364/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
364/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 3 a 6 a § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb., a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 129/2008 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., vyhlášky č. 135/2005 Sb., vyhlášky č. 425/2009 Sb., vyhlášky č. 362/2017 Sb. a vyhlášky č. 88/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 5 písm. a) se slovo "nebo" zrušuje.
2. V § 8 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) uložena na jeho účet ve věznici, jedná-li se o výživné na dítě, příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, přídavek na dítě, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, sirotčí důchod náležející dítěti nebo jiné peníze výslovně určené na úhradu potřeb dítěte, zaslané odsouzené těhotné ženě nebo matce, která má ve výkonu trestu u sebe dítě.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020