328/1999 Sb. o občanských průkazech

Schválený:
328/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1999
o občanských průkazech
Změna: 491/2001 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 53/2004 Sb.
Změna: 559/2004 Sb.
Změna: 395/2005 Sb.
Změna: 559/2004 Sb. (část)
Změna: 21/2006 Sb.
Změna: 115/2006 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 136/2006 Sb.
Změna: 239/2008 Sb.
Změna: 129/2008 Sb.
Změna: 227/2009 Sb. (část)
Změna: 227/2009 Sb., 424/2010 Sb.
Změna: 142/2012 Sb., 167/2012 Sb.
Změna: 303/2013 Sb.
Změna: 64/2014 Sb.
Změna: 318/2015 Sb. (část)
Změna: 318/2015 Sb.
Změna: 298/2016 Sb.
Změna: 456/2016 Sb. (část)
Změna: 456/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 195/2017 Sb., 251/2017 Sb.
Změna: 424/2010 Sb. (viz 370/2019 Sb.)
Změna: 269/2021 Sb., 270/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 3a
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
nadpis vypuštěn
 
§ 4
zrušen
 
§ 4a
zrušen
 
§ 5
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 7a
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 8a
zrušen
 
§ 8b
zrušen
 
§ 8c
zrušen
 
§ 8d
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 9
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 10
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 15a
zrušen
 
§ 15b
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 16a
zrušen
 
§ 16b
zrušen
 
§ 16c
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
 
§ 17
zrušen
 
§ 17a
zrušen
 
§ 17b
(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"), obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy (dále jen "pověřený úřad") a Policie České republiky (dále jen "policie") ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, a
g) data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci.
(2) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá ministerstvo všechny údaje z informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen "evidence občanských průkazů"); údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů využívá pouze při zajištění evidenční ochrany údajů a správě evidence občanských průkazů. Pověřené úřady a policie využívají při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů všechny údaje s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů a provozních údajů.
(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změnu,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změnu,
f) státní občanství,
g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) opatrovnictví,
k) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,
l) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
m) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zdánlivém manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
o) datum úmrtí,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsány v cestovním dokladu,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
e) číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a
f) digitální zpracování fotografie a podpisu.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.
 
§ 18
zrušen
 
§ 18a
zrušen
 
§ 18b
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
 
§ 18c
zrušen
 
§ 18d
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) pohlaví,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera držitele nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte držitele; tyto údaje Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření totožnosti držitele žádajícího o zablokování funkce autentizace držitele,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo složeného příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
b) pohlaví,
c) státní občanství,
d) datum narození,
e) místo a okres narození; u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
h) rodné číslo,
i) datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
j) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
k) datum vydání občanského průkazu,
l) datum převzetí občanského průkazu,
m) datum skončení platnosti občanského průkazu,
n) datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,
o) označení správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
p) údaje o nosiči dat,
q) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu,
r) číslo žádosti o vydání občanského průkazu a
s) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
§ 23a
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 24a
zrušen
 
§ 24b
zrušen
 
§ 24c
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. LXXXII zákona č. 227/2009 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů. To neplatí v případě změny údaje o místu narození.
2. Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití digitalizované podoby občana, popřípadě jeho podpisu, vedených v evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1. ledna 2013.
3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. prosince 2011. Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.
4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
5. V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji, vydaném přede dnem 1. ledna 2012, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového občanského průkazu po tomto datu, vydá se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.
Čl. IX zákona č. 424/2010 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2021.
3. zrušen
4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2022 uveden údaj o rodném čísle,
a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,
b) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
Čl. IV zákona č. 318/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. zrušen
2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá občan povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.
Čl.II zákona č. 195/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle § 24c odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze nejpozději v den předcházející dnu nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) § 134 občanského soudního řádu.
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
2) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).
3a) § 36 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
3c) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
6) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb.
6a) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
10) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.
11) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb.
12) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
13a) § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.
13a) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
13b) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.
13b) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13j) § 34 zákona č. 115/2006 Sb.
14) § 11 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
14) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
14) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.
15) § 13 zákona č. 256/1992 Sb.
15) § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.
16) Zákon č. 7/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
16a) Zákon č. 101/2000 Sb.
16b) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
16d) Notářský řád. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
16e) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.
18) Například § 8 trestního řádu.
19) § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
20) § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
21) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání Číselníku zemí (ČZEM), vyhlášené pod č. 489/2003 Sb., ve znění sdělení č. 534/2006 Sb.
22) § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
23) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
24) § 45 až 54 občanského zákoníku.
26) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Související dokumenty