „povinna“ se nahrazuje slovem „povinni“.
173. V § 45a odstavec 1 zní:
„(1) Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje v souladu s § 17 odst. 1, 2, 5 až 7, § 46 odst. 1 a § 52 odst. 2, může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Zdravotní pojišťovna je povinna hradit pokutu z jejího provozního fondu.“.
174. § 45b se zrušuje.
175. Nadpis části deváté zní: „SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“.
176. V § 46 odstavec 1 zní:
„(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).“.
177. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.
178. V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:
b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,“.
179. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.
180. V § 46 odst. 2 písm. d) se slova „poskytované zdravotní péče.“ nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb.“.
181. V § 46 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
e) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče.“.
182. V § 46 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.
(4) Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.“.
183. V § 47 odst. 1 se slova „místem provozování zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „místem poskytování zdravotních služeb“ a slova „ústavní a lázeňské zdravotní“ se nahrazují slovy „lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační“.
184. V § 47 odst. 2 písm. a) se slova „rozsah zdravotní péče“ nahrazují slovy „rozsah hrazených služeb“ a slova „má být poskytována“ se nahrazují slovy „mají být poskytovány“.
185. V § 47 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
d) lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení.“.
186. V § 48 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „uchazečem“.
187. V § 48 odst. 3 se slova „zdravotnických zařízeních, účastnících se výběrového řízení,“ nahrazují slovy „tom, které osoby se zúčastnily výběrového řízení“.
188. V § 50 odst. 1 se slova „je oprávněn poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru“ nahrazují slovy „splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení“.
189. V § 51 odstavec 1 zní:
„(1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.“.
190. V § 52 odstavec 2 zní:
„(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.“.
191. § 54 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.“.
192. Nadpis § 55 zní: „Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci“.
193. V § 55 odst. 1 až 5 se slova „péči hrazenou ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazené služby“.
194. V § 55 odst. 2 větě první se slova „zdravotnická zařízení povinna“ nahrazují slovy „poskytovatelé povinni“ a slova „poskytla zdravotní péči“ se nahrazují slovy „poskytli hrazené služby“.
195. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
Seznam použitých zkratek a symbolů
---------- ------------------------------------------------------------------------------
 Označení, Vysvětlení                               
 symbol                                       
---------- ------------------------------------------------------------------------------
 ODB    odbornost                                

 KAT    kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění 
      - symboly N, Z, W - viz dále                      

 N     výkon  označený ve sloupci KAT symbolem "N" - zdravotní výkon zásadně
      nehrazený  ze  zdravotního  pojištění, výjimkou může být předchozí
      povolení revizním lékařem pro  konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho
      závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)  

 W     výkon označený ve sloupci  KAT symbolem "W" -  zdravotní výkon plně 
      hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo 
      limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním 
      lékařem                                 

 Z     výkon označený ve sloupci KAT  symbolem "Z" - zdravotní  výkon plně    
      hrazený zdravotní  pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení  
      revizním lékařem                            

 dg.    diagnóza                                

 poř. č.  pořadové číslo výkonu                          
---------- ------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 ODB   Název                                  
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 001   Všeobecné praktické lékařství                      

 002   Praktické lékařství pro děti a dorost                  

 014   Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog       

 015   Ortodoncie                               

 201   Rehabilitační a fyzikální medicína                   

 401   Pracovní lékařství                           

 404   Dermatovenerologie                           

 504   Cévní chirurgie                             

 601   Plastická chirurgie                           

 603   Gynekologie a porodnictví                        

 605   Orální a maxilofaciální chirurgie                    

 606   Ortopedie                                

 701   Otorinolaryngologie                           

 705   Oftalmologie                              

 706   Urologie                                

 808   Soudní lékařství                            

 809   Radiologie a zobrazovací metody                     

 903   Klinická logopedie                           

 911   Všeobecná sestra                            

 999   Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost         
----------- --------------------------------------------------------------------------- 
Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------
 Poř. ODB   Název zdravotního výkonu                 KAT Podmínka úhrady         
 č.                                   
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------
 1.  001   Zdravotně výchovná činnost                N                   
                                    
 2.  002   Zdravotně výchovná činnost                N                   
                                    
 3.  014   Pečetění fisury - zub                  N                   
                                    
 4.  014   Koferdam - jedna čelist                 N                   
                                    
 5.  014   Trepanace alveolu                    N                   
                                    
 6.  014   Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace    N                   
        v zubním lékařství                                
                                    
 7.  014   Provizorní můstek zhotovený v ordinaci          N                   
                                    
 8.  014   Oprava fixní náhrady v ordinaci             N                   
                                    
 9.  015   Odborná ortodontická konzultace na žádost pacienta    N                   
                                               
                                    
 10.  504   Rekonstrukce     a. iliaca int. a další výkony        N                   
        pro vaskulární impotenci                                    
                                    
 11.  603   Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaci     N                   
                                                 
                                    
 12.  701   Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanu     N                   
                                                    
                                    
 13.  706   Implantace penilních protéz               N                   
                                    
 14.  706   Penis - kavernosometrie                 N                   
                                    
 15.  706   Kavernosografie                     N                   
                                    
 16.  903   Logopedické preventivní vyšetření - depistáž      N                   
        v terénu                                       
                                    
 17.  001   Šetření na pracovišti prováděné závodním lékařem    W  Výkon bude hrazen, pokud     
                                       je nezbytný ke zjištění     
                                       epidemiologické situace na pracovišti    
                                    
 18.  014   Injekční anestézie                    W  Výkon bude hrazen s výjimkou   
                                       intraligamentární anestezie   
                                    
 19.  014   Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru    W  Výkon bude hrazen pouze při   
        zubní lékař                         převzetí pojištěnce do péče   
                                       při registraci pojištěnce    
                                    
 20.  014   Kontrola ústní hygieny - profylaktická          W  Hrazeno dvakrát ročně      
                                    
 21.  014   Odstranění zubního kamene - profylaktické        W  Hrazeno jedenkrát ročně     
                                    
 22.  014   Lokální fluoridace s vysušením              W  Hrazeno při použití přípravku  
                                       s aminofluoridem bez nosiče   
                                    
 23.  014   Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet         W  Hrazeno pouze při použití    
        plošek, včetně rekonstrukce růžku)              nedózovaného amalgámu      
                                       v rozsahu celého chrupu, při   
                                       použití samopolymerujícího    
                                       kompozita pouze v rozsahu    
                                       špičáků včetně          
                                    
 24.  014   Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez          W  Hrazeno u dětí do dovršení    
        ohledu na počet plošek, včetně                18 let v rozsahu špičáků včetně 
        rekonstrukce růžku a dostavby plastické)                            
                                    
 25.  014   Endodontické ošetření                  W  Hrazeno při použití       
                                       registrovaného materiálu     
                                       metodou centrálního čepu     
                                    
 26.  014   Přechodná dlaha bez preparace - na zub          W  Hrazeno při použití       
                                       samopolymerující         
                                       kompozitní pryskyřice      
                                    
 27.  014   Přechodná dlaha s preparací - na zub           W  Hrazeno při použití       
                                       samopolymerující         
                                       kompozitní pryskyřice      
                                    
 28.  201   Stanovení dlouhodobého rehabilitačního          W  Hrazen jedenkrát během léčby   
        plánu na základě proběhlé rehabilitační konference                              
                                    
 29.  401   Šetření na pracovišti pojištěnce             W  Výkon bude hrazen jen      
        z hlediska rizika profesionálního               v indikaci vyšetření pro     
        poškození                           hrozící, suspektní nebo     
                                       nastalé profesionální postižení 
                                    
 30.  601   Modelace a přitažení odstálého boltce          W  Plná úhrada do 10 let věku    
                                       dítěte, nad 10 let zdravotní   
                                       pojišťovna nehradí        
                                    
 31.  701   Testy na agravaci a simulaci               W  V případě prokázané simulace   
                                       nehrazen             
                                    
 32.  705   Aplikace kontaktní čočky                 W  Výkon bude hrazen po operaci   
                                       katarakty            
                                    
 33.  808   Konzultace nálezu soudním lékařem            W  Výkon bude hrazen, pokud je   
                                       na žádost ošetřujícího lékaře  
                                       nutný k vysvětlení nálezu    
                                       u konkrétního případu      
                                    
 34.  911   Komplexní posouzení zdravotního             W  Výkon bude hrazen jen na     
        stavu pojištěnce v jeho prostředí               doporučení praktického lékaře  
                                       při převzetí pojištěnce do    
                                       lékařem indikované dočasné nebo 
                                       dlouhodobé ošetřovatelské péče  
                                       v domácnosti           
                                    
 35.  911   Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředí      W  Výkon bude hrazen po předchozí  
                                       indikaci praktického lékaře,   
                                       která může být jednorázová nebo 
                                       vyjadřující konkrétní frekvenci 
                                       návštěv na určité období     
                                    
 36.  911   Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředí W  Výkon bude hrazen po předchozí  
                                       indikaci praktického lékaře,   
                                       která může být jednorázová nebo 
                                       vyjadřující konkrétní frekvenci 
                                       návštěv na určité období     
                                    
 37.  911   Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné         W  Výkon     bude hrazen po předchozí  
        nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředí       indikaci praktického lékaře,   
                                       která může být jednorázová nebo 
                                       vyjadřující konkrétní frekvenci 
                                       návštěv na určité období     
                                    
 38.  999   Psychoterapie podpůrná - prováděná            W  Výkon bude hrazen jen na jednoho 
        lékařem nepsychiatrem                     pojištěnce jedenkrát ročně    
                                       v jednom oboru po podrobném   
                                       zápisu ve zdravotnické      
                                       dokumentaci           
                                    
 39.  999   Rozhovor lékaře s rodinou                W  Výkon bude hrazen na jednoho   
                                       pojištěnce ve věku do 15 let   
                                       maximálně dvakrát ročně,     
                                       u dospělého jedenkrát ročně po  
                                       podrobném zápisu ve zdravotnické 
                                       dokumentaci           
                                    
 40.  999   Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou      W  Hrazeno pouze při zdravotní   
                                       indikaci zdůvodněné písemně   
                                       ve zdravotnické dokumentaci   
                                       a stvrzené podpisem edukovaného 
                                       nebo jeho zákonného zástupce   
                                    
 41.  999   Konzilium lékařem poskytovatele             W  Výkon hrazen jen pokud je na   
        specializované ambulantní péče                žádost praktického lékaře    
                                    
 42.  404   Epilace á 30 minut                    Z  Výkon bude hrazen pouze     
                                       u dg. E00 - E07 (poruchy štítné 
                                       žlázy, hormonální poruchy),   
                                       E10 - E14 (diabetes mellitus),  
                                       E20-E35 (diencefalohypofyzární 
                                       poruchy)             
                                    
 43.  601   Korekce malé vrozené anomálie boltce           Z                   
        a okolí (výrůstky před boltcem)                                
                                    
 44.  601   Xanthelasma                       Z                   
                                    
 45.  601   Operace ptózy obličeje - horní, dolní          Z                   
                                    
 46.  601   Operace ptózy obličeje - celková (smas          Z                   
        lifting)                                            
                                    
 47.  601   Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční        Z                   
        poruchu                                            
                                    
 48.  601   Rinoplastika - měkký nos                 Z                   
                                    
 49.  601   Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)   Z                   
                                               
                                    
 50.  601   Rinofyma                         Z                   
                                    
 51.  601   Operace gigantomastie                  Z                   
                                    
 52.  601   Ablace prsu se zachováním dvorce             Z                   
                                    
 53.  601   Rekonstrukce areomamilárního komplexu          Z                   
                                    
 54.  601   Kapsulotomie pouzdra implantátu             Z                   
                                    
 55.  601   Odstranění implantátu prsu s kapsulektomií        Z                   
                                    
 56.  601   Implantace tkáňového expanderu              Z                   
                                    
 57.  605   Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézou      Z                   
                                    
 60.  605   Subperiostální implantát - jedna čelist         Z                   
                                    
 61.  605   Korekce brady                      Z                   
                                    
 62.  606   Osteotomie proximálního femuru              Z                   
                                    
 63.  606   Prodloužení, zkrácení dlouhé kosti            Z                   
                                    
 64.  701   Septoplastika                      Z                   
                                    
 65.  705   Laserová iridotomie                   Z  Výkon je hrazen při provedení  
                                       na 1 oku nejvíce třikrát, při  
                                       dalším provedení je k úhradě   
                                       třeba souhlasu revizního lékaře 
                                    
 66.  705   Dermatoplastika jednoho víčka nebo            Z                   
        blepharochalasis - exize z jednoho víčka                            
        + odstranění tuku a záhybu                                   
                                    
 67.  705   Laserová koagulace sítnice                Z  Výkon je hrazen při provedení  
                                       na 1 oku nejvíce pětkrát, při  
                                       dalším provedení je k úhradě   
                                       třeba souhlasu revizního lékaře 
                                    
 68.  705   Plastická operace kůže víčka otočným           Z                   
        lalokem nebo posunem                                      
                                    
 69.  706   Transuretrální termoterapie prostaty           Z                   
                                    
 70.  706   Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látek   Z                   
                                              
                                    
 71.  706   Ligatura vas deferens - vazektomie            Z                   
                                    
 72.  999   Vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení  Z".                   
-------------- ------------------------------------------------------     -------------------------------------                                    

196. Přílohy č. 2 a 3 znějí:
 
"Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Název skupiny léčivých látek                       
skupiny                                      
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
 1    protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání                                  

 2    prokinetika, perorální podání                       

 3    antiemetika ze skupiny setronů                      

 4    protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání 

 5    protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace     
                                      
 6    mikronizované multienzymové pankreatické přípravky            

 7    insuliny krátkodobě působící                       

 8    insuliny střednědobě působící                       

 9    insuliny dlouhodobě působící                       

 10    perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů               

 11    perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey              

 12    vitamin D a jeho analoga, perorální podání                

 13    vitamin D a jeho analoga, parenterální podání               

 14    soli vápníku, perorální podání                      

 15    soli draslíku, perorální podání                      

 16    antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K             

 17    antithrombotika ze skupiny heparinu                    

 18    antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární    
     hepariny a obdobná léčiva)                        

 19    antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové             

 20    antifibrinolytika, perorální podání                    

 21    antifibrinolytika, parenterální aplikace                 

 22    hemostatika (vitamin K), perorální podání                 

 23    koagulační faktor VIII                          

 24    koagulační faktor IX                           

 25    soli železa, perorální podání                       

 26    soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání      

 27    soli železa, parenterální aplikace                    

 28    erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku        

 29    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)           

 30    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)           

 31    úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)         

 32    intravenozní roztoky fysiologického roztoku                

 33    intravenózní roztoky glukózy                       

 34    roztoky k peritoneální dialýze                      

 35    roztoky k hemodialýze                           

 36    srdeční glykosidy, perorální podání                    

 37    antiarytmika třída I a III, perorální podání               

 38    adrenalin                                 

 39    nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání            

 40    nitráty pro akutní léčbu                         

 41    antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání         

 42    léčiva pro plicní hypertenzi                       

 43    diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání         

 44    diuretika s vysokým účinkem, perorální podání               

 45    diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace            

 46    diuretika šetřící draslík, perorální podání                

 47    selektivní beta-blokátory, perorální podání                

 48    blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin,
     perorální podání                        

 49    blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící 
     méně než 24 hodin                             

 50    blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící 
     déle než 24 hodin                             

 51    ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin                 

 52    léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů   

 53    hypolipidemika ze skupiny statinů                     

 54    hypolipidemika ze skupiny fibrátů                     

 55    antimykotika k lokálnímu použití                     

 56    antipsoriatika k lokálnímu použití                    

 57    antibiotika k lokálnímu použití                      

 58    kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné    
     1. a 2. generace                             

 59    kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné    
     3. a 4. generace                             

 60    kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné     
     1. a 2. generace                             

 61    kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné     
     3. a 4. generace                             

 62    léčivé látky proti akné k lokálnímu použití                

 63    gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu  
     použití                                  

 64    léčiva zvyšující tonus dělohy                       

 65    léčiva snižující tonus dělohy                       

 66    inhibitory prolaktinu                           

 67    mužské pohlavní hormony                          

 68    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání      

 69    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace    

 70    ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů               

 71    gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace                 

 72    ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů         

 73    močová spasmolytika                            

 74    léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty             

 75    hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga             

 76    hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga             

 77    hormony hypotalamu a jejich analoga                    

 78    kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání           

 79    kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace        

 80    hormony štítné žlázy                           

 81    tyreostatika                               

 82    glukagon                                 

 83    homeostatika vápníku                           

 84    tetracyklinová antibiotika, perorální podání               

 85    peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů  
     betalaktamáz, perorální podání                      

 86    peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání           

 87    jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání             

 88    sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání                

 89    makrolidová antibiotika, perorální podání                 

 90    linkosamidová antibiotika, perorální podání                

 91    aminoglykosidová antibiotika                       

 92    chinolonová chemoterapeutika, perorální podání              

 93    imidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika, perorální podání      

 94    antimykotika pro systémové užití, perorální podání            

 95    antimykobakteriální     látky                         

 96    systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí 
     a některých dalších virových infekcí, perorální podání          

 97    antiretrovirotika                             

 98    imunoglobuliny, normální lidské                      

 99    lidské imunoglobuliny proti tetanu                    

 100   lidské imunoglobuliny proti hepatitidě                  

 101   ostatní lidské specifické imunoglobuliny                 

 102   cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání        

 103   cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace      

 104   antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání        

 105   antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace     

 106   antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání      

 107   antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace          

 108   antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace        

 109   alkaloidy z rodu vinca a analoga                     

 110   deriváty podofylotoxinu, perorální podání                 

 111   deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace              

 112   taxany                                  

 113   antracykliny a jejich deriváty                      

 114   cytotoxická antibiotika                          

 115   platinová cytostatika                           

 116   cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání         

 117   cytostatika - monoklonální protilátky                   

 118   hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání      

 119   antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání           

 120   antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání           

 121   inhibitory aromatáz                            

 122   interferony používané v onkologii                     

 123   interferony a glatiramer acetát používané v neurologii          

 124   interferony používané v hepatologii                    

 125   imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání        

 126   imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání    

 127   imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa                

 128   nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání            

 129   nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání            

 130   centrální svalová relaxancia, perorální podání              

 131   antiuratika, perorální podání                       

 132   léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání  

 133   lokální anestetika ze skupiny amidů                    

 134   analgetika - silné opioidy, perorální podání               

 135   analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace            

 136   analgetika - morfin, parenterální podání                 

 137   analgetika - slabé opioidy, perorální podání               

 138   analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti          

 139   analgetika - antipyretika, perorální podání                

 140   antimigrenika                               

 141   antiepileptika ze skupiny barbiturátů                   

 142   antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů     

 143   antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů          

 144   antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin            

 145   anticholinergní antiparkinsonika                     

 146   dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů    

 147   antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu               

 148   antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT                

 149   antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání    

 150   antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání    

 151   antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání  

 152   Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů   

 153   Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté               

 154   lithium                                  

 155   antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky  

 156   anxiolytika, perorální podání                       

 157   anxiolytika, rektální podání                       

 158   antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů,    
     perorální podání                             

 159   antidepresiva - selektivní inhibitory působící na jeden transmiterový   
     systém, perorální podání                         

 160   antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové    
     systémy, perorální podání                         

 161   centrální stimulancia - perorální podání                 

 162   léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)     

 163   parasympatomimetika, perorální podání                   

 164   léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání           

 165   antimalarika                               

 166   anthelmintika                               

 167   nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů               

 168   inhalační sympatomimetika                         

 169   inhalační kortikosteroidy                         

 170   inhalační anticholinergika                        

 171   antileukotrieny, perorální podání                     

 172   nesedativní antihistaminika                        

 173   oftalmologika - antibiotika                        

 174   oftalmologika - chemoterapeutika                     

 175   oftalmologika - antivirotika                       

 176   oftalmologika - kortikosteroidy                      

 177   oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva             

 178   antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik      

 179   antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů                

 180   antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů         

 181   mydriatika a cykloplegika                         

 182   oftalmologika - antialergika                       

 183   terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání     

 184   terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání      

 185   základní antidota                             

 186   antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání        

 187   antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání       

 188   definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu              

 189   definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě      
     fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu                

 190   individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku          

 191   individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii            

 192   erytrocytární přípravky                          

 193   trombocytární přípravky                          

 194   přípravky z plazmy                            

 195   leukocytární přípravky                          
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
ODDÍL A
Seznam použitých zkratek a symbolů
V seznamu zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:
a) skupina
 1  obvazový materiál, náplasti
 2  pomůcky pro inkontinentní
 3  pomůcky stomické
 4  ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
 5  ortopedicko protetické pomůcky     individuálně zhotovené
 6  kompresivní punčochy a návleky
 7  vozíky invalidní včetně příslušenství
 8  sluchadla včetně příslušenství
 9  brýle a optické pomůcky
10  pomůcky respirační a inhalační
11  pomůcky pro diabetiky
12  kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
13  dále nespecifikované pomůcky
14  kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
15  kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
16  obuv ortopedická
17  pomůcky pro laryngektomované
b) zkratka
db  decibel
DPT  dioptrie
K. T. kompresní třída
PVC  polyvinylchlorid
SRT  práh slovní srozumitelnosti
c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť
ALG  alergologie a klinická imunologie
CHR  chirurgie
DIA  endokrinologie a diabetologie
DRV  dermatovenerologie
FON  foniatrie
GER  geriatrie
J16  odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou
NEU  neurologie, dětská neurologie
OHM  onkologie a hematologie
OPH  oftalmologie
ORP  ortopedická protetika
ORT  ortopedie
OTO  otorinolaryngologie
PED  dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
PRL  všeobecné praktické lékařství
REH  rehabilitační a fyzikální medicína
S3   lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej 
    k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného 
    zdravotního pojištění
S4   odborná pracoviště oftalmologická pro výdej speciálních optických pomůcek
S5   zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem
TRA  traumatologie
TRN  pneumologie a ftizeologie
TVL  tělovýchovné lékařství
URN  urologie a nefrologie
ODDÍL B
Seznam zdravotnických prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------
 Položka Skupina Název druhu (typu) zdravotnického prostředku      Poznámka              
                                            
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------
 1    1    náplasti                        s výjimkou hypoalergických
                                     náplastí 

 2    1    náplasti na kuří oka                              

 3    2    plena PVC                                    

 4    2    podložky PVC                                  

 5    4    návlek tenisový                                 

 6    4    ortézy sportovní                                

 7    7    příslušenství ke kočárku - pracovní deska                    

 8    7    příslušenství ke kočárku - odkládací košík                   

 9    7    příslušenství ke kočárku - pláštěnka                      

 10    7    příslušenství k vozíku - pracovní deska                     

 11    7    příslušenství k vozíku - pláštěnka                       

 12    7    příslušenství k elektrickým vozíkům - ovládání pro doprovod                      

 13    11    proužky diagnostické na stanovení cholesterolu                        
                                           
 14    12    příslušenství k chodítkům, která jsou nad rámec jejich funkce                     
                                      
 15    13    kapátko oční                                  

 16    13    tyčinka oční                                  

 17    13    odsávačka mateřského mléka                           

 18    13    prst technický pryžový                             

 19    13    lůžko zdravotní                                 

 20    13    nitroděložní tělísko                              

 21    13    polštář včetně povlaku                             

 22    16    neortopedické vložky do bot                           

 23        opravy zdravotnických prostředků kromě vozíků a kočárků a individuálně vyráběných                       
          ortopedicko protetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí                    
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------
ODDÍL C
Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb
----------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------
 Položka Skupina Název druhu (typu)             Omezení              Limitace výše úhrady     
          zdravotnického                                               
          prostředku                                                 
----------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------                               
 1    1    prostředky pro klasické hojení ran     max. rozměr 10 x 10 cm      100 %; max. 4 Kč za 1 ks; A  
                               
 2    1    netkaná textilie              max. rozměr 10 x 10 cm;      100 %; max. 50 Kč za 100 ks; A 
                               max. 100 ks za měsíc;                     

 3    1    prostředky pro vlhké hojení        max. rozměr 20 x 20 cm;      100 %; max. 200 Kč za 1 ks; A 
          ran                    po předepsání CHR, DRV, J16; při                
                               léčbě delší než 9 měsíců po                   
                               schválení revizním lékařem                   
                               pouze pro stomiky                        
                               
 4    1    náplasti hypoalergické           do 18 let, pouze pro stomiky a  100 %; max. 30 Kč za balení; A 
                               diabetiky                           
 5    1    obinadlo elastické             max. rozměr 14 cm x 5 m      100 %; max. 50 Kč za 1 ks; A 
                               
 6    1    obinadlo hydrofilní sterilní        max. rozměr 12 cm x 5 m      100 %; max. 15 Kč za 1 ks; A 
                               
 7    1    obinadlo pružné hadicové                           100 %; max. 30 Kč za 1 ks; A 
                               
 8    1    tampóny vinuté               max. 1 000 ks za rok; po     100 %; max. 70 Kč za 1 000 ks; A   
                               předepsání DIA                      
                               
 9    1    vata buničitá               max. 500 g            100 %; max. 50 Kč za 500 g; A 
                               
 10    2    absorpční prostředky pro          max. 150 ks za měsíc       100 %; max. 450 Kč za 150 ks; A
          inkontinentní - vložky                                        
          pro lehkou inkontinenci                                            
                               
 11    2    absorpční prostředky pro          max. 150 ks za měsíc       100 %; max. 900 Kč za 150 ks; A
          střední inkontinenci                                       
          - vložné pleny                                                   
                               
 12    2    absorpční prostředky pro          max. 150 ks za měsíc       100 %; max. 1 700 Kč za 150 ks; A  
          těžkou inkontinenci -                                        
          plenkové kalhotky                                                 
                               
 13    2    fixace absorpčních prostředků       max. 24 ks za rok         100 %; max. 190 Kč za 24 ks; A 
          pro vložné pleny                                             
                               
 14    2    kondomy urinální              max. 30 Ks za měsíc        100 %; max. 700 Kč za 30 ks; A 
                               
 15    2    sáčky sběrné urinální           max. 10 Ks za měsíc        100 %; max. 500 Kč za 10 ks; A 
                                                               
                               
 16    3    podložky kolostomické           max. 10 ks za měsíc        100 %; max. 3 000 Kč za 10 ks; B     
                                                          
                               
 17    3    podložky ileostomické           max. 15 ks za měsíc        100 %; max. 4 500 Kč za 15 ks; B    
                                                          
                               
 18    3    podložky urostomické            max. 15 ks za měsíc        100 %; max. 4 500 Kč za 15 ks; B    
                                                           
                               
 19    3    krytky stomické              max. 30 ks za měsíc;       100 %; max. 3 100 Kč za 30 ks; B    
                               po schválení revizním lékařem            
                               
 20    3    zátky stomické               max. 30 ks za měsíc;       100 %; max. 3 100 Kč za 30 ks; A    
                               po schválení revizním lékařem             
                               
 21    3    systémy kolostomické            max. 60 ks za měsíc        100 %; max. 4 000 Kč za 60 ks; B    
          dvoudílné uzavřené - sáčky                                    
                               
 22    3    systémy kolostomické            max. 60 ks za měsíc        100 %; max. 7 500 Kč za 60 ks; B    
          jednodílné uzavřené - sáčky                                    
          (včetně podložky)                                             
                               
 23    3    systémy ileostomické            max. 30 ks za měsíc        100 %; max. 9 000 Kč za 30 ks; B    
          jednodílné výpustné - sáčky                                   
                               
 24    3    systémy ileostomické            max. 30 ks za měsíc        100 %; max. 8 500 Kč za 30 ks; B    
          jednodílné výpustné - sáčky                                    
          (včetně podložky)                                             
                               
 25    3    systémy urostomické dvoudílné       max. 30 ks za měsíc        100 %; max. 5 500 Kč za 30 ks; B    
          - sáčky                                              
                               
 26    3    systémy urostomické            max. 30 ks za měsíc        100 %; max. 9 000 Kč za 30 ks; B    
          jednodílné - sáčky                                        
          (včetně podložky)                                             
                               
 27    3    pásy a přídržné              max. 2 ks za rok; po schválení  100 %; max. 600 Kč za 2 ks; A 
          prostředky pro stomiky           revizním lékařem                        
                               
 28    3    systémy stomické irigační -        max. 2 sety včetně příslušenství 100 %; max. 2 800 Kč za 2 sety; A    
          sety a příslušenství            za rok; po schválení revizním            
                               lékařem                             
                               
 29    3    systémy stomické - na           max. 1 systém (10 ks podložek,  100 %; max. 13 000 Kč za 1 systém; A    
          dočasnou kontinenci stomie         60 ks uzavřených sáčků a 15 ks           
                               zařízení na dočasnou kontinenci                 
                               stomie) za měsíc; po schválení                 
                               revizním lékařem                        
                               
 30    3    podložky stomické - drenážní        max. 10 ks za měsíc;       100 %; max. 3 000 Kč za 10 ks; B   
                               po schválení revizním lékařem              
                               
 31    3    systémy stomické - drenážní        max. 30 ks za měsíc;       100 %; max. 8 500 Kč za 30 ks; B    
          jednodílné - sáčky             po schválení revizním lékařem             
          (včetně podložky)                                             
                               
 32    3    systémy stomické - drenážní        max. 30 ks za měsíc;       100 %; max. 7 000 Kč za 30 ks; B    
          dvoudílné - sáčky             po schválení revizním lékařem              
                               
 33    3    prostředky stomické -                            100 %; A           
          vyplňovaní a vyrovnávací                                          
                               
 34    3    prostředky stomické - zahušťovací     max. 30 ks za měsíc;       100 %; max. 360 Kč za 30 ks; A 
                               pro ileostomiky                        
                               
 35    3    prostředky stomické - čistící                        100 %; max. 350 Kč za měsíc; A 
                                                               
                               
 36    3    odstraňovače stomické podložky       100 %; max. 300 Kč za měsíc; A 
                                                          
                               
 37    3    prostředky stomické - ochranné       100 %; max. 1 000 Kč za měsíc; A    
                                                   
 38    3    prostředky stomické - deodorační      po schválení revizním lékařem   100 %; max. 350 Kč za měsíc; A 
                               
 39    4    ortéza sériově vyráběná          max. 1 ks za rok; po předepsání  100 %; A           
                               ORT, ORP, REH, CHR, NEU, TRA, TVL                  
                               
 40    4    návlek pahýlový              max. 8 ks za rok         100 %; A           
                               
 41    4    suspenzor                 max. 2 ks za rok         100 %; max. 130 Kč za 2 ks; A 
                               
 42    4    epitéza mamární              max. 1 ks za 2 roky;       100 %; max. 1 800 Kč za 1 ks; A
                               po předepsání CHR, OHM, PRL                  
                               
 43    4    epitéza mamární samolepicí         max. 1 ks za 2 roky; při     100 %; max. 3 000 Kč za 1 ks; A
                               lymfatickém otoku; po předepsání                    
                               OHM, J16                            
                               
 44    4    epitéza mamární pooperační         max. 1 ks v rámci 1 operace;   100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A 
                               po předepsání CHR, OHM                     
                               
 45    4    kompresivní podprsenka           max. 1 ks za rok; při       100 %; max. 1 300 Kč za 1 ks; A
                               lymfatickém otoku;                
                               po předepsání CHR, OHM                            
                               
 46    5    ortéza individuálně zhotovená       po předepsání ORP, ORT, REH,   100 %; A           
                               CHR, NEU a po schválení revizním                
                               lékařem                             
                               
 47    5    epitéza individuálně zhotovená       max. 1 ks za 2 roky;       100 %; A           
                               po předepsání CHR, ORP, ORT                 
                               a po schválení revizním lékařem                   
                               
 48    5    protézy horních a dolních         max. 1 ks za 2 roky;       100 %; A           
          končetin - základní provedení       po předepsání ORP, REH, ORT                   
                               
 49    5    protézy modulární horních a        max. 1 ks za 2 roky;       100 %; A           
          dolních končetin, které jsou        po předepsání ORP, REH, ORT                 
          zhotoveny ze stavebnicových        a po schválení revizním lékařem                   
          polotovarů a sestav, včetně                                        
          tahových protéz horních končetin                                          
                               
 50    5    protézy myoelektrické,           max. 1 ks za 5 let (v případě   100 %; A           
          ztráta obou horních končetin,       postižení obou končetin 1 pár za                
          nebo jednostranná amputace s        5 let); po předepsání ORP, REH,                 
          funkčním postižením druhé         ORT a po schválení revizním                   
          horní končetiny              lékařem S5                           
                               
 51    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 820 Kč za 2 páry; A
          punčochy lýtkové II. K. T         předepsání PRL, CHR, INT, DRV,                 
                               J16                               
                               
 52    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 900 Kč za 2 páry; A
          punčochy lýtkové III. K. T         předepsání CHR, INT, DRV, J16                 
                               
 53    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 2 000 Kč za 2 páry; A    
          punčochy lýtkové IV. K. T         předepsání CHR, INT, DRV, J16             
                               
 54    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 1 050 Kč za 2 páry; A    
          punčochy polostehenní II. K. T      předepsání PRL, CHR, INT, DRV,            
                               J16                               
                               
 55    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 1 200 Kč za 2 páry; A    
          punčochy polostehenní III. K. T      předepsání CHR, INT, DRV, J16             
                               
 56    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 2 600 Kč za 2 páry; A    
          punčochy polostehenní IV. K. T       předepsání CHR, INT, DRV, J16             
                               
 57    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 1 200 Kč za 2 páry; A    
          punčochy stehenní II. K. T         předepsání PRL, CHR, INT, DRV,            
                               J16                               
                               
 58    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 1 200 Kč za 2 páry; A    
          punčochy stehenní III. K. T        předepsání CHR, INT, DRV, J16            
                               
 59    6    kompresivní elastické           max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 3 000 Kč za 2 páry; A    
          punčochy stehenní IV. K. T         předepsání CHR, INT, DRV, J16             
                               
 60    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A 
          punčochy stehenní s uchycením       PRL, CHR, INT, DRV, J16                     
          v pase II. K. T                                              
                               
 61    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 750 Kč za 2 ks; A 
          punčochy stehenní s uchycením       CHR, INT, DRV, J16                       
          v pase III. K. T                                              
                               
 62    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 800 Kč za 2 ks; A 
          punčochy stehenní s uchycením       CHR, INT, DRV, J16                       
          v pase IV. K. T                                              
                               
 63    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 1 900 Kč za 2 ks; A
          punčochové kalhoty dámské         PRL, CHR, INT, DRV, J16 a po                  
          II. K. T.                 schválení revizním lékařem                   
                               
 64    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 2 000 Kč za 2 ks; A
          punčochové kalhoty dámské         CHR, INT, DRV, J16 a po                    
          III. K. T.                 schválení revizním lékařem                   
                               
 65    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 2 000 Kč za 2 ks; A
          punčochové kalhoty dámské         CHR, INT, DRV, J16 a po                    
          IV. K. T.                 schválení revizním lékařem                   
                               
 66    6    kompresivní elastické           max. 1 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 950 Kč za 1 ks; A 
          punčochové kalhoty             CHR, INT, DRV, J16 a po                     
          těhotenské II. K. T.            schválení revizním lékařem                   
                               
 67    6    kompresivní elastické           max. 1 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 1 300 Kč za 1 ks; A
          punčochové kalhoty             CHR, INT, DRV, J16 a po                    
          těhotenské III. a IV. K. T.            schválení revizním lékařem                   
                               
 68    6    pažní návlek komplet II. K.T.       max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 1 000 Kč za 2 ks; A
                               CHR, INT, DRV, J16, OHM a po                  
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 69    6    pažní návlek komplet III.         max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 1 000 Kč za 2 ks; A
          a IV. K. T.                CHR, INT, DRV, J16, OHM                    
                               
 70    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 4 000 Kč za 2 ks; A
          punčochy a návleky II., III.        CHR, INT, DRV, J16 a po                    
          a IV. K. T. - individuálně         schválení revizním lékařem                   
          zhotovené technologií                                           
          kruhového pletení                                             
                               
 71    6    kompresivní elastické           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 15 000 Kč za 2 ks; A   
          punčochy a návleky II., III.        J16 a po schválení revizním               
          a IV. K. T. - individuálně         lékařem S5                           
          zhotovené technologií plochého pletení                                           
                                                       
                               
 72    6    kotníkový díl a kolenní díl        max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 260 Kč za 2 ks; A 
          II. a III. K. T.              CHR, ORT, REH, PRL, DRV, J16                  
                               
 73    6    pomůcka pro navlékání           max. 1 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A 
          kompresivních elastických         PRL, CHR, INT, DRV, J16                     
          punčoch II., III. a IV. K. T.                                       
                               
 74    7    kočárek zdravotní             max. 1 ks za 3 roky; po      100 %; max. 21 000 Kč za   
                               předepsání REH, ORT, NEU a po   1 ks; A            
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 75    7    kočárek zdravotní - příslušenství     max. 1 ks za 3 roky; po      100 %; max. 5 000 Kč za 1 ks; A
                               předepsání REH, ORT, NEU a po                 
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 76    7    vozík mechanický - základní        max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 9 000 Kč za 1 ks; A
                               předepsání REH, ORT, NEU, INT                 
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 77    7    vozík mechanický - odlehčený        max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 19 000 Kč za 1 ks; A   
                               předepsání REH, ORT, NEU, INT              
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 78    7    vozík mechanický - aktivní         max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 21 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání REH, ORT, NEU, INT             
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 79    7    vozík mechanický - dětský         max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 21 000 Kč za 1 ks; A   
                               předepsání REH, ORT, NEU a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 80    7    vozík mechanický - speciální        max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 55 000 Kč za 1 ks; A   
          s ohledem na míru a závažnost       předepsání REH, ORT, NEU a po              
          zdravotního postižení           schválení revizním lékařem                   
                               
 81    7    vozík mechanický - příslušenství      max. 1 ks za 5 let; po      100 %; A           
                               předepsání REH, ORT, NEU, INT                  
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 82    7    rukavice kožené pro vozíčkáře       max. 2 páry za rok        100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A
          (k mechanickému vozíku)                                          
                               
 83    7    vozík s elektrickým pohonem        max. 1 ks za 7 let; po      100 %; max. 136 000 Kč za 1 ks; A    
          - pro provoz obvykle            předepsání REH, ORT, NEU, INT             
          v exteriéru                a po schválení revizním lékařem                 
                               
 84    7    vozík s elektrickým pohonem        max. 1 ks za 7 let; po      100 %; max. 115 000 Kč za 1 ks; A   
          - standardní pro lehký provoz       předepsání REH, ORT, NEU, INT a            
          obvykle v interiéru            po schválení revizním lékařem S5                
                               
 85    7    vozík elektrický - příslušenství      max. 1 ks za 7 let; po      100 %; A           
                               předepsání REH, ORT, NEU, INT                  
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 86    7    opravy vozíku mechanického,        po schválení revizním lékařem   90 %             
          elektrického a zdravotního kočárku                                         
                               
 87    8    sluchadlo pro vzdušné vedení        max. 2 ks za 5 let; od 0 do    100 %; max. 10 600 Kč za 2 ks; A  
          - pro středně těžkou            7 let; po předepsání FON                 
          nedoslýchavost od 30 dB do                                         
          59 dB SRT                                                 
                               
 88    8    sluchadlo pro vzdušné vedení        max. 2 ks za 5 let; od 0 do    100 %; max. 11 600 Kč za 2 ks; A    
          - pro těžkou a velmi těžkou        7 let; po předepsání FON               
          nedoslýchavost od nad 60 dB                                        
          SRT výše, zbytky sluchu, hluchota                                          
                               
 89    8    sluchadlo na kostní vedení -        max. 2 ks za 5 let; od 0 do    100 %; max. 22 000 Kč za 2 ks; A   
          ztráta sluchu při oboustranné       7 let; po předepsání FON                
          anomálii zvukovodu             a po schválení revizním lékařem                 
          a středouší s těžkou převodní                                           
          nedoslýchavostí, chronický                                         
          výtok ze středouší, stavy po                                        
          kofochirugických operacích,                                        
          neřešitelná alergie na                                           
          tvarovku, špatný efekt                                           
          sluchadla na vzdušné vedení                                        
                               
 90    8    sluchadlo pro vzdušné vedení        max. 2 ks za 5 let; od 7 do    100 %; max. 10 600 Kč za 2 ks; A   
          - pro středně těžkou            18 let; po předepsání FON, OTO             
          nedoslýchavost od 30 dB do         S3                               
          59 dB SRT                                                 
                               
 91    8    sluchadlo pro vzdušné vedení        max. 2 ks za 5 let; od 7 do    100 %; max. 5 800 Kč za 2 ks; A
          - pro těžkou a velmi těžkou        18 let; po předepsání FON, OTO                 
          nedoslýchavost od 60 dB SRT,        S3                               
          zbytky sluchu, hluchota                                          
                               
 92    8    sluchadlo na kostní vedení -        max. 2 ks za 5 let; od 7 do    100 %; max. 6 800 Kč za 2 ks; A    
          ztráta sluchu při oboustranné       18 let; po předepsání FON               
          anomálii zvukovodu a            a po schválení revizním lékařem                 
          středouší s těžkou převodní                                        
          nedoslýchavostí, chronickém                                        
          výtoku ze středouší, stavech                                        
          po kofochirugických                                            
          operacích, neřešitelných                                          
          alergiích na tvarovku,                                           
          špatném efektu sluchadla na                                        
          vzdušné vedení                                               
                               
 93    8    sluchadlo pro vzdušné           max. 1 ks za 5 let; od 18 let;  100 %; max. 2 700 Kč za 1 ks; A    
          vedení - pro středně těžkou        po předepsání FON, OTO S3                
          nedoslýchavost od 40 dB do 59 dB SRT                                        
                               
 94    8    sluchadlo pro vzdušné           max. 1 ks za 5 let; od 18 let;  100 %; max. 3 900 Kč za 1 ks; A     
          vedení - pro těžkou            po předepsání FON, OTO S3              
          nedoslýchavost od 60 dB do                                         
          79 dB SRT                                                 
                               
 95    8    sluchadlo pro vzdušné           max. 1 ks za 5 let; od 18 let;  100 %; max. 5 100 Kč za  1 ks; A   
          vedení - pro velmi těžkou         po předepsání FON, OTO S3               
          nedoslýchavost, ztráty od                                         
          80 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota                                         
                               
 96    8    sluchadlo na kostní vedení -        max. 1 ks za 5 let; od 18 let;  100 %; max. 6 800 Kč za  1 ks; A   
          ztráta sluchu při oboustranné       po předepsání FON, OTO S3 a po             
          anomálii zvukovodu a            schválení revizním lékařem                   
          středouší s těžkou převodní                                        
          nedoslýchavostí, chronickém                                        
          výtoku ze středouší, stavech                                        
          po kofochirugických                                            
          operacích, neřešitelných                                          
          alergiích na tvarovku,                                           
          špatném efektu sluchadla                                          
                               
 97    8    baterie ke sluchadlu            max. 4 ks za 5 let; po      100 %; max. 80 Kč za 4 ks; A 
                               předepsání FON, OTO S3                     
                               
 98    8    brýlový adaptér k závěsnému        max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 90 Kč za 1 ks; A 
          sluchadlu                 předepsání FON, OTO S3                     
                               
 99    8    ušní tvarovka - individuálně zhotovená   max. 2 ks za 1 rok; od 18 let;  100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A 
                               po předepsání FON, OTO S3                    
                               
 100   8    ušní tvarovka - individuálně zhotovená   max. 1 ks za 5 let; od 18 let;  100 %; max. 350 Kč za 1 ks; A 
                               max. 2 ks za 5 let - pouze pro                 
                               hluchoslepé; po předepsání po                  
                               FON, OTO S3                           
                               
 101   8    ušní tvarovka ochranná -          max. 1 ks za 2 roky; od 18 let;  100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A 
          individuálně zhotovená           stavy s otevřeným středouším; po                
                               předepsání OTO a po schválení                  
                               revizním lékařem                        
                               
 102   8    ušní tvarovka - sériově vyráběná     max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 20 Kč za 1 ks; A 
                               předepsání FON, OTO S3                     
                               
 103   9    obruba brýlová               max. 3 ks za rok - do 6 let;   100 %; max. 300 Kč za 1 ks  
                               max. 1 ks za rok - od 6 do 15                  
                               let; dvoje brýle při refrakční                 
                               vadě +- 3 DPT do dálky; po                   
                               předepsání OPH                         
                               
 104   9    obruba brýlová               max. 1 ks za 3 roky - od 15 let; 100 % ,max. 150 Kč za 1 ks 
                               dvoje brýle při refrakční vadě                 
                               +- 3 DPT do dálky; po                      
                               předepsání OPH                         
                               
 105   9    čočka brýlová sférická, torická      max. 3x za rok - do 6 let;    100 %; A           
                                   max. 1x za rok - od 6 do 15 let;                
                               max. 1x za 3 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; epileptikům,                 
                               jednookým - vždy tvrzená úprava;                
                               po předepsání OPH                        
                               
 106   9    čočka brýlová lentikulární         max. 3x za rok - do 6 let;    100 %; A           
                               max. 1x za rok - od 6 do 15 let;                
                               max. 1x za 3 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; nad +- 10                  
                               DPT; do 3 let u afakie; po                   
                               předepsání OPH                         
                               
 107   9    čočka brýlová vysokoindexová        max. 3x za rok - do 6 let;    100 %; A           
                               max. 1x za rok - od 6 do 15 let;                
                               max. 1x za 3 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; myopie nad                  
                               -10 DPT; poruchy centrálního                  
                               zorného pole; po předepsání OPH                 
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 108   9    čočka brýlová bifokální,          max. 2x za rok - do 6 let;    100 %; A           
          franklinova, zatavovaná,          max. 1x za rok - od 6 do 18 let;                
          vybrušovaná, silikát, plast        bez změny korekce; strabismus;                 
                               afakie; po předepsání OPH; od                  
                               18 let nehrazeno                        
                               
 109   9    čočka brýlová prismatická         max. 3x za rok - do 6 let;    100 %; A           
                               max. 1x za rok - od 6 do 15 let;                
                               max. 1x za 3 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; diplopie;                  
                               strabismus; po předepsání OPH                  
                               
 110   9    prismatické folie - měkké, tvrdé     max. 3x za rok - do 6 let;    100 %; A           
                               max. 1x za rok - od 6 do 15 let;                
                               max. 1x za 3 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; diplopie;                  
                               strabismus; po předepsání OPH                  
                               
 111   9    čočka brýlová plastová - sférická, torická max. 2x za rok - do 6 let;    100 %; A           
                               max. 1x za rok - od 6 do 15 let;                
                               max. 1x za 3 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; od 15 let                  
                               +- 10 DPT; do 15 let nad +- 3                  
                               DPT; po předepsání OPH                     
                               
 112   9    absorpční vrstvy na brýlové čočky     max. 3x za rok - do 6 let;    100 %; A           
                               max. 1x za rok - od 6 do 15 let;                
                               max. 1x za 3 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; afakie,                   
                               pseudoafakie, choroby a vady                  
                               provázané světloplachostí; po                  
                               předepsání OPH                         
                               
 113   9    čočka brýlová hyperokulární        max. 2x za rok - do 18 let;    100 %; A           
                               max. 1x za 3 roky - od 18 let;                 
                               bez změny korekce; po předepsání                
                               OPH a po schválení revizním                   
                               lékařem                             
                               
 114   9    čočka kontaktní měkká           max. 2x za rok - do 15 let;    100 %; A           
                               max. 1x za rok - od 15 let;                   
                               bez změny korekce; refrakce; nad                
                               +- 10 DPT; afakie alespoň                    
                               u jednoho oka, astigmatismus                  
                               irregularis, anisometropie 3 DPT                
                               a více; po předepsání OPH                    
                               
 115   9    čočka kontaktní tvrdá           max. 2x za rok - do 15 let;    100 %; A           
                               max. 1x za 2 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; keratokonus                 
                               astigmatismus irregularis, do 15                
                               let u afakie; po předepsání OPH                 
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 116   9    čočka kontaktní tvrdá -          max. 2x za rok - do 15 let;    100 %; A           
          individuálně zhotovená           max. 1x za 2 roky - od 15 let;                 
                               bez změny korekce; keratokonus                 
                               astigmatismus irregularis; do 15                
                               let u afakie; po předepsání OPH                 
                               a po schválení revizním lékařem                 
                               
 117   9    čočka kontaktní              max. 2x za rok - do 15 let;    100 %; A           
          stenopeutická, barevná, terapeutická    max. 1x za rok - od 15 let;                   
                               bez změny korekce; pouze závažné                
                               choroby rohovky, duhovky nebo                  
                               kombinace; po předepsání OPH                  
                                   a po schválení revizním lékařem                 
                               
 118   9    okluzor gelový, náplasťový, plastový    po předepsání OPH         100 %; A           
                               
 119   9    dalekohledový systém na dálku       max. 1 ks za 7 let; po      100 %; max. 8 000 Kč za 1 ks; A     
          i na blízko, s příslušenstvím       předepsání OPH S4 a po schválení           
                               revizním lékařem                        
                               
 120   9    lupa asferická zvětšující 4x a více    max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 1 500 Kč za 1 ks; A     
                               předepsání OPH S4 a po schválení            
                               revizním lékařem                        
                               
 121   9    lupa sférická zvětšující do 4x       max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 100 Kč za 1 ks; A 
                               předepsání OPH                         
                               
 122   9    protéza oční skleněná           max. 2 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 800 Kč za 1 ks; A 
                               OPH                               
                               
 123   9    protéza oční akrylátová -         max. 2 ks za 3 roky; po      100 %; max. 2 000 Kč za 1 ks; A    
          individuálně zhotovená           předepsání OPH a po schválení             
                               revizním lékařem                        
                               
 124   10    aplikátory aerosolových přípravků     po předepsání TRN, ALG, OTO,   100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A 
                               PED; od 18 let po schválení                   
                               revizním lékařem                        
                               
 125   10    inhalátor kompresorový           max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 4 500 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání TRN, ALG, OTO a po             
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 126   10    inhalátor ultrazvukový           max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 4 500 Kč za 1 ks; A   
                               předepsání TRN, ALG, OTO a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 127   10    koncentrátor kyslíku            po předepsání TRN a po schválení 100 %; A           
                               revizním lékařem                        
                               
 128   10    prostředky pro aplikaci          max. 1 ks. za 2 roky; po     100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A 
          práškových inhalačních forem léčiv     předepsání dle preskripčního                  
                               omezení léčiva                         
                               
 129   10    přístroj CPAP               po předepsání TRN, NEU a po    100 %; max. 40 000 Kč za 1 ks; A   
                               schválení revizním lékařem S5              
                               
 130   10    přístroj BPAP               po předepsání TRN, NEU a po    100 %; max. 60 000 Kč za 1 ks; A   
                               schválení revizním lékařem S5              
                               
 131   10    spirometr osobní              po předepsání TRN, ALG a po    100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A 
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 132   10    nebulizátor k inhalátoru (nástavec)    max. 1 ks za 2 roky; po      100 %; max. 600 Kč za 1 ks; A 
                               předepsání TRN, ALG, OTO a po                  
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 133   11    aplikátor inzulínu - inzulínové pero    max. 1 ks za 3 roky; max. 2 ks  100 %; max. 1 500 Kč za 1 ks; A    
                               za 3 roky při souběžné aplikaci             
                               dvou druhů inzulínu; po                     
                               předepsání DIA                         
                               
 134   11    aplikátor inzulínu k aplikaci       max. 1 ks za 3 roky; po      100 %; max. 1 200 Kč za 1 ks; A    
          injekční stříkačkou            předepsání DIA                     
                               
 135   11    aplikátor odběru krve pomocí lancet    max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A 
                               předepsání DIA                         
                               
 136   11    glukometr - pro diabetiky         max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 1 000 Kč za1 ks; A    
          léčené intenzifikovaným          předepsání DIA a po schválení              
          inzulínovým režimem (3 dávky        revizním lékařem                        
          denně nebo inzulínová pumpa),                                       
          pro labilní diabetiky se                                          
          2 dávkami inzulínu denně                                          
                               
 137   11    jehly k injekčním stříkačkám        po předepsání DIA         100 %; max. 120 Kč za 100 ks; A     
          k aplikaci inzulínu                                       
                               
 138   11    jehly k inzulínovým perům         max. 200 ks za rok; po      100 %; max. 530 Kč za 200 ks; A     
                               předepsání DIA                    
                               
 139   11    jehly k neinzulínovým perům        max. 100 ks za rok; po      100 %; max. 270 Kč za 100 ks; A     
                               předepsání DIA                    
                               
 140   11    komplet k aplikaci (stříkačka       po předepsání DIA         100 %; max. 370 Kč za 100 ks; A     
          s fixovanou jehlou)                                      
                               
 141   11    lancety pro odběr krve           max. 100 ks za rok; po      100 %; max. 300 Kč za 100 ks; A     
                               předepsání DIA                    
                               
 142   11    proužky diagnostické na stanovení glukózy max. 400 ks za rok; po      100 %; max. 3 200 Kč za 400 ks; A    
                               předepsání DIA                    
                         
                               max. 1 000 ks za rok; pro     100 %; max. 8 000 Kč za 1 000 ks; A    
                               pacienty léčené intenzifikovaným          
                               inzulínovým režimem nebo                    
                               inzulínovou pumpou; po                         
                               předepsání DIA a po schválení                  
                               revizním lékařem                        
                         
                               max. 1 800 ks za rok - do 18 let 100 %; max. 14 400 Kč za 1 800 ks; A   
                               a pro těhotné diabetičky; po            
                               předepsání DIA a po schválení                  
                               revizním lékařem,                        
                               
 143   11    pumpa inzulínová              max. 1 ks nebo sada 2 ks za 4   100 %; max. 100 000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu; A   
                               roky; po předepsání DIA a po        
                               schválení revizním lékařem S5                  
                               
 144   11    sety infusní kovové k inzulínové pumpě   po předepsání DIA         100 %; max. 160 Kč za 1 set; A       
                               
 145   11    sety infusní teflonové           po předepsání DIA a po schválení 100 %; max. 300 Kč za 1 set; A      
          k inzulínové pumpě             revizním lékařem                   
                               
 146   11    stříkačka injekční k aplikaci inzulínu   po předepsání DIA         100 %; max. 230 Kč za 100 ks; A     
                               
 147   12    berle podpažní               max. 1 pár za 2 roky       100 %; max. 400 Kč za 1 pár; A     
                                                          
                               
 148   12    berle předloketní             max. 1 pár nebo 1 ks za 2 roky  100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A 
                               
 149   12    chodítko                  max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 7 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání REH, NEU, ORP a po             
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 150   12    hůl                    max. 1 ks za 3 roky        100 %; max. 130 Kč za 1 ks; A 
                               
 151   12    lůžko polohovací s možností elektrického  max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 30 000 Kč za 1 ks; A    
          nastavení                 předepsání REH, ORT, NEU a po             
                               schválení revizním lékařem S5                  
                               
 152   12    křeslo klozetové              max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 4 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER              
                               
 153   12    nástavec na WC               max. 1 ks za 3 roky; po      100 %; max. 1 200 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER             
                                                             
 154   12    sedačka do vany a pod sprchu        max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 2 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER             
                               
 155   12    zařízení polohovací            max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 60 000 Kč za 1 ks; A   
                               předepsání REH, ORT, NEU a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 156   12    příslušenství k polohovacímu zařízení   max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 10 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání REH, ORT, NEU a po             
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 157   12    zvedák mechanický, elektrický,       max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 30 000 Kč za 1 ks; A   
          hydraulický                předepsání REH, ORT, NEU a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 158   12    lůžko polohovací s možností        max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 15 000 Kč za 1 ks; A   
          mechanického nastavení           předepsání REH, ORT, NEU a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 159   13    paruka                   max. 1 ks za rok; po předepsání  100 %; max. 1 000 Kč za 1 ks 
                               OHM, DRV, INT                          
                               
 160   13    podložka antidekubitní           max. 1 ks za 3 roky; po      100 %; A           
                               předepsání REH, ORT, NEU a po                  
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 161   13    přilba ochranná              max. 1 ks za 2 roky; po      100 %; max. 2 500 Kč za 1 ks; A   
                               předepsání REH, NEU, PSY a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 162   13    katetr pro intermitentní katetrizaci    max. 150 ks za měsíc; po     100 %; max. 7 500 Kč za 150 ks; A    
          - potahovaný                předepsání URL a po schválení            
                               revizním lékařem                        
                               
 163   13    katetr pro intermitentní katetrizaci    max. 150 ks za měsíc; po     100 %; max. 2 300 Kč za 150 ks    
          - nepotahovaný               předepsání URL a po schválení               
                               revizním lékařem                        
                               
 164   14    hůl bílá slepecká             max. 3 ks za rok; po       100 %; A           
                               předepsání OPH, PRL                       
                               
 165   14    kompenzační pomůcky pro nevidomé      max. 1 ks za 7 let; po      100 %; max. 2 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání OPH, PRL a po                
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 166   15    indukční set zesilovače          max. 1 ks za 7 let, po      100 %; max. 1 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání FON, OTO S3                 
                               
 167   15    kompenzační pomůcky pro sluchově      max. 1 ks za 7 let; po      100 %; max. 2 000 Kč za 1 ks; A    
          postižené                 předepsání FON, OTO S3 a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 168   16    obuv ortopedická dětská - individuálně   max. 3 páry za rok; po      100 %; max. 6 000 Kč za 3 páry    
          zhotovená                     předepsání REH, ORT, ORP a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 169   16    obuv ortopedická dětská - sériově     max. 3 páry za rok; po      100 %; max. 3 000 Kč za 3 páry   
          vyráběná                  předepsání REH, ORT, ORP a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 170   16    obuv ortopedická -             max. 1 pár za 2 roky; po     50 %             
          individuálně zhotovená - jednoduchá    předepsání REH, ORT, ORP                    
                               
 171   16    obuv ortopedická -             max. 1 pár za 2 roky; po     90 %             
          individuálně zhotovená -          předepsání REH, ORT, ORP                    
          složitější a velmi složitá                                         
                               
 172   16    obuv pro diabetiky             max. 1 pár za 2 roky; po     100 %; max. 1 000 Kč za 1 pár 
                               předepsání DIA a po schválení                  
                               revizním lékařem                        
                               
 173   16    vložka ortopedická -            max. 1 pár za 2 roky; po     100 %; max. 100 Kč za 1 pár  
          individuálně zhotovená           předepsání REH, ORT, ORP                    
                               
 174   16    vložka ortopedická -            max. 2 páry za rok; po      100 %; max. 600 Kč za 2 páry 
          individuálně zhotovená - dětská      předepsání REH, ORT, ORP                    
                               
 175   16    vložka ortopedická - speciální       max. 2 páry za rok; po      80 %             
                               předepsání REH, ORT, ORP                    
                               
 176   17    tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 3 ks za rok; do 18 let; po  100 %; max. 10 500 Kč za 3 ks; A   
                               předepsání OTO, FON a po                
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 177   17    tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 2 ks za 5 let; od 18 let;  100 %; max. 4 000 Kč za 2 ks; A   
                               po předepsání OTO, FON                 
                               
 178   17    tracheostomická kanyla           max. 3 ks za rok; do 18 let; po  100 %; max. 10 500 Kč za 3 ks; A   
          silikonová pediatrická           předepsání OTO, FON a po                
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 179   17    tracheostomická kanyla silikonová     max. 2 ks za rok; od 18 let; po  100 %; max. 4 000 Kč za  2 ks; A   
                               předepsání OTO, FON a po                
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 180   17    odsávačka elektrická, mechanická      max. 1 ks za 5 let; po      100 %; max. 4 000 Kč za 1 ks; A    
                               předepsání OTO, TRN a po                
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 181   17    příslušenství k odsávačce -        max. 150 ks za rok; po      100 %; max. 1 000 Kč za 150 ks; A     
          cévky odsávací               předepsání OTO, TRN a po              
                               schválení revizním lékařem                   
                               
 182   17    příslušenství ke kanyle tracheostomické  max. 1x za rok; po předepsání   100 %; max. 2 000 Kč za    
                               OTO, FON             1 balení kompletního příslušenství; A     
                                                      
                               
 183   17    příslušenství k hlasové protéze      max. 1x za rok; po předepsání   100 % max. 12 500 Kč za 1 balení kompletního   
                               OTO, FON a schválení revizním   příslušenství; A      
                               lékařem                    
                               
 184   17    elektrolaryng               max. 1 ks za 10 let; po      100 %; max. 15 500 Kč za 1 ks; A   
                               předepsání FON a po schválení             
                               revizním lékařem                        
                               
 185   17    akumulátor k elektrolaryngu        max. 1 ks za 2 roky;       100 %; max. 700 Kč za 1 ks; A 
                               po předepsání FON a po schválení                  
                               revizním lékařem                        
----------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------
Symboly úhradových limitů
A - Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen "ekonomicky nejméně náročná varianta"); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.
B - Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.".
197. V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení“ se v tabulce slova „Wiron 99“ nahrazují slovy „chromniklová slitina pro keramické a pryskyřičné fasety“, slova „Koldan, Konstrulit“ se nahrazují slovy „stříbrocínová, stříbroměděná náhradní slitina“ a slova „Oralium, Kdynium (K1)“ se nahrazují slovy „chromkobaltová, chromkobaltmolybdenová slitina pro skelety“.
198. V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení“ se text „Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.“ nahrazuje textem „Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.“.
199. V příloze č. 4 Oddílu A v odstavci „Zdravotní pojišťovna nehradí“ se slova „odstranění závad v zákonné záruční lhůtě“ nahrazují slovy „odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka“.
200. V příloze č. 4 Oddílu C se nadpis nad tabulkou „Opravy snímacích náhrad, rebaze“ nahrazuje nadpisem „Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze“.
201. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72320, 76080, 76081, 82320, 86080 a 86081 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ za slovo „Oprava“ vkládají slova „nebo úprava“.
202. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72331, 72332, 82331 a 82332 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ slovo „Oprava“ nahrazuje slovem „Úprava“.
203. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72351, 72352, 72353, 72354, 82351, 82352, 82353 a 82354 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ slovo „Rebaze“ nahrazuje slovy „Úprava - rebaze“.
204. V příloze č. 4 Oddílu C v části „Ortodontické výrobky“ se text
 
„76036      Clony, skluzná stříška        b  P  965,-
76037      Clony, skluzná stříška        c  P  603,-“
nahrazuje textem
„76037      Clony, skluzná stříška        b  P  965,-
76038      Clony, skluzná stříška        c  P  603,-“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provést pouze tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla podána žádost o změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po dni podání žádosti.
2. Při poskytování zdravotní péče podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny podmínky v něm stanovené.
3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosud platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.
4. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. III
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 2 se slova „poskytovanou zdravotní péči“ nahrazují slovy „poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „hrazené služby“)“.
2. V § 20 odst. 1 se slova „zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
3. V § 21a odst. 1 se slovo „byla“ nahrazuje slovem „byly“ a slova „uhrazena zvlášť nákladná zdravotní péče (dále jen „nákladná péče“)“ se nahrazují slovy „uhrazeny zvlášť nákladné hrazené služby (dále jen „nákladné hrazené služby“)“.
4. V § 21a odst. 2 se slova „Nákladnou péčí se rozumí zdravotní péče hrazená veřejným zdravotním pojištěním poskytnutá“ nahrazují slovy „Nákladnými hrazenými službami se rozumí hrazené služby poskytnuté“ a slovo „níž“ se nahrazuje slovem „nichž“.
5. V § 21a odst. 3 se slova „nákladná péče“ nahrazují slovy „nákladné hrazené služby“.
6. V § 21a odst. 4, 6, 7 a 11 se slova „nákladné péče“ nahrazují slovy „nákladných hrazených služeb“.
7. V § 21a odst. 5 se slova „nákladnou péči“ nahrazují slovy „nákladné hrazené služby“.
8. V § 21a odst. 11 větě poslední se slova „se zdravotnickými zařízeními, která nákladnou péči poskytla“ nahrazují slovy „s poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“), kteří nákladné hrazené služby poskytli“ a slova „zdravotnická zařízení jsou povinna“ se nahrazují slovy „poskytovatelé jsou povinni“.
9. V § 21a odstavec 12 zní:
„(12) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna sdělit správci účtu neprodleně případy, kdy na základě kontroly snížila poskytovateli úhradu nákladných hrazených služeb a výši tohoto snížení. V případech, kdy má zdravotní pojišťovna podle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na náhradu nákladů za hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci, je oprávněna uplatnit nárok podle odstavce 3 až po vyřešení náhrady nákladů, a to pouze u nákladů, které touto náhradou nebyly pokryty.“.
10. Poznámka pod čarou č. 40b se zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. IV
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 4 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
3. V § 5 písmeno a) zní:
„a) platby za poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) podle smluv uzavřených s osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“),“.
4. V § 5 písm. b) se slovo „zdravotní “ nahrazuje slovem „hrazené“.
5. V § 5 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
6. V § 6 odst. 6 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „hrazených služeb hrazených“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“ a slova „úhradě zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.
7. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
8. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
9. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Pojišťovna může vytvářet fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, jsou-li poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky podle § 6 odst. 7.“.
10. Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.
11. V § 7 odst. 6 se slova „zdravotnické zařízení5)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.
12. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
13. V § 8 odst. 2 se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.
14. V § 8 odst. 3 se slovo „zdravotnických“ nahrazuje slovem „hrazených“.
15. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.
16. V § 24 odstavec 3 zní:
„(3) Pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost informace o hrazených službách, které byly poskytnuty jejím pojištěncům, kteří jsou u takového poskytovatele registrováni, jinými poskytovateli včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; tyto informace Pojišťovna poskytuje bezplatně.
17. V § 24b odst. 1 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3
18. Poznámka pod čarou č. 8b se zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. V
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
a) osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“),
2. V § 4 odst. 1 písm. b) a c) a § 22b odst. 3 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele
3. V § 6 odst. 4 větě poslední se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.
4. V § 6a odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při výkonu této působnosti provádí zejména úhrady poskytovatelům, popřípadě dalším subjektům, které poskytly pojištěncům likvidované zdravotní pojišťovny zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „hrazené služby“).“.
5. V § 6a odst. 3 větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.
6. V § 8 odstavec 1 zní:
(1) Zaměstnanecká pojišťovna provádí veřejné zdravotní pojištění.“.
7. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
8. V § 8 odst. 2 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.
9. V § 10 odst. 12 větě druhé se slova „úhradě zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“ a slova „poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování hrazených služeb“.
10. V § 12 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
11. V § 13 písmeno a) zní:
a) platby za hrazené služby podle smluv uzavřených s poskytovateli,“.
12. V § 13 písm. b) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „hrazené“.
13. V § 13 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
14. V § 15 odst. 3 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytovaných“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“ a slova „úhradě zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.
15. V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.
16. V § 16 odst. 3 se slova „preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
17. V § 16 odstavec 4 zní:
„(4) Zaměstnanecká pojišťovna může vytvářet fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění stanoveného statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění zaměstnanecká pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem zaměstnanecké pojišťovny, a příjmy podle § 19 odst. 1.“.
18. Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.
19. V § 17 odst. 1 se slova „zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.
20. V § 18 odst. 1 větě čtvrté se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.
21. V § 19 odst. 3 se slova „zdravotnické zařízení13)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.
22. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
23. V § 21 odstavec 3 zní:
„(3) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost informace o hrazených službách, které byly poskytnuty jejím pojištěncům, kteří jsou u takového poskytovatele registrováni, jinými poskytovateli včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; tyto informace zaměstnanecká pojišťovna poskytuje bezplatně.“.
24. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
25. V § 22a odst. 2 se slova „zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytnutých poskytovateli“ a slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“.
26. V § 22b odst. 1 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotní péče, kterou“ se nahrazují slovy „hrazených služeb, které“.
27. V § 22b odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost“ nahrazují slovy „hrazených služeb registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost“.
28. V § 22b odst. 2 písm. b) se slova „ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytovatelem v jiném oboru, než je uvedeno v písmenu a)“.
29. V § 22b odst. 2 písm. c) se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.
30. V § 22c se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.
31. V § 23 odst. 1 se slova „je poskytována zdravotní péče na základě zákona o všeobecném zdravotním pojištění,8)“ nahrazují slovy „jsou poskytovány hrazené služby,“.
32. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Zůstatky fondů pro úhradu závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zdravotní pojišťovny převedou do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jako mimořádný příděl základního fondu zdravotního pojištění.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty

Související články

Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění