344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Schválený:
344/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2012
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
Změna: 215/2015 Sb.
Změna: 215/2015 Sb. (část)
Změna: 215/2015 Sb. (část)
Změna: 224/2022 Sb.
Změna: 37/2023 Sb.
Změna: 37/2023 Sb. (část)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 73, 73a, 73b a 73c energetického zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu (dále jen „bezpečnostní standard“), minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.
 
§ 2
Základní ustanovení
(1) Pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu se odběrná místa zákazníků dělí na
a) skupinu A, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo,
b) skupinu B1, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
c) skupinu B2, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh do 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
d) skupinu B3, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují tepelnou energii nebo plyn domácnostem, zdravotnickým zařízením nebo zařízením sociálních služeb; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o zajištění služby distribuce plynu,
e) skupinu C1, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují více jak 20 % vyrobené tepelné energie z jejího celkového vyrobeného množství domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb2); pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
f) skupinu C2, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud nejsou zařazeni ve skupině C1; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
g) skupinu D, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin a krmiv, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního a nebezpečného odpadu, provoz plnících stanic určených pro pohon vozidel, základní složky Integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služba, zařízení vězeňské služby, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka; zařazení konkrétních zákazníků do této skupiny provádí provozovatel přepravní soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na příslušnou distribuční soustavu (dále jen „příslušný provozovatel“) po informování místně příslušného krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy; pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu se tato skupina dělí na
1. podskupinu D1 s převažujícím otopovým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici údaj o skutečné spotřebě, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
2. podskupinu D2 s převažujícím technologickým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
h) skupinu E, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce v rozmezí nad 630 MWh do 4 200 MWh, která nejsou zařazena do skupiny A nebo D,
i) skupinu F, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a domácnosti; do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva také odběrná místa výroben elektřiny a výroben tepla, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny nebo tepla není plyn, jsou provozovány ve veřejném zájmu a u kterých by přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií nebo jejich částí, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy provozovatel přenosové soustavy nebo držitel licence na výrobu tepelné energie; dále do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na výrobu technologického tepla při výrobě léčiv a léčivých látek také odběrná místa držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zdravotnictví a dále odběrná místa zákazníků provozujících veřejné vodovody a kanalizace, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zemědělství; pro účely této vyhlášky se zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla považují za výrobny tepla.
(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.
(3) Zařazení nových odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin se provádí na základě údajů o ročním a měsíčních množstvích plynu uvedených ve smlouvě o poskytnutí služby přepravy plynu, nebo smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy, případně na základě způsobu použití plynu sjednaného ve smlouvě o připojení.
(4) Předpokládaným ročním odběrem se rozumí
a) u měření typu A a B3)
1. celkový roční odběr plynu za předchozí rok, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu nejpozději 1. ledna předchozího roku, nebo
2. předpokládaná roční spotřeba na daný rok uvedená ve smlouvě o distribuci plynu, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu po 1. lednu předchozího roku,
b) u měření typu C a CM3) plánovaná roční spotřeba4).
(5) Chráněnými zákazníky1) jsou zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D a F.
(6) Do skupin podle odstavce 1 se z důvodu zajištění provozuschopnosti plynárenské soustavy České republiky nezařazují odběrná místa s technologickou spotřebou plynu nezbytnou pro zajištění bezpečného provozu daného plynárenského zařízení
a) provozovatele přepravní soustavy,
b) provozovatelů distribučních soustav,
c) provozovatelů zásobníků plynu,
d) provozovatelů výroben plynu.
(7) K přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do odběrných míst podle odstavce 6 dochází při havarijním odběrovém stupni až poté, co byla přerušena dodávka plynu do všech odběrných míst skupin zákazníků A, B1, B2, B3, C1, C2, D, E a F.
(8) Tato vyhláška se nevztahuje na distribuční soustavy, jimiž jsou distribuovány jiné druhy plynů než plyn zemní, a na výrobny plynu, které jsou s těmito distribučními soustavami propojeny.
 
§ 3
Předcházení stavu nouze
(1) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování5) oznámeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu
a) provozovatel přepravní soustavy udržuje akumulaci přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav udržují akumulaci distribučních soustav,
b) technické plynárenské dispečinky předávají informace o možných úsporách plynu podle jiného právního předpisu12) ; v případech, že provozovatel distribuční soustavy neprovozuje technický plynárenský dispečink, předává tyto informace přímo provozovatel distribuční soustavy technickému plynárenskému dispečinku distribuční soustavy, k níž je jeho distribuční soustava připojena,
c) provozovatelé zásobníků plynu ověřují připravenost zásobníků plynu k těžbě na maximální hodnotu těžebního výkonu, výrobce plynu ověřuje připravenost k maximalizaci provozu výrobny plynu a těžebních plynovodů; provozovatelé zásobníků plynu a výrobce plynu podávají o výsledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli přepravní soustavy,
d) obchodníci s plynem ověřují možnosti zvýšení dovozů plynu a podávají o výsledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli přepravní soustavy,
e) operátor trhu na základě pokynu provozovatele přepravní soustavy neprodleně oznámí elektronicky všem subjektům zúčtování a registrovaným účastníkům trhu s plynem, že následující plynárenský den bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.
(2) Při předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy5) oznámeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu
a) se omezuje sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo prostřednictvím odběrového stupně číslo 1,
b) se omezuje sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody, vyhlášením 2. odběrového stupně.
(3) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování nebo ve fázi výstrahy se postupuje podle havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribuční soustavy, provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobců plynu.
(4) O předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování informuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy bez zbytečného odkladu provozovatele připojených distribučních soustav, provozovatele zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu a obchodníky s plynem dodávající plyn zákazníkům v dotčené oblasti, a to zasláním zprávy prostředky elektronické komunikace, případně dalšími vhodnými prostředky. Nejpozději do jedné hodiny po zahájení činností předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování oznamuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování prostředky elektronické komunikace ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu vnitra. Stejnou informaci současně sděluje provozovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostředky elektronické komunikace. Obdobně postupuje při ukončení předcházení stavu nouze.
(5) O předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy informuje stejným způsobem jako v odstavci 4 a dále ji oznamuje prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu11) podle zákona o Českém rozhlasu. Obdobně postupuje při ukončení předcházení stavu nouze. Provozovatel přepravní soustavy informuje o postupu podle odstavce 2 písm. b) stejným způsobem, jakým informuje o předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy.
 
§ 4
Stav nouze
(1) Při stavu nouze lze omezit nebo přerušit sjednanou přepravu nebo distribuci plynu a sjednanou dodávku plynu všem zákazníkům, a to prostřednictvím vyhlášení příslušného odběrového stupně. Stav nouze lze vyhlásit i bez předchozího oznámení některé z fází předcházení stavu nouze, pokud je zřejmé, že situace na plynárenské soustavě nebo její části není zvládnutelná některým z opatření uvedených v § 3.
(2) Při vyhlášení stavu nouze vyhlášeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu se provádí činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až d).
(3) Pokud došlo při předcházení stavů nouze k omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do odběrných míst některých skupin zákazníků podle § 3 odst. 2, zůstávají tato omezení nebo přerušení v platnosti i po vyhlášení stavu nouze.
(4) Odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez předchozího vyhlášení stupně nižšího.
(5) Stav nouze vyhlašuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál a způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky, a dále bez zbytečného odkladu informuje prostředky elektronické komunikace příslušné držitele licencí na obchod s plynem, provozovatele připojených distribučních soustav, zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu, ministerstvo, Energetický regulační úřad a Ministerstvo vnitra. Informaci o vyhlášení stavu nouze současně sděluje provozovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy prostředky elektronické komunikace. Při ukončení stavu nouze se postupuje obdobně.
(6) Pokud to aktuální situace v plynárenské soustavě nebo její části umožňuje, činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí:
a) vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu,
b) vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu,
c) vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům.
(7) V případě vyhlášení stavu nouze výrobce elektřiny nebo výrobce tepla zařazený do skupiny F podle § 2 odst. 1 písm. i) a zákazníci zařazení do skupin podle § 2 odst. 1 s rezervovanou denní kapacitou pro dané odběrné místo nad 3 000 MWh/den uvedené ve smlouvě o poskytnutí služby přepravy plynu nebo ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy informují přímo nebo prostřednictvím svého dodavatele plynu dispečink příslušného provozovatele, k jehož zařízení je výrobna nebo odběrné místo připojeno, o aktuální předpokládané denní výši spotřeby plynu na následující pracovní den, pokud budou tyto osoby plyn odebírat, a to denně nejpozději do 14:00 hodin.
(8) Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobců plynu.
 
§ 5
Odběrové stupně
(1) Odběrové stupně se člení na
a) základní stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu,
b) odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, a to
1. odběrový stupeň číslo 1, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo,
2. odběrový stupeň číslo 2, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo a dále omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
3. odběrový stupeň číslo 3, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, dále omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
4. odběrový stupeň číslo 4, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu povolené denní spotřeby,
5. odběrový stupeň číslo 5, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu povolené denní spotřeby a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a v odběrných místech zákazníků skupiny C2 omezení spotřeby na úroveň nezbytnou pro pokrytí potřeby tepla pro temperaci objektů zákazníka předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů,
6. odběrový stupeň číslo 6, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu zákazníků, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 na úroveň nezbytnou pro pokrytí potřeby tepla pro temperaci objektů zákazníka předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
c) odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, a to
1. odběrový stupeň číslo 7, který znamená přerušení dodávky plynu zákazníkům skupiny C2, dále se omezuje spotřeba plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu zákazníků, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
2. odběrový stupeň číslo 8, který znamená přerušení dodávky plynu zákazníkům skupiny B1, B2 a dále zákazníkům skupiny C2, dále se omezuje spotřeba plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kterým nebude přerušena dodávka plynu a odebírají plyn na vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu zákazníků, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
3. odběrový stupeň číslo 9, který znamená přerušení dodávky plynu zákazníkům skupiny A a E a dále zákazníkům skupin B1, B2, C2, dále se omezuje spotřeba plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kterým nebude přerušena dodávka plynu a odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností na hodnotu průměrné vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
4. odběrový stupeň číslo 10, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin C1, B3 a D a dále zákazníkům skupin A, B1, B2, C2 a E, dále se omezuje spotřeba plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kterým nebude přerušena dodávka plynu a odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
d) havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, B3, C1, C2, D, E a F.
(2) U odběrových stupňů uvedených v odstavci 1 písm. c), kdy by měla být přerušena dodávka plynu zákazníkům skupiny B1, B2 a B3, bude odběr ukončen a dodávka přerušena až po uplynutí lhůty nezbytné pro snížení odběru na bezpečnostní technologické minimum stanovené podle § 7a odst. 3 a 5, pokud u zákazníků skupiny B1 a B2 již tato lhůta neuplynula od vyhlášení odběrového stupně číslo 6.
(3) Dodávku plynu je možné přerušit okamžitě, pokud je vyhlášen havarijní odběrový stupeň.
 
§ 6
Vyhlašování odběrových stupňů
(1) Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje odběrové stupně pro celé území státu prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál v pravidelných denních relacích, v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení zpravodajské relace a na webových stránkách operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky. V případě vyhlášení jiného než základního odběrového stupně se vyhlašování provádí častěji, a to podle závažnosti dané situace.
(2) Provozovatelé distribučních soustav vyhlašují jiný než základní odběrový stupeň pro určitou část území státu prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál podle závažnosti dané situace a na internetových stránkách operátora trhu, příslušného provozovatele distribuční soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky.
(3) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně současně dotčeným provozovatelům distribučních soustav, provozovatelům zásobníků plynu, výrobcům plynu, ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušným obcím, Policii České republiky. Provozovatel přepravní soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně též Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a provozovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při ukončení havarijního odběrového stupně se postupuje obdobně.
 
§ 7
Povolená denní spotřeba
(1) Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1, B2 a B3 způsobem podle odstavce 3.
(2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě snížit odběr na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení odběru na povolenou denní spotřebu.
(3) Povolená denní spotřeba se určuje jako střední hodnota ze skutečně dosažených minimálních denních hodnot za poslední tři zimní období předcházející termínu podle odstavce 4, při zohlednění hodnot povolené denní spotřeby za předchozí 3 roky, které byly na základě požadavku zákazníka určeny odchylně, a to postupem podle odstavce 5 vět druhé a třetí. Zimním obdobím se pro tyto účely rozumí poslední čtvrtletí roku a první čtvrtletí následujícího roku.
(4) Hodnotu stanovenou podle odstavce 2 a 3 určuje a do 31. května daného roku písemně sděluje příslušný provozovatel zákazníkům odběrných míst skupin B1, B2 a B3.
(5) Pokud zákazník nezašle písemné sdělení příslušnému provozovateli do 30. června daného roku, má se za to, že se stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby souhlasí a zároveň tím přebírá zodpovědnost za to, že sníží svůj odběr nejpozději do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběrového stupně. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo výše uvedenou dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel akceptací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby, kterou potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 31. července daného roku.
(6) Hodnoty povolené denní spotřeby a časového posunu stanovené podle tohoto ustanovení platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.
(7) Povolená denní spotřeba u nových zákazníků se stanovuje na základě údajů týkajících se množství a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o poskytnutí služby přepravy plynu nebo o připojení a smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.
(8) U zákazníků, kteří mají více odběrných míst, jež mají stejné identifikační číslo, lze povolenou denní spotřebu za tato odběrná místa slučovat nebo rozdělit na jiná odběrná místa u skupin B1, B2 a B3, a to při respektování následujících pravidel:
a) celková hodnota povolené denní spotřeby všech odběrných míst zákazníka, které mají stejné identifikační číslo, není v žádném okamžiku vyšší než součet těchto hodnot za jednotlivá odběrná místa zákazníka se stejným identifikačním číslem,
b) pokud je u odběrných míst stanoven časový posun pro snížení odběru na hodnotu povolené denní spotřeby delší než 8 hodin, zohledňují se při slučování hodnot povolené denní spotřeby tyto časové posuny,
c) na žádném z odběrných míst nesmí být překročeny smluvně rezervované kapacity.
(9) Pro případy podle odstavce 8 zákazník v předstihu určí pro všechna svá odběrná místa hodnoty povolené denní spotřeby a prokazatelným způsobem nejpozději do 1. září daného roku je sdělí všem příslušným provozovatelům, k jejichž zařízení jsou jeho odběrná místa připojena. Příslušní provozovatelé ověří splnění podmínek uvedených v odstavci 8 a nejpozději do 20. září daného roku takto určené hodnoty povolené denní spotřeby jednotlivých odběrných míst příslušným zákazníkům prokazatelným způsobem potvrdí. Pokud zákazník požaduje změnu hodnot povolené denní spotřeby v jeho odběrných místech v průběhu období uvedeného v odstavci 6, lze ji provést čtvrtletně uplatněním požadavku u příslušných provozovatelů nejpozději 30 dní před zahájením příslušného čtvrtletí, přičemž příslušní provozovatelé postupem podle věty druhé tyto hodnoty potvrdí nejpozději do 10 dnů před zahájením příslušného čtvrtletí.
(10) Slučování hodnot povolené denní spotřeby podle odstavců 8 a 9 se uplatní pouze při stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu podle energetického zákona.
(11) Příslušný provozovatel poskytuje konečné hodnoty povolené denní spotřeby a časového posunu podle odstavce 5 způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému dodavateli plynu, a to nejpozději do 15. srpna daného roku; v případech uvedených v odstavci 7 je zveřejňuje nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy. Údaje o sloučených hodnotách povolené denní spotřeby nebo o jejich změnách podle odstavce 9 příslušní provozovatelé poskytují obdobným způsobem, a to nejpozději do začátku lhůty splatnosti.
 
§ 7a
Bezpečnostní technologické minimum
(1) Bezpečnostní technologické minimum je minimální denní spotřeba plynu po odstavení technologického zařízení z provozu, která je nezbytná k zajištění bezpečnosti osob a technologického zařízení, umožňující po odpadnutí důvodů k omezení spotřeby plynu následné obnovení provozu technologického zařízení. Bezpečnostní technologické minimum se určuje pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2 podle následujících pravidel:
a) odstavování technologického zařízení z provozu musí být zahájeno neprodleně po vyhlášení příslušného odběrového stupně, s okamžitým ukončením vkládání například další suroviny nebo polotovaru do technologického zařízení; rozpracovaná výroba musí být ukončena co nejdříve, nejpozději do konce třetího plynárenského dne následujícího po dni, ve kterém byl vyhlášen příslušný odběrový stupeň s výjimkou případů uvedených v odstavci 2,
b) snižování odběru plynu musí být zákazníkem provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení osob, k negativním dopadům na životní prostředí a k nepřiměřeným škodám na majetku,
c) při určování výše bezpečnostního technologického minima zákazník může zohlednit potřebu tepla pro temperaci objektů zákazníka, a to pouze do výše spotřeby předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů.
(2) U technologických zařízení, která si pro úplné odstavení z provozu vyžadují například řízenou temperaci a postupné snižování výroby, aby nedošlo k jejich trvalému poškození nebo zničení, se lhůta uvedená v odstavci 1 písm. a) stanoví individuálně na základě prokázání skutečných možností ve snižování výroby ze strany zákazníka, které může příslušný provozovatel ověřit postupem podle odstavce 5.
(3) Společně s výší bezpečnostního technologického minima se určí doba ve dnech, do kdy bude zákazník schopen snížit svoji spotřebu na tuto hodnotu při respektování pravidel podle odstavce 1, pokud ji nelze snížit okamžitě. V případech, že je pro dosažení bezpečnostního technologického minima nezbytné postupné snižování výroby nebo spotřeby plynu, tak se určí jejich jednotlivé etapy s uvedením nezbytné výše spotřeby plynu v dané etapě a časového posunu vyjádřeného ve dnech.
(4) Bezpečnostní technologické minimum se určuje rovněž pro skupinu zákazníků B3, u nichž se při stanovení jeho výše vedle pravidel uvedených v odstavci 1 zohlední odpovídající spotřeba plynu pro výrobu tepla, které je nezbytné pro dodávku domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb, a to pro odpovídající venkovní výpočtovou teplotu pro navrhování otopných soustav podle příslušné technické normy. Pokud některý z této skupiny zákazníků vedle odběru plynu pro technologické účely používá plyn rovněž na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva, kterým není plyn, tak se do bezpečnostního technologického minima zahrnuje rovněž množství plynu v rozsahu jeho denní spotřeby nezbytné pro zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva.
(5) Hodnoty stanovené podle odstavců 1 až 4 sděluje zákazník písemně společně s odůvodněním příslušnému provozovateli, a to do 30. června daného roku. Příslušní provozovatelé mohou ověřit splnění podmínek uvedených v odstavci 1 až 3 a akceptací nebo odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou bezpečnostního technologického minima a časovým posunem po konzultaci se zákazníkem stanoví jejich konečné hodnoty, které potvrdí písemným sdělením zákazníkovi nejpozději do 31. srpna daného roku. Pokud zákazník nesdělí příslušnému provozovateli žádné hodnoty podle věty první, má se za to, že výše bezpečnostního technologického minima je nulová a zákazník je schopen snížit svoji spotřebu plynu na tuto hodnotu okamžitě, nejpozději však do jednoho dne.
(6) Hodnoty bezpečnostního technologického minima a časového posunu stanovené podle odstavců 1 až 4 platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.
(7) Bezpečnostní technologické minimum u nových zákazníků se stanovuje na základě údajů týkajících se množství a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o poskytnutí služby přepravy plynu nebo ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvě o připojení.
(8) Příslušný provozovatel poskytuje konečné hodnoty bezpečnostního technologického minima a časového posunu podle odstavce 5 způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému dodavateli plynu, a to nejpozději do 15. září daného roku; v případech uvedených v odstavci 7 je poskytuje nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy plynu.
 
§ 7b
Činnosti provozovatelů při předcházení stavům nouze a při stavech nouze
(1) Při vyhlášení odběrového stupně pro omezení dodávky plynu příslušným skupinám zákazníků provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav ověřují odběratelskou kázeň odpovídající skupiny zákazníků A, B1, B2, B3, C1, C2 a E podle vyhlášeného odběrového stupně pro omezení prostřednictvím dálkového odečtu dat z měřicího zařízení, pokud je jím odběrné místo zákazníka vybaveno.
(2) Při vyhlášení odběrového stupně pro přerušení dodávky plynu příslušným skupinám zákazníků provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav ověřují, zda příslušní zákazníci přerušili odběr plynu uzavřením hlavního uzávěru plynu. V případě, kdy zákazník nepřerušil odběr, informují zákazníka o povinnosti přerušit odběr osobním kontaktem. Pokud není zákazník dosažitelný nebo pokud zákazník ani po opakovaném upozornění odběr nepřerušil, uzavřou hlavní uzávěr plynu nebo v případě jeho nedostupnosti zajistí přerušení toku plynu jiným dostupným či dosažitelným způsobem.
(3) Pokud při provádění činnosti podle odstavce 1 provozovatelé zjistí nedodržení vyhlášeného stupně omezení spotřeby plynu nebo pokud zákazník podle odstavce 2 odmítá ukončit svůj odběr a neumožní uzavření hlavního uzávěru plynu, oznámí toto zjištění příslušní provozovatelé Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu.
(4) Při vyhlášení havarijního odběrového stupně provozovatelé distribučních soustav odstavují jednotlivé části distribuční soustavy postupně s přihlédnutím k počtu odběrných míst zásobovaných obcí nebo jejich částí a k obtížnosti následné obnovy dodávky plynu.
 
§ 8
Oznámení o zařazení zákazníků do skupin
(1) Zařazení do skupin podle § 2 sděluje příslušný provozovatel do 31. května daného roku zákazníkům odběrných míst skupin A, B1, B2, B3, C1 a C2. Pokud zákazník nesouhlasí se zařazením do určené skupiny, musí to odůvodnit příslušnému provozovateli do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel prověří podmínky zařazení a nejpozději do 31. července daného roku informuje zákazníka o konečném zařazení. Pro konečné zařazení zákazníků do skupin B1, B2, B3, C1 a C2 není rozhodující, zda byly splněny podmínky uvedené u těchto skupin v § 2, pokud jde o stanovenou hranici 70 % spotřeby za období od 1. října předchozího roku do 31. března daného roku z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku, ale faktický charakter spotřeby zákazníka na základě jeho žádosti o zařazení do jiné skupiny, tedy zdali používá plyn především na otop anebo technologické účely.
(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D a zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb do skupiny F se provádí takto:
a) příslušný provozovatel zašle do 31. ledna daného roku předběžný seznam odběrných míst zákazníků navržených na zařazení do skupiny D příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy s uvedením jména či názvu a adresy odběrného místa zákazníka,
b) příslušný provozovatel provede definitivní zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D do 31. března daného roku a do 30. dubna daného roku to písemně sdělí dotčeným zákazníkům,
c) rozdělení zákazníků do podskupiny D1 a D2 pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu provádí příslušný provozovatel podle podmínek uvedených v § 2 odst. 1 písm. f) bodech 1 a 2 a sdělí to do 31. července daného roku operátorovi trhu.
(3) Příslušný provozovatel zašle informaci o výsledném zařazení zákazníků do skupiny D a zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb do skupiny F příslušným krajským úřadům nebo Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným krajským hasičským záchranným sborům. Zařazení odběrných míst zákazníků do skupin E a dále zákazníků s ročním odběrem plynu do 630 MWh společně s domácnostmi do skupiny F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze smluv o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu.
(4) Odběrná místa výroben elektřiny nebo výroben tepla podle § 2 odst. 1 písm. i) části věty za středníkem jsou zařazena do skupiny F na základě žádosti provozovatele přenosové soustavy nebo držitele licence na výrobu tepelné energie doručené příslušnému provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy do 1. září daného roku, který o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a provozovatele přenosové soustavy, a to do 30. září daného roku. Součástí žádosti je uvedení informace od výrobce elektřiny nebo tepla, zda je v odběrném místě plyn určen pro zapalování nebo stabilizaci primárního paliva, a dále výše nezbytné denní spotřeby plynu dle účelu použití plynu a předpokládaná týdenní a měsíční výše spotřeby plynu. V případě držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zdravotnictví do 1. září daného roku a příslušný provozovatel o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a to do 30. září daného roku. V případě provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zemědělství do 1. září daného roku a příslušný provozovatel o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a to do 30. září daného roku.
(5) Příslušný provozovatel poskytuje zařazení zákazníků do skupin podle odstavců 1 a 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému dodavateli plynu nejpozději do 15. srpna daného roku s výjimkou výroben elektřiny, výroben tepla, držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek a provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací, zařazených do skupiny F, u nichž zařazení poskytne nejpozději do 15. října daného roku. Příslušný provozovatel předá informace o zařazení zákazníků do skupin podle věty první následně elektronicky operátorovi trhu.
 
§ 8a
Postupy při přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství
(1) Subjekty zúčtování, které mají v informačním systému operátora trhu registrováno alespoň jedno odběrné místo zákazníka chráněného v rámci solidarity podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu13), u kterého převzaly odpovědnost za odchylku, sdělují v 6:00 hodin každého dne, pro který je vyhlášen stav nouze nebo mimořádný stav nouze v plynárenství na celém území České republiky z důvodu nedostatku plynu, operátorovi trhu elektronicky ve formátu definovaném operátorem trhu požadavek na dodávku plynu pro tato odběrná místa, u kterých nebude zajištěna dodávka plynu pro následující plynárenský den v případě vyhlášení odběrového stupně číslo 10 a pro která tak může být podána žádost o mezinárodní pomoc při krizových situacích v plynárenství, maximálně však do výše součtu rezervovaných přepravních nebo distribučních kapacit těchto odběrných míst.
(2) V případě, kdy je vyhlášen odběrový stupeň číslo 10 a provozní situace v plynárenské soustavě stále způsobuje významný nedostatek plynu pro dodávky plynu chráněným zákazníkům pro následující plynárenský den, informuje provozovatel přepravní soustavy do 7:00 hodin ministerstvo o stavu plynárenské soustavy a sdělí ministerstvu doporučení ve věci možnosti uplatnění žádosti České republiky vůči jinému členskému státu o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství. Ministerstvo rozhodne do 9:30 hodin o možnosti podání žádosti České republiky členským státům o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství a informuje o tom neprodleně provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu.
(3) Ministerstvo, provozovatel přepravní soustavy a operátor trhu neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o podání žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství.
(4) Při přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství v rámci tržních opatření v členských státech představují požadavky subjektů zúčtování zaregistrované podle odstavce 1 v informačním systému operátora trhu v agregovaném množství požadavek České republiky na přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. Operátor trhu poskytuje ministerstvu a provozovateli přepravní soustavy informaci o výši agregovaného množství požadovaného plynu pro příjem mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.
(5) Provozovatel přepravní soustavy na žádost ministerstva bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o volné přepravní kapacitě na hraničních bodech přepravní soustavy pro následující plynárenský den.
(6) Ministerstvo zasílá členským státům Evropské unie žádost o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství na následující plynárenský den a informuje o tomto kroku operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy.
(7) Na základě rozhodnutí vlády o přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství ministerstvo přijímá nabídky členských států a zároveň informuje operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy a zveřejní cenu za jednotku dodávaného plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách.
(8) Provozovatel přepravní soustavy při aplikaci tržních opatření v členských státech zadává na jméno a účet ministerstva na platformě pro rezervaci přepravní kapacity pokyn na nákup přepravní kapacity v množství určeném ministerstvem a bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo a operátora trhu o množství nakoupené přepravní kapacity pro Českou republiku a její ceně.
(9) Operátor trhu na základě informace ministerstva o rozhodnutí vlády o přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci tržních opatření v členských státech postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem4) odpovídající celkové výši přijímaných nabídek členských států Evropské unie nebo jednotlivých účastníků trhu s plynem v zahraničí podle odstavce 7. Operátor trhu bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo a provozovatele přepravní soustavy o tom, zda byly požadavky subjektů zúčtování podle odstavce 1 uspokojeny zcela nebo zčásti.
(10) V případě, že nejsou požadavky subjektů zúčtování podle odstavce 1 zcela uspokojeny na základě tržních opatření v členských státech, stanoví operátor trhu rozdíl mezi množstvím registrovaným podle odstavce 1 a velikostí zaregistrované nominace podle odstavce 9 pro daný plynárenský den pro každý subjekt zúčtování a jeho agregovanou hodnotu za všechny subjekty zúčtování, a tuto hodnotu sdělí ministerstvu. Ministerstvo dále po konzultaci s provozovatelem přepravní soustavy rozhodne o pokračování přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství od členských států Evropské unie. Ministerstvo na základě rozhodnutí podle věty druhé zasílá novou žádost o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v členských státech členským státům Evropské unie.
(11) Na základě zaslané žádosti podle odstavce 10 ministerstvo shromažďuje nové dodatečné nabídky členských států Evropské unie nebo jednotlivých účastníků trhu s plynem v zahraničí s dodávkou na hraničních propojovacích bodech. Po rozhodnutí vlády ministerstvo přijímá nabídky podle věty první a zároveň informuje operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy. Přijaté nabídky podle odstavce 7 tím nejsou dotčeny.
(12) Provozovatel přepravní soustavy při aplikaci netržních opatření v členských státech vyčlení kapacitu na hraničních propojovacích bodech v množství určeném ministerstvem a bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo a operátora trhu o množství vyčleněné kapacity pro Českou republiku a její ceně.
(13) Operátor trhu na základě informace ministerstva o rozhodnutí vlády o přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v členských státech postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem4) odpovídající celkové výši přijímaných nabídek členských států Evropské unie nebo jednotlivých účastníků trhu s plynem v zahraničí podle odstavců 7 a 11. Operátor trhu bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o tom, zda byly požadavky subjektů zúčtování podle odstavce 1 uspokojeny zcela nebo zčásti.
(14) Ministerstvo provede prostřednictvím operátora trhu jménem a na účet České republiky vypořádání plateb se subjekty zúčtování za poskytnutý plyn podle odstavce 1. Podmínky a způsob vypořádání plateb podle věty první zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 8b
Postupy při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství
(1) Ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje vládu České republiky, operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy o vyhlášení nouzového stavu v některém členském státě Evropské unie1). Operátor trhu na základě této informace, prostřednictvím informačního systému operátora trhu, bez zbytečného odkladu informuje provozovatele distribučních soustav a vyzve všechny subjekty zúčtování, aby ve spolupráci s obchodníky, kteří převzali odpovědnost za odchylku, a jejich zákazníky ověřili možnost podání nabídky na dodávku plynu při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci tržních opatření v České republice.
(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu o přijetí žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství členským státem Evropské unie. Ministerstvo a operátor trhu bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o přijetí této žádosti.
(3) Provozovatel přepravní soustavy na žádost ministerstva bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o volné přepravní kapacitě na hraničních bodech přepravní soustavy pro následující plynárenský den.
(4) Při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v rámci tržních opatření v České republice
a) subjekty zúčtování registrují prostřednictvím informačního systému operátora trhu a v termínu stanoveném operátorem trhu závazné nabídky na prodej plynu České republice pro daný plynárenský den; nabídkou se rozumí požadované množství na prodej plynu subjekty zúčtování pro daný plynárenský den a jeho cena v EUR/MWh,
b) nabídky podle písmene a) představují v informačním systému operátora trhu nabídky České republiky na poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10),
c) členský stát může prostřednictvím informačního systému operátora trhu přijmout jednotlivé nabídky podle písmene b) jako nabídku České republiky v plném nebo částečném rozsahu při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10) ; operátor trhu bezodkladně informuje ministerstvo o množství zobchodovaného plynu v MWh na platformě pro solidaritu při aplikaci tržních opatření v České republice,
d) operátor trhu na základě přijetí nabídek podle písmene c) postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem4).
(5) Ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu o případném přijetí druhé žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v České republice. Provozovatel přepravní soustavy na žádost ministerstva bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o volné přepravní kapacitě na hraničních bodech přepravní soustavy pro následující plynárenský den. Ministerstvo, provozovatel přepravní soustavy a operátor trhu neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o přijetí této žádosti.
(6) Při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích při aplikaci netržních opatření v České republice
a) subjekty zúčtování registrují prostřednictvím informačního systému operátora trhu za podmínek zveřejněných operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup a v termínu stanoveném operátorem trhu závazné nabídky na poskytnutí plynu ze strany České republiky pro následující plynárenský den při netržních opatřeních v České republice; nabídkou se rozumí množství poskytnutého plynu, pořízeného za účelem zásobování zákazníků v základním odběrovém stupni, kteří se musí podřídit omezení nebo přerušení spotřeby plynu podle jiného právního předpisu10), subjekty zúčtování pro daný plynárenský den; subjekt zúčtování registruje tyto nabídky jednotlivě pro odběrové stupně číslo 7 až 9,
b) nabídky podle písmene a) v agregovaném množství podle jednotlivých odběrových stupňů číslo 7 až 9 představují v informačním systému operátora trhu společně s dalšími informacemi, poskytnutými v souladu s jiným právním předpisem4), nabídky České republiky na poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10) ; cena plynu nabízeného podle věty před středníkem v EUR/MWh zahrnuje kompenzace tuzemským zákazníkům, jejichž odběr plynu by byl omezen kvůli vyhlášení stavu nouze z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.
(7) Ministerstvo na základě informace předané operátorem trhu o celkové předpokládané úspoře plynu pro jednotlivé odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu stanovené postupem podle odstavce 6, se zohledněním informace provozovatele přepravní soustavy o dostupných přepravních kapacitách, zasílá členským státům Evropské unie nabídku mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v České republice na následující plynárenský den a informuje o zaslání této nabídky operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy.
(8) Žádající členský stát Evropské unie v případě, kdy bude chtít přijmout nabídku České republiky v rámci netržních opatření v České republice, učiní tak prostřednictvím informačního systému operátora trhu, a to přijetím právě jedné z nabídek podle odstavce 6 písm. b) jako nabídky České republiky při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10). Operátor trhu na základě přijetí nabídky podle věty první informuje ministerstvo a provozovatele přepravní soustavy. Operátor trhu dále postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem10). Provozovatel přepravní soustavy na základě oznámení ministerstva bez zbytečného odkladu vyhlásí stav nouze a vyhlásí příslušný odběrový stupeň pro přerušení dodávky plynu na následující plynárenský den a informuje ministerstvo a operátora trhu o dostupných přepravních kapacitách pro následující plynárenský den. Ministerstvo oznámí operátorovi trhu cenu poskytnutého plynu, a to včetně kompenzace.
(9) Ministerstvo provede prostřednictvím operátora trhu jménem a na účet České republiky vypořádání plateb se subjektem zúčtování za nabídky plynu podle odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 6 písm. a). Podmínky a způsob vypořádání plateb podle věty první zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 9
Havarijní plány
(1) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu zpracovávají havarijní plány pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu a řešení předcházení stavu nouze a likvidaci následků stavu nouze.
(2) Pro zpracování havarijních plánů poskytují krajské hasičské záchranné sbory provozovatelům uvedeným v odstavci 1 potřebné kontaktní údaje. Provozovatelé uvedení v odstavci 1 informují o svých havarijních plánech a jejich aktualizaci příslušné krajské hasičské záchranné sbory.
(3) Obsahové náležitosti havarijních plánů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 10
Podklady pro zpracování posouzení rizik, plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze
(1) K vypracování posouzení rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6) provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a zásobníků plynu, výrobci plynu a obchodníci s plynem zašlou ministerstvu podklady, jejichž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, do 31. května 2026 a dále každé 4 roky nejpozději do 31. května daného roku, pokud si ministerstvo nevyžádá podklady podle tohoto odstavce vzhledem k okolnostem častěji.
(2) K vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7) zasílají provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu ministerstvu podklady, jejichž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2a k této vyhlášce pro plán preventivních opatření a v příloze č. 1 k této vyhlášce pro plán pro stav nouze. Podklady pro vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze předkládají do 31. ledna 2023 a dále každé 4 roky nejpozději do 1. ledna daného roku, pokud si je ministerstvo nevyžádá v jiném termínu.
 
§ 11
Způsob zajištění bezpečnostního standardu
(1) Rozsah bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky pro případy podle přímo použitelného právního předpisu8) se stanovuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(2) Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktualizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu. Vzor vstupních údajů pro výpočet minimální velikosti bezpečnostního standardu uveřejňovaných operátorem trhu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3) V období od 1. října do 31. března se bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. a) a b) zajišťuje minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie.
(4) Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje o rozsahu bezpečnostního standardu stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho zajištění předkládá obchodník s plynem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Zajištění bezpečnostního standardu prokazuje:
a) u plynu uskladněného v zásobnících plynu na území České republiky kopií smlouvy s provozovatelem zásobníku plynu o uskladněném množství plynu v elektronické podobě,
b) u plynu uskladněného v zásobnících plynu mimo území České republiky kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu v elektronické podobě a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
c) u diverzifikovaných zdrojů plynu kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele v elektronické podobě, pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod v České republice; pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod nebo jiné místo mimo Českou republiku nebo hraniční bod, tak písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně potvrzením prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
d) u výroby plynu, který je vytěžitelný, kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem od příslušného držitele licence na výrobu plynu v elektronické podobě; výroba plynu je rovnocennou alternativou zajištění bezpečnostního standardu dodávky podle § 11 odst. 3,
e) písemným potvrzením dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit,
f) písemným potvrzením o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu s plynem, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(5) Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu doklady podle odstavce 4 písm. a) až d) a písemné potvrzení podle odstavce 4 písm. e) a f) obsahující způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na období, kdy koeficient M vybraný operátorem trhu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není nulový, do 31. srpna daného roku, a to v elektronické podobě, zejména prostřednictvím datové schránky. V případě, že se smlouvy nebudou vztahovat k celému období od 1. října do 31. března, kdy koeficient M není nulový, nebo dojde ke změně způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu v průběhu období, kdy koeficient M není nulový, je obchodník s plynem povinen zaslat Energetickému regulačnímu úřadu kopii smlouvy nebo jiný písemný doklad do 10. dne kalendářního měsíce, na který musí být bezpečnostní standard dodávky plynu zajištěn.
(6) Obchodník s plynem, který nedodává plyn chráněným zákazníkům, na nadcházející zimní období poskytuje tuto informaci písemnou formou Energetickému regulačnímu úřadu vždy do 31. srpna daného roku.
(7) Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění bezpečnostního standardu podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu dodávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního standardu obchodníka s plynem, pro kterého vydal potvrzení o zajištění bezpečnostního standardu.
(8) Bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. c) musí být zajištěn jinak než plynárenskou infrastrukturou9), která byla provozovatelem přepravní soustavy určena jedinou největší plynárenskou infrastrukturou za účelem stanovení standardu pro infrastrukturu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1). Informaci o určení jediné největší plynárenské infrastruktury zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy na svých internetových stránkách každý rok spolu s desetiletým plánem rozvoje přepravní soustavy.
(9) Pokud je obchodník s plynem veden u provozovatele distribuční soustavy jako zákazník s odběrným předávacím místem a nemá možnost přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu, tak v případech, že takové odběrné místo
a) nespadá do kategorie chráněných zákazníků, se nezajišťuje bezpečnostní standard dodávky plynu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8),
b) spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje bezpečnostní standard dodávky plynu jiný účastník trhu s plynem s možností přístupu ke vstupním údajům tohoto odběrného místa nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8).
Skutečnosti podle písmene a) nebo b) obchodník s plynem písemně oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do 31. srpna daného roku.
(10) Provozovatel zásobníku plynu na území České republiky poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu údaje o denním celkovém množství uskladněného plynu a celkové nasmlouvané pevné skladovací kapacitě jednotlivých obchodníků s plynem za předchozí měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.
(11) Obchodník s plynem, který prokazuje zajištění bezpečnostního standardu podle odstavce 4 písm. b), si zajistí od provozovatele zásobníku plynu mimo území České republiky údaje o aktuálním denním množství uskladněného plynu za předcházející měsíc a poskytne je Energetickému regulačnímu úřadu podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.
 
§ 11a
Minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu
(1) Osoba, jež má sjednanou smlouvu o uskladňování plynu v zásobníku plynu přímo připojeném do přepravní soustavy, jejímž předmětem je rezervace skladovací kapacity s pevným výkonem, využívá rezervovanou skladovací kapacitu a pro jednotlivé časové úseky skladovacího roku uskladňuje plyn v zásobníku plynu tak, aby měl v zásobníku plynu na počátku plynárenského dne uvedeného v příloze č. 7 k této vyhlášce uskladněno minimálně množství plynu stanovené pro tento den podle přílohy č. 7 k této vyhlášce po odečtení množství odpovídající rozsahu skladovací kapacity, k níž účastníkovi trhu s plynem zaniklo právo ji využívat v předchozích časových úsecích v průběhu skladovacího roku.
(2) Minimální množství plynu pro jednotlivé časové úseky v průběhu roku představuje v procentech vyjádřený minimální podíl plynu uskladněného účastníkem trhu s plynem podle odstavce 1 na celkové skladovací kapacitě s pevným výkonem, pro kterou má účastník trhu s plynem uzavřenou smlouvu či smlouvy s příslušným provozovatelem zásobníku plynu s výjimkou smluv na nevyužitou skladovací kapacitu.
(3) Nevyužitá skladovací kapacita, tedy rozdíl mezi minimálním uskladněným množstvím plynu, požadovaným k danému plynárenskému dni a v tento den skutečně uskladněným množstvím plynu, je předmětem aukce s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu podle jiného právního předpisu10). Pro smlouvy o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu, uzavřené s novým držitelem nevyužité skladovací kapacity, a smlouvy o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce neplatí až do naplnění skladovací kapacity na 90 % milníky podle přílohy č. 7 k této vyhlášce. Maximální dobu naplnění nevyužité skladovací kapacity na 90 % určí s přihlédnutím k technickým možnostem zásobníku plynu jeho provozovatel, nemůže však překročit dobu stanovenou pro jednotlivé zásobníky plynu podle přílohy č. 8 k této vyhlášce s tím, že do 30 dnů od zahájení naplňování nevyužité skladovací kapacity musí být naplněno minimálně jejích 10 %. Pro smlouvy o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce je doba naplnění skladovací kapacity na 90 % stanovena časovým úsekem pro naplnění skladovací kapacity na 90 % podle přílohy č. 7 k této vyhlášce nebo maximální dobou pro naplnění 90 % nevyužité skladovací kapacity podle přílohy č. 8 k této vyhlášce; použije se delší časové rozmezí.
 
§ 12
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje.
 
§ 13
Přechodná ustanovení
(1) Pro období do 1. října 2013
a) zůstává v platnosti podle dosavadních právních předpisů zařazování odběrných míst zákazníků do skupin podle § 2 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky,
b) se za chráněné zákazníky podle § 2 odst. 5 považují zákazníci zařazeni do skupin D a F podle dosavadních právních předpisů,
c) zůstávají v platnosti odběrové stupně podle § 5 podle dosavadních právních předpisů.
(2) Obchodník s plynem a výrobce plynu dodávající plyn chráněným zákazníkům prokazuje rozsah a zajištění bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky podle § 11 této vyhlášky od 1. dubna 2013.
(3) Operátor trhu k 1. prosinci 2012 zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu podle § 11 odst. 2 této vyhlášky.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha 1
Obsahové náležitosti havarijních plánů
Havarijní plán obsahuje:
a) identifikační údaje o držiteli licence (název obchodní firmy právnické nebo fyzické osoby, její sídlo nebo bydliště, identifikační číslo nebo rodné číslo, druh licence), údaje o zařízeních, kterých se havarijní plán týká, datum zpracování, datum schválení, datum nabytí účinnosti, dobu platnosti, jméno osoby zpracovatele a jeho pracovní zařazení, jméno schvalující osoby a její pracovní zařazení a jejich podpisy,
b) seznam příloh, které tvoří havarijní plán,
c) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování a ve fázi výstrahy, při stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze,
d) organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností,
e) přehled spojení na subjekty podílející se na řešení předcházení stavu nouze a stavu nouze, včetně spojení na subjekty podílející se na likvidaci havárií provozovaného plynárenského zařízení,
f) zásady postupu při likvidaci havárií provozovaného plynárenského zařízení,
g) postup při oznamování předcházení stavu nouze a vyhlašování stavu nouze.
Havarijní plán plynárenské soustavy České republiky dále obsahuje ustanovení o složení Centrálního krizového štábu plynárenské soustavy České republiky včetně jeho statutu a jednacího řádu.
 
Příloha 2
Obsahové náležitosti podkladů pro zpracování posouzení rizik
(1) Podklady zpracované provozovatelem přepravní soustavy obsahují:
a) popis přepravní soustavy a určení klíčové infrastruktury relevantní pro bezpečnost dodávek plynu,
b) zajištění infrastrukturního standardu podle nařízení (EU) 2017/1938
1. vzorec N-1,
2. určení jediné největší plynárenské infrastruktury,
3. výpočet vzorce N-1 na úrovni České republiky,
4. popis hodnot používaných pro všechny parametry ve vzorci N-1, včetně průběžných hodnot použitých k jejich výpočtu,
5. uvedení případných metodik používaných pro výpočet parametrů ve vzorci N-1,
6. vysvětlení výsledků výpočtu vzorce N-1 při úrovni zásobníků na 30 % a 100 % jejich maximálního pracovního objemu,
7. vysvětlení hlavních výsledků simulace vzorce N-1 pomocí hydraulického modelu,
c) obousměrná kapacita
1. propojovací body vybavené obousměrnou kapacitou a maximální kapacita obousměrných toků,
2. ujednání, jimiž se řídí užívání kapacity obousměrného toku,
3. udělené výjimky z obousměrnosti pro jednotlivé propojovací body,
d) návrh opatření pro snížení identifikovaných rizik ze strany provozovatele přepravní soustavy.
(2) Podklady zpracované provozovatelem distribuční soustavy obsahují:
a) údaje o:
1. výši spotřeby plynu na vymezeném území (roční spotřeba za poslední dva a čtyři roky, maximální denní spotřeba za poslední dva roky a maximální denní spotřeba za poslední dva a čtyři roky a za posledních dvacet let),
2. skutečném průtoku plynu na vstupních a výstupních bodech distribuční soustavy (roční průtok plynu za poslední dva roky, maximální denní průtok plynu za poslední dva a čtyři roky a maximální denní průtok plynu za poslední dva a čtyři roky a za posledních dvacet let), včetně členění podle typu zákazníků,
b) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících čtyř let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při poruše hlavní distribuční infrastruktury (zejména přerušení toku plynu přes jednu či více vnitrostátních předávacích stanic),
c) popis výskytu narušení dodávek v předchozích letech včetně doby trvání, dopadů na zákazníky,
d) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik,
e) popis distribuční soustavy a identifikace klíčové infrastruktury pro bezpečnost dodávek.
(3) Podklady zpracované provozovatelem zásobníku plynu obsahují:
a) údaje o
1. vstupních a výstupních bodech každého zásobníku plynu a jejich napojení na jednotlivé navazující soustavy,
2. celkové skladovací kapacitě virtuálního zásobníku plynu a jednotlivých zásobníků plynu (celkový i pracovní objem),
3. maximálním těžebním výkonu virtuálního zásobníku plynu a jednotlivých zásobníků plynu,
4. maximálním vtláčecím výkonu virtuálního zásobníku plynu a jednotlivých zásobníků plynu,
5. těžební křivce jednotlivých zásobníků plynu,
6. počtu a výkonech kompresorových jednotek umístěných v každém zásobníku plynu,
b) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících čtyř let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při poruše zásobníků plynu a dopady na navazující soustavy,
c) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik.
(4) Podklady zpracované výrobcem plynu obsahují:
a) údaje o
1. napojení jednotlivých výroben plynu na připojenou přepravní nebo distribuční soustavu,
2. maximálním denním množství plynu dodaného na předávací místo,
b) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících čtyř let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při poruše výrobny plynu a dopady na připojenou přepravní nebo distribuční soustavu,
c) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik.
(5) Podklady zpracované obchodníkem s plynem obsahují popis rizik při narušení dodávek plynu od dodavatelů, dále rozdělení dodávkových zdrojů plynu podle země původu a návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik, zejména s ohledem na přerušení dodávek od hlavního dodavatele.
 
Příloha 2a
Obsahové náležitosti podkladů pro zpracování plánu preventivních opatření
(1) Podklady zpracované provozovatelem přepravní soustavy obsahují:
a) opatření týkající se propojení se sousedními státy na základě rizik identifikovaných v analýze rizik,
b) popis budoucích infrastrukturních projektů, včetně projektů společného zájmu v příslušných rizikových skupinách včetně data jejich zprovoznění, kapacity a odhadovaného dopadu na bezpečnost dodávek,
c) popis, jak jsou jednotlivé infrastrukturní projekty zohledněny v desetiletém plánu rozvoje soustavy pro celou Unii vypracovávaného ENTSOG.
(2) Podklady zpracované provozovatelem distribuční soustavy obsahují:
a) roční spotřebu chráněných zákazníků dle jednotlivých kategorií,
b) popis budoucích infrastrukturních projektů včetně data jejich zprovoznění, kapacity a odhadovaného dopadu na bezpečnost dodávek.
(3) Podklady zpracované provozovatelem zásobníku plynu obsahují popis budoucích infrastrukturních projektů včetně data jejich zprovoznění, kapacity a odhadovaného dopadu na bezpečnost dodávek.
(4) Podklady zpracované výrobcem plynu obsahují popis budoucích infrastrukturních projektů včetně data jejich zprovoznění, kapacity a odhadovaného dopadu na bezpečnost dodávek.
 
Příloha 3
Stanovení bezpečnostního standardu dodávky plynu
(1) Rozsah bezpečnostního standardu se stanovuje následujícím způsobem:
a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček operátor trhu stanoví z údajů zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 7 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou Českou republiku za posledních 20 let a z těchto dnů vybere den s nejnižší dosaženou teplotou. Operátor trhu stanoví tento den s uvedením roku, pro který obchodník stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu dodávky plynu, jako den G. Dále stanoví den H, který je stejným dnem předcházejícího kalendářního roku.
Obchodník s plynem stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu R
max.den
pro období G (tj. předpokládanou maximální denní kapacitu při nejnižší teplotě dosažené za posledních 20 let) jako součet bezpečnostního standardu
C1,D1,F
R
C
pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C a bezpečnostního standardu
C1,D1,F
R
A,B
pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B a bezpečnostní standard
D2
R
A,B,C
pro odběrná místa zákazníků skupiny D2, tedy
 
R
max.den
=
C1,D1,F
R
C
+
C1,D1,F
R
A,B
+
D2
R
A,B,C
. Bezpečnostní standard
C1,D1,F
R
C
se spočítá podle vztahu
C1,D1,F
R
C
=M× SUMA
C1,D1,F
S
i
C
K
i
max.den
, kde
C1,D1,FS
i
C
je součet aktuální plánované roční spotřeby odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C v i-té třídě typového diagramu dodávky (dále jen "TDD"), K
i
max.den
je koeficient i-té třídy TDD pro den G přepočtený na nejnižší teplotu dosaženou ve stejném dni a měsíci za posledních 20 let, M je koeficient, korigující rozsah bezpečnostního standardu pro daný měsíc a jeho výše pro jednotlivé měsíce v roce je uvedena v následující tabulce: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,4 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podobně, bezpečnostní standard
C1,D1,F
R
A,B
se spočítá podle vztahu
C1,D1,F
R
A,B
= M ×
C1,D1,F
S
A,B
× L
max.den
, kde
C1,D1,F
S
A,B
je součet skutečných spotřeb odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B ve dni H, L
max.den
= TDD
G
SO3
/TDD
H
SO3
TDD
G
SO3
je koeficient podle platné metodiky TDD pro třídu SO3 pro den G, přepočtený na nejnižší teplotu dosaženou ve stejném dni a měsíci za posledních 20 let, TDD
H
SO3
je koeficient podle platné metodiky TDD pro třídu SO3 pro den H, přepočtený na skutečnou teplotu v tomto dni. Bezpečnostní standard
D2
R
A,B,C
se spočítá podle vztahu
D2
R
A,B,C
= M ×
D2
S
A,B,C
, kde
D2
S
A,B,C
je maximální denní spotřeba odběrných míst chráněných zákazníků skupiny D2 od 1. 10. do 31. 3. předcházejícího období.
b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů operátor trhu stanoví z údajů zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou Českou republiku za posledních 20 let. Operátor trhu stanoví těchto 30 dnů s uvedením roku, pro který obchodník stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu, jako období I. Dále stanoví období J, které je stejným obdobím předcházejícího kalendářního roku.
Obchodník s plynem stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu dodávky plynu R
30dnů
jako součet bezpečnostního standardu
C1,D1,F
R
C
pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C a bezpečnostního standardu ?((C1,D1,F))R?(A,B)pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B a bezpečnostní standard
D2
R
A,B,C
pro odběrná místa zákazníků skupiny D2, tedy
 
   R
30dnů
=
C1,D1,F
R
C
+
C1,D1,F
R
A,B
+
D2
R
A,B,C
Bezpečnostní standard
C1,D1,F
R
C
se spočítá podle vztahu
C1,D1,F
R
C
= M × SUMA
C1,D1,F
S
i
C
× K
i
30dnů
, kde
C1,D1,F
S
i
C
je součet aktuální plánované roční spotřeby odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C v i-té třídě TDD, K
i
30dnů
je součet koeficientů i-té třídy TDD v období I, přepočtených na teploty dosažené v průběhu 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou Českou republiku za posledních 20 let. Podobně, bezpečnostní standard
C1,D1,F
R
A,B
se spočítá podle vztahu
C1,D1,F
R
A,B
= M ×
C1,D1,F
S
A,B
× L
30dnů
, kde
C1,D1,F
S
A,B
je součet skutečných spotřeb odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B v období J, L
30dnů
= SUMA TDD
I
SO3
/ SUMA TDD
J
SO3
SUMA TDD
I
SO3
je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období I, přepočtených na teploty dosažené v průběhu 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou Českou republiku za posledních 20 let, SUMA TDD
J
SO3
je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období J, přepočtených na skutečné teploty dosažené v jednotlivých dnech tohoto období. Bezpečnostní standard
D2
R
A,B,C
se spočítá podle vztahu
D
2
RA,B
= M ×
D2
S
A,B,C
, kde
D2
S
A,B,C
je maximální měsíční spotřeba odběrných míst chráněných zákazníků skupiny D2 od října až do března předcházejícího období.
c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v trvání nejméně 30 dnů operátor trhu stanoví 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů z aktuálních normálových teplot za celou Českou republiku. Operátor trhu stanoví těchto 30 dnů s uvedením roku, pro který obchodník stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu, jako období T. Dále stanoví období U, které je stejným obdobím předcházejícího kalendářního roku.
Obchodník s plynem stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu dodávky plynu R
N-1
jako součet bezpečnostního standardu
C1,D1,F
R
C
pro odběrná místa chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C a bezpečnostního standardu
C1,D1,F
R
A,B
pro odběrná místa chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B a bezpečnostní standard
D2
R
A,B,C
pro odběrná místa zákazníků skupiny D2, tedy
 
   R
N-1
=
C1,D1,F
R
C
+
C1,D1,F
R
A,B
+
D2
R
A,B,C
Bezpečnostní standard
C1,D1,F
R
C
se spočítá podle vztahu
C1,D1,F
R
C
= M × SUMA
C1,D1,F
Si
C
× K
i
N-1
, kde
C1,D1,F
S
i
C
je součet aktuální plánované roční spotřeby odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C v i-té třídě TDD, K
i
N-1
je součet koeficientů i-té třídy TDD za období T, přepočtených na aktuální normálové teploty v tomto období. Podobně, bezpečnostní standard
C1,D1,F
R
A,B
se spočítá podle vztahu
C1,D1,F
R
A,B
= M ×
C1,D1,F
S
A,B
× L
N-1
, kde C1,D1,FSA,B) je součet skutečných spotřeb odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B za období U, L
N-1
= SUMA TDD
T
SO3
/ SUMA TDD
U
SO3
SUMA TDD
T
SO3
je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období T, přepočtených na aktuální normálové teploty v tomto období, SUMA TDD
U
SO3
je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období U, přepočtených na skutečné teploty dosažené v jednotlivých dnech tohoto období. Bezpečnostní standard
D2
R
A,B,C
se spočítá podle vztahu
D2
R
A,B,C
= M ×
D2
S
A,B,C
, kde
D2
S
A,B,C
je maximální měsíční spotřeba odběrných míst chráněných zákazníků skupiny D2 od října až do března předcházejícího období.
(2) Koeficienty K
max.den
, L
max.den
, K
30dnů
, L
30dnů
, K
N-1
, L
N-1
jsou uvedeny na čtyři desetinná místa, konstanta M na jedno desetinné místo. Operátor trhu stanoví tyto koeficienty na dny G a H a období I, J, T a U a zveřejní je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(3) Údaje o skutečných spotřebách odběrných míst chráněných zákazníků s měřením typu A a B a o plánovaných ročních spotřebách odběrných míst zákazníků s měřením typu C s rozlišením třídy TDD jsou k dispozici v systému operátora trhu.
(4) Rozsah bezpečnostního standardu se stanoví jen pro ta odběrná místa chráněných zákazníků s měřením typu A a B, která byla připojena před dnem H a před prvním dnem období J a U.
(5) V případě, že na odběrném místě chráněného zákazníka dojde ke změně typu měření z C na A nebo B, stanoví obchodník s plynem denní podíl spotřeby rozpočítáním poslední známé plánované roční spotřeby a třídy TDD do jednotlivých dnů období J nebo U nebo dne H podle platné metodiky TDD.
(6) Hodnota bezpečnostního standardu se udává v MWh zaokrouhlená na jedno desetinné místo.
 
Příloha 4
Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečnostního standardu uveřejňovaných operátorem trhu
Dny G a H a období I, J, T a U:
a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček:
Den G, je DD.MM.RRRR.
Den H, je DD.MM.RRRR
b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů:
Období I, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.
Období J, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.
c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů:
Období T, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.
Období U, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.
 Koeficienty K
max.den
, T
DDn
, L
max.den
, K
30dnů
, T
DDn
, L
30dnů
, K
N-1, TDDn
a L
N-1
: ---------------- Měření typu C ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Třída TDDn DOM1 DOM2 DOM3 DOM4 MO1 MO2 MO3 MO4 SO1 SO2 SO3 SO4 ---------------------------------------------------------------------- ad a) Kmax.den, TDDn Kmax.den,DOM1 Kmax.den,DOM2 Kmax.den,DOM3 Kmax.den,DOM4 Kmax.den,MO1 Kmax.den,MO2 Kmax.den,MO3 Kmax.den,MO4 Kmax.den,SO1 Kmax.den,SO2 Kmax.den,SO3 Kmax.den,SO4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ad b) K30dnů, TDDn K30dnů,DOM1 K30dnů,DOM2 K30dnů,DOM3 K30dnů,DOM4 K30dnů,MO1 K30dnů,MO2 K30dnů,MO3 K30dnů,MO4 K30dnů,SO1 K30dnů,SO2 K30dnů,SO3 K30dnů,SO4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ad c) KN-1, TDDn KN-1,DOM1 KN-1,DOM2 KN-1,DOM3 KN-1,DOM4 KN-1,MO1 KN-1,MO2 KN-1,MO3 KN-1,MO4 KN-1,SO1 KN-1,SO2 KN-1,SO3 KN-1,SO4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Měření typu A, B ------------------------------- ad a) Lmax.den Lmax.den ad b) L30dnů L30dnů ad c) LN-1 LN-1 -------------------------------
 
Příloha 5
Bezpečnostní standard dodávky (BSD)
 
+--------------------+                      +--------------------+
|          |                      |          | 
|          |                      |          |  
+--------------------+                      +--------------------+
obchodník s plynem                      měsíc m-1


BSD pro své chráněné zákazníky
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| Obchodník s plynem | RBSDmax.den (MWh) | RBSD30dnů (MWh)  | RBSDN-1 (MWh)   |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
        

BSD pro jiné obchodníky s plynem
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| Název obchodníka  | RBSDmax.den (MWh) | RBSD30dnů (MWh)  | RBSDN-1 (MWh)   | Poznámka      |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| Celkem       |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

Společnosti, u kterých je BSD zajištěn

+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Název společnosti  | RBSDmax.den (MWh) | RBSD30dnů (MWh)  | RBSDN-1 (MWh)   | Prokazování BSD  | Název bodu     |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |          |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |          |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |          |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| Celkem       |          |          |          |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
Vypracoval:    
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
Telefon:   
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
E-mail:     
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
Datum: 

Poznámka: V případě potřeby lze u tabulek přidat další řádky.
 
Příloha 6
Doklad na zajištění Bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD) jiným účastníkem trhu s plynem podle § 11 odst. 4 písm. f)
 
             
              +---------------------------+
BSD zajištěn na období:   |              |
              +---------------------------+
 
Na základě smlouvy (název/ze dne) mezi Dodavatelem a Zákazníkem
 
Dodavatel (obchodník s plynem, který zajišťuje BSD pro jiného obchodníka s plynem)   
                
              +-----------------------------------------------------------------------+
Název:           |                                    |
              +-----------------------------------------------------------------------+
                
              +-----------------------------------------------------------------------+
Sídlo / Adresa:       |                                    |
              +-----------------------------------------------------------------------+
                
              +---------------------------+
IČ:             |              |
              +---------------------------+
                
              +---------------------------+
Licence na obchod s plynem: |              |
              +---------------------------+
                
              +-------------------------------------+
Odpovědný zástupce:     |                   |
              +-------------------------------------+
                
                
   Zákazník (obchodník s plynem, kterému je zajišťován BSD jiným obchodníkem s plynem)   
                
              +-----------------------------------------------------------------------+
Název:           |                                    |     
              +-----------------------------------------------------------------------+
                
              +-----------------------------------------------------------------------+
Sídlo / Adresa:       |                                    |      
              +-----------------------------------------------------------------------+
                
              +---------------------------+
IČ:             |              |
              +---------------------------+
                
              +---------------------------+
Licence na obchod s plynem: |              |
              +---------------------------+
                
              +-------------------------------------+
Odpovědný zástupce:     |                       |
              +-------------------------------------+
                
                
   Rozsah zajištění BSD pro jiného obchodníka s plynem podle přílohy č. 3 odst. 1 písm. a), b), c)   
                
      +---------------------------+
   a)  |              |    (zajišťuje/nezajišťuje)   
      +---------------------------+
                
      +---------------------------+
   b)  |              |    (zajišťuje/nezajišťuje)   
      +---------------------------+
                
      +---------------------------+
   c)  |              |    (zajišťuje/nezajišťuje)   
      +---------------------------+
                
   Za dodavatele         
                
              +-------------------------------------+
Jméno, příjmení:      |                   |
              +-------------------------------------+
                
              +-------------------------------------+
Telefon:          |                   |
              +-------------------------------------+
                
              +-------------------------------------+
E-mail:           |                   |
              +-------------------------------------+
              
              +-------------------------------------+
Datum:           |                   |      
              +-------------------------------------+ 


 
Příloha 7
Minimální množství plynu stanovené pro jednotlivé časové úseky v průběhu skladovacího roku
I------------------------------I----------I---------I----------I--------------I----------I
I Plynárenský den skladovacího I 1. srpna I 1. září I 1. října I 1. listopadu I 1. února I
I roku 2022/2023        I     I     I     I       I     I
I------------------------------I----------I---------I----------I--------------I----------I
I Minimální množství plynu   I 60 %   I 67 %  I 74 %   I 90 %     I 30 %   I
I------------------------------I----------I---------I----------I--------------I----------I
                                             
I------------------------------I-----------I-------------I---------I--------------I
I Plynárenský den skladovacího I 1. května I 1. července I 1. září I 1. listopadu I 
I roku 2023/2024 a       I      I       I     I       I
I následujících let      I      I       I     I       I
I------------------------------I-----------I-------------I---------I--------------I
I Minimální množství plynu   I 5 %    I 30 %    I 60 %  I 90 %     I
I------------------------------I-----------I-------------I---------I--------------I
 
Minimální množství plynu stanovené pro jednotlivé časové úseky v průběhu skladovacího roku se nepoužijí 
v rozsahu, ve kterém Evropská komise vyhlásí stav nouze na regionální úrovni zahrnující Českou republiku 
nebo na unijní úrovni podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 
Příloha 8
Maximální doba pro naplnění nevyužité skladovací kapacity získané účastníkem trhu v aukci s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu
Maximální doba pro naplnění nevyužité skladovací kapacity získané účastníkem trhu v aukci s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu na 90 % nemůže překročit dobu stanovenou pro jednotlivé provozovatele zásobníků plynu následovně:
- provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníkům plynu Tvrdonice, Lobodice, Dolní Dunajovice, Štramberk, Háje, Třanovice - 120 dnů
- provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníku plynu Uhřice - 90 dnů
- provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníku plynu Dambořice - 100 dnů.
 
Příloha 9
Údaje o denním aktuálním množství uskladněného plynu poskytované provozovatelem zásobníku plynu na území České republiky a výrobcem plynu Energetickému regulačnímu úřadu
     


 
Příloha 10
Průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   Druh místnosti nebo prostoru  I Teplota vnitřního vzduchu v otopném I
I  s požadovaným stavem vnitřního  I       období ve °C       I
I        prostředí       I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Obytné budovy                               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Obývací místnosti, zejména obývací I         18         I
I pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s I                   I
I kuchyňským koutem, pracovny, dětské I                   I
I pokoje, dále kuchyně, záchody    I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Koupelny              I         21         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Vytápěné vedlejší místnosti,    I         15         I
I zejména předsíně, chodby      I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Vytápěná schodiště         I         10         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní budovy                           I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Kanceláře, čekárny, zasedací sině, I         18         I
I jídelny               I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Vytápěné vedlejší místnosti,    I         15         I
I zejména chodby, hlavni schodiště,  I                   I
I záchody               I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Vytápěná vedlejší schodiště     I         10         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Haly, místnosti s přepážkami    I         15         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Školy a školská zařízení poskytující předškolní, základní, střední a vyšší I
I odborné vzdělávání, dětské skupiny, zařízení péče o dítě zřizovaná podle  I
I živnostenského     zákona provozovaná v provozovně a zařízení sociálně     I
I výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřizovaná I
I podle zákona o sociálně právní ochraně dětí                I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Učebny, učebny dílny, kreslírny,  I         20         I
I rýsovny, kabinety, laboratoře,   I                   I
I jídelny, herny, ložnice, izolační  I                   I
I místnosti, místnosti určené k    I                   I
I dlouhodobému pobytu         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Šatny                I         18         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sprchy a převlékárny u sprch    I         21         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Tělocvičny             I         17         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ordinace a ošetřovny        I         20         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Vytápěné vedlejší místnosti,    I         17         I
I zejména chodby, schodiště, záchody I                   I
I anebo, šatny jen pro svrchní oděv  I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Zdravotnická zařízení, nemocnice, polikliniky               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ordinace, pokoje pro nemocné,    I         20         I
I vyšetřovny, přípravny, operační   I                   I
I sály                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Čekárny, předsíně, chodby, záchody I         18         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Pobytová zařízení sociálních služeb                    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Obývací místnosti, zejména obývací I         20         I
I pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s I                   I
I kuchyňským koutem, pracovny,    I                   I
I kuchyně               I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Hotely a restaurace                            I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Pokoje pro hosty          I         18         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Hotelové haly, zasedací místnosti, I         18         I
I jídelny, sály            I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Koleje a ubytovny                             I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Pokoje, hovorny, společenské    I         18         I
I místnosti              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Společná noclehárna         I         16         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 215/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel přepravní soustavy poprvé zveřejní informaci o určení jediné největší plynárenské infrastruktury podle § 11 odst. 6 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, na svých internetových stránkách do 15. září 2015.
2. Rozdělení zákazníků do podskupiny D1 a D2 podle § 8 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pro období od 1. října 2015 do 30. září 2016 sdělí poprvé příslušný provozovatel operátorovi trhu do 15. září 2015.
3. Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytne poprvé písemné doklady podle § 11 odst. 4 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, Energetickému regulačnímu úřadu do 30. září 2015.
4. Obchodník s plynem poprvé písemně oznámí skutečnosti podle § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, Energetickému regulačnímu úřadu do 30. září 2015.
Čl.II vyhlášky č. 224/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil hodnotu povolené denní spotřeby podle § 7 odst. 1 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, určí tuto hodnotu nově podle § 7 odst. 3 včetně stanovení časového posunu podle § 7 odst. 2 a prokazatelně ji sdělí zákazníkovi do 1. září 2022. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, a zašle příslušnému provozovateli žádost o přehodnocení nejpozději do 15. září 2022. Příslušný provozovatel akceptací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby a časový posun, které potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 30. září 2022.
Čl.II vyhlášky č. 37/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro období do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky
a) zůstává v platnosti zařazení odběrných míst zákazníků do skupin podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
b) zůstávají v platnosti odběrové stupně podle § 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
c) při slučování nebo rozdělování hodnot povolené denní spotřeby se postupuje podle § 7 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro období od jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky do 30. září 2023
a) zařazení odběrných míst zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb do skupiny F se provede na základě písemného sdělení příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy příslušnému provozovateli, nejpozději do dvacátého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky, který je do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky prokazatelným způsobem zákazníkovi a příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy potvrdí,
b) zařazení odběrných míst provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací do skupiny F se provede na základě písemného sdělení Ministerstva zemědělství příslušnému provozovateli, nejpozději do dvacátého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky, který je do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky prokazatelným způsobem zákazníkovi a Ministerstvu zemědělství potvrdí,
c) zařazení zákazníků do skupiny B3 se provede na základě žádosti zákazníka ze skupiny B1 nebo B2, ve znění vyhlášky č. 344/2012 Sb., účinné před nabytím účinnosti této vyhlášky, zaslané příslušnému provozovateli do dvacátého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky společně s odůvodněním; příslušní provozovatelé mohou ověřit splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) a nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky zařazení zákazníka do skupiny B3 prokazatelným způsobem potvrdí,
d) hodnoty bezpečnostního technologického minima a časového posunu u zákazníků skupin B1, B2 a B3, stanovené podle § 7a odst. 1 až 4 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, zákazník do patnáctého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky písemně sdělí společně s odůvodněním příslušnému provozovateli; příslušní provozovatelé mohou ověřit splnění podmínek uvedených v § 7a odst. 1 až 4 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, a nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky takto určené hodnoty bezpečnostního technologického minima a jeho časový posun příslušným zákazníkům prokazatelným způsobem potvrdí; pokud zákazník nesdělí příslušnému provozovateli žádné údaje podle věty před středníkem, má se za to, že výše bezpečnostního technologického minima je nulová a zákazník je schopen snížit svoji spotřebu plynu na tuto hodnotu okamžitě, nejpozději však do jednoho dne po vyhlášení příslušného odběrového stupně.
3. Pro období do 30. září 2023
a) zůstává v platnosti určení povolené denní spotřeby podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
b) zůstává v platnosti bezpečnostní standard dodávky plynu pro chráněné zákazníky, kteří se jimi stali v důsledku vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, na úrovni pro ně stanovené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
4. Poskytování údajů o hodnotách povolené denní spotřeby a časového posunu podle § 7 odst. 11, údajů o bezpečnostním technologickém minimu a časovém posunu podle § 7a odst. 8 a informací o zařazení zákazníků do skupin podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, zajistí příslušní provozovatelé co nejdříve, nejpozději však do 1. května 2023.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, v platném znění.
2) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.
4) Vyhláška č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
5) Čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
6) Čl. 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
7) Čl. 8, 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
8) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
9) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
10) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11) Rozhlasový program Český rozhlas Radiožurnál.
12) Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů.
13) Čl. 2 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2022 – 6. 12. 2022)