354/2007 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.

Schválený:
354/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2007,
kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
Čl. I
Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.".
2. V § 3 odst. 4 se slova "(odstavec 6)" zrušují a slova "žáci středních odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť" se nahrazují slovy "žáci a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a)".
Poznámka pod čarou č. 2a zní:
"2a) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).".
3. V § 3 odstavce 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 3c znějí:
"(5) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 4 za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a).
(6) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b) nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů3c), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a).
3) § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
3a) § 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3b) § 88 a 89 zákoníku práce.
3c) § 60 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".
4. V § 3 odst. 7 se slovo "denně" nahrazuje slovy "v kalendářním dni".
5. V § 3 odstavec 8 zní:
"(8) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.".
6. V § 3 odstavec 9 zní:
"(9) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 5 a 6. V případě, že je v organizaci strávníkům uvedeným v odstavci 4 stanovena odlišná výše snížené úhrady jednotlivých hlavních jídel, uhradí tento zaměstnanec jejich průměrnou výši.".
7. Poznámka pod čarou č. 4 zní:
"4) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.".
8. V § 5 odstavec 3 zní:
"(3) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a). Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b) nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů3c), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a).".
9. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
10. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování nepracuje, nebo".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty

Související články

Závodní stravování z pohledu pracovního práva