353/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
353/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Čl. I
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb. a vyhlášky č. 434/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „1 %“ nahrazují slovy „1,5 %“.
2. V § 2 odst. 1 se slova „1,5 %” nahrazují slovy „2 %”.
3. V § 3 odst. 3 se za slova „Zaměstnancům v pracovním poměru,“ vkládají slova „státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Závodní stravování z pohledu pracovního práva