332/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Schválený:
332/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5 zrušují.
Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4 až 8.
2. V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9.
3. V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují body 4 až 6, které znějí:
"4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.
5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na
5.1. operačních a porodních sálech,
5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
5.3. jednotkách intenzivní péče,
5.4. onkologických odděleních.
6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
6.3. s tělesným nebo mentálním postižením.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.