340/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
340/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2020,
kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 203/2017 Sb.:
Čl.I
V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení vyhlášky č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb. a vyhlášky č. 62/2012 Sb., se číslo "0,9241" nahrazuje číslem "0,9302".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro výpočet rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění za kalendářní roky 2019 a předcházející se použije výše koeficientu podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 76/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020