34/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
34/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. února 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
 
"§ 2
Opatření dobré životní podmínky zvířat
(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:
a) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,
b) zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje
1. titul zlepšení životních podmínek pro prasničky a
2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a
e) zvětšení plochy pro odstavená selata.
(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) dojnicí samice skotu chovaná v systému s tržní produkcí mléka, u které je v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat3) (dále jen "ústřední evidence") zaznamenán alespoň 1 porod,
b) suchostojnou krávou dojnice, která se nachází v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti,
c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,
d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod,
e) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu a
f) dobou závazku období plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku.".
2. V § 3 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
3. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic evidovaných v ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c); přepočítávací koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a".
4. V § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1, § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 12 odst. 1 písm. c) a d), § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 12 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 16 odst. 1 a § 17 odst. 16 se za text "§ 2" vkládá text "odst. 1".
5. V § 3 odst. 2 se slova "písm. a), c) a d)" nahrazují slovy "písm. b) a c)".
6. V § 3 odst. 3 se slova "(dále jen "uvedené zvíře"), není v období od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku (dále jen "doba závazku")" nahrazují slovy "není v době závazku".
7. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.
8. V § 6 odst. 1 písm. d) se text "§ 10 odst. 2 písm. e)" nahrazuje textem "§ 10 odst. 2 písm. d)" a text "§ 11 odst. 3 písm. c)" se nahrazuje textem "§ 11 odst. 3 písm. b)".
9. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c).".
10. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "způsobilých pro poskytnutí dotace" nahrazují slovy "hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace,".
11. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Za způsobilou dojnici se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) považuje dojnice, u níž je v ústřední evidenci3) evidováno hlášení o události
a) zmetání po 7 měsících březosti, mrtvě narozeného telete nebo změny systému chovu z hlediska tržní produkce mléka do 30 dnů ode dne události, nebo
b) narození telete ve lhůtě podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, případně oprava tohoto hlášení.
(4) Není-li hlášení o události evidováno ve lhůtě podle odstavce 3, za způsobilou dojnici se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) považuje dojnice dnem evidování hlášení o události v ústřední evidenci3) nebo pokud byl kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující její způsobilost.
(5) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) se považuje také dojnice, která se účastní svodu podle veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.
12. V § 7 odst. 3 písm. a) se za slovo "změně" vkládají slova "rozměrů trvalého objektu podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "trvalý objekt") nebo".
13. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova "podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. (dále jen "trvalý objekt")" zrušují.
14. V § 7 odst. 4 se za slova "V případě změny" vkládají slova "rozměrů trvalého objektu nebo".
15. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) odstavená selata.".
16. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , s výjimkou května, kdy hlášení podává nejpozději do 10. června".
17. V § 8 odst. 3 a v § 17 odst. 14 úvodní části ustanovení se číslo "30" nahrazuje číslem "10".
18. V § 9 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo "a".
19. V § 9 odst. 1 se na konci písmene b) slovo " , a" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
20. V § 9 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní podmínky v souladu s § 6 a zajistí každé dojnici minimální celkovou plochu lehacího prostoru, a to tak, že
a) ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě
1. jednořadého uspořádání boxů 2,90 m
2
,
2. protilehlého uspořádání dvou řad boxů 2,60 m
2
a
3. kombiboxů 2,22 m
2
,
b) ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m
2
na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), nebo
c) ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m
2
na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3).
(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3, 4 nebo 5 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.".
21. V § 10 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo "a" a písmeno c) se zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
22. V § 10 odst. 1 písm. c) se text "písm. b)" nahrazuje textem "písm. a)".
23. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).
24. V § 10 odstavec 3 zní:
"(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3, 4 nebo 5 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.".
25. V § 11 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b).
26. V § 11 odstavce 2 až 4 znějí:
"(2) Pro účely tohoto podopatření se výběhem rozumí
a) ohraničená venkovní plocha, nebo
b) díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství,
s minimálním rozměrem 5 m
2
na 1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a).
(3) Fond poskytne dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, jestliže žadatel na každém uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. a) plní v souladu s § 6 následující podmínky:
a) zajistí suchostojným krávám v období 60 dnů před ukončením březosti nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů nepřetržitý přístup do výběhu,
b) vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu s náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 k tomuto nařízení a
c) nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) byla nastlána v minimálním rozměru 5 m
2
na 1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované hospodářské zvíře3).
(4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek zjištěných suchostojných krav8) stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3, 4 nebo 5 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. a) splňující podmínky stanovené tímto nařízením, a které ukončily březost v období od 1. července do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.".
27. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.
28. V § 16 odst. 2 se slovo "způsobilých" zrušuje a za slovo "jednotek8)" se vkládají slova "zjištěných zvířat".
29. V § 17 odstavec 1 zní:
"(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle § 5 se pro uvedené hospodářství neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v
a) § 3 odst. 1 písm. b) nebo c),
b) § 3 odst. 3 nebo 4,
c) § 6 odst. 1 písm. d) nebo e),
d) § 8 odst. 1,
e) § 9 odst. 2,
f) § 10 odst. 2 písm. c),
g) § 11 odst. 2,
h) § 11 odst. 3 písm. a) nebo c),
i) § 12 odst. 2 písm. a) nebo b),
j) § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo
k) § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).".
30. V § 17 odst. 2 se slova "nebo b)" zrušují.
31. V § 17 odstavec 3 zní:
"(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat8) chovaných žadatelem v retenčním období je
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro podopatření nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e) pro uvedené hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek způsobilých dojnic pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro podopatření nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e), dotaci v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne13).".
32. V § 17 odst. 6 se text "§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. c)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 1 písm. a)".
33. V § 17 odst. 7 se text "písm. b)" nahrazuje textem "písm. a)".
34. V § 17 odst. 8 se text "písm. c)" nahrazuje textem "písm. b)" a text "písm. d)" se nahrazuje textem "písm. c)".
35. V § 17 odst. 9 se text "písm. f)" nahrazuje textem "písm. e)".
36. V § 17 se odstavec 15 zrušuje.
Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 15.
37. § 20a se včetně nadpisu zrušuje.
38. Příloha č. 2 se zrušuje.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 27. 4. 2018 do 18. 5. 2018