327/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Schválený:
327/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová třída, které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové a pro které je stanoven obor státní služby (dále jen "služba") uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Služební orgán může ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová.
(4) Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně.".
2. V § 2 odst. 1 se číslo "1" nahrazuje číslem "2".
3. V § 2 odst. 2 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
4. V § 3 odst. 1 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3".
5. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo "státní" a slova "(dále jen "služba")" zrušují.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 roků, pokud podle závěrů dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 2 věty první zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců u něj činil 6,1 bodu.
(4) Pro opakovaný postup podle odstavce 3 lze použít nejdříve služební hodnocení za čtvrtý kalendářní rok od posledního postupu podle odstavce 3.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Při postupu podle odstavce 3 přísluší státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni od prvého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení.".
8. V § 6 odst. 1 větě druhé se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
9. Vkládá se nová příloha č. 1, která zní:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Seznam oborů služby, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová podle § 1 odst. 3
1. Lékařská posudková služba
2. Legislativa a právní činnost
3. Informační a komunikační technologie".
Dosavadní přílohy č. 1 až 3 se označují jako přílohy č. 2 až 4.
10. Přílohy č. 2 a 3 znějí:
 
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
(v Kč měsíčně)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let                           Platová třída                                               
stupeň  započitatelné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     praxe       5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    do 1 roku   11 390  12 350  13 400  14 540  15 780  17 100  18 590  20 450  22 910  26 110  30 030  34 830  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2    do 2 let    11 850  12 830  13 900  15 100  16 360  17 750  19 280  21 210  23 750  27 080  31 130  36 110  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3    do 4 let    12 290  13 310  14 430  15 670  16 990  18 430  20 040  22 040  24 680  28 150  32 360  37 540  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4    do 6 let    12 760  13 820  14 980  16 270  17 630  19 130  20 780  22 860  25 610  29 200  33 580  38 940  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5    do 9 let    13 240  14 350  15 550  16 890  18 300  19 850  21 560  23 730  26 570  30 290  34 830  40 400  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6    do 12 let   13 740  14 880  16 140  17 540  18 980  20 590  22 380  24 620  27 580  31 430  36 140  41 930  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7    do 15 let   14 250  15 450  16 730  18 190  19 720  21 380  23 230  25 560  28 630  32 630  37 520  43 520  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8    do 19 let   14 800  16 020  17 360  18 880  20 460  22 180  24 100  26 510  29 700  33 860  38 930  45 160  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9    do 23 let   15 360  16 630  18 020  19 590  21 220  23 020  25 000  27 500  30 800  35 100  40 380  46 840  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10    do 27 let   15 950  17 270  18 690  20 340  22 030  23 880  25 940  28 540  31 960  36 440  41 910  48     600  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11    do 32 let   16 560  17 920  19 420  21 120  22 870  24 800  26 920  29 610  33 170  37 810  43 490  50 430  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12    nad 32 let   17 200  18 600  20 150  21 920  23 730  25 740  27 950  30 750  34 440  39 250  45 140  52 370  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
-----------------------------------------------------------
Platový Počet let         Platová třída           
stupeň  započitatelné -----------------------------------
     praxe       11    12    13    14  
-----------------------------------------------------------
 1    do 1 roku    24 790  26 390  29 810  33 400 
-----------------------------------------------------------
 2    do 2 let    25 510  27 170  30 660  34 320 
-----------------------------------------------------------
 3    do 4 let    26 280  28 000  31 560  35 280 
-----------------------------------------------------------
 4    do 6 let    27 060  28 820  32 460  36 280 
-----------------------------------------------------------
 5    do 9 let    27 860  29 720  33 420  37 310 
-----------------------------------------------------------
 6    do 12 let    28 710  30 620  34 410  38 380 
-----------------------------------------------------------
 7    do 15 let    29 580  31 580  35 440  39 500 
-----------------------------------------------------------
 8    do 19 let    30 500  32 570  36 510  40 650 
-----------------------------------------------------------
 9    do 23 let    31 420  33 590  37 600  41 860 
-----------------------------------------------------------
10    do 27 let    32 400  34 640  38 760  43 100 
-----------------------------------------------------------
11    do 32 let    33 410  35 740  39 940  44 400 
-----------------------------------------------------------
12    nad 32 let   34 470  36 880  41 180  45 740 
-----------------------------------------------------------
                             ".
11. V příloze č. 4 v I. skupině se doplňuje bod 9, který zní:
"9. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany při výkonu posudkové služby.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro účely postupu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se jako první služební hodnocení použije služební hodnocení provedené za kalendářní rok 2016.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016, s výjimkou čl. I bodu 11, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.