346/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
346/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004, zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 137 zní:
 
㤠1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie137) a upravuje
a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob.
137) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění).
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2003/48 ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.“.
2. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slova „náhrada škody“ vkládají slova „včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních předpisů3)“.
3. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) příjem podle § 7 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle insolvenčního zákona, a ve zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace,“.
4. V § 4 odst. 1 se na konci písmene n) doplňují slova „odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),“.
5. V § 4 odst. 1 písmeno o) zní:
„o) přídavek na bydlení u vojáků z povolání podle zvláštních právních předpisů,“.
6. V § 4 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.
7. V § 4 odst. 1 písm. u) se za slova „za podmínky, že“ vkládá slovo „poplatník“ a za slovo „uspokojení“ vkládá slovo „vlastní“.
8. V § 4 odst. 1 písmeno zj) zní:
„zj) naturální plnění poskytovaná prezidentu republiky podle zvláštního právního předpisu6g) a bývalému prezidentu republiky podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,“.
9. V § 4 odst. 1 se na konci písmene zm) čárka nahrazuje tečkou a písmeno zn) se zrušuje.
10. V § 4 odstavec 3 zní:
„(3) Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm. h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.“.
11. V § 6 odst. 9 písmeno p) zní:
„p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč ročně jako
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu9a),
2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo
3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné,“.
12. V § 6 odst. 9 písm. r) a s) se slova „ , soudcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky“ nahrazují slovy „a soudcům“.
13. V § 6 odst. 9 písm. s) v úvodní části ustanovení se slova „výdajů ve výši“ zrušují.
14. V § 6 odst. 9 písm. s) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemská cesta“)“.
15. V § 6 odst. 9 písm. s) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „(dále jen „zahraniční cesta“)“.
16. V § 6 odst. 9 písm. s) se doplňuje bod 10, který zní:
„10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci při tuzemských cestách,“.
17. V § 6 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 138 zní:
„(10) Funkčními požitky jsou
a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců138), s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho funkce,
b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.
138) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.“.
18. V § 6 odst. 12 se za slovo „odstavců“ vkládá číslo „6,“.
19. V § 6 odst. 13 se za větu první vkládá věta „Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu.“.
20. V § 6 se doplňuje odstavec 17, který včetně poznámky pod čarou č. 136 zní:
„(17) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je
a) provozován na principu fondového hospodaření,
b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém136) na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a
c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.
136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.“.
21. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.“.
22. V § 7 odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm. e).“.
23. V § 7 odst. 11 se slova „ , který vede účetnictví,“ zrušují.
24. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slovo „příspěvkem9a)“ vkládají slova „a z penzijního pojištění“.
25. V § 8 odst. 4 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně).“.
26. V § 8 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Dávka z penzijního pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky. Jde-li o penzi, rozloží se příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na penzijní připojištění nebo příspěvky na penzijní připojištění rovnoměrně na vymezené období pobírání penze.“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Jednorázové plnění z penzijního pojištění nebo plnění vyplacené při předčasném zániku penzijního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené instituci penzijního pojištění zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance.“.
27. V § 8 odst. 7 se věta první a druhá nahrazují větami „Plnění ze soukromého životního pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené pojistné. Jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po snížení o poplatníkem zaplacené pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu.“ a ve větě poslední se slovo „Odbytné“ nahrazuje slovem „Odkupné“.
28. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Plynou-li příjmy podle odstavce 9 písm. a), jsou nesnížené o výdaje samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).“.
29. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, jsou vždy
a) výsluhový příspěvek a odbytné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),
b) plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce podle zvláštního právního předpisu6g),
c) renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.“.
30. V § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8 se slova „důchodu, a“ nahrazují slovy „důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu“.
31. V § 15 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem.“.
32. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova „ , pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb,“ zrušují a slova „smlouvy a“ se nahrazují slovy „smlouvy nebo“.
33. V § 15 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. b), u něhož nebude splněna podmínka zahájení výstavby bytové potřeby do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl v příslušných letech z důvodu zaplacených úroků z úvěrů základ daně snížen.“.
34. V § 15 odstavec 5 zní:
„(5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho
a) penzijní připojištění se státním příspěvkem9a) podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč, nebo
b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období.
Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění základ daně snížen.“.
35. V § 15 odst. 9 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „1 až 8“.
36. V § 19 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) příjmy z dividend podle § 36 odst. 1 a 2 plynoucí penzijnímu fondu9a) nebo instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle odstavce 6,“.
37. V § 19 odst. 1 písm. l) se za slova „s.r.o.,“ vkládají slova „nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen“.
38. V § 19 odst. 1 písm. ze) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
39. V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní:
„zo) příjmy obdobné úrokovým příjmům, které se podle § 23 odst. 4 písm. a) nezahrnují do základu daně u penzijních fondů, plynoucí instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle odstavce 6.“.
40. V § 19 odst. 1 se písmena zp) a zq) zrušují.
41. V § 19 odstavec 2 zní:
„(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a podle odstavců 8 až 10 se nevztahuje na
a) dividendy a jiné podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, mateřské společnosti, není-li mateřská společnost společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie,
b) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, pokud je dceřiná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci.“.
42. V § 20 odst. 8 větě čtvrté se za slovo „darů“ vkládají slova „středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování,“.
43. V § 20 odstavec 12 zní:
„(12) Ustanovení odstavců 8 až 11 se použije i pro dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem.“.
44. V § 21 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
„(2) Sazba daně činí 5 % ze základu daně
a) investičního fondu16); tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů,
b) podílového fondu16); tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený podle § 20 odst. 3, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů,
c) zahraničního fondu kolektivního investování, založeného v jiném členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu, pokud
1. veřejně nabízí cenné papíry, shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a investuje na principu rozložení rizika, přičemž tyto skutečnosti lze zjistit ze statutu, prospektu nebo obdobného dokumentu vydaného tímto fondem,
2. podléhá orgánu dohledu ve státě, ve kterém je povolen, a tuto skutečnost lze zjistit ze statutu, prospektu nebo obdobného dokumentu vydaného tímto fondem a
3. je podle daňového práva státu, ve kterém je povolen, považován za daňového rezidenta a příjmy tohoto fondu se podle daňového práva tohoto státu ani zčásti nepřičítají jiným osobám.
16) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.“.
45. V § 23 odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří odpisují majetek metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování,“.
46. V § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 zní:
„3. částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako výdaje (nákladu) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,“.
47. V § 23 odst. 3 písm. a) se na konci textu bodu 12 doplňují slova „nebo závazků, které při úhradě nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejedná-li se o závazky z titulu pořízení hmotného majetku a nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“.
48. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 6 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; o tuto hodnotu může snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 i právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo právní nástupce poplatníka, který je fyzickou osobou, pokud u těchto právních nástupců tento závazek nebo jeho část takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto závazku nebo jeho část byl u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 12“.
49. V § 23 odst. 7 úvodní části ustanovení se věta „Toto ustanovení se nepoužije při úplatném poskytnutí místnosti s nezbytným vybavením zaměstnavatelem odborové organizaci pro nezbytnou provozní činnost.“ zrušuje.
50. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slovo „položek,“ vkládá slovo „záloh,“.
51. V § 23 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; v tomto případě se má za to, že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo“.
52. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „a 15“ nahrazují slovy „ , 15 nebo 16“.
53. V § 24 odst. 2 písm. s) závěrečné části ustanovení se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.
54. V § 24 odst. 2 písm. t) se za slova „a pořizovací cena“ vkládají slova „nebo reprodukční pořizovací cena20)“.
55. V § 24 odst. 2 písm. y) se slova „lze-li současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i)“ nahrazují slovy „zároveň se nejedná o pohledávku nabytou bezúplatně nebo o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami“.
56. V § 24 odst. 2 písm. zr) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
57. V § 24 odst. 2 písm. zt) větě první se slova „bodu 4“ a slova „ , s výjimkou příjmů podle § 10,“ zrušují a za slovo „Kč“ se vkládají slova „na jedno silniční motorové vozidlo“.
58. V § 24 odst. 2 písm. zt) se za větu první vkládá věta „Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.“.
59. V § 24 odst. 2 se na konci písmene zt) doplňují věty „V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 13 až 15,“.
60. V § 24 odst. 2 se doplňuje písmeno zu), které zní:
„zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 5 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.“.
61. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zv), které zní:
„zv) jmenovitá hodnota pohledávky z úvěru pojištěné u pojistitele se sídlem na území členského státu Evropské unie, která nikdy nevstoupila do základu pro výpočet limitu tvorby bankovních opravných položek podle jiného právního předpisu22a) a ke které banka109) nikdy netvořila opravnou položku podle jiného právního předpisu22a), a to do výše přijatého pojistného plnění; pohledávkou z úvěru se pro účely tohoto ustanovení rozumí pohledávka z titulu
1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou nebankovnímu subjektu na základě smlouvy o úvěru podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle srovnatelného právního předpisu, podle kterého se sjednává poskytování úvěrů,
2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou jiné bance za nebankovním subjektem na základě záruční listiny podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle srovnatelného právního předpisu, podle kterého se sjednává poskytování bankovních záruk.“.
62. V § 24 odst. 3 se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3“.
63. V § 24 odst. 4 písm. a) se slova „zařazeného podle přílohy č. 1 k zákonu v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců“ nahrazují slovy „činí alespoň minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců“.
64. V § 24 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo.“.
65. V § 24 odst. 6 se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „ , 15 nebo 16“.
66. V § 24 se doplňuje odstavec 16, který zní:
„(16) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle § 30b se uznává jako výdaj (náklad) podle odstavce 1 za podmínky, že
a) doba nájmu u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) podle § 30b odst. 1 trvá nejméně 240 měsíců; doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání,
b) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem a
c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.“.
67. V § 25 odst. 1 písm. f) se slova „regulační a sankční opatření ve mzdové oblasti26c),“ včetně poznámky pod čarou č. 26c zrušují.
68. V § 25 odst. 1 písm. i) se slova „příjmy od“ nahrazují slovy „příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od“.
69. V § 25 odst. 1 písmeno x) zní:
„x) výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla23d), u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu; u silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty,“.
70. V § 25 odst. 1 písm. y) se slova „zvýšení daní a“ zrušují.
71. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene ze) doplňují slova „ , pokud tento rozdíl není součástí vstupní ceny majetku“.
72. V § 25 se na konci odstavce 1 čárka nahrazuje tečkou a písmeno zp) se zrušuje.
73. V § 26 odst. 1 se za slova „30a,“ vkládají slova „30b,“.
74. V § 30 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Obdobně pokračuje v odpisování i poplatník, který je fyzickou osobou, u jím pronajímaného hmotného majetku vyřazeného z obchodního majetku nebo v případě zařazení jím pronajímaného hmotného majetku do obchodního majetku.“.
75. Za § 30a se vkládá nový § 30b, který včetně nadpisu zní:
 
㤠30b
Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření
(1) Hmotný majetek označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.
(2) Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(3) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavce 1 zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.“.
76. V § 35 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
77. V § 35 odst. 2 se slova „ , a pro výpočet slevy podle odstavce 1 písm. c) též průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců poplatníka“ zrušují.
78. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
79. V § 35 se odstavce 5 až 7 zrušují.
80. V § 35ba odst. 1 písm. a) se číslo „24 840“ nahrazuje číslem „23 640“.
81. V § 35ba odst. 1 písm. a) se číslo „23 640“ nahrazuje číslem „24 840“.
82. V § 35d odst. 1 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.
83. V § 35d odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a 3“ a ve větě druhé se slova „vypočtené podle § 38h odst. 2 a“ zrušují.
84. V § 35d odst. 4 se slova „vypočtené podle § 38h odst. 2 a“ zrušují.
85. V § 35d odst. 5 větě třetí se slova „Generálním finančním ředitelstvím“ nahrazují slovy „Ministerstvem financí“.
86. V § 35d odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Vznikne-li na základě tohoto požadavku vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději do 20 dnů od doručení této žádosti.“.
87. V § 35d odst. 9 větě druhé se slova „Generálním finančním ředitelstvím“ nahrazují slovy „Ministerstvem financí“.
88. V § 35d odst. 9 se věta třetí nahrazuje větou „Vznikne-li na základě tohoto požadavku vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději do 20 dnů od doručení této žádosti.“.
89. V § 35d se odstavec 10 zrušuje.
90. V § 36 odst. 2 písm. n) se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „a z penzijního pojištění“.
91. V § 36 odst. 2 písm. s) se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , smlouvy o penzijním pojištění“ a za slovo „odbytného“ se vkládají slova „nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo odkupného“.
92. V § 36 odst. 2 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
„v) z výsluhového příspěvku a odbytného u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3).“.
93. V § 38a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Záloha na daň se spravuje jako daň podle daňového řádu.“.
94. V § 38b se slova „nebo daň včetně zvýšení daně“ zrušují.
95. Nadpis § 38c zní: „Plátce daně“.
96. V § 38c se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Plátcem daně se rozumí osoba se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, která podle tohoto zákona odvádí správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy, nebo úhradu na zajištění daně.“. Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
97. V § 38c odst. 2 se slova „daně39) podle § 38d, 38e a § 38h“ nahrazují slovem „daně“.
98. V § 38d odst. 3 větě třetí se za slovo „skutečnost“ vkládají slova „s výjimkou příjmů podle § 6 odst. 4“ a slova „na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím, pokud místně příslušný správce daně na žádost plátce daně nestanoví jinak“ se zrušují.
99. V § 38d se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.
100. V § 38d odstavec 10 zní:
„(10) Plátce daně je povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto vyúčtování nelze prodloužit.“.
101. V § 38e odst. 6 větě druhé se slova „na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným Generálním finančním ředitelstvím“ zrušují.
102. V § 38fa odst. 2, 3, 4 a 6 se slovo „hlášení“ nahrazuje slovem „oznámení“.
103. V § 38fa odstavec 5 zní:
„(5) Oznámení podle odstavců 2 a 4 podává platební zprostředkovatel o všech výplatách provedených ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nejpozději do 15. dne třetího měsíce po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání. Oznámení lze učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.“.
104. V § 38g odst. 2 se slova „podle § 15 odst. 3 a 4“ zrušují.
105. § 38gb včetně nadpisu zní:
 
㤠38gb
Daňové přiznání v insolvenčním řízení
(1) Poplatník, který je fyzickou osobou, s výjimkou poplatníka s příjmy pouze podle § 6, který podává daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z důvodu insolvenčního řízení, neuplatní nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani s výjimkou slevy podle § 35ba odst. 1 písm. a) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání. Dále neuplatní daňové zvýhodnění s výjimkou slevy na dani podle § 35c odst. 1 ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání. Při stanovení základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, u poplatníka vedoucího účetnictví z výsledku hospodaření, za tu část zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání.
(2) Nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění poplatník uplatní v daňovém přiznání za uplynulé zdaňovací období, ve kterém se vychází z rozdílu mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) za celé zdaňovací období, splňuje-li stanovené podmínky. Daň vyměřená na základě podání daňového přiznání podle odstavce 1 se považuje za zálohu na daň po vyměření daně podle daňového přiznání podaného po uplynutí zdaňovacího období.“.
106. V § 38h odst. 1 větě první se za slovo „zálohu“ vkládají slova „na daň“ a za větu první se vkládá věta „Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu.“.
107. V § 38h odst. 3 se slova „nebo 5“ zrušují.
108. V § 38h odst. 4 se slova „Zálohu vypočtenou podle odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „Vypočtenou zálohu“.
109. V § 38h odst. 14 se slova „§ 6 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 36“.
110. V § 38i odst. 2 se věty čtvrtá a pátá zrušují.
111. V § 38i odstavec 6 zní:
„(6) Nevrátil-li plátce daně poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, přeplatek, nebo poskytl-li plátce daně poplatníkovi daňové zvýhodnění nižší, než je stanoveno tímto zákonem, a vzniklý rozdíl na daňovém zvýhodnění poplatníkovi nevyplatil, nevzniká plátci daně právo na vrácení přeplacené částky.“.
112. V § 38i se odstavce 7 a 8 zrušují.
113. V § 38j se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, je povinen podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybírané srážkou formou záloh (dále jen „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“).
(5) Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.
114. V § 38j odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.
(7) Lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nelze prodloužit.“.
115. Poznámky pod čarou č. 34b, 40a a 134 včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se zrušují.
116. V § 38j odst. 8 úvodní část ustanovení zní:
„Plátce daně uvede v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.“.
117. V § 38j odst. 9 se slova „podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků40a)“ nahrazují slovy „daně z příjmů ze závislé činnosti“ a slova „nebo plátcova pokladna“ se nahrazují slovem „daně“.
118. V § 38j odst. 10 se slova „nebo plátcovy pokladny“ zrušují.
119. V § 38k odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.
120. V § 38k odst. 5 písm. f) se za slovo „připojištění“ vkládají slova „nebo penzijní pojištění“.
121. V § 38l odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy stavebním povolením nebo ohlášením stavby“.
122. V § 38l odst. 1 písmeno h) zní:
„h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 5,“.
123. V § 38l odst. 1 písm. k) se slova „plně invalidní“ nahrazují slovy „invalidní ve třetím stupni“ a slova „částečně invalidní“ se nahrazují slovy „invalidní v prvním nebo ve druhém stupni“.
124. V § 38l odst. 2 písm. c) se slova „třetího stupně z důvodu“ nahrazují slovy „prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu“.
125. V § 38m odstavec 6 zní:
„(6) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.“.
126. V § 38m se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Na poplatníka uvedeného v § 18 odst. 3, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost nebo splňuje některou z dalších podmínek uvedených v odstavci 7 písm. a), se nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně podle daňového řádu.“.
127. V § 38p odst. 2 větě první se slova „a položek snižujících základ daně podle § 15 odst. 1“ nahrazují slovy „ , položek snižujících základ daně podle § 15 odst. 1 nebo vyšší částky uplatněné hodnoty zásob a pohledávek postupně zahrnované do základu daně podle § 23 odst. 14“.
128. V § 38s se za slova „§ 38d“ vkládají slova „nebo 38h“.
129. Na konci textu § 38s se doplňují slova „ ; u poplatníka s příjmy podle § 6 zvýšená o povinné pojistné podle § 6 odst. 13“.
130. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje věta „Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y).“.
131. Poznámka pod čarou č. 93 zní:
„93) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění).
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2010 a zdaňovací období, které započalo v roce 2010, platí dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon dále jinak. Ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.
2. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. e) nebo § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se naposledy použije za zdaňovací období, které započalo v roce 2010.
3. Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 a 12 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již za zdaňovací období započaté v roce 2010.
4. Ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2010.
5. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije pro částky uplatněné jako výdaj (náklad) ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, za která nelze ke dni účinnosti tohoto zákona z důvodu uplynutí lhůty daň stanovit.
6. Ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na hmotný majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené nejpozději do 31. prosince 2010 a který je přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání nejpozději do 31. prosince 2010.
7. Ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na hmotný majetek, který je
a) předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené do 31. prosince 2010 a je přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání po 31. prosinci 2010,
b) přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání do 31. prosince 2010 a je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené po 31. prosinci 2010.
8. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. ze) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít poprvé na smlouvy o postoupení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené po 31. prosinci 2010.
9. U hmotného majetku uvedeného v § 30b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u něhož bylo zahájeno odpisování před tímto dnem, se odpisy stanoví jako podíl vstupní ceny snížené o celkovou výši odpisů stanovených z tohoto majetku do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010 a zbývající doby odpisování v měsících počínaje zdaňovacím obdobím, které započalo v roce 2011. Přitom zbývající doba odpisování v měsících se stanoví jako rozdíl mezi 240 měsíci a počtem kalendářních měsíců, které uplynuly po měsíci, v němž byl tento hmotný majetek zaevidován, do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010.
10. U hmotného majetku uvedeného v § 30b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u něhož bylo zahájeno odpisování před tímto dnem, se změní způsob odpisování na způsob uvedený v § 30b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počínaje zdaňovacím obdobím, které započalo v roce 2011.
11. Ustanovení § 38d odst. 10 a § 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro podání vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby a vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybírané srážkou formou záloh za kalendářní rok 2010.
12. Dojde-li k dodatečnému sražení nebo vrácení částek poplatníkům na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybíraných srážkou formou záloh nebo na daňovém zvýhodnění za zdaňovací období roku 2009 nebo předcházející zdaňovací období, postupuje plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Za zdaňovací období roku 2009 a předcházející zdaňovací období nelze podat dodatečné vyúčtování podle daňového řádu.
14. Při stanovení daně z úřední povinnosti plátcům daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybíraných srážkou formou záloh nebo plátcům daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby za zdaňovací období roku 2009 a předcházející se použije § 69 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.
15. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2010.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. III
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/ /1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/ /2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se na konci textu věty páté doplňují slova „ ; obdobně to platí i pro tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku podle § 7 u poplatníka, který tento majetek odpisuje metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví“.
2. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Rezervy a opravné položky nelze vytvářet v průběhu likvidace nebo v průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu, s výjimkou rezerv uvedených v § 10 odst. 2, jejichž peněžní prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle § 10a.“.
3. V § 5 se odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
4. V § 7 odst. 4 větě druhé se slova „v následujícím zdaňovacím období“ nahrazují slovy „ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává“.
5. V § 8a odst. 2 se slova „a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva“ zrušují.
6. V § 8a odst. 3 se slova „a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva“ zrušují.
7. V § 8c úvodní části ustanovení se slova „ve zdaňovacím období“ nahrazují slovy „v období, za které se podává daňové přiznání,“ a v § 8c písm. d) se slova „zdaňovací období“ nahrazují slovy „období, za které se podává daňové přiznání,“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2010, a to i pro tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku, která byla zahájena v předcházejících zdaňovacích obdobích.
2. Ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé na tvorbu rezervy, která započala ve zdaňovacím období, které započalo v roce nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Pro tvorbu rezervy podle § 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která započala před tímto dnem, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. V
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 37 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
2. V § 37 odst. 4 se slova „1, 3 a 4“ nahrazují slovy „1 až 3“.
3. V § 37 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zúčtovaných za kalendářní měsíc prosinec 2010 se použije § 37 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VII
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 4 se za slova „až g)“ vkládají slova „a v § 10 odst. 9“.
2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 se za slova „a to“ vkládají slova „do 31. prosince 2010“.
3. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „ , výsluhový příspěvek, odbytné“ zrušují.
4. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slova „a výsluhový příspěvek“ zrušují.
5. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „důchodového pojištění“ vkládají slova „po odpočtu daně z příjmu připadající na tuto dávku“.
6. V § 5 odst. 6 větě druhé se za slovo „osoba“ vkládají slova „do 31. prosince 2010“.
Čl. VIII
Přechodné ustanovení
Rozhodný příjem pro nárok na dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se stanoví, jde-li o dávky státní sociální podpory, na něž vznikl nárok po 31. prosinci 2010.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 69 a 72, která nabývají účinnosti 1. května 2011, a bodů 6 a 81, která nabývají účinnosti 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty